Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10"

Transkript

1 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

2 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg 2

3 Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter, hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne > Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak 3

4 Universell utforming Lovbestemmelser om universell utforming > Uteområder åpne for allmennheten > Byggverk for publikum > Arbeidsbygning > Eksisterende bebyggelse Lovbestemmelser om tilgjengelig bolig > Boligbygning og felles utearealer PBL Kap. 28 og 29 4

5 TEK10 Byggteknisk forskrift > Funksjonskrav med ytelser i forskrift for uu > Ytelser følger av dimensjoneringsgrunnlag for universell utforming og krav til helse og sikkerhet i bruk > Kravsnivået er basert på at hovedløsningen skal være inkluderende > Gjennomgående krav helhetlig løsning > TEK10 er en rettslig standard i henhold til DTL 5

6 Bytte prosjekteringsmodell Bytte ut den voksne mannen på 185 som kan rekke opp til 226cm, som kan løpe fort, som ser skarpt, som hører godt og som tenker klart. Og som ikke lar seg påvirke av verken pollen og støv Illustrasjon Le Corbusier Modulor 2 6

7 ..til en mangfoldig modell Illustrasjon: Arkitekt Geir Johnsen 7

8 Framkommelighet og arealdisponering > Trinnfritt > Bredder og lengder > Snuareal > Sikthøyde > Rekkehøyde > Hånd arm kraft > Materialer Foto: Camilla Ryel 8

9 Veifinning > Orienterbarhet > Planløsning (logisk) > Lysforhold > Kontraster > Skilting > Markering 9

10 Lydforhold > Romgeometri > Taleforståelse > Støyhindring > Akustikk > Lydfordeling > Teleslynge Foto: Tone Rønnevig 10

11 Luft og materialer > Inneklima Foto: Husbanken 11

12 Betjeningspanel håndtak, armaturer 12

13 Sikkerhet i bruk Foto: Tone Rønnevig 13

14 Brannsikkerhet Foto: Recto Correa 14

15 Universelt utformet Uteområder åpne for allmennheten

16 Uteareal Uteareal: > Opparbeidet atkomst > Parkeringsareal > Opparbeidet ute - oppholdsareal Skogsholt, mark som ikke er opparbeidet, inngår ikke i kravene 16

17 Uteareal der det stilles krav om universell utforming > Uteareal for allmennheten > Felles uteareal for større boligområde > Uteareal for boligbygning med krav om heis > Uteareal for byggverk for publikum > Uteareal for arbeidsbygning TEK Unntak: Uteareal eller del av uteareal som etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse 17

18 Foto: Hans Jørgen Osnes 18

19 Krav til uteoppholdsareal > Egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper > Plasseres og utformes i forhold til sol- og lysforhold, støy- og annen miljøbelastning > At fare for personer unngås TEK Byggverk skal etter sin funksjon ha tilstrekkelig uteoppholdsareal 19

20 Universell utforming av uteoppholdsareal TEK > Opparbeidet badeplass skal være utstyrt eller utformet slik at det er lett å komme ned i og opp av vannet Foto: Tone Rønnevig 20

21 Universell utforming av uteoppholdsareal TEK > Det skal være plass for rullestoler der det anlegges sitteplasser > Gangatkomst skal ha fri bredde på min. 1,8 m Foto: Siri Helle 21

22 Universell utforming av uteoppholdsareal TEK > Opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha et horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 m x 1,6 m som muliggjør deltakelse og likestilt bruk Foto: Tone Rønnevig 22

23 Universell utforming av uteoppholdsareal TEK > Opparbeidet utendørs nivåforskjell skal være sikret og/eller merket visuelt og taktilt > Stolper, rekkverk mv. skal ha synlig kontrast til omgivelsene Foto: Hans Jørgen Osnes 23

24 Gangatkomst > Gangvei fra kjørbar vei og parkering til inngangsparti til byggverk og uteoppholdsareal og mellom disse > Til bolig trinnfri, stigningsforhold 1:20 > Gjelder for alle bygninger med boenhet > Unntak for boenhet uten krav om heis der terreng er for bratt terreng for å oppnå stigningsforhold på 1:20 > Til byggverk trinnfri, 1:20 unntak 1:10 > Til uteoppholdsareal, trinnfri, 1:20 til minst ett når det er flere av det samme for øvrig 1:10 og unntak 1:10 > Breddemål, fast dekke, visuell og taktil avgrensing TEK

25 Visuell og taktil avgrensing Foto: Hans Jørgen Osnes 25

26 Fast dekke Foto: Husbanken 26

27 Kjøreatkomst, parkering oppstillingsplass > Tilfredsstillende kjøreatkomst > Oppstillingsplass for vareleveranse Parkeringsplass for forflytningshemmede: > Tilstrekkelig antall > Nær hovedinngang, nær heis i p-kjeller/hus > Belysning og være tydelig merket TEK Oppstillingsplass for rullestol, barnevogn og lignende 27

28 Sammenheng mellom bestemmelser i plandelen og bygningsdelen I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om: PBL 12-7, 4. ledd > Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal 28

29 Universelt utformet Byggverk for publikum og arbeidsbygning

30 Krav om heis TEK > Byggverk for publikum, arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis 30

31 > For byggverk med tre etasjer eller flere skal minst en heis være dimensjonert for sykebåre minimum 1,1 x 2,1m > Løfteplattform kan benyttes i gitte sammenhenger > Heis og løfteplattform skal være utformet slik at den også er brukbar i henhold ny prosjekteringsmodell Stor nok, høy nok, bred nok, hørbar, synlig og brukervennlig 31

32 Planløsning > Byggverk for publikum skal ha planløsning og fordeling av rom som fører til at flest mulig på en likestilt måte har tilgang til og kan bruke alle deler av byggverket som er åpne for publikum TEK10 > Arbeidsbygning skal ha planløsning og fordeling av rom tilpasset arbeidsplassens behov. Arbeidsbygning skal utformes slik at det er mulig for personer med funksjonsnedsettelse å arbeide i bygningen

33 Krav til kommunikasjonsveier > Inngangsparti trinnfritt, synlig og markert > Varemottak > Kommunikasjonsveier trinnfri, stigning 1:20, bredde min 1,5m synlig skilting med angivelse av luminanskontrast informasjon med lyd og tekst etasjeangivelse merking av søyler og lignende definering av gangsoner TEK

34 Krav til inngangsparti TEK > Sentralt plassert > Trinnfritt > Synlig > Horisontalt plan > Betjening av dør (åpner) Foto: Edel Heggem 34

35 Orientering og kontraster Foto: Tone Rønnevig Foto: Hans Jørgen Osnes 35

36 Krav til rom og annet oppholdsareal Rom og annet oppholdsareal skal ha TEK10 > Størrelse, utforming, belysning og lydforhold slik at likestilt deltakelse er mulig 12-7 > Trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,5 m. Areal for rullestol skal plasseres slik at rullestolsbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte > Resepsjon og informasjonstavle sentralt plassert i forhold til hovedatkomst og være lett å finne 36

37 Tilgjengelig og brukbar Boligbygning

38 God bolig godt uteareal > Intuitiv struktur > Gunstig plassering > Trinnfri gangatkomst > Stigningsforhold > Tilstekkelig ute - oppholdsareal med sol og gode lydforhold > Universell utforming av fellesareal Illustrasjon: Husbanken 38

39 Tilgjengelig boenhet småhus > Boenheter med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan skal være tilgjengelige på inngangsplanet for personer med nedsatt funksjonsevne > Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom og bad/toalett TEK

40 Bygning med boenhet krav om heis og krav om tilgjengelighet > Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis > Kravet gjelder ikke der atkomst fra inngangsparti til boenhet kun går over én etasje > Boenhet i bygning med krav til heis skal være tilgjengelig på inngangsplanet TEK

41 Bratt terreng unntak for bolig uten krav om heis > For at unntaket kan gjøres gjeldende må tomtens beskaffenhet, plassering av byggverket jf. 8-3 atkomstforhold samt bygningstype vurderes > Unntak kan være aktuelt for: Inneklemte tomter i etablerte boligområder Små tomter > Det skal vurderes om tomtens størrelse eller beskaffenhet ikke gir rom for annen plassering TEK10 Eventuelle føringer for plassering eller beskrivelser i områdets detaljplan og reguleringsplan

42 Sammenheng mellom bestemmelser i plandelen og bygningsdelen I reguleringsbestemmelser kan følgende hensyn tas inn: > Antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov > Eksempelvis kan det angis en prosentandel av boenheter som skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet i henhold til TEK 10 vil det da kreves tilgjengelighet til disse PBL 12-7, 5. ledd 42

43 Krav om heis i bygning med tre etasjer 43

44 Krav om heis unntak 44

45 Krav til inngangsparti og rom I bygning med heis og der alle hovedfunksjoner er på inngangsplanet: >Alle rom på inngangsplanet skal være tilgjengelige og brukbare for rullestol >Trinnfri atkomst til inngangsparti >Tilgjengelig balkong / terrasse >Tilgjengelig bod og oppbevaringsplass >Tilgjengelig avfallssystem og kildesortering TEK

46 Inngangsparti Fotos: Tone Rønnevig 46

47 Krav til tilgjengelige rom > Entre > Rom for varig opphold > Bad og toalett > Bod og oppbevaringsplass > Balkong, terrasse > Avfallssystem og kildesortering TEK

48 Rom i tilgjengelig boenhet > Dimensjonert for rullestol på inngangsplanet > Trinnfri tilgang > Snuareal 1,5 m > Kunne betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte > I rom for varig opphold fri passasje til dør og vindu på 0,9m TEK

49 Bad/toalett TEK > Størrelse og planløsning > Fri gulvplass 1,5 m > Fri sideplass toalett > 0,9-0,2 > Passasje 0,9 til sideplass > Mulighet for trinnfri dusjsone > Festemulighet i vegg i dusjog toalettsone 49

50 Tilgjengelig felles avfall og kildesortering TEK Foto. Tone Rønnevig 50

51 Universelt utformet Bygningsdeler

52 Krav til bygningsdeler > Dør bredder sideplass, kontraster > Trapp bredder, utforming, håndlister, markering, belysning > Rekkverk høyder, åpninger, utforming > Rampe stigning, markering, håndlister > Leider - sikkerhet > Vindu, glass sikkerhetsglass, merking, barnesikring, åpning > Skilt, styrings - og betjeningspanel TEK

53 Dør Bredde, kontrast, betjeningshøyde 53

54 Fri sideplass ved dør 54

55 Åpningskraft for dør 55

56 Rekkverk og håndlister TEK

57 Markering av trinn TEK

58 Rekkverk TEK

59 Vindu > Minst ett vindu skal kunne betjenes med en hånd > Hendel skal kreve liten betjeningskraft og være plassert slik at den kan nås fra sittende stilling > Barnesikring i vindu fra 2.etasje TEK Foto: Tone Rønnevig 59

60 Skilting og merking 60

61 Merking av glassfelt TEK

62 Behov for å lære mer om....tilgjengelighet og universelt utforming?

63 ...og god bruk av plan- og bygningsloven Foto: Hans Jørgen Osnes 63

64 Kompetanseprogram for kommune og byggenæring > Kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommuner > Opplæringsverktøy med flere moduler, se uukurs.dibk.no > Direktoratets kursinstruktører holder kostnadsfritt kurs i din kommune bestill kurs på Direktoratets hjemmeside > Informasjonsprogram for byggenæringen Opplæringsverktøy for prosjekterende og utførende er under utvikling og vil bli presentert på Direktoratets websider i løpet av

65 Universell utforming krever nytenkning, det kan kanskje være nyttig å ta seg et kurs eller to. Takk for oppmerksomheten Foto: Tone Rønnevig 65

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Universell utforming flerleilighetsbygg

Universell utforming flerleilighetsbygg Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.02.2009 Innhold 00:01 01.02.2009 Forord

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav.

Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav. Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak UU = Universell utforming Tilgjengelighet To tema som går side ved side i

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på konferanse på Deltasenteret 10.oktober 2006 Hvorfor Stor

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000.

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT 1 NYE FORSKRIFTER - TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk - Veiledning for Byggteknisk forskrift - Forskrift om byggesak - Veileder for Forskrift om

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

Saksnr: - Side 2 av 2

Saksnr: - Side 2 av 2 Saksnr: - Side 2 av 2 Bydel Bjerke, Postboks 13 Økern, 0508 OSLO, postmottak@bbj.oslo.kommune.no Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO, postmottak@bfr.oslo.kommune.no Bydel Gamle Oslo, Postboks

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler

Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler Avdelingsdirektør Lisbet Landfald STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggkonferansen 2. november 2010 Lov om offentlige anskaffelser 6: "Statlige, kommunale, fylkeskommunale

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg Estetisk, trygt og tilgjengelig en veileder for riktig utforming av bygg Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2013 ISBN 978-82-92998-21-2 Heftet er produsert med midler fra Husbanken. I redaksjon har

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer