En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing"

Transkript

1 En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing 18. mai 2010 ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1

2 En helhetlig maritim forskningsog innovasjonsstrategi Over 400 enkeltpersoner fra mer enn 100 maritime bedrifter har så langt engasjert seg Maritim21 Visjon: Norge den mest attraktive lokaliseringen for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritim næringsliv. Viktige stikkord: Mer effektiv utnyttelse av midler og ressurser Vilje til endring og satsing for økt verdiskaping Økt innovasjonstakt 2

3 Prosjektstyret Yngvil Åsheim Repr. Rederiforbundet Styreleder Per Magne Einang MARINTEK Prosjektansvarlig Hanna Lee Behrens Rederiforbundet Trygve Eiken Wärtsilä Harald Ellingsen NTNU Magnar Førde Rolls-Royce Kjell Olav Haugland Bergen Tankers Hans Petter Hildre NCE Maritime / HiÅ Egil Holland Norsk Industri Torgeir Reve BI Stig Riise STX Norway Offshore AS Jon Rysst DNV Kjell Sandaker Eidesvik Tore Ulstein Ulstein Observatører Sigurd Falch Norges Forskningsråd Egil Rensvik Marut Prosjektgruppe Erik Dyrkoren MARINTEK Prosjektleder Øyvind Endresen DNV Oddvar Aam MARINTEK Lars Erik Mangset DNV Lars Kolle MARINTEK

4 Mandatet Maritim21 skal tilrettelegge for å sikre at norsk maritim utdanning og forskning støtter direkte opp under næringens utfordringer mot 2020 styrke den norske maritime nærings konkurranseevne bevisstgjøre koblingen mellom miljøprofil og forretningsresultater utvikle nye og mer effektive samarbeidsformer innad i næringen og mellom næringen og offentlige aktører øke innovasjonstakten med fokus på nye forretningsmodeller 4

5 Forventet resultat Maritim 21 skal etablere en visjon for norsk maritim næring frem mot 2020 prioriterte forsknings- og innovasjonsområder som leder frem mot visjonen en implementeringsplan som sannsynliggjør oppnåelse av visjonen 5

6 Maritim21 skal bli hele næringens forsknings- og innovasjonsstrategi Rederi / vareeiere Operatører Skipsverft Utstyrsdesign og leverandører Skipsdesign Klasseselskap Myndigheter Finans Meglere Forsikring Havner Tjenesteleverandører Kunnskapsmiljøene: Universitet, Høgskole og institutter 6

7 7

8 Utfordringer i Maritim21 Forene til tross for mange og sprikende særinteresser Tørre å prioritere på bekostning av enkelte særinteresser Kvalitet krever innsats fra næringen Politisk forventning om at fellesskapet skal stå bak 8

9 Innsatsgrupper 9

10 Identifiserte drivkrefter som vil ha stor innvirkning på maritim næring mot 2020 Energitilgang Økt fokus på alternativ energi Energihandel Miljøspørsmål Klimaendringer og ekstremvær Miljøkrav og reguleringer Økonomi- og handelsutvikling Sikkerhetspolitikk som driver proteksjonisme og lokalt innhold Nasjonal og statlig kapitalisme vs. privat kapitalisme Mer handel innad i Asia Velferdsutvikling Kompetansetilgang Mangel på maritim kompetanse globalt Mangel på operativ maritim kompetanse i Norge Rammebetingelser 10

11 Visjon: Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv 11

12 8 prioriterte innsatsområder I kjernen ligger tilgang på kunnskap. De ytre betingelsene setter rammen for hva man kan få til. 12

13 Detaljert gjennomgang av innsatsområdene 13

14 Kunnskapsnav og infrastruktur Mål: Norge er verdensledende på kunnskap om havrommet og praktisk anvendelse av denne.

15 Kunnskapsnav og infrastruktur Etablering av Ocean Space Center og tilhørende nettverk Strategisk forskningssamarbeid med Singapore, Brasil og Canada Støtte de 20 maritime gaveprofessoratene Robust finansieringsmodell for kunnskapsnavet gjensidig forpliktelse mellom myndigheter og næringsliv. Utvikle studier knyttet til de fire spissede satsningene; Utvikle en alternativ STCW for sjøfolk som skal gjennomføre krevende maritime operasjoner. Målsettingen er å få en internasjonal aksept for denne. Endre strukturen i det maritime skolevesenet i henhold til anbefalingene fra MARUT Samarbeid mellom de maritime høyskolene og utvalgte maritime akademier som leverer mannskap til den norske flåten.

16 Utviklingsprogram Aktivitetsområder Forventede resultater Mål i 2020 Kunnskapnav og infrastruktur Etablere neste generasjons havlaboratorium gjennom Ocean Space Centre og nettverksbygging (Ocean Space Network). Internasjonalt strategisk forskningssamarbeid med utvalgte land Knytte master- og phd-utdanninger opp mot prioriteringer i Maritim21. Sikre at de sentrale maritime fagmiljøer knyttes opp mot Maritim21, inklusive gaveprofessoratene. Automatisk etablering av minimum tre phd per gaveprofessor Tilgang på gode studenter og økt kunnskapsinnvandring Norge som en mer attraktiv lokalisering for maritimt næringsliv Master og phd-utdanninger innenfor de prioriterte Maritim21 områder skal ha Det faglige nivå som kan konkurrere med verdens beste universiteter. Satsingen vil genere kunnskap, tjenester og produkter som kan kommersialiseres Økt evne og forbedrede muligheter for kommersialisering av tjenester og produkter Økt kompetanse om miljøvennlig, konkurransedyktig og kvalitetsorientert shipping Norge skal være verdens ledende nasjon på maritim kunnskap og praktisk anvendelse av denne kunnskapen. Styrke samarbeidet i det nasjonale maritime nettverket og økt innovasjonstakt Samarbeid i nettverk med andre fremtredende kunnskapsmiljø utenfor det norske kunnskapsnavet.

17 Maritim politikk og rammebetingelser Mål: Det er nasjonalt vedtatt at Norsk maritim næring skal være internasjonalt ledende i verdiskaping knyttet til miljø- og kvalitetsshipping NIS er det ledende registeret for miljø- og kvalitetsshipping Norge er ledende i utviklingen av internasjonale regler og rammebetingelser som muliggjør mer effektive forretningsog samhandlingsmodeller

18 Maritim politikk og rammebetingelser Slå fast at maritim næring er et nasjonalt satsingsområde NIS: blant de tre mest attraktive flagg i verden slik at vi får nødvendig innflytelse i internasjonale fora. Etablere en ny, nasjonal modell for påvirkning av internasjonalt regelarbeid Jobbe aktivt for internasjonal standardisering spesielt innen IKT og der en kan forenkle og effektivisere. Etablere ordning for risikoavlastning for større utviklings- /demonstrasjonsprosjekter Etablere et forskningsprogram, se veikart under

19 Maritim politikk og rammebetingelser Forskningsprogram Forskningsområder Forventede resultater Mål i 2020 Bedre statistisk grunnlag for analyser: Metoder for datainnsamling, integrasjon og analyse Bedre grunnlag for kost/nytte analyser. Bedre utnyttelse av data som allerede samles inn (LRIT, AIS, FN, toll, etc.) Nasjonale og internasjonale databaser med statistisk grunnlag for beslutninger og analyse. Metoder for kvantitative kost/nytte analyser i maritim næring Metoder for bruk av statistikk på sjeldne hendelser i beslutningstaking i maritim sektor, inkludert foresight og prognoser. Bedre metoder for utnyttelse av data om sjeldne hendelser, spesielt innen ulykker og uvennlige handlinger (security). Etablert metodikk for mer robuste analyser innen områdene safety og security (sjeldne hendelser). Integrerte sosialøkonomiske, tekniske, transportøkonomiske og sikkerhetsanalyser i kost/nytte betraktninger. Bedre kvantitative metoder for kost/nytte vurderinger av nytt regelverk og ny policy. Ny metodikk annerkjent i EU og IMO for grunnlag for utvikling av policy og regelverk.

20 Fra idé til verdiskaping maritim innovasjon og forretningsutvikling Mål: Øke norsk maritim nærings systematiske innovasjonskapasitet og -takt slik at vi blir blant de fremste i OECD

21 Fra idé til verdiskaping maritim innovasjon og forretningsutvikling Løfte næringens kunnskap om systematisk tilnærming til innovasjon traineeprogram, seniorprogram, pilotprosjekter Styrke den globale markedsforståelsen og kontaktnettet gjennom etablering av INTMAR etter modell av INTSOK Studie for å gjøre analyse og kommersiell innovasjon effektivt tilgjengelig for små- og mellomstore aktører. Utvikling av nye forretningsmodeller i tilknytning til maritim informasjonsteknologi. Øke tilgang til norsk teknologirisikovillig kapital Etablering av kommersielle pilotprosjekt innen forretningsutvikling via IFU-kontrakter

22 Utviklingsprogram Utviklingsområder Forventede resultater Mål i 2020 Fra ide til verdiskaping - Maritim innovasjon og forretningsutvikling Styrke næringens globale markedsforståelse, kontaktnett og tilstedeværelse Maritim innovasjonskompetanse og kvantitativ vurdering av risiko og markedspotensialet Utvikling av nye forretningsmodeller i tilknytning til maritim informasjonsteknologi Akselerert innovasjon gjennom økt samarbeid mellom bedrifter og mellom bedrifter og myndigheter Økt tilstedeværelse i strategiske markeder inklusive kostsensitive, komplekse og høymargin Oppstart av flere gode pilotprosjekter og programmer knyttet til kommersielle utviklingsaktiviteter innen næringen Færre mislykkede pilot- og oppstartsprosjekter pga bedre analysemetoder Nye forretningsmodeller basert på økt grad av tjenesteyting over produkters levetid Økt kollektiv innovativ styrke gjennom samhandling Norsk maritim industri skal være den største aktøren i markeder for miljø- og kvalitetsshipping og øke verdiskapingen med 20 % Øke evnen til å gjennomføre større kommersielle satsinger gjennom økt tilgang på kapital Ha etablert nye sammarbeidskonstellasjoner for innovasjon og forretningsutvikling (for eksempel INTMAR) Forskningsprogram Forskningsområde Forventede resultater Mål i Kvalifisering av ny teknologi Modell- og prosessbasert testing og verifikasjon Lab-baserte tester og verifikasjon, inklusive kaldklima lab Fullskala tester og verifikasjon (land og/eller skip) Metodikk for kvalifisering av ny teknologi for skip, der erfaringsdata ikke eksisterer. Fremgangsmåte og nødvendig underlagsdata for godkjenning mot myndighetene. Nye og avanserte modeller for modellering av safety og andre performance aspekter Utvikling av prosedyrer, manualer og analyseverktøy for labtest og fullskalatest. Ny og forbedret metodikk for kvalifisering av ny teknologi for skip, der erfaringsdata ikke eksisterer. En effektiv kvalifiseringsprosess for ny teknologi tiltrekker seg investorer og tilrettelegger for at norske produkter raskt aksepteres i det globale markedet.

23 Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse Mål: Den norskkontrollerte flåten er den mest miljøvennlige og kostnadseffektive i verden og foretrekkes på grunn av de lave energiindeksene

24 Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse Innføre krav om innrapportering av drivstofforbruk i årsberetning. Utvikle en praktisk opplæring for innføring av helhetlig energi effektivisering for land- og sjøansatte. Utvide Rederiforbundets Forum for reducing emissions to air til et ENØK-forum Etablere et forskninsprogram, se veikart under

25 Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse Forskningsprogram Forskningsområde Forventede resultater Mål i 2020 Skrogform, fremdrifts- og manøvreringsløsninger Motorløsninger, avgassrensing og drivstoff Nye og bedre skrogformer (også radikale) samt propell- og rorløsninger, inkl. tiltak som reduserer motstad (nye bunnstoff m.m.) Effektiv og miljøvennlig Energiutnyttelse Nye metoder for modellering og optimering av skip og skipssystemer Bruk av IKT og beslutningsstøttemodeller for drivstoffbesparelse (også skip-land) Fullskala demonstrasjon, kvalifisering og kommersialisering Utvikling og integrering av teknologi for fornybar energi om bord i skip Nye og bedre drivstoff og motorløsninger inkl, hybride løsninger med fornybar energi. Avanserte metoder for optimering av energiforbruk om bord også i et levetidsperspektiv. Nye og forbedre teknologier for avgassrensing for NOx, Sox og PM. Den norskkontrollerte flåten er den mest miljøvennlige og kostnadseffektive i verden og foretrekkes på grunn av de lave energiindeksene. 25

26 LNG distribusjon og bruk Mål: 30 % av norsk nærskipsflåte er gassdrevet. Kompetanse og erfaring på LNG utvikling, drift og distribusjon har blitt en egen eksportvare for Norge.

27 LNG distribusjon og bruk Etablere et demonstrasjonsprosjekt for gassdrevene skip for bruk i nærskipsfart med fokus på Norge og Østersjøen Øke allmennkunnskapen om LNG, dens muligheter og egenskaper Identifisere markeder, lokalt og internasjonalt, som er best egnet for overgang til LNG som drivstoff. Initiere en spesiell satsning på videreutvikling av internasjonal regelverk som ivaretar sikkerhet og miljø Etablere et forskningsprogram, se veikart under

28 LNG distribusjon og bruk Forskningsprogram Forskningsområde Forventede resultater Mål i 2020 Forbedret motorteknologi for nye og eksisterende skip (4- og 2-takts motorer). LNG hoved- og hjelpemaskineri LNG bunkringssystem, også skip-skip Ny og forbedret LNG tankteknologi integrering i skipsdesign. Gasshåndtering og regulering. LNG Distribusjon og bruk Lagring av LNG ombord på skip Transport og distribusjon av LNG Ny og forbedret LNG bunkringssystem landbaserte og flytende. Kost/nytte-vurderinger i lys av energipris- og teknologiutvikling. Regelutvikling og regelpåvirkning internasjonalt. Standardisering av gasskvalitet. 30 % av norsk nærskipsflåte er gassdrevet Kompetanse og erfaring på LNG utvikling, drift og distribusjon har blitt en egen eksportvare for Norge Storskala demonstrasjonsprosjekt som dekker hele LNG kjeden Forbedret tilgjengelighet og utvikling av et maritimt LNG marked Storskala demonstrasjonsprosjekt for akselerert bruk av LNG i nordiske farvann.

29 Krevende maritime operasjoner (Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift ) Mål: Forbli verdensledende på leveranser til, og gjennomføring av, krevende maritime operasjoner

30 Krevende maritime operasjoner Etablere simulatornettverk for virtuell prototyping og trening (bruk av simulatorer til å planlegge, designe, teste og trene på maritime operasjoner). Simulatornetteverket skal bygges på felles teknologiplattform og infrastruktur med mål om å løfte industrien inn i en simuleringsorientert arbeidsform og dermed øke konkurransekraften. Utvikle demonstratorer (fysisk prototyping) for å realisere utviklingsprosjekter med stor innovasjonshøyde raskere. Etablere et forskningsprogram med mål å styrke innovasjon mot hurtig voksende markedsområder som dypere og mer krevende felt, kaldklima og utnyttelse av havrommet (energi, mineraler, biologiske ressurser). Se eget veikart under

31 Krevende maritime operasjoner Forskningsprogram Forskningsområde Forventede resultater Mål i 2020 Skip og utstyr for maritime operasjoner på dypere og mer krevende felt Krevende maritime operasjoner (skipsdesign, utstyr, produksjon og drift) Skip og utstyr for maritime operasjoner i kaldklima Skip og utstyr for maritime operasjoner ved utnyttelse av havrommet (energi, mineraler, biologiske ressurser) Rask virtuell prototyping, modellering, analyse, design og simulering Effektiv fysisk prototyping, og evnen til rask produksjon og uttesting i drift Styrket innovasjon mot hurtig voksende markedsområder Tatt i bruk integrerte metoder og verktøy for effektivisering av design, prototyping og avansert produksjon Forbli verdensledende på leveranser til, og gjennomføring av, krevende maritime operasjoner Optimal organisering og bruk av avansert produksjonsteknologi for effektiv og kostnadsoptimal design og bygging av skip og utstyr.

32 Maritim transport og operasjon i Nordområdene Mål: Det norske maritime miljøet regnes som verdensledende på planlegging og gjennomføring av sikker og miljøvennlig maritim transport og operasjon i Nordområdene Norske eksperter er en foretrukket ressurs i implementering av internasjonale regler for Nordområdene som setter høye standarder for helse, miljø og sikkerhet

33 Maritim transport og operasjon i Nordområdene Etablere et formelt nettverk mellom norske fagmiljø innen kaldklimateknologi og operasjon. Aktivt benytte norsk kompetanse og forskningsresultater for å sikre implementering av internasjonale regler for kaldklimaområder som setter høye standarder for helse, miljø og sikkerhet. Forskningsprogram Forskningsområde Forventede resultater Mål i 2020 Maritim transport og operasjon i Nordområdene Avanserte logistikkløsninger / modeller for sikker, effektiv, miljøvennlig og kostnadseffektiv operasjon i Nordområdene Kaldklimatilpasning av ombordløsninger for sikker, effektiv, miljøvennlig operasjon i Nordområdene Metoder og teknologi for rømning, evakuering og redning fra skip i Nordområdene Miljødata og prediksjonsmodeller for bølger, strøm, vind og is for å forbedre designgrunnlag for skip og utstyr Metoder og analyser for miljø- og klimarisikovurderinger i forhold til En helhetlig maritim tilleggsutfordringene forsknings- og i Nordområdene. innovasjonssatsing Påvirke IMO regelutvikling Logistikkmodeller for nye transportkonsepter (skip-skip) og støtteoperasjoner i Nordområdene Nye og forbedrede teknologier og metoder for bærekraftige operasjoner i Nordområdene, med spesielt fokus på sikker evakuering og redning. Fremskaffet og tilgjengeliggjort kontinuerlig oppdaterte miljødata (for eksempel bølger) for operasjon Foreslå til IMO kostnadseffektive tiltak som reduserer miljø-/klimapåvirkning og navigasjonsrisiko i Nordområdene Det norske maritime miljøet regnes som verdensledende på planlegging og gjennomføring av sikker og miljøvennlig maritim transport og operasjon i Nordområdene Norske eksperter er en foretrukket ressurs i implementering av internasjonale regler for Nordområdene som setter høye standarder for helse, miljø og sikkerhet

34 Implementeringsplanen Gir anbefalinger for etablering av en permanent organisering av Maritim21 som en integrert del av MARUT samordning med andre norske maritime organer for bedre koordinering, større gjennomslagskraft og mer effektiv utnyttelse av ressursene utnyttelse av forskningsmidler og organisering av forskningsprosjekter økt bevilgning til maritim forskning gjennom MAROFF-2 konkrete forskningsprogram basert på innsatsområdene

35 Leveranse Lanseringsrapport Oppsummering av innsatsområdene Implementeringsplan Anbefalinger Innsatsområderapporter Åtte individuelle rapporter Detaljerte utredninger og anbefalinger 35

36 Maritim21 Lansering Maritim21 rapporten overleveres offisielt til Nærings- og Handelsministeren En maritim happening Presentasjon av Maritim21 resultater Mål: Skape felles forståelse for forankring i næring og politikk Skape begeistring Fokus på dynamisk og kreativ formidling av mål og tiltak Dato: 3. juni Sted: Om bord på Color Line i Oslo Havn Tid: 10:30 13:30 36

37 Backup slides

38 Torger Reve Bjørgulf Haukelid Germund Oltedal Shi Wei Wang Øistein Dahl Harald Ellingsen Rune Garen Lars Erik Hilsen Oddbjørn Hjelle Egil Holland Ørnulf Rødseth Jan Fredrik Meling Eirik Andreassen Sigurd Gude Svein Sørlie Knut Åsebø Helge Otto Mathisen John H Wiik Tor Husjord Kunnskapsnav og infrastruktur Tore Ulstein Trond Schwenke Trond Arthur Christiansen Arne Wendelboe Aanensen Aage Bjørn Andersen Dag Schjerven John Knudsen Arne Birkeland Jon Rysst John Olav Nøkleby Asgeir Sørensen Bård Røsvik Nils Albert Jenssen Afzal Hussain Nils Kristian Høy-Petersen BI DNV Høgskolen i Ålesund YoungShip Höegh Fleet Services NTNU Rolls-Royce Kongsberg Maritime STX Maritim politikk og rammebetingelser Norsk Industri MARINTEK Eidesvik Offshore DNV Sjøfartsdirektoratet Wilhelmsen STX Color Line Norwegian Hull Club Maritimt Forum Nord Fra ide til verdiskaping - Maritim Ulstein Group Edge Consultants Sea Supply RG Hagland OceanSaver Wilhelmsen Marine Services Rolls-Royce Wärtsilä Metoder for kvalifisering av ny teknologi DNV DNV NTNU Devotek Kongsberg DNV Klaveness Styrerepresentant Generalsekretær Maritim21 Innsatsgrupper Skipsdesign, -utstyr, -produksjon og drift for krevende maritime operasjoner Hans Petter Hildre Trygve Eiken Arnulf Hagen Jens Christian Lindaas Børge Nakken Sverre Steen Endre Matre Per Lothe Thore Grønvik Stig Riise Tor Einar Berg Morten M. Larsen Morten Jørgensen Ivar Myklebost Bjørn Batalden Felix Tschudi Benedikt Henriksen Rune Rautio Kjell Sandaker Magnar Førde Kristine Bruun Ingve Sørfonn Tor Øyvind Ask Torkel Ugland Håvard Stave Jan Berntsen Fredrik Meltzer Per Magne Einang Kjell Olav Haugland Dag Stenersen Kjetil Sjølie Strand Ole Sævild Arnstein Eknes Iver Flusund Morten Steen Martinsen Leif Arne Skarbø HiÅ / NCE Maritime Wärtsilä NTNU HSH Farstad Shipping NTNU Westcon Knutsen OAS Acergy Maritim transport og operasjon i arktiske områder STX MARINTEK DNV Kystvakten Folands Rederi Troms Offshore Tschudi Shipping Statoil - Moskva Rambøll - Murmansk Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse Eidesvik Rolls-Royce DNV Wärtsilä Solvang Shipping Höegh Fleet Services Ulstein Group Kristian Gerhard Jebsen DNV LNG - distribusjon og bruk MARINTEK Bergen-Tankers MARINTEK I.M. Skaugen Sea Cargo Det norske Veritas Rolls-Royce BW Gas Rolls-Royce

39 Kriterier for valg av innsatsområder 1. Styrke den norske maritime næringens internasjonale konkurransesituasjon 1. Gir Norge en unik posisjon for verdiskaping i et globalt marked 2. Styrke samarbeid og dynamikk i næringen, nasjonalt og internasjonalt 3. Koble miljøprofil og forretningsresultater 4. Øke innovasjonstakten 3. Kompetansekrevende 1. Behov for forskning 2. Behov for innovasjon blant næringsaktørene 4. Sikre miljørobust verdiskaping 1. Redusere GHG og andre miljøutslipp 2. Ivareta bærekraftig utnyttelse av sensitive områder 2. Styrke Norge som en attraktiv lokasjon 1. Utnytte naturgitte forhold 2. Styrke det norske maritime kunnskapsnavet 39

40 40 Norge har mulighetene til å bli et globalt kunnskapsnav i de Maritime næringene. Det krever langsiktige kunnskaps- investeringer og tett samspill mellom næringsliv og akademia. Prof. Torger Reve

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 En helhetlig maritim forskningsog innovasjonsstrategi Over 400 enkeltpersoner fra mer enn 100 maritime bedrifter

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Invitasjon til workshop Hva skal norsk maritim næring satse på fram mot 2020? Maritim21 holder fire regionale workshops for å diskutere og definere

Detaljer

Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv

Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Mandatet: Utarbeide næringens forslag til NHDs maritime

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv

Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv Norge: Den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv ET OPPDRAG FRA TIL MARUT 1 Kort oppsummering Mandatet: 1. Utarbeide næringens forslag til NHDs maritime

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre 1 Maritim næring er innovativ Tiltak for: Politikk & rammebetingelser - level playing field Miljøpåvirkning Rekruttering, utdanning

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing UTKAST TIL HØRING 21. MAI 2010. www.maritim21.no

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing UTKAST TIL HØRING 21. MAI 2010. www.maritim21.no En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing UTKAST TIL HØRING 21. MAI 2010 www.maritim21.no Innhold 1 Hovedbudskap... 3 2 Innledning... 4 3 Metodisk tilnærming... 6 4 Anbefalinger... 7 4.1 Visjon...

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Underlagsinformasjon til Workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Underlagsinformasjon til Workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Underlagsinformasjon til Workshop Ålesund 28. januar 2010 1 Eksempler på mulige innsatsområder i Maritim21 Den følgende tabellen gir en oversikt

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Underlagsinformasjon til Workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Underlagsinformasjon til Workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Underlagsinformasjon til Workshop DNV Høvik 21. januar 2010 1 Eksempler på mulige innsatsområder i Maritim21 Den følgende tabellen gir en oversikt

Detaljer

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon 1 Mål Stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Muligheter for maritim virksomhet og offshore operasjoner

Muligheter for maritim virksomhet og offshore operasjoner Muligheter for maritim virksomhet og offshore operasjoner Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Horten, 6/6 2012 Forskningsrådet fordeler om lag 30% av totale offentlige utgifter på FoU i Norge Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss?

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Quality Hotel Ulstein, 16.oktober Hanna Lee Behrens Principal consultant, DNV Maritime Solutions Leder Styringsgruppe for Forum for

Detaljer

Maritime forskningsprogrammer

Maritime forskningsprogrammer Maritime forskningsprogrammer Presentasjon på Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund 26.9.2013 Frøydis Gaarder Seniorrådgiver Kort om Forskningsrådet Maritim forskning politiske føringer Maritime forskningsprogrammer

Detaljer

MARUT Et løft for maritim næring. Presentasjon på seminaret Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer. 13. mars 2009

MARUT Et løft for maritim næring. Presentasjon på seminaret Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer. 13. mars 2009 MARUT MARUT Et løft for maritim næring Presentasjon på seminaret Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer 13. mars 2009 Egil Rensvik Daglig leder MARUT MARUT Struktur Nærings- og Handelsministeren

Detaljer

Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode?

Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode? Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode? Kommunikasjonssjef Jo Stein Moen SINTEF-seminar Fjell, 18.november 2011 Sannhetens ord "I den

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon for Logistikkforeningen Frokostseminar 17. februar 2009 Frøydis Gaarder MAROFF Innhold Målgrupper Historikk i programmet Nasjonal maritim

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Workshop, Tromsø 8. juni 2017 Kjell Røang, seniorrådgiver Hovedmål MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Maritim Innovasjon 2009 13. mars 2009 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Innhold Målgrupper Nasjonal maritim strategi Aktiviteter og

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing www.maritim21.no Visjon: Norge - den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv 2 Innhold 1 Hovedbudskap

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte Ocean Space Centre Forstudie Framtidens marintekniske kunnskapssenter Presentasjon for felles Formannskapsmøte Dr Atle Minsaas MARINTEK Trondheim, 5. mars 2010 Atle.Minsaas@marintek.sintef.no Skipsmodelltanken

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer

Detaljer

Fremtiden ligger i havnæringene

Fremtiden ligger i havnæringene Fremtiden ligger i havnæringene Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Sjømatdagene Hell, 21.01.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Motkraft nummer

Detaljer

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT FISKERSTRAND VERFT AS NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT Utvikling av ferge med hydrogen som drivstoff Oslo 4. mai 2017 Konstruksjonssjef Kåre Nerem 1 1909 Skikkelig arbeid må det være, så ligger

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd

Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd FHF Teknologikonferanse 2011 Gass som energibærer i fiskeflåten Arthur Almestad, Forskningsrådet, regionansvarlig, Møre og Romsdal Noen

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Energi21- energiforskning for det 21 århundre

Energi21- energiforskning for det 21 århundre Energi21- energiforskning for det 21 århundre Lene Mostue direktør Energi21 25-Year Anniversary Conference: Nordisk Energiforskning 25.-26. oktober 2010 Hva er energi21(1) Nasjonal strategi for energisektoren

Detaljer

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Ivar Singstad Haugesund 22.02.2017 www.innovasjonnorge.no Profilering Kompetanse Finansiering Rådgiving Nettverk Finansiering Lån Lavrisikolån: Langsiktige

Detaljer

Sverre Aam, Styreleder Energi21

Sverre Aam, Styreleder Energi21 En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi - 2014 OREEC Foresight Det Grønne skiftet og næringspotensialet 18. 19. november 2014, Quality Spa

Detaljer

Regjeringens visjon om grønn skipsfart

Regjeringens visjon om grønn skipsfart Regjeringens visjon om grønn skipsfart Statssekretær Lars Andreas Lunde Forum for miljøvennlig skipsfart 20. oktober 1 Verden trenger et grønt skifte 2 Det grønne skiftet er i gang 3 Skipsfarten har fortsatt

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kvalifisering av ny teknologi HØRINGSUTKAST

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kvalifisering av ny teknologi HØRINGSUTKAST En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-15 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

Miljøteknologi og IFU

Miljøteknologi og IFU Miljøteknologi og IFU Støtte til utvikling og demonstrasjon av miljøteknologi VEKST I BEDRIFTER Innovasjon Norge realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet ca. 6 000 000 000 kroner årlig Flere

Detaljer

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013 Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013 Atle Minsaas og Øyvind Hellan MARINTEK Havrommet utgjør 70% av jordas overflate Ocean

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) Høgskolen i Ålesund Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) ABF Forskning & Innovasjon Næringsog arbeidsliv AMO AHF AIR AIM Bachelor Bioingeniør, Bioteknologi

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Pilot og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi Bodø 15.4.16 Roger Hatling, seniorrådgiver www.innovasjonnorge.no Vi er tilstede i hele Norge + ca. 30 utekontorer Våre eiere: NFD

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Seminardag TFoU 5 mars 2013 Sigmund Kvernes Direktør regional utvikling SINTEF og styremedlem TFoU Et kunnskapsbasert Norge regional fokus

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri

Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri e-nav.no 2014, Oslo John Erik Hagen, regiondirektør, Kystverket Vest Koordinator, IMOs korrespondansegruppe for e-navigasjon Utviklingslinjer

Detaljer

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund,

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, 26.11.2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

LNG som drivstoff for skip

LNG som drivstoff for skip LNG som drivstoff for skip Per Magne Einang www.marintek.sintef.no 1 LNG som drivstoff for skip Innhold Avgassutslipp fra skipsfart Gassdrift av skip i Norske farvann Konkurransekraft LNG vs MDO Gassdrift

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets Næringspolitiske Forum Stortinget, 04.09.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Detaljer

Har vi en bred og samlende strategi. Erfaringer med Energi21, Ragne Hildrum, Statkraft

Har vi en bred og samlende strategi. Erfaringer med Energi21, Ragne Hildrum, Statkraft Har vi en bred og samlende strategi for fornybarforskningen i Norge? Erfaringer med Energi21, Ragne Hildrum, Statkraft 1 Agenda: Om Energi21 Operasjonell fase Bred og samlende strategi? 2 Hva er energi21

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Kommersialisering av teknologi

Kommersialisering av teknologi Sverre Konrad Nilsen Kommersialisering av teknologi En hovedstrategi for Trondheimsregionen 1 Bakgrunn Utgangspunkt i Torgeir Reves arbeid om Kunnskapsnav 2 Oppsummert notat Den fremtidige Trondheimsregionen

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN For å kunne være verdens ledende maritime nasjon skal norsk maritim næring til enhver tid ha medarbeidere på sjø og land med optimal kompetanse og til konkurransedyktig kostnad.

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Referat Styremøte i Arktisk Maritim Klynge (AMK) Følgende saker ble behandlet:

Referat Styremøte i Arktisk Maritim Klynge (AMK) Følgende saker ble behandlet: Referat Styremøte i Arktisk Maritim Klynge (AMK) Det ble gjennomført styremøte den 09. mars 2016 fra kl. kl. 10:00 til 14:00 hos Innovasjon Norge Nordland i Bodø Tilstede på styremøtet var: Styreleder

Detaljer

BALANSEKRAFT. Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune

BALANSEKRAFT. Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune BALANSEKRAFT Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune Lene Mostue, direktør Energi21 Tema Om Energi21 Premissgrunnlag

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle

Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Energilederkonferansen 2012 Energi Norge Sundvollen, 24.05.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse 1. utgave

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse 1. utgave En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Forskning og kunnskap som grunnlag for fremtidens næringsliv

Forskning og kunnskap som grunnlag for fremtidens næringsliv Forskning og kunnskap som grunnlag for fremtidens næringsliv Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Forskerforbundet Oslo, 06.11.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Grønt kystfartsprogram

Grønt kystfartsprogram MARITIME Grønt kystfartsprogram Et offentlig-privat partnerskapsprogram Narve Mjøs, Director Battery Services & Projects 1 SAFER, SMARTER, GREENER Grønt kystfartsprogram Norge skal etablere verdens mest

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Eit blømande og levande Vestland i 2050: Kva må til?

Eit blømande og levande Vestland i 2050: Kva må til? Eit blømande og levande Vestland i 2050: Kva må til? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Vestlandsk Vidsyn Sola Strand Hotell, 17.09.2014 Tre Globale Megaslag 1. Klima 2. Ressurser 3. Menneskesinnene

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Grønn vekst Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Om oss Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet

Detaljer

Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015

Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015 Havteknologi - kan havbruk høste fra offshore og maritime næringer? TEKMAR 2015 1. desember 2015 Atle Minsaas, PhD Vice President Strategic R&D MARINTEK Potensiale for utvikling på tvers av næringene Oppdraget

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser

Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser Bakgrunn Visjonen til Energi21 Europas energi- og miljønasjon - fra nasjonal energibalanse til grønn leveranse legger lista høyt både for teknologiutvikling

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Finansiell støtte til forskning og innovasjon Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Innovation Union Scoreboard 2014 17. plass Det norske paradoks 25 20 15 10 5 0 R&D % GDP 21 Industry % GDP 18 Innovative

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger ergefri E39: Utvikling av næringsklynger Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Agenda E 39 Molde,22.11.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Konkurranseevne

Detaljer

MAROFF programplan. Revidert Om programmet. MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF programplan. Revidert Om programmet. MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF programplan Revidert 2012 Om programmet MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF skal bidra til å realisere Regjeringens maritime strategi for fremme av innovasjon og miljøvennlig

Detaljer