Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015"

Transkript

1 12. desember 2014 Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015 oppsummering og vurdering av endringene BAKGRUNN I januar 2014 gikk KMD ved statsråd Jan Tore Sanner gikk høyt ut og signaliserte forenklinger i kravene i til universell utforming og tilgjengelighet i byggteknisk forskrift. Sanner lot seg intervjue av NRK og antydet snusirkel 1,30 m som nytt minstekrav. I mars 2014 arrangerte DiBK et innspillsmøte om forenkling av tilgjengelighetskravene. foreslo flere konkrete endringer. I juni 2014 sendte KMD et endringsforslag på høring i juni 2014 hvor de ba om tilbakemelding på to alternative endringsforslag for tilgjengelighetskrav i boenhet: Alt. A: Beholde dagens tilgjengelighetskrav, men i hver bygning kan det gis unntak for 50 % av boenhetene under 50 m2 BRA. Alt. B: Beholde dagens tilgjengelighetskrav, men endre snusirkel fra 1,5 m til 1,4 m, og kun kreve at ett rom av hver funksjon må tilfredsstille kravet. I august 2014 avga høringsmerknader. Foreningen anbefalte alternativ B, men med reduksjon av snusirkel til 1,30 m og lemping av kravet til fri sideplass ved dør. Foreningen viste til at dette ble støttet av resultatene fra et forskningsprosjekt utført av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved Høgskolen i Gjøvik. anbefalte videre å øke terskelkravet utvendig til maksimalt 50 mm, og at justerte tilgjengelighetskrav ble innført som minstekrav for inngangsplanet i alle nye boliger. Med krav om trinnfrihet og snusirkel 1,30 m ville alle boliger på inngangsplanet være tilpasset rullestolsbrukere som benytter manuelle rullestoler eller elektriske rullestoler med midtsentrert drivhjul. Nå 11. desember 2014 publiserte KMD de endelige kravene. konstaterer at KMD ikke har tatt hensyn til foreningens innspill, og at det kun gjøres mindre justeringer og endringer i forskriften. De nye unntaksreglene som innføres for 50 % av ett- og toroms boenhetene under 50 m 2 i blokker vil bare berøre en liten andel av det som bygges. Med flere unntaksregler blir regelverket også mer komplisert og uoversiktlig, og ikke enklere å forstå. I det følgende sammenstilles endringene fra 1. januar 2015 med gjeldende krav i TEK10. Sammenstillingen inkluderer også fra juni 2014 og høringsmerknader fra august Forening Besøk: Middelthunsgate 27 Post: PB 7186 Majorstuen 0307 Oslo Tlf: Org.nr: Kontonr:

2 Endringer i kapittel 8 Utearael Endringen i TEK medfører at det ikke lenger stilles krav til universell utforming av større boligområder. Dette skal overlates til plan. mener at dette er en fornuftig endring. Men KMD har ikke fulgt anbefaling om også å fjerne kravet om universell utforming av felles uteareal for boligblokker med krav om heis, og overlate dette til plan. Endringen i TEK medfører at kravet til maksimal stigning for gangatkomst til bygning med boenhet justeres fra 1:20 til 1:15. I tillegg reduseres minstelengden på hvileplanet fra 1,6 m til 1,5 m Det skal fortsatt være hvileplan for høydeforskjell. peker på at forskningsrapporten fra Høgskolen i Gjøvik viste at inntil 1,0 m høydeforskjell kunne aksepteres. Det er ikke gjort endringer i stigningskravet for uteareal med krav om universell utforming. Vi har derfor fått den litt underlige situasjonen at det er strengere gangatkomstkrav mellom boligblokken og opparbeidet felles uteoppholdsareal (1:20), enn mellom boligblokken og biloppstilling/parkering (1:15). Tabell 1. Endringer 8-2. Uteareal med krav om universell utforming (1) Følgende uteareal skal (1) Følgende uteareal skal (1) Følgende uteareal skal være universelt være universelt være universelt utformet slik det følger utformet slik det følger utformet slik det følger av bestemmelser i av bestemmelser i av bestemmelser i forskriften: forskriften: forskriften: a) uteareal for a) uteareal for a) uteareal for allmennheten allmennheten allmennheten b). felles uteareal for b. felles uteareal for b). felles uteareal for større større større boligområde boligområde boligområde b) uteareal for boligbygning med boligbygning med boligbygning med krav om heis krav om heis krav om heis d) uteareal for b) uteareal for byggverk for byggverk for byggverk for publikum publikum publikum e) uteareal for d) uteareal for arbeidsbygning arbeidsbygning arbeidsbygning. (1) Følgende uteareal skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften: a) uteareal for allmennheten b. felles uteareal for større boligområde b) uteareal for boligbygning med krav om heis byggverk for publikum d) uteareal for arbeidsbygning Side 2 av 8

3 Tabell 2. Endringer 8-6. Gangatkomst til byggverk (1)Gangatkomst til (1) Gangatkomst til bygning med boenhet bygning med boenhet skal være trinnfri og skal være trinnfri og ikke ha større stigning ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere enn 1:15. For kortere strekning inntil 3,0 m strekning inntil 3,0 m kan stigning være kan stigning være maksimum 1:12. For maksimum 1:12. For høydeforskjell skal det høydeforskjell skal det være hvileplan på være hvileplan med minimum 1,6 m x 1,6 m. lengde minimum 1,5 m. Dersom terrenget er for Dersom terrenget er for bratt til at kravet om bratt til at kravet om stigningsforhold kan stigningsforhold kan oppnås, gjelder ikke oppnås, gjelder ikke kravet om trinnfrihet og kravet om trinnfrihet og stigning til bygning med stigning til bygning med boenhet uten krav om boenhet uten krav om heis heis. anbefalte å ta bort hele kravet til gangatkomst i byggteknisk forskrift. Hensyn til trinnfri gangatkomst og maksimal stigning mellom bygning og parkering/-biloppstillingsplass må ivaretas i reguleringsplanen, og må være en del av det som kommunen skal vurdere i byggesaken (1) Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:15. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. For høydeforskjell skal det være hvileplan med lengde minimum 1,5 m. Dersom terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås, gjelder ikke kravet om trinnfrihet og stigning til bygning med boenhet uten krav om heis. Endringer i kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Unntak fra tilgjengelighetskrav for 50 % av små leiligheter i blokker KMD fremmet i høringsforslaget to alternativer for lemping av tilgjengelighetskrav: A- unntaksalternativ B- reduksjonsalternativ med redusert snusirkel. KMD har nå valgt alternativ A. Det innføres en ny unntaksregel i 12-2 som gir unntak fra tilgjengelighetskrav for 50 % av alle ett- og toroms boenheter inntil 50 m 2 i boligblokker med krav om heis. Unntaket omfatter også krav om dimensjonering for rullestol av bad ( 12-9). Unntaket gjelder bare disse små boenhetene i boligblokker med krav om heis. For alle andre boenheter videreføres tilgjengelighetskravene som i dag med snusirkel 1:50. Den nye unntaksregelen berører derfor ikke små leiligheter under 50 m 2 BRA i småhus (sokkelleiligheter) og flermannsboliger/lavblokker. Maksimal åpningskraft for dører Endringen i TEK10 kap medfører at maksimal åpningskraften økes fra 20 N til 30 N. Dette gjør det noe enklere å tilfredsstille kravet med selvlukkende dører (dører med dørpumpe). Fri sideplass ved dør Kravet om tallfestet sideplass ved dør fjernes fra forskriften og erstattes med formuleringen "tilstrekkelig fri sideplass". Dette bør ikke tolkes som at det ikke lenger er krav til fri sideplass ved dør. Sannsynligvis blir kravet til fri sideplass ved dør videreført som tallfestet, preakseptert ytelse i veiledningen. Det er derfor usikkert om denne endringen fører til noen forenkling eller lemping av kravnivået. Side 3 av 8

4 Personsikkerhetsrute KMD foreslo å stille krav om sikring for alle glassfelt med brystning lavere enn 0,8 m i boliger, også for første og andre etasje. Kravet skulle også gjelde for utvendig glass når høyden fra utvendig terreng/balkong- og terrassegolv er lavere enn 0,8 m. KMD har gjort noen justeringer i det endelige kravet. Kravet til personsikkerhetsrute gjøres gjeldende for alle glassfelt med brystning lavere enn 0,8 m mot balkong, terrasse og lignende, uten at det nærmere spesifiseres hva som menes med "og lignende". I boliger vender svært ofte vinduer med lav brystningshøyde mot balkong, terrasse osv. Forskriftsskjerpelsen vil dermed innebære at disse vinduene nå må utføres med personsikkerhetsruter. er skuffet over at KMD innfører slike fordyrende krav uten samtidig å begrunne hvorfor det er nødvendig å skjerpe kravet. I dette tilfellet har KMD verken presentert noen opplysninger, statistikk eller fakta som underbygger behovet for å skjerpe krav til personsikkerhetsruter i boliger. Tabell 3. Endringer i 12-2 Krav om tilgjengelig boenhet (1) Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften (1) Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften. Det er tilstrekkelig at inntil 50 prosent av boenheter på maksimalt 50 m² BRA med ett eller to rom for varig opphold i bygning, oppfyller kravene. anbefalte ikke unntaksalternativet som KMD nå har valgt. anbefalte reviderte tilgjengelighetskrav ble gjort gjeldende for inngangsplanet i alle nye boliger. Tilgjengelighetskravet skulle da gjelde for minst ett rom av hver funksjon på inngangsplanet til boenheten. Kravet skulle ikke gjelde for WC/toalettrom på dette inngangsplanet. Det skulle heller ikke stilles krav om at alle hovedfunksjoner (stue, sov, kjøkken og bad/wc) samt bod skulle ligge på inngangsplanet. (1) Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften. Det er tilstrekkelig at minst 50 prosent av boenheter på inntil 50 m² BRA med ett eller to rom for varig opphold i bygning oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet samt utforming av bad og toalett i 12-9 første ledd. Ved søknad om oppføring av flere bygninger, gjelder unntaket samlet for bygningene. Side 4 av 8

5 Tabell 4 Endringer tredje og fjerde ledd (3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første og annet ledd følgende: Åpningskraft for dører b. Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N. b) Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N. Kravet gjelder for dører til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei. støttet å endre kravet til åpningskraft for dører, fra 20 N til 30 N (3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første og annet ledd følgende: b) Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N. Kravet gjelder for dører til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei. Fri sideplass ved dør e. Ved sidehengslede dører skal det være minimum 0,5 m fri sideplass ved låskant på dørens hengselsside og minimum 0,3 m på dørens karmside. Ved skyvedører er det tilstrekkelig med fri sideplass på 0,3 m på begge sider. anbefalte å redusere kravet til fri sideplass ved dør med 0,2 m (fra 0,5 m til 0,3 m ved låskant på dørens hengselsside, og fra 0,3 m til 0,1 m på dørens karmside). e. Ved skyvedør og sidehengslet dør skal det være tilstrekkelig fri sideplass til at rullestolbruker kan åpne og lukke døren (4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a. (4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a. Tredje ledd bokstav e gjelder bare for inngangsdør, dør til balkong og terrasse og for dør til rom med krav om tilgjengelighet. (4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a. Kravet om åpningskraft på maksimum 30 N gjelder for dører i alle atkomst- og rømningsveier. Side 5 av 8

6 Tabell 5 Endringer i Rekkverk (2) Høyde på rekkverk i (2) For rekkverk i trapper trapper og ramper skal og ramper skal være minimum 0,9 m. følgende minst være Høyde på rekkverk ved oppfylt: balkonger, tribuner, a) Høyde på rekkverk passasjer og lignende skal være minimum skal være minimum 1,0 0,9 m. Dette m. Der høydeforskjellen omfatter også er mer enn 10,0 m over rekkverk på repos og terreng, skal hvileplan. rekkverkshøyde være b) Håndlist skal være i minimum 1,2 m. høyde 0,9 m over (3) Håndlist på rekkverk gulv/trinn. skal være i høyde 0,9 m (3) Høyde på rekkverk ved over gulv/trinn. balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m. Ikke kommentert av 2) For rekkverk i trapper og ramper skal følgende minst være oppfylt: a) Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9 m. Dette omfatter også rekkverk på repos og hvileplan. b) Håndlist skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn. (3) Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m. Tabell 6 Endringer i Rampe (2) Rampe skal ha jevnt og (2) Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og sklisikkert dekke og stigning maksimum stigning maksimum 1:20. For strekning 1:20. For strekning under 3,0 m kan under 3,0 m kan stigningen være stigningen være maksimum 1:12. For maksimum 1:12. For høydeforskjell skal det høydeforskjell skal det være et horisontalt være et horisontalt hvileplan med lengde hvileplan med lengde minimum 1,5 m. minimum 1,5 m. Rampe tilknyttet bygning med boenhet skal ha stigning maksimum 1:15. henviste til resultater fra forskningsprosjektet ved Høgskolen i Gjøvik. Resultatene viste stigningsforhold opp til 1:10 kunne aksepteres, og at det var tilstrekkelig med hvileplan for hver 100 cm høydeendring. 2) Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning maksimum 1:20. Rampe tilknyttet bygning med boenhet skal ha stigning maksimum 1:15. For strekning under 3,0 m kan stigningen være maksimum 1:12. For høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 m. Side 6 av 8

7 Tabell 7 Endringer i Vindu og andre glassfelt Vindu og andre glassfelt a. I bygning med boenhet a) I bygning med boenhet skal vindu og andre skal vindu og andre glassfelt i yttervegg fra glassfelt være sikret. og med tredje etasje være sikret. Dette gjelder ikke for vindu og glassfelt mot balkong o.l. gikk klart mot skjerping av kravet, og etterlyste dokumentasjon/fakta som begrunnelse for endringsforslag a. I bygning med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og lignende være sikret. I tillegg skal vindu og andre glassfelt i yttervegg fra og med tredje etasje være sikret. ENDRINGER I KAPITTEL 13 BRANNSIKKERHET støttet denne endringen som åpner for at rømning fra øverste etasje i branncelle kan skje gjennom underliggende plan i branncellen dersom det installeres automatisk slokkeanlegg. Endringen er bl.a. aktuell for loftutbygging i eksisterende boligblokker. Tabell 8 Endringer i Utgang fra branncelle (3) Brannceller som består 3) Brannceller som består av flere etasjer, eller av flere etasjer, eller har mellometasje, skal har mellometasje, skal ha minst én utgang fra ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk i hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse kan utgangen fra disse planene, utenom planene, utenom inngangsplanet, være inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt vindu som er tilrettelagt for sikker rømning. for sikker rømning. I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 med automatisk slokkeanlegg kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende plan. støttet endringsforslaget (3) Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for sikker rømning. I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 uten krav om heis, kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende plan dersom det installeres automatisk slokkeanlegg Side 7 av 8

8 ANBEFALINGER FRA BOLIGPRODUSENTENE SOM IKKE ER FULGT OPP: Følgende endringer ble videre foreslått av, men ikke fulgt opp: 1-2. Gi vertikaldelte fritidsboliger med to boenheter unntak fra visse krav i TEK Revurdere begrepet tilgjengelig boenhet. Reviderte tilgjengelighetskrav gjøres gjeldende for inngangsplanet i alle nye boliger. Tilgjengelighetskravet gjelder da for minst ett rom av hver funksjon på inngangsplanet til boenheten. Kravet gjelder ikke WC/toalettrom på dette inngangsplanet. Det stilles ikke krav om at alle hovedfunksjoner (stue, sov, kjøkken og bad/wc) samt bod skal ligge på inngangsplanet. 12-7, 12-8, 12-9 og Redusere størrelsen på rullestol-snusirkelen fra 1,5 m til 1,30 m. Samtidig redusere samlet passasjebredde (ved rettvinklet sving) fra 2,20 m til 2,00 m. Dette kravet er ikke direkte gitt i TEK10 med veiledning, men framgår av referansene som veiledningen henviser til (Byggforskserien og Norsk Standard) Endre bodkravet. Dagens bodkrav på 3,0 m 2 er ikke hensiktsmessig og gir ikke uttrykk for reell oppbevaringsplass Fri sideplass ved dør reduseres med 0,2 m til 0,3 m og 0,1 m Inngangsdør; utvendig terskelhøyde økes fra 25 mm til 50 mm Fjerne krav om at rom for varig opphold skal ha minst ett vindu eller en dør mot det fri som kan åpnes For små leiligheter gi unntak fra krav til støy fra korridor/svalgang. Lydisolasjonskravet er gitt i NS 8175:2012 og innebærer at det må være plasskrevende lydsluse/entre med to dører mellom felles korridor/svalgang og oppholdsrom (stue). Veiledningen til TEK10 bør angi at lydkravet i standarden ikke gjelder for mindre leiligheter Lempe på kravene til støy for utendørs oppholdsareal. Strenge støykrav for utendørs oppholdsareal er blitt en begrensende faktor for boligforsyningen i pressområdene. Støykravene bør fjernes, eventuelt lempes på. Til orientering opplever Sverige de samme utfordringene i pressområdene, og den svenske regjeringen har derfor nylig utredet endring av støykravene til boliger Moderere kravet til dagslys på soverom og kjøkken Side 8 av 8

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen Dialogmøte om forenkling av tilgjengelighetskrav i TEK10, 21. mars 2014 Anbefaling fra Boligprodusentenes Forening Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet

Detaljer

Om endring av TEK10-krav - tilgjengelighet og UU. Adm direktør Per Jæger

Om endring av TEK10-krav - tilgjengelighet og UU. Adm direktør Per Jæger Om endring av TEK10-krav - tilgjengelighet og UU Adm direktør Per Jæger Oslo, 21. mars 2014 Boligprodusentenes Forening Medlemmer: Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000.

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Saksnr: - Side 2 av 2

Saksnr: - Side 2 av 2 Saksnr: - Side 2 av 2 Bydel Bjerke, Postboks 13 Økern, 0508 OSLO, postmottak@bbj.oslo.kommune.no Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO, postmottak@bfr.oslo.kommune.no Bydel Gamle Oslo, Postboks

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift TEK10

Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift TEK10 Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift TEK10 Utarbeidet for Boligprodusentene av Universell Utforming AS 20. august 2014 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT 1 NYE FORSKRIFTER - TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk - Veiledning for Byggteknisk forskrift - Forskrift om byggesak - Veileder for Forskrift om

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleie av bolig, søknadsplikt og krav KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleieboliger 2 Bustadsmeldinga byggje bu - leve Dersom bustadeigarar skal byggje om eller endre bruk

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) 1. Studentsamskipnadenes rapport knyttet til Teknisk forskrift 2010 (TEK10)

Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) 1. Studentsamskipnadenes rapport knyttet til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) 1 Studentsamskipnadenes rapport knyttet til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010

Detaljer

Universell utforming flerleilighetsbygg

Universell utforming flerleilighetsbygg Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.02.2009 Innhold 00:01 01.02.2009 Forord

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO PAP-12/9380-6 52726/12 06.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 207/12 30.08.2012

Detaljer

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på konferanse på Deltasenteret 10.oktober 2006 Hvorfor Stor

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav.

Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav. Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak UU = Universell utforming Tilgjengelighet To tema som går side ved side i

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

INNHOLD 1. Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Dimensjoneringsgrunnlaget: Normtall... 7

INNHOLD 1. Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Dimensjoneringsgrunnlaget: Normtall... 7 2 INNHOLD 1. Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Bruksfunksjoner og arealbehov... 4 2.2 Kort om politiske målsettinger... 6 2.3 Avgrensninger... 7 3. Dimensjoneringsgrunnlaget: Normtall...

Detaljer