Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)"

Transkript

1 s systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Montering (strømningsrør med flens) Trinn 4: Montering (strømningsrør med skive) Trinn 4: Montering (sanitært strømningsrør) Trinn 5: Jording Trinn 6: Ledningstilkopling Trinn 7: Grunnleggende konfigurasjon Trinn 8: Prosesslekkasjebeskyttelse (valgfritt) Trinn 9: Kople transmitteren til strøm Trinn 10: Kontrollere prosesskoplingene Trinn 11: Bekrefte konfigurasjonen Avslutt

2 2004 Inc. Forbeholder seg alle rettigheter. Alle varemerker tilhører eieren. Inc. Emerson Process Technology Drive Management Eden Prairie, MN USA Wiltonstraat 30 Tlf: (USA) (800) Tlf: (Int) (952) Faks: (952) KW Veenendaal Nederland Tif: +31(0) Faks: +31(0) VIKTIG MELDING Emerson Process Management AS P.O. Box 204 NO 3901 Porsgrunn Norge Tlf: (47) Faks: (47) E.mail: Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om 8712 C/U/H. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service og feilsøking. Du vil finne mer informasjon i referansehåndboken for 8712 C/U/H (dokumentnummer ). Håndboken og denne hurtigmonteringsveiledningen finner du også i elektronisk format på nettstedet ADVARSEL Unnlatelse fra å følge disse monteringsanvisningene kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Monterings- og serviceanvisningene skal kun brukes av kvalifiserte personer. Utfør ikke annen service enn det som står forklart i brukerhåndboken med mindre du er kvalifisert. Verifiser at driftsomgivelsene for strømningsrøret og transmitteren er i overensstemmelse med den aktuelle FM- eller CSA-godkjenningen C/U/H skal aldri koples til et strømningsrør som ikke er fra, i eksplosjonsfarlig atmosfære.

3 ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Montering av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for 8712 C/U/H for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker montering. Før en HART-basert kommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene i sløyfen er montert i samsvar med retningslinjene for egensikker (IS) eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Ved eksplosjonssikker/flammesikker montering, må strømningsrørdekslet ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Ledninger som fører høyspenningsstrøm kan forårsake elektrisk støt. ADVARSEL Strømningsrørforingen kan lett skades ved håndtering. Plasser aldri noe gjennom strømningsrøret for å løfte eller oppnå hevarmvirkning. Hvis foringen skades, kan strømingsrøret bli ubrukelig. Unngå faren for at strømningsrørets foringsender skades, ved å ikke bruke metall- eller spiralviklede pakninger. Hvis det forventes at strømningsrøret skal fjernes ofte, bør det tas forholdsregler for å beskytte foringsendene. Korte rørstykker (spool) festet til strømningsrørets ender, brukes ofte som beskyttelse. Riktig stramming av flensboltene er avgjørende for at strømningsrøret skal fungere riktig og ha tilstrekkelig levetid. Alle bolter skal strammes i riktig rekkefølge til spesifisert moment. Unnlatelse fra å følge disse anvisningene kan føre til stor skade på strømningsrørets foring, og det kan bli nødvendig å skifte ut strømningsrøret.

4 TRINN 1: FØR MONTERING Før du monterer 8712C/U/H-transmitteren for magnetisk strømningsmåling, er det flere trinn som bør utføres for å gjøre monteringsprosessen enklere: Identifiser alternativene og konfigurasjonene som gjelder din applikasjon. Still inn brytere om nødvendig. Ta hensyn til mekaniske, elektriske og miljømessige krav. Mekaniske hensyn På monteringsstedet for 8712C/U/H-transmitteren skal det være tilstrekkelig plass til sikker montering, enkel tilgang til kabelporter, fullstendig åpning av transmitterdeksler og enkel avlesning av LOI-skjermen. (Se Figur 1.) Transmitteren skal monteres i stående stilling. Hvis 8712C/U/H-transmitteren monteres separat i forhold til strømningsrøret, vil begrensningene som gjelder for strømningsrøret, ikke gjelde for 8712C/U/H-transmitteren. Figur 1. Dimensjonstegning for 8712C/U/H LOI-deksel, standarddeksel 109 (4.31) 89 (3.51) 229 (9.01) 71 (2.81) Med LOI-deksel 79 (3.11) 11 (0.44) 283 (11.15) 305 (12.02) 75 (2.96)

5 Miljømessige hensyn Oppnå maksimal levetid for transmitteren ved å unngå høy varme og vibrasjon. Typiske problemområder: linjer med høy vibrasjon og integrerte transmittere montering i varmt klima i direkte sollys montering utendørs i kaldt klima Separat monterte transmittere kan monteres i kontrollrommet for å beskytte elektronikken fra det uheldige miljøet, og for å ha lett tilgang med tanke på konfigurasjon og service. Både separate og integrerte 8712C/U/H-transmittere krever ekstern strømtilførsel, og det må være tilgang til en egnet strømkilde. Monteringsprosedyrer Monteringen av 8712C/U/H omfatter detaljerte mekaniske og elektriske monteringsprosedyrer. Montere transmitteren På et fjerntliggende sted kan transmitteren monteres på et rør med en diameter på opp til 50 mm (2 in.), eller mot en flat overflate. Rørmontering Slik monterer du transmitteren på et rør: 1. Fest monteringsplaten til røret ved hjelp av festeanordningene. 2. Fest 8712C/U/H-transmitteren til monteringsplaten ved hjelp av monteringsskruene. Overflatemontering Slik monterer du transmitteren på en overflate: 1. Fest 8712C/U/H-transmitteren til monteringsstedet ved hjelp av monteringsskruene.

6 Identifisere alternativer og konfigurasjoner Standardapplikasjonen for 8712C/U/H omfatter en 4 20 ma-utgang og kontroll over strømningsrørspolene. Andre applikasjoner kan kreve en eller flere av følgende konfigurasjoner eller alternativer: Multidrop-kommunikasjon PZR (positiv nullpunktsretur) Ultralydkontroll Ekstra utgang Pulsutgang Det kan også være andre alternativer. Sørg for å identifisere de alternativene og konfigurasjonene som gjelder din situasjon, og ha en liste over disse i nærheten under montering og konfigurasjon. Hardvarejumpere/-brytere Det elektroniske kretskortet for 8712C/U/H er utstyrt med tre brytere som brukeren kan stille inn. Med disse bryterne stiller du inn feilalarmmodus, intern/ekstern analog strømtilførsel, og transmittersikkerhet. Standard konfigurasjon for disse bryterne ved levereing fra fabrikken, er som følger: Feilalarmmodus: Intern/ekstern analog strømtilførsel: Transmittersikkerhet: HØY INTERN AV Endre bryternes innstilling I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre bryternes innstilling. Hvis du ønsker å endre bryternes innstilling, skal du følge fremgangsmåten som forklares i håndboken. Elektriske hensyn Før du lager elektriske forbindelser til 8712C/U/H, må du ta hensyn til følgende standarder og sørge for å ha riktig spenningsforsyning, kabelrør og annet tilleggsutstyr.

7 TRINN 2: HÅNDTERING Håndter alle delene forsiktig for å unngå skade. Om mulig skal systemet transporteres til monteringsstedet i den originale transportbeholderen. Teflon -belagte strømningsrør leveres med endedeksler som beskytter mot mekanisk skade og normal uhemmet forvrengning. Fjern endedekslene rett før montering. Figur strømningsrørstøtte for håndtering Strømningsrør på mm (½ 4 in.) Strømningsrør på 150 mm (6 in.) eller mer B02A, C02A

8 TRINN 3: MONTERING Rør oppstrøms/nedstrøms For å sikre nøyaktighet i forhold til spesifikasjonene på tross av svært varierende prosessforhold, skal strømningsrøret monteres minst fem rette rørdiametre oppstrøms og to rørdiametre nedstrøms fra elektrodeflaten. (Se Figur 3.) Figur 3. Rette rørdiametre oppstrøms og nedstrøms 5 rørdiametre 2 rørdiametre Strømning G02A Strømningsretning Strømningsrøret skal monteres slik at strømningspilens FOR- OVER-ende, vist på strømningsrørets identifikasjonstagg, peker i samme retning som strømningen gjennom røret. Strømningsrørets plassering Strømningsrøret skal monteres i en stilling som sikrer at det hele tiden er fullt under drift. Ved vertikal montering vil prosessvæsketrømningen oppover sørge for at tverrsnittsflateområdet alltid er fullt uavhengig av strømningshastigheten. Horisontal montering bør begrenses til lavtliggende rørseksjoner som normalt er fulle. I slike tilfeller skal elektrodeflaten stå i 45 vinkel i forhold til horisontalstillingen.

9 Figur 4. Strømningsrørets plassering A STRØMNING A01A, A01C STRØMNING Elektrodene i 8705-strømningsrøret er riktig plassert når de to målingselektrodene er i klokken 3- og klokken 9-stillingen som vist til høyre i Figur 4. Elektrodene i 8711-strømningsrøret er riktig plassert når toppen av strømningsrøret er enten i vertikal eller horisontal stilling som vist i Figur 5. Unngå montering der toppen av strømningsrøret er plassert i 45 vinkel i forhold til vertikal eller horisontal stilling. Figur 5. Monteringsstilling for Elektrodeflate 45 Elektrodeflate E01A, F01A

10 TRINN 4: MONTERING (STRØMNINGSRØR MED FLENS) Pakninger Strømningsrøret skal ha en pakning ved hver forbindelse til tilstøtende utstyr eller rør. Pakningsmaterialet må være kompatibelt med prosessvæsken og driftsforholdene. Metall- eller spiralviklede pakninger kan skade foringen. Det skal være pakninger på hver side av jordingsringen. Ved alle andre applikasjoner (inkludert strømningsrør med foringsbeskyttere eller jordingselektrode) kreves det kun en pakning ved hver endeforbindelse. Flensbolter Anbefalt tiltrekkingsmoment i forhold til strømningsrørets linjedimensjon og foringstype finner du i Tabell 1 for ASME B16.5 (ANSI) og Tabell 2 for DIN-flenser. Rådfør deg med fabrikken hvis flensklassifiseringen til strømningsrøret ikke er oppgitt. Stram til flensboltene på oppstrømssiden av strømningsrøret i trinnvise sekvenser som vist i Figur 6 til 20 % av anbefalt tiltrekkingsmoment. Gjenta prosessen på nedstrømssiden av strømningsrøret. Hvis strømningsrøret har flere eller færre flensbolter, skal du stramme til boltene i en lignende kryssende rekkefølge. Gjenta hele strammingsrekkefølgen ved 40 %, 60 %, 80 % og 100 % av anbefalt tiltrekkingsmoment eller til lekkasjen mellom prosess- og strømningsrørflensene stanser. Hvis lekkasjen ikke har stanset ved anbefalt tiltrekkingsmoment, kan boltene strammes ytterligere 10 % til det slutter å lekke, eller til det maksimale tiltrekkingsmomentet for boltene er nådd. Praktiske hensyn når det gjelder foringens integritet leder ofte brukeren til å bruke forskjellige tiltrekkingsmomenter til å stoppe lekkasjer på grunn av den unike kombinasjonen av flenser, bolter, pakninger og strømningsrørets foringsmateriale. Se etter lekkasjer ved flensene etter at boltene er strammet til. Hvis det ikke brukes riktige tiltrekkingsmetoder, kan det føre til alvorlig skade. Strømningsrør må strammes til på nytt 24 timer etter montering. Med tiden kan strømningsrørets foringsmateriale deformeres under trykk.

11 Figur 6. Tiltrekkingsrekkefølge for flensbolter 8 bolter 8742f_01a.eps Tabell 1. Anbefalte tiltrekkingsmomenter for flensbolter på og 8707-strømningsrør med høyt signal Dimensjonskode Teflon-/ Tefzel-/ PFA-foring Polyurethane-/ Neoprene-/ Linatex-foring Klasse 150 Klasse 300 Klasse 150 Klasse 300 Linjedimensjon (lb-ft) (lb-ft) (lb-ft) (lb-ft) mm ( 1 /2 in.) mm (1 in.) mm (1 1 /2 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.) mm (30 in.) mm (36 in.)

12 Tabell 2. Flensboltmoment- og boltbelastningsspesifikasjoner for 8705 Teflon-/Tefzel-foring Dimen- PN10 PN 16 PN 25 PN 40 sjons- Linje- (Newton- (Newton- (Newton- (Newton kode dimensjon meter) (Newton) meter) (Newton) meter) (Newton) -meter) (Newton) mm (0.5 in.) mm (1 in.) mm (1.5 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.)

13 mm (1 in.) mm (1.5 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.) Polyurethane-/Linatex-/Neoprene-foring PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 (Newton) (Newton) (Newton) Dimensjonskode Linjedimensjon (Newtonmeter) (Newtonmeter) (Newtonmeter) (Newtonmeter) (Newton)

14 TRINN 4: MONTERING (STRØMNINGSRØR MED SKIVE) Pakninger Strømningsrøret skal ha en pakning ved hver forbindelse til tilstøtende utstyr eller rør. Pakningsmaterialet må være kompatibelt med prosessvæsken og driftsforholdene. Metall- eller spiralviklede pakninger kan skade foringen. Det skal være pakninger på hver side av jordingsringen. Ved alle andre applikasjoner (inkludert strømningsrør med foringsbeskyttere eller jordingselektrode) kreves det kun en pakning ved hver endeforbindelse. Tilpasning og bolting 1. Ved linjedimensjoner på mm (1 1 /2 8 in.), skal sentreringsringene plasseres over hver ende på strømningsrøret. Ved mindre linjedimensjoner, 4 25 mm ( in.), er det ikke nødvendig med sentreringsskiver. Ved dimensjon på 100 og 150 mm (4 og 6 in.), PN 10 16, skal strømningsrøret settes inn med ringene først, og deretter skal skrueboltene settes inn. Hullene skal her være plassert på innsiden av ringen. 2. Sett inn skrueboltene på undersiden av strømningsrøret, mellom rørflensene. Skrueboltspesifikasjonene finner du i Tabell 3. Hvis du på de mindre linjedimensjonene, 4 25 mm ( in.), bruker bolter av karbonstål istedenfor rustfritt stål, vil ytelsen reduseres. Tabell 3. Skrueboltspesifikasjoner Nominell strømningsrørdimensjon Skrueboltspesifikasjoner 4 25 mm ( in.) 316 SST ASTM A193, grad B8M klasse 1, gjengede monteringsbolter mm (1 1 /2 8 in.) CS, ASTM A193, grad B7, gjengede monteringsbolter

15 3. Plasser strømningsrøret mellom flensene. Pass på at sentreringsringene er riktig plassert i skrueboltene. Skrueboltene skal være på linje med merkene på ringene som stemmer overens med flensen du bruker. 4. Sett inn de andre skrueboltene, skivene og mutterne. 5. Strammes i henhold til tiltrekkingsmomentene i Tabell 1. Pass på at du ikke strammer boltene for mye. Foringen kan skades. Figur 7. Plassering av pakning med sentreringsringer Kundeanskaffet pakning Montering, skruebolter, muttere og skiver Sentreringsringer STRØMNING A1A

16 Flensbolter Stram til flensboltene i en kryssende rekkefølge. Se alltid etter lekkasjer ved flensene etter at flensboltene er strammet til. På alle strømningsrør må flensboltene strammes på nytt 24 timer etter første stramming. Tabell 4. Dimensjonskode Linjedimensjon lb-ft Newton-meter 15F 4 mm (0.15 in.) F 8 mm (0.30 in.) mm ( 1 /2-in.) mm (1 in.) mm (1 1 /2 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) 70 61

17 TRINN 4: MONTERING (SANITÆRT STRØMNINGSRØR) Pakninger Strømningsrøret skal ha en pakning ved hver forbindelse til tilstøtende utstyr eller rør. Pakningsmaterialet må være kompatibelt med prosessvæsken og driftsforholdene. Det følger pakninger med alle 8721-sanitære strømningsrør bortsett fra når prosessforbindelsen er av typen IDF-sanitærskrue. Tilpasning og bolting Standard praksis ved anlegget bør følges ved montering av magnetisk strømningsmåler med sanitærkoplinger. Det kreves ikke spesielle tiltrekkingsmomenter og boltingsteknikker. Figur 8. Montering av 8721-sanitært strømningsrør Brukeranskaffet klemme Brukeranskaffet pakning Klemme og pakning fra produsent hvis bestilt 8721_a_06.eps

18 TRINN 5: JORDING Bruk Tabell 5 til å bestemme hvilket jordingssystem som skal følges for at monteringen skal bli riktig. Strømningsrørhuset skal alltid jordes i samsvar med nasjonale og lokale elektrisitetsbestemmelser. Unnlatelse fra å gjøre dette, kan føre til at utstyret gir redusert beskyttelse. Den interne jordingsforbindelsen (beskyttende jordingsforbindelse) inni koplingsboksen er den interne jordingsforbindelsesskruen. Denne skruen identifiseres med jordingssymbolet. Tabell 5. Jording Jordingsalternativer Ingen jordingsalternativer Rørtype Ledende rør uten Se Figur 9 foring Ledende rør med Utilstrekkelig foring jording Ikke-ledende rør Utilstrekkelig jording Jordingsringer Ikke nødvendig Jordingselektroder Ikke nødvendig Foringsbeskyttere Se Figur 10 Se Figur 10 Se Figur 9 Se Figur 10 Se Figur 11 Se Figur 12 Se Figur 11 Figur 9. Ingen jordingsalternativer eller jordingselektrode i foret rør Jording C

19 Figur 10. Jording med jordingsringer eller foringsbeskyttere Jording Jordingsringer eller foringsbeskyttere C Figur 11. Jording med jordingsringer eller foringsbeskyttere Jording Jordingsringer a01b

20 Figur 12. Jording med jordingselektroder Jording a01a TRINN 6: LEDNINGSTILKOPLING Kabelinnganger og kabelinnføringer Både strømningsrørets og transmitterens koplingsboks har kabelinnganger for 20 mm (3/4 in.) NPT-kabelinnføringer. Disse kabelinnføringene skal være i samsvar med lokale retningslinjer og anleggets retningslinjer. Ubrukte kabelinnganger skal tettes med metallplugger. Det er viktig at den elektriske monteringen er riktig, for å unngå feil på grunn av elektrisk støy og interferens. I omgivelser med elektrisk støy oppnås best resultat ved bruk av skjermet kabel. Kabler til strømningsrør Før en kabel av riktig dimensjon gjennom kabelinngangene i det magnetiske strømningsmålersystemet. La strømkabelen gå fra spenningsforsyningen til transmitteren. La spoledrev- og elektrodekablene gå mellom strømningsmåleren og transmitteren. Klargjør endene på spoledrev- og elektrodekablene som vist i Figur 13. Den uskjermede delen av ledningen skal begrenses til 25 mm (1 in.) på både elektrodekabelen og spoledrevkabelen. Hvis ledningene er for lange eller kabelskjermene ikke koples til, kan elektrisk støy føre til ustabile målinger.

21 Figur 13. Klargjøring av kabel 26 (1.00) Kabelskjerm MERK Dimensjonene er oppgitt i millimeter (in.). 8705_0041a.eps Trinn 6.1 Transmitterens spoleinngang Denne delen omhandler spenningsforsyning til strømningsrørspolene gjennom transmitteren. Transmitterspolens inngangsspenning sender en impulsformet likestrømsfrekvens til strømningsrøret. Figur 14. Transmitterens tilkopling til spenningsforsyning 8712/8712e01c.eps

22 Kople til transmitterens ledninger i samsvar med lokale elektrisitetskrav. Transmitterhuset jordes via den gjengede kabelinngangen. (Se Figur 13.) Ved vekselstrømsapplikasjoner skal den nøytrale vekselstrømsledningen koples til klemmen N og vekselstrømsledningen koples til klemmen L1. Ved likestrømsapplikasjoner skal den positive og den negative klemmen koples til på riktig måte. Enheter med en spenningsforsyning på V likestrøm kan trekke strøm opp til 1 A. I tillegg skal kravene til forsyningsledning og skillebryter som er gitt nedenfor, følges: Figur 15. Strømforbruk 1,0 0,75 Strømforsyning (A) 0,5 0, Spenningsforsyning (V) I = 10/V I = krav til strømforsyning (A) V = spenningsforsyning (V) Krav til forsyningsledning Bruk ledning med dimensjon minst 0,8 mm 2 klassifisert for applikasjonens aktuelle temperatur. Koplinger ved omgivelsestemperaturer over 60 C (140 F) krever en ledning som er klassifisert for minst 80 C (176 F). Ved omgivelsestemperaturer over 80 C (176 F), kreves en ledning som er klassifisert for minst 110 C (230 F).

23 Skillebrytere Kople til utstyret gjennom en ekstern skillebryter eller overbelastningsbryter. Skillebryteren eller overbelastningsbryteren skal merkes godt, plasseres nær transmitteren og være i samsvar med lokal elektrisitetskontroll. Monteringskategori Monteringskategorien for 8712C/U/H er (overspenning) kategori II. Overstrømsvern 8712C/U/H-transmitteren krever overstrømsvern av forsyningslinjene. Maksimal klassifisering for overstrømsutstyr er som følger: Nettstrøm Sikringsstørrelse Produsent 110 V vekselstrøm 250 V; 1 A, kvikk Bussman AGCI eller tilsvarende 220 V vekselstrøm 250 V; 0,5 A, kvikk Bussman AGCI eller tilsvarende Krav til spenningsforsyning på 115 V vekselstrøm eller 230 V vekselstrøm Kople til transmitterens ledninger i samsvar med lokale elektrisitetskrav for 115 V vekselstrøm eller 230 V vekselstrøm. I tillegg skal kravene til forsyningsledning og skillebryter som er gitt nedenfor, følges: Krav til spenningsforsyning på V likestrøm Enheter med en spenningsforsyning på V likestrøm, kan trekke strøm opp til 2 A. På grunn av dette må inngangsstrømledningen tilfredsstille visse målingskrav. For kombinasjoner som ikke er vist, kan du kalkulere maksimalavstanden ved gitt støtstrøm, kildespenning og minste startspenning for transmitteren, 10 V likestrøm, ved hjelp av følgende ligning: Maksimal motstand = spenningsforsyning 10 V likestrøm støtstrøm

24 Tabell 6. Lengde glødet kobberledning (Cu) Type spenningsforsyningsledninger Ledningsdimensjon 0,5 mm 2 (20 AWG) 0,8 mm 2 (18 AWG) 1,25 mm 2 (16 AWG) 2,5 mm 2 (14 AWG) 3,3 mm 2 (12 AWG) 5,3 mm 2 (10 AWG) Glødet Cu milliohm/m (milliohm/ft) 33,29 (10.15) 20,94 (6.385) 13,17 (4.016) 8,28 (2.525) 5,21 (1.588) 3,28 (0.999) Ledningens maksimale lengde for hver tilhørende spenningsforsyningskilde 30 V -forsyning m (ft) 375 (1,230) 596 (1,955) 948 (3,110) (4,950) (7,870) (12,510) 24 V -forsyning m (ft) 191 (625) 302 (990) 482 (1,580) 767 (2,515) (3,995) (6,355) Tabell 7. Lengde håndtrukket kobberledning (Cu) Type spenningsforsyningsledninger Ledningsdimensjon 0,8 mm 2 (18 AWG) 1,25 mm 2 (16 AWG) 2,5 mm 2 (14 AWG) 3,3 mm 2 (12 AWG) 5,3 mm 2 (10 AWG) Håndtrukket Cu milliohm/m (milliohm/ft) 21,78 (6.640) 13,70 (4.176) 8,61 (2.626) 5,42 (1.652) 3,41 (1.039) 20 V -forsyning m (ft) 111 (365) 178 (585) 283 (930) 453 (1,485) 719 (2,360) (3,750) 14 V -forsyning m (ft) 35 (115) 56 (185) 90 (295) 145 (475) 230 (755) 366 (1,200) Ledningens maksimale lengde for hver tilhørende spenningsforsyningskilde 30 V -forsyning m (ft) 573 (1,880) 911 (2,990) (4,760) (7,565) (12,030) 24 V -forsyning m (ft) 291 (955) 463 (1,520) 736 (2,415) (3,840) (6,110) 20 V -forsyning m (ft) 172 (565) 273 (895) 434 (1,425) 692 (2,270) (3,605) 14 V -forsyning m (ft) 55 (180) 87 (285) 139 (455) 221 (725) 352 (1,155)

25 Alternativer, hensyn og prosedyrer Figur 16. Strømforsyning i forhold til inngangsspenning Støtstrøm Nominell Strømforsyning (A) A Inngangsspenning (V) Trinn 6.2 Transmitterens kommunikasjonsinngang Kople ekstern spenningsforsyning til sløyfe på 4 20 ma Utgangssløyfesignalet på 4 20 ma kan tilføres spenning internt eller eksternt. Standardposisjonen for den interne/eksterne analoge spenningsjumperen er intern posisjon. Spenningsforsyningsjumperen som brukeren selv kan stille inn, finner du på det elektroniske kretskortet. Internt Den analoge strømsløyfen på 4 20 ma kan tilføres spenning fra selve transmitteren. Motstanden i sløyfen skal være 1000 ohm eller mindre. Hvis det skal brukes HART-kommunikator eller kontrollsystem, må dette koples til med en motstand på minst 250 ohm i sløyfen. Eksternt HART Multidrop-monteringer krever ekstern analog spenningsforsyning på V likestrøm. Hvis det skal brukes HART-kommunikator eller kontrollsystem, må dette koples til med en motstand på minst 250 ohm i sløyfen. Ekstern spenning koples til 4 20 ma-sløyfen ved å kople -likestrøm til klemme 8 og +-likestrøm til klemme 7. (Se Figur 14.)

26 MERK Ved tilkopling av noen av de andre utgangsalternativene (pulsutgang for teller, ekstra utgang for bryterstengning, eller positiv nullpunktsretur), skal du se i produkthåndboken. Trinn 6.3 Ledningstilkopling mellom transmitter og strømningsrør Bruk ett sett kabler per kabelrør. Figur 17. Klargjøring av kabelrør Feil Riktig Strøm Utgang Strøm Utgang Spoledrev- og elektrodekabler Strøm Utgang Strøm Utgang Spoledrev- og elektrodekabler 8705/0000a01a, 0000a01b.eps Tabell 8. Krav til kabler Beskrivelse Lengde Delenummer Signalkabel 0,5 mm 2 (20 AWG) Belden 8762, Alpha 2411 eller tilsvarende Spoledrevkabel 2,5 mm 2 (14 AWG) Belden 8720, Alpha 2442 eller tilsvarende Kombinert signal- og spoledrevkabel 0,8 mm 2 (18 AWG) (1) m ft m ft (1) Kombinert signal- og spoledrevkabel anbefales ikke for magnetisk strømningsmålersystem med høyt signal. Ved separat montering, skal en kombinert signal- og spoledrevkabel begrenses til under 30 m (100 ft.). m ft

27 Koplinger mellom strømningsrør og transmitter Figur 18. Koplingsskjema 8712_04a Koplinger mellom strømningsrør med høyt signal og transmitter med høyt signal Figur 19. Koplingsskjema A

28 Figur 20. Koplinger mellom strømningsrør og separat montert transmitter 8712_05a Trinn 7: Grunnleggende konfigurasjon Når den magnetiske strømningsmåleren er montert og tilkoplet strøm, må transmitteren konfigureres etter grunnleggende oppsett. Disse parameterene kan konfigureres ved hjelp av et lokalt operatørgrensesnitt, en 375 eller 275 HART-kommunikator eller AMS. En tabell med oversikt over alle parametrene finner du på side 30. Beskrivelser av mer avanserte funksjoner finner du i produkthåndboken. Grunnleggende oppsett Tag (Tag) Tagg er den raskeste og enkleste måten å identifisere og skille mellom transmittere på. Transmittere kan tagges i henhold til applikasjonens krav. Taggen kan bestå av opp til åtte tegn. Flow Rate Units (Strømningshastighetsenheter) Variabelen strømningshastighetsenheter spesifiserer hvilket format strømningshastigheten skal vises i. Du bør velge enheter som passer til målingsbehovet ditt.

29 URV (Øvre områdeverdi) Øvre områdeverdi (URV), eller område for analog utgang, er forhåndsinnstilt til 10 m/s ved fabrikken. Enhetene som vises, vil være de samme som ble valgt under enhetsparameter. LRV (Nedre områdeverdi) Nullstill nedre områdeverdi (LRV), eller nullpunkt for analog utgang, for å endre størrelsen på området (span) mellom URV og LRV. Ved normale forhold skal LRV-verdien settes nær minste forventede strømningshastighet for å maksimere oppløsningen. LRV skal være mellom 10 m/s og 10 m/s. Line Size (Linjedimensjon) Linjedimensjonen (rørdimensjon) skal tilpasses det aktuelle strømningsrøret som er koplet til transmitteren. Dimensjonen skal spesifiseres i tommer i henhold til de tilgjengelige dimensjonene som er oppgitt nedenfor. Calibration Number (Kalibreringsnummer) Rørets kalibreringsnummer er et 16-sifret nummer som brukes til å identifisere strømningsrør som er kalibrert ved -fabrikken.

30 Funksjon HART-hurtigtaster LOI-tast PROCESS VARIABLES 1, 1 (PROSESSVARIABLER) DIAGNOSTIKK OG SERVICE Analog Output Test 1, 1, 3 Tilleggs- funksjon (Analog utgangstest) Pulse Output Test (Pulsutgangtest) 1, 2, 3 Tilleggs- funksjon Self Test (Egendiagnose) 1, 2, 1, 2 Tilleggs- funksjon D/A Trim (4-20 ma Output) 1, 2, 4, 1 Tilleggs- funksjon (Digital/analog trim (4 20 ma-utgang)) Scaled D/A Trim 1, 2, 4, 2 (Skalert digital/analog trim) Electronics Trim (Elektronikktrim) 1, 2, 4, 3 Tilleggs- funksjon Auto Zero Trim 1, 2, 4, 4 Tilleggs- funksjon (Automatisk nullpunktstrim) Universal Auto Trim 1, 2, 4, 5 Tilleggs- funksjon (Universal autotrim) (kun 8712U) GRUNNLEGGENDE OPPSETT Tag (Tagg) 1, 3, 1 XMTR-info Flow Rate Units 1, 3, 2, 1 Enheter (Strømningshastighetsenheter) URV (Øvre områdeverdi) 1, 3, 3 Område for analog utgang LRV (Nedre områdeverdi) 1, 3, 4 Tilleggs- funksjon Line Size (Linjedimensjon) 1, 3, 5 Rørdimensjon Calibration Number (Kalibreringsnummer) 1, 3, 6 Rørkalibreringsnummer Damping (Dempning) 1, 3, 7 Dempning DETALJERT OPPSETT Pulse Output Scaling 1, 4, 3, 2, 1 Tilleggs- funksjon (Pulsutgangsskala) Pulse Width (Pulsbredde) 1, 4, 3, 2, 2 Tilleggs- funksjon Special Units (Spesialenheter) 1, 3, 2, 2 Tilleggs- funksjon User-Defined Volume Unit 1, 3, 2, 2, 1 Tilleggs- funksjon (Brukerdefinert volumenhet) Base Volume Unit (Basisvolumenhet) 1, 3, 2, 2, 2 Tilleggs- funksjon Conversion Number 1, 3, 2, 2, 3 Tilleggs- funksjon (Konverteringstall) Base Time Unit (Basistidsenhet) 1, 3, 2, 2, 4 Tilleggs- funksjon User-Defined Flow Unit (Brukerdefinert strømningsenhet) 1, 3, 2, 2, 5 Tilleggs- funksjon

31 Funksjon HART-hurtigtaster LOI-tast Auxiliary Output (Ekstra utgang) 1, 4, 3, 3 Tilleggs- funksjon Totalizer (Teller) 1, 1, 4 Teller Measure Gross Total 1, 1, 4, 1 Teller (Måle bruttoverdi) Start Totalizer (Starte teller) 1, 1, 4, 4 Teller Stop Totalizer (Stoppe teller) 1, 1, 4, 5 Teller Reset Totalizer (Nullstille teller) 1, 1, 4, 6 Teller Low Flow Cutoff 1, 4, 4, 1 Tilleggs- funksjon (Lavstrømningssperre) Coil Drive Frequency 1, 4, 1, 3 Tilleggs- funksjon (Spoledrevfrekvens) Control Status (Kontrollstatus) 1, 4, 4, 4 Tilleggs- funksjon Signal Processing Control 1, 4, 4 Tilleggs- funksjon (Signalbehandlingskontroll) Number of Samples (Antall prøver) 1, 4, 4, 5 Tilleggs- funksjon Maximum Percent Limit 1, 4, 4, 6 Tilleggs- funksjon (Maksimal prosentgrense) Time Limit (Tidsgrense) 1, 4, 4, 7 Tilleggs- funksjon GJENNOMGANG AV VARIABLER Review (Gjennomgang) 1, 5 DIVERSE FUNKSJONER Coil Current (Spolestrøm) 1, 4, 1, 7 Tilleggs- funksjon (kun 8712U) Transmitter Gain (Transmitterens 1, 4, 1, 8 Tilleggs- funksjon forsterkning) (kun 8712U) Flowtube Gain (Strømningsrørets 1, 4, 1, 9 Tilleggs- funksjon forsterkning) (kun 8712U) Message (Melding) 1, 4, 5, 4 XMTR-info Date (Dato) 1, 4, 5, 5 XMTR-info Flowtube Tag (Strømningsrørets tagg) 1, 4, 5, 8 XMTR-info Flowtube Serial Number 1, 4, 5, 7 XMTR-info (Strømningsrørets serienummer) Liner Material (Foringsmateriale) XMTR-info Electrode Type (Elektrodetype) XMTR-info Electrode Material (Elektrodemateriale) XMTR-info

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Installering

Detaljer

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev.

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4 Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. AA Hurtigstartveiledning 2 MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009 Hurtigmonteringsveiledning Start Trinn 1: Første oppkopling for konfigurering Trinn 2: Grunnleggende sikkerhets- og tidskonfigurasjon Trinn 3: Grunnleggende Ethernet- eller seriekonfigurasjon Trinn 4:

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Dr a g o n fly TM. Installasjon og brukerveiledning. Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited

Dr a g o n fly TM. Installasjon og brukerveiledning. Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited Dr a g o n fly TM Installasjon og brukerveiledning Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited Merknad om varemerker og patenter Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot,

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer