MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013"

Transkript

1 MØTEREFERAT Styremøte nr. 5 Sted Krakow, Polen Møtedato 2-3/ Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Magne Høyendahl, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen, Marius Jørgensen, Egil Johansen, Karl Werner Gjøsund, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen Fravær Agenda Åpning Rune B-Johnsen ønsket alle velkommen til styremøte som ble avholdt i Krakow. Dette styremøte ble avholdet i utlandet, etter et forslag på Landsmøte i Styret vedtok å avstå fra diettpenger/møtehonorar og lot disse pengene gå inn i regnskapet for turen. Ny organisering i Jernbaneverket Styret gjennomgikk jernbanedirektørens anbefalte forslag til ny organisering innenfor drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende infrastruktur og organisering av store særskilte prosjekter, som ble behandlet i JL møte 29/8. Ingen av vedtakene vil tas før forhandlinger med personalorganisasjonen er gjennomført og risikoanalyser fullført skrives det i det anbefalte forslaget fra jernbanedirektøren. Risikoanalysene vil bli satt ut til ett eksternt firma og kjøres parallelt med prosessen. 1

2 I dokumentet effektiv organisering _anbefalt forslag 3 kan vi lese om prinsippene for omorganiseringen: Organisasjonsmodellen som foreslås har som hensikt å tydeliggjøre ansvar, gi tydelige fullmakter og tilstrekkelig handlekraft til beslutningstakere på ulike nivåer. Målet er å gjøre Jernbaneverket i stand til å ta på seg en betydelig produksjonsøkning i den kommende NTPperioden, og samtidig tilrettelegge for å gjøre organisasjonen mer effektiv og i stand til å øke produktiviteten. I utformingen av den nye organisasjonen er det lagt noen hovedprinsipper til grunn. Resultatansvar, økonomiansvar og personalansvar skal i størst mulig grad ligge hos samme leder gjennom hele linjeorganisasjonen. Kravstilling og -oppfølging skal ligge i linjen og ikke på tvers mellom organisasjonsenheter. Linjeenhetene skal så langt som praktisk fornuftig ha råderett over egne ressurser for å utføre sitt oppdrag. Matriseorganisasjoner skal derfor ikke være en foretrukken organisasjonsform. Tydelige fullmakter og ansvar for beslutninger skal plasseres der hvor informasjon og kunnskap om hva som skal besluttes er best. Der dette er i de operative miljøene skal beslutningene tas der. Ansvar for gjennomføring skal desentraliseres. Ansvar for overordnet prioritering skal sentraliseres. Det er disse hovedprinsippene som er lagt til grunn for vurdering av ny organisering. I arbeidet har det også vært sentralt å gjøre organisasjonen så enkel som mulig. 2

3 Her kan man se hvordan linjeorganisasjonen vil se ut dersom anbefalt løsning vil bli vedtatt. Vi ser at Trafikk og Marked foreløpig ikke er vurdert i denne omorganiseringen. Organisering av store tunge investeringsprosjekter. Som vi ser forsvinner dagens Utbygging fra organisasjonskartet. Utbygging blir imidlertid «erstattet» av en divisjon som her blir døpt Assisterende jernbanedirektør. Under denne ønskes det organisert noen store, tunge investeringsprosjekter (som for eksempel Intercity utbyggingen og Follobanen). Prosjektene som legges inn under denne boksen skiller seg ut fra andre prosjekter som dreier seg om å vedlikeholde og forbedre dagens jernbanetilbud/infrastruktur. Som vi kan lese om i anbefalt forslag vil prosjektene bli organisert som egne organisasjonsenheter med frihet til å tilpasse den interne organisering til prosjektets behov. 3

4 Personell som jobber i disse prosjektene vil normalt ha sin personalleder i prosjektet. Det som er viktig for en del av våre medlemmer, kanskje spesielt i Signaltjenester er: «Unntaket kan være ressurser som brukes i mindre omfang, eller der det er generell kritisk mangel på kapasitet, og ressursene må prioriteres strengt på tvers av enheter i Jernbaneverket.» Videre kan vi se at disse prosjektene også skal benytte administrative systemer som er felles for hele Jernbaneverket (lønn, regnskap og arkiver) slik at man ikke bygger opp flere enheter som utfører det samme. Organisering av drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende infrastruktur Det foreslås etablert en divisjon kalt Direktør infrastruktur med ansvar for alle aktiviteter knyttet til drift, beredskap, vedlikehold, fornyelse og utvikling av eksisterende infrastruktur. Under Direktør infrastruktur ser vi at det foreslås å beholde Bane Transport, Bane Energi og Bane Nett, foreløpig uten forandringer i den interne organiseringen. Vi ser også at det etableres en avdeling, under Direktør infrastruktur, som er foreslått kalt prosjektenhet for tverrgående prosjekter. Vi ser for oss at dette blir en samling av prosjekter som i dag utføres dels i Bane og dels i Utbygging, og får ansvaret for gjennomføring av investeringsprosjekter og større fornyelsesprosjekter. Det etableres også 5-7 geografiske baneområder under Direktør infrastruktur. Disse baneområder gis ansvar for beredskap, vedlikehold, fornyelse og mindre utbyggingsprosjekter. Disse 5-7 baneområdene vil igjen deles inn i mindre banestrekninger som får gjennomføringsansvar for drift, beredskap og korrektivt vedlikehold, samt andre vedlikeholds- og fornyelsestiltak som utføres med eget personell. Det anslås at hvert baneområde får mellom 2-4 banestrekninger under seg og at det totalt ikke bør overskride 20 banestrekninger. I forslaget fra Jernbanedirektøren foreslås det at disse 2-4 banestrekningene etableres som tverrfaglige enheter (under hvert baneområde) Vi i STF ønsker å se på muligheten for å fjerne disse tverrfaglige enhetene og heller organisere 2 til 4 strekningsansvarlige faglige ledere for hvert fag (6-12 faglige ledere under hver Leder baneområde) 4

5 Her er foreslått organisering i divisjon Direktør infrastruktur. Her er foreslått organisering under Baneområde: 5

6 STFs ønske om organisering under Leder Baneområde Leder Baneområde 2-4 Strekningsansvarlige Faglige ledere signal 2-4 Strekningsansvarlige Faglige ledere Linjen 2-4 Strekningsansvarlige Faglige ledere KL Gjennomføring av planlagte prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer Særavtaler i JBV. Jernbaneverket har i møte av 21/8 meddelt at de ønsker å reforhandle og si opp noen av særavtalene i Jernbaneverket. Særavtalene nr.1, 12,15,16,17,32 og 51 omhandler alle godtgjøringer for opplæring i JBV. Jernbaneverket ønsker å etablere en partssammensatt gruppe for å utarbeide to nye særavtaler om godtgjøring for opplæring, ved å slå sammen nevnte særavtaler. En for Norsk Jernbaneskole og en for øvrige i Jernbaneverket. Nestleder i fellesrådet ved JBV, Jens Heiberg (NTF), er utnevnt til å være med i denne gruppen Særavtale nr. 5 som omhandler deltagelse i spesielle jernbaneorganisasjoner, ønsker Jernbaneverket å si opp. STF ønsker at denne videreføres da denne klart sier at deltagelse i en del jernbaneorganisasjoner kan gi inntil 8 arbeidsdager permisjon med lønn. 6

7 Særavtale nr. 6 som omhandler sanering av asbest ønskes sagt opp av Jernbaneverket. Dette med begrunnelse i at ingen omfattes av avtalen lenger. STF mener at Jernbaneverket bør gi en tilbakemelding på hvor mye asbest som finnes i våre tekniske hus/rom og at disse fjernes før tillegget fjernes. Vi ønsker eventuelt at det innføres pålegg om fjerning av asbest på stasjoner/anlegg hvor det planlegges utført endringer/ombygginger. Flere av styremedlemmene kunne fortelle om stasjoner hvor det er utført endringsarbeid hvor rom og vegger er tydelig merket med asbest, men det allikevel er festet nytt materiell på disse veggene Særavtale nr. 13 som omhandler særskilt avlønning for spesielle stillinger ønsker Jernbaneverket å si opp med den begrunnelse at denne er i strid med Hovedtariffavtalen fordi den lager lønnsopprykk etter ansiennitet innenfor et lønnsspenn. STF mener den kan videreføres uten problem. Jernbaneverket har flere likelydende avtaler som de ikke ønsker å si opp. Særavtale nr. 14 ønskes reforhandlet av Jernbaneverket. Denne avtalen omhandler avlønning av trafikkstyrere med toglederkompetanse. STF ønsker at NTF og Jernbane forhandler om denne avtalen. Særavtale nr. 21 som omhandler produktivitetsavtale innen fagområde signal på strekningen Stavanger- Neslandsvatn, ønskes sagt opp av Jernbaneverket med begrunnelse i at denne ikke lenger er nødvendig for rekrutteringen. STF mener at denne avtalen må videreføres da det fortsatt foregår innleie av ansatte, for å dekke nødvendig bemanning for å opprettholde tilfredsstillende beredskap og feilretting på strekningen. Særavtale nr.31 som omhandler kompensasjon for hjemmevakt ønskes endret av Jernbaneverket. Jernbaneverket ønsker at bestemmelsene om hjemmevakt i særavtalen om arbeidstid (kap.4) flyttes hit (særavtale 31). STF er uenig i dette da vi mener at det er bedre at man finner alt om arbeidstid ett sted og ikke i flere avtaler. STF ønsker å gjøre avtalen pensjonsgivende ved å fjerne teksten:, og er heller ikke pensjonsgivende. Det er satt ned en partssammensatt gruppe som skal se på dette. Rune B-Johnsen deltar i denne gruppen. Særavtale nr. 36 som omhandler lønnstillegg for fagansvarlig underlagt DVT ønskes sagt opp av Jernbaneverket. STF mener at denne avtalen ikke kan sies opp men må endres slik at den gjelder for de som fortsatt er fagansvarlig. I tillegg til disse avtalene ønsker Jernbaneverket å endre eller si opp noen avtaler til, som ikke omfatter våre medlemmer. Nytt forhandlingsmøte i saken er berammet til 18/9. 7

8 Aktuelle saker Lync 2013 I siste samarbeidsmøte informerte Jernbaneverket om at Lync kommer i ny versjon som heter Lync2013. Ved innføring av Lync 2013 vil dette medføre at fasttelefon forsvinner slik som vi kjenner det i dag. Dette vil kunne medføre noen utfordringer med tanke på de faste numrene og fakser som benyttes (togleder, fakser etc.). Operatøravtale Avtalen som Jernbaneverket har med Ventelo utløper 31/ Jernbaneverket opplyser i samarbeidsmøte at man er ute i markedet og innhenter tilbud fra forskjellige operatører og at man antar ny avtale er klar i god tid før 1/ Landsmøte 2014 Landsmøte 2014 vil bli forsøkt avholdt uke 12 i Per Arne Thanem har innhentet flere tilbud om opphold for oss, blant annet ett på Gjøvik som det ble bestemt at vi undersøker nærmere Eventuelt Vi minner medlemmene om våre medlemsfordeler. Disse kan du lese om i Stafonytt og på våre hjemmesider: og Under medlemsfordeler finner du her blant annet gode avtaler på bank og forsikringstjenester, strømleveranse og rimelige avtaler på bil og hotell. På hjemmesiden til Stafo kan du lese om avtalen hvor advokat Strømberg gir våre medlemmer råd i privatrettslige spørsmål. 8

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013 Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 1 Jernbaneverkets nye organisasjon Jernbaneverkets nye organisasjon 2014... 1 1 Innledning... 3 1.1 Enklere, mer effektivt

Detaljer

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner 17. september 2013 1 Innledning Dette dokumentet inneholder forslag til noen prinsipper og en hovedstruktur

Detaljer

Årsberetning 2007. Årsmøte 2008 holdes den 19. februar 2008 kl 17.00 i Stafos lokaler Lakkegata 3, Oslo. Dagsorden

Årsberetning 2007. Årsmøte 2008 holdes den 19. februar 2008 kl 17.00 i Stafos lokaler Lakkegata 3, Oslo. Dagsorden Årsberetning 2007 Årsmøte 2008 holdes den 19. februar 2008 kl 17.00 i Stafos lokaler Lakkegata 3, Oslo Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering - valg av dirigent - valg av møtesekretær 3. Beretning 4. Regnskap

Detaljer

BERETNING 2012 58. ÅR

BERETNING 2012 58. ÅR BERETNING 2012 58. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotell, Gol LØRDAG 16. Mars KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4.

Detaljer

BERETNING 2010 55. ÅR

BERETNING 2010 55. ÅR BERETNING 2010 55. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotel, Gol LØRDAG 16. Oktober KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 1 2 Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Formål Formålet med dette forslaget er å: Gjøre

Detaljer

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten SNILLFJORD KOMMUNE Samarbeid om sosial og barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord Konsekvensanalyse 2 1. BAKGRUNN... 3 2. ERFARING FRA ANDRE PROSJEKT... 4 3. ALTERNATIVE MODELLER... 4 3.1 VALG AV MODELL...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening SBF har igjennom FAU i de ulike kommunale barnehagene fått flere innspill til denne høringen. Det er utfordrende som foreldre å skulle sette seg

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING... 3 1.3 TIDSPLAN... 4 1.4 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER... 4 2. MANDAT OG OPPNEVNING...7 2.1 2.2 STYRETS BEHANDLING...

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7)

SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7) 11. mai 2011 1 SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7) Politisk organisering Gruppa anbefaler at formannskapet velges ansvarlig for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder næringstomter, boligtomter,

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer