Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn"

Transkript

1 Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Område Filosofi, etikk og livssyn 1. trinn Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker Samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis Samtale om respekt og toleranse Rett og galt Mitt og ditt Vi deler

2 Kristendom Islam, Jødedommen Hinduismen Buddhisme og motvirke mobbing i praksis Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes Framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Samtale om kristendom og til uttrykk gjennom høytider Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske Lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger Fortelle om profeten Muhammeds liv Samtale om islam og religiøs praksis Jesus i tempelet Jesus og barna i kirken Jomfru Maria Jesus blir født Snart er det jul Sankt Nikolaus I moskeen Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Toralesing, matregler og høytider Samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider Samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider I synagogen I tempelet I tempelet Område Filosofi, etikk og livssyn Kristendom 2.trinn Fortelle om filosofen Sokrates Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Sokrates Din tanke er fri Vennskap Følelser Tanker Språk kropp Jesus fortalte lignelser De første disiplene til Jesus Jesus stiller stormen

3 Det nye testamente Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Samtale om kristendom og til uttrykk gjennom, gudstjeneste og høytider Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske Lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger Påske Jesus fikk uvenner Skapelsen Adam og Eva Kain og Abel Påske Lucia Frans av Assisi Islam, Jødedommen Hinduismen Buddhisme Åpenbaringen av koranen Samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koran-lesing, matregler og høytider Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider Faste, fest og bønn Sabbaten Fortelle om en av hinduismens guder og gudinner Fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha Samtale om buddhismen og til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider Ganges Ganesha Siddhartah Vesak Område Livssyn 3. trinn Lytte til og samtale om tekster og Humanismen

4 Filosofi og etikk fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn Samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett FN og FN-dagen Verdensbarnedagen Menneskerettighetene Barnas rettigheter Å lyve Mobbe Samvittighet Kristendom Islam, Jødedommen Hinduismen Buddhisme Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Samtale om kristendom og til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider Salmetradisjon og et utvalg sanger kjenne til kristen, også samiske Lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger Samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koran-lesing, matregler og høytider Josef Moses Jesus og døperen Johannes Jesus blir døpt Jesus og menneskene han møtte Jesus gjør under Kristi himmelfartsdag Pinse Dåp Gudstjeneste Bønn Peter og Paulus Allah Ibrahim Å leve som muslim

5 Fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider Fortelle om en av hinduismens guder og gudinner Samtale om hinduismen og til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider Moses og utgangen av Egypt. Rama Sita Divali Leve som en Hindu Fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha Samtale om buddhismen og til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider Område Livssyn Filosofi og etikk Kristendom 4. trinn Samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler og seremonier Fortelle om filosofen Sokrates uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker Samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes Humanismen Sammenligne de forskjellige religionene i forhold til begravlesesritualene og etikk Jesus forteller lignelser Sankt Sunniva

6 framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske Lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger Beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter Olav den Hellige Tefanus Kirker, kirkegårder, lokale kirken Stedsnavn Kirkeåret Legenden om Sankt Halvard (Lokalmiljøet) Islam, Jødedommen Hinduismen Buddhisme Fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider Moses og åpenbaringen av Toraen Fortelle om en av hinduismens guder og gudinner Samtale om buddhismen og til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon og høytider Fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha Krishna Buddistisk etikk Prinsen blir opplyst Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen (NB dette er ikke noe eget tema i verkene, men det er ferdige eksempler på transparenter i lærerveilednignene på alle trinn) Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen (Kunnskapsmålet er ikke et eget tema og må taes parallelt med de andre temaene under Jødedommen. I verket Vi i verden er det bilder til dette tema) Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam På 4. trinn gjennomgås begravelses ritualer i alle religioner

7 Område 5.trinn Livssyn Samtale om hva et livssyn kan innebære beskrive markeringer og sentrale seremonier innenfor livssynshumanismen i Norge Filosofi og etikk Forklare hva filosofi og etikk er Temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn. forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem fortelle om Platon og Aristoteles og diskutere noen av deres ideer Kristendom Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamentet fra fedrehistorien til profetene Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus Samtale om innholdet i Fadervår fortelle om sentrale hendelser og personer fra Fedrehistoriene Jesu underfortellinger fødsel,

8 kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden Kristendommens begynnelse, forfølgelser, Konstantin Islam, Jødedommen, Hinduismen Buddhisme forklare hva Koranen og hadith er og samtale om sentrale islamske fortellinger samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de fem søyler, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster forklare utgangspunket for islamsk tidsregning og beskrive islamske høytider og sentrale ritualer beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til islam

9 Område 6. trinn Livssyn Filosofi og etikk samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme Kristendom Forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom språk og kultur. Forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider. Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamentet fra fedrehistorien til profetene Samtale om innholdet i de 10 bud Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden fortelle om sentrale hendelser og personer i Moses De 10 bud Påskefortellinger Kristendommen middelalderen Kristningen av Norge, Olav den hellige, opprør mot i

10 Islam, Jødedommen, Buddhisme, Hinduismen kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen forklare hva Tanak, Tora og Talmud er og samtale om sentrale jødiske fortellinger samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster forklare jødisk kalender og tidsregning og beskrive jødiske høytider og sentrale ritualer beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til jødedommen kirken i senmiddelalderen. samtale om sentrale buddhistiske fortellinger samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og

11 utvalgte tekster forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til buddhismen Område 7.trinn Livssyn forklare hva et humanistisk livssyn er og samtale om humanistisk livstolkning og etikk med vekt på virkelighetsforståelse, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster fra humanistisk tradisjon samtale om bakgrunn og særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden presentere ulike kunst-og musikkuttrykk som gjenspeiler humanisme

12 Filosofi og etikk samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene samtale om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenkning og kunne drøfte noen moralske forbilder fra fortid og nåtid Kristendom beskrive trekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer Gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet. samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster samtale om innholdet i den apostoliske trosbekjennelse Islam, samtale om sentrale Jødedommen, Buddhisme fortellinger i hinduismen Hinduismen samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og etikk med vekt på noen guder og gudinner, synet på tilværelsen og det guddommelige, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster forklare hinduistisk

13 høytidskalender og beskrive hinduistiske høytider og sentrale ritualer beskrive tempelet og reflektere over dets betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til hinduismen. - Elevene skal kunne samtale om innholdet i noen sang-og salmetekster. Disse plukkes ut og arbeides med fortløpende alle trinn..

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV BAHÁ'Í

EN KORT PRESENTASJON AV BAHÁ'Í Geir Winje 1997 (2004) EN KORT PRESENTASJON AV BAHÁ'Í TROEN PÅ ENHET Bahá'í-troen bygger særlig på Bahá'u'lláhs skrifter. Det viktigste lærepunktet, eller den grunnleggende trosforestillingen, dreier seg

Detaljer

Filmstudieark - Maur i rompa

Filmstudieark - Maur i rompa Sida 1 av 5 Maur i rompa Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva læreplanen sier Handlingen Bram skal begynne i første klasse. Han gleder seg veldig fordi han er en nysgjerrig gutt som elsker

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake.

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake. Jødedommen for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Presteforeningens avgitte høringsuttalelse om forslag til ny tekstbok

Presteforeningens avgitte høringsuttalelse om forslag til ny tekstbok Presteforeningens avgitte høringsuttalelse om forslag til ny tekstbok Uttalelsen ble avgitt 15. september 2009 i samsvar med høringsspørsmålene. Sentralstyret har drøftet og avgitt uttalelsen etter at

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Danning gjennom filosofisk dialog

Danning gjennom filosofisk dialog Guro Hansen Helskog Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning,

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag Cappelen Damm Akademisk Humanistiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for humanistiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter.

Detaljer

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter Bakgrunnen for denne elevteksten er at klassen fikk besøk av forfatteren Peter Normann Waage, som holdt et engasjerende foredrag basert på sin egen bok Jeg. Individets kulturhistorie (Schibsted 2008).

Detaljer