PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017"

Transkript

1 PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE

2 Innhald 1. Innleiing Overordna styringsmål for barnehagane i Luster kommune Pedagogisk grunnsyn/mål Samarbeid Barnehagetilbodet i Luster kommune

3 1. Innleiing Plan for barnehagane i Luster skal vere styringsreiskapen for utvikling av barnehagetilbodet i kommunen. Dette gjeld både for kommunen som barnehageeigar og som godkjennings- og tilsynsstyresmakt. Planen gjev retningsliner for både innhald og kvalitet i barnehagane. Bakgrunnen for denne planen er Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen. Denne stortingsmeldinga fokuserer på at barnehagen skal vere ein stad å lære, vere likeverdig og prega av inkluderande fellesskap. Regjeringa har sett opp tre hovudmål for arbeidet med kvalitet i barnehagen: Sikre likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar Styrke barnehagen som læringsarena Alle barn skal få delta i eit inkluderande fellesskap I Stortingsmeldinga kan ein lese om barnehagesektoren sin framvekst og status i høve kvalitet og innhald i tilbodet. Meldinga stakar ut ein vidare kurs for barnehagepolitikken og kva som er viktig for kvalitet i barnehagen. Regjeringa slår fast kva ansvar barnehagen har for læring, omsorg, sosial utjamning og førebyggande arbeid og kva posisjon barnehagen skal ha i utdanningssystemet. Fagplan for barnehagane i Luster kommune skal sikre lik kvalitet på innhaldet i barnehage tilbodet. Felles visjon for alle barnehagane: Med barna byggjer vi framtida skal sikre at alle er på veg mot eit felles mål. Fagplanen vert årleg justert etter behov. Eventuelle endringar skal vurderast og drøftast i barnehagane før endringane vert vedtekne av styrargruppa. Ansvar for å følgje dette opp ligg til Oppvekst v/ fagkonsulent barnehage. 3

4 2. Overordna styringsmål for barnehagane i Luster kommune Barnehagelova, St.mld 41: Kvalitet i barnehagen og Rammeplan for barnehage er overordna styringsdokument for barnehagedrift i Luster kommune. Lov om barnehagar Gjennom barnehagelova har Stortinget fastsett overordna føresegner om føremålet og innhaldet i barnehagen. I føremålsparagrafen heiter det at barnehagen, i samarbeid med heimen, skal ta vare på barna sine grunnleggjande behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Både foreldre og barn har rett til medverknad på barnehagen si verksemd. Rett til barnehageplass var innført Lova seier dette om rett til barnehageplass: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august ( 12a). Rammeplan for barnehagar Kunnskapsdepartementet fastsette i 2006 med heimel i 2 i lova, forskrift om rammeplan for innhaldet og oppgåvene til barnehagen. Rammeplanen gjev retningsliner for verdigrunnlaget, innhaldet i og oppgåvene til barnehagen. Alle barnehagar skal byggje verksemda si på verdigrunnlaget og innhaldet i barnehagelova og på internasjonale konvensjonar som Noreg har slutta seg til. Målet med rammeplanen er å gje styraren, dei pedagogiske leiarane og personalet elles ei forpliktande ramme for å planleggje, gjennomføre og vurdere verksemda til barnehagen. Rammeplanen gjev også informasjon til foreldra, eigarane og tilsynsstyresmakta. Rammeplanen rettar seg difor mot: Barnehagepersonalet, som får ein reiskap for å planleggje, dokumentere og vurdere Foreldra/dei føresette, som får innsikt i barnehageverksemda og høve til medverknad og medbestemming etter barnehagelova 4 Barnehageeigarane, som kan fastsetje retningslinjer for lokal tilpassing av rammeplanen 2, og som har ansvaret for at den enkelte barnehagen har dei nødvendige rammevilkåra Kommunen, som skal føre tilsyn med at alle barnehagane i kommunen driv ei tilfredsstillande pedagogisk verksemd i samsvar med lova og forskriftene 16. Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver skildrar barnehagens samfunnsmandat. Samarbeidet med barnas heim skal ligga til grunn for verksemda. Barnehagens innhald skal bygge på eit heilskapleg læringssyn der omsorg og leik, læring og danning står sentralt. I tillegg er sosial og spåkleg kompetanse og sju fagområde viktige delar av barnehagens læringsmiljø. 4

5 St.mld 41: Kvalitet i barnehagen Sentrale område som skildrar kvalitet i barnehagen er framheva i St-mld 41 : Personalet Innhaldet i barnehagen Inkluderande barnehagetilbod for alle barn Samarbeid mellom barnehage og heim Samarbeid mellom barnehage og skule Tverrfagleg samarbeid for å sikte oppføljing av barn med særskilt behov Styrking av barnehagen som sektor Dei overordna måla er å bidra til god kvalitetsutvikling i barnehagane ut frå definisjonane i Barnehagelova og rammeplanen. Mål for kvalitet i barnehagesektoren som overlappar kvarande og må sjåast i samanheng: Sikre likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar Når rammeoverføringane vert innført i 2011 er det viktig at verkemidla sikrar likeverdige tilbod av god kvalitet og bidreg til utvikling av sektoren. Styrking av barnehagen som læringsarena Barn i barnehagen skal få ein felles plattform og ein god start på den livslange læringa. Alle barn skal få utfolde seg og vera godt førebudde når dei byrjar på skulen. Alle barn må få delta aktivt i eit inkluderande fellesskap Det er viktig å gi god og tidleg støtte til barn som treng ekstra omsorg og tilrettelagt tilbod. Godt tverrfagleg samarbeid Overordna mål fastsett av kommunestyret : Tek utgangspunkt i Barnehagelova som seier: "Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Endring i lov gjeldande fom ) Ha full barnehagedekning med høg kvalitet på tilbodet. Frå august 2009 vart det lovpålagt rett til barnehageplass. Ha tilstrekkeleg med plassar slik at ein kan ta inn nye born i løpet av året. Gje eit variert og brukartilpassa tilbod, som - så langt råd er - er tilpassa barn og foreldre sine behov. Leggje til rette for at barna også får aktivitetar utanfor barnehagen sine lokale og område, dvs gjer seg nytte av nærmiljøet og naturen. Styrke det pedagogiske tilbodet i barnehagane med faglege satsingsområde og kompetanseheving. Syte for at barnehagepersonalet er i stand til å gje omsorg og opplæring i samsvar med sentralt gjevne føringar og målsetjingar. 5

6 Vedtekter for barnehagane i Luster kommune Etter barnehagelova 7 skal alle barnehagar, uansett eigarform, ha vedtekter med opplysningar som er viktige for foreldre/foresatte sitt forhold til barnehagen. Med utgangpunkt i lovverket er det utarbeida vedtekter for barnehagane og felles overordna mål som er vedtekne av kommunestyret som leiande organ for Luster kommune. Andre lover og forskrifter som barnehagen må følgje: Opplæringslova 5.7 Forvaltningslov Kommunelov Forskrift om miljøretta helsevern Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr Arbeidsmiljølova Personopplysningslova 6

7 3. Pedagogisk grunnsyn/mål Felles mål for barnehagane i Luster kommune er at alle barn som har gått i barnehage skal få mest mogeleg like verdiar og haldningar med seg vidare i livet. Særleg viktig er sosial kompetanse, meistring og godt sjølvbilete. Kva er ein god barnehage? Forsking viser at den viktigaste faktoren er å fremje barns utvikling. I tillegg er det viktig med tett samarbeid mellom personalet og foreldre. Andre faktorar er: Samspelet mellom vaksne og barn byggjer på at vaksne er lyttande, omsorgsfulle og tilgjengelege Godt utdanna personale som er engasjerte i sitt arbeid med barn Rammer som er sikre, hygieniske og tilgjengelege for foreldre Gruppe størrelsar som gjer det mogeleg for dei vaksne å samhandle med barna på ein god måte Personalutvikling som sikrar kontinuitet, stabilitet og forbetring. Ein utviklingsorientert læreplan Steg for steg I perioden juni 2010 juni 2013 skal alle barnehagane ha ei felles satsing på det pedagogiske opplegget Steg for Steg. Satsinga vart starta med felles kursdag for alle barnehagetilsette på planleggingsdagen 18. juni 2010 og vil vera hovudtema for innhaldet i barnehagekvardagen dei komande 3 åra. Steg for steg er eit pedagogisk verktøy som er med på å utvikla barn i barnehagen sin sosiale kompetanse. Steg for steg har tre hovedfokus: empati, problemløysing og meistring av sinne Empati evne til å kjenne igjen eigne og andre sine kjennsler. Sjå ting frå andre sin synsvinkel. Setta seg inn i andre sin situasjon. Visa medkjennsle og ta omsyn til andre sine kjennsler og behov. Impulskontroll stoppe opp, tenke seg om, bestemma kva problemet er, vurdera ulike løysningar, velja den beste løysinga Meistring av sinne læra teknikk på å handtera impulse, aggressive reaksjonar, for å greie å halde seg roleg i ein provoserande situasjon. Det er lov å bli sint. Viktig kva ein gjer med sinnet. Treng ikkje vera negativt. Rutinar for å meistre sinne kan hjelpe alle til å gjenkjenne, forstå og meistre sinne. Mål: Auka barns sosiale kompetanse gjennom positiv sosial atferdstrening. Styrka barns sjølvbilete og gjera dei i stand til å omgå andre på positiv måte. 7

8 Samanfatte Steg for Steg arbeidet i forhold til dei 7 fagområda og leik/læring 8

9 4. Samarbeid Barnehagen skal samarbeide med dei ulike instansane for å sikre god og heilskapleg oppføljing av det enkelte barnet. Barnehagane samarbeider med nærliggande skule, barnevern, helsestasjon og BUP for å ivareta barna best mogeleg. Barnehagane samarbeider tett med PPT som har gode samarbeidsrutinar i det sakkyndige arbeidet og i oppfølgingsarbeidet. HSP-team (helse, sosial, psykisk helse) blir gjennomført to gonger pr år. Innarbeidde rutinar vil bli evaluerte med jamne mellomrom for å få til eit best mogeleg tilbod. Barnehagen sine ulike samarbeidspartar kan vere: Mellom barnehagar Foreldre Overgang bhg-skule PPT Barnevern Helsestasjonen BUFA Andre instansar Foreldresamarbeid Barnehagen er plikta å ha eit godt samarbeid med foreldre/føresette. For å sikre dette samarbeidet skal barnehagen ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval. Foreldre skal ha høve til å medverke til innhaldet i barnehagekvardagen. For å synleggjere dette samarbeidet har foreldregruppene til kvar enkelt barnehage svart på to spørsmål om innhaldet i barnehagen. Nokre av punkta vel me å synleggjere i fagplanen vår: 1. Kva vil du at tida i barnehagen skal gi ditt barn? Sosial kompetanse Godt sjølvbilete og bli sjølvstendig Respekt for andre Gode opplevingar Mykje leik og moro 2. Kva meinar du er viktige verdiar og god kvalitet i barnehagen? Ha godt fagleg kvalifisert personale Barn som opplever tryggleik, omsorg, leik og læring Læra å ta vare på seg sjølv, andre og naturen Læra grenser og sosiale relasjonar God kommunikasjon mellom heim og barnehage 9

10 Brukarundersøking Det vert gjennomført brukarundersøking i barnehagane kvart andre år. Resultat frå denne undersøkinga vert grunnlag for vurdering og det vidare arbeid i den enkelte barnehage. Dette er ein del av foreldresamarbeidet og foreldre/foresatte sin mogelegheit til medverknad. Jfr Barnehagelova Kap 2. 10

11 5. Barnehagetilbodet i Luster kommune Tenesteområdet barnehage er organisert i 10 resultateiningar, der kvar barnehage er ei eiga eining. For Veitastrond barnehage ligg ansvaret i 2010/11 til vedkomande som har rektoransvaret ved Veitastrond skule. Personale Barnehagelova seier: barnehagane skal ha ein dagleg leiar som har utdanning som førskulelærar eller anna høgskuleutdanning som gir barnefagleg og pedagogisk kompetanse. Og vidare pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Når det gjeld bemanninga elles seier lova berre at den må vere tilstrekkeleg til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Ho seier ikkje noko om bestemt krav til tal vaksne pr barn. Luster kommune ligg på ein standar med ein vaksen pr seks barn over tre år og ein vaksen pr tre barn under tre år. Personalet i barnehagen må ha ei aktiv rolle når det gjeld barns læringsprosessar. Dei skal dele av sin kunnskap og vise engasjement. Personalets faglege og personlege kompetanse er barnehagens viktigaste ressurs og grunnlag for at barnehagen skal vera ein god arena for omsorg, leik, læring og sosial utjamning. Alle har ansvar for å møte barn med omsorg og respekt og bidra til at læringsmiljøet gjev utfordringar som er tilpassa det enkelte barnets alder og funksjonsnivå. (St.mld 41.) Fagleg kompetanseheving Kompetanseheving - Leiarutdanning Som ein del av prosjektet Sats på skulen snu Sogn er det lagt opp til ei regional kvalitetsutvikling av barnehagane i Sogn frå Med utgangspunkt i St.mld. 41 Kvalitet i barnehagen og med økonomisk støtte frå KS, Utdanningsforbundet, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og dei aktuelle kommunane, blir det i november starta leiarutdanning for styrarar og pedagogiske leiarar i barnehagane i Sogn. Luster kommune deltek med åtte styrarar på denne vidareutdanninga som er lagt opp med åtte samlingar i perioden Pedleiarnettverk Nettverksarbeid for pedagogiske leiarar i alle barnehagane vert vidareført med to samlingar (haust og vår). Tema for samlingane vidare vert fokus på satsinga Steg for steg. Målet med nettverksarbeidet er auka kvalitet på det faglege innhaldet i barnehagekvardagen, utveksle erfaringar og løyse ulike problemstillingar på tvers av barnehagane. 11

12 Regionalt barnehagenettverk Luster er ein av kommunane i Indre Sogn som er med i regionaltnettverk for barnehagane. Det vert årleg tildelt midlar frå Fylkesmannen for kompetanseheving for alle barnehagetilsette. For 2010 vart det tildelt kr ,- fordelt på dei 8 kommunane i Indre Sogn. Desse midlane vert nytta til kompetanseheving i form av kurs på planleggingsdagar, barnehagekonferanse og leiarkonferanse. Tema på desse samlingane omhandlar aktuelle satsingsområde ut frå felles statlege og kommunale føringar. Lokale styringsdokument Årsplanar, som inneheld månadsplanar og temaplanar Årsplan skal skilde innhaldet i barnehagetilbodet i den enkelte barnehage, og vedtakast i samarbeidsutvalet (SU) til barnehagen. Kompetanseplan Barn i sorg og krise Plan for overgangar (barnehage/skule) Handlingsplan mot mobbing IKT plan Lokale planar Tenesteplan Pedagogisk utv arbeid/felles satsingsområde Kvalitetssystem LKK Entreprenørskapsplan Barnehageinntak Frist for å søke barnehageplass ved hovedinntak er sett til Inntak skjer elektronisk via dataprogrammet IST barnehage. Inntaket vert føreteke med utgangspunkt i inntakskriteriar som er nedfelt i Vedtekter for barnehagane i Luster kommune Søknad om barnehageplass kan skje kontinuerleg gjennom barnehageåret så lenge den enkelte barnehage har kapasitet til å imøtekome søknadane. I kapasitet ligg areal og bemanning. Fagplanen er utarbeida av styrargruppa for alle tilsette i alle barnehagane i Luster kommune. Godkjent i styrargruppa

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.215 Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer