En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing"

Transkript

1 En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1

2 En helhetlig maritim forskningsog innovasjonsstrategi Over 400 enkeltpersoner fra mer enn 100 maritime bedrifter har så langt engasjert seg Maritim21 Visjon: Norge den mest attraktive lokaliseringen for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritim næringsliv. Viktige stikkord: Mer effektiv utnyttelse av midler og ressurser Vilje til endring og satsing for økt verdiskaping Økt innovasjonstakt 2

3 Prosjektstyret Yngvil Åsheim Repr. Rederiforbundet Styreleder Per Magne Einang MARINTEK Prosjektansvarlig Hanna Lee Behrens Rederiforbundet Trygve Eiken Wärtsilä Harald Ellingsen NTNU Magnar Førde Rolls-Royce Kjell Olav Haugland Bergen Tankers Hans Petter Hildre NCE Maritime / HiÅ Egil Holland Norsk Industri Torgeir Reve BI Stig Riise STX Norway Offshore AS Jon Rysst DNV Kjell Sandaker Eidesvik Tore Ulstein Ulstein Observatører Sigurd Falch Norges Forskningsråd Egil Rensvik Marut Prosjektgruppe Erik Dyrkoren MARINTEK Prosjektleder Øyvind Endresen DNV Oddvar Aam MARINTEK Lars Erik Mangset DNV Lars Kolle MARINTEK

4 Mandatet Maritim21 skal tilrettelegge for å sikre at norsk maritim utdanning og forskning støtter direkte opp under næringens utfordringer mot 2020 styrke den norske maritime nærings konkurranseevne bevisstgjøre koblingen mellom miljøprofil og forretningsresultater utvikle nye og mer effektive samarbeidsformer innad i næringen og mellom næringen og offentlige aktører øke innovasjonstakten med fokus på nye forretningsmodeller 4

5 Forventet resultat Maritim 21 skal etablere en visjon for norsk maritim næring frem mot 2020 prioriterte forsknings- og innovasjonsområder som leder frem mot visjonen en implementeringsplan som sannsynliggjør oppnåelse av visjonen 5

6 Maritim21 skal bli hele næringens forsknings- og innovasjonsstrategi Rederi / vareeiere Operatører Skipsverft Utstyrsdesign og leverandører Skipsdesign Klasseselskap Myndigheter Finans Meglere Forsikring Havner Tjenesteleverandører Kunnskapsmiljøene: Universitet, Høgskole og institutter 6

7 7

8 Utfordringer i Maritim21 Forene til tross for mange og sprikende særinteresser Tørre å prioritere på bekostning av enkelte særinteresser Kvalitet krever innsats fra næringen Politisk forventning om at fellesskapet skal stå bak 8

9 Innsatsgrupper 9

10 Identifiserte drivkrefter som vil ha stor innvirkning på maritim næring mot 2020 Energitilgang Økt fokus på alternativ energi Energihandel Miljøspørsmål Klimaendringer og ekstremvær Miljøkrav og reguleringer Økonomi- og handelsutvikling Sikkerhetspolitikk som driver proteksjonisme og lokalt innhold Nasjonal og statlig kapitalisme vs. privat kapitalisme Mer handel innad i Asia Velferdsutvikling Kompetansetilgang Mangel på maritim kompetanse globalt Mangel på operativ maritim kompetanse i Norge Rammebetingelser 10

11 Visjon: Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv 11

12 7 prioriterte innsatsområder 12

13 Detaljert gjennomgang av innsatsområdene 13

14 Kunnskapsnav og infrastruktur Det maritime Norge i 2020: Verdens ledende nasjon på maritim idéskaping, kunnskap og praktisk anvendelse Styrket samarbeid i nasjonale maritime nettverk Styrket internasjonalt samarbeid mellom kunnskapsmiljøer Anbefalinger Støtter videreføring av Global Maritime Knowledge Hub Støtter opprettelse av Ocean Space Center / Network Styrke maritim utdanning Offensiv rekruttering til næringen Etablere kreative rom for idéskaping

15

16 Maritim politikk og rammebetingelser Det maritime Norge i 2020: Tett samarbeid mellom myndigheter, kunnskapsmiljøer og næring NIS: det ledende registeret for kvalitetsshipping Ledende i utviklingen av effektive internasjonale regler og rammebetingelser Anbefalinger Metoder for å forutsi hvordan politikk og rammebetingelser virker i praksis Mer effektive forretnings- og samhandlingsmodeller for styrket forskning, utvikling og innovasjon Virkemidler for å få sterkere medvirkning fra kunnskaps- og næringsmiljøer i regel- og standardutvikling.

17 Maritim politikk og rammebetingelser

18 Maritim innovasjon og forretningsutvikling Mål: Det maritime Norge i 2020: Økt innovasjonskapasitet og -takt og blant de fremste i OECD Nye samarbeidskonstellasjoner for innovasjon og forretningsutvikling Anbefalinger Styrke global markedsforståelse og kontaktnett Metodeutvikling for små og mellomstore aktører Iverksette tiltak for økt tilgang på risikovillig kapital Effektiv vurdering og kvalifisering av ideer, ny teknologi og radikale løsninger

19 Maritim innovasjon og forretningsutvikling 19

20 Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse Det maritime Norge i 2020: Er omstilt for å møte framtidig oljeknapphet Foretrekkes som den mest miljøvennlige og energieffektive i verden Anbefalinger Kreve rapportering av drivstofforbruk Helhetlig energieffektivisering: opplæring i alle ledd Effektiv erfaringsutveksling mellom aktører Spesifikt forskningsprogram innen effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse

21 Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse 21

22 LNG distribusjon og bruk Det maritime Norge i 2020: 30 % av norsk nærskipsflåte er gassdrevet Kompetanse og erfaring på LNG utvikling, drift og distribusjon som egen eksportvare Anbefalinger Aktiv formidling og økt allmennkunnskap om LNG Identifisere markeder som er best egnet til LNG som drivstoff. Påvirke internasjonalt regelverk som ivaretar sikkerhet og miljø Spesifikt forskningsprogram innen LNG som drivstoff:

23 LNG distribusjon og bruk

24 Krevende maritime operasjoner (Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift ) Det maritime Norge i 2020: Verdensledende på krevende maritime operasjoner leveranser og gjennomføring Anbefalinger Simulatornettverk for virtuell prototyping og trening Demonstratorer for rask realisering av prosjekter med stor innovasjonshøyde Spesifikt forskningsprogram innen krevende maritime operasjoner:

25 Krevende maritime operasjoner

26 Maritim transport og operasjon i Nordområdene Det maritime Norge i 2020: Verdensledende på sikker og miljøvennlig transport og operasjoner i Nordområdene Førende i implementering av internasjonale regler for Nordområdene Anbefalinger Nettverk mellom norske og internasjonale fagmiljø innen kaldklimateknologi og -operasjon Aktiv kobling mellom norsk forskningskompetanse og kyst- og sjøfartsmyndigheter Spesifikt forskningsprogram innen maritim transport og operasjon i Nordområdene:

27 Maritim transport og operasjon i Nordområdene 27

28 Implementeringsplan 28

29 Forslag til organisering Det permanente Maritim21 Organiseres som en integrert del av MARUT. Ansvar/rolle: Eier og pådriver for implementering og oppdatering av Maritim21 Rådgiver for regjeringen gjennom MARUT strategisk råd Diskusjonspartner for Forskningsrådet og Innovasjon Norge Sørge for jevnlig profilering av resultater fra igangsatte anbefalinger generelt og forskningsresultater spesielt. Pådriver og arena for formidling av forskningsbasert kunnskap. Pådriver for og tilrettelegger av møteplasser for aktører i klyngen som bør nyttiggjøre seg hverandres kompetanse Ta aktivt initiativ til koordinering med andre relevante fora som Maritimt Forum, Energi21, OG21 og Klima21.

30 Kostnader for implementering av Maritim21 Innsatsområ der Kunnskapsn av og infrastruktur Maritim politikk og rammebetin gelser Maritim Innovasjon og forretningsu tvikling Effektiv og miljøvennlig energiutnytt else LNG distribusjon og bruk Krevende maritime operasjoner SFI BIP / KMB Demo 2020 Andre virkemidler Årlig total Kost Start Kost Periode Kost Periode Kost Periode Transport og operasjon i nordområde ne Totalt:

31 Maritim21 Lansering En maritim happening om bord på Color Line i Oslo kai. Over 100 påmeldte og fortsatt plass Tor Svensen innleder og trekker de store linjene Yngvil Åsheim presenterer hovedmål og resultater Yngvil Åsheim overrekker Maritim21 lanseringsrapport til Nærings- og Handelsminister Trond Giske Mål: Skape felles forståelse for forankring i næring og politikk Skape begeistring Dato: 3. juni Sted: Om bord på M/S Color Magic, Hjortneskaia, Oslo Tid: 10:30 13:00 31

32 Backup slides

33 Torger Reve Bjørgulf Haukelid Germund Oltedal Shi Wei Wang Øistein Dahl Harald Ellingsen Rune Garen Lars Erik Hilsen Oddbjørn Hjelle Egil Holland Ørnulf Rødseth Jan Fredrik Meling Eirik Andreassen Sigurd Gude Svein Sørlie Knut Åsebø Helge Otto Mathisen John H Wiik Tor Husjord Kunnskapsnav og infrastruktur Tore Ulstein Trond Schwenke Trond Arthur Christiansen Arne Wendelboe Aanensen Aage Bjørn Andersen Dag Schjerven John Knudsen Arne Birkeland Jon Rysst John Olav Nøkleby Asgeir Sørensen Bård Røsvik Nils Albert Jenssen Afzal Hussain Nils Kristian Høy-Petersen BI DNV Høgskolen i Ålesund YoungShip Höegh Fleet Services NTNU Rolls-Royce Kongsberg Maritime STX Maritim politikk og rammebetingelser Norsk Industri MARINTEK Eidesvik Offshore DNV Sjøfartsdirektoratet Wilhelmsen STX Color Line Norwegian Hull Club Maritimt Forum Nord Fra ide til verdiskaping - Maritim Ulstein Group Edge Consultants Sea Supply RG Hagland OceanSaver Wilhelmsen Marine Services Rolls-Royce Wärtsilä Metoder for kvalifisering av ny teknologi DNV DNV NTNU Devotek Kongsberg DNV Klaveness Styrerepresentant Generalsekretær Maritim21 Innsatsgrupper Skipsdesign, -utstyr, -produksjon og drift for krevende maritime operasjoner Hans Petter Hildre Trygve Eiken Arnulf Hagen Jens Christian Lindaas Børge Nakken Sverre Steen Endre Matre Per Lothe Thore Grønvik Stig Riise Tor Einar Berg Morten M. Larsen Morten Jørgensen Ivar Myklebost Bjørn Batalden Felix Tschudi Benedikt Henriksen Rune Rautio Kjell Sandaker Magnar Førde Kristine Bruun Ingve Sørfonn Tor Øyvind Ask Torkel Ugland Håvard Stave Jan Berntsen Fredrik Meltzer Per Magne Einang Kjell Olav Haugland Dag Stenersen Kjetil Sjølie Strand Ole Sævild Arnstein Eknes Iver Flusund Morten Steen Martinsen Leif Arne Skarbø HiÅ / NCE Maritime Wärtsilä NTNU HSH Farstad Shipping NTNU Westcon Knutsen OAS Acergy Maritim transport og operasjon i arktiske områder STX MARINTEK DNV Kystvakten Folands Rederi Troms Offshore Tschudi Shipping Statoil - Moskva Rambøll - Murmansk Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse Eidesvik Rolls-Royce DNV Wärtsilä Solvang Shipping Höegh Fleet Services Ulstein Group Kristian Gerhard Jebsen DNV LNG - distribusjon og bruk MARINTEK Bergen-Tankers MARINTEK I.M. Skaugen Sea Cargo Det norske Veritas Rolls-Royce BW Gas Rolls-Royce

34 Kriterier for valg av innsatsområder 1. Styrke den norske maritime næringens internasjonale konkurransesituasjon 1. Gir Norge en unik posisjon for verdiskaping i et globalt marked 2. Styrke samarbeid og dynamikk i næringen, nasjonalt og internasjonalt 3. Koble miljøprofil og forretningsresultater 4. Øke innovasjonstakten 3. Kompetansekrevende 1. Behov for forskning 2. Behov for innovasjon blant næringsaktørene 4. Sikre miljørobust verdiskaping 1. Redusere GHG og andre miljøutslipp 2. Ivareta bærekraftig utnyttelse av sensitive områder 2. Styrke Norge som en attraktiv lokasjon 1. Utnytte naturgitte forhold 2. Styrke det norske maritime kunnskapsnavet 34

35 35 Norge har mulighetene til å bli et globalt kunnskapsnav i de Maritime næringene. Det krever langsiktige kunnskaps- investeringer og tett samspill mellom næringsliv og akademia. Prof. Torger Reve

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Invitasjon til workshop MARITIM21 WORKSHOP Hva skal norsk maritim næring satse på fram mot 2020? Maritim21 holder fire regionale workshops for å

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Invitasjon til workshop Hva skal norsk maritim næring satse på fram mot 2020? Maritim21 holder fire regionale workshops for å diskutere og definere

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner Dato: 2010-04-14 Forord Den maritime næringen skal innen

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN

EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN INTERNASJONAL PROFILERINGSSTRATEGI 2007-2010 Oslo Teknopol IKS FORORD Denne planen beskriver den strategiske tilnærmingen til profilering av Osloregionen som et sted

Detaljer

Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode?

Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode? Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode? Kommunikasjonssjef Jo Stein Moen SINTEF-seminar Fjell, 18.november 2011 Sannhetens ord "I den

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84 Maritim verdiskapingsbok 212 1 Innhold Forord forord 3 1. sammendrag 5 2. maritim næring global og kunnskapsbasert 11 2.1. innledning 11 2.2. næringens verdiskaping 14 2.3. næringens kompetansefundament

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

ererer kunnskap Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013

ererer kunnskap Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013 Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Centre for Maritime and offshore maintenance and operation Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013 ererer kunnskap INNHOLD 1 INNLEDNING... 3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN NORSK NETTVERK FOR INDUSTRIELL BIOTEKNOLOGI

VIRKSOMHETSPLAN NORSK NETTVERK FOR INDUSTRIELL BIOTEKNOLOGI VIRKSOMHETSPLAN NORSK NETTVERK FOR INDUSTRIELL BIOTEKNOLOGI Utarbeidet av norsk næringsliv og norske forskningsinstitusjoner i samarbeid med Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Side 0 av 18

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING 2002 1 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I 2002... 5 Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring

Detaljer

SHIPPING & OFFSHORE FORUM

SHIPPING & OFFSHORE FORUM Forretningsplan for utvikling av Bulkforum til SHIPPING & OFFSHORE FORUM Utarbeidet av styret og daglig leder i Bulkforum i nov/des 2012 og januar 2013 INNHOLD SIDE 1. Executive Summary 2 2. Innledning

Detaljer