Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter"

Transkript

1 , Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7)

2 Merknader MERK Denne intallasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 2088-transmitteren. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). Du finner mer informasjon i referansehåndboken for 2088-modellen (dokumentnummer ). Denne håndboken er også tilgjengelig i elektronisk format på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Installasjon av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for 2088-modellen for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker installasjon. Før en HART-basert kommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene i sløyfen er installert i samsvar med retningslinjene for egensikker (IS) eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Ved eksplosjonssikker/flammesikker installasjon må transmitterdekslene ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Prosesslekkasjer kan forårsake personskader eller føre til dødsfall Unngå prosesslekkasjer ved kun å bruke O-ringtetningen sammen med samsvarende flensadapter. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. Kabelrør/kabelinnføringer Med mindre annet er angitt, har transmitterhuset kabelrør/kabelinnføringer med 1 /2 14 NPT-gjenger. Bruk kun plugger, adaptere, gjennomføringer og kabelrør med kompatible gjenger ved lukking av disse inngangene. Innhold Systemberedskap Bekreft kommunikasjonskapasitet med HART-revisjonen Bekreft at riktig enhetsdriver er installert Trinn 1: Montere transmitteren Rør- og panelmontering Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn 3: Kople til ledningene og sette på spenning Trinn 4: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Trinn 5: Trimme transmitteren Produktsertifiseringer

3 Hurtigstartveiledning Systemberedskap Bekreft kommunikasjonskapasitet med HART-revisjonen Hvis det brukes HART-baserte kontroll- eller ressursstyringssystemer, må du bekrefte disse systemenes HART-kommunikasjonsevne før transmitteren installeres. Ikke alle systemer er i stand til å kommunisere med protokollen HART revisjon 7. Denne transmitteren kan konfigureres for HART-revisjon 5 eller 7. Du finner instruksjoner for hvordan du endrer HART-revisjon for transmitteren på side 14. Bekreft at riktig enhetsdriver er installert Bekreft at den nyeste enhetsdriveren (DD/DTM) er installert på systemene dine, for å sikre riktig kommunikasjon. Last ned filene for den nyeste enhetsdriveren fra eller Rosemount 2088-enhetsrevisjoner og -drivere Bekreft at den nyeste enhetsdriveren (DD/DTM) er installert på systemene dine, for å sikre riktig kommunikasjon. 1. Last ned den nyeste enhetsdriveren (DD) fra eller 2. Velg ønsket Rosemount-forretningsenhet i Emerson Process Management fra rullegardinmenyen Browse by Member (Søk på medlem). 3. Velg ønsket produkt a. Bruk nummeret for HART-universalrevisjon og enhetsrevisjon i Tabell 1 for å finne riktig enhetsdriver. Tabell 1. Rosemount 2088-enhetsrevisjoner og -filer Januar 2013 Januar 1998 Identifiser enheten Utgivelsesdato for programvare NAMURprogramvarerevisjon 1 HARTprogramvarerevisjon Finn enhetsdriverfiler HARTuniversalrevisjon Enhetsrevisjon Gå gjennom instruksjonene AA Gå gjennom funksjonaliteten Håndbokens dokumentnummer Programvareendringer 3 Se fotnote 3 for en oversikt over endringer NAMUR-programvarerevisjonen finner du på enhetens maskinvaretagg. HART-programvarerevisjonen kan avleses med et HART-kompatibelt konfigurasjonsverktøy. 2. Enhetsdriverfilnavn viser enhets- og DD-revisjon, f.eks. 10_01. HART-protokollen er laget slik at eldre enhetsdriverrevisjoner kan fortsette å kommunisere med nye HART-enheter. Den nye enhetsdriveren må lastes ned for å få tilgang til nye funksjoner. Det anbefales å laste ned nye enhetsdriverfiler for å sikre full funksjonalitet. 3. Valgbar HART-revisjon 5 og 7, lokalt operatørgrensesnitt, skalert variabel, konfigurerbare alarmer, utvidede tekniske enheter. 3

4 Trinn 1: Montere transmitteren Monter transmitteren direkte på impulsrøret ved bruk av en ekstra monteringsbrakett, eller direkte på en vegg, et panel eller et 2 tommers rør ved bruk av en valgfri monteringsbrakett. Væskeapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Monter transmitteren slik at drenerings-/lufteventilene vender oppover. Gassapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller over impulsrørene. Figur 1. Væskeapplikasjoner Figur 2. Gassapplikasjoner Dampapplikasjoner 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Fyll impulsrørene med vann. Figur 3. Dampapplikasjoner 4

5 Hurtigstartveiledning Figur 4. Rør- og panelmontering Rosemount 2088 Panelmontering 1 Rørmontering 1. Panelboltene må kunden anskaffe selv. Orientering av transmitter for manometertrykk Porten på den lave trykksiden (atmosfærereferanse) på den rørmonterte transmitteren for manometertrykk er plassert i transmitterens hals, bak huset. Ventilasjonsbanen er 360 rundt transmitteren mellom huset og sensoren. (Se Figur 5.) FORSIKTIG Hold ventilasjonsbanen fri for hindringer, inkludert, men ikke begrenset til, maling, støv og smøremiddel, ved å montere transmitteren slik at forurensninger kan dreneres bort. Figur 5. Port på lav trykkside på transmitter for manometertrykk A A. Port på lav trykkside (atmosfærereferanse) 5

6 Trinn 2: Stille inn bryterne Konfigurer alarm- og sikkerhetsbryter før installering, som vist i Figur 6. Alarmbryteren setter den analoge utgangsalarmen på høy eller lav. - Standardalarmen er høy. Sikkerhetsbryteren muliggjør ( ) eller forhindrer ( ) konfigurasjon av transmitteren. - Standard konfigurasjon for sikkerhet er av ( ). Bruk følgende fremgangsmåte for å endre bryterkonfigurasjon: 1. Hvis transmitteren er installert, skal du sikre sløyfen og kople fra strømmen. 2. Fjern husdekslet på motsatt side av feltklemmesiden. Ta ikke av instrumentdekslet i eksplosjonsfarlig atmosfære når kretsen er aktiv. 3. Skyv sikkerhets- og alarmbryterne til ønsket stilling med en liten skrutrekker. 4. Sett på plass transmitterdekslet. Dekslet må sitte godt fast for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. Figur 6. Transmitterens elektronikkort Uten LCD-indikator Med LCD-/LOI-display A B A. Alarm B. Sikkerhet 6

7 Hurtigstartveiledning Trinn 3: Kople til ledningene og sette på spenning Best resultat oppnås ved bruk av skjermet, tvinnet parkabel. Bruk en ledning på minst 24 AWG, som ikke er lengre enn 1500 meter (5000 fot). Installer eventuelt ledningene med en dryppsløyfe. Sørg for at den nederste delen av dryppsløyfen er plassert lavere enn kabelrørforbindelsene og transmitterhuset. Figur 7. Kople ledninger til transmitteren (4 20 ma HART) A. B. FELTKLEMMER A. Vdc-strømforsyning B. R L 250 (nødvendig kun for HART-kommunikasjon) Figur 8. Kople ledninger til transmitteren (1 5 Vdc lav effekt) Strømforsyning Voltmeter FELTKLEMMER FORSIKTIG Bruk av rekkeklemme med transientbeskyttelse gir ingen beskyttelse med mindre 2088-modellen er tilstrekkelig jordet. La ikke signalledningen gå i kabelrør eller åpne gater sammen med strømledningen eller i nærheten av tungt elektrisk utstyr. Du skal ikke kople den strømførende signalledningen til prøveklemmene. Strømmen kan skade prøvedioden i rekkeklemmen. 7

8 Bruk følgende fremgangsmåte når du skal kople ledninger til transmitteren: 1. Fjern dekslet på den siden av huset som er merket med FIELD TERMINALS (FELTKLEMMER). 2. Kople til ledningene slik det er vist i Figur 7 på side 7 eller Figur Jord huset i henhold til lokale jordingsforskrifter. 4. Sørg for tilstrekkelig jording. Det er viktig at instrumentkabelskjermingen: a. Trimmes tett og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset. b. Koples til neste skjerming hvis kabelen skal gå gjennom en koplingsboks. c. Koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden. 5. Hvis det er behov for transientbeskyttelse, må du lese delen Jording av rekkeklemme med transientbeskyttelse for å få instruksjoner om jording. 6. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. 7. Sett på plass husets deksel. Figur 9. Jording A D DP C B FELTKLEMMER E A. Trim skjermingen og isoler B. Isoler skjermingen C. Kople skjermlederledningen til jord D.Internt jordingssted E. Eksternt jordingssted Jording av rekkeklemme med transientbeskyttelse Det er jordingspunkter på utsiden av elektronikkhuset og inne i klemmehuset. Disse jordingspunktene brukes når det er installert rekkeklemmer med transientbeskyttelse. Det anbefales å bruke en ledning på minst 18 AWG til å kople husets jording til jordingspunktet (internt eller eksternt). Hvis transmitteren ikke er klargjort for strømforsyning og kommunikasjon, kan du følge trinn 1 7 i Trinn 3: Kople til ledningene og sette på spenning på side 7. Når ledningene er koplet til transmitteren, kan du se Figur 9 for interne og eksterne jordingspunkter for transientbeskyttelse. 8

9 Hurtigstartveiledning Trinn 4: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Verifiser konfigurasjonen ved bruk av et HART-kompatibelt konfigurasjonsverktøy eller et lokalt operatørgrensesnitt (LOI) alternativkode M4. Konfigurasjonsinstruksjonene for en feltkommunikator og LOI er inkludert i dette trinnet. Se Rosemount 2088-referansehåndboken ( ) for konfigurasjonsinstruksjoner for AMS Device Manager. Verifisere konfigurasjonen med en feltkommunikator En Rosemount 2088 DD må være installert på feltkommunikatoren for å verifisere konfigurasjonen. Hurtigtastsekvenser varierer avhengig av enhet og DD-revisjon. Bruk tabellen over hurtigtastsekvenser nedenfor for å finne riktig hurtigtastsekvens. Feltkommunikatorens brukergrensesnitt Tabell over hurtigtastsekvenser 1. Kople feltkommunikatoren til Rosemount Hvis startskjermbildet tilsvarer Figur 10, skal du se hurtigtastsekvensene i Tabell Hvis startskjermbildet tilsvarer Figur 11. a. Bruk hurtigtastsekvens 1,7,2 for å identifisere feltrevisjon og HART-revisjon. b. Du finner hurtigtastsekvensene i Tabell 3. Bruk riktig kolonne basert på den aktuelle feltrevisjonen og HART-revisjonen. Merk: Emerson anbefaler å installere den nyeste DD-en, slik at du får tilgang til full funksjonalitet. Gå til eller Figur 10. Tradisjonelt grensesnitt 9

10 Figur 11. Enhetens instrumentpanel 10

11 Hurtigstartveiledning Merk: Et hakemerke ( ) angir grunnleggende konfigurasjonsparametere. Som et minimum skal disse parameterne verifiseres som en del av konfigurasjons- og oppstartsprosessen. Tabell 2. Hurtigtaster for tradisjonelt grensesnitt Funksjon Analog Output Alarm (Alarm for analog utgang) 1,4,3,2,4 Burst Mode Control (Kontroll av burstmodus) 1,4,3,3,3 Burst Option (Burstalternativ) 1,4,3,3,4 Calibration (Kalibrering) 1,2,3 Damping (Demping) 1,3,5 Date (Dato) 1,3,4,1 Descriptor (Deskriptor) 1,3,4,2 Digital To Analog Trim (4 20 ma Output) (Digital til analog trim (4 20 ma utgang)) Hurtigtastsekvens 1,2,3,2,1 Disable Local Span/Zero Adjustment (Deaktiver lokal måleområde-/nullpunktsjustering) 1,4,4,1,7 Field Device Info (Feltutstyrsinformasjon) 1,4,4,1 Keypad Input (Tastaturinntasting) 1,2,3,1,1 Loop Test (Sløyfetest) 1,2,2 Lower Range Value (Nedre områdeverdi) 4,1 Lower Sensor Trim (Nedre sensortrim) 1,2,3,3,2 Message (Melding) 1,3,4,3 Meter Type (Målertype) 1,3,6,1 Number of Requested (Antall anmodede) 1,4,3,3,2 Output Trim (Utgangstrim) 1,2,3,2 Percent Range (Prosentområde) 1,1,2 Poll Address (Avspørringsadresse) 1,4,3,3,1 Range Values (Områdeverdier) 1,3,3 Rerange (Endre område) 1,2,3,1 Scaled D/A Trim (4 20 ma (Skalert D/A-trim (4 20 ma)) 1,2,3,2,2 Self Test (Transmitter) (Selvtest (transmitter)) 1,2,1,1 Sensor Info (Sensorinformasjon) 1,4,4,2 Sensor Trim (Full Trim) (Sensortrim (full trim)) 1,2,3,3 Sensor Trim Points (Sensortrimpunkter) 1,2,3,3,5 Status 1,2,1,2 Tag (Tagg) 1,3,1 Transmitter Security (Write Protect) (Transmittersikkerhet (skrivebeskyttelse)) 1,3,4,4 Units (Process Variable) (Enheter (prosessvariabel)) 1,3,2 Upper Range Value (Øvre områdeverdi) 5,2 Upper Sensor Trim (Øvre sensortrim) 1,2,3,3,3 Zero Trim (Nullpunktstrim) 1,2,3,3,1 11

12 Merk: Et hakemerke ( ) angir grunnleggende konfigurasjonsparametere. Som et minimum skal disse parameterne verifiseres som en del av konfigurasjons- og oppstartsprosessen. Tabell 3. Hurtigtaster for enhetens instrumentpanel Funksjon Hurtigtastsekvens Feltrevisjon Rev. 3 Rev. 5 Rev. 7 HART-revisjon HART 5 HART 5 HART 7 Alarm and Saturation Levels (Alarm- og metningsnivåer) - 2,2,2,5,7 2,2,2,5,7 Damping (Demping) 2,2,1,2 2,2,1,1,5 2,2,1,1,5 Range Values (Områdeverdier) 2,2,2 2,2,2 2,2,2 Tag (Tagg) 2,2,6,1,1 2,2,7,1,1 2,2,7,1,1 Transfer Function (Overføringsfunksjon) 2,2,1,3 2,2,1,1,6 2,2,1,1,6 Units (Enheter) 2,2,1,1 2,2,1,1,4 2,2,1,1,4 Burst Mode (Burstmodus) 2,2,4,1 2,2,5,3 2,2,5,3 Custom Display Configuration (Kundespesifikk konfigurasjon av display) 2,2,3 2,2,4 2,2,4 Date (Dato) 2,2,6,1,4 2,2,7,1,3 2,2,7,1,4 Descriptor (Deskriptor) 2,2,6,1,5 2,2,7,1,4 2,2,7,1,5 Digital to Analog Trim (4 20 ma Output) (Digital til analog trim (4 20 ma utgang)) 3,4,2 3,4,2 3,4,2 Disable Configuration Buttons (Deaktiver konfigurasjonsknappene) 2,2,5,2 2,2,6,3 2,2,6,3 Rerange with Keypad (Endre område med tastatur) 2,2,2 2,2,2,1 2,2,2,1 Loop Test (Sløyfetest) 3,5,1 3,5,1 3,5,1 Upper Sensor Trim (Øvre sensortrim) 3,4,1,1 3,4,1,1 3,4,1,1 Lower Sensor Trim (Nedre sensortrim) 3,4,1,2 3,4,1,2 3,4,1,2 Message (Melding) 2,2,6,1,5 2,2,7,1,5 2,2,7,1,6 Sensor Temperature/Trend (Sensortemperatur/-trend) 3,3,2 3,3,3 3,3,3 Digital Zero Trim (Digital nullpunktstrim) 3,4,1,3 3,4,1,3 3,4,1,3 Password (Passord) - 2,2,6,4 2,2,6,5 Scaled Variable (Skalert variabel) - 3,2,2 3,2,2 HART revision 5 to HART revision 7 switch (Bytte fra HART-revisjon 5 til HART-revisjon 7) - 2,2,5,2,3 2,2,5,2,3 Long Tag (Lang tagg) - - 2,2,7,1,2 Find Device (Finn enhet) - - 3,4,5 Simulate Digital Signal (Simuler digitalt signal) - - 3,4,5 12

13 Hurtigstartveiledning Bekrefte konfigurasjon med lokalt operatørgrensesnitt (LOI) Valgfritt lokalt brukergrensesnitt (LOI) kan brukes til idriftsetting av enheten. LOI har toknappsdesign med interne og eksterne knapper. De interne knappene befinner seg på displayet til transmitteren, mens de eksterne knappene befinner seg under metalltaggen på toppen. Trykk på en av knappene for å aktivere LOI. LOI-knappens funksjonalitet vises i de nedre hjørnene på displayet. I Tabell 4 og Figur 13 finner du informasjon om bruk av knapper og menyer. Figur 12. Interne og eksterne LOI-knapper A B A. Interne knapper B. Eksterne knapper Merk: Se Figur 14 på side 16 for å bekrefte funksjonaliteten til eksterne knapper. 13

14 Tabell 4. Bruk av LOI-knapp Knapp Venstre No (Nei) BLA GJENNOM Høyre Yes (Ja) VELG Figur 13. LOI-meny VIEW CONFIG (vis konfigurasjon) Gå gjennom alle aktuelle parametere som er angitt på transmitteren ZERO TRIM (nullpunktstrim) UNITS (enheter) RERANGE (endre område) Angi trykk- og temperaturenheter Angi 4 20 ma-verdier ved å trykksette Angi 4 20 ma-verdier ved å taste inn verdier LOOP TEST (sløyfetest) DISPLAY EXTENDED MENU (utvidet meny) EXIT MENU (avslutt meny) Konfigurer displayet Angi analog utgang for å teste sløyfens integritet Full Calibration (Full kalibrering) Damping (Demping) Transfer Function Assign (Overføringsfunksjon) PV Assign PV (Tilordne PV) Scaled Variable (Skalert variabel) Tag (Tagg) Alarm and Saturation (Alarm og metning) HART Password Revision(Passord) Simulate (Simuler) HART Revision (HART-revisjon) Bytte HART-revisjonsmodus Hvis HART-konfigurasjonsverktøyet ikke er i stand til å kommunisere med HARTrevisjon 7, vil 2088-transmitteren laste inn en generisk meny med begrenset kapabilitet. De følgende fremgangsmåtene vil bytte til HART-revisjonsmodus fra den generiske menyen: 1. Manuelt oppsett>enhetsinformasjon>identifikasjon>melding a. For å bytte til HART-revisjon 5, skriv: HART5 i meldingsfeltet b. For å bytte til HART-revisjon 7, skriv: HART7 i meldingsfeltet 14

15 Hurtigstartveiledning Trinn 5: Trimme transmitteren Enhetene er kalibrert på fabrikken. Etter installering anbefales det å utføre en nullpunktstrim på transmittere for manometertrykk og differensialtrykk for å eliminere feil som kan skyldes monteringsposisjonen eller statiske trykkeffekter. En nullpunktstrim kan utføres enten med en feltkommunikator eller med konfigurasjonsknappene. Du finner instruksjoner for bruk av AMS i produkthåndboken for Rosemount 2088 ( ). Merk Når du utfører en nullpunktstrim, skal du sørge for at utjevningsventilen er åpen, og at alle medieberørte impulsrør er fylt til riktig nivå. FORSIKTIG Det anbefales ikke å nullpunktstrimme en absolutt-transmitter. 1. Velg trimprosedyre a. Analog nullpunktstrim Setter analog utgang til 4 ma. Dette kalles også en rerange. Den nedre områdeverdien (LRV) blir lik det målte trykket. Displayet og digital HART-utgang forblir uendret. b. Digital nulltrim Rekalibrerer sensorens nullpunkt. LRV påvirkes ikke. Trykkverdien vil være null (på displayet og som HART-utgang). 4 ma-punktet kan ikke være ved null. Dette krever at det fabrikkalibrerte nulltrykket er innenfor et område på 3 % av URL [0 ± 3 % x URL]. Eksempel URV = 250 inh 2 O Benyttet nulltrykk = + 0,03*250 inh 2 O = + 7,5 inh 2 O (sammenlignet med fabrikkinnstillingene). Verdier utenfor dette området vil bli avvist av transmitteren. Trimme med en feltkommunikator 1. Kople til feltkommunikatoren. Se instruksjoner i Trinn 3: Kople til ledningene og sette på spenning på side Følg HART-menyen for å utføre ønsket nullpunktstrim. Tabell 5. Hurtigtaster for nullpunktstrim Analog nullpunktstrim (angir 4 ma) Digital nullpunktstrim Hurtigtastsekvens 3, 4, 2 3, 4, 1, 3 15

16 Trimme med konfigurasjonsknapper En nullpunktstrim utføres ved bruk av ett av de tre mulige settene med eksterne konfigurasjonsknapper under topptaggen. For å få tilgang til konfigurasjonsknappene må du løsne skruen og skyve bort taggen øverst på transmitteren. Bekreft funksjonaliteten ved bruk av Figur 12. Figur 14. Eksterne konfigurasjonsknapper Analog nullpunktstrim og Digital LOI måleområdejustering Analog Zero and Span nullpunktstrim Digital Zero Konfigurasjonsknapper A. Bruk følgende fremgangsmåter for å utføre en nullpunktstrim: Utføre trim med LOI (alternativ M4) 1. Angi transmittertrykket. 2. Se menyen i Figur 13 på side 14. a. Velg Rerange (Endre område) for å utføre en analog nullpunktstrim. b. Velg Zero Trim (Nullpunktstrim) for å utføre en digital nullpunktstrim. Utføre trim med analog nullpunktstrim og måleområdejustering (alternativ D4) 1. Angi transmittertrykket. 2. Trykk på og hold inne nullpunktsknappen i to sekunder for å utføre en analog nullpunktstrim. Utføre trim med digital nullpunktstrim (alternativ DZ) 1. Angi transmittertrykket. 2. Trykk på og hold inne nullpunktsknappen i to sekunder for å utføre en digital nullpunktstrim. 16

17 Produktsertifiseringer Hurtigstartveiledning Godkjente produksjonssteder Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. Wessling, Tyskland. Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore. Emerson (Beijing) Instrument Co., Ltd Beijing, Kina. Informasjon om europeiske direktiver EU-samsvarserklæringen finner du på side 23. Den nyeste versjonen finner du på ATEX-direktivet (94/9/EF) Emerson Process Management er i samsvar med ATEX-direktivet. Europeisk direktiv for høytrykksutstyr (PED) (97/23/EF) 2088/2090-trykktransmittere God teknisk praksis Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (2004/108/EF) Alle trykktransmittere av modell 2088/2090: EN :2006 Sertifiseringer for eksplosjonsfarlige områder Nordamerikanske sertifiseringer Factory Mutual (FM) E5 Eksplosjonssikker og støvantenningssikker Sertifikatnr.: 1V2A8.AE Gjeldende standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse Merking: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II/III, divisjon 1, gruppe E, F og G. Temperaturkode: T5 (Ta = 40 C til C), fabrikkforseglet, kapseltype 4X. Informasjon om inngangsparametere finner du på kontrolltegning

18 I5 Egensikker og ikke-tennfarlig Sertifikatnr.: 0V9A7.AX Gjeldende standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse Merking: Egensikker for bruk i klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D; klasse II, divisjon 1, gruppe E, F og G, og klasse III, divisjon 1 Temperaturkode: T4 (Ta = 70 C) i samsvar med Rosemount-tegning Ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T4 (Ta = 85 C), kapseltype 4X. Informasjon om inngangsparametere finner du på kontrolltegning Canadian Standards Association (CSA) Alle transmittere som er CSA-godkjent for eksplosjonsfare er sertifisert i henhold til ANSI/ISA C6 Eksplosjonssikker, egensikker, støvantenningssikker og klasse I divisjon 2 Gjeldende standarder: CAN/CSA Std. C22.2 Nr. 0-M91, CSA Std. C22.2 Nr , CSA Std. C22.2 Nr. 30 M1986, CAN/CSA Std. C22.2 Nr. 94 M91, CSA Std. C22.2 Nr. 142 M1987, CAN/CSA Std. C22.2 Nr , CSA Std. C22.2 Nr. 213 M1987, ANSI/ISA Merking: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D. Støvantenningssikker for klasse II, divisjon 1, gruppe E, F, G, klasse III. Kan brukes i klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode: T3C. Kapseltype 4X Fabrikkforseglet. Enkel forsegling. Se kontrolltegning Europeiske sertifiseringer ED ATEX-flammesikker Sertifikatnr.: KEMA97ATEX2378X Gjeldende standarder: EN :2006, EN :2007, EN :2007 Merking: II 1/2 G Ex d IIC T6 ( 40 C T amb 40 C); T4 ( 40 C T amb 80 C) 1180 Vmaks. = 36 (med utgangskode S) Vmaks. = 14 (med utgangskode N) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Kabel- og kabelinnføringsutstyr skal være sertifisert for flammesikkerhet (type Ex d), egnet for driftsforholdene og riktig installert. 2. Ved bruk av kabelinnføringer skal en tetning umiddelbart monteres ved inngangen til denne. 3. Ubrukte innganger skal lukkes med egnede Ex d-sertifiserte blindplugger. 4. Egnede varmebestandige kabler skal brukes når omgivelsestemperaturen for kablene eller kabelinnføringene vil overskride 65 C. 5. Denne enheten har en tynnvegget membran. Ta hensyn til de miljøforholdene membranen vil bli utsatt for ved installasjon, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 6. Ta kontakt med produsenten for å få informasjon om dimensjonene på flammesikre skjøter. 18

19 Hurtigstartveiledning I1 ATEX-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: BAS00ATEX1166X Gjeldende standarder: EN :2012, EN : 2012 Merking: II 1 G Ex ia IIC T5 Ga ( 55 C Tamb +40 C) Ex ia IIC T4 Ga ( 55 C T amb +70 C) 1180 Tabell 6. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. N1 ATEX-godkjenning for ikke-tennfarlig drift / type n Sertifikatnr.: BAS 00ATEX3167X Gjeldende standarder: EN :2012, EN : 2010 Merking: II 3 D Ex na IIC T5 Gc ( 40 C T amb +70 C) Ui = maks. 50 Vdc 1180 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. ND ATEX Støv Sertifikatnr.: BAS01ATEX1427X Gjeldende standarder: EN :2012, EN : 2009 Merking: II 1 D Ext IIIC T50 C T C Da Vmaks. = 36 V dc; Ii = 22 ma 1180 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Brukeren må sørge for at maksimal merkespenning og merkestrøm (36 V, 24 ma, likestrøm) ikke overskrides. Alle koplinger til andre apparater eller tilknyttede apparater må ha kontroll over denne spenningen og strømmen tilsvarende en kategori ib -krets i henhold til EN Det må brukes kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Ubrukte kabelinnganger må tettes med egnede blindplugger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Kabelinnganger og blindplugger må være egnet for apparatets omgivelsesområde og være i stand til å motstå en 7J-støttest /2090-sensormodulen må være forsvarlig skrudd på plass for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsen for kapselen. 19

20 IECEx-sertifiseringer E7 IECEx-flammesikker Sertifikatnr.: IECEx KEM X Gjeldende standarder: IEC :2004, IEC :2003, IEC :2004 Merking: Ex d IIC T4 ( 20 C T amb 80 C) Ex d IIC T6 ( 20 C T amb 40 C) I7 IECEx-egensikkerhet Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: IEC :2011, IEC : 2011 Merking: Ex ia IIC T5 Ga ( 55 C T amb 40 C) Ex ia IIC T4 Ga ( 55 C T amb +70 C) Tabell 7. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. N7 IECEx ikke-tennfarlig / type n Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: IEC :2011, IEC :2010 Merking: Ex na IIC T5 Gc ( 40 C T amb +70 C) Ui = maks. 50 Vdc Tabell 8. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf Spesielle betingelser for sikker bruk (X): Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til EN Dette må tas i betraktning når apparatet installeres. 20

21 Hurtigstartveiledning NK IECEx-godkjenning for støv Sertifikatnr.: IECEx BAS X Gjeldende standarder: IEC :2011, IEC : 2008 Merking: Ex t IIIC T50 C T C Da Vmaks. = 36 Vdc; Ii = 24 ma Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Enheten har en tynnvegget membran. Ta hensyn til de miljøforholdene membranen vil bli utsatt for ved installasjon, vedlikehold og bruk. Produsentens anvisninger for installasjon og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av den forventede levetiden. 2. Det må brukes kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Det må brukes ubenyttede kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Kabelinnganger og blindplugger må være egnet for apparatets omgivelsesområde og være i stand til å motstå en 7 J-støttest /2090-sensormodulen må være forsvarlig skrudd på plass for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsen for kapselen. Japanske sertifiseringer E4 TIIS-godkjenning for flammesikkerhet Ex d IIC T6 Sertifikat TC15874 TC15873 TC15872 TC15871 Beskrivelse 2088 med Alloy C-276-prosessmedieberørte deler (med display) 2088 med SST-prosessmedieberørte deler (med display) 2088 med Alloy C-276-prosessmedieberørte deler (uten display) 2088 med SST-prosessmedieberørte deler (uten display) Brasilianske sertifiseringer I2 INMETRO-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnr.: UL-BR X Merking: Ex ia IIC T5/T4 Ga/Gb T5 ( 55 C T amb +40 C); T4 ( 55 C T amb +70 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når modell 2088 er utstyrt med en rekkeklemme med transientbeskyttelse, vil den ikke bestå 500 V-isolasjonstesten. Dette må det tas hensyn til under installasjon. 2. Kapselen kan være laget av aluminiumslegering beskyttet av et lag med polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje hvis den befinner seg i et 0-sonemiljø. E2 INMETRO-godkjenning for flammesikkerhet (kun 2088-serien) Sertifikatnr.: CEPEL Merking: Ex d IIC T6/T5 Gb T5 ( 20 C T amb +40 C); T5 ( 20 C T amb +60 C) 21

22 Kina-sertifiseringer I3 Kina Egensikkerhet Sertifikatnr.: GYJ111063X (2088-serien); GYJ111065X (2090-serien) Gjeldende standarder: GB , GB Merking: Ex ia IIC T4/T5 T4 ( 55 C T amb +70 C); T5 ( 55 C T amb +40 C) Tabell 9. Inngangsparametere U i = 30 V I i = 200 ma P i = 0,9 W C i = 0,012 μf Se tillegg B til referansehåndboken for 2088/2090 (dokumentnummer ) for spesielle forutsetninger for sikker bruk. E3 Kina Flammesikker Sertifikatnr.: GYJ (2088-serien); GYJ (2090-serien) Gjeldende standarder: GB , GB Merking: Ex d IIC T4/T6 T4 ( 20 C T amb +40 C); T6 ( 20 C T amb +80 C) Se tillegg B til referansehåndboken for 2088/2090 (dokumentnummer ) for spesielle forutsetninger for sikker bruk. N3 Kina Type n ikke-gnistdannende Sertifikatnr.: GYJ101126X (2088-serien) Gjeldende standarder: GB , GB Merking: Ex na nl IIC T5 ( 40 C T amb +70 C) Se tillegg B til referansehåndboken for 2088/2090 (dokumentnummer ) for spesielle forutsetninger for sikker bruk. Kombinerte sertifikater Sertifiseringstagger av rustfritt stål leveres når alternativ godkjennelse er spesifisert. Når det installeres enheter som er merket med flere godkjenningstyper, skal de ikke installeres på nytt ved bruk av noen andre godkjenningstyper. Du skal permanent merke godkjenningsmerket for å skille det fra ubrukte godkjenningstyper. K1 K2 K5 K6 K7 KB KH I1, N1, ED og ND i kombinasjon I2 og E2 i kombinasjon E5 og I5 i kombinasjon C6, I1 og ED i kombinasjon E7, I7, N7 og NK i kombinasjon K5 og C6 i kombinasjon K5, ED og I1 i kombinasjon 22

23 Hurtigstartveiledning DoC EC Declaration of Conformity No: RMD 1010 Rev. H We, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA declare under our sole responsibility that the product, manufactured by, Models 2088 & 2090 Pressure Transmitters Rosemount Inc Technology Drive and 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. (signature) 14 February 2013 (date of issue) Kelly Klein (name - printed) Director of Global Quality, EHS and Approvals (function name - printed) 23

24 EMC Directive (2004/108/EC) EC Declaration of Conformity No: RMD 1010 Rev. H All Models 2088 and 2090 Pressure Transmitters EN :2006 ATEX Directive (94/9/EC) Model 2088/2090 Pressure Transmitter BAS00ATEX1166X Intrinsic Safety Certificate Equipment Group II Category 1 G Ex ia IIC T5 Ga (- Ex ia IIC T4 Ga (- Harmonized Standards Used: EN :2012 Other Standards used: EN :2012 BAS00ATEX3167X Type n Certificate Equipment Group II Category 3 G Ex na IIC T5 Gc (- ) Harmonized Standards Used: EN :2010 Other Standards used: EN :2012 BAS01ATEX1427X Dust Certificate Equipment Group II Category 1 D Ex t IIIC T50 C T50060 C Da Harmonized Standards Used: EN :2009 Other Standards Used: EN :2012 KEMA97ATEX2378X Flameproof Certificate Equipment Group II Category 1/2 G Ex d IIC T4 (-40 Ta +80 C) Ex d IIC T6 (-40 Ta +40 C) Harmonized Standards Used: EN :2007; EN :2007 Other Standards Used: EN :2006 (A review against EN :2009, which is harmonized, shows no significant changes relevant to this equipment so EN :2006 continues to represent State of the Art.) File ID: 2088_ CE Marking Page 2 of 3 K:\Prodappr\Offical Documents\European Declarations of Conformity\2088\2088_RMD1010_H Signed.doc 24

25 Hurtigstartveiledning EC Declaration of Conformity No: RMD 1010 Rev. H ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate DEKRA (KEMA) [Notified Body Number: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands Postbank Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom ATEX Notified Body for Quality Assurance Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom File ID: 2088_ CE Marking Page 3 of 3 K:\Prodappr\Offical Documents\European Declarations of Conformity\2088\2088_RMD1010_H Signed.doc 25

26 EF-samsvarserklæring Nr: RMD 1010 Rev. H Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer under eneansvar at produktet, produsert av trykktransmittere, modell 2088 og 2090 Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. 14. februar 2013 (utstedelsesdato) Kelly Klein (navn trykte bokstaver) Director of Global Quality, EHS and Approvals (tittel trykte bokstaver) 26

27 Hurtigstartveiledning EF-samsvarserklæring Nr: RMD 1010 Rev. H EMC-direktiv (2004/108/EF) Alle trykktransmittere av modell 2088 og 2090 EN :2006 ATEX-direktivet (94/9/EF) 2088/2090-trykktransmitter BAS00ATEX1166X Sertifikat for egensikkerhet Utstyrsgruppe II, kategori 1 G Ex ia IIC T5 Ga ( 55 C 55 C Benyttede harmoniserte standarder: -11:2012 Andre benyttede standarder: -0:2012 BAS00ATEX3167X Type n-sertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 3 G Ex na IIC T5 Gc ( Benyttede harmoniserte standarder: -15:2010 Andre benyttede standarder: -0:2012 BAS01ATEX1427X Støvsertifisering Utstyrsgruppe II, kategori 1 D Ex t IIIC T50 C T C Da Benyttede harmoniserte standarder: - Andre benyttede standarder: -0:2012 KEMA97ATEX2378X Sertifikat for flammesikkerhet Utstyrsgruppe II kategori 1/2 G C Ta Ex d IIC T6 ( C C) Benyttede harmoniserte standarder: - - Andre standarder: -0: betydelige endringer som e -0:2006 representerer derfor fortsatt State of the Art.) Fil-ID: 2088_ CE Marking Side 2 av _RMD1010_H_nor.doc 27

28 EF-samsvarserklæring Nr: RMD 1010 Rev. H ATEX-sertifiserte tekniske kontrollorganer for EF-typeprøvingssertifikat DEKRA (KEMA) Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Nederland Baseefa. Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring Baseefa. Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire Fil-ID: 2088_ CE Marking Side 3 av _RMD1010_H_nor.doc 28

29 Hurtigstartveiledning 29

30 , Rev AB Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (Int.) (952) Faks: (952) Emerson Process Management Latin America 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise Florida USA Tlf.: +1 (954) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf.: (65) Faks: (65) / Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling, Tyskland Tlf.: 49 (8153) 9390 Faks: 49 (8153) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf.: (86) (10) Faks: (86) (10) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: Emerson Process Management (India) Private Ltd. Delphi Building, B Wing, 6th Floor Hiranandani Gardens, Powai Mumbai , India Tlf.: (91) Faks: (91) Emerson Process Management, Brazil Av. Hollingsworth, 325 Iporanga Sorocaba, SP , Brasil Tlf.: (55) Faks: (55) Emerson Process Management, Russia 29 Komsomolsky prospekt Chelyabinsk, Russland Tlf.: (7) Faks: (7) Emerson Process Management, Dubai Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone South 2 Dubai, U. A. E. Tlf.: (971) Faks: (971) Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Emerson-logoen er et varemerke og servicemerke for Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker for Rosemount Inc.

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere 00825-0110-4107, Rev CA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere med 4 20mA HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (Rev. 5 og 7) Merk MERK Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere 00825-0110-4007, Rev CA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4108, Rev BA Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter med 4-20 ma HART - og 1-5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning MERK Denne

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017 Rosemount 214C-sensor 00825-0410-2654, Rev AE MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts 214C-sensormodeller. Hvis sensoren ble bestilt ferdig montert på en temperaturtermolomme

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter 00825-0110-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0210-4420, Rev FB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll Rosemount 3051S Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter

Rosemount 3051 trykktransmitter 00825-0110-4001, rev. JA Rosemount 3051 trykktransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap 00825-0210-585, Rev BA Oktober 201 Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Oktober 201 MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 585 Annubar. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4107, Rev CC Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien 00825-0310-4801, Rev BA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med avansert HART -diagnostisering Merknad Før transmitteren installeres, må du bekrefte at

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0210-4802, Rev GA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med WirelessHART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3.

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4101, Rev FA Rosemount 2051 trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 analog trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648 trådløs Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable -massestrømningstransmitter med HART -protokoll eller FOUNDATION -feltbussprotokoll Elektronikk i Rosemount 3095 -massestrømningsmåler

Detaljer

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014 Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive 00825-0110-4828, Rev DC MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 1595-kondisjoneringsmåleskiven. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount Volume 1-sensorenhet. Hurtigstartveiledning , Rev CB Mai 2017

Rosemount Volume 1-sensorenhet. Hurtigstartveiledning , Rev CB Mai 2017 Rosemount Volume 1-sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, Rev CB Hurtigstartveiledning MERKNAD Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount 0068,

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere Hurtigstartveiledning 00825-0110-4007, Rev CB Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres,

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn

Detaljer

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013 Smart Wireless Gateway Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll 00825-0110-4805, Rev EA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter 00825-0210-4708, Rev BB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 708. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0210-4088, Rev BA Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor)

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8712/8700-serien Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Juni 2009 Rosemount 3051 Rosemount 3051 Trykktransmitter Omfatter transmitteralternativet TR Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3:

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4801, Rev MA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med HART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen gir

Detaljer

for Micro Motion H-serie-sensorer

for Micro Motion H-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010108, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion H-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3051S Rosemount 3051S Series trykktransmitter med avansert HART -diagnostikk Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med avansert HART -diagnostikk Start

Detaljer

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Desember 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Desember 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4848, Rev DA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 848T.

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010184, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk!

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev. DA Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter MERK Denne veiledningen gir grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinstruks Form 5740-No 10/2007. Reguleringsventiler ADVARSEL ADVARSEL. Reguleringsventil-aktuatorer OBS! Vedlikehold.

Norsk. Sikkerhetsinstruks Form 5740-No 10/2007. Reguleringsventiler ADVARSEL ADVARSEL. Reguleringsventil-aktuatorer OBS! Vedlikehold. Sikkerhetsinstruks Form 5740-No 10/2007 Norsk Declarations of Conformity updated February 2009 Alle produkter... No-87 Reguleringsventiler... No-88 Reguleringsventil-aktuatorer... No-88 Regulatorer...

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Juli ATEXinstallasjonsanvisninger. Micro Motion -transmitterne 1500 og 2500

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Juli ATEXinstallasjonsanvisninger. Micro Motion -transmitterne 1500 og 2500 Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011763, Rev. A Juli 2008 ATEXinstallasjonsanvisninger for Micro Motion -transmitterne 1500 og 2500 Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa, skal

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4702, rev. FB Desember 2014

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4702, rev. FB Desember 2014 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter 00825-0210-4702, rev. FB MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 702. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Instruksjonshåndbok Delenr. 1004407, Rev. H Mars 2005 Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Installasjonshåndbok 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer