Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav."

Transkript

1 Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak

2 UU = Universell utforming Tilgjengelighet To tema som går side ved side i TEK 8, 10 og 12

3 Lovverk

4 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 20.kuni 2008 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. - Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

5 Formål Pbl 1-1: Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak..

6 UU er ikke bare rullestol. Også ulike stadier i livet.

7 DiBK-definisjon: Tilgjengelighet: Egenskap ved den fysiske utforming av bygninger, transportmidler, utemiljø som sikrer mennesker med funksjonsnedsettelser atkomst og bruk ved egen hjelp. Universell utforming: Utforming av produkter, byggverk og uteområder slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. universell = innebærer inkluderende og likeverdig. fysiske forhold = skille mellom menneskeskapte forhold og naturen. Likestilt bruk av byggverk og uteområder.

8 Kommunen kan styre UU gjennom Plan. (Pbl 11-9,5 Pbl 12-7,4+5.) Eksempel i reguleringsbestemmelse: et gitt antall boenheter skal ha alle hovedfunksjoner på inngangspartiplanet.

9 Forskjell på Tilgjengelighet og UU. Tilgjengelighet er det som er ute UU er det som er ute og inne. Tilgjengelighet gjelder ikke alle boliger bare noen (TEK )

10 Ute Krav om tilgjengelig boenhet Boenhet i bygning med krav om heis skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften. For boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan gjelder tilsvarende for inngangsplanet. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Her et utvalg som ansv. prosjekterende må kjenne til: - Hovedfunksjoner: Stue, kjøkken, soverom, toalett. - Planløsning lett å orientere seg (Tek 12-5) - Skal dimensjoneres for rullestol (Tek 12-7). - Trinnfri atkomst til balkong/uteplass - Lukkevindu m/1.grepshåndtak, nås i sittende stilling - Inngangsparti skal ha belysning + H.inng.dør synlig (Tek 12-4) - Trinnfritt, plass til rullestol på utsiden av H.inng.dør

11 Universell utforming

12 Tilgjengelig boenhet - Heis? Rødfarget etasje: - UU i alle rom Lyseblå rom: - Minimum 1 bad med UU i hver leilighet

13 Tilgjengelig boenhet? I tilgjengelig boenhet: Inngangsparti skal være trinnfritt (Tek 12-4). Dimensjonert på inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri adgang (Tek 12-7). Atkomst til balkong/terrasser/uteplass til hovedplan skal være trinnfri (terskel maks 25mm) (Tek 12-11).

14 Ikke lovlig lenger?

15 Tilgjengelighet Tek 8-2 om krav til uteareal. (Unntak uteareal som etter sin funksjon er uegnet for person med funksjonsnedsettelse.) TEK 8 6. Krav til gangadkomst: Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m. Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigning på 1:20 kan oppnås, gjelder ikke dette kravet for gangatkomst til bygning med boenhet uten krav om heis. (Vanlige eneboliger).

16 Rom for varig opphold Inne Rom for varig opphold: Stue, kjøkken, soverom, arbeidsrom, gjesterom Ikke varig opphold: Bad, Bod, lager, vaskerom, entre, vindfang, hall Andre rom??? Tv-stue, lekerom, hobbyrom, hobbyverksted, treningsrom, utestue, allrom, disponibelt, møterom, konferanserom, kurslokale Krav i alle rom for varig opphold: - Fri passasje på 0,9 m til dører og vinduer, m.v.

17 Inne Universell utforing Krav om universell utforming av byggverk Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. Veiledningen til Tek 12-1, må leses nøye av alle ansvarlig prosjekterende UU-begrepet omfatter mye. Se gjerne henvisningene til løsninger.

18 Universell utforming av byggverk tilsier at hovedløsningene skal være utformet slik at de kan brukes av flest mulig på en likestilt måte

19

20 Råd fra SINTEF:

21 TEK 12-4 og utover, en blanding av: -generelle krav til alle bygg, UU, Tilgjengelighet Tommelfingerregel: Det planet som har hovedinngangsdør har UU-krav. 1 bad skal alltid ha UU.

22 Snusirkel - bolig = 1500 mm Snusirkel Publikumsbygg = 1600 mm

23 Tek Bad og toalett (Alle nye boliger) (1) Boenhet skal ha minst ett bad og toalett (Ett i hver etasje i arbeidsbygning) der følgende skal være oppfylt: a) Fri gulvplass til en snusirkel med diam. min.1,5 m foran toalett, min. 0,9 m fri gulvplass på den ene siden, min. 0,2 m på den andre siden av toalett. Fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett. b) Det skal være mulighet for trinnfri dusjsone. c) Vegg i dusj og toalettsone skal gi festemulighet for ettermontering av nødvendig utstyr.

24 FDV-dokumentasjon

25 Generelt om dokumentasjonskrav. FDV-dokumentasjon (1av5) Tek kap 2 og 4 setter krav til dokumentasjon fra PRO. Denne dokumentasjonen er grunnlaget for FDV. Her har sporbarhet i kvalitetssystemet avgjørende betydning. Dokumentene skal vanligvis ikke sendes kommunen, men ligge hos PRO. Verifikasjon = Skriftlig bevis for oppfyllelse av krav og ytelser. (Tek 2-2.) Dokumentasjon = Skriftlig materiale som utarbeides i et byggeprosjekt. (inkl. verifik.) (Tek 2-3.) Funksjonskrav = Målsettinger. Brukernes behov. Omformet til definerte minimumskrav i TEK. Ytelser = Målbare (tallfestede) kvaliteter. Ytelseskrav i TEK.

26 Generelt om preaksepterte ytelser. FDV-dokumentasjon (2av5) Preaksepterte ytelser (løsninger). Fastsatte minimumskrav. (Er referansenivå ved komparative analyser). Ressursbesparende - krever ikke spesialkompetanse. Dokumentasjon: Vi følger veiledningen til Tek. Kan fravikes dersom funksjonskravene verifiseres ved analyse. (Verifikasjon = Skriftlig bevis for oppfyllelse av krav og ytelser.) Analysemetoden må være egnet til og gyldig for formålet. Forutsetningene skal være beskrevet og begrunnet. Analysen skal angi nødvendige sikkerhetsmarginer.

27 FDV-dokumentasjon (3av5) pbl Sluttkontroll og ferdigattest:.ved ferdigattest skal det fra tiltakshavers eller de ansvarlige foretaks side foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets og byggeproduktenes egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av bygget. Byggesaksforskriften 8-2 Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold: Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen som angitt i byggteknisk forskrift 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine ansvarsområder. Søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering.

28 Tek 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen FDV-dokumentasjon (4av5) (1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte. (2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet. Tek 4-2. Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket.

29 FDV-dokumentasjon (5av5) Veiledningen til forskriften vil konkretisere hvilken dokumentasjon som må foreligge. Eksempler kan være: Fasadetegninger Plantegninger Viktige snitt og detaljer Branntegninger Skjemategninger for tekniske installasjoner Brannsikkerhetsstrategi Statiske beregninger Energiberegninger Produktdokumentasjon/datablader

30 Energikrav

31 To alternative metoder: Energitiltak. En enkel metode som ikke fordrer energibudsjettberegning. Det holder å vise til at 11 listede energitiltak er oppfylt. Energiramme. Kravet er uttrykt i kwh/m2 år og gis for 13 ulike bygningskategorier.

32 Total solfaktor for glass/vindu (gt)<0,15 på solbelastet fasade (avh dokum. Ikke kjølebehov). Omfordeling / Teknisk bytte mulig i begge modeller. For å forhindre ufornuftig omfordelig, er det satt absolutt minstekrav til isolasjonsstandard og tetthet for alle bygninger. Minstekrav: U-verdi yttervegg 0,22 W/ m2 K U-verdi gulv 0,18 W/ m2 K Lufttetthet 3,0 oms ved 50 Pa U-verdi tak 0,18 W/ m2 K U-verdi vindu/dør 1,6 W/ m2 K I tilegg: Minstekrav, med unntak for småhus: U-verdi for glass/vindu/dør inkl. karm/ramme x andel vindu/dør-areal av byggets oppv. BRA<= 0,24.

33 I praksis: Begrenset glassareal Tykkere vegger og tak Trelags vindu, event. isolering av karm eller andre produktforbedringer Ingen utkragede betongkonstruksjoner Nøyaktighet ved utførelse for å oppnå tett bygg Balansert ventilasjonsanlegg Effektive ventilasjonsvifter Varmegjenvinningsgraden i næringsbygg er økt fra 70% til 80%.

34 Energikravene gjelder alle tilbygg, påbygg, underbygg uansett størrelse. Gjelder ikke eksist. del + utvidelse av eksist. rom m/yttervegg. Pbl 31-2 Kommunen kan tillate rehab/ombygging når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til Tek-krav uten uforholdsmessige kostnader. Fritidsboliger: < 50 m2 Ingen krav < 150 m2 Kun minstekrav > 150 m2 Krav som småhus Egne regler for laftehus Uavhengig kontroll av lufttetthet i nye boliger fra

35 Energimerking er knyttet til kjøp og salg av eiendom (privatrettslig) og er ikke knyttet til pbl.

36 Slutt

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Anticimex AS Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Byggesak AS Hvordan bekrefte at tiltak oppfyller myndighetskrav Prosessuell del Kapittel 1. Felles bestemmelser Kapittel

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT 1 NYE FORSKRIFTER - TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk - Veiledning for Byggteknisk forskrift - Forskrift om byggesak - Veileder for Forskrift om

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.02.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler

Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler Ny teknisk forskrift 2010 nye byggesaksregler Avdelingsdirektør Lisbet Landfald STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggkonferansen 2. november 2010 Lov om offentlige anskaffelser 6: "Statlige, kommunale, fylkeskommunale

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Hva kommer rundt neste sving?

Hva kommer rundt neste sving? Fagmøte torsdag 29.04.10 Hva kommer rundt neste sving? Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo Regjeringens/Stortingets mål TEK 10 gjelder fra 01.07.10 Energi

Detaljer

Ny plan og bygningslov

Ny plan og bygningslov Ny plan og bygningslov Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 1 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling Raskere og enklere prosesser Kostnadsreduksjoner Brukervennlighet

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleie av bolig, søknadsplikt og krav KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleieboliger 2 Bustadsmeldinga byggje bu - leve Dersom bustadeigarar skal byggje om eller endre bruk

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Innføring i regleverket

Innføring i regleverket Innføring i regleverket Plan og bygningsloven TEK 10 + SAK 10 Veiledning til TEK Standarder Bransjeveiledninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. (plan- og bygningsloven) Forskrift

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Standard Norge, desember 2012 prosjektrapport 2012 Standard

Detaljer

Vi må nå tenke framtidig FDV-informasjonen levert på web i standardisert form som del av Byggnett (Altinn for bygg)

Vi må nå tenke framtidig FDV-informasjonen levert på web i standardisert form som del av Byggnett (Altinn for bygg) Eier- og forvalterforum for Norges bygninger FAD- Forbruker- og administrasjonsdepartementet (Eierorg. Statsbygg m.fl ) HD- Helsedepartementet ved eieravdelingen (Eierorg for sykehusene) KS (Eierorg. for

Detaljer