Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv"

Transkript

1 Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1

2 Bakgrunn Mandatet: Utarbeide næringens forslag til NHDs maritime forsknings- og innovasjonsstrategi Utvikle nye og mer effektive samarbeidsformer innad i næringen og mellom næringen og offentlige aktører Øke innovasjonstakten med fokus på nye forretningsmodeller Utviklet i perioden 9/2009 6/2010 Sterk involvering fra næringen Styret 6 regionale arbeidsmøter direkteintervjuer webhøringer Frivillig innsats: >5000 arbeidstimer, >400 personer, >100 bedrifter 2

3 Lansering 3. juni

4 4

5 Norge er et lite høykostland Strategien må være å satse på: Høy kompetanse Smarte løsninger De beste rammebetingelsene 5

6 7 prioriterte innsatsområder 6

7 Et beskjedent krav Næringen forsker årlig for ca. 1,4 mrd av dette i samarbeid med NFR 2 mrd Offentlige bevilgninger i 2010: NFR MAROFF & Innovasjon Norge 182 mill Maritim21: behov for 25% av industriinnsatsen 505 mill Næringen forplikter å bidra med tilsvarende økning 7

8 Implementering Politisk MARUT Strategisk Råd 2 møter med Næringsministeren i året NHD / Statsbudsjett / Virkemidler / Andre departementer / Virkemiddelapparatet Norges Forskningsråd / Innovasjon Norge / Tilpasse eksisterende / Etablere nye finansieringsmekanismer Næringen Innsatsgrupper: handlingsplaner / videreutvikling / strategi Forskningsprosjekter - koordinert Målsetning: Være samlende for maritim næring, forskning og politikk 8

9 Den politiske prosessen 9

10 Implementering i 2011 MAROFF: Utlysning: jan 2011 Søknadsfrist: 16. febr. Koordinert søknadsprosess: M21 workshop 11. januar 10

11 Dagbladet 27. september

12 Effektiv og Miljøvennlig Energiutnyttelse 12

13 LNG distribusjon og bruk 13

14 En kunnskapsmodell i tre faser Fase 1: Etablering av maritime gaveprofessorater Maritime Knowledge Hub Fase 2: Etablering av et stort nasjonalt forskningsprogram Maritim21 Fase 3: Etablering av ny forskningsmessig infrastruktur i verdensklasse Ocean Space Center

15 Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv 15

16 Backup slides

17 Identifiserte drivkrefter som vil ha stor innvirkning på maritim næring mot 2020 Energitilgang Økt fokus på alternativ energi Energihandel Miljøspørsmål Klimaendringer og ekstremvær Miljøkrav og reguleringer Økonomi- og handelsutvikling Sikkerhetspolitikk som driver proteksjonisme og lokalt innhold Nasjonal og statlig kapitalisme vs. privat kapitalisme Mer handel innad i Asia Velferdsutvikling Kompetansetilgang Mangel på maritim kompetanse globalt Mangel på operativ maritim kompetanse i Norge Rammebetingelser 17

18 -Knowledge Hub - phd -OSC / nettverk -Forskernettverk -Rekruttering - Innovasjonskompetanse - Innovasjon i nettverk - klynger - Samarbeid norsk klynge - Forretningsmodeller - Global markedsforståelse - Kvalifisering av ny teknologi - Sikkerhet og miljø best i verden - Teknologitilpasning - Rømning / Evakuering - Miljødata / prediksjonsmodeller - Beslutningsstøttemodeller - Risikovurderinger - Regelutvikling - 3x teknologi: Dypere / Nord / Havrommet - Simulatornettverk for design, analyse og virtuell prototyping - Produksjonsteknologi / metodikk - Norge som foregangsland - Skrog, propell, maskineri - Modellering og beslutningsstøtte - Rapportering av forbruk - Nye energiformer - Fullskala demonstrasjon - Forskning på M P&R - Ledende på utvikling av regelverk - NIS - Midler til næringsmedvirkning - Forretningsmodeller 18 - Maskineri, bunkring, lagring, distribusjon - LNG teknologi og kompetanse som eksportvare - Regelverkutvikling - Pilotprosjekter

19 Behov for nye virkemidler Nasjonalt koordinerte forskningsprogrammer Større pilot- og demoprosjekter Etablering av simulatornettverk Nettverksaktiviteter for forskere, både nasjonalt og internasjonalt Aktiv bruk av fagkunnskap i utvikling av internasjonale regelverk Forskning på global maritim markedsutvikling og -risiko og tilpassede forretningsmodeller 19

20 Bevilgningsbehov via virkemiddelapparatet Innsatsområder Kunnskapsnav og infrastruktur Maritim politikk og rammebetingelser Maritim Innovasjon og forretningsutvikling Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse LNG distribusjon og bruk Krevende maritime operasjoner SFI BIP / KMB Demo 2020 Andre virkemidler Årlig total Kost Start Kost Periode Kost Periode Kost Periode Transport og operasjon i Nordområdene Totalt:

21 Faktiske bevilgninger til maritim FUI (tall fra NHD) Bevilgninger Forvalter Maritim utvikling Innovasjon Norge ,5 MAROFF Forskningsrådet ,1 150K **** MARINTEK, grunnbevilgning Forskningsrådet ,3 14,5 Strategisk næringsrettet forskning - marin teknologi Centre for ships and Offshore structures* (SFF-CESOS) NCE Maritime** (Norwegian Center of Expertise) Miljøprosjekter i de maritime næringene og utvikling av nærskipsfartsflåten Forskningsrådet *** 4,2 1,1 Forskningsrådet Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA Innovasjon Norge 17, SUM ,4 218 Alle beløp i mill NOK *Årlig bevilgning over fem år fra 2003, med mulighet for fem års forlengelse fra 2008 **Årlig bevilgning over ti år fra 2006 ***Anslått beløp **** Inkludert 20 mill. kroner i ekstraordinære midler i tiltakspakken for verft og utstyrsleverandører i

22 Prosjektstyret 12/ /2010 Yngvil Åsheim Repr. Rederiforbundet Styreleder Per Magne Einang MARINTEK Prosjektansvarlig Hanna Lee Behrens Norges Rederiforbund Trygve Eiken Wärtsilä Harald Ellingsen NTNU Magnar Førde Rolls-Royce Kjell Olav Haugland Bergen Tankers Hans Petter Hildre NCE Maritime / Høyskolen i Ålesund Egil Holland Norsk Industri Torgeir Reve BI Stig Riise STX Norway Offshore AS Jon Rysst DNV Kjell Sandaker Eidesvik Tore Ulstein Ulstein Group Observatører Sigurd Falch Norges Forskningsråd Egil Rensvik Marut Sekretariat Erik Dyrkoren MARINTEK Sekretariatsleder Øyvind Endresen DNV Oddvar Aam MARINTEK Lars Erik Mangset DNV Lars Kolle MARINTEK

23 MARUT Strategisk råd: Tor Svensen (styreleder) Kjerstin R. Braathen Oddbjørn Eliassen Elisabeth Grieg Frederic Hauge Kjell Olav Haugland Geir Håøy Anne Jorunn Møkster Roy Reite Ellen Stensrud Unni Steinsmo Gunvor Ulstein Petter Aasen Janne Grethe Strand Aasnæs COO, Det norske Veritas Leder - Shipping Offshore & Logistics, DnB NOR Bank ASA President Commercial Operations, Rolls Royce Marine AS CEO, Grieg International AS Leder for Bellona Daglig leder, Bergen Tankers AS Adm. dir., Kongsberg Maritime AS Adm. dir., Simon Møkster Shipping AS Konsernsjef, STX Europe Politisk ledelse, LO Konsernsjef, SINTEF Konsernsjef, Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA Rektor, Høyskolen i Vestfold Daglig leder, Strand Havfiske MARUT Sekretariat / Maritim21 prosjektledelse Erik Dyrkoren MARUT

24 Maritim21 vs. Stø Kurs Kunnskapsnav og infrastruktur Maritim politikk og rammebetingelser Maritim innovasjon og forretningsutvikling Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse LNG Distribusjon og bruk Krevende maritime operasjoner (skipsdesign, -utstyr, -produksjon og drift) Transport og operasjon i Nordområdene Globalisering og Rammevilkår Miljøvennlige maritime næringer Maritim kompetanse Maritim forskning og innovasjon Nærskipsfart 24

25 Maritim21 vs. MARUT innovasjonsstrategi Kunnskapsnav og infrastruktur Maritim politikk og rammebetingelser Maritim innovasjon og forretningsutvikling Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse LNG Distribusjon og bruk Krevende maritime operasjoner (skipsdesign, -utstyr, -produksjon og drift) Transport og operasjon i Nordområdene Miljø Avansert transport og logistikk Krevende maritime operasjoner, herunder operasjoner i arktiske strøk 25