En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kvalifisering av ny teknologi HØRINGSUTKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kvalifisering av ny teknologi HØRINGSUTKAST"

Transkript

1 En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato:

2 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi med ambisjon at Norge blir den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv. Så langt har mer enn hundre maritime bedrifter og tre hundre enkeltpersoner bidratt gjennom workshopper, intervjuer og innsatsgrupper. Maritim næring innser viktigheten av å unytte tildelte midler og ressurser bedre og ønsker å gjøre de nødvendige endringene og satsningene for å bidra til Norges verdiskaping for fremtiden. Drivkrefter som næringen mener vil påvirke maritim virksomhet mest frem mot 2020: Energitilgang Miljøspørsmål Økonomi- og handelsutvikling Kompetansetilgang Rammebetingelser Med disse drivkreftene som bakteppe, har næringen identifisert åtte innsatsområder der næringen mener vi har en mulighet til å befeste en unik posisjon. Innsatsområdene bygger opp under følgende kriterier: Styrke den norske maritime næringens internasjonale konkurransesituasjon Styrke Norge som en attraktiv lokasjon Være kompetansekrevende Sikre miljørobust verdiskaping Innsatsområdene er inndelt i fire breddesatsinger som vil være fundamentet for å lykkes i de fire spissede satsingene (og generelt i norske enkeltbedrifters satsinger): Breddesatsinger: 1. Kunnskapsnav og infrastruktur 2. Maritim politikk og rammebetingelser 3. Fra idé til verdiskaping maritim forretningsutvikling 4. Metoder for kvalifisering av ny teknologi Spissede satsinger 5. Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse 6. LNG distribusjon og bruk 7. Skipsdesign, -utstyr, -produksjon og drift for krevende maritime operasjoner 8. Maritim transport og operasjon i arktiske områder 70 ledere fra den maritime næringen har i de åtte oppnevnte innsatsgruppene bidratt med å konkretisere og detaljere mål og forslag til tiltak for innsatsområdene. Det er utgitt en rapport per innsatsområde som sammen danner grunnlaget for Maritim21 sin hovedrapport. I juni 2010 mottar NHD ved Trond Giske hovedrapporten. Denne vil presenteres som en helhetlig maritim Forsknings- og Innovasjonsstrategi som vil bidra til å gi svaret på hva Norge kan bygge sin fremtidige verdiskaping på. Dato:

3 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjoner og anbefalinger Beskrivelse av innsatsområdet Tilstandsbeskrivelse Nåsituasjon Analyse av styrker, svakheter, trusler og muligheter Styrker Svakheter Trusler Muligheter Potensial og utviklingsmuligheter Mål for innsatsområdet Tiltaksbeskrivelse TILTAK FOR Å NÅ MÅL TILTAK FOR Å NÅ MÅL Referanser Dato:

4 1. Konklusjoner og anbefalinger Arbeid med kvalifisering av ny teknologi er i dag ofte usystematisk, preget av utviklerens skjønn og ofte dårlig beskrevne forventninger fra andre aktører. Det foreslås å etablere et forum for å fremme en bedre og mer effektiv arbeidsprosess for kvalifisering av ny teknologi. Særlig merkbart er dette på området testing, der det foreslås at det arbeides for en bedre infrastruktur for å definere og fasilitere testing for kvalifisering av ny teknologi. Spesielt anbefales det etablert mulighet for kuldekammertesting i forbindelse med det spissede innsatsområdet Arktis. Endelig foreslås det at det igangsettes et arbeid for å motvirke at regler/forskrifter gir unødvendige hindringer for ny teknologi. 2. Beskrivelse av innsatsområdet innebefatter alle aktiviteter fra et nytt produkt finnes på ide eller prototypestadiet, til det er klart for markedet. Området grenser derfor tett opp til innsatsområdet Forretningsutvikling. Behovet for kvalifisering av ny teknologi som egen aktivitet oppstår fordi det alltid er forbundet med risiko å ta i bruk teknologi som ikke har vært prøvet før. Før produktet kan selges i markedet, må det dokumenteres overfor ulike interessenter at denne risikoen er på et akseptabelt nivå. Interessentene kan forenklet deles i to hovedgrupper: Forretningsmessige interessenter. Herunder er de viktigste produsenter, brukere og investorer. De er interessert i den økonomiske risikoen ved produktet. Først når de er overbevist om at den økonomiske risikoen er akseptabelt lav i forhold til gevinstpotensialet, vil de vise vilje til å engasjere seg i produktet. Sikkerhetsmessige interessenter. Herunder kommer myndigheter og klasseselskaper, som interesserer seg for sikkerhetsmessige sider av produktet, og ikke vil godkjenne det før de er overbevist om at produktet er tilstrekkelig sikkert, først og fremst med tanke på sikkerhet for mennesker og miljø. kan derfor defineres som en planlagt og systematisk aktivitet med det formål å sikre og dokumentere at risikoen forbundet med produktet er tilstrekkelig lav for alle parter. Det er to hovedgrunner til at dette er viktig: Time to market, er tiden det tar fra ide / prototyp foreligger, til markedsklart produkt finnes. Time to market er en avgjørende suksessfaktor i all teknologiutvikling. Hvis man har to konkurrende utviklingsprosjekter, vil det vinne som først gjennomfører hele utviklingsløpet, altså ofte det som har kortest time to market. Derfor er det viktig at Dato:

5 teknologikvalifiseringen skjer fort. Skal man få dette til, må aktiviteten være forutsigbar, planlagt og effektiv. Sortering av ideer. Enkelte ideer / protyper kan være slik at det ikke er mulig å kvalifisere teknologien slik at alle interessentene blir tilfredsstilt. I en slik situasjon er det viktig at man avklarer dette så raskt som mulig, slik at man ikke bruker mer tid og penger enn nødvendig for å utvikle eller teste dette produktet. Det er tre hovedaktiviteter innenfor området kvalifisering av ny teknologi: Risikoanalyse, Simulering og Testing. Risikoanalyse innebærer at man på en systematisk måte kartlegger og dokumenterer hvilke risikoer den nye teknologien innebærer, og hva man kan gjøre for å kontrollere disse risikoelementene. Det finnes vel etablerte metoder, og spesialiserte miljøer for utførelse av risikoanalyser. En utfordring i et utviklingsprosjekt er å velge riktig ambisjonsnivå for analysen: Kompliserte og fullstendige risikoanalyser kan bli både omfattende, tidkrevende og dyre. Simuleringer. I simuleringer analyserer man produktets egenskaper ved bruk av teoretiske modeller. Den mest kjente formen for simulering er kanskje styrkeberegninger, der man analyserer materialets påkjenning og vurderer faren for brudd ved å analysere forenklede, matematiske modeller av produktet. I moderne simuleringsteknologi går man mye lengre enn dette, kjemiske prosesser i store prosessanlegg kan simuleres, likeså kan man bygge simulatorer for å trene opp operatører for den nye teknologien, lenge før produktet eller systemet er bygget første gang. Fordelen med simulering er at det oftest er billigere enn testing, og at man kan simulere situasjoner som er så farlige at testing ikke er akseptabelt. Ulempen er usikkerheten angående hvorvidt modellen Testing. Her tester man hele eller deler av produktet i virkelige faktisk gjenspeiler virkeligheten. driftssituasjoner, eller i laboratorier der man lager situasjoner som ligner på virkeligheten. Testing er alltid en del av teknologikvalifisering, og vanligvis obligatorisk i de senere delene av et utviklingsløp. Innenfor hvert av de tre områdene risikoanalyse, simulering og testing finnes ulike typer verktøy og metoder. Man har således en ganske stor verktøykasse til rådighet når man skal utføre teknologikvalifisering. Utfordringen er til enhver tid å velge de verktøyene som fører raskest og mest effektivt til målet, og å sørge for at man har de verktøyene man trenger når ny teknologi stiller nye utfordringer, slik det for eksempel gjøres når man skal arbeide i Arktiske områder. For å innfri Norges ambisjoner på Arktisk teknologi, bør vi sikre oss at vi har de beste verktøyene tilgjengelig også for kvalifisering av teknologi for bruk i Arktis. Når det gjelder kvalifisering av ny teknologi for myndigheter inklusive klasseselskap, har man ofte et konkret regelverk å forholde seg til. Regelverket er vanligvis utviklet Dato:

6 på bakgrunn av erfaring med konvensjonell teknologi. Nye løsninger kan ha egenskaper som ingen tenkte på da regelverket ble skrevet, og i uheldige tilfelle kan dette slå ut i regelformuleringer som virker som stoppere for innføring av ny teknologi, uten at dette er sikkerhetsmessig nødvendig. Ingen regelansvarlige ønsker en slik situasjon. Likevel kan det ligge tunge, formelle prosesser bak det å forandre eller se bort fra et klart regelkrav. Et uheldig formulert krav, kan derfor føre til at utviklingen stoppes. Løsningen er å skrive reglene på en annen måte. Reglene bør stille krav til sikkerhet og dokumentasjon av sikkerhet på en slik måte at de er mest mulig teknologinøytrale. Kravene vil da slå likt ut for nye og gamle teknologiske løsninger. Dette kalles ofte funksjonsbaserte regler, eller risikobaserte regler, i motsetning til preskriptive regler som foreskriver klare tekniske krav til kjente løsninger. Det vil fjerne hindringer for kvalifisering av ny teknologi om regelansvarlige kunne holde seg til å stille risikobaserte / funksjonsbaserte krav, eller i hvert fall ha slike kravformuleringer i tillegg til de preskriptive, for bruk ved godkjenning / kvalifisering av ny teknologi. For radikalt nye teknologiske løsninger finnes verken regler eller erfaringer å støtte seg til. Da må man begynne med risikoanalysen, og så vurdere behovet for simulering og testing ut fra konklusjonene fra denne. I noen tilfelle kan det være nyttig å gjennomføre en slik øvelse parallelt for ny og kjent teknologi, slik at man kan sammenligne og eventuelt godkjenne den nye teknologien basert på en dokumentasjon av at risikoen ved den ikke er større enn ved konvensjonell teknologi. Det er viktig at det settes sammen en pakke av tiltak som er slik at de gir nødvendig beslutningsgrunnlag for myndigheter og kunder / investorer i forhold til den nye teknologien. Derfor er det viktig med god kommunikasjon partene imellom. Dette vanskeliggjøres i dag ofte av at fagområdet ikke har et omforent begrepsapparat, og at det ofte må brukes skjønn for beslutningen, selv om mange konkrete data foreligger fra kvalifiseringsarbeidet. For hvert enkelt verktøy for kvalifisering må det lages en klar beskrivelse av hva testen / tiltaket gir, og hva det ikke gir. Estimert tid og kostnad for gjennomføring av kvalifiseringen må beskrives for hvert enkelt element. Bare slik kan partene velge den mest effektive veien gjennom kvalifiseringsprosessen. 3. Tilstandsbeskrivelse 3.1 Nåsituasjon All ny teknologi som lanseres på markedet i dag, er kvalifisert på et eller annet vis. Vanlig oppfatning er at når man har fått en kunde til å kjøpe produktet, og en myndighet / klasseselskap til å godkjenne det, så er produktet kvalifisert. Men det finnes varianter, som for eksempel at man sier at produktet er kvalifisert når det er testet under reelle driftsforhold ( vi har jo vist at det virker ), når det er godkjent av myndighet ( dette er sertifisert av Veritas ), eller når laboratorietestene er avsluttet Dato:

7 ( nå har vi testet det under tøffere forhold enn det noen gang kommer til å bli brukt, så nå er vi sikre ). Problemet er at teknologikvalifiseringen med dette ofte er usystematisk, dårlig definert, ikke omforent blant interessentene, eller i verste fall basert på rene misforståelser. Resultatet er ofte at re-testing blir nødvendig, slik at prosessen med å få alle interessentene til å akseptere kvalifiseringen drar ut i tid og kostnad. Teknologikvalifiseringen blir lite effektiv, fordi den er usystematisk og dårlig planlagt. Vi har et regelverk, i regi av klasseselskap og myndigheter, som i stor grad er erfaringsbasert og preskriptivt i formen. Det betyr at regelverket er bygget på erfaring høstet fra gammel teknologi. Slik erfaring er ikke nødvendigvis representativ for nye teknologiske løsninger. Norge har fagmiljøer i verdensklasse på risikoanalyser. Feltet simulering dekker en lang rekke underområder, fra klassiske beregninger til mer sofistikert simulering av prosesser, feiltilstander eller operatørers arbeidsmiljø. Uten å gå i detalj, er hovedinntrykket at nåsituasjonen også på simuleringsområdet er rimelig god for det maritime miljøet. For testing av ny teknologi, derimot, er mangelen på systematikk og logikk i kravsetting, prosedyrebeskrivelse, akseptkriterier merkbar. For testing i Arktisk miljø, for eksempel, er det et faktum at internasjonal bilindustri har klarere kriterier og krav, og bedre testfasiliteter for testing ved lave temperaturer, enn hva vi har i maritim næring, på tross av at Arktisk teknologi er et hovedsatsingsområde for oss. Sjøprøven den avsluttende prøvingen av et skip før levering, følger ofte gamle, standardiserte prosedyrer, og tar i liten grad hensyn til om skipet inneholder ny teknologi som har nye feilmodi som burde vært testet, men som kanskje ikke har behov for å utsettes for alle de tradisjonelle testene. 3.2 Analyse av styrker, svakheter, trusler og muligheter Styrker Norge har sterke utviklingsmiljøer, og mange gode ideer for nye produkter Store deler av næringen er vant til å jobbe med sine arbeidsprosesser, og derfor forberedt til å ta prosesser for kvalifisering av ny teknologi inn i produktutviklingsprosessene på en god måte Svakheter Teknologiutvikling er i dag usystematisk og til dels lite effektivt Vi har et regelverk som utilsiktet kan virke som hinder for utvikling Vi har ikke tenkt godt nok gjennom hva vi trenger av verktøy for teknologikvalifisering Spesielt gjelder dette for testing både krav, testomfang, prosedyrer, akseptkriterier og testfasiliteter burde i større grad vært tilpasset behovene for det enkelte produkt Dato:

8 3.2.3 Trusler Konkurrenter kan komme til å bli bedre enn oss på time to market for nye produkter Stringent tolkning av regelverk kan gi unødvendige hindringer for produktutvikling Omfattende krav til kvalifisering kan virke demotiverende for kreative innovatører Muligheter Norge er ganske gode på produktutvikling idag, selv om prosessene for teknologikvalifisering ikke er optimaliserte. Det ligger et betydelig forbedringspotensiale i å få bedre systematikk på kvalifisering av ny teknologi. Norge har gode utdanningsinstitusjoner, og god tradisjon for samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næring. 4. Potensial og utviklingsmuligheter Med bedre prosedyrer og systematikk for kvalifisering av ny teknologi, burde Norge ha mulighet til å få flere av de tilgjengelige ideene til innovasjon realisert til kommersielle produkter, ved å: Sortere ut de dårlige ideene på et tidligere tidspunkt, og dermed få bedre mulighet til å fokusere på de gode Korte ned time to market Redusere dobbeltarbeid og dermed kostnad for kvalifisering av ny teknologi 5. Mål for innsatsområdet MÅL 1: Etabler et forum for, med nødvendig spisskompetanse og kapasitet til å veilede utviklere i gjennomføringen av en effektiv prosess MÅL 2: MÅL 3: MÅL 4: Skaff mulighet for effektiv testing i kuldekammer i forbindelse med kvalifisering av ny teknologi for Arktiske områder. Skaff en bedre infrastruktur for målrettet og effektiv testing for kvalifisering av ny teknologi Etabler kriterier / ønsker / forventninger til forvaltere av regelverk for hvordan regelverket bør se ut for å understøtte innføring av ny teknologi, uten å gå til kompromiss med sikkerhetskrav, miljøkrav eller andre hovedkrav fra myndighetens side. Dato:

9 6. Tiltaksbeskrivelse 6.1 Tiltak for å nå Mål 1 En prosessrettet verifikasjon av et utviklingsløp fra ide til produkt. En utvikling fra ide til produkt representerer en reise gjennom ulike faser ide, konsept, utvikling, prototype, kommersialisering, salg. Forutsetninger vil ofte endres underveis, og påvirke teknologiske, økonomiske så vel som kompetansemessige og organisatoriske behov. Dette stiller utvikler overfor stadige nye valg og utfordringer. Dette usikre landskapet er ikke minst krevende å forholde seg til når en slik reise skal finansieres, og ikke minst i en tidlig fase når antall variable og endelig resultat er svært vage. Fra et teknologisk perspektiv kan en slik utvikling by på svært komplekse utfordringer relatert til materialvalg, prosesskunnskap, pålitelighet, funksjonalitet, sikkerhet, eksisterende standarder, osv. Ofte vil teknologiske utfordringer krysse flere fagfelt i ulike faser av utviklingen og stille store krav til tilgang på variert og / eller tverrfaglig kompetanse. Fremfor å fokusere på enkelte teknikker rettet mot sertifisering av type produkter, har vi valgt å fokusere på en teknologisk verifiseringsprosess gjennom hele utviklingsforløpet. En slik verifiseringsprosess vil kunne gi den som finansierer utviklingen større trygghet for at de riktige valg skjer og at produktet realiseres innenfor gode teknologiske rammer. Gitt at også det offentlige støtteapparat finslipes til å understøtte en slik prosess, vil prosessen kunne fremstå som et kraftfullt verktøy. CONNECT Springbrett som ble unnfanget i California i 1985 og som har utbredelse globalt inkludert Norge, representerer en lignende tankegang. Men fremfor å være et generelt verktøy i en tidlig fase av en utvikling, så foreslås her en fokusert innsats mot maritim industri med tung teknologisk understøttelse som følger hele utviklingsforløpet. I praksis så innebærer det en mobilisering av individuell teknologisk spisskompetanse hos tunge aktører som DNV, MARINTEK, NTNU i tillegg til kompetanse innen foretningsutvikling i et nettverk som gis mulighet til å understøtte et utviklingsforløp fra ide til produkt. Finansieringen av en slik understøttelse vil kunne inngå og forsvares i en senere fase av et utviklingsforløp. Men vil i en tidlig fase før private midler vil være tilgengelig, kunne by på en utfordring da hverken utvikler eller en institusjon som NTNU kan Dato:

10 forventes å ha midler til å understøtte prosessen. Det lanseres derfor et forslag om en offentlig støtteordning som i sin helhet kan finansiere en tidlig vurdering av en ide. Dette vil da komme i tillegg til andre eksisterende ordninger som IFU og brukerstyrte og forskningsrettede støtteprogrammer. Prosessen over kan illustreres gjennom figuren og de forslag og tanker som er nedfelt i punktene under. Prosessen angir seks prinsipielle steg i et utviklingsforløp. Antall og type steg eller milepeler kan imidlertid variere, og defineres i startfasen. Ideen bak prosessen er at det foretas en balansert vurdering av usikkerhet og realisme gjennom hele utviklingsbeløpet og at et utfall i hvert steg av prosessen kan være at man anbefaler å stoppe utviklingen for å gi trygghet for at ikke ressurser sløses. I hvert steg bedømmes behov for kompetanse og økonomisk understøttelse i de videre stegene og hvordan dette skal skapes til veie. I særlig grad vil det ved hvert steg vurderes hvilken teknologisk verifikasjon og sertifisering som skal legges til grunn for neste fase. Eksempelvis kan en pilot underlegges andre verifiksjonskrav enn det endelige produkt. Fase 1 understøttes av en offentlig støttet evaluering av kommersielle og tekniske forutsetninger og realisme. Dette kan tenkes koblet opp mot eksisterende tilbud som CONNECT Norge. Men målet her må være at tung teknologisk ekspertise stimuleres til å delta i prosessen. I forhold til idebeskyttelse (IP Intelectual Properties), så vil prosessen og aktørene akseptere anerkjente konfidensialitetsprinsipper. Nettverket utvikles gjennom registrering av individuelle personer med ulik kompetanse som skoleres i prosessen. Dato:

11 Grad av realisme Utvelgelse 6 Produkt for salg Verifikasjon Ide Konsept Utvikling Pilot Kommersialisering Utviklingsfaser 6.2 Tiltak for å nå Mål 2 Aktivitet i Nordområdene vil som følge av det ugjestmilde klima (kulde, mørke, avstand) øke sannsynligheten for utilsiktede hendelser og feil, sammenholdt med at konsekvensene av disse i nordområdene ofte blir større enn i mer gjestmildt klima lengre sør. Det betyr at det med dagens teknologi er forbundet med forhøyet risiko å operere i nordområdene. For å legge grunnlaget for økonomisk utnyttelse av nordområdene, både som kilde til naturressurser og som ferdselsåre, er det nødvendig å utvikle teknologi og infrastruktur for å verifisere teknologien, både enkelt komponenter og systemer, slik at risikoen for uønskede hendelser og feil kan reduseres og samtidig fokusere på å redusere konsekvensen feil. Klusteret på Sunnmøre har over lang tid utviklet avanserte løsninger basert på prøving og feiling hvor det viktigste testområdet har vært de farvann lokale redere har operert sine fartøy i, og tett kommunikasjon mellom designere, verft, utstyrsleverandører og klasseselskap. På grunn av avstand og klima er det ikke like aktuelt for fremtiden å teste i real life. Det er heller ikke ønskelig, siden kompleksiteten og den økonomiske kostnaden med fullskalatesting av dagens systemer vil begrense nyskapningsevnen. Test / verifikasjon bør struktureres i parallell med utviklingsforløpet slik at en tidlig og kontinuerlig kan teste/forkaste løsninger. Dermed vil en redusere den tekniske og økonomiske risikoen i nyskapningsprosjekter. Maritime applikasjoner er ofte som følge av sin størrelse vanskelige å teste, og vi mangler infrastruktur for å gjennomføre testene. Dagens testfasiliteter med Aker Arctic sitt laboratorium i Finland fokuserer på skrog-is og propell-is interaksjon. Økt aktivitet med regulære Dato:

12 operasjoner i nordområdene må også inkludere testfasiliteter for dekksutstyr, redningsutstyr, prosessutstyr, oljevern, vedlikehold og kontrollsystemer. Det foreslås at det etableres tilskuddsordninger for etablering av infrastruktur for testing av store komponenter med fokus på samarbeid mellom industrien, høyskolemiljøene og NCE Maritim, NCE Systems engineering og NCE Node. En slik infrastruktur vil i begynnelsen være en stor grad av forskning, men vil etter hvert som aktiviteten øker og behovene melder seg kunne finansieres av brukerne. Et slikt senter vil gi mulighet for å verifisere og kalibrere simuleringsmodeller brukt til virtuell prototyping og verifikasjon av kritiske komponenter og systemer før de installeres og tas i bruk i nord. 6.3 Tiltak for å nå Mål 3 Det foreslås at det, i tillegg til (eventuelt samordnet med) tiltak for å nå mål 2, etableres en støtteordning som på mer generelt grunnlag fremmer en bedret infrastruktur for effektiv og relevant testing av ny teknologi for den maritime bransjen. Med effektiv testing menes både kravsetting, utarbeidelse av prosedyrer og akseptkriterier, og infrastruktur for praktisk gjennomføring av testene. 6.4 Tiltak for å nå Mål 4 Det foreslås at det opprettes en gruppe med representanter fra ulike kreative, maritime utviklingsmiljøer, som utarbeider en betenkning til regelansvarlige institusjoner (DNV og Sjøfartsdirektoratet) om hvordan et regelverk kan virke hindrende på nyutvikling, og hvordan regelverket bør se ut for å legge til rette for nyutvikling. Gruppen oppfordres til, i størst mulig grad, å vise til praktiske eksempler når de gir sine innspill, og respektere at regelverket har en ufravikelig forpliktelse til å ivareta sikkerhet for liv, verdier og miljø. 7. Referanser Kommer Dato:

13 Appendix: A - Innsatsgruppens sammensetning og arbeid Tilstede på kick-off / gruppemøte: John Olav Nøkleby DNV Generalsekretær Jon Rysst DNV Maritim 21 styre Nils Albert Jenssen Kongsberg Maritime Baard Røsvik Devotek Nils Høy-Petersen Klaveness Afzal Hussain DNV (delvis) Gruppen hadde en meget god diskusjon på møtet, og har senere hatt kontakt på telefon og . Tre av gruppens medlemmer har direkte bidratt til skrivingen av rapporten. Dato:

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv

Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Mandatet: Utarbeide næringens forslag til NHDs maritime

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv

Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv ET OPPDRAG FRA TIL MARUT 1 Kort oppsummering Mandatet: 1. Utarbeide næringens forslag til NHDs maritime

Detaljer

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Menon og klynger (www.menon.no) Faglig grunnlag for utvikling av klyngeprogrammene gjennom forskningsprosjektet

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 En helhetlig maritim forskningsog innovasjonsstrategi Over 400 enkeltpersoner fra mer enn 100 maritime bedrifter

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg?

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? 27. mai 2015 1 2015 Deloitte AS Agenda 1.Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbank

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Ivar Singstad Haugesund 22.02.2017 www.innovasjonnorge.no Profilering Kompetanse Finansiering Rådgiving Nettverk Finansiering Lån Lavrisikolån: Langsiktige

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Felles nordiske regler for godkjenning og kvalitetskontroll av vegmarkering? Et samarbeidsprosjekt i regi av NMF

Felles nordiske regler for godkjenning og kvalitetskontroll av vegmarkering? Et samarbeidsprosjekt i regi av NMF Felles nordiske regler for godkjenning og kvalitetskontroll av vegmarkering? Et samarbeidsprosjekt i regi av NMF Lillehammer 21. mars 2014 Trond Cato Johansen 1 Prosjekt: felles nordiske regler for godkjenning

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Open innovation og denslags SFI forum. Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, 3. april-2008

Open innovation og denslags SFI forum. Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, 3. april-2008 Open innovation og denslags SFI forum Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, 3. april-2008 Trenden mot Open innovation hype eller realitet? Hva betyr det for SFI ene? Tre typer konkurranse i en globalisert

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Underlagsinformasjon til Workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Underlagsinformasjon til Workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Underlagsinformasjon til Workshop Ålesund 28. januar 2010 1 Eksempler på mulige innsatsområder i Maritim21 Den følgende tabellen gir en oversikt

Detaljer

Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD. Partnerforum 11. juni 2010

Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD. Partnerforum 11. juni 2010 Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD Partnerforum 11. juni 2010 Hovedpunkter Hvorfor bruke testverktøy i rekruttering? Hva er OPQ og hvorfor valgte

Detaljer

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon 1 Mål Stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser

Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser Bakgrunn Visjonen til Energi21 Europas energi- og miljønasjon - fra nasjonal energibalanse til grønn leveranse legger lista høyt både for teknologiutvikling

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT FISKERSTRAND VERFT AS NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT Utvikling av ferge med hydrogen som drivstoff Oslo 4. mai 2017 Konstruksjonssjef Kåre Nerem 1 1909 Skikkelig arbeid må det være, så ligger

Detaljer

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte Ocean Space Centre Forstudie Framtidens marintekniske kunnskapssenter Presentasjon for felles Formannskapsmøte Dr Atle Minsaas MARINTEK Trondheim, 5. mars 2010 Atle.Minsaas@marintek.sintef.no Skipsmodelltanken

Detaljer

Vedlegg 1 Gjennomføring av oppdraget. Kvalitetssikring (KS1) av tilpasset KVU for Ocean Space Centre

Vedlegg 1 Gjennomføring av oppdraget. Kvalitetssikring (KS1) av tilpasset KVU for Ocean Space Centre Vedlegg 1 Gjennomføring av oppdraget Kvalitetssikring (KS1) av tilpasset KVU for Ocean Space Centre Om Atkins og Oslo Economics Atkins Norge er et av Norges ledende konsulentselskaper innen rådgivning,

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Norsk katapult. Utlysning

Norsk katapult. Utlysning Norsk katapult Utlysning Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Siva inviterer virksomheter med god forankring

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Underlagsinformasjon til Workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Underlagsinformasjon til Workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Underlagsinformasjon til Workshop DNV Høvik 21. januar 2010 1 Eksempler på mulige innsatsområder i Maritim21 Den følgende tabellen gir en oversikt

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort NCEI Teknologifrokost 25. Mars 2015 Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort Del 1: Are Hellandsvik Forsker ved SINTEF IKT Kommunikasjonssystemer Del 2: Terje Frøysa Forsker

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

Høringssvar på pasientorientert organisering

Høringssvar på pasientorientert organisering Høringssvar på pasientorientert organisering Fra IKT-sjef Per Olav Skjesol Dette innspillet er fra IKT-sjef og ikke et innspill fra IT-anvendelse. Forslaget er å etablere virksomhetsutvikling som et eget

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd

Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd FHF Teknologikonferanse 2011 Gass som energibærer i fiskeflåten Arthur Almestad, Forskningsrådet, regionansvarlig, Møre og Romsdal Noen

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Innspill til Maritim21.

Innspill til Maritim21. Innspill til Maritim21 1 Maritim21 Nasjonal Strategi Sekretariat Tildelingsbrev Arbeidsgrupper Strategigruppe Havromsoperasjoner Transport og logistikk Muliggjørende teknologier i maritim virksomhet Klima

Detaljer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i teknologi og - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet

Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet SALG! I begynnelsen Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet Perspektiv Store prosjekter har en lang tidsperiode før anbudsinnbydelse Antatt

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon

OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon Helgeland skal være et merkenavn for leveranser med svært høy leveringspresisjon Hovedvirkemiddel: Etablere en portefølje av prosjekt med kort og lang horisont både internt

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

ELIN-metoden. Elektronisk informasjonsutveksling

ELIN-metoden. Elektronisk informasjonsutveksling ELIN-metoden Elektronisk informasjonsutveksling www.kith.no Hva er ELIN-metoden? Metode for å utvikle gode løsninger og sørge for at de blir tatt i bruk Prinsipper mer enn kokebok Metoden alene kan ikke

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Omdømme, sikkerhet og investeringsvilje

Omdømme, sikkerhet og investeringsvilje Omdømme, sikkerhet og investeringsvilje Sikkerhetsforums Årskonferanse 2004 DNV Consulting A: Er virkelig viktig for investorer? : uncertainty Slide 2 Risiko er ønsket av investorer Eksempel: Risiko som

Detaljer

Fremtiden ligger i havnæringene

Fremtiden ligger i havnæringene Fremtiden ligger i havnæringene Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Sjømatdagene Hell, 21.01.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Motkraft nummer

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner

Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Kapittel 2 Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Monica Storvik Hva er mål? Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand. Operasjonalisering av hovedmålene Målhierarki 2 1 Målhierarki

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

SIKRING i et helhetsperspektiv

SIKRING i et helhetsperspektiv SIKRING i et helhetsperspektiv Semac er eid av Nokas Group. Nokas er Nordens ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet leverer sikkerhetsløsninger til over 150.000

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Workshop, Tromsø 8. juni 2017 Kjell Røang, seniorrådgiver Hovedmål MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

... Pilotarena Herøya. PROSIN-konferansen, Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark

... Pilotarena Herøya. PROSIN-konferansen, Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark .... Pilotarena Herøya PROSIN-konferansen, 16-17.8.2012 Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark Bedrifter, ansatte og omsetning Herøya Industripark 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 100 90 80 70 60

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse for oppfølging av personer med store og sammensatte behov Tromsø, 29.11.17 Samhandlingskonferanse UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for seg Tjenestene er for oppstykket og

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Nytt fra Innovasjon Norge v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Innovasjon Norge er i endring 1. Endring er naturlig etter 10 år. 2. Ny Regjering 3. Ny AD og ny styreleder 4. Statsbudsjett 2015 innebærer mer

Detaljer

Tom Røise 28.Jan 2010

Tom Røise 28.Jan 2010 Forelesning IMT2243 28. Januar 2010 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplan (mal for Forprosjektrapport) Øvingstimen : RUP på lab A209 Pensum : Kap.5 i Sommerville (art.sam. 9)

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann BFO's innspill til Stortingsmelding om brann http://www.bfobrann.no/ Årsmøteseminar 17. april 2007 Dag Skansen Bakgrunn Møte med Justisdrept 24.10.2006 Meldingen som kommer vil være «med bygget i sentrum»,

Detaljer

Faglig utvikling skal ligge til grunn for utviklingen av Campus Kalvskinnet.

Faglig utvikling skal ligge til grunn for utviklingen av Campus Kalvskinnet. Samling på Stokkøya 27.-28. august Oppsummering Faglig utvikling skal ligge til grunn for utviklingen av Campus Kalvskinnet. Potensialet i samlokaliseringen ligger i mulighetene for tverrfaglighet som

Detaljer

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter Ivan C. Burkow Konsernsjef www.norut.no Satsing i nord for hele nasjonen Nasjonen forsker for 42 mrd (1,8% av BNP og finansiert 46% fra det

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/2036 16/00128 20.12.2016 Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

«Purse Seine Catch Control»

«Purse Seine Catch Control» «Purse Seine Catch Control» Innovative løsninger for forbedret bærekraft og effektivitet i dagens notfiske Oslo, 4. November, 2014 Agenda Problemene Løsningene Kommersielt potensial Aktivitetene og fremdriftsplan

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Samordning mellom forvaltningsorganer en innovasjonsutfordring

Samordning mellom forvaltningsorganer en innovasjonsutfordring Samordning mellom forvaltningsorganer en innovasjonsutfordring Samhandlingsarena Semicolon II 19.September 2012 Trude Andresen Direktør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Pilot og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi Bodø 15.4.16 Roger Hatling, seniorrådgiver www.innovasjonnorge.no Vi er tilstede i hele Norge + ca. 30 utekontorer Våre eiere: NFD

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling

OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling Teknas Beredskapsseminar 2008 Molde, 24. september 2008 Dennis L. Dickhausen, prosjektleder OLF LBP2 OLF Livbåtprosjekt Agenda Bakgrunn LBP1 LBP2 Teknologisk

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Barrierer Begrensninger og muligheter

Barrierer Begrensninger og muligheter Barrierer Begrensninger og muligheter Petroleumtilsynets Fagdag om barrierer Sondre Øie, Senior Engineer 5. mai 2017 1 SAFER, SMARTER, GREENER Om presentasjonen Kort om meg Budskapet Begrensninger Muligheter

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer