Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)"

Transkript

1 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Installering (Sensorer med flens) (Sensorer av skivetypen) Trinn 5: Jording Trinn 6: Ledningstilkopling Trinn 7: Grunnleggende konfigurasjon Produktsertifiseringer Slutt

2 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning 2013 Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eieren. Emerson Process Management Rosemount Flow 7070 Winchester Circle, Boulder, CO Tlf (USA): Tlf (internasjonalt): +1 (303) Faks: +1 (303) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: VIKTIG MELDING Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8750WA. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking, eksplosjonssikkerhet, flammesikkerhet eller egensikkerhet (I.S.). Ytterligere informasjon finner du i referansehåndboken for Rosemount 8750WA (dokumentnummer ). Håndboken og denne hurtiginstallasjonsveiledningen finner du også i elektronisk format på nettstedet ADVARSEL Hvis du unnlater å følge disse retningslinjene for installering, kan det føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Installasjons- og serviceanvisningene skal kun brukes av kvalifiserte personer. Utfør ikke annen service enn det som står forklart i brukerhåndboken, med mindre du er kvalifisert. Kontroller at driftsmiljøet for sensoren og transmitteren er i overensstemmelse med den aktuelle FM- eller CSA-godkjenningen. ADVARSEL Sensorforingen kan lett skades ved håndtering. Plasser aldri noe gjennom sensoren for å løfte eller oppnå hevarmvirkning. Hvis foringen skades, kan sensoren bli ubrukelig. For å unngå faren for at sensorforingens ender skades, skal du ikke bruke metallpakninger eller spiralviklede pakninger. Hvis det forventes at sensoren skal fjernes ofte, bør det tas forholdsregler for å beskytte foringsendene. Korte rørstykker festet til sensorens ender brukes ofte som beskyttelse. Riktig stramming av flensboltene er avgjørende for at sensoren skal fungere riktig og ha tilstrekkelig levetid. Alle bolter skal strammes i riktig rekkefølge til spesifisert moment. Unnlatelse fra å følge disse anvisningene kan føre til stor skade på sensorforingen, og det kan bli nødvendig å skifte ut sensoren. 2

3 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA TRINN 1: FØR INSTALLERING Før du installerer Rosemount 8750WA-transmitteren for magnetisk strømningsmåling, er det flere trinn som bør utføres for å forenkle installeringsprosessen: Identifiser alternativene og konfigurasjonene som gjelder din applikasjon. Still inn maskinvarebryterne om nødvendig. Ta hensyn til mekaniske, elektriske og miljømessige krav. Mekaniske hensyn På monteringsstedet for Rosemount 8750WA-transmitteren skal det være tilstrekkelig plass til sikker montering, enkel tilgang til kabelinnganger, full åpning av transmitterdeksler og enkel avlesning av LOI-displayet. (Se Figur 1 og Figur 2). Hvis Rosemount 8750WA-transmitteren monteres separat fra sensoren, er den ikke gjenstand for begrensningene som gjelder for sensoren. Figur 1. Dimensjonstegning for Rosemount 8750WA32E 190 (7,49) 165 (6,48) LOI-deksel 126 (4,97) 224 (8,81) 76 (3,00) 1 /2" 14 NPT* (3 steder) 1 /2" 14 NPT, (2 steder)* 78 (3,07) 126 (4,97) 148 (5,82) MERK: *M20- og PG 13.5-forbindelser er tilgjengelig ved bruk av gjengede kabelrøradaptere. 3

4 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Figur 2. Dimensjonstegning for 8750WA12E MED STANDARD DEKSEL 109 (4,31) 229 (9,01) 71 (2,81) 79 (3,11) 11 (0,44) 305 (12,02) 283 (11,15) 75 (2,96) MED LOI-DEKSEL Jordingstapp 1 /2 14 NPT-kabelinnføring (4 steder) Deksel for LOI-tastaturfelt MERK Dimensjonene er oppgitt i millimeter (in.) 4

5 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Miljømessige hensyn Oppnå maksimal levetid for transmitteren ved å unngå høy varme og vibrasjon. Typiske problemområder: rør med høy vibrasjon og integrerte transmittere montering i varmt klima i direkte sollys montering utendørs i kaldt klima Separat monterte transmittere kan monteres i kontrollrommet for å beskytte elektronikken fra det uheldige miljøet, og for å ha lett tilgang med tanke på konfigurasjon og service. Både separate og integrerte Rosemount 8750WA-transmittere krever ekstern strømtilførsel, og det må være tilgang til en egnet strømkilde. Installeringsprosedyrer Installeringen av Rosemount 8750WA omfatter detaljerte mekaniske og elektriske installeringsprosedyrer. Montere transmitteren Ved separat montering kan transmitteren monteres på et rør med en diameter på opptil to tommer eller mot en flat overflate. Rørmontering Slik monterer du transmitteren på et rør: 1. Fest monteringsbraketten til røret ved hjelp av festeanordningene. 2. Fest Rosemount 8750WA-transmitteren til monteringsbraketten ved hjelp av monteringsskruene. Identifisere alternativer og konfigurasjoner Standardapplikasjonen for 8750WA omfatter en 4 20 ma-utgang og kontroll over sensorspolene og elektrodene. Andre applikasjoner kan kreve en eller flere av følgende konfigurasjoner eller alternativer: Multidrop-kommunikasjon Digital utgang Digital inngang Pulsutgang Det kan også kreves andre alternativer. Sørg for å identifisere de alternativene og konfigurasjonene som gjelder din situasjon, og ha en liste over disse i nærheten under installering og konfigurasjon. 5

6 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Maskinvarejumpere/-brytere Det elektroniske kretskortet for 8750WA er utstyrt med tre eller fire maskinvarebrytere som brukeren kan stille inn, avhengig av hvilken transmittermodell som bestilles. Med disse bryterne stiller du inn feilalarmmodus, intern/ekstern analog strømtilførsel, intern/ekstern pulsstrømtilførsel (8750WA32) og transmittersikkerhet. Standard konfigurasjon for disse bryterne ved levering fra fabrikken er som følger: Feilalarmmodus: Intern/ekstern analog strømtilførsel: Intern/ekstern pulsstrømtilførsel: Transmittersikkerhet: HØY INTERN EKSTERN (kun 8750WA32) AV Endre maskinvarebryternes innstilling I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre bryternes innstilling. Hvis du ønsker å endre bryternes innstilling, skal du følge fremgangsmåten som forklares i håndboken. Elektriske hensyn Før du lager elektriske forbindelser til Rosemount 8750WA, må du ta hensyn til standardene som gjelder lokalt og for anlegget og sørge for å ha riktig strømforsyning, kabelrør og annet tilleggsutstyr. Rotere transmitterhuset Det integrerte elektronikkhuset kan roteres på sensoren i trinn på 90 ved å løsne de fire monteringsboltene nederst på huset og stramme dem til igjen etterpå. Når huset installeres på nytt, må du passe på at overflaten er ren, og at det ikke er noen åpning mellom huset og sensoren. 6

7 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA TRINN 2: HÅNDTERING Håndter alle delene forsiktig for å unngå skade. Om mulig skal systemet transporteres til installeringsstedet i den originale transportbeholderen. PFTE-forede sensorer leveres med endedeksler som beskytter mot mekanisk skade og normal, uhemmet forvrengning. Fjern endedekslene rett før installering. Figur 3. Støtte for håndtering av Rosemount 8750WA-sensor med flens Sensorer på ½ til og med 4 tommer Sensorer på 6 tommer eller mer 7

8 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 3: MONTERING Oppstrøms-/nedstrømsrør For å sikre nøyaktige spesifikasjoner på tross av svært varierende prosessforhold skal sensoren monteres med minst fem rette rørdiametere oppstrøms og to rørdiametere nedstrøms fra elektrodeflaten. (Se Figur 4.) Figur 4. Rette rørdiametere oppstrøms og nedstrøms 5 rørdiametere 2 rørdiametere Strømning 8750WA-sensoren kan monteres med så lite som null rørdiametere oppstrøms. Rådfør deg med fabrikken vedrørende applikasjoner med mindre rørstrekning enn det som er ideelt. Strømningsretning Sensoren skal monteres slik at strømningspilens FOROVER-ende (vist på sensorens identifikasjonstagg) peker i samme retning som strømningen gjennom sensoren. Sensororientering Sensoren skal monteres i en stilling som sikrer at den hele tiden er full under drift. Ved vertikal montering vil prosessvæskestrømningen oppover sørge for at tverrsnittsflateområdet alltid er fullt, uavhengig av strømningshastigheten. Horisontal montering bør begrenses til lavtliggende rørseksjoner som normalt er fulle. I slike tilfeller skal elektrodeflaten stå i 45º vinkel i forhold til horisontalstillingen. 8

9 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Figur 5. Sensororientering STRØMNING STRØMNING Elektrodene i Rosemount 8750WA-sensoren med flens er riktig orientert når de to målingselektrodene er i klokken 3- og klokken 9-stillingen, som vist til høyre i Figur 5. Elektrodene i Rosemount 8750WA-sensoren av skivetypen er riktig orientert når toppen av sensoren er i enten vertikal eller horisontal stilling, som vist i Figur 6. Unngå montering der toppen av sensoren er orientert i 45 vinkel i forhold til vertikal eller horisontal stilling. Figur 6. Monteringsstilling for Rosemount 8750WA-sensor av skivetypen 45 elektrodeflate 45 elektrodeflate 9

10 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 4: INSTALLERING Sensorer med flens Pakninger Sensoren skal ha en pakning ved hver forbindelse til tilstøtende utstyr eller rør. Pakningsmaterialet må være kompatibelt med prosessvæsken og driftsforholdene. Metallpakninger og spiralviklede pakninger kan skade foringen. Det skal være pakninger på hver side av en jordingsring. Ved alle andre applikasjoner (inkludert sensorer med foringsbeskyttere eller jordingselektrode) kreves det kun én pakning ved hver endeforbindelse. Figur 7. Plassering av pakning for sensor med flens KUNDEANSKAFFET PAKNING JORDINGSRING OG PAKNING (VALGFRITT) STRØMNING Flensbolter Anbefalte tiltrekkingsmomenter i forhold til sensorens rørdimensjon finner du i Tabell 1 på side 11. Rådfør deg med fabrikken hvis flensklassifiseringen til sensoren ikke er oppgitt. Stram til flensboltene på oppstrømssiden av sensoren i trinnvise sekvenser, som vist i Figur 8 på side 11, til 20 % av anbefalt tiltrekkingsmoment. Gjenta prosessen på nedstrømssiden av sensoren. Hvis sensoren har flere eller færre flensbolter, skal du stramme til boltene i en lignende kryssende rekkefølge. Gjenta hele strammingssekvensen ved 40 %, 60 %, 80 % og 100 % av anbefalt tiltrekkingsmoment, eller til lekkasjen mellom prosess- og sensorflensene stanser. Hvis lekkasjen ikke har stanset ved anbefalt tiltrekkingsmoment, kan boltene strammes ytterligere i trinn på 10 % til det slutter å lekke, eller til det maksimale tiltrekkingsmomentet for boltene er nådd. Praktiske hensyn når det gjelder foringens integritet, leder ofte brukeren til å bruke forskjellige tiltrekkingsmomenter for å stoppe lekkasjer, på grunn av den unike kombinasjonen av flenser, bolter, pakninger og sensorens foringsmateriale. 10

11 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Se etter lekkasjer ved flensene etter at boltene er strammet til. Hvis det ikke brukes riktige tiltrekkingsmetoder, kan det føre til alvorlig skade. Sensorene må strammes til på nytt 24 timer etter montering. Med tiden kan sensorens foringsmateriale bli deformert under trykk. Figur 8. Tiltrekkingsrekkefølge for flensbolter Tabell 1. Anbefalte tiltrekkingsmomenter for flensbolter for ASME B16.5 (ANSI) sensorer med flens Dimensjonskode Rørdimensjon Klasse 150 (lb-ft) PTFE-foring Klasse 300 (lb-ft) Polyuretan-/neoprenforing Klasse 150 (lb-ft) Klasse 300 (lb-ft) mm (0,5 in.) mm (1 in.) mm (1,5 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.) mm (30 in.) 195 (1)(2) 165 (1)(2) mm (36 in.) 280 (1)(2) 245 (1)(2) mm (40 in.) (2)(3) mm (42 in.) (2)(3) mm (48 in.) (2)(3) (1) Sensorer som bestilles med flensalternativkode A1, bruker MSS-SP44 klasse 150-flenser. (2) Sensorer som bestilles med flensalternativkode AA, bruker AWWA tabell D-flenser. Sensorer som bestilles med flensalternativkode AB, bruker AWWA tabell E-flenser. (3) Kun neoprenforing. 11

12 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Sensorer av skivetypen Pakninger Sensoren skal ha en pakning ved hver forbindelse til tilstøtende utstyr eller rør. Pakningsmaterialet må være kompatibelt med prosessvæsken og driftsforholdene. Metallpakninger og spiralviklede pakninger kan skade foringen. Det skal være pakninger på hver side av en jordingsring. Se Figur 9 nedenfor. Figur 9. Plassering av pakning for sensor av skivetypen Montering Spacer av Installation avstandsstykke Horisontale Horizontal målere meters Vertical Vertikale meters målere KUNDEANSKAFFET PAKNING MONTERING AV BOLTER, MUTTERE OG SKIVER O-ring AVSTANDSSTYKKE FOR INNRETTING AV SENSOREN AV SKIVETYPEN STRØMNING Innretting 1. Ved rørdimensjoner på mm (1,5 8 in.). Rosemount anbefaler på det sterkeste å montere de medfølgende avstandsstykkene for å sikre at sensoren av skivetypen blir sentrert mellom prosessflensene. Ved mindre rørdimensjoner 15 og 25 mm (0,5 og 1 in.) er det ikke nødvendig med avstandsstykker for innretting. 2. Sett inn boltene for undersiden av sensoren mellom rørflensene, og sentrer avstandsstykket på bolten. Anbefalte bolthullplasseringer for de medfølgende avstandsstykkene finner du i Figur 9. Boltspesifikasjonene finner du i Tabell Plasser sensoren mellom flensene. Forsikre deg om at avstandsstykkene er sentrert på boltene. Ved installasjoner med vertikal strømning skyves O-ringen over bolten slik at avstandsstykket holdes på plass. Se Figur 9. Bruk informasjonen i Tabell 3 for å sikre at avstandsstykkene samsvarer med prosessflensenes dimensjon og klassifisering. 4. Sett inn de andre boltene, skivene og mutterne. 5. Stram dem til i henhold til tiltrekkingsmomentene som er spesifisert i Tabell 4 på side 13. Pass på at du ikke strammer boltene for mye. Foringen kan skades. Tabell 2. Boltspesifikasjoner Nominell sensordimensjon Boltspesifikasjoner mm (0,5 1 in.) 316 SST ASTM A193, grad B8M klasse 1, gjengede monteringsbolter mm (1,5 8 in.) CS, ASTM A193, grad B7, gjengede monteringsbolter MERK Hvis du på de mindre rørdimensjonene, 15 og 25 mm (0,5 og 1 in.), bruker bolter av karbonstål istedenfor rustfritt stål, vil ytelsen reduseres. 12

13 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Tabell 3. Tabell for Rosemount-avstandsstykker for innretting Dash-nr. For å bestille et sett med avstandsstykker for innretting (med tre avstandsstykker) bruker du delenr xxxx sammen med dash-nummeret som er angitt ovenfor. Flensbolter Tabell for Rosemount-avstandsstykker for innretting (mm) Rørdimensjon Flensklassifisering AA ,5 ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AA ANSI-150# AB ,5 ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# AB ANSI-300# Sensorer av skivetypen krever gjengede bolter. Tiltrekkingssekvensen vises i Tabell 8 på side 11. Se alltid etter lekkasjer ved flensene etter at flensboltene er strammet til. På alle sensorer må flensboltene strammes på nytt 24 timer etter første stramming. (in.) Tabell 4. Tiltrekkingsspesifikasjoner for Rosemount 8750WA-sensor av skivetypen Dimensjonskode Rørdimensjon Newtonmeter lb-ft mm (0,5 in.) mm (1 in.) mm (1,5 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.)

14 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 5: JORDING Bruk Tabell 5 for å bestemme hvilket jordingsalternativ som skal brukes for at installeringen skal bli riktig. Sensorhuset skal alltid jordes i samsvar med nasjonale og lokale retningslinjer. Unnlatelse fra å gjøre dette kan føre til at utstyret gir redusert beskyttelse. Tabell 5. Jording Jordingsalternativer Rørtype Jordingskabler Jordingsringer Jordingselektrode Foringsbeskyttere Ledende rør uten Se Figur 10 Ikke nødvendig Ikke nødvendig Se Figur 11 foring Ledende rør med foring Utilstrekkelig jording Se Figur 11 Se Figur 10 Se Figur 11 Ikke-ledende rør Utilstrekkelig jording Se Figur 12 på side 15 Se Figur 13 på side 15 Se Figur 12 på side 15 Figur 10. Jordingskabler eller jordingselektrode i foret rør Figur 11. Jording med jordingsringer eller foringsbeskyttere Jordingsringer eller foringsbeskyttere 14

15 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Figur 12. Jording med jordingsringer eller foringsbeskyttere Jordingsringer eller foringsbeskyttere Figur 13. Jording med jordingselektrode 15

16 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning TRINN 6: LEDNINGSTILKOPLING Denne delen omhandler forbindelsene mellom transmitteren og sensoren, 4 20 ma-sløyfen og strømtilførselen til transmitteren. Følg kabelrørinformasjonen, kabelkravene og frakoplingskravene i avsnittene nedenfor. Kabelinnganger og kabelinnføringer Både sensorens og transmitterens koplingsboks har innganger for NPT-kabelinnføringer på 1 /2 tomme med alternative CM20- eller PG 13.5-innføringer tilgjengelig. Disse kabelinnføringene skal være i samsvar med nasjonale og lokale retningslinjer samt anleggets retningslinjer. Ubrukte kabelinnganger skal tettes med metallplugger. Det er viktig at den elektriske installeringen er riktig, for å unngå feil på grunn av elektrisk støy og interferens. Det er ikke nødvendig med separate kabelrør for spoledrev- og signalkablene, men det må være et dedikert kabelrør mellom hver transmitter og sensor. I omgivelser med elektrisk støy oppnås best resultat ved bruk av skjermet kabel. Ved klargjøring før ledningstilkopling skal du aldri fjerne mer av isolasjonen enn det som er nødvendig for at ledningen skal kunne koples til klemmen. Hvis du fjerner for mye av isolasjonen, kan dette føre til kortslutninger i transmitterhuset eller andre koplingspunkter. For sensorer med flens som installeres i en applikasjon som krever IP68-beskyttelse, kreves det forseglede kabelmuffer, kabelrør og kabelrørplugger som tilfredsstiller IP68-kravene. Alternativkodene SA, SB, SC, SD, SE og SF har forhåndstilkoplet, innkapslet og forseglet koplingsboks, som forhindrer vanninntrengning. For å tilfredsstille IP68-beskyttelseskravene krever disse alternativene uansett bruk av forseglede kabelrør. Krav til kabelrør Det er nødvendig med ett dedikert kabelrør for spoledrev- og signalkabelen mellom en sensor og en separat transmitter. Se Figur 14. Kabelbunter i ett enkelt kabelrør kan skape interferens og støyproblemer i systemet. Bruk ett sett kabler per kabelrør. Figur 14. Klargjøring av kabelrør Feil Riktig Strøm Strøm Spoledrev- og elektrodekabler Strøm Strøm Spoledrev- og elektrodekabler Utganger Utganger Utganger Utganger 16

17 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Før en kabel av riktig dimensjon gjennom kabelinnføringene i det magnetiske strømningsmålersystemet. La strømkabelen gå fra strømkilden til transmitteren. La spoledrev- og signalkablene gå mellom strømningsmålersensoren og transmitteren. Installerte signalledninger skal ikke løpe sammen, og de skal ikke være i samme kabelbrett som ledninger med vekselstrøm og likestrøm. Utstyr skal være tilstrekkelig jordet i henhold til lokale retningslinjer. Rosemounts kombinasjonskabel med delenummer (m) eller (ft) må brukes for å tilfredsstille EMC-kravene. Tilkopling mellom transmitter og sensor Transmitteren kan være integrert i sensoren eller separatmontert i henhold til anvisningene for ledningstilkopling. Kabel for separat montering krav og klargjøring Ved installasjoner som benytter separate spoledrev- og signalkabler, skal lengden begrenses til mindre enn 300 meter (1000 ft). Kablene må være like lange. Se Tabell 6 på side 18. Ved installasjoner som benytter kombinert spoledrev- og signalkabel, skal lengden begrenses til mindre enn 100 meter (330 ft). Se Tabell 6 på side 18. Klargjør endene på spoledrev- og signalkablene, som vist i Figur 15. Den uskjermede delen av ledningen skal begrenses til 25 mm (1 in.) på både signalkabelen og spoledrevkabelen. Ledninger uten kappe må innkapsles med egnet type isolasjon. Hvis ledningene er for lange eller kabelskjermingene ikke koples til, kan elektrisk støy føre til ustabile målinger. Figur 15. Klargjøring av kabel MERK Dimensjonene er oppgitt i millimeter (in.). 26 (1,00) Kabelskjerming 17

18 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Ved bestilling av kabel oppgis lengden som ønsket antall. 25 fot = Ant. (25) Tabell 6. Krav til kabler Beskrivelse Lengde Delenummer Spoledrevkabel (14 AWG) Belden 8720, Alpha 2442 eller tilsvarende Signalkabel (20 AWG) Belden 8762, Alpha 2411 eller tilsvarende Kombinert kabel Spoledrevkabel (18 AWG) og signalkabel (20 AWG) m ft m ft m ft Kople transmitteren til sensoren Ved bruk av separate spoledrev- og signalkabler, se Tabell 7. Ved bruk av kombinert spoledrev- og signalkabel, se Tabell 8. Transmitterspesifikke koplingsskjemaer vises i Figur 16 på side Kople spoledrevkabelen til klemme 1, 2 og 3 (jord). 2. Kople signalkabelen til klemme 17, 18 og 19. Tabell 7. Separate spoledrev- og signalkabler Tabell 8. Kombinert spoledrev- og signalkabel ADVARSEL Mulig risiko for elektrisk støt mellom klemme 1 og 2 (40 V vekselstrøm). Transmitterklemme Sensorklemme Ledningsdimensjon Ledningsfarge Gjennomsiktig Svart 3 eller jord 3 eller jord 14 Skjerming Skjerming Svart Gjennomsiktig Transmitterklemme Sensorklemme Ledningsdimensjon Ledningsfarge Rød Grønn 3 eller jord 3 eller jord 18 Skjerming Skjerming Svart Hvit 18

19 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Figur 16. Koplingsskjemaer for separat montering MERK På den medfølgende Rosemount-kombinasjonskabelen har signalledningene for klemme 18 og 19 en ekstra, skjermet ledning. Disse to skjermede ledningene må bindes sammen med den skjermede hovedledningen ved klemme 17 på sensorens rekkeklemme. Kutt av isolasjonen ved transmitterens koplingsboks. Se Figur 17. Figur 17. Koplingsskjema for kombinert spoledrev- og signalkabel Spoledrevkabel Coil Drive Cable Signalkabel Cable Transmitter Transsmiter Kutt Cut Shield skjermingen 1 Red rød 22 grønn Green 3 Shield skjerming 17 skjerming 17 Shield18 18 svart Black 19 White hvit Sensorer Tube 1 Red rød 2 grønn Green 3 Shield skjerming 17 skjerming 17 Shield svart Black White hvit 19

20 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Integrerte transmittere Forbindelsesledningene for en integrert transmitter er installert på fabrikken. Se Figur 18. Ikke bruk noen annen kabel enn den som er levert av Emerson Process Management, Rosemount, Inc. Figur WA32EST koplingsskjema for integrert montering Kople til analogt 4 20 ma-signal Kabelhensyn Bruk om mulig individuelt skjermet, tvinnet parkabel, enten som enkelt par eller flerparskombinasjoner. Uskjermede kabler kan benyttes ved korte spenn, så sant omgivelsesstøy og krysstale ikke er til hinder for kommunikasjonen. Minste lederstørrelse er 0,51 mm diameter (#24 AWG) for kabelspenn under 1500 meter (5000 fot) and 0,81 mm diameter (#20 AWG) for lengre spenn. Motstanden i sløyfen skal være 1000 ohm eller mindre. Det analoge utgangssløyfesignalet på 4 20 ma kan tilføres strøm internt eller eksternt. Standardposisjonen til bryteren for intern/ekstern analog strøm er intern posisjon. Strømforsyningsbryteren, som brukeren selv kan stille inn, finner du på det elektroniske kretskortet. 20

21 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA 8750WA32E kople negativ ( ) likestrøm til klemme 1 og positiv (+) likestrøm til klemme 2. Se Figur 19. Figur WA32E koplingsskjema for analogt signal ma ma 8750WA12E kople negativ ( ) likestrøm til klemme 8 og positiv (+) likestrøm til klemme 7. Se Figur 20. Figur WA12E koplingsskjema for analogt signal ma ma 21

22 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning Intern strømforsyning Den analoge signalsløyfen på 4 20 ma tilføres strøm fra selve transmitteren. Ekstern strømforsyning Den analoge signalsløyfen på 4 20 ma tilføres strøm fra en ekstern strømkilde. HART Multidrop-installasjoner krever en ekstern, analog strømkilde på V likestrøm. MERK: Hvis det skal brukes HART-feltkommunikator eller kontrollsystem, må dette koples til med en motstand på minst 250 ohm i sløyfen. For å kople til andre utgangsalternativer (pulsutgang og/eller digital inngang/utgang) skal du rådføre deg med den omfattende håndboken til produktet. Kople transmitteren til strøm 8750WA-transmitteren er beregnet for drift med V vekselstrøm, Hz eller V likestrøm. Før du kopler strøm til Rosemount 8750WA, må du ta hensyn til følgende standarder og sørge for å ha riktig strømforsyning, kabelrør og annet tilleggsutstyr. Transmitteren skal koples til strøm i overensstemmelse med nasjonale og lokale elektrisitetskrav samt elektrisitetskravene ved anlegget. Se Figur 21. Figur 21. Krav til strømsforsyning likestrøm 0,9 0.9 Strømforsyning (A) 0, , , , , , , Spenningsforsyning (V) I = krav til strømforsyning (A) V = spenningsforsyning (V) 22

23 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Krav til forsyningsledning Bruk ledning med en dimensjon på 12 til 18 AWG, som er klassifisert for applikasjonens aktuelle temperatur. Tilkopling ved omgivelsestemperaturer over 60 C (140 F) krever en ledning som er klassifisert for minst 80 C (176 F). Ved omgivelsestemperaturer over 80 C (176 F) kreves en ledning som er klassifisert for 110 C (230 F). For transmittere som forsynes med likestrøm og har forlengede strømkabler, skal du kontrollere at det er minst 12 V likestrøm ved transmitterens klemmer. Skillebrytere Kople til utstyret gjennom en ekstern skillebryter eller overbelastningsbryter. Skillebryteren eller overbelastningsbryteren skal merkes godt, plasseres nær transmitteren og være i samsvar med lokal elektrisitetskontroll. Installeringskategori Installeringskategorien for 8750WA er (overspenning) kategori II. Overstrømsvern Rosemount 8750WA-strømningsmålertransmitteren krever overstrømsvern av forsyningslinjene. Maksimumsklassifisering for overstrømsutstyr er vist i Tabell 9. Tabell 9. Overstrømsgrenser Strømsystem Sikringsstørrelse Produsent V vekselstrøm 2 A, kvikk Bussman AGC2 eller tilsvarende V likestrøm 3 A, kvikk Bussman AGC3 eller tilsvarende 8750WA32E-strømforsyning Ved vekselstrømsapplikasjoner ( V vekselstrøm, Hz) skal du kople den nøytrale vekselstrømsledningen til klemme 9 (AC N/L2) og vekselstrømsledningen til klemme 10 (AC/L1). Ved likestrømsapplikasjoner skal du kople den negative ledningen til klemme 9 (DC ) og den positive ledningen til klemme 10 (DC +). Enheter med en strømforsyning på V likestrøm kan trekke strøm opptil 1 A. Se Figur 22 for tilkopling til rekkeklemmen. Figur WA32E-transmitterens strømtilkopling 23

24 Rosemount 8750WA Hurtiginstallasjonsveiledning 8750WA12E-strømforsyning Ved vekselstrømsapplikasjoner ( V vekselstrøm, Hz) skal du kople den nøytrale vekselstrømsledningen til klemme N og vekselstrømsledningen til klemme L1. Ved likestrømsapplikasjoner skal du kople den negative ledningen til klemme N (DC ) og den positive ledningen til klemme L1 (DC +). Transmitterhuset jordes via jordingsbolten nederst på transmitterhuset. Enheter med en strømforsyning på V likestrøm kan trekke strøm opptil 1 A. Se Figur 23 for tilkopling til rekkeklemmen. Figur WA12E-transmitterens strømtilkopling Sikring Vekselstrømsledning eller DC+ Vekselstrømsjording eller likestrømsjording Nøytral vekselstrømsledning eller DC Transmitterens strømkabel Låseskrue for deksel (kun 8750WA32ES) På transmitterhus som leveres med låseskrue for dekslet, skal skruen monteres straks transmitteren er koplet til og blir tilført strøm. Følg disse trinnene for å montere låseskruen for dekslet: 1. Kontroller at låseskruen er skrudd helt inn i huset. 2. Sett på transmitterhusdekslet og kontroller at det sitter tett mot huset. 3. Bruk en M4-umbrakonøkkel, og løsne låseskruen til den er i kontakt med transmitterdekslet. 4. Skru låseskruen ytterligere 1 /2 omdreining mot klokken for å sikre dekslet. (Merk: Bruk av for stor kraft kan ødelegge gjengene.) 5. Kontroller at dekslet ikke kan fjernes. 24

25 Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA TRINN 7: GRUNNLEGGENDE KONFIGURASJON Når den magnetiske strømningsmåleren er installert og tilkoplet strøm, må transmitteren konfigureres etter grunnleggende oppsett. Disse parameterne kan konfigureres ved hjelp av et lokalt operatørgrensesnitt eller en HART-kommunikasjonsanordning. En tabell med oversikt over alle parameterne begynner på side 26. Beskrivelser av mer avanserte funksjoner finner du i den omfattende produkthåndboken. Grunnleggende oppsett Tag (Tagg) Tagg er den raskeste og enkleste måten å identifisere og skille mellom transmittere på. Transmittere kan tagges i henhold til applikasjonens krav. En tagg kan bestå av opptil åtte tegn. Flow Rate Units (Strømningshastighetsenheter) Variabelen strømningshastighetsenheter spesifiserer hvilket format strømningshastigheten skal vises i. Du bør velge enheter som passer til målingsbehovet ditt. URV (Upper Range Value (Øvre områdeverdi)) Øvre områdeverdi (URV) angir 20 ma-punktet for analog utgang. Denne verdien er vanligvis satt til full strømning. Enhetene som vises, vil være de samme som ble valgt under enhetsparameter. URV-verdien kan være mellom -10 m/s og 10 m/s (-30 ft/s til 30 ft/s). LRV (Lower Range Value (Nedre områdeverdi)) Ved omstilling av nedre områdeverdi (LRV), stilles 4 ma-punktet inn for analog utgang. Denne verdien er vanligvis satt til null strømning. Enhetene som vises, vil være de samme som ble valgt under enhetsparameter. LRV-verdien kan være mellom -10 m/s og 10 m/s (-30 ft/s til 30 ft/s). Line Size (Rørdimensjon) Rørdimensjonen (sensorstørrelse) skal tilpasses den aktuelle sensoren som er koplet til transmitteren. Størrelsen må spesifiseres i tommer. Calibration Number (Kalibreringsnummer) Sensorens kalibreringsnummer er et 16-sifret nummer som brukes til å identifisere sensorer som er kalibrert ved Rosemount-fabrikken. Lokalt operatørgrensesnitt Det lokale operatørgrensesnittet (LOI) aktiveres ved å trykke på NED-pilen to ganger. Du navigerer i menyen ved hjelp av pilene OPP, NED, VENSTRE og HØYRE. Displayet kan låses for å unngå at konfigurasjonen endres ved et uhell. Displaylåsen kan aktiveres via en HART-kommunikasjonsanordning eller ved å holde OPP-pilen inne i 10 sekunder. Når displaylåsen er aktivert, vil displayet vise DL nederst i høyre hjørne. For å deaktivere displaylåsen (DL), holder du inne OPP-pilen i 10 sekunder. Når displaylåsen er deaktivert, vil displayet ikke lenger vise DL nederst i høyre hjørne. 25

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer