Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)"

Transkript

1 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Installering (Sensorer med flens) (Sensorer av skivetypen) Trinn 5: Jording Trinn 6: Ledningstilkopling Trinn 7: Grunnleggende konfigurasjon Produktsertifiseringer Slutt

2 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning 2013 Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eieren. Emerson Process Management Rosemount Flow 7070 Winchester Circle, Boulder, CO Tlf (USA): Tlf (internasjonalt): +1 (303) Faks: +1 (303) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: VIKTIG MELDING Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8750WA. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). Ytterligere informasjon finner du i referansehåndboken for Rosemount 8750WA (dokumentnummer ). Håndboken og denne hurtiginstallasjonsveiledningen finner du også i elektronisk format på nettstedet ADVARSEL Hvis du unnlater å følge disse retningslinjene for installering, kan det føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Installasjons- og serviceanvisningene skal kun brukes av kvalifiserte personer. Utfør ikke annen service enn det som står forklart i brukerhåndboken, med mindre du er kvalifisert. Kontroller at driftsmiljøet for sensoren og transmitteren er i overensstemmelse med den aktuelle FM- eller CSA-godkjenningen. ADVARSEL Sensorforingen kan lett skades ved håndtering. Plasser aldri noe gjennom sensoren for å løfte eller oppnå hevarmvirkning. Hvis foringen skades, kan sensoren bli ubrukelig. For å unngå faren for at sensorforingens ender skades, skal du ikke bruke metallpakninger eller spiralviklede pakninger. Hvis det forventes at sensoren skal fjernes ofte, bør det tas forholdsregler for å beskytte foringsendene. Korte rørstykker festet til sensorens ender brukes ofte som beskyttelse. Riktig stramming av flensboltene er avgjørende for at sensoren skal fungere riktig og ha tilstrekkelig levetid. Alle bolter skal strammes i riktig rekkefølge til spesifisert moment. Unnlatelse fra å følge disse anvisningene kan føre til stor skade på sensorforingen, og det kan bli nødvendig å skifte ut sensoren. 2

3 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA TRINN 1: FØR INSTALLERING Før du installerer Rosemount 8750WA-transmitteren for magnetisk strømningsmåling, er det flere trinn som bør utføres for å forenkle installeringsprosessen: Identifiser alternativene og konfigurasjonene som gjelder din applikasjon. Still inn maskinvarebryterne om nødvendig. Ta hensyn til mekaniske, elektriske og miljømessige krav. Mekaniske hensyn På monteringsstedet for Rosemount 8750WA-transmitteren skal det være tilstrekkelig plass til sikker montering, enkel tilgang til kabelinnganger, full åpning av transmitterdeksler og enkel avlesning av LOI-displayet. (Se Figur 1 og Figur 2). Hvis Rosemount 8750WA-transmitteren monteres separat fra sensoren, er den ikke gjenstand for begrensningene som gjelder for sensoren. Figur 1. Dimensjonstegning for Rosemount 8750WA32E 190 (7,49) 165 (6,48) LOI-deksel 126 (4,97) 224 (8,81) 76 (3,00) 1 /2" 14 NPT* (3 steder) 1 /2" 14 NPT, (2 steder)* 78 (3,07) 126 (4,97) 148 (5,82) MERK: *M20- og PG 13.5-forbindelser er tilgjengelig ved bruk av gjengede kabelrøradaptere. 3

4 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Figur 2. Dimensjonstegning for 8750WA12E MED STANDARD DEKSEL 109 (4,31) 229 (9,01) 71 (2,81) 79 (3,11) 11 (0,44) 305 (12,02) 283 (11,15) 75 (2,96) MED LOI-DEKSEL Jordingstapp 1 /2 14 NPT-kabelinnføring (4 steder) Deksel for LOI-tastaturfelt MERK Dimensjonene er oppgitt i millimeter (in.) 4

5 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Miljømessige hensyn Oppnå maksimal levetid for transmitteren ved å unngå høy varme og vibrasjon. Typiske problemområder: rør med høy vibrasjon og integrerte transmittere montering i varmt klima i direkte sollys montering utendørs i kaldt klima Separat monterte transmittere kan monteres i kontrollrommet for å beskytte elektronikken fra det uheldige miljøet, og for å ha lett tilgang med tanke på konfigurasjon og service. Både separate og integrerte Rosemount 8750WA-transmittere krever ekstern strømtilførsel, og det må være tilgang til en egnet strømkilde. Installeringsprosedyrer Installeringen av Rosemount 8750WA omfatter detaljerte mekaniske og elektriske installeringsprosedyrer. Montere transmitteren Ved separat montering kan transmitteren monteres på et rør med en diameter på opptil to tommer eller mot en flat overflate. Rørmontering Slik monterer du transmitteren på et rør: 1. Fest monteringsbraketten til røret ved hjelp av festeanordningene. 2. Fest Rosemount 8750WA-transmitteren til monteringsbraketten ved hjelp av monteringsskruene. Identifisere alternativer og konfigurasjoner Standardapplikasjonen for 8750WA omfatter en 4 20 ma-utgang og kontroll over sensorspolene og elektrodene. Andre applikasjoner kan kreve en eller flere av følgende konfigurasjoner eller alternativer: Multidrop-kommunikasjon Digital utgang Digital inngang Pulsutgang Det kan også kreves andre alternativer. Sørg for å identifisere de alternativene og konfigurasjonene som gjelder din situasjon, og ha en liste over disse i nærheten under installering og konfigurasjon. 5

6 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Maskinvarejumpere/-brytere Det elektroniske kretskortet for 8750WA er utstyrt med tre eller fire maskinvarebrytere som brukeren kan stille inn, avhengig av hvilken transmittermodell som bestilles. Med disse bryterne stiller du inn feilalarmmodus, intern/ekstern analog strømtilførsel, intern/ekstern pulsstrømtilførsel (8750WA32) og transmittersikkerhet. Standard konfigurasjon for disse bryterne ved levering fra fabrikken er som følger: Feilalarmmodus: Intern/ekstern analog strømtilførsel: Intern/ekstern pulsstrømtilførsel: Transmittersikkerhet: HØY INTERN EKSTERN (kun 8750WA32) AV Endre maskinvarebryternes innstilling I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre bryternes innstilling. Hvis du ønsker å endre bryternes innstilling, skal du følge fremgangsmåten som forklares i håndboken. Elektriske hensyn Før du lager elektriske forbindelser til Rosemount 8750WA, må du ta hensyn til standardene som gjelder lokalt og for anlegget og sørge for å ha riktig strømforsyning, kabelrør og annet tilleggsutstyr. Rotere transmitterhuset Det integrerte elektronikkhuset kan roteres på sensoren i trinn på 90 ved å løsne de fire monteringsboltene nederst på huset og stramme dem til igjen etterpå. Når huset installeres på nytt, må du passe på at overflaten er ren, og at det ikke er noen åpning mellom huset og sensoren. 6

7 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA TRINN 2: HÅNDTERING Håndter alle delene forsiktig for å unngå skade. Om mulig skal systemet transporteres til installeringsstedet i den originale transportbeholderen. PFTE-forede sensorer leveres med endedeksler som beskytter mot mekanisk skade og normal, uhemmet forvrengning. Fjern endedekslene rett før installering. Figur 3. Støtte for håndtering av Rosemount 8750WA-sensor med flens Sensorer på ½ til og med 4 tommer Sensorer på 6 tommer eller mer 7

8 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 3: MONTERING Oppstrøms-/nedstrømsrør For å sikre nøyaktige spesifikasjoner på tross av svært varierende prosessforhold skal sensoren monteres med minst fem rette rørdiametere oppstrøms og to rørdiametere nedstrøms fra elektrodeflaten. (Se Figur 4.) Figur 4. Rette rørdiametere oppstrøms og nedstrøms 5 rørdiametere 2 rørdiametere Strømning 8750WA-sensoren kan monteres med så lite som null rørdiametere oppstrøms. Rådfør deg med fabrikken vedrørende applikasjoner med mindre rørstrekning enn det som er ideelt. Strømningsretning Sensoren skal monteres slik at strømningspilens FOROVER-ende (vist på sensorens identifikasjonstagg) peker i samme retning som strømningen gjennom sensoren. Sensororientering Sensoren skal monteres i en stilling som sikrer at den hele tiden er full under drift. Ved vertikal montering vil prosessvæskestrømningen oppover sørge for at tverrsnittsflateområdet alltid er fullt, uavhengig av strømningshastigheten. Horisontal montering bør begrenses til lavtliggende rørseksjoner som normalt er fulle. I slike tilfeller skal elektrodeflaten stå i 45º vinkel i forhold til horisontalstillingen. 8

9 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Figur 5. Sensororientering STRØMNING STRØMNING Elektrodene i Rosemount 8750WA-sensoren med flens er riktig orientert når de to målingselektrodene er i klokken 3- og klokken 9-stillingen, som vist til høyre i Figur 5. Elektrodene i Rosemount 8750WA-sensoren av skivetypen er riktig orientert når toppen av sensoren er i enten vertikal eller horisontal stilling, som vist i Figur 6. Unngå montering der toppen av sensoren er orientert i 45 vinkel i forhold til vertikal eller horisontal stilling. Figur 6. Monteringsstilling for Rosemount 8750WA-sensor av skivetypen 45 elektrodeflate 45 elektrodeflate 9

10 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 4: INSTALLERING Sensorer med flens Pakninger Sensoren skal ha en pakning ved hver forbindelse til tilstøtende utstyr eller rør. Pakningsmaterialet må være kompatibelt med prosessvæsken og driftsforholdene. Metallpakninger og spiralviklede pakninger kan skade foringen. Det skal være pakninger på hver side av en jordingsring. Ved alle andre applikasjoner (inkludert sensorer med foringsbeskyttere eller jordingselektrode) kreves det kun én pakning ved hver endeforbindelse. Figur 7. Plassering av pakning for sensor med flens KUNDEANSKAFFET PAKNING JORDINGSRING OG PAKNING (VALGFRITT) STRØMNING Flensbolter Anbefalte tiltrekkingsmomenter i forhold til sensorens rørdimensjon finner du i Tabell 1 på side 11. Rådfør deg med fabrikken hvis flensklassifiseringen til sensoren ikke er oppgitt. Stram til flensboltene på oppstrømssiden av sensoren i trinnvise sekvenser, som vist i Figur 8 på side 11, til 20 % av anbefalt tiltrekkingsmoment. Gjenta prosessen på nedstrømssiden av sensoren. Hvis sensoren har flere eller færre flensbolter, skal du stramme til boltene i en lignende kryssende rekkefølge. Gjenta hele strammingssekvensen ved 40 %, 60 %, 80 % og 100 % av anbefalt tiltrekkingsmoment, eller til lekkasjen mellom prosess- og sensorflensene stanser. Hvis lekkasjen ikke har stanset ved anbefalt tiltrekkingsmoment, kan boltene strammes ytterligere i trinn på 10 % til det slutter å lekke, eller til det maksimale tiltrekkingsmomentet for boltene er nådd. Praktiske hensyn når det gjelder foringens integritet, leder ofte brukeren til å bruke forskjellige tiltrekkingsmomenter for å stoppe lekkasjer, på grunn av den unike kombinasjonen av flenser, bolter, pakninger og sensorens foringsmateriale. 10

11 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Se etter lekkasjer ved flensene etter at boltene er strammet til. Hvis det ikke brukes riktige tiltrekkingsmetoder, kan det føre til alvorlig skade. Sensorene må strammes til på nytt 24 timer etter montering. Med tiden kan sensorens foringsmateriale bli deformert under trykk. Figur 8. Tiltrekkingsrekkefølge for flensbolter Tabell 1. Anbefalte tiltrekkingsmomenter for flensbolter for ASME B16.5 (ANSI) sensorer med flens Dimensjonskode Rørdimensjon Klasse 150 (lb-ft) PTFE-foring Klasse 300 (lb-ft) Polyuretan-/neoprenforing Klasse 150 (lb-ft) Klasse 300 (lb-ft) mm (0,5 in.) mm (1 in.) mm (1,5 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.) mm (30 in.) 195 (1)(2) 165 (1)(2) mm (36 in.) 280 (1)(2) 245 (1)(2) mm (40 in.) (2)(3) mm (42 in.) (2)(3) mm (48 in.) (2)(3) (1) Sensorer som bestilles med flensalternativkode A1, bruker MSS-SP44 klasse 150-flenser. (2) Sensorer som bestilles med flensalternativkode AA, bruker AWWA tabell D-flenser. Sensorer som bestilles med flensalternativkode AB, bruker AWWA tabell E-flenser. (3) Kun neoprenforing. 11

12 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Sensorer av skivetypen Pakninger Sensoren skal ha en pakning ved hver forbindelse til tilstøtende utstyr eller rør. Pakningsmaterialet må være kompatibelt med prosessvæsken og driftsforholdene. Metallpakninger og spiralviklede pakninger kan skade foringen. Det skal være pakninger på hver side av en jordingsring. Se Figur 9 nedenfor. Figur 9. Plassering av pakning for sensor av skivetypen Montering Spacer av Installation avstandsstykke Horisontale Horizontal målere meters Vertical Vertikale meters målere KUNDEANSKAFFET PAKNING MONTERING AV BOLTER, MUTTERE OG SKIVER O-ring AVSTANDSSTYKKE FOR INNRETTING AV SENSOREN AV SKIVETYPEN STRØMNING Innretting 1. Ved rørdimensjoner på mm (1,5 8 in.). Rosemount anbefaler på det sterkeste å montere de medfølgende avstandsstykkene for å sikre at sensoren av skivetypen blir sentrert mellom prosessflensene. Ved mindre rørdimensjoner 15 og 25 mm (0,5 og 1 in.) er det ikke nødvendig med avstandsstykker for innretting. 2. Sett inn boltene for undersiden av sensoren mellom rørflensene, og sentrer avstandsstykket på bolten. Anbefalte bolthullplasseringer for de medfølgende avstandsstykkene finner du i Figur 9. Boltspesifikasjonene finner du i Tabell Plasser sensoren mellom flensene. Forsikre deg om at avstandsstykkene er sentrert på boltene. Ved installasjoner med vertikal strømning skyves O-ringen over bolten slik at avstandsstykket holdes på plass. Se Figur 9. Bruk informasjonen i Tabell 3 for å sikre at avstandsstykkene samsvarer med prosessflensenes dimensjon og klassifisering. 4. Sett inn de andre boltene, skivene og mutterne. 5. Stram dem til i henhold til tiltrekkingsmomentene som er spesifisert i Tabell 4 på side 13. Pass på at du ikke strammer boltene for mye. Foringen kan skades. Tabell 2. Boltspesifikasjoner Nominell sensordimensjon Boltspesifikasjoner mm (0,5 1 in.) 316 SST ASTM A193, grad B8M klasse 1, gjengede monteringsbolter mm (1,5 8 in.) CS, ASTM A193, grad B7, gjengede monteringsbolter MERK Hvis du på de mindre rørdimensjonene, 15 og 25 mm (0,5 og 1 in.), bruker bolter av karbonstål istedenfor rustfritt stål, vil ytelsen reduseres. 12

13 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Tabell 3. Tabell for Rosemount-avstandsstykker for innretting Dash-nr. For å bestille et sett med avstandsstykker for innretting (med tre avstandsstykker) bruker du delenr xxxx sammen med dash-nummeret som er angitt ovenfor. Flensbolter Tabell for Rosemount-avstandsstykker for innretting (mm) Rørdimensjon Flensklassifisering AA ,5 ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AB ,5 ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# Sensorer av skivetypen krever gjengede bolter. Tiltrekkingssekvensen vises i Tabell 8 på side 11. Se alltid etter lekkasjer ved flensene etter at flensboltene er strammet til. På alle sensorer må flensboltene strammes på nytt 24 timer etter første stramming. (in.) Tabell 4. Tiltrekkingsspesifikasjoner for Rosemount 8750WA-sensor av skivetypen Dimensjonskode Rørdimensjon Newtonmeter lb-ft mm (0,5 in.) mm (1 in.) mm (1,5 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.)

14 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 5: JORDING Bruk Tabell 5 for å bestemme hvilket jordingsalternativ som skal brukes for at installeringen skal bli riktig. Sensorhuset skal alltid jordes i samsvar med nasjonale og lokale retningslinjer. Unnlatelse fra å gjøre dette kan føre til at utstyret gir redusert beskyttelse. Tabell 5. Jording Jordingsalternativer Rørtype Jordingskabler Jordingsringer Jordingselektrode Foringsbeskyttere Ledende rør uten Se Figur 10 Ikke nødvendig Ikke nødvendig Se Figur 11 foring Ledende rør med foring Utilstrekkelig jording Se Figur 11 Se Figur 10 Se Figur 11 Ikke-ledende rør Utilstrekkelig jording Se Figur 12 på side 15 Se Figur 13 på side 15 Se Figur 12 på side 15 Figur 10. Jordingskabler eller jordingselektrode i foret rør Figur 11. Jording med jordingsringer eller foringsbeskyttere Jordingsringer eller foringsbeskyttere 14

15 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Figur 12. Jording med jordingsringer eller foringsbeskyttere Jordingsringer eller foringsbeskyttere Figur 13. Jording med jordingselektrode 15

16 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 6: LEDNINGSTILKOPLING Denne delen omhandler forbindelsene mellom transmitteren og sensoren, 4 20 ma-sløyfen og strømtilførselen til transmitteren. Følg kabelrørinformasjonen, kabelkravene og frakoplingskravene i avsnittene nedenfor. Kabelinnganger og kabelinnføringer Både sensorens og transmitterens koplingsboks har innganger for NPT-kabelinnføringer på 1 /2 tomme med alternative CM20- eller PG 13.5-innføringer tilgjengelig. Disse kabelinnføringene skal være i samsvar med nasjonale og lokale retningslinjer samt anleggets retningslinjer. Ubrukte kabelinnganger skal tettes med metallplugger. Det er viktig at den elektriske installeringen er riktig, for å unngå feil på grunn av elektrisk støy og interferens. Det er ikke nødvendig med separate kabelrør for spoledrev- og signalkablene, men det må være et dedikert kabelrør mellom hver transmitter og sensor. I omgivelser med elektrisk støy oppnås best resultat ved bruk av skjermet kabel. Ved klargjøring før ledningstilkopling skal du aldri fjerne mer av isolasjonen enn det som er nødvendig for at ledningen skal kunne koples til klemmen. Hvis du fjerner for mye av isolasjonen, kan dette føre til kortslutninger i transmitterhuset eller andre koplingspunkter. For sensorer med flens som installeres i en applikasjon som krever IP68-beskyttelse, kreves det forseglede kabelmuffer, kabelrør og kabelrørplugger som tilfredsstiller IP68-kravene. Alternativkodene SA, SB, SC, SD, SE og SF har forhåndstilkoplet, innkapslet og forseglet koplingsboks, som forhindrer vanninntrengning. For å tilfredsstille IP68-beskyttelseskravene krever disse alternativene uansett bruk av forseglede kabelrør. Krav til kabelrør Det er nødvendig med ett dedikert kabelrør for spoledrev- og signalkabelen mellom en sensor og en separat transmitter. Se Figur 14. Kabelbunter i ett enkelt kabelrør kan skape interferens og støyproblemer i systemet. Bruk ett sett kabler per kabelrør. Figur 14. Klargjøring av kabelrør Feil Riktig Strøm Strøm Spoledrev- og elektrodekabler Strøm Strøm Spoledrev- og elektrodekabler Utganger Utganger Utganger Utganger 16

17 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Før en kabel av riktig dimensjon gjennom kabelinnføringene i det magnetiske strømningsmålersystemet. La strømkabelen gå fra strømkilden til transmitteren. La spoledrev- og signalkablene gå mellom strømningsmålersensoren og transmitteren. Installerte signalledninger skal ikke løpe sammen, og de skal ikke være i samme kabelbrett som ledninger med vekselstrøm og likestrøm. Utstyr skal være tilstrekkelig jordet i henhold til lokale retningslinjer. Rosemounts kombinasjonskabel med delenummer (m) eller (ft) må brukes for å tilfredsstille EMC-kravene. Tilkopling mellom transmitter og sensor Transmitteren kan være integrert i sensoren eller separatmontert i henhold til anvisningene for ledningstilkopling. Kabel for separat montering krav og klargjøring Ved installasjoner som benytter separate spoledrev- og signalkabler, skal lengden begrenses til mindre enn 300 meter (1000 ft). Kablene må være like lange. Se Tabell 6 på side 18. Ved installasjoner som benytter kombinert spoledrev- og signalkabel, skal lengden begrenses til mindre enn 100 meter (330 ft). Se Tabell 6 på side 18. Klargjør endene på spoledrev- og signalkablene, som vist i Figur 15. Den uskjermede delen av ledningen skal begrenses til 25 mm (1 in.) på både signalkabelen og spoledrevkabelen. Ledninger uten kappe må innkapsles med egnet type isolasjon. Hvis ledningene er for lange eller kabelskjermingene ikke koples til, kan elektrisk støy føre til ustabile målinger. Figur 15. Klargjøring av kabel MERK Dimensjonene er oppgitt i millimeter (in.). 26 (1,00) Kabelskjerming 17

18 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Ved bestilling av kabel oppgis lengden som ønsket antall. 25 fot = Ant. (25) Tabell 6. Krav til kabler Beskrivelse Lengde Delenummer Spoledrevkabel (14 AWG) Belden 8720, Alpha 2442 eller tilsvarende Signalkabel (20 AWG) Belden 8762, Alpha 2411 eller tilsvarende Kombinert kabel Spoledrevkabel (18 AWG) og signalkabel (20 AWG) m ft m ft m ft Kople transmitteren til sensoren Ved bruk av separate spoledrev- og signalkabler, se Tabell 7. Ved bruk av kombinert spoledrev- og signalkabel, se Tabell 8. Transmitterspesifikke koplingsskjemaer vises i Figur 16 på side Kople spoledrevkabelen til klemme 1, 2 og 3 (jord). 2. Kople signalkabelen til klemme 17, 18 og 19. Tabell 7. Separate spoledrev- og signalkabler Tabell 8. Kombinert spoledrev- og signalkabel ADVARSEL Mulig risiko for elektrisk støt mellom klemme 1 og 2 (40 V vekselstrøm). Transmitterklemme Sensorklemme Ledningsdimensjon Ledningsfarge Gjennomsiktig Svart 3 eller jord 3 eller jord 14 Skjerming Skjerming Svart Gjennomsiktig Transmitterklemme Sensorklemme Ledningsdimensjon Ledningsfarge Rød Grønn 3 eller jord 3 eller jord 18 Skjerming Skjerming Svart Hvit 18

19 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Figur 16. Koplingsskjemaer for separat montering MERK På den medfølgende Rosemount-kombinasjonskabelen har signalledningene for klemme 18 og 19 en ekstra, skjermet ledning. Disse to skjermede ledningene må bindes sammen med den skjermede hovedledningen ved klemme 17 på sensorens rekkeklemme. Kutt av isolasjonen ved transmitterens koplingsboks. Se Figur 17. Figur 17. Koplingsskjema for kombinert spoledrev- og signalkabel Spoledrevkabel Coil Drive Cable Signalkabel Cable Transmitter Transsmiter Kutt Cut Shield skjermingen 1 Red rød 22 grønn Green 3 Shield skjerming 17 skjerming 17 Shield18 18 svart Black 19 White hvit Sensorer Tube 1 Red rød 2 grønn Green 3 Shield skjerming 17 skjerming 17 Shield svart Black White hvit 19

20 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Integrerte transmittere Forbindelsesledningene for en integrert transmitter er installert på fabrikken. Se Figur 18. Ikke bruk noen annen kabel enn den som er levert av Emerson Process Management, Rosemount, Inc. Figur WA32EST koplingsskjema for integrert montering Kople til analogt 4 20 ma-signal Kabelhensyn Bruk om mulig individuelt skjermet, tvinnet parkabel, enten som enkelt par eller flerparskombinasjoner. Uskjermede kabler kan benyttes ved korte spenn, så sant omgivelsesstøy og krysstale ikke er til hinder for kommunikasjonen. Minste lederstørrelse er 0,51 mm diameter (#24 AWG) for kabelspenn under 1500 meter (5000 fot) and 0,81 mm diameter (#20 AWG) for lengre spenn. Motstanden i sløyfen skal være 1000 ohm eller mindre. Det analoge utgangssløyfesignalet på 4 20 ma kan tilføres strøm internt eller eksternt. Standardposisjonen til bryteren for intern/ekstern analog strøm er intern posisjon. Strømforsyningsbryteren, som brukeren selv kan stille inn, finner du på det elektroniske kretskortet. 20

21 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA 8750WA32E kople negativ ( ) likestrøm til klemme 1 og positiv (+) likestrøm til klemme 2. Se Figur 19. Figur WA32E koplingsskjema for analogt signal ma ma 8750WA12E kople negativ ( ) likestrøm til klemme 8 og positiv (+) likestrøm til klemme 7. Se Figur 20. Figur WA12E koplingsskjema for analogt signal ma ma 21

22 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Intern strømforsyning Den analoge signalsløyfen på 4 20 ma tilføres strøm fra selve transmitteren. Ekstern strømforsyning Den analoge signalsløyfen på 4 20 ma tilføres strøm fra en ekstern strømkilde. HART Multidrop-installasjoner krever en ekstern, analog strømkilde på V likestrøm. MERK: Hvis det skal brukes HART-feltkommunikator eller kontrollsystem, må dette koples til med en motstand på minst 250 ohm i sløyfen. For å kople til andre utgangsalternativer (pulsutgang og/eller digital inngang/utgang) skal du rådføre deg med den omfattende håndboken til produktet. Kople transmitteren til strøm 8750WA-transmitteren er beregnet for drift med V vekselstrøm, Hz eller V likestrøm. Før du kopler strøm til Rosemount 8750WA, må du ta hensyn til følgende standarder og sørge for å ha riktig strømforsyning, kabelrør og annet tilleggsutstyr. Transmitteren skal koples til strøm i overensstemmelse med nasjonale og lokale elektrisitetskrav samt elektrisitetskravene ved anlegget. Se Figur 21. Figur 21. Krav til strømsforsyning likestrøm 0,9 0.9 Strømforsyning (A) 0, , , , , , , Spenningsforsyning (V) I = krav til strømforsyning (A) V = spenningsforsyning (V) 22

23 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Krav til forsyningsledning Bruk ledning med en dimensjon på 12 til 18 AWG, som er klassifisert for applikasjonens aktuelle temperatur. Tilkopling ved omgivelsestemperaturer over 60 C (140 F) krever en ledning som er klassifisert for minst 80 C (176 F). Ved omgivelsestemperaturer over 80 C (176 F) kreves en ledning som er klassifisert for 110 C (230 F). For transmittere som forsynes med likestrøm og har forlengede strømkabler, skal du kontrollere at det er minst 12 V likestrøm ved transmitterens klemmer. Skillebrytere Kople til utstyret gjennom en ekstern skillebryter eller overbelastningsbryter. Skillebryteren eller overbelastningsbryteren skal merkes godt, plasseres nær transmitteren og være i samsvar med lokal elektrisitetskontroll. Installeringskategori Installeringskategorien for 8750WA er (overspenning) kategori II. Overstrømsvern Rosemount 8750WA-strømningsmålertransmitteren krever overstrømsvern av forsyningslinjene. Maksimumsklassifisering for overstrømsutstyr er vist i Tabell 9. Tabell 9. Overstrømsgrenser Strømsystem Sikringsstørrelse Produsent V vekselstrøm 2 A, kvikk Bussman AGC2 eller tilsvarende V likestrøm 3 A, kvikk Bussman AGC3 eller tilsvarende 8750WA32E-strømforsyning Ved vekselstrømsapplikasjoner ( V vekselstrøm, Hz) skal du kople den nøytrale vekselstrømsledningen til klemme 9 (AC N/L2) og vekselstrømsledningen til klemme 10 (AC/L1). Ved likestrømsapplikasjoner skal du kople den negative ledningen til klemme 9 (DC ) og den positive ledningen til klemme 10 (DC +). Enheter med en strømforsyning på V likestrøm kan trekke strøm opptil 1 A. Se Figur 22 for tilkopling til rekkeklemmen. Figur WA32E-transmitterens strømtilkopling 23

24 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning 8750WA12E-strømforsyning Ved vekselstrømsapplikasjoner ( V vekselstrøm, Hz) skal du kople den nøytrale vekselstrømsledningen til klemme N og vekselstrømsledningen til klemme L1. Ved likestrømsapplikasjoner skal du kople den negative ledningen til klemme N (DC ) og den positive ledningen til klemme L1 (DC +). Transmitterhuset jordes via jordingsbolten nederst på transmitterhuset. Enheter med en strømforsyning på V likestrøm kan trekke strøm opptil 1 A. Se Figur 23 for tilkopling til rekkeklemmen. Figur WA12E-transmitterens strømtilkopling Sikring Vekselstrømsledning eller DC+ Vekselstrømsjording eller likestrømsjording Nøytral vekselstrømsledning eller DC Transmitterens strømkabel Låseskrue for deksel (kun 8750WA32ES) På transmitterhus som leveres med låseskrue for dekslet, skal skruen monteres straks transmitteren er koplet til og blir tilført strøm. Følg disse trinnene for å montere låseskruen for dekslet: 1. Kontroller at låseskruen er skrudd helt inn i huset. 2. Sett på transmitterhusdekslet og kontroller at det sitter tett mot huset. 3. Bruk en M4-umbrakonøkkel, og løsne låseskruen til den er i kontakt med transmitterdekslet. 4. Skru låseskruen ytterligere 1 /2 omdreining mot klokken for å sikre dekslet. (Merk: Bruk av for stor kraft kan ødelegge gjengene.) 5. Kontroller at dekslet ikke kan fjernes. 24

25 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA TRINN 7: GRUNNLEGGENDE KONFIGURASJON Når den magnetiske strømningsmåleren er installert og tilkoplet strøm, må transmitteren konfigureres etter grunnleggende oppsett. Disse parameterne kan konfigureres ved hjelp av et lokalt operatørgrensesnitt eller en HART-kommunikasjonsanordning. En tabell med oversikt over alle parameterne begynner på side 26. Beskrivelser av mer avanserte funksjoner finner du i den omfattende produkthåndboken. Grunnleggende oppsett Tag (Tagg) Tagg er den raskeste og enkleste måten å identifisere og skille mellom transmittere på. Transmittere kan tagges i henhold til applikasjonens krav. En tagg kan bestå av opptil åtte tegn. Flow Rate Units (Strømningshastighetsenheter) Variabelen strømningshastighetsenheter spesifiserer hvilket format strømningshastigheten skal vises i. Du bør velge enheter som passer til målingsbehovet ditt. URV (Upper Range Value (Øvre områdeverdi)) Øvre områdeverdi (URV) angir 20 ma-punktet for analog utgang. Denne verdien er vanligvis satt til full strømning. Enhetene som vises, vil være de samme som ble valgt under enhetsparameter. URV-verdien kan være mellom -10 m/s og 10 m/s (-30 ft/s til 30 ft/s). LRV (Lower Range Value (Nedre områdeverdi)) Ved omstilling av nedre områdeverdi (LRV), stilles 4 ma-punktet inn for analog utgang. Denne verdien er vanligvis satt til null strømning. Enhetene som vises, vil være de samme som ble valgt under enhetsparameter. LRV-verdien kan være mellom -10 m/s og 10 m/s (-30 ft/s til 30 ft/s). Line Size (Rørdimensjon) Rørdimensjonen (sensorstørrelse) skal tilpasses den aktuelle sensoren som er koplet til transmitteren. Størrelsen må spesifiseres i tommer. Calibration Number (Kalibreringsnummer) Sensorens kalibreringsnummer er et 16-sifret nummer som brukes til å identifisere sensorer som er kalibrert ved Rosemount-fabrikken. Lokalt operatørgrensesnitt Det lokale operatørgrensesnittet (LOI) aktiveres ved å trykke på NED-pilen to ganger. Du navigerer i menyen ved hjelp av pilene OPP, NED, VENSTRE og HØYRE. Displayet kan låses for å unngå at konfigurasjonen endres ved et uhell. Displaylåsen kan aktiveres via en HART-kommunikasjonsanordning eller ved å holde OPP-pilen inne i 10 sekunder. Når displaylåsen er aktivert, vil displayet vise DL nederst i høyre hjørne. For å deaktivere displaylåsen (DL), holder du inne OPP-pilen i 10 sekunder. Når displaylåsen er deaktivert, vil displayet ikke lenger vise DL nederst i høyre hjørne. 25

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4750, Rev CA Mars 2014. Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4750, Rev CA Mars 2014. Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning Hurtigstartveiledning 00825-0110-4750, Rev CA Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning Hurtigstartveiledning MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende

Detaljer

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) s systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Montering (strømningsrør med flens) Trinn 4: Montering

Detaljer

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor)

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8712/8700-serien Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev CA August Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning

Hurtigstartveiledning , Rev CA August Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning Hurtigstartveiledning 00825-0310-4750, Rev CA August 2016 Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning Hurtigstartveiledning August 2016 MERKNAD Dette dokumentet

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev.

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4 Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. AA Hurtigstartveiledning 2 MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Instruksjonshåndbok Delenr. 1004407, Rev. H Mars 2005 Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Installasjonshåndbok 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Rosemount 8700-serien sensorer for magnetisk strømningsmåler

Rosemount 8700-serien sensorer for magnetisk strømningsmåler Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8700-serien Rosemount 8700-serien sensorer for magnetisk strømningsmåler Start Trinn 1: Håndtering Trinn 2: Montering Trinn 3: Installasjon (Sensorer med flens)

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Micro Motion CNG050 Sensorer

Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok P/N 20002596, Rev. B Mai 2006 Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok Før du begynner Før du begynner Denne håndboken beskriver hvordan du installerer en Micro Motion CNG050-sensor.

Detaljer

Rosemounts system for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)

Rosemounts system for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) Rosemounts system for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Montering (strømningsrør med flens) Trinn 4:

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

8750W ELEKTROMAGNETISK MENGDEMÅLER KORTFATTET BRUKERVEILEDNING FOR INSTALLASJON OG OPPSTART. Utgave 4 - Februar Morten Witzøe

8750W ELEKTROMAGNETISK MENGDEMÅLER KORTFATTET BRUKERVEILEDNING FOR INSTALLASJON OG OPPSTART. Utgave 4 - Februar Morten Witzøe 8750W ELEKTROMAGNETISK MENGDEMÅLER KORTFATTET BRUKERVEILEDNING FOR INSTALLASJON OG OPPSTART INNHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPESIFIKASJONER VIRKEMÅTE OG OPPBYGGING VALG OG DIMENSJONERING SKISSER MED MÅL OG

Detaljer

Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet

Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet Hurtigveiledning P/N 3300758, Rev. C April 2003 Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet Installasjonsveiledning for feltmontert enhet For online teknisk støtte, bruk EXPERT 2

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

CE-krav MMI , Rev AA September Micro Motion modell 5700-transmittere

CE-krav MMI , Rev AA September Micro Motion modell 5700-transmittere E-krav MMI-20027431, Rev September 2014 Micro Motion modell 5700-transmittere Innhold Innhold Kapittel 1 Installere Micro Motion-transmittere... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Sjekkliste for installasjon...

Detaljer

Rosemount 8732E magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)

Rosemount 8732E magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2013 Rosemount 8732 Rosemount 8732E magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Rosemount 8732E Magnetisk strømningsmålersystem med FOUNDATION -feltbuss (transmitter og sensor)

Rosemount 8732E Magnetisk strømningsmålersystem med FOUNDATION -feltbuss (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Desember 2012 Rosemount 8732 Rosemount 8732E Magnetisk strømningsmålersystem med FOUNDATION -feltbuss (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

EASY DIG Hurtig instruksjon

EASY DIG Hurtig instruksjon EASY DIG Hurtig instruksjon Meny Velger lasermottaker AV/PÅ Skuffevalg (hvis flere enn en er installert) Aksepter verdi Gå videre i menyen + - M 0.0 Memory Nullstill avlesning Med høyre, venstre, opp og

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk INNHOLD Installering (Alle 3 N m-, 10 N m- og 25 N m-modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255) 4 Teknisk

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Rosemount 8732E magnetisk strømningsmålersystem med PROFIBUS PA digital-feltbuss (transmitter og sensor)

Rosemount 8732E magnetisk strømningsmålersystem med PROFIBUS PA digital-feltbuss (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Desember 2012 Rosemount 8732 Rosemount 8732E magnetisk strømningsmålersystem med PROFIBUS PA digital-feltbuss (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av SurgeX og takk for handelen. Vår Defender Series flertrinnede beskyttelsesteknologi vil øke oppetiden til serveren ved å beskytte utstyret ditt mot farlige strømhendelser som

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

CE-krav P/N MMI , Rev. AA Januar Micro Motion 9739 MVD transmittere CE-krav

CE-krav P/N MMI , Rev. AA Januar Micro Motion 9739 MVD transmittere CE-krav CE-krav P/N MMI-20016559, Rev. AA Januar 2010 Micro Motion 9739 MVD transmittere CE-krav Opphavsrett og varemerker 2010 Micro Motion, Inc. Med enerett. Micro Motion- og Emerson-logoene er varemerker og

Detaljer

OPTIFLUX 4000 Hurtigstart

OPTIFLUX 4000 Hurtigstart OPTIFLUX 4000 Hurtigstart Elektromagnetisk strømningsmåler Dokumentasjonen er kun fullstendig når den brukes sammen med den relevante dokumentasjonen for signalomformeren. KROHNE INNHOLD OPTIFLUX 4000

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Micro Motion MVD Direct Connect -målere

Micro Motion MVD Direct Connect -målere Instruksjonshåndbok P/N 20004282, Rev. A August 2005 Micro Motion MVD Direct Connect -målere Installasjonshåndbok Før du begynner Før du begynner Denne håndboken gir informasjon om Micro Motion MVD Direct

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BA Desember Rosemount 8600D Series vortexmåler

Hurtigstartveiledning , Rev. BA Desember Rosemount 8600D Series vortexmåler 00825-0110-4860, Rev. BA Rosemount 8600D Series vortexmåler MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8600D-vortexmåleren. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer