MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 14/436 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN /14 14/232 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE /14 12/3139 LANDBRUKSPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE TIL GJENNOMSYN 21/14 13/1809 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET - MARTIN NAKKIM GNR 151, BNR 1 22/14 14/822 HOGST AV GRANA I FLADSTADPARKEN 23/14 14/956 HJORTEVILTFORVALTNING - KOMMUNAL MÅLSETTING 24/14 14/971 GATE-/ VEINAVN UTENFOR RAKKESTAD SENTRUM - SUPPLERENDE VEINAVN TØFTENVEIEN, KÅRLIENVEIEN, SKATTEBØLVEIEN, SMITTILVEIEN 25/14 14/296 HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEIER OG KOLLEKTIVTRANSPORT

2 Orientering: Fjernvarme i sentrum. Orientering om vaktmestertjenesten og teknisk drift. Etter møte inviteres utvalgsmedlemmene til sommeravslutning med enkel bevertning i spisesalen. Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, Jan Lie (s) Leder

3 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/436 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Rådmannens forslag til vedtak Møteprotokoll fra møte i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den godkjennes. Vedlegg Protokoll fra Side 3 av 19

4 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2013 Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet /14 Rådet for funksjonshemmede /14 Ungdomsrådet /14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget / Kultur- og oppvekstutvalget / Helse- og omsorgsutvalget / Arbeidsmiljøutvalget / Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad kommune Behandling i Eldrerådet den sak 3/14 Behandling Eldrerådet har et inntrykk av at kommunens innbyggere er godt fornøyd med de kommunale tjenestene som ytes på Skautun og i hjembaserte tjenester. Det er imidlertid et problem at det er for få plasser. Når det gjelder fremtidig sykehjem, stiller Eldrerådet spørsmålet om sykehjemmets innhold og tjenester er avklart før man planlegger det fysiske bygget. Eldrerådet bør engasjeres i denne sammenheng da dette handler om eldres levekår i Rakkestad. Innbyggere i Rakkestad etterspør: Hva brukes eiendomsskatten til? Enkel og lesbar informasjon bør formidles ut til lokalbefolkningen. Eldrerådets uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget Eldrerådet bør engasjeres og tas med på råd i planleggingsfasen i forhold til fremtidig sykehjem da dette handler om eldres levekår i Rakkestad. Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad kommune Behandling i Rådet for funksjonshemmede den sak 3/14 Behandling Kommunalsjef Anne Sofie Andersen ga en orientering om Årsberetningen for Rakkestad kommune Side 4 av 19

5 Sak 19/14 Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning. Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad kommune Behandling i Ungdomsrådet den sak 5/14 Behandling Med bakgrunn i årsberetningen etterspør Ungdomsrådet: Hva skjer i forhold til Kultur-/musikkskolebygg? Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Ungdomsrådets uttalelse til Kultur- og oppvekstutvalget Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad kommune Vedlegg 1. Årsberetning 2013, Rakkestad kommune avlagt av rådmannen Bakgrunn Rådmannen viser i denne saken til sitt forslag til «Rakkestad kommune, Årsberetning 2013». Saken settes opp på sakskartet til Formannskapet og er forventet ferdigbehandlet i Kommunestyret Side 5 av 19

6 LANDBRUKSPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE TIL GJENNOMSYN Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V10 Arkivsaksnr.: 12/3139 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune legger «Landbruksplan for Rakkestad » ut til gjennomsyn hos regionale myndigheter, næringsorganisasjoner og Innovasjon Norge. Rakkestad kommune vedtar landbruksplanen i tredje kvartal Vedlegg Landbruksplan for Rakkestad til gjennomsyn hos referansegrupper. Andre faktaopplysninger Tidsplan for Landbruksplan for Rakkestad : Vedtatt oppstart teknikk-, miljø og landbruksutvalget Planlagt at landbruksplanen vedtas i TMLU 1. kvartal Orienteringsmelding til TMLU om forsinkelse av plan Landbruksplan for Rakkestad sendes til gjennomsyn hos referansegrupper med frist til for tilbakemelding. Endelig godkjenning av planen gjøres av kommunestyret i tredje kvartal Sammendrag Landbruksplanen for Rakkestad beskriver dagens status, og belyser fremtidige muligheter og utfordringer for landbruket i kommunen. I Rakkestad har man svært produktive arealer, et godt husdyrmiljø, og en aktiv bondestand som ønsker å videreutvikle landbruket gjennom arbeid, investeringer og ny kunnskap. For kommunen er landbruket spesielt viktig i forhold til næringsliv, sysselsetting, økonomi, bosetting kulturlandskap og miljø. Rakkestad er preget av volumproduksjon, og er spesielt sårbar for negative endringer i rammevilkårene i forhold til pris på råvarer og overføringer fra staten. Man er i lys av det nødt til å se på mulighetene for å utvikle nye produkter og tjenester i det man kaller bygdenæringer. Landbruksplanen for Rakkestad definerer følgende hovedmål: Landbruket i Rakkestad skal produsere mat av høy kvalitet etter markedets ønske og behov. Næringen skal gi et mangfoldig kulturlandskap, bidra til levende bygder, ha miljøfokus og bidra til å sikre matforsyningen i Norge. Side 6 av 19

7 Sak 20/14 Administrasjonens vurdering For Rakkestad kommune som er en betydelig landbrukskommune, er det viktig å ha en fremtidsrettet landbruksplan for: Synliggjøring av landbrukets betydning i bygda. Å ha et overordna politisk styringsverktøy for næringsutøvere og forvaltning, samt et verktøy for administrasjonen i saksbehandlingen. Side 7 av 19

8 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET - MARTIN NAKKIM GNR 151, BNR 1 Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: GBR 151/1 Arkivsaksnr.: 13/1809 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune gir Martin Nakkim tillatelse til deling av driftsenhet hvor Jostein Mikalsen kjøper gnr 151, bnr 1 som tilleggsjord. Kjøp av tilleggsjord forutsetter at Jostein Mikalsen søker, og gis konsesjon på Titterud - gnr 151 bnr 1. Vedlegg Vedlegg 1 (kart over Titterud - gnr 151 bnr 1) Vedlegg 2 (kart Titterud - gnr 151 bnr 1 skog) Vedlegg 3 (kart som viser avstand Skarpholt - Titterud) Bakgrunn Saksopplysninger: Rakkestad kommune har mottatt søknad fra Martin Nakkim med ønske om deling av driftsenhet. Nakkim eier to landbrukseiendommer i Rakkestad som i dag betraktes som en driftsenhet. Eiendommene er gnr 135, bnr 3 Pilhaug hvor han bor, og gnr 151, bnr 1 Titterud. Avstanden mellom eiendommenes jordbruksarealer er ca. 4 km. I tillegg til dyrka mark omfatter delingen to skogteiger som ligger i lengre avstand fra begge eiendommene. Nakkim ønsker å selge gnr 151, bnr 1 til nabo Jostein Mikalsen som eier landbrukseiendommene gnr/bnr 149/1, 150/2 og 160/9 i Rakkestad. Titterud - gnr 151 bnr 1 har følgende fordeling av areal i følge gårdskartet fra Skog og Landskap: Jord Skog Annet Totalt areal 82,2 daa 115,2 daa 1,5 daa 198,9 daa Titterud gnr 151, bnr 1 har ingen bebyggelse. Jorden på eiendommen er i dag bortleid. Side 8 av 19

9 Sak 21/14 Pilhaug - gnr 135, bnr 3 har følgende fordeling av areal i følge gårdskartet fra Skog og Landskap: Jord Skog Annet Totalt areal 103,1 daa 499,1 daa 37,2 daa 639,4 daa Jostein Mikalsen eier landbrukseiendommene gnr/bnr 149/1, 150/2 og 160/9 i Rakkestad med følgende arealer: Jord Skog Annet Totalt areal 196,2 daa 621,1 daa 28,6 daa 845,9 daa Hjemmel Søknaden behandles etter lov av 12. mai 1995, jordlovens 9-12, og uttalelse gis etter jordlovens 1, formålsparagrafen. I henhold til jordloven 12 skal det gjøres en helhetsvurdering hvor det skal vektlegges om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Vurderingen omfatter blant annet: Hensynet til vern av arealressursene. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Hensynet til bosetting. Formålet med bestemmelsen om deling er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og framtidige eiere. Sett hen til Naturmangfoldlovens 8-12 kan ikke Rådmannen se at deling eiendommen vil utgjøre vesentlig endring av naturmangfoldet på eiendommen eller for Rakkestad kommune sett under ett. Andre faktaopplysninger Rakkestad kommune forutsetter at eventuelle odelsberettigede er underrettet. Helse- og miljøkonsekvenser Omsøkt deling vil ikke føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det vil heller ha en miljøgevinst, da det vil føre til mindre behov for transport av landbruksmaskiner. Side 9 av 19

10 Sak 21/14 Administrasjonens vurdering Rakkestad kommune mener at omsøkt fradeling innebærer flere fordeler enn ulemper for landbruket. Det at arealressursene legges til Jostein Mikalsen sin naboeiendom gir en økonomisk- og miljømessig gevinst og bidrar til en driftsmessig god løsning. Side 10 av 19

11 HOGST AV GRANA I FLADSTADPARKEN Saksbehandler: Knut Østby Arkiv: V75 Arkivsaksnr.: 14/822 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Rådmannens forslag til vedtak 1. Hoveddelen av den gamle grana i Fladstadparken avvirkes og selges som ordinært tømmer. 2. De områdene som avvirkes forynges på nytt med løvskog delvis ved naturlig foryngelse og delvis ved planting av løvtrær. Vedlegg 1. Uttalelse fra Liensdammens venner. Liensdammen - beskrivelse av utviklingsmuligheter utarbeidet av Nils Skaarer og vedtatt av Rakkestad kommunestyre i Saksopplysninger Fladstadparken ble etablert en gang midt på 70 tallet med mål om at dette skulle være et attraktivt område for innbyggerne i Rakkestad sentrum. I tillegg var nærheten til Skautun viktig for at dette kunne være et parkområde hvor de av brukerne som hadde mulighet til å komme seg dit hadde et friluftsområde å bevege seg i. Hoveddelen av parken har hele tiden bestått av granskog med enkeltdeler av ulike sorter av løvskog. Da parken ble etablert ble det foretatt en lavtynning som har medført at kronetaket nå er ensjiktet høyt oppe. Skogen begynner nå å bli relativt gammel og hvert år tørker det inn trær i tillegg til at noen blåser ned. Skogen bærer preg av at det er forholdsvis mye råte og dette vil medføre at mengden vindfall vil øke i årene som kommer. Denne oppryddingen er arbeidskrevende og tar mye tid for uteseksjonen som fra før har mange andre oppgaver å beskjeftige seg med. Samtidig som skogen har vokst seg større fremstår den også som mer mørk og slipper inn mindre med lys. Dette kan oppfattes av en del brukere som negativt særlig i de mørke årstider. På bakgrunn av overnevnte ser en det nå som riktig tidspunkt for å avvikle mesteparten av grana i parken og tilrettelegge for en park med større innslag av løvskog. Det tas sikte på at så godt som all voksen gran fjernes i denne omgangen det settes igjen noe yngre gran i ytterkantene mot nord og mot syd. En delevis hogst av grana, vil i henhold til all tidligere erfaring, medføre at mengden av trær som tørker inn og blåser ned vil øke. Kvist og topp samles i ranker som bør ligge til barnålene har falt av og om mulig bør kvisten selges da selges som biobrensel dersom det finnes noen kjøpere. Ved å la kvist og topp ligge i ranker bidrar dette til å redusere volumet betydelig og med det forenkle borttransporten av dette. I tillegg vil kommunen spare transportkostnader dersom dette går til brensel. Hogsten og utkjøringen vil bli gjennomført med moderne skogsmaskiner. Hogsten vil medføre at parken i en periode vil bli stengt for allmenhetens ferdsel og den bør tilstrebes gjennomført i en periode med frost eller tørt vær for å unngå mest mulig terrengskader. I tillegg vil området få et annet preg og bli mindre attraktivt for en periode. Side 11 av 19

12 Sak 22/14 Det er etablert en organisasjon som kaller seg Liensdammens venner. De har som formål å utvikle parken i samarbeid med Rakkestad kommune for å gjøre den mest mulig attraktiv for allmenhetens bruk. De er informert om den planlagte hogsten og blitt bedt om å uttale seg i saken. Organisasjonens oppfatning er at de er enige i at det nå er rett tidspunkt å avvikle den gamle grana. De henviser også til Nils Skaarers plan for utvikling av Liensdammen og ber om at igjenplantingen i parken vil bli gjennomført i tråd med den. Etter at skogen er hogd vil det bli igangsatt planting av ulike løvtrær i parken. Dette vil bli gjennomført i samarbeid med Liensdammens venner. Administrasjonens vurdering Administrasjonen er av den oppfatning at det nå er riktig tidspunkt å hogge den gamle gana i Fladstadparken. På et eller annet tidspunkt må denne granskogen bort. Forsiktige gjennomhogster er vanskelig å lykkes med på så stor skog. Vindfall mengden vil øke i årene som kommer og på et eller annet tidspunkt må denne skogen fornyes. Sannsynligvis vil dette oppfattes som negativt de første årene etter hogsten, men etter hvert vil området bli tilgrodd med ny skog. Etter administrasjonens oppfatning bør det da tilstrebes at løvskogandelen økes. Side 12 av 19

13 HJORTEVILTFORVALTNING - KOMMUNAL MÅLSETTING Saksbehandler: Knut Østby Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 14/956 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune vedtar at administrasjonens forslag til ny kommunal målsetting for hjorteviltet i Rakkestad kommune sendes ut på høring. Saksopplysninger Hjorteviltet er viktig i Rakkestad. De første dagene i elgjakta drar mer enn 500 jegere ut i skogen for drive jakt, høste en ressurs og oppleve det sosiale elementet som elgjakta bidrar til. Rådyrjakta er også viktig for mange i tillegg til at det også er en matressurs. Hjortestammen er ennå så liten at den ikke ennå har nådd en høstbar bestand. Samtidig som hjorteviltet er en ressurs er det arter som kan bidra til betydelige beiteskader på skog og innmark. I tillegg til dette kan de også være en årsak til trafikkulykker. Disse tette hjorteviltbestandene påvirker også i stor grad økosystemet. Med overnevnte som bakgrunn er det vesentlig at det etableres målsettinger og styringssystemer som bidrar til at hjorteviltstammene holdes under kontroll og samtidig kan være en ressurs i flere sammenhenger. Kommunens oppgaver innen hjorteviltforvaltningen har endret seg betydelig siden vi fikk et lovverk innen området på slutten av 1800 tallet. I forbindelse med endringen av hjorteviltforskriftene i 2012 ble kommunens ansvar og myndighet igjen endret. Det ble da lagt opp til at kommunene skulle etablere tydelig mål som hjorteviltet skulle forvaltes etter. Hovedkriterier for disse målene er slaktevekter, beitetrykk og viltulykker. Bakgrunnen for dette er at i tidligere regelverk har disse kriteriene ikke vært tydelige nok og at man i deler av lander har opplevd et betydelig overbeite, reduserte vekter og for mange ulykker relatert til en for tett hjorteviltstamme uten kontroll. Rakkestad kommune etablerte sin nåværende målsetting i 2010, og har på bakgrunn av endingen i regelverket behov for en revisjon. Lovgivers intensjon er at kommunen skal lage tydelige målsetting for forvaltningen og jegere/grunneiere skal lage forvaltningsplaner som bidrar til at hjorteviltstammene harmonerer med disse målene. Likeledes er hensikten at rettighetshavere og jegere skal være mer delaktige i disse prosessene. I de målsettingene som nå etableres for Rakkestad kommune legges det opp til at det gjennomføres jevnlig kontroll av de kriteriene det skal styres etter. Det stilles også betydelig krav til kompetanse for de som skal utarbeide planene og krav til tydelige styringsopplegg for at dette skal bli gjennomført i tråd med intensjonene. Rakkestad kommune har nå utarbeidet forslag til nye målsettinger for hjorteviltet i kommunen. Før de endelig vedtas skal de ut på høring til ulike parter, organisasjoner og offentlige etater som måtte ha noe å mene om dette. Det tas sikte på å vedta den nye målsettingen i løpet av høsten Side 13 av 19

14 Sak 23/14 Administrasjonens vurdering Ved å vedta de foreslåtte målsettingene har Rakkestad kommune et godt styringsinstrument for hjorteviltforvaltningen. Det som deretter er viktig er at jegere og rettighetshavere forholder seg til målsettingen og gjennomfører den praktiske forvaltningen i forhold til den. Side 14 av 19

15 GATE-/ VEINAVN UTENFOR RAKKESTAD SENTRUM - SUPPLERENDE VEINAVN TØFTENVEIEN, KÅRLIENVEIEN, SKATTEBØLVEIEN, SMITTILVEIEN Saksbehandler: Arne Gjerberg Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/971 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Rådmannens forslag til vedtak Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget vedtar i henhold til gitt fullmakt fra Rakkestad kommunestyre i sak 36/11 følgende supplerende veinavn i Rakkestad kommune: Tøftenveien, Kårlienveien, Skattebølveien og Smittilveien. Vedlegg 1. Liste med vedtatte veinavn og supplert med nye foreslåtte veinavn i kursiv bakerst i listen. Bakgrunn Rakkestad kommunestyre vedtok i sitt møte den , saknr 36/11 nye veinavn utenfor Rakkestad sentrum. I siste avsnitt i vedtaket står følgende: «Landbruk-, plan- og teknikkutvalget gis fullmakt til å supplere listen med veinavn utenfor tettbebygd strøk jfr. Kommunestyresak nr. 36/11.» Siden behandlingen av saksnr 14/14 i teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den er tildelingen av nye veiadresser til alle boliger og alle gårdsbruk i kommunen sluttført. Det som nå gjenstår er de veiene som fikk nye veinavn i saken som utvalget behandet i sitt siste møte, samt de boligene som ønsker eget veinavn og som behandles i saken her. Likeledes gjenstår adressering av alle fritidsboligene. I den forbindelse vil det bli behov for flere nye veinavn. Egen sak om dette vil bli fremmet når opplegget er klart. I forbindelse med det siste adresseringsarbeidet har kommunen fire brev fra oppsittere med hver sine samlede ønsker at den sideveien de tilhører skal få sine egne veinavn. Disse fire ønskene om nye veinavn er: 1. Tøftenveien. Oppsitterne langs gårdsveien fra Funderudveien og fram til eiendommen Tøften, har bedt om et eget veinavn til denne sideveien. Saken berører tre boliger på Tøften samt ytterligere fem andre eneboliger langs denne veien. Det felles forslaget er at veien skal hete Tøftenveien. 2. Kårlienveien/Kårliaveien. Oppsitterne langs sideveien fra Funderudveien og fram til eiendommen Kårlien, har Side 15 av 19

16 Sak 24/14 bedt om et eget veinavn til denne sideveien. Saken berører to boliger på Kårlien, samt ytterligere fem andre eneboliger langs denne veien. Det felles forslaget er at veien enten skal hete Kårlienveien eller Kårliaveien. 3. Skattebølveien. Oppsitterne langs sideveien fra Osveien, forbi eiendommen Skattebøl og fram til eiendommen Grav, har bedt om et eget veinavn til denne sideveien. Saken berører to boliger på Skattebøl, en bolig på Grav samt tre andre mindre eiendommer. Det felles forslaget er at veien skal hete Skattebølveien. 4. Smittilveien. Oppsitterne langs sidenveien fra Osveien og fram til eiendommen Smittil, har bedt om et eget veinavn til denne sideveien. Saken berører to boliger på Smittil, tre eneboliger og to fritidsboliger. Det felles forslaget er at veien skal hete Smittilveien. Nedenfor følger i kursiv de relevante opplysningene som er hentet fra saksnr 17/13: Når styringsgruppa som ble nedsatt for å komme med forslagene til nye veinavn arbeidet seg igjennom hvilke veier som skulle få sine egne veinavn, var det flere sideveier som var i grensesonen mellom å bli adressert til hovedveien eller å få sitt eget veinavn. Retningslinjene som er utgitt av Statens Kartverk til dette arbeidet er ikke helt eksakte på dette punktet, men det er antydet at det bør være flere enn 5 7 boliger langs en sidevei før at denne skal få sitt eget veinavn. Dette ble lagt til grunn i styringsgruppa sitt forslag. Senere har problemstillingen vært diskutert med saksansvarlig hos Statens Kartverk og han har sagt at dette er opp til kommunene selv å avgjøre ut fra lokale forhold og tilpasninger. De hadde ingenting å innvende mot at kommunen gikk ned på antallet boliger langs en sidevei der det var naturlig. Teknologien med GPS i bil som verktøy for å finne fram til adresser er uavhengig av hvordan en kommune vil løse dette. Alle de fire aktuelle sakene er innenfor den ovennevnte kategorien. Rådmannen kan derfor ikke se at det er noe i veien for å gi egne veinavn til disse sideveiene. Hjemmel Kommunen fastsetter offisiell adresse i henhold til matrikkelloven 21. Likeledes skal kommunen tildele alle veier som blir brukt til adressering et entydig navn innenfor sin kommune i henhold til forskriftene 51 til matrikkelloven. Helse- og miljøkonsekvenser Ikke vurdert Side 16 av 19

17 Sak 24/14 Økonomi Det må settes opp nytt veinavnskilt i veikryssene der veiene med de nye veinavnene tar av fra hovedveiene. Imidlertid vil det på de samme stedene ikke lenger være nødvendig med henvisningsskilt som viser til de adressene som det opprinnelige var planlagt å benytte. Kostnadene vurderes derfor til å være et nullsumsspill. Administrasjonens vurdering Det er viktig å få sluttført arbeidet med et godt adressesystem i Rakkestad kommune så snart som mulig. Dette er et arbeid som også er i gang i alle de av landets kommuner som ikke har gjennomført en fullstendig veinavnadressering tidligere. Statens Kartverk som ansvarlig myndighet presser på kommunene for å få fullført veinavnadresseringen. Forholdet mellom det å gi adresse til en gjennomløpende hovedvei, kontra det å gi adresse til mindre sideveier er ofte vanskelige å få en helt konsistent løsning på. Ingen tilfeller er helt like. Ut fra det veiledningsmaterialet som Statens Kartverk har gitt ut til hjelp for kommunene, er det også gitt rom for skjønn og lokale tilpasninger. Rådmannen vurderer det slik at dersom det er et lokalt ønske om at en sidevei skal få sitt eget veinavn, bør det ikke være noe til hinder for det. Imidlertid bør antall boliger som har sin adkomst fra en sidevei være flere enn 4 5 før sideveien får sitt eget veinavn. Dette er noen færre enn da styringsgruppa utformet sitt forslag som da var ca. 7 boliger. Det er imidlertid viktig at det ikke gis åpning for egne veinavn der antallet boliger som har sin adkomst fra en sidevei er færre enn 4 5, da er ellers lett kunne bli slik at «hver bolig, sitt eget veinavn». Rådmannen mener at ønsket fra oppsitterne til alle de fire sakene som behandles her, følger de prinsippene som tidligere er fulgt ved valg av veinavn i kommunen. Når det gjelder skrivemåten av veinavnene, er det under pkt. 2 fremmet forslag om at veinavnet enten kan være Kårlienveien eller Kårliaveien. Om en velger den ene eller den andre skrivemåten har neppe stor betydning. Skrivemåten Kårlienveien vil sannsynsligvis sammenfalle med det som er oppfattet som den normale skrivemåten i Rakkestad, mens Kårliaveien vil sammenfalle mer med den lokale uttalen av navnet. Etter ny kontakt med iniativtagerne ønsket de at veinavnet skulle skrives Kårlienveien. Rådmannen har intet å innvende mot dette. Side 17 av 19

18 HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEIER OG KOLLEKTIVTRANSPORT Saksbehandler: Anita Isebakke Arkiv: Q13 Arkivsaksnr.: 14/296 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad Formannskap slutter seg til «Høringsuttalelse til Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport » av Vedlegg 1. Kopi av foreløpig høringsuttalelse fra Rakkestad kommune datert Vedleggsbrev fra Østfold fylkeskommune Høring Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport Høringsutkast (5. februar 2014) Regional transportplan for Østfold mot Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport Prosjektliste Regional transportplan Nettadresse: Bakgrunn Rakkestad kommune mottok den et høringsutkast til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport. Det er behandlet administrativt og svar er sendt til fylkeskommunen innen høringsfristens utgang. Det er opplyst om at formannskapets vedtak i saken ettersendes så snart det foreligger. Høringsprogrammet bygger på vedtatte Regionale transportplan mot Hjemmel Det er Fylkeskommunen som er vegmyndighet på fylkeskommunale veier og har ansvar for kollektivtransporten i fylket. Andre faktaopplysninger Høringsdokumentet omhandler tiltak for fylkesveger, trafikksikkerhet, gående og syklende, samt kollektivtrafikk. Investeringsprogrammet for 4-årsperioden er spesifisert på de tradisjonelle programområdene og på enkelte underkategorier. Programmet er ikke spesifisert på prosjekter, men det er for 2015 som er første året i perioden er det et mer detaljert oppsett. Programmet for 2015 gir bindinger for 2016 for å få sluttført påbegynte prosjekter i Prioriterte prosjekter for perioden er i hovedsak - Tverrforbindelsene fv 120 og 114/115, bedre tilknytning mellom E6 og E18 (rv 111 og rv 22 mellom Sarpsborg og Mysen er et statlig ansvar) Side 18 av 19

19 Sak 25/14 - Brufornyingsprogrammet rehabilitering og oppgradering av eksisterende bruer - Bypakke nedre Glomma - planleggingsaktivitet Rakkestad kommune ga innspill (datert ) til prosjekter på fylkeskommunale veier for Ingen av tiltakene er tatt inn i tiltaksprogrammet for Helse- og miljøkonsekvenser Flere av tiltakene som er lagt inn i høringsdokumentet til fylkeskommunen, og de tiltak/prosjekter som Rakkestad kommune ønskes prioritert, har positiv innvirkning på helseog miljø. Det er blant annet lagt stor vekt på økt trafikksikkerhet - spesielt på myke trafikanter og skoleveier og gang- og sykkelveger. Økonomi Rakkestad kommune har stilt seg villig til å forskuttere aktuelle prosjekter i den hensikt å få dem tidligere realisert. Spesielt gjelder det skoleveisprosjekter. Det er i høringsdokumentet igjen foreslått å vurdere nedklassifisering av fylkesveier. Rakkestad kommune er negativ til nedklassifisering til kommunale veier, og har gitt tilbakemelding om at det ikke er aktuelt å overta fylkesveger. Kommunen har store nok utfordringer med stort vedlikeholdsetterslep på den veimassen som den allerede eier. Økt veimasse vil mest sannsynlig føre til ytterligere vedlikeholdsetterslep. Administrasjonens vurdering I foreløpig uttalelse til høringsdokumentet (se vedlegg 1) har Rakkestad kommune spilt på tidligere uttalelser til både Regional transportplan mot 2050 ( ) og innspill på prioriterte fylkesveiprosjekter i Rakkestad kommune ( ). Dette er da tiltak som; overgang/undergang Os skole, busslomme Holøsåsen, omlegging av tungtrafikk utenom Rakkestad sentrum, sammenhengende ring av gang- og sykkelvei rundt sentrum, gang- og sykkelvei fra Rakkestad sentrum til Degernes sentrum, forlengelse av gang- og sykkelvei Os skole mot nord, fast dekke fv 654 Førrisdahl Haaby, busslomme Bergenhuskrysset. Østfold fylkeskommune har beskrevet at de vil se på muligheter til å nedklassifisere enkelte fylkesveier. Kommunen påpeker som tidligere i uttalelser vedrørende dette, at kommunen ikke har interesse av å overta fylkeskommunale veier. Med økt veimasse er kommunen bekymret for at dette vil gi et ytterligere økt vedlikeholdsetterslep på kommunale veier. I kommentarer til kollektivtrafikken i Østfold og for Rakkestad kommune, har Rakkestad kommune påpekt at det er viktig å opprettholde det kollektivtilbudet som er i dag. Det er i egen høring for endringer i busstilbudet i Indre Østfold blitt gitt signaler om at tilbudet om buss på helger kan falle bort. Dette har kommunen påpekt at ikke kan aksepteres. Det er også påpekt at det er viktig å opprettholde eller øke bussavgangene mot Halden. Kommunen har også ytret ønsket om å gjenopprette togavgangene på Østre linje Sarpsborg. Det er også i fremtiden ønske om «rundbane for tog» i Østfold. Side 19 av 19

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Godkjenning av protokoll fra møte 12.03.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Godkjenning av protokoll fra møte 12.03.2013. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kultruhuset Dato: 04.06.2013 Tid: 17:00 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE Godkjenning av protokoll fra møte 12.03.2013. Saksnr. Tittel 12/13 13/773

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 28.01.2015.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 28.01.2015. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.05.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/737 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 17:00-19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/14 14/1044 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget MØTEprotokoll Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 18:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jan Lie Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Kommunalsjef Jon Ådalen, seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli.

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Kommunalsjef Jon Ådalen, seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli. MØTEPROTOKOLL Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.05.2015 Tid: 17:00 20.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jan Lie Nestleder

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Rakkestad kommune MØTEprotokoll Sted: Grupperom 2, Kulturhuset Dato: 22.10.2013 Tid: 17:00 18:20 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 51/15 15/998 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 51/15 15/998 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 51/15 15/998 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 15/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - TANGELAND 96/1 Rådmannens forslag til

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ FRADELING AV LANDBRUKSEIENDOM GNR 88 BNR 16 - GRAVBRÅTVEIEN 136 GEITHUS Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 19.08.2015 Tid: 09:15 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Villy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.09.2016 Tid 10:05 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 19.03.2014 Tid: 09.00 11.20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder Villy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEPROTOKOLL Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 09.09.2014 Tid: 19:00 21:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Roger Olstad Nestleder Elin

Detaljer

MØTEINNKALLING - Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

MØTEINNKALLING - Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget MØTEINNKALLING - Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Grupperom 2 Dato: 22.10.2013 Tid: 17:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 15/13 13/1148 GODKJENNING AV PROTOKOLL -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16 Grong kommune Arkiv: V00 &13 Arkivsaksnr.: 16/5272 Saksbehandler: Ellen Vie Dato: 23.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap 22.09.2016 109/16 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 11.03.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren FO Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dagfinn Søtorp Vidar Storeheier Varamedlem Tina Ødegård Holt Sølvi Brekklund Sæves

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dagfinn Søtorp Vidar Storeheier Varamedlem Tina Ødegård Holt Sølvi Brekklund Sæves MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 18.03.2015 Tid: 09.00 11.40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Villy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget. Rådmann Alf Thode Skog, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget. Rådmann Alf Thode Skog, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 19:00 20:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Roger

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30 SAKLISTE:

Detaljer

Kultur- og oppvekstutvalget. Espen Storeheier (V), Elin Gjerberg (V), Heidi Saxegård Eriksen (H), Andreas Graff (Krf), Eli Uttakleiv (H)

Kultur- og oppvekstutvalget. Espen Storeheier (V), Elin Gjerberg (V), Heidi Saxegård Eriksen (H), Andreas Graff (Krf), Eli Uttakleiv (H) Rakkestad kommune MØTEprotokoll Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 4.6.2013 Tid: 19.00 21.30 Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Roger Olstad (Ap)

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget Møtedato/sted 07.02.2012 Formannskapssalen, kl. 17.00 til kl. 19.50 Møteleder Møteinnkalling BEHANDLEDE SAKER Jan Lie Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE Naturforvaltning

ENEBAKK KOMMUNE Naturforvaltning ENEBAKK KOMMUNE Naturforvaltning Landbruks- og Matdepartementet Boks 8007 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: 2005/1051/ANNE Arkivkode: V61 Dato: 15.11.2005 Jordloven - forslag til diverse

Detaljer

MØTEprotokoll Formannskapet

MØTEprotokoll Formannskapet MØTEprotokoll Formannskapet Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 20.11.2013 Tid: 09:00 11: Til stede på møtet Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen Ellen Solbrække (AP) Villy

Detaljer

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201106029-33 Emnekode: ESARK-5351 Saksbeh: TRHS Til: Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Sølvi Brekklund Sæves (V), Peder Harlem (SP), Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Søtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp), Undis Holt (Krf)

Sølvi Brekklund Sæves (V), Peder Harlem (SP), Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Søtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp), Undis Holt (Krf) Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 27.2.2013 Tid: 10.00 15.00 Til stede på møtet: Møteleder: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Administrasjonen: Ordfører

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 14.02.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2017 Tid: 09:00 Etter møte i valgstyret 12:00 14:00 Møte med Tynset kirkelig fellesråd, menighetshuset kirkeegga Til

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/2109-2 Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 39/2017 08.06.2017 Søknad om deling gnr 15

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget Møtedato/sted 29.05.2012 Miranda, kl. 17.00 til kl. 18.00 Møteleder Møteinnkalling BEHANDLEDE SAKER Utvalgsleder Jan Lie Fra sak nr 15/12 til og med sak nr

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.11.2015 Tid: 09:00 12:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget Møtedato/sted 13.11.2012 - Formannskapssalen, kl. 17.00 til kl. 20.30 Møteleder Utvalgsleder Jan Lie Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2017 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Nils

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 21. april 2015.

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 21. april 2015. MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 23.04.2015 Tid: 18:30 SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 21. april 2015.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 10.09.2014 Tid: 10:10 11:40 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.10.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 18:25 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Kommunestyret. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. Rakkestad kommune MØTEprotokoll Kommunestyret Sted: Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus Dato: 11.04.2013 Tid: 18:30-19:40 Til stede på møtet: Møteleder: Ordfører Ellen Solbrække Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE MED LANGHOLEN GÅRD

OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE MED LANGHOLEN GÅRD MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG 3/13 13/63 KIRKENG SKOLE - NYBYGG

MØTEINNKALLING 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG 3/13 13/63 KIRKENG SKOLE - NYBYGG MØTEINNKALLING Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 22.01.2013 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sak 5/13 MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Os skole, Biblioteket MERK, endret møtested Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Godkjenning av protokoll SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 12/2127 TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 EVENTUELT SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I OSMARKA Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2011 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Per Hermann Køhn Hansæl

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 GUNN SYNNØVE STRØMME BJØRAVÅG - SØKNAD OM KONSESJON UTEN BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal Tidspunkt: 27.09.2017 kl. 08:15 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 05.10.2012 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Ole Edvin Langaune SP Jan A. Pettersen FRP Ragnhild Hjorthen SAML Steinar Halvorsen H (vara

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Karl Gunnar Westad Undis Bærby Holt Varamedlem Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Karl Gunnar Westad Undis Bærby Holt Varamedlem Varamedlem MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 14.06.2017 Tid 10:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordføerr Lars-Kristian

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL - Eldrerådet Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - Eldrerådet Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 12.9.2013 Tid: 10:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Inger Marit Skallerud Arild Oliversen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 NAVNESAKER Rådmannens innstilling 1. Navnekomiteens forslag til nye veinavn i sak 3/16, 4/16, 5/16, 7/16 og 8/16 vedtas med hjemmel

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Kommunalsjef Jon Ådalen, seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen, stabsleder May-Britt Lunde Nordli

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Kommunalsjef Jon Ådalen, seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen, stabsleder May-Britt Lunde Nordli MØTEPROTOKOLL Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2016 Tid: 17:00 19:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jan Lie Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om internettstemmegivning og valgstyrets oppgaver Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer