Rosemount 3051 trykktransmitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 3051 trykktransmitter"

Transkript

1 , rev. JA Rosemount 3051 trykktransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll

2 2013 Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker for Rosemount Inc. MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 3051-transmittere. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet ( I.S.). Du finner mer informasjon i referansehåndboken for 3051-modellen (dokumentnummer ). Denne håndboken er også tilgjengelig i elektronisk format på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Installasjon av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for 3051-modellen for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker installasjon. Før en HART-basert kommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene i sløyfen er installert i samsvar med retningslinjene for egensikker (IS) eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Ved eksplosjonssikker/flammesikker installasjon må transmitterdekslene ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Prosesslekkasjer kan forårsake personskader eller føre til dødsfall. Unngå prosesslekkasjer ved å kun bruke O-ringtetningen sammen med samsvarende flensadapter. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. Kabelrør/kabelinnganger Med mindre annet er angitt, har transmitterhuset kaberør/kabelinnganger med 1 /2 14 NPT-gjenger. Det skal kun benyttes plugger, adaptere, muffer og kabelrør med en kompatibel gjengetype når disse inngangene lukkes. Innhold Trinn 1: Montere transmitteren side 3 Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset side 7 Trinn 3: Stille inn laskene side 8 Trinn 4: Kople til ledningene og sette på spenning side 8 Trinn 5: Verifisere konfigurasjonen side 12 Trinn 6: Trimme transmitteren side 15 Instrumenterte sikkerhetssystemer side 16 Produktsertifiseringer side 19 2

3 Hurtigstartveiledning Trinn 1: Montere transmitteren Applikasjoner med væskestrømning 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Monter transmitteren slik at drenerings-/lufteventilene vender oppover. Applikasjoner med gass-strømning 1. Plasser impulsrørene på toppen eller siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller over impulsrørene. STRØMNING STRØMNING Flow STRØMNING Applikasjoner med dampstrømning 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Fyll impulsrørene med vann. STRØMNING 3

4 Trinn 1 forts... Panelmontering 1 Rørmontering Coplanar-flens Tradisjonell flens Rosemount 3051T Rosemount 3051T 1. Panelboltene må kunden anskaffe selv. 4

5 Hurtigstartveiledning Trinn 1 forts... Hensyn som må tas ved bolting Hvis installasjon av transmitteren krever montering av prosessflenser, manifolder eller flensadaptere, må du følge disse monteringsretningslinjene for å være sikker på å få en tett forsegling, slik at transmitterne kan yte optimalt. Bruk kun bolter som leveres med transmitteren eller selges som reservedeler fra Emerson. Figur 1 viser vanlige transmittermontasjer med riktig boltlengde for riktig montering av transmitteren. Figur 1. Vanlige transmittermontasjer A. Transmitter med Coplanar-flens C. Transmitter med tradisjonell flens og valgfrie flensadaptere D. Transmitter med Coplanar-flens og valgfri(e) manifold og flensadaptere 4 x 57 mm (2,25 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) B. Transmitter med Coplanar-flens og valgfrie flensadaptere 4 x 44 mm (1,75 in.) 4 x 38 mm (1,50 in.) 4 x 73 mm (2,88 in.) 4 x 44 mm (1,75 in.) Bolter er typisk laget av karbonstål eller rustfritt stål. Bekreft materialet ved å se på merkene på hodet på bolten og sammenligne med Figur 2. Hvis boltmaterialet ikke vises i Figur 2, må du kontakte den lokale representanten for Emerson Process Management for mer informasjon. Bruk følgende fremgangsmåte ved montering av bolt: 1. Bolter av karbonstål krever ikke smøring, og bolter av rustfritt stål er belagt med smøremiddel for å gjøre monteringen lettere. Det skal derfor ikke brukes ekstra smøremiddel på noen av bolttypene ved montering. 2. Trekk til boltene med fingrene. 3. Trekk til boltene med første tiltrekkingsmoment i et kryssmønster. Se Figur 2 for første tiltrekkingsmoment. 4. Trekk til boltene med endelig tiltrekkingsmoment i samme kryssmønster. Se Figur 2 for endelig tiltrekkingsmoment. 5. Bekreft at flensboltene stikker ut gjennom isolasjonsplaten før du trykksetter. 5

6 Trinn 1 forts... Figur 2. Tiltrekkingsmomenter for flens og flensadapterbolter Boltmateriale Merker på hodet Første moment Endelig moment Karbonstål (CS) B7M 34 Nm (300 in. lb.) 73 Nm (650 in. lb.) Rustfritt stål (SST) R B8M STM SW Nm (150 in. lb.) 34 Nm (300 in. lb.) O-ringer med flensadaptere ADVARSEL Montering av feil O-ringer på flensadaptere kan føre til prosesslekkasjer, noe som kan resultere i dødsfall eller alvorlig personskade. De to flensadapterne er lette å kjenne igjen på de unike O-ringsporene. Bruk kun O-ringen som er beregnet for den spesifikke flensadapteren, som vist nedenfor. Rosemount 3051S / 3051 / 2051 / 3001 / 3095 Flensadapter O-ring PTFE-basert Elastomer Rosemount 1151 Flensadapter O-ring PTFE Elastomer 6

7 Hurtigstartveiledning Trinn 1 forts... Når flensene eller adapterne fjernes, må O-ringene undersøkes visuelt. Skift dem ut hvis det er tegn på skade, som hakk eller kutt. Hvis O-ringene skiftes ut, må flensboltene og innstillingsskruene trekkes til på nytt etter montering for å kompensere for at PTFE-O-ringene setter seg. Orientering av rørmontert transmitter for manometertrykk Porten på den lave trykksiden (atmosfærereferanse) på den rørmonterte transmitteren for manometertrykk er plassert i transmitterens hals, bak huset. Ventilasjonsbanen er 360 rundt transmitteren mellom huset og sensoren. (Se Figur 3.) Hold ventilasjonsbanen fri for hindringer, inkludert, men ikke begrenset til, maling, støv og smøremiddel, ved å montere transmitteren slik at prosessmediet kan dreneres bort. Figur 3. Port på lav trykkside på rørmontert transmitter for manometertrykk Port på lav trykkside (atmosfærereferanse) Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Slik får du bedre tilgang til ledningene på stedet eller bedre mulighet til å lese av det valgfrie LCD-displayet: 1. Løsne justeringsskruen for husrotasjon. 2. Drei først huset med klokken til ønsket stilling. Hvis du ikke oppnår ønsket stilling på grunn av gjengegrensen, skal du dreie huset mot klokken til ønsket stilling (opptil 360 fra gjengegrensen). 3. Trekk til justeringsskruen for husrotasjon igjen. Justeringsskrue for husrotasjon (5/64") 7

8 Trinn 3: Stille inn laskene Hvis det ikke er montert lasker for alarm og sikringsfunksjon, vil transmitteren fungere som normalt med standardinnstillingen alarm høy og sikringsfunksjon av. 1. Hvis transmitteren er installert, skal du sikre sløyfen og kople fra strømmen. 2. Fjern husdekslet på motsatt side av feltklemmesiden. Ta ikke av instrumentdekslet i eksplosjonsfarlig atmosfære når kretsen er aktiv. 3. Flytt lasken. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Se Figur 4 for å finne plasseringen til lasken og ON (PÅ)- og OFF (AV)-stillingen. Sett på plass transmitterdekslet. Dekslet må sitte godt fast for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. Figur 4. Transmitterens elektronikkort Uten LCD-display Med LCD-display Alarm Alarm Alarm Sikkerhet Security Sikkerhet Trinn 4: Kople til ledningene og sette på spenning Bruk følgende fremgangsmåte når du skal kople ledninger til transmitteren: 1. Fjern dekslet på den siden av huset som er merket med FIELD TERMINALS (FELTKLEMMER). 2. Kople den positive ledningen til + -klemmen (PWR/COMM), og den negative ledningen til -klemmen. 3. Sørg for tilstrekkelig jording. Det er viktig at instrumentkabelskjermingen: trimmes tett og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset koples til neste skjerming hvis kabelen rutes gjennom en koplingsboks koples til en god jordforbindelse ved strømkilden Merk Du skal ikke kople den strømførende signalledningen til prøveklemmene. Strømmen kan skade prøvedioden i prøvekoplingen. Best resultat oppnås ved bruk av skjermet, tvinnet parkabel. Bruk en ledning som er minst 24 AWG og ikke lenger enn 1500 meter (5000 fot) Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. 5. Monter eventuelt ledningene med en dryppsløyfe. Sørg for at den nederste delen av dryppsløyfen er plassert lavere enn kabelinngangene og transmitterhuset. 6. Sett på plass husets deksel.

9 Hurtigstartveiledning Trinn 4 forts... Figur 5 viser koplingsforbindelsene som er nødvendige for å drive en 3051-modell og muliggjøre kommunikasjon med en håndholdt feltkommunikator. Informasjon om laveffektstransmittere finner du i referansehåndboken. Figur 5. Koplingsskjema for transmitteren (4 20 ma) 24 Vdc strømforsyning 24 Vdc Supply R L RL 250Ω 250 Current Meter Strømmåler Figur 6. Koplingsskjema for laveffektstransmitter 6 12 Vdc strømforsyning 6-12 Vdc Supply Voltmeter Bruk av rekkeklemme med transientbeskyttelse beskytter ikke godt nok med mindre 3051-kapselen er tilstrekkelig jordet. 9

10 Trinn 4 forts... Jording av signalledning La ikke signalledningen gå i kabelrøret eller åpne gater sammen med strømforsyningsledninger eller i nærheten av tungt elektrisk utstyr. Det er jordingspunkter på utsiden av elektronikkhuset og inne i klemmehuset. Disse jordingspunktene brukes når det er installert rekkeklemmer med transientbeskyttelse, eller for å oppfylle lokale bestemmelser. Se trinn 2 nedenfor for å få mer informasjon om hvordan kabelskjermingen bør jordes. 1. Fjern husdekslet som er merket med Field Terminals (feltklemmer). 2. Kople til ledningsparet og jordingspunktet som vist i Figur 7. Kabelskjermingen skal: a. Trimmes tett og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset. b. Være kontinuerlig tilkoplet avslutningspunktet. c. Koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden. Figur 7. Koplingsskjema Minst mulig avstand Trim skjerming og isoler Jording for transientbeskyttelse DP Isoler skjerming Minst mulig avstand Kople skjermingen tilbake til jording ved strømkilden 3. Sett på plass husets deksel. Det anbefales at dekslet strammes til det ikke lenger er noen åpning mellom dekslet og huset. 4. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. 10

11 Hurtigstartveiledning Strømforsyning til 4 20 ma HART Transmitteren bruker 10,5 42,4 Vdc. Likestrømforsyningen skal gi strøm med mindre enn to prosent rippel. Figur 8. Belastningsgrense Maks. sløyfemotstand = 43,5 * (Strømkildespenning 10,5) Belastning (ohm) Driftsområde 0 10, ,4 Spenning (Vdc) Feltkommunikatoren krever en sløyfemotstand på minst 250Ω for å oppnå kommunikasjon. Den samlede motstandsbelastningen er summen av motstanden i signalledningene og belastningsmotstanden i regulatoren, indikatoren og tilknyttede deler. Vær oppmerksom på at motstanden i eventuelle egensikre barrierer må tas med. Strømforsyning for 1 5 Vdc HART lav effekt Transmittere med lav effekt bruker 6 12 Vdc. Likestrømforsyningen skal gi strøm med mindre enn to prosent rippel. V ut belastning skal være 100 kw eller mer. 11

12 Trinn 5: Verifisere konfigurasjonen Feltkommunikatorens brukergrensesnitt Hurtigtastsekvenser for konvensjonelt brukergrensesnitt utstyrsrevisjon 3 og DD-revisjon 2 finner du på side 13. Figur 9. Konvensjonelt brukergrensesnitt utstyrsrevisjon 3 og DD-revisjon :PT Online 1 Device setup 2 PV 0.00 mbar 3 Analog Output ma 4 PV LRV 0.00 mbar 5 PV URV mbar SAVE Hurtigtastsekvenser for enhetens instrumentpanel utstyrsrevisjon 3 og DD-revisjon 6 finner du på side 14. Figur 10. Enhetens instrumentpanel utstyrsrevisjon 3 og DD-revisjon :PT Online 1 Overview 2 Configure 3 Service Tools SAVE 12

13 Hurtigstartveiledning Merk: Et hakemerke ( ) angir grunnleggende konfigurasjonsparametere. Som et minimum skal disse parameterne verifiseres som en del av konfigurasjons- og oppstartsprosessen. Tabell 1. Hurtigtastsekvenser for konvensjonelt brukergrensesnitt utstyrsrevisjon 3 og DD-revisjon 2 Funksjon Hurtigtastsekvens Alarm and Saturation Levels (Alarm- og metningsnivåer) 1, 4, 2, 7 Analog Output Alarm Type (Type alarm på analog utgang) 1, 4, 3, 2, 4 Burst Mode Control (Kontroll av burstmodus) 1, 4, 3, 3, 3 Burst Operation (Burstdrift) 1, 4, 3, 3, 3 Custom Meter Configuration (Kundespesifikk konfigurering av måler) 1, 3, 7, 2 Custom Meter Value (Kundespesifikk verdi på måler) 1, 4, 3, 4, 3 Damping (Demping) 1, 3, 6 Date (Dato) 1, 3, 4, 1 Descriptor (Deskriptor) 1, 3, 4, 2 Digital To Analog Trim (4 20 ma Output) (Digital-til-analog trim (4 20 ma utgang)) 1, 2, 3, 2, 1 Disable Local Span/Zero Adjustment (Deaktiver lokal måleområde-/ nullpunktsjustering) 1, 4, 4, 1, 7 Field Device Information (Feltutstyrsinformasjon) 1, 4, 4, 1 Full Trim (Full trim) 1, 2, 3, 3 Keypad Input Rerange (Inntasting fra tastatur endre område) 1, 2, 3, 1, 1 Local Zero and Span Control (Lokal nullpunkts- og måleområdekontroll) 1, 4, 4, 1, 7 Loop Test (Sløyfetest) 1, 2, 2 Lower Sensor Trim (Nedre sensortrim) 1, 2, 3, 3, 2 Message (Melding) 1, 3, 4, 3 Meter Options (Måleralternativer) 1, 4, 3, 4 Number of Requested Preambles (Antall anmodede preambler) 1, 4, 3, 3, 2 Poll Address (Avspørringsadresse) 1, 4, 3, 3, 1 Poll a Multidropped Transmitter (Avspørre en transmitter i multidrop-oppsett) Venstre pil, 4, 1, 1 Range Values (Områdeverdier) 1, 3, 3 Rerange (Endre område) 1, 2, 3, 1 Scaled D/A Trim (4 20 ma Output) (Skalert digital/analog trim (4 20 ma utgang)) 1, 2, 3, 2, 2 Self Test (Transmitter) (Selvtest (transmitter)) 1, 2, 1, 1 Sensor Info (Sensorinformasjon) 1, 4, 4, 2 Sensor Temperature (Sensortemperatur) 1, 1, 4 13

14 Funksjon Hurtigtastsekvens Sensor Trim Points (Sensortrimpunkter) 1, 2, 3, 3, 5 Status (Status) 1, 2, 1, 1 Tag (Tagg) 1, 3, 1 Transfer Function (Setting Output Type) (Overføringsfunksjon (angi utgangstype)) 1, 3, 5 Transmitter Security (Write Protect) (Transmittersikkerhet (skrivebeskyttelse)) 1, 3, 4, 4 Trim Analog Output (Trim analog utgang) 1, 2, 3, 2 Units (Process Variable) (Enheter (prosessvariabel)) 1, 3, 2 Upper Sensor Trim (Øvre sensortrim) 1, 2, 3, 3, 3 Zero Trim (Nullpunktstrim) 1, 2, 3, 3, 1 Tabell 2. Hurtigtastsekvenser for enhetens instrumentpanel utstyrsrevisjon 3 og DD-revisjon 6 Funksjon Hurtigtastsekvens Alarm and Saturation Levels (Alarm- og metningsnivåer) 1,7,5 Burst Mode Control (Kontroll av burstmodus) 2,2,4,1 Burst Option (Burstalternativ) 2,2,4,2 Custom Display Configuration (Kundespesifikk konfigurasjon av display) 2,2,3 Damping (Demping) 2,2,1,2 Date (Dato) 2,2,6,1,4 Descriptor (Deskriptor) 2,2,6,1,5 Digital To Analog Trim (4 20 ma Output) (Digital-til-analog trim (4 20 ma utgang)) 3,4,2,1 Disable Zero & Span Adjustment (Deaktiver måleområde-/nullpunktsjustering) 2,2,5,2 Rerange with Keypad (Endre område med tastatur) 2,2,2,1 Loop Test (Sløyfetest) 3,5,1 Lower Sensor Trim (Nedre sensortrim) 3,4,1,2 Message (Melding) 2,2,6,1,6 Range Values (Områdeverdier) 2,2,2 Scaled D/A Trim (4 20 ma Output) (Skalert digital/analog trim (4 20 ma utgang)) 3,4,2,2 Sensor Temperature/Trend (3051S) (Sensortemperatur/-trend (3051S)) 2,2,1,6 Tag (Tagg) 2,2,6,1,1 Transfer Function (Overføringsfunksjon) 2,2,1,3 Transmitter Security (Write Protect) (Transmittersikkerhet (skrivebeskyttelse)) 2,2,5,1 Units (Enheter) 2,2,1,1 Upper Sensor Trim (Øvre sensortrim) 3,4,1,1 Zero Trim (Nullpunktstrim) 3,4,1,3 14

15 Hurtigstartveiledning Trinn 6: Trimme transmitteren Merk Transmittere leveres fullt kalibrert etter ønske eller etter fabrikkstandard for full skala (span = øvre grense for måleområde). Nullpunktstrim En nullpunktstrim er en ettpunktsjustering for å kompensere for effektene av monteringsposisjonen. Når du utfører en nullpunktstrim, skal du sørge for at utjevningsventilen er åpen, og at alle medieberørte impulsrør er fylt til riktig nivå. Det er to metoder som kan brukes til å kompensere for monteringseffekter: Feltkommunikator Transmitterens nullpunktsjusteringsknapper Velg ønsket metode og følg instruksjonene nedenfor. Bruke feltkommunikatoren Hvis nullpunktsforskyvningen er innenfor 3 % av URL, skal du følge instruksjonene for Bruke feltkommunikatoren nedenfor. Denne nullpunktstrimmen vil påvirke 4 20 ma-verdien, HART PV og den viste verdien. Trinn 1. Utjevn eller ventiler transmitteren og kople til feltkommunikatoren. 2. Legg inn HART-hurtigtastsekvensen i menyen (se Tabell 1 eller Tabell 2). 3. Følg kommandoene for å utføre en nullpunktstrim. Bruke transmitterens nullpunktsjusteringsknapper Ved bruk av transmitterens nullpunktsjusteringsknapper kan nedre områdeverdi (LRV) stilles inn på trykket som settes på transmitteren. Denne justeringen vil kun påvirke 4 20 ma-verdien. Følg trinnene nedenfor for å endre område ved hjelp av nullpunktsjusteringsknappene. 1. Løsne skruen for sertifiseringsmerket, og skyv merket slik at nullpunktsjusteringsknappene kommer til syne. 2. Still inn 4 ma-punktet ved å trykke på nullpunktsjusteringsknappen i 2 sekunder. Verifiser at utgangen er 4 ma. LCD-displayet (ekstrautstyr) vil vise ZERO PASS (null gjennomstrømning). Nullpunktsjusteringsknapper 15

16 Instrumenterte sikkerhetssystemer Denne delen gjelder 3051C-transmittere som brukes i SIS-applikasjoner. Installasjon Det kreves ingen spesiell installasjon i tillegg til den standard installasjonspraksis som beskrives i dette dokumentet. Sørg alltid for forsvarlig tetning ved å montere dekslet/dekslene på elektronikkhuset slik at metall er i kontakt med metall. Sløyfen må utformes slik at klemmespenningen ikke faller under 10,5 V likestrøm når transmitterutgangen er 22,5 ma. Sett sikkerhetsbryteren i på-stillingen for å forhindre tilfeldig eller tilsiktet endring av konfigurasjonsdata under normal bruk. Konfigurasjon Enhver HART-tilpasset master kan brukes til å kommunisere med og verifisere konfigurasjonen på 3051-modellen. Demping som velges av bruker, vil påvirke transmitterens evne til å reagere på endringer i prosessen som benyttes. Dempingsverdien + reaksjonstid må ikke overskride sløyfekravene. Merknader 1. Transmitterutgangen er ikke sikkerhetsklassifisert under konfigurasjonsendringer, overføring mellom flere stasjoner og sløyfetester. Alternative metoder må brukes for å sørge for prosessikkerhet under konfigurasjon og vedlikehold av transmitteren. 2. Konfigurasjonen av DCS eller sikkerhetslogikkløser må samsvare med konfigurasjonen av transmitteren. Figur 11 identifiserer de to alarmnivåene som er tilgjengelige, og deres driftsverdier. Sett alarmbryteren på HI (høy) eller LO (lav) i henhold til hva situasjonen krever. 16

17 Hurtigstartveiledning Figur 11. Alarmnivåer Rosemount-alarmnivå 3,75 ma (1) 3,9 ma lav metning Vanlig drift 4 ma 20 ma Namur-alarmnivå 20,8 ma høy metning 21,75 ma (2) 3,6 ma (1) 3,8 ma lav metning (1) Transmittersvikt, maskinvarealarm på LO (lav). (2) Transmittersvikt, maskinvarealarm på HI (høy). Vanlig drift 4 ma 20 ma 20,5 ma høy metning 22,5 ma (2) Merk Noen registrerte feil angis på den analoge utgangen som et nivå som ligger over høy alarm uansett hva alarmbryteren står på. Bruk og vedlikehold Funksjonstest og inspeksjon Følgende funksjonstester anbefales. Resultater av funksjonstester og korrigerende tiltak må dokumenteres på safety/reportafailure_newweb.asp for å rapportere en feil i sikkerhetsfunksjonen. Bruk hurtigtastsekvensene i Tabell 1 på side 13 eller Tabell 2 på side 14 til å utføre sløyfetest, trimming av analog utgang eller trimming av sensor. Du finner mer informasjon i referansehåndboken for 3051-modellen ( ). Funksjonstest 1 1 Denne funksjonstesten vil registrere 59,6 % av de DU-feil som ikke registreres av den automatiske diagnostiseringen til 3051-modellen. 1. Utfør kommandoen Master Reset (Hovednullstilling) for å starte oppstartsdiagnostisering. 2. Angi milliampereverdien som representerer en høy alarmtilstand. 3. Kontroller referansemåleren for å verifisere at ma-utgangen tilsvarer den angitte verdien. 4. Angi milliampereverdien som representerer en lav alarmtilstand. 5. Kontroller referansemåleren for å verifisere at ma-utgangen tilsvarer den angitte verdien. 1. Denne testen vil registrere om lag 59,6 % av mulige DU-feil i transmitteren. 17

18 Funksjonstest 2 1 Når denne kombineres med femårs funksjonstest, vil den registrere over 94,6 % av de DU-feilene som ikke registreres av den automatiske diagnostiseringen til 3051-modellen. 1. Utfør kommandoen Master Reset (Hovednullstilling) for å starte oppstartsdiagnostisering. 2. Utfør en sensorkalibreringskontroll på minst to punkter med punktene i 4 20 ma-området som kalibreringspunkter. 3. Kontroller referansemåleren for å verifisere at ma-utgangen tilsvarer trykkinngangsverdien. 4. Bruk om nødvendig en av Trim -prosedyrene fra referansehåndboken for 3051 i kalibreringen. Merk Brukeren må selv fastsette kravene for funksjonstesting av impulsrør. Visuell kontroll Ikke nødvendig. Spesialverktøy Ikke nødvendig. Produktreparasjon Alle feil som påvises ved transmitterdiagnostiseringen eller funksjonstesten, må rapporteres. Tilbakemelding kan sendes inn elektronisk på kan repareres ved å skifte ut større komponenter. Følg instruksjonene i referansehåndboken for 3051 (dokumentnummer ) for mer informasjon. 1. Denne testen vil registrere om lag 94,6 % av mulige DU-feil i transmitteren. 18

19 Referanse Spesifikasjoner Hurtigstartveiledning 3051 må brukes i samsvar med funksjons- og ytelsesspesifikasjonene som gis i referansehåndboken for Feilratedata FMEDA-rapporten omfatter beregninger av feilrater og vanlige betafaktorårsaker. Denne rapporten er tilgjengelig på Verdier for sikkerhetssvikt i 3051 Sikkerhetspresisjon: 0,065 % Responstid for sikkerhet: 100 ms Produktets levetid 50 år basert på verste tilfelle av slitasjemekanismer i komponentene ikke basert på slitasjeprosessen i våte materialer. Produktsertifiseringer Informasjon om europeiske direktiver EU-samsvarserklæringen finner du på side 25. Den siste utgaven finnes på Factory Mutual-sertifisering for vanlige områder Transmitteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) godkjent av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Sertifisering for eksplosjonsfarlige områder Nordamerikanske sertifiseringer FM-godkjenninger E5 Eksplosjonssikker og støvantenningssikker Sertifikatnummer: 0T2H0.AE Gjeldende standarder: FM Klasse , FM Klasse , FM Klasse , ANSI/NEMA Merking: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G, og klasse III, divisjon 1. T5 (T a = 50 C til +85 C), fabrikkforseglet, kapseltype 4x. 19

20 I5 Egensikker og ikke-tennfarlig Sertifikatnummer: 1Q4A4.AX Gjeldende standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse Merking: Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D; klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G; klasse III, divisjon 1 ved tilkopling i samsvar med Rosemount-tegning og (ved bruk av feltkommunikator); ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T4 (Ta = 50 C til +70 C), T5 (Ta = 50 C til +40 C), kapseltype 4x. Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1.) Huset på transmittermodell 3051 inneholder aluminium og anses som en potensiell antenningsrisiko ved støt eller friksjon. Det må utvises forsiktighet under installasjon for å unngå støt og friksjon. 2.) Transmittermodell 3051 med transientrekkeklemme (alternativkode T1) vil ikke bestå 500 Vrms-spenningsfasthetstesten. Det må tas hensyn til dette ved installasjon. Canadian Standards Association (CSA) Alle transmittere som er CSA-godkjent for eksplosjonsfare er sertifisert i henhold til ANSI/ISA C6 Eksplosjonssikker, støvantenningssikker, egensikker og divisjon 2 Sertifikatnr.: Gjeldende standarder: ANSI/ISA , CSA Std. C22.2 nr. 30 M1986, CSA Std. C22.2 nr.142-m1987, CSA Std. C22.2. nr , CSA Std. C22.2 nr M1987 Merking: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II og klasse III, divisjon 1, gruppe E, F og G. Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D ved tilkopling i samsvar med Rosemount-tegning Temperaturkode T3C. Egnet for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Kapseltype 4X, fabrikkforseglet. Enkel forsegling (se tegning ). Europeiske sertifiseringer I1 ATEX-godkjenning for egensikkerhet og støv Sertifikatnr.: BAS 97ATEX1089X Gjeldende standarder: IEC :2011, EN : 2012, EN : 2009, Merking: II 1 GD, Ex ia IIC T4 Ga ( 6 C0 Ta +70 C), Ex ia IIC T5 Ga ( 60 C Ta +40 C) Ex ta IIIC T50 C T C Da, 1180 Tabell 3. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1.) Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN De må tas hensyn til dette når apparatet installeres. 2.) Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje hvis den befinner seg i en 0-sone. 20

21 Hurtigstartveiledning N1 ATEX-godkjenning for ikke-tennfarlig drift / type n og støv Sertifikatnr.: BAS 00ATEX3105X Gjeldende standarder: IEC :2011, EN :2010, EN :2009 Merking: II 3 GD, Ex na IIC Gc T5 ( 40 C Ta 70 C), Ex ta IIIC T50 C T C Da, IP Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1.) Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN De må tas hensyn til dette når apparatet installeres. 2.) Denne enheten har en tynnvegget membran. Ta hensyn til de miljøforholdene membranen vil bli utsatt for ved installasjon, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. Hvis det er nødvendig med reparasjon, skal du kontakte produsenten for å få mer informasjon om dimensjonene på de flammesikre skjøtene. E8 ATEX-godkjenning for flammesikkerhet og støv Sertifikatnr.: KEMA00ATEX2013X, Baseefa11ATEX0275 Gjeldende standarder: EN : 2012, EN : 2007, EN : 2007, IEC :2011 EN :2009 Merking: II 1/2 G, Ex d IIC T6 ( 50 C Ta 65 C) Ga/Gb, Ex d IIC T5 ( 50 C Ta 80 C) Ga/Gb, II 1D Ex ta IIIC T50 C T C Da 1180 Prosesstemp. Omgivelsestemp. Temperaturklasse 50 til til 65 T6 50 til til 80 T5 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1.) Hvis det er nødvendig med reparasjon, må du ta kontakt med produsenten for å få informasjon om dimensjonene på de flammesikre skjøtene. 2.) Denne enheten har en tynnvegget membran. Installasjon, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 3.) Kapasitansen til omviklingsetiketten på kapselen, 1.6 E-9 F, er høyere enn grensen i tabell 9 i IEC Brukeren må fastslå egnetheten for det spesifikke bruksområdet. 4.) Etter at du har lått av enheten, må du vente i minst fem minutter før du åpner deksler i eksplosjonsfarlig atmosfære. IECEx-sertifiseringer I7 IECEx-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: IEC :2011, IEC :2011 Merking: Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C Ta +70 C), Ex ia IIC T5 Ga ( 60 C Ta +40 C) Tabell 4. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf L i = 0 μh 21

22 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1.) Hvis apparatet er utstyrt med alternativet for 90 V transientbeskyttelse, vil det ikke kunne bestå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN De må tas hensyn til dette når apparatet installeres. 2.) Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje hvis den befinner seg i en 0-sone. E7 IECEx-godkjenning for flammesikkerhet Sertifikatnr.: IECEx KEM X Gjeldende standarder: IEC :2011, IEC : , IEC :2006, Merking: Ex d IIC T5...T6 Ga/Gb, T5 ( 50 C Ta 80 C)/T6 ( 50 C Ta 65 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1.) Denne enheten har en tynnvegget membran. Ta hensyn til de miljøforholdene membranen vil bli utsatt for ved installasjon, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 2.) Ta kontakt med produsenten for å få informasjon om dimensjonene på flammesikre skjøter. 3.) Kapasitansen til omviklingsetiketten på kapselen, 1.6 E-9 F, er høyere enn grensen i tabell 9 i IEC Brukeren må fastslå egnetheten for det spesifikke bruksområdet. 4.) Etter at du har lått av enheten, må du vente i minst fem minutter før du åpner deksler i eksplosjonsfarlig atmosfære. N7 IECEx Type n Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: IEC :2011, IEC :2010 Merking: Ex na IIC T5 Gc ( 40 C Ta 70 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til IEC De må tas hensyn til dette når apparatet installeres. TIIS-sertifiseringer E4 TIIS-godkjenning for flammesikkerhet Ex d IIC T6 I4 Prosesstemp. Omgivelsestemp. Temperaturklasse 50 til til 65 T6 50 til til 80 T5 Sertifikat TC15850 TC15851 TC15854 TC15855 TC15856 TC15857 Beskrivelse 3051C/D/ ma HART uten måler 3051C/D/ ma HART med måler 3051T/G/ ma HART, SST, silisium uten måler 3051T/G/ ma HART, legering C-276, silisium uten måler 3051T/G/ ma HART, SST, silisium med måler 3051T/G/ ma HART, legering C-276, silisium med måler TIIS-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: TC16406 Merking: Ex ia IIC T4 22

23 Hurtigstartveiledning Inmetro-sertifiseringer E2 Flammesikker Sertifikatnr.: CEPEL X (Mfg USA og Singapore) Sertifikatnr.: CEPEL X (Mfg Brasil) Gjeldende standarder: IEC :2008, IEC :2009, IEC :2008, IEC60529:2009 Merking: Ex d IIC T6 Ga/Gb ( 50 C Ta +65 C) Ex d IIC T5 Ga/Gb ( 50 C Ta +80 C) IP66W I2 Egensikkerhet Sertifikatnr.: CEPEL X (Mfg USA og Singapore) Sertifikatnr.: CEPEL X (Mfg Brasil) Gjeldende standarder: IEC :2008, IEC :2009, IEC :2008, IEC60529:2009 Merking: Ex ia IIC T4 Ga ( 20 C Ta +70 C), Ex ia IIC T5 Ga ( 20 C Ta +40 C) IP66W Tabell 5. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf L i = Ubetydelig Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se sertifikat. Kina-sertifiseringer E3 Flammesikker og støv NEPSI-sertifikatnr.: GYJ091065X Gjeldende standarder: GB , GB , GB , GB Merking: Ex d II C T5/T6, 50 C +80 C (T5), 50 C +65 C (T6), DIP A21 TA T90 C, IP66 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se vedlegg B til referansehåndboken for Rosemount 3051 ( ). I3 Egensikker og støv NEPSI-sertifikatnr.: GYJ091066X Gjeldende standarder: GB , GB , GB , GB Merking: Ex ia II C T4/T5, 60 C +40 C (T5), 60 C +70 C (T4), DIP A21 TA T80 C Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se vedlegg B til referansehåndboken for Rosemount 3051 ( ). N3 Kina Type n ikke-gnistdannende NEPSI-sertifikatnr.: GYJ101111X Gjeldende standarder: GB , GB Merking: Ex na nl IIC T5 ( 40 C TA 70 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Se vedlegg B til referansehåndboken for Rosemount 3051 ( ). 23

24 Kombinerte sertifikater Sertifiseringstagger av rustfritt stål leveres når alternativ godkjenning er spesifisert. Når det installeres enheter som er merket med flere godkjenningstyper, skal de ikke installeres på nytt ved bruk av noen andre godkjenningstyper. Du skal permanent merke godkjenningsmerket for å skille det fra ubrukte godkjenningstyper. K5 E5, I5 K6 C6, E8, I1 K7 E7, I7, N7 K8 E8, I1, N1 KB E5, I5, E1, I1 KD E5, I5, C6, I1 24

25 Hurtigstartveiledning 25

26 26

27 Hurtigstartveiledning 27

28 28

29 Hurtigstartveiledning EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1017 Rev. R Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN erklærer under eneansvar at produktet, produsert av Trykktransmittere av modell 3051 Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i den europeiske unions direktiver, inkludert de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt I vedlagte oversikt. Director of Global Quality (tittel trykte bokstaver) Kelly Klein 28. januar 2013 (navn trykte bokstaver) (utstedelsesdato) Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 1 av _RMD1017_R_Nor.doc 29

30 EMC-direktiv (2004/108/EF) Alle trykktransmittere av modell 3051 EN :2006 EN :2006 PED-direktiv (97/23/EF) EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1017 Rev. R Modellene 3051CA4; 3051CG2, 3, 4, 5; 3051CD2, 3, 4, 5; 3051HG2, 3, 4, 5; 3051HD2, 3, 4, 5 (også med P9-alternativet) Trykktransmittere QS-vurderingssertifikat EU-sertifikatnummer CE-HOU-DNV Modul H-samsvarsvurdering Andre standarder som er benyttet: ANSI/ISA :2004, EN :1999 Alle andre trykktransmittere av modell 3051 God teknisk praksis Transmittertilbehør: Membrantetning prosessflens manifold God teknisk praksis Strømningsmålertransmittere av modell 3051CFx (alle 3051CFx-modeller er SEP, med unntakene angitt i tabellen nedenfor) QS-vurderingssertifikat CE-41-PED-H1-RMT USA Modul H-samsvarsvurdering Evalueringsstandarder: ASME B31.3:2010 Modell/utvalg PED-kategori Gruppe 1 væske Gruppe 2 væske 3051CFA: 1500# og 2500# Alle linjer II SEP 3051CFA: Sensorstørrelse 2 150# 6" til 24" linje I SEP 3051CFA: Sensorstørrelse 2 300# 6" til 24" linje II I 3051CFA: Sensorstørrelse 2 600# 6" til 16" linje II I 3051CFA: Sensorstørrelse 2 600# 18" til 24" linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 150# 12" til 44" linje II I 3051CFA: Sensorstørrelse 3 150# 46" til 72" linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 300# 12" til 72" linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 600# 12" til 48" linje III II 3051CFA: Sensorstørrelse 3 600# 60" til 72" linje IV III 3051CFP: 150#, 300#, 600# 1 1/2" I SEP 3051CFP: 300# og 600# 1 1/2" II I 3051CFP: 1 1/2" Gjenget og sveiset II I Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 2 av _RMD1017_R_Nor.doc 30

31 Hurtigstartveiledning ATEX-direktivet (94/9/EF) Trykktransmittere av modell 3051 EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1017 Rev. R BAS97ATEX1089X Sertifikat for egensikkerhet og støvinntrenging Utstyrsgruppe II kategori 1 GD Ex ia IIC T5 eller T4 Ga T5 ( 60 C Ta +40 C), T4 ( 60 C Ta +70 C); Ex ta IIIC T50 C T C Da Benyttede harmoniserte standarder: EN :2009, EN :2012 Andre standarder: IEC :2011 BAS00ATEX3105X Type n og støvsertifikat Utstyrsgruppe II kategori 3 GD Ex na IIC T5 Gc ( 40 C Ta +70 C); Ex ta IIIC T50 C T C Da Benyttede harmoniserte standarder: EN :2009, EN :2010 Andre standarder: IEC :2011 Baseefa11ATEX0275 Støvsertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 1D Ex ta IIIC T50 C T C Da Benyttede harmoniserte standarder: EN :2009 Andre standarder: IEC :2011 KEMA00ATEX2013X Flammesikker Utstyrsgruppe II kategori 1/2 G Ex d IIC T6 eller T5 Ga/Gb T6 ( 50 C Ta +65 C); T5 ( 50 C Ta +80 C); Benyttede harmoniserte standarder: EN :2007, EN :2007 Andre standarder: EN :2012 Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 3 av _RMD1017_R_Nor.doc 31

32 PED-sertifisert teknisk kontrollorgan Trykktransmittere av modell 3051 EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1017 Rev. R Det Norske Veritas (DNV) [Teknisk kontrollorgannr.: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Høvik, Norge Strømningsmålertransmittere i 3051CFx-serien Bureau Veritas UK Limited [Teknisk kontrollorgannr.: 0041] Parklands 825A, Wilmslow Road, Didsbury Manchester M20 2RE Storbritannia ATEX-sertifiserte tekniske kontrollorganer for EF-typeprøvingssertifikat DEKRA [Teknisk kontrollorgannr.: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Nederland Postbank Baseefa. [Teknisk kontrollorgannr.: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring Baseefa. [Teknisk kontrollorgannr.: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia Fil-ID: 3051_ CE Marking Side 4 av _RMD1017_R_Nor.doc 32

33 Hurtigstartveiledning 33

34 , rev. JA Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: Emerson Process Management Latin-Amerika 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise Florida USA Tlf.: Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (Int.) (952) Faks: (952) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf.: (65) Faks: (65) / Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling, Tyskland Tlf.: 49 (8153) Faks: 49 (8153) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf.: (86) (10) Faks: (86) (10) Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Emerson-logoen er et varemerke og servicemerke for Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker for Rosemount Inc.

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere 00825-0110-4007, Rev CA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Juni 2009 Rosemount 3051 Rosemount 3051 Trykktransmitter Omfatter transmitteralternativet TR Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3:

Detaljer

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter 00825-0110-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merknader MERK Denne intallasjonsveiledningen

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere 00825-0110-4107, Rev CA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere med 4 20mA HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (Rev. 5 og 7) Merk MERK Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll Rosemount 3051S Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0210-4802, Rev GA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med WirelessHART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3.

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4101, Rev FA Rosemount 2051 trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter 00825-0110-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere Hurtigstartveiledning 00825-0110-4007, Rev CB Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres,

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3051S Rosemount 3051S Series trykktransmitter med avansert HART -diagnostikk Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med avansert HART -diagnostikk Start

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4108, Rev BA Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter med 4-20 ma HART - og 1-5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning MERK Denne

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0210-4088, Rev BA Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4107, Rev CC Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 analog trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll 00825-0110-4805, Rev EA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable -massestrømningstransmitter med HART -protokoll eller FOUNDATION -feltbussprotokoll Elektronikk i Rosemount 3095 -massestrømningsmåler

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien 00825-0310-4801, Rev BA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med avansert HART -diagnostisering Merknad Før transmitteren installeres, må du bekrefte at

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse 00825-0110-4026, Rev FB Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap 00825-0210-585, Rev BA Oktober 201 Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Oktober 201 MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 585 Annubar. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017 Rosemount 214C-sensor 00825-0410-2654, Rev AE MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts 214C-sensormodeller. Hvis sensoren ble bestilt ferdig montert på en temperaturtermolomme

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648 trådløs Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4801, Rev MA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med HART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen gir

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll 00825-0110-4774, Rev FA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere 00825-0210-4774, Rev BA Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med FOUNDATION -fieldbusprotokoll Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren

Detaljer

Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013

Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013 Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Hurtiginstallasjonsveiledning Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev. DA Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter MERK Denne veiledningen gir grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0210-4420, Rev FB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev ED Oktober 2016 Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter Oktober 2016 MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor)

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8712/8700-serien Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BA Desember Rosemount 8600D Series vortexmåler

Hurtigstartveiledning , Rev. BA Desember Rosemount 8600D Series vortexmåler 00825-0110-4860, Rev. BA Rosemount 8600D Series vortexmåler MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8600D-vortexmåleren. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014 Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive 00825-0110-4828, Rev DC MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 1595-kondisjoneringsmåleskiven. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter 00825-0210-4708, Rev BB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 708. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) s systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Montering (strømningsrør med flens) Trinn 4: Montering

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn

Detaljer

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013 Smart Wireless Gateway Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF-seriens strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF-seriens strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0610-4101, Rev AA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF-seriens strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må

Detaljer

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Desember 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Desember 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 848T.

Detaljer

for Micro Motion T-serie-sensorer

for Micro Motion T-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010119, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion T-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer