S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et tilsvar til Kunnskapsdepartementet basert på vedlagte forslag til innspill til strukturmeldingen, med de endringer som fremkom i møtet. Vedlegg: KHiBs innspill til strukturmeldingen Brev fra kunnskapsministeren datert Tidligere dokumenter: Bergen, den

2 UTKAST Versjon etter styreseminar Til Kunnskapsdepartementet Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren 1. Oppdraget fra Kunnskapsdepartementet ( ) Statsråden har bedt alle universiteter og høgskoler vurdere hvor de ser sin plass i en sektor med færre institusjoner, gi en beskrivelse av ønsket strategisk posisjon i 2020 og en vurdering av de hovedgrepene som må gjøres for å realisere strategisk profil. Regjeringen vil våren 2015 legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og høgskolesektoren, og institusjonenes innspill vil bli tillagt vekt i denne prosessen. Målet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning. Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) vil i dette innspillet vise hvordan institusjonen kan bidra til målet om høyere kvalitet. Ønsket posisjon i 2020 må nødvendigvis bygge på vurderinger av hvor institusjonen står i dag i forhold til målet. I neste avsnitt vil vi derfor si noe om kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning ved KHiB i dag, før vi bringer dette videre til perspektivet. 2. Kunst- og designhøgskolen i Bergen i dag bakgrunn for ønsket strategisk posisjon 2020 Kunst- og designhøgskolens virksomhet er på overordnet nivå rettet mot hele samfunnet. Design og kunst utforsker vår kulturelle, eksistensielle, sosiale, politiske og estetiske virkelighet og utfordrer mellommenneskelige relasjoner. KHiB fokuserer på fagområdets samfunnsrelevans, og fremmer dette gjennom kritisk og målrettet arbeid for kvalitet. Kunst- og designhøgskolens faglige ansvarsområde i nasjonal kontekst KHiB har etter universitets- og høgskoleloven ansvar for kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og formidling innen fagområdet kunst, som ved KHiB i dag omfatter design og visuell kunst. Nasjonalt sett omfatter fagområdet kunst hele kunstfeltet, slik det manifesterer seg innenfor de norske høyere utdanningsinstitusjonene: design, film, kunst, musikk og scenekunst. KHiB legger til grunn at kunstnerisk utviklingsarbeid, forstått som skapende, systematisk og eksperimentelt arbeid for å utvikle ny kunnskap, representerer en fremtidsrettet form for grunnforskning. 2

3 Kunst- og designhøgskolens faglige arbeid er knyttet til det faglige felleskapet med de andre kunstutdanningene 1 i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, en nasjonal fellesoppgave etter 1.4 (4) i Lov om universiteter og høgskoler, etablert av Kunnskapsdepartementet etter samråd med kunstutdanningene. Første trinn var opprettelsen av et kunstnerisk basert stipendiat-program på doktorgradsnivå, i I 2010 ble Stipendiatprogrammet supplert med Prosjektprogrammet, som finansierer prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom nasjonal konkurranse om midler. Stipendiat- og Prosjektprogrammet er fra 2010 samlet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Programmets fellesskap sikrer kritisk masse på nasjonalt nivå for kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstutdanningene har her gjort et formidabelt arbeid for etablering av rammeverk og kvalitetsutvikling på fagområdets premisser. Gjennom dette arbeidet er det systematisk utviklet diskurs og rammeverk som ivaretar faglig kvalitet og relevans, og skaper et fagmiljø større enn de enkelte institusjoner. KHiB har bachelor- og masterprogram innen design og kunst og ettårig PPU, samt stipendiater på ph.d.-nivå gjennom Stipendiatprogrammet. Kritisk masse og fagmiljø innen alle studieprogram er godt sikret. KHiB er den eneste kunstutdanningsinstitusjonen hvor det aktivt legges til rette for at studenter kan sette sammen individuelle utdanningsplaner på tvers av design og kunst. Tilsvarende fagfelt finnes ved flere institusjoner, men alle med ulik innretning og profil: Design på kunstnerisk grunnlag finnes også ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) med bachelorog masterprogram og stipendiater. Kunst, som nasjonalt betegnes visuell kunst, billedkunst og kunst og håndverk, finnes som bachelor- og masterprogram og stipendiatnivå på KHiO, Kunstakademiet i Trondheim/NTNU og Fakultet for kunst/uit. KHiB vurderer det som konstruktiv maktspredning at det i Norge finnes ulike tilbud innen design og kunst. Det er nødvendig for faglig utvikling at det finnes flere kunstneriske miljø og fagkulturer som utfordrer hverandre. Samtidig som det er konkurranse, er det tilrettelagt for kontinuerlig samarbeid gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU) i UHR, og aktuelle institusjoner og avdelinger samarbeider direkte ut fra faglige behov. Faglige ressurser ved KHiB er tilpasset oppgaven: 51,3 % av årsverk alle ansatte er faglige årsverk. KHiB bestreber seg på å prioritere faglige stillinger og ikke øke administrasjon på bekostning av faglige ressurser. Ansatte på kunstnerisk grunnlag utgjør 88,4 % av alle faglig ansatte. 62,7 % av de faglig ansatte har førstekompetanse. Alle med førstekompetanse har 40 % forskningstid. Kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid Kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiB er av høy internasjonal kvalitet. Dette er slått fast ved at søknad fra KHiB om akkreditering som vitenskapelig høgskole ble godkjent av NOKUTs styre i Institusjonen har anvendt muligheten som ligger i forskriften til å søke om akkreditering på grunnlag av kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid og aktiv deltakelse i Stipendiatprogrammet. 1 Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Norges musikkhøgskole (NMH), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Den norske filmskolen HiL, Akademi for scenekunst HiØ, Griegakademiet UiB, Institutt for musikk UiA, Institutt for musikk og dans UiS, Kunstakademiet og Institutt for musikk NTNU, Det kunstfaglige fakultet UiT Norges arktiske universitet. 3

4 Dette er første gang NOKUT har evaluert nivået på kunstnerisk utviklingsarbeid ved noen av de høyere kunstutdanningene. Institusjonen fikk svært god tilbakemelding fra NOKUTs sakkyndige komite: Komiteens hovedinntrykk er at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en institusjon som gjennom målrettet og aktiv satsing har frembrakt fagmiljøer innen kunst og design som bedriver kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet, og som har god integrasjon av undervisningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet. KHiB har siden 2000 vært blant de ledende i Norge og Norden med å fokusere på og utfordre innhold og kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid og hvordan dette får konsekvenser for utdanningen. Denne posisjonen har vært synlig blant annet gjennom initiativet til akkreditering som vitenskapelig høgskole, og gjennom Sensuous Knowledge-prosjektet (støttet av Norges forskningsråd) som i en rekke internasjonale konferanser og publikasjoner fokuserte på artistic research. Kunnskapsdepartementet valgte i 2003 KHiB som operatør for det nye Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. KHiB er fortsatt operatør og har fått anerkjennelse fra mange kanter for det arbeidet. Kvalitet i utdanning KHiB er en av de mest internasjonaliserte høyere utdanningsinstitusjonene i landet. KHiB tiltrekker seg anerkjente designere og kunstnere fra hele verden som setter dagsorden på sine felt og bidrar til at KHiBs virksomhet er internasjonalt oppdatert. KHiB utgjør en distinkt kunstfaglig kunnskaps- og studiekultur hvor utdanning er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid. Akkrediteringsprosessen i 2013 har bidratt positivt til synliggjøring av og diskusjon om forholdet mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning på alle nivå. Fagmiljøene legger stor vekt på hvordan kunstnerisk utviklingsarbeid blir presentert, verbalisert og formidlet til studentene. Målrettet profilering av gode eksempler har medført at den interne, kritiske samtalen om kunnskapsutvikling er skjerpet og utvidet. I evalueringer uttrykker studentene høy grad av tilfredshet med undervisning, veiledning, læring og progresjon. De beskriver KHiB som et faglig fellesskap preget av engasjerte og kunnskapsrike lærekrefter, tett kontakt mellom studenter og veiledere og et sammensveiset studentmiljø. Læringsmiljøet kjennetegnes av at studentene bruker mye tid på studiene og tilbringer store deler av denne i KHiBs lokaler. Studentene fremhever tilgang til verksteder, utstyr og teknisk veiledning som kvaliteter de verdsetter. I 2013 var det 8,9 søknader per studieplass i snitt (1109 søknader til 124 plasser) Gjennomføringsprosenten var 98,8 % for 2012 og 98,3 % for 2013 (avlagte studiepoeng i forhold til utdanningsplan) I 2012 hadde KHiB 12,1 % utvekslingsstudenter i forhold til antall registrerte studenter. KHiB er stadig i toppen nasjonalt når det gjelder studentutveksling og har god balanse med omtrent samme antall studenter inn som ut. 4

5 3. Ønsket strategisk profil 2020 Kunst- og designhøgskolens strategiske profil i 2020 må ta utgangspunkt i to forhold som gir retning: Akkreditering som vitenskapelig høgskole fra NOKUT 2014 Samlokalisering i nytt bygg 2017 Kunstnerisk utviklingsarbeid kan fortsatt sies å være en ung forskningspraksis. For KHiB er den overordnete prioriteringen i årene framover å styrke, konsolidere og fordype kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom arbeid med kvalitetskriterier, prosjektmodeller, kritikk og veilederkompetanse, og å utvikle samarbeidet med partnere i inn- og utland. Denne prioriteringen ved KHiB vil komme hele miljøet for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge til gode. Anerkjennelsen fra NOKUT er en pådriver for fordypning og videre spesialisering ved KHiB. Institusjonens ambisjoner er blitt tydeliggjort gjennom akkrediteringsprosessen. NOKUTs sakkyndige komite har gitt KHiB en rekke gode anbefalinger, som er innarbeidet i noen av de følgende overordnete prioriteringer og ambisjoner. Hele kunst- og designhøgskolen flytter inn i nytt bygg i Møllendal i Bergen i Arkitekter er Snøhetta AS. Fra å være en institusjon lokalisert i 6 svært lukkede bygg spredt i Bergen, går KHiB til et nybygg med markant arkitektur, programmert for maksimal åpenhet mot omverdenen. Byggeprosjektets samfunnsmål uttrykker bl.a. at nybygget skal være en arena for utdanning, nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid som skal være samfunnsrelevant og på et høyt internasjonalt nivå. Nybygget skal være en dynamisk arena for prosess, visning og dialog innen kunstnerisk utviklingsarbeid og studentarbeid. KHiB har forberedt samlokaliseringen gjennom flere år ved interne organisasjonsprosesser rettet mot byggets muligheter. Gjennom bygget får kunst- og designhøgskolen plassert seg geografisk tydelig blant design- og kunstinstitusjoner i Bergen, Norge og verden. Snøhettas bygg vil vekke både nasjonal og internasjonal interesse når det står ferdig. Strategiplan bygger på karakteristikkene stimulerende, skapende, synlig og solid. KHiB arbeider i et spenn mellom utfordrende faglig nysgjerrighet og vilje til risiko, drivkrefter som kvalitet i design og kunst er avhengig av, og institusjonell soliditet og forutsigbarhet. Arbeidet med innspillet til strukturmeldingen er en opptakt til kommende strategiarbeid for 2017 (år for innflytting i nybygg) til 2020, noe som krever en omfattende og forankret prosess. Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud) KHiB skal videreutvikle sin ledende posisjon i arbeidet med kunstnerisk utviklingsarbeid og gi utfordrende bidrag i et internasjonalt fagmiljø Kunstnerisk utviklingsarbeid skal skjerpe utdanningen. Design og kunst skal anvende sine verktøy for å analysere og utfordre prosesser som former samfunnet Særegne potensialer for henholdsvis design og kunst skal videreutvikles og profileres Fordypning gjennom større og mer langsiktige prosjekt med tanke på Horizon 2020 KHiB skal være en arena for faglig deling og formidling på alle nivå 5

6 Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning, kunnskapsdeling KHiB vil være en ressurs og mulig partner for alle fagmiljø med ansvar for kunstnerisk utviklingsarbeid KHIB vil bidra til at det skapes klare kriterier for gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå KHiB vil styrke bevisstheten om hva kunstnerisk utviklingsarbeid innen rammen for tredje syklus vil si, og bidra til kvalitet i Stipendiatprogrammet KHiB vil arbeide systematisk med uttrykksformer for refleksjon, dialog og kritikk innen kunstnerisk utviklingsarbeid Kunstnerisk utviklingsarbeid skal manifesteres som en integrert del av undervisningen KHiB skal ha fokus på utvikling av undervisnings- og veilederkompetanse på alle nivå Teoriundervisningens forankring og plass i design- og kunstutdanningen skal videreutvikles KHiB vil etablere masterprogram i Skapende kuratorpraksis KHiB skal styrke sin fagspesifikke pedagogikk og didaktikk innen kunst og design Viktigste målgrupper og partnere Målgrupper for KHiBs virksomhet er i det store bildet hele samfunnet: både allmennheten og fagfellesskapet. Sammenlignet med andre forskningsinstitusjoner har KHiB en kontinuerlig visningsflate åpent tilgjengelig nasjonalt og internasjonalt, gjennom utstillinger, visninger, arrangementer med mer. Denne åpenheten vil bli styrket gjennom nybygget. Fagfellesskapet må finnes både innenfor og utenfor utdanningssektoren. Faglige interesser og langsiktige perspektiver skal styre valg av partnere og samarbeidsforhold. KHiB er avhengig av tett kontakt med det profesjonelle design- og kunstlivet utenfor institusjonen. KHiB samarbeider i dag med veletablerte institusjoner og temporære organisasjoner innen design, kunst og næringsliv. Innen høyere utdanning prioriteres videre samarbeid med de andre institusjonene i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. For øvrig vil partnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt bli identifisert via prosjekt innen kunstnerisk utviklingsarbeid, som også i stadig større grad skal involvere undervisningselementer. Utfordringer 2020 Realisering av ambisjoner avhenger av økning av volum i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Gjennomgående prioritering av ideer, prosjekt og partnere slik at disse bidrar til fordypning Oppsøke de beste eksterne partnere, som utfordrer KHiBs egne ressurser, for ulike prosjekt Synliggjøre KHiB profil som tiltrekker seg de beste studenter og ansatte ----?? Mer her Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor gjeldende budsjettrammer KHiB kan styrke kvalitet i faglig virksomhet som beskrevet i punktene over, innen gjeldende budsjettrammer. 6

7 Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategisk profil Realisering av strategisk profil forutsetter at KHiB viderefører og bidrar til fagfellesskapet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. KHiB har i gjennomført omfattende omorganiseringer av faglige avdelinger og administrasjon, med fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid som sentral del av virksomheten. Disse omorganiseringene må videre prøves ut, følges opp og evalueres. For en profesjonell og effektiv administrasjon som støtter faglig utvikling, er det avgjørende at administrasjonen er kjent med mål og strategier for fagområdet kunst. KHiB har arbeidet målrettet med dette og vil fortsatt ha det i fokus. 4. Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing Videre utvikling av det faglige felleskapet som Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) representerer, er det viktigste nasjonale tiltak for å fremme samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. I programmet blir faglige spørsmål om kvalitet drevet fram gjennom regelmessige møtesteder. Det må legges til rette for større volum i kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom betydelig økning av midler til programmet. Dette vil gi sterkere fagmiljø og kvalitetsheving. Kunstnerisk utviklingsarbeid må likestilles med annen forskning i tilgang til prosjektmidler, relativt sett i forhold til antall faglige årsverk. Styrking av budsjettet til programmet vil styrke institusjonenes handlingsrom og muligheter til å oppnå eksternfinansiering for eksempel gjennom Horizon Regjeringens budsjettforslag for 2015 med 3 nye stipendiatstillinger til programmet peker rett vei, men begge program må betydelig opp i volum. Finansiering fra Prosjektprogrammet har åpnet for større prosjekt, både ved KHiB og de andre institusjonene, som er av avgjørende betydning for feltet. Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU) er et annet nettverk som videre vil være sentralt for målet om samarbeid og arbeidsdeling. I NRKU tematiseres kunstnerisk utviklingsarbeid også politisk og styringsmessig, eksempelvis har et lengre utredningsarbeid resultert i samlet faglig innspill til CRIStin om registreringsmodeller for kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosessene i NRKU inkluderer kvalitetsfremmende tiltak på tvers av institusjonene. I forhold til administrativt samarbeid er det andre modeller enn sammenslåing som bør vurderes for å gi best effekt. Opprettelse av administrative tjenestesentre, der eksempelvis de tre største universitetene gis et spesielt ansvar/oppdrag for å tilby aktuelle administrative tjenester til de andre institusjonene, er en modell som bør vurderes og konkretiseres. Identifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett KHiB vil her kommentere institusjonskategorien vitenskapelig høgskole og institusjonens akkreditering fra NOKUT. For KHiB er vitenskapelig høgskole med et spesialisert nasjonalt faglig ansvar på høyt nivå, en dekkende institusjonskategori. KHiB valgte å gå inn i denne prosessen for å markere og sette på prøve nivå og ambisjoner for sitt kunstneriske utviklingsarbeid. Søknadsprosessen har vært sunn 7

8 for institusjonen, og sakkyndig komites tilbakemelding er nyttig. KHiB har fått utvidet sine faglige fullmakter til å gjelde opprettelse av mastergrader, men ønsker at Kunnskapsdepartementet fullfører akkrediteringsprosessen. Kategorien vitenskapelig høgskole bør opprettholdes. En norsk oversettelse av det engelske «Specialised University Institution» (UHRs terminologi) vil være en mer dekkende betegnelse når ikke alle institusjonene i kategorien er vitenskapelig basert. Diplom for gjennomført Stipendiatprogram listes i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 2011 under 3. syklus. En viktig endring i rammebetingelser må være at gjennomført program gir uttelling som ph.d. og dermed tydeliggjør nivået. Institusjonene som deltar i Stipendiat-programmet, er i gang med utredning om hvordan dette kan oppnås. 5. Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? KHiB har grundig vurdert alternativ for framtidig organisering ut fra målsettingen om høyere kvalitet og bærekraft i utdanning og forskning hvordan ulike institusjonsstrukturer vil bidra til styrket kvalitet for KHiBs faglige ansvarsområde. Ulike modeller er analysert ut fra om de antas å styrke profilen som er beskrevet for Ledelsen ved KHiB har hatt samtaler med andre institusjoner og orientert seg bredt i prosessen. Institusjonens konklusjon er at dette er modellen som sikrer kvalitet for KHiBs faglige ansvarsområder: KHiB som fortsatt selvstendig institusjon, tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid - en bergensbasert institusjon med hovedformål kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstutdanning KHiB, med aktiv rolle i PKU, er optimalt rustet til å fremme og spisse kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og utfordre kollegiale institusjoner i hele landet. Institusjonens størrelse er tilpasset fagområdets behov. Kritisk masse i studieprogrammene er og vil være mer enn tilstrekkelig. Kritisk masse og fokus innen kunstnerisk utviklingsarbeid ivaretas primært gjennom samarbeidet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, dessuten gjennom nasjonale og internasjonale prosjektpartnerskap. I en slik institusjon kan andre enheter med tilsvarende mål, som Griegakademiet, inkluderes, forutsatt at det bringes inn i fellesskapet fullfinansierte studieplasser slik disse er definert i departementets finansieringsmodell. I gjennomgangen er to andre modeller belyst, men konklusjonen er at disse ikke oppfyller målet om styrket faglig kvalitet. Ingen av de to er nødvendige for å sikre samarbeid mellom aktuelle fagområder, og struktur og styringsform vil svært sannsynlig svekke KHiBs slagkraft. 8

9 Styret må drøfte om alternativ skal detaljeres i teksten på denne måten: a. Nasjonalt kunstnerisk universitet med alle de høyere kunstutdanningene som deltar i PKU Det er en radikal tanke å samle alle de norske fagmiljøene som har kunstnerisk utviklingsarbeid som en av hovedoppgavene, til en institusjon. Volumet vil bli betydelig, og en slik institusjon vil romme alle felt innen fagområdet kunst. På sikt vil stor mobilitet for studenter og faglig ansatte innen institusjonen være en naturlig konsekvens, og nye konstellasjoner for prosjektsamarbeid vil kunne oppstå. Risikoen for faglig ensretting gjennom rasjonalisering av fagtilbud, altså mindre mangfold i fagmiljø, er stor. Det avgjørende argumentet mot en slik konstruksjon er at utfordringene innen styring og ledelse antas å være ytterst krevende og ikke svare til faglig utbytte. En mindre omfattende versjon kunne være KHiB i fusjon med en eller flere av de uavhengige institusjonene KHiO, NMH og AHO i Oslo. KHiB, KHIO og NMH har i mange år hatt fortløpende kontakt om faglige og fagpolitiske forhold og har felles plattform innen kunstnerisk utviklingsarbeid. For KHiB, som til nå har hatt en ledende rolle som pådriver innen kunstnerisk utviklingsarbeid, vil det imidlertid være kontraproduktivt å utgjøre et mindretall i en institusjon med flertall av studenter og ansatte i Oslo. b. Eget kunstnerisk fakultet i Universitetet i Bergen (UiB) med KHiB og Griegakademiet En forutsetning måtte være at fakultetet etableres på grunnlag av kunstnerisk utviklingsarbeid slik at dette blir fakultetets hovedfokus og visjon. Det finnes felles faglige flater mellom fagområder ved UiB og KHiB. Disse møtepunktene utnyttes imidlertid godt allerede i definerte undervisningsog prosjektsamarbeid, og det er ikke klart at slikt samarbeid vil bli mer stimulert i en felles storinstitusjon. Det er lite sannsynlig at saker som gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid, vil nå fram gjennom universitetsledelse og styre som har andre strategiske målområder, eksempelvis energi, miljø, havforskning og helse. Organisatorisk tilpassing innen universitetet vil måtte prioriteres på bekostning av målrettet internasjonalt kunstnerisk utviklingsarbeid. Faglig fokus og internasjonal posisjon vil dermed bli alvorlig svekket. 6. Konklusjon Kunst- og designhøgskolen i Bergen har tatt regjeringens oppdrag på største alvor, og fremmer et forslag som klart vil sikre og styrke kvalitet gjennom samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon, men ikke sammenfaller med regjeringens mål om sammenslåing. 9

10

11

12

13

14

15

16

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskotesektoren

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskotesektoren k. Kunst- og deslgnhøgskoten I Bergen. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deresref.: 14/2719 Vårref.: 14/279gt/co Bergen,31.10.14 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Fakultetets forsknings- og utdanningsprofil

Fakultetets forsknings- og utdanningsprofil Ny# kunstnerisk fakultet UiB Fakultetets forsknings- og utdanningsprofil KHiB- GA seminar 25.02.2016 KHiB - UiB ambisjoner for ny# fakultet fra fase 1, okt.2015 1. Synliggjøre og styrke grunnlaget for

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet

Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet Oslo 25 april 216 Presentasjon av deltakere Fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid møter: Styreleder Cecilie Broch Knudsen Nestleder

Detaljer

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. AD UNDAS Solaris korrigert, Den Norske Opera & Ballett 10. -13 oktober 2013, Operahøgskolen

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo. Deres ref: 16/138- Bergen,

Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo. Deres ref: 16/138- Bergen, Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 16/138- Bergen, 11.04.2016 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Høringssvar til rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra»

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

Strukturmelding - Drøfting på Kunstakademiet Kunstakademiets fagkollegium har i møte 7.10.2014 drøftet regjeringens strukturmelding og spørsmål knyttet til denne i Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev.

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Oppre%else av et fakultet for kunst, design og musikk ved UiB KHiB UiB utredning fase 2 Prosjektgruppens rapport. KHiB informasjonsmøte 21.04.

Oppre%else av et fakultet for kunst, design og musikk ved UiB KHiB UiB utredning fase 2 Prosjektgruppens rapport. KHiB informasjonsmøte 21.04. Oppre%else av et fakultet for kunst, design og musikk ved UiB KHiB UiB utredning fase 2 Prosjektgruppens rapport KHiB informasjonsmøte 21.04.2016 Styringsgruppen UiB: KHiB: Studenter: Tillitsvalgte: Rektor

Detaljer

Utvalg: Forskningsutvalget Dato:

Utvalg: Forskningsutvalget Dato: Utvalg: Forskningsutvalget Dato:10.11.16 FU-sak: 21/16 Arkivsaknr.: Doktorgrad i utøvende og skapende kunst Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har bestemt at det skal opprettes en egen doktorgrad i

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet

Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet Oslo 14 september 214 Agenda Presentasjon av deltakere Virksomheten i Stipendiatprogrammet Erfaringsutveksling nye retningslinjer Dokumentasjon

Detaljer

KHiB UiB strukturutredning 2015, fase 1 Rapport fra arbeidsgruppe KHiB/UiB 05.10.2015

KHiB UiB strukturutredning 2015, fase 1 Rapport fra arbeidsgruppe KHiB/UiB 05.10.2015 Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) Universitetet i Bergen (UiB) Ny struktur i universitets- og høgskolesektoren KHiB UiB strukturutredning 2015, fase 1 Rapport fra arbeidsgruppe KHiB/UiB 05.10.2015

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

Utredning om opprettelse av fakultet for kunst, design og musikk ved UiB

Utredning om opprettelse av fakultet for kunst, design og musikk ved UiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) Universitetet i Bergen (UiB) Ny struktur i universitets- og høgskolesektoren KHiB UiB fase 2 Utredning om opprettelse av fakultet for kunst, design og musikk ved

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE

FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE FRÅ SAK TIL SAKS ALLMØTE 18.8.2014. DISPOSISJON 1. Bakgrunn: frå SAK til SAKS 2. Oppdragsbrevet frå KD 26.5.2014 3. Demografisk utvikling og rekruttering av studentar 4. Strategisk profil for HVO 5. Styrker

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 86/16 25.08.2016 Dato: 28.06.2016 Arkivsaksnr: 2015/11379 Prosess for overdragelse av Kunst- og designhøgskolen til UiB Henvisning til

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

UiB-KHiB. Orienteringsmøte 28. juni 2016 Cecilie Ohm/Tore Tungodden

UiB-KHiB. Orienteringsmøte 28. juni 2016 Cecilie Ohm/Tore Tungodden UiB-KHiB Orienteringsmøte 28. juni 2016 Cecilie Ohm/Tore Tungodden KHiB+Griegakademiet = Nytt kunstnerisk fakultet 29.06.16 SIDE 4 UNIVERSITETET I BERGEN Styrevedtak KHiB Styret ved Kunst- og designhøgskolen

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser. Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser. Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015 Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser Anne Karine Sørskår - Seminar 9. desember 2015 Prosjektgruppe Anna Collard Helén Sophie Haugen Åshild Kise Anne Karine Sørskår (prosjektleder) 2 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

Forsking på det nye fakultetet

Forsking på det nye fakultetet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Griegakademiet Institutt for musikk Forsking på det nye fakultetet Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Griegakakademiet Forskingsleiar GAMUT, UiB og Uni

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Faglig referansegruppe 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Agenda Organisering av prosessen og referansegruppens mandat, Cecilie Premissene fra fase II, Cecilie Delprosessene i

Detaljer

Agnete Vabø 03/11 2014

Agnete Vabø 03/11 2014 Agnete Vabø 03/11 2014 «Robuste fagmiljø». Hva sier forskningen? Går veien til økt kvalitet i forskning og høyere utdanning via færre og større institusjoner? Forskningspolitisk konferanse, Oslo 3 November

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Internasjonalisering hva, hvorfor og hvordan? Maria Holme Lidal Susan Johnsen 12. juni 2017

Internasjonalisering hva, hvorfor og hvordan? Maria Holme Lidal Susan Johnsen 12. juni 2017 Internasjonalisering hva, hvorfor og hvordan? Maria Holme Lidal Susan Johnsen 12. juni 2017 Om SIU Establert i 1991 Statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet Lokalisert i Bergen Ca 100

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene

UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene UHRs representantskapsmøte, 27.5.09 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet: Kunstutdanninger organisert utenfor kunsthøgskolene Elin Nesje Vestli Rektor Høgskolen i Østfold 1 Kunstutdanninger utenfor

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Sigmund Grønmo Seminar om forskning ved de statlige høyskolene Oslo 21. juni 2007 Universitetenes egenart Hovedansvar for grunnforskning Forskerutdanning

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 154/16 01.12.2016 Dato: 18.11.2016 Arkivsaksnr: 2015/11379 Etablering av Fakultet for kunst, musikk og design Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning?

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? UHRs karakterseminar 28. oktober 2009 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen NTNU Noe om læringsmål,

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

Nordisk musikk- og kulturskoleunion Gardermoen 20. oktober 2008

Nordisk musikk- og kulturskoleunion Gardermoen 20. oktober 2008 Nordisk musikk- og kulturskoleunion Gardermoen 20. oktober 2008 Nettverk for estetiske fag innspill til forskning i tilknytning til Skapende læring - Strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007-2010

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

UiB - KHiB. Orienteringsmøte 31. august 2016 Oddrun Samdal, Gerd Tinglum, Tore Tungodden, Cecilie Ohm

UiB - KHiB. Orienteringsmøte 31. august 2016 Oddrun Samdal, Gerd Tinglum, Tore Tungodden, Cecilie Ohm UiB - KHiB Orienteringsmøte 31. august 2016 Oddrun Samdal, Gerd Tinglum, Tore Tungodden, Cecilie Ohm 31.08.2016 SIDE 2 Styrevedtak UiB 1. Styret anbefaler overfor Kunnskapsdepartementet at Kunst- og designhøgskolen

Detaljer

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet?

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? AOS 234 Halvor Hektoen NMBUs studiestrategi Overordnete mål NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer