Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start"

Transkript

1 Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere konfigurasjonen Produktsertifiseringer Slutt I Norsk

2 Hurtigmonteringsveiledning 2011 Rosemount Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Alle varemerker tilhører eieren. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker for Rosemount, Inc. Emerson-logoen er et varemerke og servicemerke for Emerson Electric Co. Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf.: (USA) Tlf.: (Int.) (303) Faks: (952) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: Emerson Process Management Neonstraat WX Ede Nederland Tlf.: +31 (0) Faks: +31 (0) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf.: (65) Faks: (65) / (65) VIKTIG MELDING Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount vortexmåler 8800D. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). I referansehåndboken for (dokumentnummer ) finner du ytterligere informasjon. Håndboken og denne hurtigmonteringsveiledningen finner du også i elektronisk format på nettstedet ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Montering av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for modell 8800D for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker montering. Før en håndholdt kommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene i sløyfen er montert i samsvar med retningslinjene for egensikker (IS) eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Verifiser at strømningsmålerens driftsomgivelser er i samsvar med gjeldende produktsertifiseringer. Ved eksplosjonssikker/flammesikker montering, må strømningsmålerens deksler ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. 2

3 Hurtigmonteringsveiledning TRINN 1: MONTERE STRØMNINGSMÅLEREN Prosessrørene må være utformet slik at måleren alltid er full og uten luftlommer. Vortexmåleren kan monteres i hvilken som helst stilling uten at det påvirker nøyaktighetsgraden. Nedenfor finner du imidlertid retningslinjer for enkelte monteringer. Vertikal montering Hvis vortexmåleren monteres i vertikal stilling: Monteres med strømning oppover eller nedover for gass eller damp. Monteres med strømning oppover for væsker. Figur 1. Vertikal installasjon Gasstrømning Væske- eller gasstrømning Horisontal montering Figur 2. Horisontal installasjon Målerøret montert med elektronikken på siden av røret Målerøret montert med elektronikken over røret Godkjent Anbefalt Når dampen eller væsken har lavt innhold av faste stoffer, anbefales det å montere strømningsmåleren med elektronikken på siden av røret. Faren for feilmåling vil da være minimal fordi kondensat og faste stoffer strømmer under stolpen ( shedder bar ) uten å forstyrre virvelavløsningen. Montering ved høy temperatur Maksimaltemperaturen for integrert elektronikk er avhengig av omgivelsestemperaturen der strømningsmåleren er montert. Elektronikken skal ikke overstige 85 C (185 F). I Figur 3 vises kombinasjonene av omgivelsestemperatur og prosesstemperatur som er nødvendig for at temperaturen i huset ikke skal overstige 85 C (185 F). 3

4 Hurtigmonteringsveiledning Figur 3. grenser for omgivelsestemperatur/prosesstemperatur Omgivelsestemperatur C ( F) 93 (200) 82 (180) 71 (160) 60 (140) 49 (120) 38 (100) 27 (80) 16 (60) 0 38 (100) 93 (200) 149 (300) 204 (400) 260 (500) 316 (600) 371 (700) 185 F grense for temperaturen i huset 427 (800) 482 (900) 538 (1000) Prosesstemperatur C ( F) Måler og rør isolert med tre tommer keramikkfiberbasert isolasjon. Montering med horisontalt rør og vertikal måler. Følgende stillinger anbefales for applikasjoner med høy prosesstemperatur. Monteres med elektronikkhodet ved siden av eller under prosessrøret. Det kan være nødvendig med isolasjon rundt røret for å holde omgivelsestemperaturen under 85 C (185 F). MERK Kun røret og måleren skal isoleres. Du skal ikke isolere braketten for støtterøret ettersom det kan hindre at varmen spres. Dampmontering Unngå monteringen som er vist på Figur 4. Ved slik montering kan lommer med kondensat forårsake trykkstøt ved oppstart. Figur 4. Feil montering Krav til montering oppstrøms/nedstrøms Strømningsmåleren 8800D monteres med minst ti rette rørdiametre (D) oppstrøms og fem rette rørdiametre (D) nedstrøms ved å følge korrigeringen av k-faktor som beskrevet på det tekniske databladet for monteringseffekter ( ) for 8800-modellen. Med 35 rette rørdiametre oppstrøms (35D) og 10 rette rørdiametre nedstrøms (10D) tilgjengelig, er det ikke nødvendig å korrigere k-faktoren. 4

5 Hurtigmonteringsveiledning Eksterne trykk-/temperaturtransmittere Når det brukes trykk- og temperaturtransmittere i forbindelse med 8800D-modellen for kompensert massestrømning, skal transmitterne monteres nedstrøms fra 8800D-modellen som vist i Figur 5. Figur 5. Rørsystem oppstrøms/nedstrøms P T Montere strømningsmåler av innspenningstypen Figur 6. Montere strømningsmåler av innspenningstypen Tilpasningsring 4 nedstrøms 6 nedstrøms Tilpasningsring Monteringsbolter og muttere (anskaffet av kunden) Pakninger (anskaffet av kunden) Strømning Montere strømningsmåler av flenstypen Figur 7. Montere strømningsmåler av flenstypen Monteringsbolter og muttere (anskaffet av kunden) Pakninger (anskaffet av kunden) Strømning 5

6 Hurtigmonteringsveiledning MERK Boltbelastningen som er nødvendig for å forsegle pakningskoplingen, påvirkes av flere faktorer, blant annet driftstrykk og pakningens materiale, tykkelse og tilstand. Andre faktorer påvirker også den faktiske boltbelastningen, som resultat av et bestemt tiltrekkingsmoment. Dette gjelder blant annet tilstanden til boltens gjenger, friksjonen mellom mutterhodet og flensen, og om flensene er parallelle. På grunn av disse bruksavhengige faktorene, kan ulike applikasjoner kreve forskjellig tiltrekkingsmoment. Følg retningslinjene skissert i ASME PCC-1 for korrekt boltstramming. Forsikre deg om at strømningsmåleren er midtstilt mellom flensene, som skal ha samme nominelle størrelse som strømningsmåleren. Sett inn integrert temperatursensor (gjelder kun MTA) Temperatursensoren er viklet og festet til elektronikkbraketten. Ta av plastbåndet som fester sensoren til elektronikkbraketten og sett temperatursensoren inn i hullet nederst på målerøret. Det er ikke nødvendig å kople den andre enden fra elektronikken. Stram med 1 /2 tommers fastnøkkel 1 1 /4 omdreining forbi fingerstram. Separat elektronikk Hvis du bestiller et av elektronikkalternativene for separat montering (R10, R20, R30, R33, R50 eller RXX), leveres strømningsmåleren i to deler: 1. Målerøret med en adapter montert i støtterøret og en koaksial forbindelseskabel. 2. Elektronikkhuset montert på en festebrakett. Montering Monter strømningsmåleren i prosessrøret slik det er beskrevet tidligere i denne delen. Monter braketten og elektronikkhuset på ønsket sted. Huset kan flyttes på braketten for å tilpasses ledninger og kabelrør. Kabeltilkopling Se Figur 8 og følg anvisningene på side 7 når du skal kople koaksialkabelens løse ende til elektronikkhuset. Figur 8. Montering av separat elektronikk 1 /2 NPT-kabelrøradapter eller kabelmuffe (skaffet av kunden) Koaksialkabel Måleradapter Kopling Skive Mutter Sensorkabelmutter Støtterør Jordforbindelse Hussokkelskrue Husadapter Elektronikkhus Mutter til koaksialkabel Skruer til husadapter Strømningsmåler MERK Be fabrikken om råd vedrørende SST-montering Kabelrøradapter (ekstrautstyr leveres av kunde) 6

7 Hurtigmonteringsveiledning 1. Hvis koaksialkabelen skal gå gjennom kabelrøret, må du kutte kabelrøret til ønsket lengde for å oppnå riktig montering på huset. En fordelingsboks kan plasseres i kabelrøret slik at det blir plass til en ekstra lang koaksialkabel. FORSIKTIG Den separate koaksialkabelen kan ikke festes til feltklemme eller kuttes av. Vikle opp den ekstra koaksialkabellengden med en radius på minst 51 mm (2 in.). 2. Før kabelrøradapteren eller kabelmuffen over den løse enden til koaksialkabelen, og fest den til adapteren på strømningsmålerens bærerør. 3. Hvis du bruker kabelrør, skal koaksialkabelen gå gjennom kabelrøret. 4. Plasser en kabelrøradapter eller en kabelmuffe over koaksialkabelens løse ende. 5. Fjern husadapteren fra elektronikkhuset. 6. Før husadapteren over koaksialkabelen. 7. Fjern en av de fire skruene på hussokkelen. 8. Fest koaksialkabelens mutter til koplingen på elektronikkhuset, og stram den godt til. 9. Fest koaksialkabelens jordledning til huset via jordingsskruen på hussokkelen. 10. Tilpass husadapteren til huset, og fest med tre skruer. 11. Stram kabelrøradapteren eller kabelmuffen til husadapteren. FORSIKTIG Unngå at det kommer fuktighet inn i koaksialkabelkoplingene ved å montere en koaksial forbindelseskabel i et enkelt dedikert kabelrør eller bruke forseglede kabelmuffer i hver ende av kabelen. MERK Se brukerhåndboken for detaljer for CPA-alternativet. TRINN 2: VURDERE HUSROTASJONEN Hele elektronikkhuset kan roteres 90 slik at det blir lett å komme til. Følg trinnene nedenfor for å endre stillingen til huset: 1. Løsne de tre justeringsskruene for husrotasjon ved elektronikkhusets sokkel med en 5/32" sekskantnøkkel ved å skru dem med klokken (innover) til de går klar av støtterøret. 2. Trekk forsiktig elektronikkhuset ut av støtterøret. FORSIKTIG Trekk ikke huset mer enn 40 mm (1,5 in.) ut fra støtterøret før du har koplet fra sensorforbindelsen. Sensoren kan skades hvis du strekker sensorforbindelsen. 3. Skru sensorkabelen løs fra huset med en 5/16-tommers fastnøkkel. 4. Roter huset til ønsket stilling. 5. Hold det fast i denne stillingen mens du skrur sensorkabelen fast på husets sokkel. FORSIKTIG Roter ikke huset mens sensorkabelen er festet til husets sokkel. Da vil kabelen strekkes slik at sensoren kan skades. 6. Plasser elektronikkhuset på toppen av støtterøret. 7. Bruk en 5/32" sekskantnøkkel til å skru de tre husrotasjonsskruene mot klokka (utover) til de kommer i kontakt med støtterøret. 7

8 Hurtigmonteringsveiledning TRINN 3: STILLE INN BROER Juster broene til ønsket innstilling. HART Hvis broene for sikringsfunksjon og alarm ikke monteres, vil strømningsmåleren fungere som normalt med standard alarmtilstand høy og sikringsfunksjonen slått av. Figur 9. HART-broer og LCD HI (høy) LO (lav) ALARM SECURITY (sikkerhet) ON OFF FOUNDATION fieldbus Hvis det ikke er montert broer for sikringsfunksjon og simuleringsaktivering, vil strømningsmåleren fungere som normalt med standardinnstillingen sikringsfunksjon av og simuleringsaktivering av. Figur 10. FOUNDATION feltbuss-broer og LCD OFF ON SIMULATE ENABLE (simuleringsaktivering) SECURITY (sikkerhet) ON OFF 8

9 Hurtigmonteringsveiledning TRINN 4: KOPLE TIL LEDNINGER OG STRØM Strømforsyning HART Likespenningsforsyningen bør gi spenning med mindre enn to prosent rippel. Den samlede motstandsbelastningen er summen av motstanden i signalledningene og belastningsmotstanden i regulatoren, indikatoren og tilknyttede deler. Vær oppmerksom på at motstanden i eventuelle egensikre barrierer må tas med. Figur 11. Belastningsgrense Maks. sløyfemotstand = 41,7 (forsyningsspenning 10,8) Belastning (ohm) Driftsområde 0 10,8 42 Spenningstilførsel (volt) Feltkommunikatoren krever en sløyfemotstand på minst 250Ω FOUNDATION-feltbuss Strømningsmåleren krever 9 32 V likestrøm ved spenningsklemmene. Spenningsforsyning til hver feltbuss krever en nettverninnretning for å kople strømforsyningsutgangen fra feltbusskoplingssegmentet. Montering av kabelrør Unngå at kondensasjon fra kabelrørene eller kabelen strømmer inn i huset, ved å montere strømningsmåleren på et høyt punkt i kabelrøret. Hvis strømningsmåleren er montert på et lavt punkt, kan rekkeklemmehuset bli fylt med væske. Hvis kabelrøret eller kabelen har et startpunkt som ligger høyere enn strømningsmåleren, skal du sørge for at inngangen for kabelrøret eller kabelen legges lavere enn måleren. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å montere en dreneringspakning. Figur 12. Riktig montering av kabelrør for 8800D-modellen Kabelrør Kabelrør 9

10 Hurtigmonteringsveiledning Bruk følgende fremgangsmåte når du kopler til strømningsmåleren: 1. Fjern dekslet på den siden av huset som er merket med FIELD TERMINALS (feltklemmer). 2. Kople den positive ledningen til + -klemmen og den negative ledningen til -klemmen som vist i Figur 13 ved HART-montering og Figur 14 for FOUNDATION-feltbussmontering. MERK FOUNDATION -feltbussklemmer er ikke polaritetssensitive. 3. Ved HART-montering med pulsutgang, skal den positive ledningen koples til + -klemmen på pulsutgangen og den negative ledningen koples til -klemmen på pulsutgangen som vist i Figur 13. Det er nødvendig med separat strømforsyning på 5 til 30 V likestrøm for pulsutgangen. Maksimal bryterstrøm for pulsutgangen er 120 ma. FORSIKTIG Du skal ikke kople den strømførende signalledningen til prøveklemmene. Strømmen kan skade prøvedioden i prøvekoplingen. Tvinnede parkabler er nødvendig for å redusere støyoppfangingen i 4-20 ma-signalet og det digitale kommunikasjonssignalet til lavest mulig nivå. I miljøer med høy elektromagnetisk interferens / radiofrekvensinterferens kreves og foretrekkes skjermede signalledninger i alle andre installasjoner. Bruk en ledning som er minst 0,2 mm i diameter (24 AWG) og ikke lenger enn 1500 meter (5000 fot). For FOUNDATION-feltbuss skal du bruke spesialledning for feltbussmontering for å oppnå best mulig ytelse. Ved omgivelsestemperatur over 60 C (140 F) skal du bruke ledning som er klassifisert for 90 C (176 F). Figur 13 viser koplingsforbindelsene som er nødvendige for å drive en 8800D-modell og muliggjøre kommunikasjon med en håndholdt feltkommunikator. Figur 14 viser koplingsforbindelsene som er nødvendige for å drive en 8800D-modell med FOUNDATION-feltbuss. 4. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. Bruk rørforseglingsteip eller -masse på gjengene for å sikre at forseglingen er motstandsdyktig mot fuktighet. Kabelrøråpninger i huset merket med M20 vil kreve M-20 x 1,5 blindpluggjenger. Umerkede kabelrøråpninger vil kreve 1/2-14 NPT blindpluggjenger. MERK Rette gjenger krever minst tre (3) lag teip for at forseglingen skal være tett. 5. Monter eventuelt ledningene med en dryppsløyfe. Sørg for at den nederste delen av dryppsløyfen er plassert lavere enn kabelrørforbindelsene og strømningsmålerhuset. Vortex-enheter som er bestilt med lakkert målerhus kan bli utsatt for elektrostatisk utladning. For å unngå elektrostatisk oppladning må du ikke gni målerhuset med en tørr klut eller rengjøre det med løsemidler. 10

11 Hurtigmonteringsveiledning Figur 13. Koplingsskjema for strømningsmåler med HART-protokoll 4-20 ma ledninger + R L 250 Ω 4-20 ma-ledning og pulsledning med elektronisk teller + Strømforsyning Strømforsyning R L 250 Ω Strømkilde med teller + 11

12 Hurtigmonteringsveiledning MERK Rekkeklemmen med transient beskyttelse beskytter ikke godt nok med mindre 8800D-modellen er tilstrekkelig jordet. Figur 14. Koplingsskjema for strømningsmåler med FOUNDATION-feltbussprotokoll Skjema for ledningstilkopling på stedet Integrert nettverninnretning og filter Maks m (6234 ft) (avhengig av kabelens egenskaper) (Hovedstamme) (Sideforbindelse) Strømforsyning (Sideforbindelse) Låseskrue til transmitterhusdekselet På transmitterhus som leveres med låseskrue for dekselet, skal skruen monteres riktig straks transmitteren er koblet og blir tilført strøm. Låseskruen for dekselet skal forhindre at transmitterhusdekselet kan fjernes i flammesikre miljøer uten bruk av verktøy. Følg denne fremgangsmåten for å montere låseskruen: 1. Kontroller at låseskruen er skrudd helt inn i huset. 2. Sett på transmitterhusets deksel og kontroller at dekselet sitter tett mot huset. 3. Bruk en M4-sekskantnøkkel og løsne låseskruen til den er i kontakt med transmitterdekselet. 4. Skru låseskruen en ytterligere 1 /2 omdreining mot klokken for å sikre dekselet. MERK: Bruk av for stor kraft kan ødelegge gjengene. 5. Kontroller at dekselet ikke kan fjernes. Terminatorer Fieldbussegment (Strømforsyning, filter, første terminator og konfigurasjonsverktøy er normalt plassert i kontrollrommet.) Utstyrsenhet 1 til og med 16* * Ved egensikker montering kan det være færre utstyrsenheter per egensikker barriere. 12

13 Hurtigmonteringsveiledning TRINN 5: VERIFISERE KONFIGURASJONEN Før du tar i bruk 8800D-modellen, må du gå gjennom alle konfigurasjonsdata for å forsikre deg om at de er riktige for applikasjonen. Vanligvis er alle disse variablene allerede konfigurert på fabrikken. 8800D-modellen skal konfigureres hvis dette allerede ikke er gjort, eller hvis konfigurasjonsvariablene må revideres. Rosemount anbefaler at du går gjennom følgende variabler før oppstart: HART-konfigurasjon Tag (Tagg) Transmitter Mode (transmittermodus) Process Fluid (prosessvæske) Reference K-Factor (referanse kalibreringsfaktor) Flange Type (flenstype) Mating Pipe ID (parrør-id) PV Units (PV-enheter) PV Damping (PV-demping) Process Temperature Damping (prosesstemperatur) Fixed Process Temperature (fast prosesstemperatur) Auto Adjust Filter (autojusteringsfilter) LCD Display Configuration (For units with a display only) (LCD-displaykonfigurasjon gjelder kun enheter med display) Density Ratio (For Standard or Normal flow units only) (densitetsforhold gjelder kun standard- eller normal-strømningsenheter) Process Density and Density Units (For mass flow units only) (prosessdensitet og densitetsenheter kun for massestrømningsenheter) Variable Mapping (variabel mapping) Range Values (områdeverdier) Pulse Output Configuration (For units with a pulse output only) (pulsutgangskonfigurasjon gjelder kun enheter med pulsutgang) FOUNDATION-feltbusskonfigurasjon Tag (Tagg) Transmitter Mode (transmittermodus) Process Fluid (prosessvæske) Reference K-Factor (referanse kalibreringsfaktor) Flange Type (flenstype) Mating Pipe ID (parrør-id) PV Units (Configured in the AI block) (PV-enheter konfigurert i AI-klemmen) Flow Damping (strømningsdemping) Process Temperature Damping (prosesstemperatur) Fixed Process Temperature (fast prosesstemperatur) Auto Adjust Filter (autojusteringsfilter) LCD Display Configuration (For units with a display only) (LCD-displaykonfigurasjon gjelder kun enheter med display) Density Ratio (For Standard or Normal flow units only) (densitetsforhold gjelder kun standard- eller normal-strømningsenheter) Process Density and Density Units (For mass flow units only) (prosessdensitet og densitetsenheter kun for massestrømningsenheter) 13

14 Hurtigmonteringsveiledning Tabell 1. Hurtigtaster for 8800D utstyrsrevisjon 1 DD revisjon 2 og utstyrsrevisjon 2 DD revisjon 1 Funksjon HART-hurtigtast Alarm Jumpers (Alarmbroer) 1, 4, 2, 1, 3 Analog Output (analog utgang) 1, 4, 2, 1 Auto Adjust Filter (autojusteringsfilter) 1, 4, 3, 1, 4 Base Time Unit (basistidsenhet) 1, 1, 4, 1, 3, 2 Base Volume Unit (basisvolumenhet) 1, 1, 4, 1, 3, 1 Burst Mode (burst-modus) 1, 4, 2, 3, 4 Burst Option (burst-alternativ) 1, 4, 2, 3, 5 Burst Variable 1 (Burst-variabel 1) 1, 4, 2, 3, 6, 1 Burst Variable 2 (Burst-variabel 2) 1, 4, 2, 3, 6, 2 Burst Variable 3 (Burst-variabel 3) 1, 4, 2, 3, 6, 3 Burst Variable 4 (Burst-variabel 4) 1, 4, 2, 3, 6, 4 Burst Xmtr Variables (Burst Xmtr-variabler) 1, 4, 2, 3, 6 Conversion Number (konverteringstall) 1, 1, 4, 1, 3, 4 D/A Trim (D/A-trim) 1, 2, 5 Date (dato) 1, 4, 4, 5 Density Ratio (densitetsforhold) 1, 3, 2, 4, 1, 1 Descriptor (deskriptor) 1, 4, 4, 3 Device ID (utstyrets ID) 1, 4, 4, 7, 6 Electronics Temp (elektronikktemperatur) 1, 1, 4, 7, 1 Electronics Temp Units (elektronikktemperaturenheter) 1, 1, 4, 7, 2 Filter Restore 1, 4, 3, 3 Final Assembly Number (endelig monteringsnummer) 1, 4, 4, 7, 5 Fixed Process Density (fast prosessdensitet) 1, 3, 2, 4, 2 Fixed Process Temperature (fast prosesstemperatur) 1, 3, 2, 3 Flange Type (flenstype) 1, 3, 4 Flow Simulation (strømningssimulering) 1, 2, 4 Installation Effects (monteringseffekter) 1, 4, 1, 6 K-Factor (k-referanse) 1, 3, 3 Local Display (lokalt display) 1, 4, 2, 4 Loop Test (sløyfetest) 1, 2, 2 Low Flow Cutoff (lavstrømningssperre) 1, 4, 3, 2, 3 Low Pass Filter (lavpassfilter) 1, 4, 3, 2, 4 LRV (nedre områdeverdi) 1, 3, 8, 2 LSL (nedre sensorgrense) 1, 3, 8, 5 Mass Flow (massestrømning) 1, 1, 4, 2, 1 Mass Flow Units (massestrømningsenheter) 1, 1, 4, 2, 2 Mating Pipe ID (Parrør-ID (indre diameter)) 1, 3, 5 Message (melding) 1, 4, 4, 4 Meter Body Number (målerens nummer) 1, 4, 1, 5 Minimum Span (minste måleområde) 1, 3, 8, 3 Num Req Preams (nødvendig antall preamps) 1, 4, 2, 3, 2 Poll Address (avspørringsadresse) 1, 4, 2, 3, 1 Process Fluid Type (prosessvæsketype) 1, 3, 2, 2 Process Variables (prosessvariabler) 1, 1 Produsent 1, 4, 4, 1 Pulse Output (pulsutgang) 1, 4, 2, 2, 1 14

15 Hurtigmonteringsveiledning Tabell 1. Hurtigtaster for 8800D utstyrsrevisjon 1 DD revisjon 2 og utstyrsrevisjon 2 DD revisjon 1 (forts.) Funksjon HART-hurtigtast Pulse Output Test (impulsutgangtest) 1, 4, 2, 2, 2 PV Damping (PV-demping) 1, 3, 9 PV Mapping (PV-mapping) 1, 3, 6, 1 PV Precent Range 1, 1, 2 QV Mapping (QV-mapping) 1, 3, 6, 4 Range Values (områdeverdier) 1, 3, 8 Review (gjennomgang) 1, 5 Revision Numbers (revisjonsnumre) 1, 4, 4, 7 Scaled D/A Trim (skalert digital/analog trim) 1, 2, 6 Self Test (egendiagnose) 1, 2, 1, 5 Shedding Frequency (frekvenssignal fra sensoren) 1, 1, 4, 6 Signal to Trigger Ratio (Signal-til-trigger-forhold) 1, 4, 3, 2, 2 Special Units (Spesialenheter) 1, 1, 4, 1, 3 Status (status) 1, 2, 1, 1 STD/Nor Flow Units (strømningsenheter) 1, 1, 4, 1, 2 SV Mapping (SV-mapping) 1, 3, 6, 2 Tag (Tagg) 1, 3, 1 Total (totalt) 1, 1, 4, 4, 1 Totalizer Control (tellerkontroll) 1, 1, 4, 4 Transmitter Mode (transmittermodus) 1, 3, 2, 1 Trigger Level (triggernivå) 1, 4, 3, 2, 5 TV Mapping (TV-mapping) 1, 3, 6, 3 URV (øvre områdeverdi) 1, 3, 8, 1 User Defined Units (brukerdefinerte enheter) 1, 1, 4, 1, 3, 3 USL (øvre sensorgrense) 1, 3, 8, 4 Variable Mapping (variabel mapping) 1, 3, 6 Velocity Flow (hastighetsstrømning) 1, 1, 4, 3 Velocity Flow Base (Hastighetsstrømningsbase) 1, 1, 4, 3, 3 Volumetric Flow (Volumetrisk strømning) 1, 1, 4, 1 Wetted Material (materiale med væskekontakt) 1, 4, 1, 4 Write Protect (skrivebeskyttet) 1, 4, 4, 6 MERKNAD Du finner ytterligere konfigurasjonsinformasjon i håndboken for Rosemounts vortexmåler 8800D ( ). 15

16 Hurtigmonteringsveiledning Tabell 2. Hurtigtaster for utstyrsrevisjon 2 DD revisjon 3 Funksjon HART-hurtigtast 2nd Variable (2. variabel) 2, 2, 2, 1, 2 3rd Variable (3. variabel) 2, 2, 2, 1, 3 4th Variable (4. variabel) 2, 2, 2, 1, 4 Alarmretning 1, 3, 1, 3, 2 Analog Output (analog utgang) 3, 4, 3, 1 Analog Trim (analog trim) 3, 4, 3, 6 Base Time Unit (basistidsenhet) 2, 2, 2, 3, 2 Base Volume Unit (basisvolumenhet) 2, 2, 2, 3, 1 Burst Mode (burst-modus) 2, 2, 7, 2 Burst Option (burst-alternativ) 2, 2, 7, 3 Burst Slot 0 (burstspor 0) 2, 2, 7, 4, 1 Burst Slot 1 (burstspor 1) 2, 2, 7, 4, 2 Burst Slot 2 (burstspor 2) 2, 2, 7, 4, 3 Burst Slot 3 (burstspor 3) 2, 2, 7, 4, 4 Burst Variable Mapping (burst-variabelmapping) 2, 2, 7, 4, 5 Compensated K-Factor (kompensert kalibreringsfaktor) 2, 2, 1, 2, 2 Conversion Number (konverteringstall) 2, 2, 2, 3, 4 Date (dato) 2, 2, 8, 2, 1 Density Ratio (densitetsforhold) 2, 2, 3, 3, 2 Descriptor (deskriptor) 2, 2, 8, 2, 2 Device ID (utstyrets ID) 2, 2, 8, 1, 5 Display 2, 1, 1, 2 Electronics Temp (elektronikktemperatur) 3, 2, 5, 4 Electronics Temp Units (elektronikktemperaturenheter) 2, 2, 2, 2, 5 Final Assembly Number (endelig monteringsnummer) 2, 2, 8, 1, 4 Fixed Process Density (fast prosessdensitet) 2, 2, 1, 1, 5 Fixed Process Temperature (fast prosesstemperatur) 2, 2, 1, 1, 4 Flange Type (flenstype) 2, 2, 1, 4, 2 Flow Simulation (strømningssimulering) 3, 5, 1 Installation Effects (monteringseffekter) 2, 2, 1, 1, 7 Loop Test (sløyfetest) 3, 5, 2, 6 Low Flow Cutoff (lavstrømningssperre) 2, 1, 4, 3 Low-pass Corner Frequency (lavpass knekkfrekvens) 2, 1, 4, 4 Lower Range Value (nedre områdeverdi) 2, 2, 4, 1, 4 Lower Sensor Limit (nedre sensorgrense) 2, 2, 4, 1, 5, 2 Mass Flow (massestrømning) 3, 2, 3, 6 Mass Flow Units (massestrømningsenheter) 2, 2, 2, 2, 4 Mating Pipe ID (Parrør-ID (indre diameter)) 2, 2, 1, 1, 6 Message (melding) 2, 2, 8, 2, 3 Meter Body Number (målerens nummer) 2, 2, 1, 4, 5 Minimum Span (minste måleområde) 2, 2, 4, 1, 6 Optimize DSP (optimer DSP) 2, 1, 1, 3 Percent of Range (prosent av område) 3, 4, 3, 2 Polling Address (avspørringsadresse) 2, 2, 7, 1 Primary Variable (primær variabel) 2, 2, 2, 1, 1 Primary Variable Damping (demping av primærvariabel) 2, 1, 4, 1 16

17 Hurtigmonteringsveiledning Tabell 2. Hurtigtaster for utstyrsrevisjon 2 DD revisjon 3 (forts.) Funksjon HART-hurtigtast Process Density Units (prosessdensitetsenheter) 2, 2, 2, 2, 6 Process Fluid Type (prosessvæsketype) 2, 2, 1, 1, 2 Process Temp Units (prosesstemperaturenheter) 2, 2, 3, 1, 2 Process Variables (prosessvariabler) 3, 2, 1 Produsent 2, 2, 8, 1, 2 Pulse Output (pulsutgang) 3, 2, 4, 4 Pulse Output Test (impulsutgangtest) 3, 5, 3, 4 Recall Factory Calibration (husk fabrikkalibrering) 3, 4, 3, 8 Reference K-Factor (referanse kalibreringsfaktor) 2, 2, 1, 2, 1 Reset Transmitter (nullstill transmitter) 3, 4, 1, 2 Restore Default Filters (gjenopprett standardfiltre) 2, 1, 4, 6 Revision Numbers (revisjonsnumre) 2, 2, 8, 3 Scaled Analog Trim (skalert analog trim) 3, 4, 3, 7 Self Test (egendiagnose) 3, 4, 1, 1 Set Variable Mapping (angi variabelmapping) 2, 2, 2, 1, 5 Shedding Frequency (avløsningsfrekvens) 3, 2, 4, 2 Signal Strength (signalstyrke) 3, 2, 5, 2 Special Flow Unit (spesialstrømningsenhet) 2, 2, 2, 3, 5 Special Volume Unit (spesialvolumenhet) 2, 2, 2, 3, 3 Status (status) 1, 1, 1 Tag (Tagg) 2, 2, 8, 1, 1 Total (totalt) 1, 3, 6, 1 Totalizer Configuration (tellerkonfigurasjon) 1, 3, 6, 3 Totalizer Control (tellerkontroll) 1, 3, 6, 2 Transmitter Mode (transmittermodus) 2, 2, 1, 1, 1 Trigger Level (triggernivå) 2, 1, 4, 5 Upper Range Value (øvre områdeverdi) 2, 2, 4, 1, 3 Upper Sensor Limit (øvre sensorgrense) 2, 2, 4, 1, 5, 1 Velocity Flow (hastighetsstrømning) 3, 2, 3, 4 Velocity Flow Units (hastighetsstrømningsenheter) 2, 2, 2, 2, 2 Velocity Measurement Base (målegrunnlag for hastighet) 2, 2, 2, 2, 3 Volume Flow (volumstrømning) 3, 2, 3, 2 Volume Flow Units (volumstrømningsenheter) 2, 2, 2, 2, 1 Wetted Material (materiale med væskekontakt) 2, 2, 1, 4, 1 Write Protect (skrivebeskyttet) 2, 2, 8, 1, 6 17

18 Hurtigmonteringsveiledning PRODUKTSERTIFISERINGER Godkjente produksjonssteder Rosemount Inc. Eden Prairie, Minnesota, USA Emerson Process Management BV Ede, Nederland Emerson Process Management Flow Technologies Company, Ltd Nanjing, Jiangsu-provinsen, Folkerepublikken Kina Flammesikker kapselbeskyttelse av typen Ex d i samsvar med IEC , EN Transmittere med flammesikker kapselbeskyttelse skal kun åpnes når strømmen er frakoplet. Ved lukking av åpninger på utstyret skal det brukes Ex d-kabelmuffe eller blindplugg. Med mindre noe annet er angitt på huset, er standard gjengeformer for røråpninger 1/2-14 NPT. Type n-beskyttelse i samsvar med IEC , EN Ved lukking av åpninger på utstyret skal det brukes Ex e- eller Ex n-kabelmuffe av metall og blindplugg eller annen ATEX- eller IECEx-godkjent kabelmuffe og metallblindplugg med klassifiseringen IP66 sertifisert av et godkjent EU-sertifiseringsorgan. Informasjon om europeiske direktiver CE-samsvarserklæring for alle gjeldende europeiske direktiver for dette produktet finner du på nettstedet Hvis du ønsker papirutgaven, kan du kontakte nærmeste salgskontor. ATEX-direktiv Rosemount Inc. oppfyller kravene i ATEX-direktivet. Europeisk direktiv for trykkutstyr (PED) Vortex strømningsmåler med rørdimensjon på 40 mm til 300 mm Sertifikatnummer CE-HOU-DNV 0575 Modul H-samsvarsvurdering Obligatorisk CE-merking for strømningsmålere i samsvar med PED-direktivets artikkel 15 finner du på strømningsrøret. Strømningsmålerkategori I III, bruk modul H ved samsvarsvurdering. Rosemount 8800 Vortex strømningsmåler rørstørrelse 15 mm og 25 mm God teknisk praksis Strømningsmålere som er SEP ligger utenfor ansvarsrammen til PED og kan ikke merkes for samsvar med PED. 18

19 Hurtigmonteringsveiledning Sertifisering for eksplosjonsfarlige områder Nord-amerikanske sertifiseringer Factory Mutual (FM) E5 Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D; Støvantenningssikker for klasse II/III, divisjon 1, gruppe E, F og G; Temperaturkode T6 ( 50 C T a 70 C) Fabrikkforseglet Kapseltype 4X I5 Egensikker for bruk i klasse I, II, III divisjon 1, gruppe A, B, C, D, E, F, G; Ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. NIFW (ikke-tennfarlige feltkabler) når montert i samsvar med Rosemount-tegning Temperaturkode T4 ( 50 C T a 70 C) 4 20 ma HART Temperaturkode T4 ( 50 C T a 60 C) Fieldbus IE FISCO for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D. FNICO for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode T4 ( 50 C T a 60 C) ved installering i henhold til Rosemount-kontrolltegningen Kapseltype 4X K5 Kombinasjon av E5 og I5 Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Når utstyret har 90 V støtbeskyttelse (alternativet T1), kan det ikke bestå 500 V-isolasjonstesten. Det må tas hensyn til dette på installasjonstidspunktet. Kapselen kan være laget av en aluminiumlegering og ha et beskyttende lag med polyuretanlakk: vær nøye med å beskytte huset mot støt og slitasje. Canadian Standards Association (CSA) E6 Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon 1, gruppe B, C og D; Støvtett for klasse II og klasse III, divisjon 1, gruppe E, F og G; Klasse I, sone 1, Ex d[ia] IIC CSA Temperaturkode T6 ( 50 C T a 70 C) Fabrikkforseglet Enkel forsegling. Kapseltype 4X I6 Egensikker for bruk i klasse I, II, III divisjon 1, gruppe A, B, C, D, E, F, G; Ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D Temperaturkode T4 ( 50 C T a 70 C) 4 20 ma HART Temperaturkode T4 ( 50 C T a 60 C) Fieldbus Enkel forsegling. Kapseltype 4X 19

20 Hurtigmonteringsveiledning IF FISCO for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D; FNICO for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D. Temperaturkode T4 ( 50 C T a 60 C). Ved installering i henhold til Rosemount-tegningen Kapseltype 4X K6 Kombinasjon av E6 og I6 Kombinerte sertifiseringer KB Kombinasjon av E5, I5, E6 og I6 Europeiske sertifiseringer ATEX-godkjenning for egensikkerhet EN : 2009 EN : 2007 I1 Sertifiseringsnummer Baseefa05ATEX0084X ATEX-merking II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T a 70 C) 4 20 HART ( 60 C T a 60 C) Fieldbus 4 20 ma HART enhetsparametre Feltbussenhetsparametere U i = 30 V likestrøm U i = 30 V likestrøm (1) I i = 185 ma I i = 300 ma P (1) i = 1,0 W P i = 1,3 W C i = 0 μf C i = 0 μf L i < 0,97 mh L i < 10 μh (1) Totalt for transmitter 0575 ATEX FISCO/FNICO IA Sertifiseringsnummer Baseefa05ATEX0084X ATEX-merking II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C Ta 60 C) 0575 Inngangsparametere: U i = 17,5 V likestrøm I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 0 μf L i < 10 μh Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Når utstyret har 90 V støtbeskyttelse (alternativet T1), kan det ikke bestå 500 V-isolasjonstesten. Det må tas hensyn til dette på installasjonstidspunktet. 20

21 Hurtigmonteringsveiledning Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje når den befinner seg i et 0-sonemiljø. Laget med polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare og må rengjøres med en fuktig klut. Når utstyret er montert, må det, med prosessvæsketemperaturens innvirkning tatt i betraktning, tas spesielle forholdsregler for å sikre at omgivelsestemperaturen til utstyrets elektronikkhus tilsvarer temperaturområdet for den merkede beskyttelsestypen. ATEX-sertifisering type N EN : 2009 EN : 2007 EN : 2010 N1 Sertifiseringsnummer Baseefa05ATEX0085X ATEX-merking II 3 G Ex na ic IIC T5 Gc ( 50 C T a 70 C) 4 20 ma HART ( 50 C T a 60 C) Fieldbus Inngangsparametere: Maksimum arbeidsspenning = 42 VDC Max 4 20 ma HART Maksimum arbeidsspenning = 32 VDC Max Fieldbus Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Når utstyret har 90 V støtbeskyttelse (alternativet T1), kan det ikke bestå 500 V-isolasjonstesten. Det må tas hensyn til dette på installasjonstidspunktet. Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Laget med polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare og må rengjøres med en fuktig klut. Når utstyret er montert, må det, med prosessvæsketemperaturens innvirkning tatt i betraktning, tas spesielle forholdsregler for å sikre at omgivelsestemperaturen til utstyrets elektronikkhus tilsvarer temperaturområdet for den merkede beskyttelsestypen. ATEX-sertifisering for flammesikkerhet EN : 2009 EN : 2007 EN :

22 Hurtigmonteringsveiledning E1 Sertifiseringsnummer KEMA99ATEX3852X Integrert strømningsmåler merket: II 1/2 G Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb ( 50 C T a 70 C) Separat montert transmitter merket: II 2 (1) G Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb ( 50 C T a 70 C) med målerhus merket: II 1 G Ex ia IIC T6 Ga 42 VDC Max 4 20 ma HART (maks. 42 V likestrøm, 4 20 ma HART) 32 VDC Max Fieldbus (maks. 32 V likestrøm, Fieldbus) Um = 250 V Monteringsveiledning Kabel- og kabelinngangsutstyr skal være sertifisert for flammesikkerhet (type Ex d), egnet for driftsforholdene og riktig montert. Ubrukte innganger skal lukkes med egnede blindplugger. Når omgivelsestemperaturen ved kabel- eller kabelrøråpningene overskrider 60 C, må det brukes kabler som egner seg for minst 90 C. Det må gås grundig frem ved montering av utstyr med prosessvæske i området 202 C til +427 C, ettersom omgivelsestemperaturen for elektronikken og elektronikkhuset må forbli i temperaturområdet 50 C til +70 C. Den separate sensoren skal kun tilkoples transmitteren med kabelen som er beregnet for dette. Kabelen leveres fra produsenten. Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Ta kontakt med produsenten av flammesikre skjøter for informasjon om dimensjoner. Strømningsmåleren må utstyres med spesialfestanordninger i egenskapsklasse A2-70 eller A4-70. ATEX-sertifisering for støv EN : 2006 EN : 2004 ND K1 Sertifiseringsnr. Baseefa05ATEX0086/3 II 1D Ex td A20 IP66 T90 C ( 20 C Ta 70 C) 42 VDC Max 4 20 ma HART (maks. 42 V likestrøm, 4 20 ma HART) 32 VDC Max Fieldbus (maks. 32 V likestrøm, Fieldbus) Kombinasjon av E1, I1, N1 og ND 22

23 Hurtigmonteringsveiledning Internasjonale IECEx-sertifiseringer Egensikkerhet IEC : 2007 IEC : 2006 I7 Sertifikatnr. IECEx BAS X Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T a 70 C) 4 20 ma HART ( 60 C T a 60 C) Fieldbus 4 20 ma HART enhetsparametre Feltbuss-enhetsparametere U i = 30 V likestrøm U i = 30 V likestrøm (1) I i = 185 ma I i = 300 ma P (1) i = 1,0 W P i = 1,3 W C i = 0 μf C i = 0 μf L i < 0,97 mh L i < 10 μh (1) Totalt for transmitter FISCO/FNICO IG Sertifiseringsnummer IECEx BAS X Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T a 60 C) Inngangsparametere: U i = 17,5 V likestrøm I i = 380 ma P i = 5,32 W C i = 0 μf L i < 10 μh Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Når utstyret har 90 V støtbeskyttelse (alternativet T1), kan det ikke bestå 500 V-isolasjonstesten. Det må tas hensyn til dette på installasjonstidspunktet. Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje når den befinner seg i et 0-sonemiljø. Laget med polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare og må rengjøres med en fuktig klut. Når utstyret er montert, må det, med prosessvæsketemperaturens innvirkning tatt i betraktning, tas spesielle forholdsregler for å sikre at omgivelsestemperaturen til utstyrets elektronikkhus tilsvarer temperaturområdet for den merkede beskyttelsestypen. 23

24 Hurtigmonteringsveiledning Sertifisering, Type N IEC : 2007 IEC : 2006 IEC : 2010 N7 Sertifikatnr. IECEx BAS X Ex na ic IIC T5 Gc ( 40 C T a 70 C) 4 20 ma HART ( 40 C T a 60 C) Fieldbus Maksimum arbeidsspenning = 42 V likestrøm 4 20 ma HART Maksimum arbeidsspenning = 32 V likestrøm Fieldbus Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Når utstyret har 90 V støtbeskyttelse (alternativet T1), kan det ikke bestå 500 V-isolasjonstesten. Det må tas hensyn til dette på installasjonstidspunktet. Kapselen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Laget med polyuretanmaling kan utgjøre en elektrostatisk fare og må rengjøres med en fuktig klut. Når utstyret er montert, må det, med prosessvæsketemperaturens innvirkning tatt i betraktning, tas spesielle forholdsregler for å sikre at omgivelsestemperaturen til utstyrets elektronikkhus tilsvarer temperaturområdet for den merkede beskyttelsestypen. Sertifisering for flammesikkerhet IEC : IEC : IEC : 2006 IEC : 2006 E7 Sertifiseringsnr. IECEx KEM X Integrert strømningsmåler merket: Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb ( 50 C T a 70 C) Separat montert transmitter merket: Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb ( 50 C T a 70 C) med målerhus merket: Ex ia IIC T6 Ga 42 VDC Max 4 20 ma HART (maks. 42 V likestrøm, 4 20 ma HART) 32 VDC Max Fieldbus (maks. 32 V likestrøm, Fieldbus) Um = 250 V Monteringsveiledning Kabel- og kabelinngangsutstyr skal være sertifisert for flammesikkerhet (type Ex d), egnet for driftsforholdene og riktig montert. Ubrukte innganger skal lukkes med egnede blindplugger. Når omgivelsestemperaturen ved kabel- eller kabelrøråpningene overskrider 60 C, må det brukes kabler som egner seg for minst 90 C. 24

25 Hurtigmonteringsveiledning Det må gås grundig frem ved montering av utstyr med prosessvæske i området 202 C til +427 C, ettersom omgivelsestemperaturen for elektronikken og elektronikkhuset må forbli i temperaturområdet 50 C til +70 C. Den separate sensoren skal kun tilkoples transmitteren med kabelen som er beregnet for dette. Kabelen leveres fra produsenten. Spesielle betingelser for sikker bruk (x) Ta kontakt med produsenten av flammesikre skjøter for informasjon om dimensjoner. Strømningsmåleren må utstyres med spesialfestanordninger i egenskapsklasse A2-70 eller A4-70. Det må gås grundig frem ved montering av utstyr med prosessvæske i området 202 C til +427 C, ettersom omgivelsestemperaturen for elektronikken og elektronikkhuset må forbli i temperaturområdet 50 C til +70 C. Den separate sensoren skal kun tilkoples transmitteren med kabelen som er beregnet for dette. Kabelen leveres av produsenten. Kinesiske sertifiseringer (NEPSI) Sertifisering for flammesikkerhet E3 Sertifikatnr. GYJ071327X Ex d [ia] IIC T6 ( 50 C til 70 C) Egensikkerhet I3 Sertifikatnr. GYJ071171X Ex ia IIC T4/T5 T4: ( 60 C til 70 C) T5: ( 60 C til 40 C) Inngangsparametere: U i = 30 V likestrøm I i = 185 ma P i = 1,0 W C i = 0 μf L i = 0,97 mh Sertifisering, Type N N3 Sertifikatnr. GYJ071193X Ex nanl IIC T5 ( 40 C til 70 C) 42 V likestrøm maks K3 Kombinasjon av E3, I3 og N3 25

26 Hurtigmonteringsveiledning Japanske sertifiseringer (TIIS) Sertifisering for flammesikkerhet E4 Transmitter Ex d [ia] T6 Ekstern sensor Ex ia IIC T6 Sertifikatbeskrivelse TC D med display, uten alternativet MTA TC D med display, uten alternativet MTA TC D med display, med MTA-alternativ TC D uten display, med MTA-alternativ 26

27 Hurtigmonteringsveiledning Figur 15. EU-samsvarserklæring 27

28 Hurtigmonteringsveiledning 28

29 Hurtigmonteringsveiledning 29

30 Hurtigmonteringsveiledning EU-samsvarserklæring Nr.: RFD 1029 Rev. K Vi, Rosemount Inc Technology Drive Eden Prairie, MN USA erklærer under eneansvar at produktet/produktene, produsert av Vortexmålere modell 8800D Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av harmoniserte eller gjeldende tekniske standarder samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i den europeiske union, som fremlagt i vedlagte oversikt. 7. november 2011 Mark Fleigle (utstedelsesdato) (navn trykte bokstaver) Vice President Technology and New Products (tittel trykte bokstaver) Fil-ID: 8800D CE-merking Side 1 av D_RFD1029_K_NOR.docx 30

31 Hurtigmonteringsveiledning Oversikt EU-samsvarserklæring RFD 1029 Rev. K EMC-direktiv (2004/108/EF) Alle modeller EN : 2006 PED-direktiv (97/23/EF) Modell 8800D Vortexmåler, in-line-størrelser 1,5 12 QS-vurderingssertifikat EC-nr CE-HOU-DNV Modul H-samsvarsvurdering ASME B31.3: 2008 Modell 8800D Vortexmåler, in-line-størrelser 0,5 1 God teknisk praksis ASME B31.3: 2008 ATEX-direktiv (94/9/EF) Vortexmåler modell 8800D Baseefa05ATEX0084 X Egensikkerhetssertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 1 G (Ex ia IIC T4 Ga) EN : 2009 EN : 2007 Baseefa05ATEX0085 X Type n-sertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 3 G (Ex na ic IIC T5 Gc) EN : 2009 EN : 2007 EN : 2010 Baseefa05ATEX0086 Støvsertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 1 D (Ex td A20 IP66 T90º) EN : 2006 EN : 2004 Fil-ID: 8800D CE-merking Side 2 av D_RFD1029_K_NOR.docx 31

32 Hurtigmonteringsveiledning Oversikt EU-samsvarserklæring RFD 1029 Rev. K ATEX-direktiv (94/9/EF) (forts.) KEMA99ATEX3852X Flammesikker med egensikre koplinger Utstyrsgruppe II, kategori 1/2 G (Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb) Integrert transmitter Utstyrsgruppe II, kategori 2(1) G (Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb) Separat montert transmitter Utstyrsgruppe II, kategori 1 G (Ex ia IIC T6 Ga) Separat montert sensor EN : 2009 EN : 2007 EN : 2007 EN : 2007 PED-sertifisert teknisk kontrollorgan Det Norske Veritas (DNV) [Teknisk kontrollorgannr.: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Høvik, Norge ATEX-sertifiserte tekniske kontrollorganer for EU-typesertifisering DEKRA [Teknisk kontrollorgannr.: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Nederland Postbank Baseefa [Teknisk kontrollorgannr.: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia ATEX-sertifisert, teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring Det Norske Veritas (DNV) [Teknisk kontrollorgannr.: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Høvik, Norge Fil-ID: 8800D CE-merking Side 3 av D_RFD1029_K_NOR.docx 32