Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på"

Transkript

1 Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på konferanse på Deltasenteret 10.oktober 2006

2 Hvorfor Stor ny brukergruppe Flere over 50 år enn under i EU i 2020 Alder reduserer funksjonsevnen En økende, kravstor og ressurssterk gruppe, stort markedspotensial

3 Funksjonsevne Svake Variasjon i brukerpyramiden Personlig assistanse Hjelpeteknologi Brukernes evner Trenger tilpassing Universell utforming De som kan bruke alt Gode

4 Før ny Plan- og bygningslov: Lover og departementer i strid med hverandre Alle pilotkommunene jobbet med kommuneplanen med tilhørende bestemmelser; hvordan gjør vi det? Hva kan vi stille krav om i reguleringsbestemmelser? Er teknisk forskrift så langt vi kan gå?? I såfall hva er vitsen med å stille krav??? Byggebransjen vil ha samme regler i alle kommuner!!!! Er det fortsatt sånn - egentlig?

5 Nye lover nye muligheter Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Trådte i kraft fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling Plandelen trådte i kraft fra Byggesaksdelen trådte i kraft Ny teknisk forskrift trådte i kraft

6 To ulike definisjoner av universell utforming: Politisk *: utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. * MD begrepsavklaring 2007 Strategisk: plandelen Juridisk **: utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. ** Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2009 Lovpålagt: bygningsdelen

7 Full harmoni eller.

8 I den kommunale planleggingen kan det stilles krav som går ut over minimumsstandard i forskrift. Dette gjelder for eksempel universell utforming, jf. siste ledd. (Ot.prop /08 merknad til 1)

9 Litt fra merknadene til 12-7 som inneholder ei oppramsing av 14 punkter det kan gis bestemmelser om: 4. Funksjons- og kvalitetskrav til bygg, anlegg og uteområder, herunder krav om universell utforming 5. Boliger, antall, typer, krav til tilgjengelighet m.m Hensikten er å styrke reguleringsplanen som boligpolitisk styringsverktøy, knyttet til fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser, sikring av minstestørrelse, ev. Krav om livsløpstandard eller andre krav til tilgjengelighet og standard. Det kan også stilles krav til lokalisering og utforming av boliger som skal bygges for eller tilpasses eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og så videre. Det har vært uklart hva regelen i 26 i gjeldende lov åpner for her, og formuleringene blir nå videre.

10 Miljøverndepartementet understreker alltid at kommunen må utnytte handlingsrommet som planmyndighet og jobbe tverrsektorielt. Men hvor stort er egentlig kommunens handlingsrom som planmyndighet - og byggemyndighet? Klarer vi å jobbe på tvers? Påstand: For at byggesak skal kunne følge opp planbestemmelser om universell utforming, må planbestemmelsen være formulert slik at det mulig. Og da er det lurt at de er med på å formulere planbestemmelsen!

11 Reguleringsbestemmelser: må forankres i politiske mål i samfunnsdelen formuleres som funksjonskrav Rekkefølgekrav og utbyggningsavtaler: kan avtale krav til universell utforming juridisk bindende eks. krav om detaljregulering

12 Hva kan vi gjøre med det da?

13 MÅL: God folkehelse og universell utforming skal prege Gjøviksamfunnet Strategier: Legge universell utforming til grunn for gjennomføring av alle fysiske tiltak i lokalsamfunnet Benytte kollektivtransportmidler som er tilgjengelige for orienterings- og bevegelseshemmede Tilrettelegge arenaene for idretts- og kulturopplevelser for bevegelses, orienterings- og hørselshemmede, inkludert lokaler og toaletter i tilknytning til disse Kommunal oppfølging: 5. Fastsette egne retningslinjer - krav til ulike typer bygg 6. Universell utforming av IKT-løsninger m.m. 7. Arealplanlegging skal sikre universell utforming og folkehelse 8. Aktiv bruk av reguleringsbestemmelser og veiledere og informasjon til utbyggere

14 Kommuneplanbestemmelser Vestre Toten og Gjøvik

15 Krav om detaljregulering kan legges inn som reguleringsbestemmelse etter , kan knyttes til rekkefølgebestemmelser etter , og evt. tas inn som krav i utbyggingsavtale etter 17

16

17 Det finnes et kommunalt handlingsrom. Bruk verktøykassa!!!

18 Ny Teknisk forskrift Mange og viktige endringer sikrer universell utforming i nye bygg Alle nye publikumsbygg og arbeidsbygg får krav til universell utforming Alle nye boliger kan sikres en grunnleggende livsløpstandard Krav om heis fra og med tredje etasje i nye leilighetsbygg Krav om heis fra og med andre etasje i nye publikums- og arbeidsbygg Fra krav om brukbart til konkrete ytelseskrav! Dørbredder, stigning, lys, lyd, heisstørrelse, snusirkel, plass rundt toalett, ved siden av dører, osv. Det varsles frister for eksisterende publikumsbygg Skoler, barnehager og andre offentlige bygg vil nok får de korteste fristene

19

20

21

22 Tilgjengelig boenhet grunnleggende krav Alle hovedfunksjoner; dvs. stue, kjøkken, soverom, bad og toalett skal være på inngangsplanet, og skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser Gjelder bare inngangsplanet ikke for øvrige plan i boligen Trinnfri atkomst til bygning med boenhet gjelder alle typer boliger For småhus kan det gjøres unntak i bratt terreng Ikke unntak for boliger i bygg med krav om heis

23 Følger av TEK: Blokkleiligheter (heiskrav utløsende faktor) 1.etasje firemannsboliger Eneboliger og rekkehus på ett plan Sokkelleilighet med egen inngang fra bakkeplanet Tilgjengelig boenhet TEK10 Ingen automatikk: Eneboliger og rekkehus der hovedfunksjonene ikke ligger på inngangsplanet Eneboliger og rekkehus med hovedfunksjonene fordelt på ulike plan For å sikre tilgjengelige boliger der TEK ikke sikrer dette automatisk, kan kommunen bruke reguleringsbestemmelser Eneboliger har nok plass, et spørsmål om planløsning. Rekkehus i flere plan med liten grunnflate kan være utfordrende.

24 Kritikken mot TEK10: Arealkrevende Små boliger for ungdom Studentboliger Dyrt Svært få avhengig av rullestol Bratt terreng Vanskelig å få til trinnfri atkomst Dårlig utnytting av infrastruktur Konflikt med utnyttingsgrad 7 % av boligmassen kan brukes av rullestolbruker. Boligmassen fornyes med ca. 1 % årlig. Eldre vil bo hjemme så lenge de kan. Antall eldre med sviktende helse øker. Konklusjon i NIBR-rapport 2005: 17; Slik vil eldre bo: 1. Alle nødvendige hovedfunksjoner på inngangsplanet 2. Bad, kjøkken, stue og soverom tilgjengelig med rullestol 3. Trinnfri atkomst fra terreng/parkering til boligens inngangsplan Konklusjon: Den ordinære boligmassen må svare på framtidas behov!

25 Arealkravet gang/vindfang SINTEF Byggforsk gikk høsten 2010 gjennom kravene i TEK10 med fokus på ekstra arealkrav som følge av krav om tilgjengelig boenhet.

26 Arealkravet - bad Krav til rullestoltilpasset bad har vært kritisert spesielt. Tilgjengelig bad kan realiseres på 4,2 4,4 m 2 med plass til toalett, dusj, vask og vaskemaskin. Hvor mange bad bygges mindre enn dette?

27 Arealkrav kjøkken og stue Svært små ekstra arealkrav til kjøkken og stue p.g.a. TEK10 Møblering løses ved å fjerne en stol slik at rullestol får plass

28 Arealkrav ettsengsrom I praksis gir ikke TEK10 økt arealkrav til ettsengsrom fordi krav til volum i rom for permanent opphold fører til at rommet i alle fall bør være minst av en slik størrelse det det vil være plass nok til rullestol.

29 Arealkrav parsengsrom Kravene i TEK10 for parsengsrom kan løses som «Laila-soverom» (til venstre) på 8m 2. Tviler sterkt på at mange parsengsrom bygges mindre!

30 Eksempel på tilgjengelig boenhet TEK10 på 28 m 2 I studentbolig og de aller minste boligene kan sofa også være seng. Arealet kan dermed reduseres til ca. 20m 2

31 Tilgjengelig boliger 36 m 2 TEK10 SINTEF sin konklusjon: TEK10 kan føre til noe økte kostnader p.g.a. økt arealkrav, men merkostnaden vil sjelden gå over kr. TEK10 fører ikke til at badet blir uforholdsmessig stort eller mye dyrere enn kravene i TEK97. PS. Løsninga til høyre viser hvordan rekkehus med liten grunnflate kan forberedes og endres til tilgjengelig boenhet ved behov.

32 Bratt terreng krav TEK Gangatkomst til byggverk (1) Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m. Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås, gjelder ikke kravet om trinnfrihet og stigning til bygning med boenhet uten krav om heis.

33 Veiledning til unntaksbestemmelsen i 8.6 I første ledd er det gitt et unntak for småhus (bygning med boenhet uten krav om heis) i bratt terreng. Unntaket gjelder dersom terrenget er for bratt til at kravet til stigningsforhold fra kjørbar vei og parkering kan oppnås. Ved vurdering av tomtens beskaffenhet kan det legges vekt på følgende: inneklemte tomter i etablerte boligområder områder der veistruktur er lagt små tomter kravet til stigningsforhold vil redusere tomtens kvalitet med hensyn til uteoppholdsareal og lignende. I boligområder i jomfruelig terreng vil unntak være mindre aktuelt. Ved vurdering av bygningens plassering på tomten må det tas hensyn til: muligheter for annen plassering på tomta vurdering av alternative bygningstyper og forholdet til terreng, tomt og atkomstvei.

34 Tosidig utbygging i bratt terreng Hovedplan Hovedplan Inngangsplan Tilgjengelig boenhet Atkomstveg Ikke krav om tilgjengelig boenhet. Men boligen kan fungere på hovedplanet Forslag til reguleringsbestemmelse: Alle boliger skal ha et hovedplan med alle hovedfunksjoner (jfr. TEK 12-2). Der terrenget ikke tillater at inngangsplanet kan legges til hovedplanet, bør boligen forberedes for ettermontering av trappeheis eller løfteplattform mellom inngangsplanet og hovedplanet.

35 Kan ensidig utbygging lønne seg i bratt terreng? Hovedplan Inngangs -plan Hovedplan Inngangsplan Atkomstveg Atkomstveg Ensidig vegnett gir høgere tomtekostnad. Men ved tosidig utnytting må vi legge til kostnadene ved å komme inn på tomtene på oversida av vegen og inn i garasjen og huset. Det er summen av kostnadene til felles infrastruktur og nødvendig opparbeiding på egen tomt som er den reelle tomtekostnaden. I spesielt bratt terreng, vil det antagelig vil lønne seg å bygge ensidig. Dette må bestemmes på planstadiet! Men da må byggesak og plan snakke sammen.

36 Stigende terreng Generelle prinsipper for veger: Samleveger tar opp høydeforskjellene Atkomstveger følger høydekotene Atkomstveg Atkomstveg Atkomstveg Hvor bratt må terrenget være for at løsninga til høyre blir billigst?

37 Men det er ikke alltid at plassering på nedsiden av vegen er like vellykka. Men når nøden er størst er hjelpemiddelsentralen nærmest!

38 Krav til trinnfri atkomst gir større krav til planlegging i bratt terreng Er tradisjonelle flateplaner godt nok til å planlegge vegnettet og annen infrastruktur? Eller bør vi gå rett på detaljregulering? Tomter som er svært vanskelig og dyre å bygge ut Plassering av atkomst, hus, garasje og uteområder på hver enkelt tomt Bedre og mer detaljert kartgrunnlag (ekvidistanse 0,5m eller mindre?) Valg av hustype Dyrere plan, men billigere utbygging = billigst utbygging? I sentrumsnære områder er de enkleste tomtene allerede tatt i bruk. Flate arealer ofte i konflikt med jordvern. Norge har mye terreng.

39 OVERORDNET NIVÅ Forankring: Politisk Administrativt, overordnet og detaljplaner Organisatorisk Kvalitetssikring i planprosessen Forståelse i markedet, kompetanseheving DETALJNIVÅ Arbeidet med universell utforming dreier seg både om de store linjene og detaljene. Må jobbe parallelt på overordna nivå og detaljnivå for å få gode resultater; også i planlegging.

40 Plan Eiendom Byggesak Helse Brannvern Privat utbygger Teknisk Brukere Arkitekter og entreprenører Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Konsulenter/ Håndverkere Universell utforming er tverrfaglig. Man må snakke med hverandre på tvers i organisasjonen, mellom nivåene og mellom privat og offentlig!

41 Plan og bygningsloven- arena for politisk forankring og medvirkning Ny plan- og bygningslov gir nye muligheter og større ansvar til kommunene. Bedre samsvar mellom mål i samfunnsdelen og krav i arealdelen Teknisk forskrift mye bedre IKKE SKYLD PÅ VERKTØYKASSA!

42 Likestillingsombudet har fått nye oppgaver overfor kommuner som ikke følger opp lovene!!!!!!!!

43 Individuelle forutsetninger Samfunnets tilrettelegging og kommunen har ansvaret Tips for å unngå slike ting; sjekk:

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på konferanse på Deltasenteret 10.oktober 2006 Hvem er de

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Torunn Kvinge Bjørg Langset Siri Nørve Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? NOTAT 2012:112 Tittel: Forfatter: Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Torunn Kvinge,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Utgave: endelig Dato: 2011-05-16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: endelig / 2011-05-16 Arkivreferanse: -

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Hjelpemidler i boliger

Hjelpemidler i boliger Hjelpemidler i boliger en veileder om bygningsmessige forbedringer INNHOLD Hensikt og målgruppe 2 Innledning 3 Sentrale instanser og anvisninger 4 Ansvar og anbefalinger 5 1. Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000.

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Etterinnstallering av heis i boligselskap

Etterinnstallering av heis i boligselskap Etterinnstallering av heis i boligselskap Sluttrapport fra prosjektet Modeller for etterinnstallering av heis i eksisterende boligmasse 2009 Karoline Berg Maus INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer