SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i møterom Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs- Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/11 11/1279 ST.MELD.NR. 18: TIDLIG INNSATS FOR LÆRING Alta, Otto Erik Aas/sign. Leder Kristian A. Kvæl Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 ST.MELD.NR. 18: TIDLIG INNSATS FOR LÆRING Saksbehandler: Per Hindenes Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 11/1279 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/11 Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: Alta kommune støtter hovedtrekkene i den framlagte stortingsmelding Tidlig innsats for læring. Alta kommune har vurdert de ulike forslag som skisseres i meldingen, og det vises til saksutredningens vurderingsdel der det er anført merknader til mange av forslagene. Vi ber samtidig om at det holdes god dialog med kommuner for å sikre at vi får funksjonelle systemer til beste for tidlig innsats i alle aldre. Vedlegg: Andre saksdok.: Stortingsmeldingen er ikke vedlagt, men denne kan lese på følgende nettdresse: Bakgrunn: Denne stortingsmeldingen er skrevet med bakgrunn i utredningen fra Midtlyng utvalget, NOU 2009:18 Rett til læring Meldingen til Stortinget har følgende hoveddeler: 1 Innledning 2 Sammendrag av kapitlene og forslagene i meldingen 3 Kunnskapsgrunnlaget utgangspunktet for forbedring 4 Barnehagen og grunnopplæringen tidlig innsats for bedre utvikling og læring 5 Det kommunale og fylkeskommunale støtteapparatet styrket samarbeid og koordinering av tidlig innsats 6 Det statlige støtteapparatet spesialpedagogisk kompetanse for hele landet 7 Forskning og utdanning Norges spesialpedagogiske kapital 8 Økonomiske og administrative konsekvenser Tilråding Side 2 av 12

3 Målgruppen for meldingen varierer fra barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne til barn, unge og voksne med vansker knyttet til lesing, skriving og regning. For å nå denne målgruppen er det viktig at barnehager og skoler har et inkluderende miljø. Det innebærer at barnehager og skoler må anvende strategier som innebærer å fange opp følge opp, målrettet kompetanse styrket læringsutbytte og samarbeid og samordning Barnehagen og grunnopplæringen Departementet presenterer i kapittelet tre utdanningspolitiske mål for bedre læring for barn og unge i barnehage og grunnopplæring. I målene ses læringsmiljø, tilpasset opplæring og spesialundervisning i sammenheng: skape motivasjon og forebygge vansker gjennom gode læringsmiljøer møte mangfoldet av elevers forutsetninger og evner gjennom tilpasset opplæring realistiske mål, konkrete tiltak og gode rutiner for vurdering i spesialundervisningen Departementet er opptatt av at den tilpassede opplæringen skal bli bedre og at spesialundervisningen først og fremst skal brukes som en ekstra sikring for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av skolens ordinære opplæringstilbud. Departementet viser til at skolene, før det fattes vedtak om spesialundervisning, skal kartlegge, vurdere og eventuelt prøve ut nye tiltak. Departementet vil forbedre systemet for vurdering og oppfølging av elever som får spesialundervisning. Departementet vil at saksbehandlingsreglene for spesialundervisning forenkles ved at kravet til skriftlig halvårsvurdering (halvårsrapport) faller bort. Videre tar departementet initiativ til programmet Vi sprenger grenser, et tiltak for å øke oppmerksomheten om opplæringstilbudet til elever med generelle lærevansker og utviklingshemminger. Departementet går inn for at opplæringslovens bestemmelser som gjelder barn under opplæringspliktig alder, flyttes til barnehageloven. Barnehageloven vil da regulere alle pedagogiske tilbud til barn under opplæringspliktig alder. Dette vil ikke svekke rettigheter til oppfølging av barn som ikke går i barnehagen, da disse også har rett til spesialpedagogisk hjelp. Voksnes rettigheter og muligheter til opplæring omtales. Bruk av assistenter i skolen, og særlig i spesialundervisningen, er også et tema i kapittelet. Det poengteres at assistenter kan ha en viktig rolle i skolen, men at personale som ikke oppfyller kravene til faglig og pedagogisk kompetanse ikke skal lede opplæringen eller ha ansvaret for spesialundervisningen. I kapittelet vurderes Midtlyng-utvalgets forslag om læringsbok i barnehagen og i skolen, og departementet har tatt initiativ til en kartlegging av liknende systemer i kommunene, fylkeskommunene og i andre land. Det er behov for å utrede videre om en læringsbok kan innføres uten at det vil gi merarbeid og på en måte som sikrer bedre oppfølging av elevene. Side 3 av 12

4 Det kommunale og fylkeskommunale støtteapparatet utgjøres i det alt vesentlige av PPtjenesten. Det presenteres fire forventinger til PP-tjenesten for å tydeliggjøre mandatet og oppgavene til tjenesten: PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng PP-tjenesten arbeider forebyggende PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner Til disse rådgivende forventningene er det knyttet flere tiltak som i sum innebærer økt veiledning, informasjon og kompetanseutvikling. Et viktig tiltak er en etter- og videreutdanningsstrategi for PP-tjenesten. Meldingen sier også noe om hva barnehagesektoren og opplæringssektoren kan gjøre for bedre informasjon og samarbeid med foreldre og brukere av det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet. Et av forslagene er foreldreplakat, et tiltak for å gi helhetlig informasjon til foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen. Det foreslås videre en toårig prøveordning som gir PP-tjenesten henvisningsrett til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), og det legges opp til etablering av interkommunale kompetansenettverk i kommunene. Målet er bedre samarbeid og samordning mellom de ulike tjenestene i kommune, fylkeskommune og stat. Meldingen presenterer endringer og mål for det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped). Statped skal omorganiseres til fire flerfaglige regionsentre i Nord, Midt, Vest og Sørøst. Statped får samtidig en sentral ledelse som skal sørge for at målene for Statped som helhet blir nådd, og at regionsentrene utvikler seg i samme retning og får en tydelig, felles profil. Det presenteres tre mål: Statped skal være en tydelig og tilgjengelig tjenesteyter av spesialpedagogisk støtte til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal gi tjenester på både individ- og systemnivå, og alle kommuner skal ha likeverdig tilgang til Statpeds tjenester Statped skal ha spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og bidra aktivt til kunnskaps- og kompetansespredning på disse områdene Statped skal ha en strategi for prioritering av områder for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) og skal være en sammarbeidspart for universiteter og høyskoler Endringer på hørselsområdet omtalt spesielt. Departementet redegjør for at heltidsopplæringen ved tre av fire statlige hørselsgrunnskoler i Statped på sikt avvikles og at deltidsopplæringen samtidig styrkes slik at den både blir bedre, får et større omfang og når flere. Samtidig skal Statpeds støtte og veiledning til kommunene og fylkeskommunene styrkes, slik at de blir i stand Side 4 av 12

5 til å gi et godt tilbud til hørselshemmede barn og elever. I tillegg foreslår departementet endringer for skole- og kompetansesentrene Signo og Briskeby som sikrer en tydelig lovforankring av skolevirksomheten og god rettssikkerhet for elevene ved skolene. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Saken har ikke økonomiske konsekvenser. Vurdering: Nøkkelen er på mange måter knyttet til tidlig innsats. I Alta kommune har dette vært et viktig innsatsområde de siste 3 årene. Vi arbeider systematisk med å forbedre en tenkning om tidlig innsats gjennom en spesifikk modell for dette arbeidet. Dette beskrives nærmere i det følgende. Tidlig innsats er et nasjonalt satsingsområde som pålegger kommunene å kvalitetssikre kommunale tjenester og sikre tidlig innsats i arbeidet i arbeid med barn og unge. Kommunene har ulike modeller i arbeidet, men felles for alle er samhandling mellom nivåene i utdanningsløpet med sikte på å avdekke hjelpebehov så tidlig som mulig i barns liv. Tidlig innsats er forankret i kommunelov, Helse og sosiallovgivning; Barnevern og Helsesøstertjenester, Barnehagelov og Opplæringslov med tilhørende forskrifter. Barnekonvensjon 4 prinsipper om: hensynet til barnets beste barnets rett til medvirkning prinsipper om ikke diskriminering og barnets rett til helsetilbud, rett til sosial trygghet og tilstrekkelig levestandard, rett til utdanning, rett til hvile og fritid. er viktige grunnlag for det nasjonale fokuset på tidlig innsats. En annen begrunnelse er den tiltaksmessige effektivitet i tiltak som settes inn tidlig for å forebygge uheldig utvikling hos barn. Tverrfaglig tidlig innsats er nedfelt i: St. melding 31 ( ), Kvalitet i skolen; St. melding 23 ( ) Språk bygger broer; St. melding 16 ( ) Ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring. St.meld nr 41 ( ) Kvalitet i barnehagen Veileder(2008) Om sammenheng mellom barnehage og skole; NOU 2000:12 Barnevernet i Norge Dokument fra Helse og Omsorgsdepartementet av ; Barns Beste, Helsestasjons og skolehelsetjeneste (0-20 år) Følgende tiltak inngår i det langsiktige utviklingsarbeidet: Side 5 av 12 Universelle tiltak(forebyggende og generelle tiltak)

6 o Opplæring av ansatte i barnehage Innføring i strategitenkning for tidlig innsats med vekt på: Analyse av beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer Grunnleggende samspillskomponenter/prinsipper Informasjon om programmer som kan anvendes for å forsterke voksnes rolle i barnehager og skoler Veilederopplæring i slike modeller for ansatte i barnehager og skoler. Følgende tiltak kan inngå i arbeidet: Gjennomføre tverrfaglig observasjon i barnehager og skoler. Arbeidet bygger på vurdering av risiko og beskyttelsesfaktorer for å finne barn som er i faresonen for å utvikle vansker; (språk/ sosiale ferdigheter og atferd) Drøftingsmøter i skoler og barnehager med gjennomgang av observasjon/ screening. Vurdere videre henvisning til kommunale- og andre hjelpeinstanser Foreldrekurs for foresatte med førskolebarn. Annen veiledning overfor foreldre og barn For å lykkes i arbeidet med å gi god læring i barnehage og skole må det settes inn tiltak tilpasset det enkelte barn så tidlig som mulig. Systematisk kartlegging av barnas språkutvikling er viktig, og vi kan slik sette i verk stimuleringstiltak for barn, både i- og utenfor barnehage. Samarbeidet med foreldrene er avgjørende i arbeidet med å sikre barn god utvikling og god læring. Samarbeidet med foreldrene beskrives i lov og forskrifter for både barnehager og skoler. Vi må, som den profesjonelle part, legge til rette for at samarbeidet med foreldrene blir best mulig. Samarbeidet må omfatte både barns sosiale utvikling og til den faglige læring. Det er viktig at vi informerer foreldrene om hvilken rolle de har knyttet til barn motivasjon for å lære, og knyttet til det å hjelpe barnet i utviklingen. Vi forutsetter videre godt samarbeid mellom barnehager og skoler. Dette samarbeidet må bygge på et likeverdig partnerskap slik at barnehagen og skolen beholder sin egenart i dette arbeidet. Følgende tiltak inngår: Kompetanseheving av personalet knyttet til strategier for tidlig innsats. Kompetanseheving av personalet knyttet til voksenrollen. Kompetanseheving av personalet knyttet til observasjon og vurdering av risikoog friskfaktorer i barns liv. Fra observasjon og forståelse til tiltak i forhold til enkeltbarn og grupper av barn. Tidlig innsats gjennom flerfaglig samarbeid Sektoren gjennomfører et omfattende program knyttet til å avdekke utfordringer og vansker hos barn i Alta tidlig. Når det avdekkes vansker skal vi også sikre at det iverksettes tiltak for å avhjelpe utfordringen/vansken. Side 6 av 12

7 I dette arbeidet fases alle skoler og barnehager gradvis inn med siktemål at alle skal være inne i denne arbeidsformen fra Arbeidet gjennomføres ved at det i barnehager og på de første trinn på skolene gjøres observasjoner av barn/elever i lek og læring. Observasjoner gjøres av de ansatte i virksomhetene sammen med en flerfaglig gruppe fra Barn og ungetjenesten bestående av 1 person fra hvert av fagområdene barnevern, helsesøster, habilitering og PPT. På bakgrunn av felles observasjoner drøftes utfordringer, og der foreslås tiltak for enkeltbarn og grupper av barn. For noen barn konkluderes det med at de foresatte anmodes om å sende en særskilt henvisning til f.eks PPT for nærmere utredning. En slik flerfaglig observasjonsmetode har dokumentert en treffprosent på ca 80 i å avdekke vansker, mens tradisjonelle metoder har ca 20 % dokumentert treff på å avdekke barn med særlige behov. Gjennom dette programmet skal vi sikre at barn blir sett, og vi skal sikre at vi setter inn tiltak som hjelper barn tidlig. Dette betyr at vi er inne i en omfattende forebyggende arbeidsform. Denne er ressurskrevende, og det er særlig utfordrende å gjennomføre denne fordi der samtidig er en forventning at alle andre tilbud skal være tilgjengelig samtidig. I denne overgangsperioden vil alle tjenesteområdene oppleve vansker med å levere alle de tjenester som er forventet av innbyggerne, og det kan lett oppstå frustrasjoner både i og utenfor den nye organisasjonen. Det er avgjørende at vi har styringsevne til å sikre utviklingsarbeidet og omorganiseringen slik at strategien om tidlig innsats ivaretas. Barn og unge tjenesten, skoler og barnehager legger ned en formidabel innsats for å realisere tidlig innsats. Alta kommune er med dette programmet i første rekke når det gjelder tidlig innsats og flerfaglig arbeid. Resultatene av denne innsatsen forventes å bli flere barn som får tidlig hjelp, mer forebygging og mindre reparasjonsarbeid seinere. Denne strategien er vesentlig i arbeidet med å realisere visjonen om God barndom i Alta. Tidlig innsats i alle aldre. Tidlig innsats innebærer at vi skal avdekke barns og familiers hjelpebehov så tidlig som mulig. Derfor har vi flerfaglig observasjon i barnehager og skoler. Derfor har vi organisert en samlet barn og unge sektor med en barn og unge tjeneste. Tidlig innsats står i motstrid til det å vente og se. I mange sammenhenger har vi en sterk tro på at barn vil utvikle seg og at bekymringsfulle trekk blir borte. Det er dessverre så godt som ikke sant. Bekymringsfulle trekk hos barn ser ut til å forsterke seg, og jo seinere vi setter inn tiltak desto mer usikkert vil effekten av hjelpetiltakene bli. Det å få etablert en felles forståelse av betydningen av tidlig innsats vil være viktig på alle arenaer der barn er: hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Voksne på alle disse arenaene må bidra til å løfte fram bekymring med sikte på at det vurderes om det kan eller må settes inn tiltak. Tidlig innsats i fag. Gjennom St.meld nr 31 ( ) har regjeringen lagt føringer for forsterket innsats for trinn innenfor fagene norsk/samisk og regning. Stortinget har vedtatt en ny bestemmelse i Opplæringsloven med slik ordlyd: 2-2a. Plikt for kommunen til å sørgje for forsterka opplæring Side 7 av 12

8 Kommunen skal sørgje for forsterka opplæring i norsk eller samisk og matematikk på 1. til 4. årstrinn. Den forsterka opplæringa skal mellom anna liggje i særleg høg lærartettleik og vere særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. Kostnadene for denne lovendringen er lagt inn i budsjettet for 2011 i samsvar med nasjonale myndigheters bestemmelse og kommunestyrets vedtak. Lovbestemmelsen innebærer at det skal satses systematisk på tidlige tiltak og forsterket innsats knyttet til lesing/skriving og regning de første skoleårene (1.-4.trinn). Målrettet har sektoren etablert stillinger for å yte slik forsterket innsats i form av: strukturerte leseopplegg i form av dedikerte treningsprogram/opplegg strukturerte opplegg for arbeid med tall og telleforståelse organisert som regnekurs Det forventes at tiltakene vil føre til bedre lese- og regneferdighet hos elevene fordi vi sikrer at elever som sliter raskt får et tilbud som skal hjelpe de med vanskene de har. Denne innsatsen skal føre til at elever får tidlig hjelp i å mestre disse grunnleggende ferdighetene, og systemet skal være dynamisk og sikre at det settes inn tiltak overfor de lever som det gjennom kartlegging er dokumentert har behov for et forsterket faglig opplegg. Dette er et tredje eksempel på tidlig innsats i alle aldre. Eksemplene er viktige fordi de viser et handlingsrom som finnes. Barn og unge sektoren må se etter flere slike handlingsrom for å skape flere tiltak knyttet til tidlig innsats. Det er mulig at andre organisasjonsformer av skoletilbud kan bli et annet slikt eksempel. Barns språklige utvikling i barnehage Barns språklige utvikling er vesentlig for barnets muligheter i livet, og det legges stor vekt på å sikre at det enkelte barn får den beste mulige språklige utvikling. En god språklig utvikling er betingelser for barnets muligheter til å lese og skrive. Barnehagene har over noen tid hatt forsterket fokus på dette feltet i barns læring. Alle barnehagene bruker TRAS (tidlig registrering av barns språklige utvikling) som et felles redskap i arbeidet med å styrke språkopplæring i barnehagene. Barnehagene har gjennom dette tiltaket bidratt til at skoler vil kunne få solid kunnskap om barns styrker og talenter ved skolestart fra barnehagene. Barnehagene bruker denne kartleggingen for tilrettelagt stimulering og utvikling av barns språklige ferdigheter. Dette har vært og er et vesentlig arbeidsområde i barnehagene. Barnehagene syns TRAS er et godt verktøy for å kartlegge barns språkutvikling. For å sikre språkstimulering arbeides det med: Språkgrupper for å sikre en systematisk oppfølging av barn med behov for ekstra tilrettelegging. Det legges inn språktrening, språkopplæring og språkstimulering i de fleste av barnehagens hverdagssituasjoner. De voksne er bevisst sin rolle som språkmodell. Deler barna inn i mindre grupper i ulike aktiviteter. Stor bruk av bøker, rim og regler, spill og sang. Overgang barnehage skole Barnehagene har bidratt til å forbedre barns overgang fra barnehage til skole. Dette er et felles utviklingsområde for barnehager og skoler, og dette satsingsområdet anses som vesentlig for å sikre at vi lykkes i arbeid med tidlige tiltak. Barnehagene sitter med vesentlig kompetanse om det enkelte barn. Denne kompetansen må vi sikre blir overført til skolen slik at skolen kan Side 8 av 12

9 bygge på barnets sterke sider i læring. Det kan samtidig bidra til at samarbeidet med foresatte sikres bedre. Barnehagene har kommet i gang med dette arbeidet, men her gjenstår en del arbeid før vi har fått dette på plass som system. Vi har god samhandling rundt barn med spesielle behov, men skal i det neste året sikre systematikk knyttet til alle barn gjennom overføringsmøter. I meldingen legger regjeringen fram flere forslag: For barnehagen og grunnopplæringen vil regjeringen: sikre at alle barn får tilbud om språkkartlegging i barnehagene flytte opplæringslovens bestemmelser som gjelder barn under opplæringspliktig alder til barnehageloven at kommunens og fylkeskommunens plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut om eleven får et tilfredsstillende utbytte innenfor det ordinære opplæringstilbudet uttales eksplisitt i opplæringsloven øke oppmerksomheten om opplæringstilbudet til elever med generelle lærevansker og utviklingshemminger gjennom programmet Vi sprenger grenser Forslaget støttes, men her er det usikkerhet på hvordan dette skal skje og om hvordan denne strategien skal implementeres i kommunene. videreutvikle Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning til en brukervennlig digital versjon som, med utgangspunkt i dagens veileder, skal være tilpasset nettformatet i språk og innhold. Veilederen skal inneholde maler, rutinebeskrivelser og eksempler fra kommuner. Den digitale veiledningen skal også nå målgruppen voksne, samt foreldre ved blant annet å inneholde en foreldreplakat med oversikt over rettigheter og brukermedvirkning erstatte kravet om å utarbeide halvårsrapporter for elever som får spesialundervisning med en bestemmelse om at vurdering av elevens utvikling skal samles skriftlig minst én gang i året i elevens individuelle opplæringsplan Side 9 av 12

10 innføre en bestemmelse i opplæringsloven som presiserer vilkårene for bruk av assistenter i opplæringen Forslaget er behandlet i meldingen, men vi er usikre på hvordan man tenker seg en presisering. Innenfor begrepet assistenter i skolen befinner det seg en meget uhomogen personalgruppe. Hos oss har vi en rekke høyskoleutdannede som arbeider under stillingsbetegnelsen assistent, men som har 3 5 års høyskoleutdanning. Vi bruker betegnelsen assistenter, men disse er fagfolk på ulike områder som møter et variert behov hos barn. Disse personene betegnes som assistenter fordi de ikke fyller formkravene om tilsetting i lærerstilling, men de utfører arbeid med å realisere den enkelte elevs individuelle opplæringsplan. Det er viktig at presisering i forhold til bruk av assistenter blir slik at disse fagpersonene ikke utelukkes brukt i et helhetlig tilbud til barn. innføre en egen lovbestemmelse i opplæringsloven om opplæring av elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon ta initiativ til en kartlegging av systemer/verktøy som brukes i kommuner, fylkeskommuner og i enkelte andre land for dokumentasjon og oppfølging av enkeltelevers læring vurdere å opprette et tverrfaglig forum eller råd for å bidra til en bedre samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat Her viser vi til at Statped systemet har etablerte kompetansemiljøer av høy faglig kvalitet som i dag bidrar positivt til oppfølging av PP-tjeneste, skoler og barn. For det kommunale og fylkeskommunale støtteapparatet vil regjeringen: iverksette en toårig prøveordning i en region eller noen fylker som gir PP-tjenesten henvisningsrett til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og habiliteringstjenesteen for barn og unge (HABU) Forslaget støttes, men vi mener at det her er viktig å få på plass henvisningsmodeller som sikrer en kortere behandlingstid for barn som har behov for utredning. Den ene siden av dette er en endring ved at PPT får henvisningsmulighet, men den andre siden er kapasitetsutfordringene særlig knyttet til BUP. Det oppleves at dagens ventetid er betydelig, og det hindrer nødvendig utredning for barn tidlig nok. Side 10 av 12

11 at aktuell statistikk og opplysninger om PP-tjenesten skal inngå i den veiledende malen for årlig rapportering om tilstanden i grunnskolen og videregående opplæring etter i opplæringsloven videreføre arbeidet med kartleggingsprøver til bruk for minoritetsspråklige elever og skolering av PP-tjenesten i bruk av kartleggingsverktøy i samarbeid med KS og andre sentrale aktører, ta initiativ til å starte arbeidet med å utvikle en etter- og videreutdanningsstrategi for PP-tjenesten Vi vil også be om at noen primærkommuner tas med i en referansegruppe for å utforme et slikt kompetanseløft for PPT. ta opp behovet for veiledende kompetanse- og kvalitetskriterier med KS for å vurdere ulike tilnærminger som eventuelt kan synliggjøre hvilken kompetanse og kriterier for god tjenesteyting som kan forventes innenfor dagens mandat og oppgaver til PPtjenesten i samarbeid med kommuner/fylkeskommuner som ønsker det legge til rette for interkommunale kompetansenettverk innenfor de fire Statped-regionene Her vil vi vise til at Alta er deltaker i et regionalt nettverk i Vest-Finnmark som inkluderer PPT. Dette regionale samarbeidnettverket vil være egnet i arbeidet med å skape samhandling med andre støtte tjenester. RSK Vest-Finnmark omfatter kommunene Alta, Hammerfest, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp, og vi har etablert nettverk mellom PPT ledere i disse kommunene. utarbeide en foreldreplakat som skal gi foreldre oversikt over gjeldende rettigheter og informere om betydningen av brukermedvirkning, og den skal gjøres tilgjengelig på flere språk innføre bestemmelser i barnehageloven og opplæringsloven som presiserer at barnehagen og skolen skal delta i samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan Samtidig er det viktig at ansvaret for å skrive ut og følge opp individuell plan følges av ressurser som sikrer at slike planer blir effektive for brukerne. For det statlige støtteapparatet vil regjeringen: Side 11 av 12

12 omorganisere Statped til én virksomhet med en tydelig tjenesteprofil og fire, flerfaglige regionsentre: Nord, Midt, Vest og Sørøst. Sørøst skal ha et avdelingskontor i Kristiansand videreføre Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) som en del av det flerfaglige Statped. Statped Nord får SEAD som landsdekkende oppgave gi Statped en flerfaglig profil. Statpeds tjenesteprofil endres for å få en helhetlig tilnærming til hvordan Statped skal arbeide overfor kommuner og fylkeskommuner at Statped skal samordne og videreutvikle opplæringsprogram for foreldre til barn med hørselshemminger, synshemminger eller behov for alternativ og supplerende kommunikasjon gradvis redusere gebyrer for tilrettelagte læremidler som formidles av Statped avvikle de statlige hørselsgrunnskolene ved kompetansesentrene Statped Vest (Hunstad skole), Skådalen og Nedre Gausen etter skoleåret Hørselsgrunnskolen ved Møller Trøndelag kompetansesenter og døvblindeskolen ved Skådalen kompetansesenter videreføres. Statlig deltidsopplæring til hørselshemmede barn videreføres og styrkes legge til rette for fortsatt drift av Signo og Briskeby og en god juridisk forankring av skolene opprette et nytt senter for læringsmiljø og atferdsforskning med utgangspunkt i Lillegården kompetansesenter og Senter for atferdsforskning og avvikle tilknytningen til Statped utvide mandatene til Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, Nasjonalt senter for lesing og leseforskning og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) til også å omfatte PP-tjenesten som målgruppe Side 12 av 12

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Høring NOU 2209:18 Rett til læring

Høring NOU 2209:18 Rett til læring Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref 200903642 Vår ref 207.01/IMC Dato 27.11.2009 Høring NOU 2209:18 Rett til læring Akademikerne viser til utsendte høringsbrev. Saken har vært

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 4 2.3 Metode

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer