KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok"

Transkript

1 KOMPETANSE 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok Bokstavene Skriftforming Lesetrening: - ulike sjangere - innholdsforståelse Tekstskaping Ordklasser Muntlig bruk av språket Muntlig bruk av språket Sammensatt tekst (tegneserier og bildebøker) Tekstskaping Tegnsetting Ordklasser Lesestrategi Bearbeiding av muntlige og skriftlige tekster. Repetisjon av bokstavene. Lære stavskrift og starte forberedelsene til sammenhengende skrift. Øke leseferdighetene. Lære å lese tekster med enderim. Utvikle førforståelse av en tekst. Bli bevisst på riktig bruk av meg, deg, seg, de, det. (Ikke lydrette ord) Bli bevisst på at vi i blant skriver e for æ-lyd, og at ord kan ha stum t og d i slutten av ordet. Produsere tekst Lære gradbøying av adjektiv. Lære å skrive ord med ng Lære å lese to konsonanter som en lyd Lære å fortelle gåter og vitser. Lære å lese dikt med innlevelse. Bli bevist på hvordan tekst og illustrasjon kan virke sammen i bildebøker. Lære å lage spørresetninger med spørretegn. Lære om oppbygging av en tekst. Bli bevisst på at vi i blant skriver o for å-lyd, og at ord kan ha stum h. Lære å lese diftonger og kj-lyden. Bli bevisst bøying av intetkjønnsord i bestemt form entall. Lære å lese diftonger som en lyd. Få trening i å reflektere over hva personer i en tekst kanskje tenker og vil. Få trening i å lese replikker. Språk og kultur Lære hvordan dagene får navn

2 FAG: matematikk Hovedlæreverk: Multi 2 Tall Rekketelling Rekketelling Sette sammen og dele opp i tiergrupper. Bruke tallinjen til å angi tallstørrelser opp til 100. Anslå antall, foreta opptelling, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter. Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall. Doble og halvere tall opp til 100. Gjenkjenne, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre. Geometri Gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to - og tre dimensjonale figurer knyttet til hjørner, kanter og flater, og sortere og navngi figurene etter disse trekkene. Gjenkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. Lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive dem muntlig. Måling Sammenligne størrelser tilknyttet lengde og areal ved hjelp av hensiktsmessige måleenheter. Angi dager, måneder og enkle klokkeslett. Gjenkjenne de norske myntene og bruke dem i kjøp og salg. Statistikk Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagrammer. FAG: engelsk Hovedlæreverk: Stairs 2 My name Numbers Colours Fruit and berries The week Christmas Presentere seg og fortelle hvor gamle de er. Spørre hverandre på engelsk om hva de heter og hvor gamle de er. Telle til 12 på engelsk. Kunne engelske ord for ni farger. Spørre og fortelle på engelsk hvilken farge noen eller noe har. Kunne engelske navn på noen frukter og bær. Gi uttrykk for noe de ønsker, liker å spise eller ikke liker å spise. Kunne de engelske navnene på ukedagene. Kunne spørre om og svare på hvilken dag det er i dag, i morgen og hvilken dag det var i går. Bli kjent med noen enkle verb. Ønske hverandre god jul på engelsk. Kunne huske ti vanlige engelske juleord.

3 The body Clothes The classroom The farm The time Få kjennskap til engelsk julefeiring (mat, kultur og tradisjoner). Kunne synge og formidle noen kjente engelske julesanger. Kjenne til og kunne bruke noen verb. Kunne kroppsord på engelsk. Bli kjent med verbene: play, sleep, see, hear, write, speak and dance. Bli kjent med adjektivene: big, small, fat, long, thin, tall, short, little og angry. Kunne ti engelske ord for ulike klesplagg. Spørre og fortelle på engelsk hva de har på seg i dag. Spørre på engelsk hvor klærne deres er. Kunne 12 engelske klasseromsord. Kunne si «Ha det!» og «Ser deg senere!» på engelsk. Bli kjent med preposisjonene in, on og under. Kunne 11 enkle ord som hører til temaet. Spørre og svare på engelsk om antall dyr av hvert slag. Bli kjent med hvordan en uttrykker entall og flertall på engelsk. Kunne forstå en engelsk tekst som er forklart ved hjelp av illustrasjoner. Spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er (bare hele timer). FAG: naturfag Læreverk: Gaia 2 Forskerspiren Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen. Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen. Mangfold i naturen Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem. Beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen. Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert Verdensrommet Beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre. Observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året. Fenomener og stoffer Gjøre forsøk med vann og samtale om observasjonene. Teknologi og design Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og fortelle om det de har laget.

4 FAG: samfunnsfag Hovedlæreverk: Gaia Historie Bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin. Skape fortellinger om mennesker i fortida og snakke om forskjeller og likheter før og nå. Fortelle om sin egen familie for en til to generasjoner siden, og om hvordan levemåter og levekår har endret seg. Kjenne igjen historiske spor i sitt eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker. Forklare hvorfor en feier 17. mai og 6. februar, og fortelle om nasjonaldagene til andre land. Geografi Peke ut verdenshav og verdensdeler og bruke sentrale geografiske begreper. Samfunnskunnskap Samtale om oppgavene til familien og om variasjoner i familieformer, inkludert aleneforsørgerfamilier, storfamilier, familier der de foresatte har samme kjønn, og familier med flere sett foresatte.

5 FAG: RLE Hovedlæreverk: VIVO 1-2 Etikk og filosofi føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker Jødedommen samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen Kristendommen fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamentet fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes fremstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamentet lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider. Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen Islam fortelle om profeten Muhammads liv, åpenbaringer av koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koranlesing, matregler og høytider gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam Livssyn lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til humanismen Hinduismen samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til hinduismen Buddhismen samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhismen

6 FAG: Musikk Musisere Imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter. Improvisere enkle stemmer etter gehør. Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. Delta i framføring med sang, samspill og dans. Komponere Utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse. Sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner. Lytte Samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo. Samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak. gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse. FAG: kunst og håndverk Visuell kommunikasjon Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. Blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid. Eksperimentere med form, farge og rytme i border. Design Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. Lage enkle gjenstander i leire. Bygge med enkle geometriske grunnformer. Gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander. Kunst Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer. Samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid. Bruke dekorative elementer fra kunst og kunsthåndverk i egne arbeider. Arkitektur Lage enkle modeller av hus i naturmaterialer. Tegne hus fra nærmiljøet rett forfra og rett fra siden. Samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet.

7 FAG: kroppsøving Aktiviteter i ulike bevegelsesmiljø Bruke grunnleggende bevegelser i varierte og tilrettelagte aktiviteter. Være med i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og koordinasjonen. Bruke småredskaper og apparater. Bruke ball i leker og noen ballspill. Være trygg i vann. Bruke ski og skøyter når det ligger til rette for det. Bruke enkle hjelpemiddel og bruksredskaper for opphold i naturen. Samtale om regler som gjelder for opphold i naturen, og kunne praktisere sporløs ferdsel. Ferdest ved vann og gjøre greie for farene. Vise evne til samarbeid i ulike aktiviteter. Fortelle fra egne opplevelser med ulike aktiviteter. Sette navn på kroppsdeler og bevegelsesmåter. Forklare hva personlig hygiene har å si. Følge trafikkregler for fotgjengere. Være med i sangleker og enkle danser fra ulike kulturer. Utforske og leke med ulike rytmer og uttrykke de med bevegelser.

8 AKTIVITETSPLAN 2. KLASSE AKTIVITET Tur til Skilbreivatnet Tur til Vettaheia Underholde på åpninga av flerbrukshallen Aktivitetsdag arrangert av 10. klasse Juleverksted Juleavslutning i kirka Gaukrenn eller karneval Ski-/skøytedag Musikal Vårfest Idrettsdag arrangert av 9. klasse Aktivitetsdag Tur til Solemsnausta Temadager om maur Sletvika/Agdenes fyr Gravhaugen på Berganeset Kirkebesøk HVEM klasse klasse 2. klasse 2. klasse 2. klasse

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 2. klasse BBU Anne Lise Skånseng Laila H. Hallvig Mette Skottnes Tøgersen Brønnøysund barne- og ungdomsskole 2013-2014 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk:

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har til alle tider bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

Detaljer

LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn. Kunnskap

Detaljer

LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i RLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og livssyn, etikk og filosofi. Muntlige

Detaljer

Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn

Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Område Filosofi, etikk og livssyn 1. trinn Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker Samtale om familieskikker i hverdag og høytid

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. sept 2009. Lokal læreplan RLE. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. sept 2009. Lokal læreplan RLE. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE sept 2009 Lokal læreplan RLE Åsveien skole glad og nysgjerrig Lokal læreplan i RLE for Åsveien skole Innledning Den lokale læreplanen i RLE er laget med

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

Progresjonsplan innenfor fagområdene

Progresjonsplan innenfor fagområdene Progresjonsplan innenfor fagområdene Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Denne planen omfatter aller fagområder, og er delt inn i aldersgruppene 1-3 og 3-6 år.

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer