Endringsanalyse. Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Region Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsanalyse. Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Region Øst"

Transkript

1 Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av 01 Endelig utgave 20 sept MOLO/xlaei EKNMON OWR 00 Rapport for høring MOLO/xlaei - Sign. Stikkord Drift og vedlikehold IRØ Reorganisering Erstatning for : Ingen Dok nr. Rev. 01

2 2 Sammendrag Analysegruppen identifiserte flere farer ved den planlagte omorganiseringen av baneområdene, og organiseringen krever at det gjennomføres tiltak for å redusere risikoene som følge av omorganiseringen. Med de anbefalte tiltakene forventes det derimot at sikkerheten ivaretas på en slik måte at det tilfredsstiller akseptkriteriet i forhold til risiko. Til sammen er det identifisert 8 farer som kan bidra til økning av risiko ved omorganisering av baneområdet, og det er gitt 15 anbefalte risikoreduserende tiltak som må vurderes før omorganiseringen iverksettes. Risikoanalysen er dokumentert i vedlegg 1. Farene er oppsummert i kapittel 3 og tiltakene er oppsummert i kapittel 4. Forutsetninger for analysen: Nytt banesjefsområde henter sine ressurser fra Drift Øst som i dag, alternativ A, og som i Jernbaneverket for øvrig, i tråd med anbefaling i sluttrapport: Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av banesjefområdene i region Øst /2/. Driften av stasjoner/holdeplasser og eiendommer blir overført til egen Stasjonssjef som er direkte underlagt regiondirektøren. Ansvarsforhold og linjerveier tydeliggjøres og defineres som en del av omorganiseringsprosessen.

3 3 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL OMFANG OG AVGRENSINGER GJENNOMFØRING OG ANALYSEMETODE SIKKERHETSMÅL OG AKSEPTKRITERIER FORUTSETNINGER OG ANTAKELSER SYSTEMBESKRIVELSE ENDRINGSANALYSE KONKLUSJON OG VEIEN VIDERE REFERANSER...10 Vedlegg 1

4 4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I forbindelse med arbeidet med å tilpasse Jernbaneverkets drift- og vedlikeholdsapparat til nye rammebetingelser, la Infrastrukturdivisjonen i mai 2006 fram forslag til ny inndeling av banesjefområdene i regionen. Kjernen i dette forslaget er at det opprettes et nytt banesjefområde for nærtrafikkstrekningene rundt Oslo, med grenser Spikkestad/Asker, Ski og Eidsvoll. Både Hovedbanen og Gardermobanen inngår i området, mens Alnabru er foreslått overført baneområde ØKB. 1.2 Formål Formålet med analysen er å avdekke farer og identifisere nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten i forbindelse med den planlagte reorganiseringen. 1.3 Omfang og avgrensinger Analysen omfatter vurderinger av farer knyttet til sikkerhet og punktlighet. Ved fareidentifisering er det kun vurdert konsekvens. 1.4 Gjennomføring og analysemetode Analysen ble gjennomført som en endringsanalyse, jamfør prosedyre STY-0056 ref. /3/, i et møte , hvor følgende deltok: Navn Stilling/rolle Bedrift/enhet Morten Lønnes Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver DVB, prosessleder ISRØ Henning Bråtebæk Banesjef, ØKB JBV, IRØ Jan Prang Faglig leder el. kraft, ØKB JBV, IRØ Guttorm Moss Faglig leder linjen, HGB JBV, IRØ Ole Jonny Friise Fornyelsesleder, DVB JBV, IRØ Kjell Hagen Driftsleder tele/it, Drift Øst JBV, IRØD Jøran Aleksandersen Hovedverneombud RØ JBV, IRØ Einar Langdal Konsulent, sekretær Safetec I følge prosedyren skal endringsanalysen gi svar på følgende spørsmål: 1. Innebærer organisasjonsendringen at styringssystemet påvirkes og hvilke risikoer er knyttet til dette? 2. Skapes det nye og endrede risikoer ved at arbeidsoppgaver flyttes, tilføres eller faller bort? 3. Er ansvarsforhold tydelig definert? 4. Er beslutningsstruktur (for eksempel rapporterings- og linjeveier) tydelig definert? 5. Er grensesnitt til øvrige organisasjon tydelig definert? Sjekklisten som ligger ved prosedyren ble ikke gjennomgått systematisk.

5 5 1.5 Sikkerhetsmål og akseptkriterier Akseptkriteriet for analysen er at sikkerheten skal ivaretas. 1.6 Forutsetninger og antakelser Analysen bygger på følgende forutsetninger: Nytt banesjefsområde henter sine ressurser fra Drift Øst som i dag, alternativ A, og som i Jernbaneverket for øvrig, i tråd med anbefaling i sluttrapport: Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av banesjefområdene i region Øst /2/. Driften av stasjoner/holdeplasser og eiendommer blir overført til egen Stasjonssjef som er direkte underlagt regiondirektøren. Ansvarsforhold og linjerveier tydeliggjøres og defineres som en del av omorganiseringsprosessen.

6 6 2. Systembeskrivelse Det foreslåtte nye baneområdet - her kalt Oslo-trianglet - vil etter forslaget samle strekninger som i dag er fordelt på 3 ulike banesjefområder; Spikkestad/Asker - Lysaker som i dag ligger til Drammen- og Vestfoldbanen (DVB), Oslo S - Ski som tilligger Østfold- og Kongsvingerbanen (ØKB), mens de øvrige delene av det nye banesjefområdet i dag er en del av Hoved-, Gjøvik- og Gardermobanen (HGB). Hensikten med de endringer som er foreslått, er å styrke fokus på dobbeltsporstrekningene i Osloområdet. Innenfor dette trianglet er det avgjørende at alle forhold knyttet til oppetid, punktlighet og hverdagskvalitet fungerer optimalt dersom Jernbaneverket totalt skal lykkes. Det er innenfor dette området Jernbaneverket i praksis blir målt på levert produkt, både av togselskapene og av togselskapenes kunder. I dag er ansvaret for dette trianglet delt på tre forskjellige banesjefer, som angitt ovenfor. Dette gir behov for tett, løpende samordning over baneområdegrensene, samtidig som det er krevende å ha ensartet, helhetlig fokus, foreta felles prioriteringer og felles bruk av ressurser. Totalt medfører dagens grenser et krevende samordningsbehov. Innenfor dette trianglet er det allerede lagt opp til ensartet beredskap, bruk av vedlikeholdslag og en vedlikeholdsstrategi som skiller seg fra ytterstrekningene. Ett banesjefområde virker derfor logisk og riktig, hvor den nye modellen styrker mulighetene for helhetlig fokus, med ett ansvarlig banesjefområde ledet av én ansvarlig banesjef for disse høyt prioriterte strekningene. Forslaget innebærer også at det etableres mer teknisk ensartede strekninger innen samme baneområde. Dette gjelder særlig Drammenbanen, hvor grensen mellom HGB og DVB ved Lysaker skaper et kunstig skille med hensyn til teknologiske løsninger, spesielt når det gjelder sikringsanlegg. Samtidig blir det nye banesjefområdet omfattende og krevende. For å konsentrere ansvarsområdet og sikre fokus for banesjef Oslo-trianglet mest mulig, foreslås derfor samtidig tre andre endringer, alle med den hensikt å redusere ansvarsområde og sikre fokus for ny banesjef for Oslo-området: Ansvaret for Gjøvikbanen/Alnabanen overføres banesjefområde RDB. Ansvaret for Alnabru overføres til banesjefområde ØKB. Ansvaret for stasjoner/holdeplasser og eiendommer innen det nye banesjefområdet for Oslo legges til ny stilling som stasjons- og eiendomsansvarlig, men direkte rapportering til regiondirektør.

7 7 3. Analysen har avdekket følgende for sikkerhet: farer som anses å kunne gi et betydelig bidrag til risiko (rød) o Ingen farer er her vurdert å gi et vesentlig bidrag til risiko. farer som anses å kunne gi et moderat bidrag til risiko (gul) o 7 farer er vurdert å gi et lite eller moderat bidrag til risiko: Endret ansvarsområde fører til at vi mister strekningskompetanse og lokalkunnskap. Fare for at ressurstilgang utenfor triangelet reduseres. Banesjefens kjøpekompetanse (den som er avhengig av lokalkunnskap) svekkes. Drift tappes for kompetanse som går utover generiske oppgaver. Uklare grensesnitt i forhold til stasjonsdrift fører til at enkelte arbeidsoppgaver utelates eller gir dobbeltarbeid. Beredskapen på Gjøvikbanen svekkes. Uklare ansvarsforhold i forhold til store utbyggingsprosjekter, for eksempel Oslo Ski. I tillegg ble det diskutert farene med at det kan bli mye nattarbeid innenfor triangelet, men det ble vurdert at det har lite å gjøre med selve omorganiseringen. n viser at omorganiseringen av baneområdet vil gi en risikoøkning dersom det ikke samtidig iverksettes risikoreduserende tiltak og overgangsordninger. Med de anbefalte tiltak forventes det at risikoen ved omorganisering holdes på et akseptabelt nivå.

8 8 n skal gi svar på 5 hovedspørsmål: Innebærer organisasjonsendringen at styringssystemet påvirkes, og hvilke risikoer er knyttet til dette? Svar: Organisasjonsendringen vil gi endringer i organisasjonskart, stillingsinstrukser, ansvarsmatriser og til dels i prosedyrer i styringssystemer og beredskapslister. Tiltak: Styringssystemet må gjennomgås i forbindelse med omorganiseringen. Skapes det nye eller endrede risikoer ved at arbeidsoppgaver flyttes, tilføres eller faller bort? Svar: Risikoen vil endres som følge av at lokalkunnskap mistes som følge av at mange medarbeidere får nye ansvarsområder. Tiltak: Se tiltak i konklusjonskapittel. Er ansvarsforhold tydelig definert? Svar: Det forutsettes at ansvarsforhold defineres som et ledd i omorganiseringsprosessen. Tiltak: Se svar på spm. 1. Er beslutningsstruktur (for eksempel rapporterings- og linjeveier) tydelig definert? Svar: Det forutsettes at beslutningsstruktur defineres som et ledd i omorganiseringsprosessen. Tiltak: Se svar på spm. 1. Er grensesnitt til øvrige organisasjon tydelig definert? Svar: Det forutsettes at grensesnitt defineres som et ledd i omorganiseringsprosessen. Tiltak: Se svar på spm. 1. Eventuelle tiltak fra listen over, er overført til tiltak i tiltakslisten i kapittel 4. Analyseresultatene finnes i vedlegg 1.

9 9 4. Konklusjon og veien videre Analysen har avdekket farer som har potensial til å gi en økning i risikobidraget. Det er identifisert risikoreduserende tiltak for alle disse farene for å tilfredsstille akseptkriteriet. Følgende anbefales gjennomført fremover: Tiltak Tiltaksansvarlig 1. Oppsynsmenn bør i størst mulig grad jobbe på den strekningen de er kjent på i Regiondirektør dag. Ansvarsområde for oppsynsmenn må gjennomgås og planlegges nøye. Det må etableres metoder for å sikre erfaringsoverføring mellom personell, for eksempel ved at oppsynsmenn fra forskjellige områder jobber sammen. 2. Rekruttere nye medarbeidere som får arbeide sammen med erfarne Regiondirektør medarbeidere. 3. Etablere overgangsordninger og motiveringstiltak for personell som får nye Regiondirektør ansvarsområder. 4. Gradvis økning av bemanning for å sikre at ressurstilgangen utenfor triangelet Regiondirektør opprettholdes. 5. Legge til rette for at vi klarer å beholde medarbeiderne våre, både i og utenfor Regiondirektør triangelet. 6. Kjøpe soner/tider på banen som er tilgjengelig for generiske oppgaver. Regiondirektør 7. Tiltak for å øke tverrfaglighet og samarbeid mellom fag, slik at en faggruppe Regiondirektør kan gjøre enkle oppgaver innen et annet fag når de er ute på en lokasjon. 8. Vurdere behovet for, og om personell kan overføres til nytt baneområde for å Regiondirektør sikre at lokalkunnskap opprettholdes. 9. Tiltak for erfaringsoverføring, for å sikre at banesjefen har kjøpekompetanse for Regiondirektør de tjenester han/hun kjøper i sitt baneområde. 10. Driftsapparatet bør ha en gjennomgang på hvordan det kan rulleres mellom Regiondirektør baneområder. (For å styre andel nattarbeid og skape variasjon i arbeidsoppgaver). 11. Grensesnitt mellom banesjef og stasjonsdrift må tydeliggjøres, bl.a. gjennom Regiondirektør egnet dokumentasjon som for eksempel Stillingsinstruks og ansvarsmatriser. 12. Det bør vurderes å samlokalisere personell på stasjons- og jernbanedrift. Regiondirektør 13. Ressurstilgang og beredskapstid på Gjøvikbanen må vurderes i forhold til Regiondirektør organisasjonsendring. Er det behov for oppbemanning av Lunner på KL? 14. Forutsetter at ansvarsforhold i store utbyggingsprosjekter følges opp av egne Regiondirektør koordinatorer. 15. Styringssystemet må gjennomgås i forbindelse med omorganiseringen for å Regiondirektør sikre samsvar i organisasjonskart, stillingsinstrukser, ansvarsmatriser og til dels i prosedyrer i styringssystemer og beredskapslister.

10 10 5. Referanser /1/ Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok 1B-Si /2/, Sluttrapport v. 1.0, 18.august 2006 /3/ Prosedyre for endringsanalyse av organisatoriske endringer, Proarc doc. STY-0056, rev. 01.

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Enhet for internrevisjon UNIVERSITETET I OSLO Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Distribuert til: Universitetsdirektør Kopi: Kommunikasjonsdirektør IT-direktør Gjennomført av: Rådgiver Cecilie

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer