Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul"

Transkript

1 Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Version oktober mars 2015 Nordisk Miljømærkning

2 Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket fett-tett papir? 4 Hvorfor velge Svanemerke? 4 Hvilke fett-tette papir kan oppnå Svanemerket? 5 Hvordan søke? 5 Kravene for å oppnå Svanemerking 5 1 Krav til søkeren Søknaden skal inneholde Informasjon om produktet Markedsføring, Svanemerket Retursystem for produkter og emballasje Myndighetskrav Kvalitets- og miljøsikring 7 2 Krav til den som konverterer det fett-tette papiret Produksjonsteknikk Bruksegenskaper Emballasje Kjemikalier Papir i kontakt med matvarer Avfall Myndighetskrav Kvalitets- og miljøsikring 10 3 Krav til masse- og papirprodusentene Informasjon om papiret 10 Registrering 12 Miljømerkets utforming 12 Kriteriedokumentets gyldighetstid 12 Ordforklaringer 13 Vedlegg 1: Markedsføring av miljømerkede produkter Vedlegg 2: Kvalitets- og miljøsikring Fett-tette papir 049, versjon 3.5, 15. mai 2013 Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak driver Svanemerkingen på oppdrag av de respektive lands regjeringer. For mer informasjon se web sidene. Danmark Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige Miljömärkning Sverige SE Stockholm Telefon Fax E-post: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FI Helsingfors Telefon Fax E-post: Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax Dette dokument kan bare kopieres i sin helhet og uten noen form for endringer. Sitat kan gjøres hvis opphavsmannen Nordisk Miljømerking nevnes.

3 Svanemerking av papirprodukter Kriterier for Svanemerking av papirprodukter omfatter mange ulike krav hvor de fleste relateres til produksjon av masser og papir. Dokumentet Basismodul (Svanemerking av papirprodukter - Basismodul) inneholder krav som omfatter skogbruk, utslipp og energi, samt avfall ved masse- og papirproduksjon. Kjemikaliemodulen (Svanemerking av papirprodukter - Kjemikaliemodul) behandler krav til kjemikalier som anvendes i produksjon av masser og papir. Tilleggsmodulen for spesifikke produkter, f.eks. fett-tette papir, inneholder en oversikt over alle krav som gjelder for Svanemerkede fett-tette papir. Når det ikke er spesifikke krav for fett-tette papir, gjelder Basismodulen og Kjemikaliemodulen. Når det er spesifikke krav for fett-tette papir er disse krav lagt inn i tilleggskravene for fett-tette papir. Et eksempel på dette er at Svanmerkede fett-tette papir ikke får fremstilles av resirkulerte fibre, noe som altså blir spesifisert i tilleggsmodulen. For å bli tildelt en Svanelisens skal tilleggskravene i dette dokumentet samt relevante krav i Basismodulen og Kjemikaliemodulen være oppfylt. I dag finnes følgende dokumenter for papirprodukter med i modulordningen: Basismodulen Kjemikaliemodulen Svanemerking av kaffefilter - Tilleggsmodul Svanemerking av fett-tette papir (mat- og bakepapir) - Tilleggsmodul Svanemerking av konvolutter - Tilleggsmodul Svanemerking av trykkpapir - Tilleggsmodul Svanemerking av mykpapir - Tilleggsmodul Følgende tilleggskrav kan komme til å bli utarbeidet i løpet av de nærmeste årene: Svanemerking av emballasjepapir - Tilleggsmodul Kravnivåer i tilleggskravene kan være strengere eller lettere enn i Basismodulen og Kjemikaliemodulen. Hvis kravnivåene er forskjellige er det nivåene i tilleggsmodulene som gjelder. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

4 Hva er et Svanemerket fett-tett papir? Svanemerket er et offisielt miljømerke med absolutte krav. Et Svanemerket fett-tett papir hører til de minst miljøbelastende innen sin gruppe og Svanemerket viser at produktet oppfyller strenge miljøkrav. Kravene som stilles er basert på en livssyklusvurdering av produktet og krav er stilt til produksjon, bruk og avfall. For fett-tette papir oppnås dette ved å vektlegge bruk av sertifiserte råvarer, begrenset bruk av miljøfarlige kjemikalier, lave utslipp til luft og vann og redusert energiforbruk. For å oppnå Svanemerket må kravene i Basismodulen, Kjemikaliemodulen og kravene i Tilleggsmodulen oppfylles. Gjennom kriterienes miljøkrav kan de enkelte produsentene få en veiledning i hvordan de kan bidra til en utvikling mot et bærekraftig samfunn. At et produkt er miljømerket betyr at ressursene brukes effektivt og at produksjonsmetodene er miljøtilpasset. Råvarene som inngår i produktet er gransket av Nordisk Miljømerking. Bare de råvarene som er av miljømessig beste kvalitet får inngå i papirproduktene. Hvorfor velge Svanemerke? Svanemerke er en standard med absolutte krav. Svanemerke er en kostnadseffektiv og enkel måte å kommunisere miljøarbeid og miljøengasjement på. Svanemerke har høy troverdighet i Norden. 91% i Sverige, 85% i Norge, 75% i Finland, 56% i Danmark og 52% på Island hadde god kunnskap om Svanemerket i Miljøspørsmål er komplekse, og det kan ta lang tid å sette seg inn i de spesifikke områdene. Svanemerking kan være som en guide til dette arbeidet. Svanemerkekriteriene stiller også krav til kvalitet og gjenvinning. En Svanemerkelisens er som et kvalitetsstempel. Svanemerket forteller innkjøpere i offentlige og private virksomheter at produsentene ønsker å ta miljøhensyn. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

5 Hvilke fett-tette papir kan oppnå Svanemerket? Fett-tette papir som mat- og bakepapir og konverterte produkter av dette kan Svanemerkes. Fett-tette papir benyttes i bake-, mat- og mellomleggspapir, bake- og stekeposer og tegnepapir, samt high density paper til inn pakking av mat. Grease release papir er inkludert i produktgruppen. Vindus kon voluttpapir inngår ikke i produktgruppen. Kriteriene gjelder ikke andre papirprodukter som papir/kartong til emballasje, avis-, magasin- eller husholdningspapir, samt papir til generelle trykk-, skrive-, og kopieringsformål. Hvordan søke? Søknadsskjema, som finnes på Nordisk Miljømerkings hjemmesider, skal fylles ut for de aktuelle produktene søkeren ønsker å Svanemerke. Søknads skjemaet og skriftlig dokumentasjon som viser at produktet oppfyller Basis modulen, Kjemikaliemodulen og kravene i dette dokumentet, sendes til sekretariatet i det nordiske landet der produktet produseres eller eventuelt i et av de nordiske landene der produktet selges. Det er viktig at en kopi av alle dokumenter til en hver tid er tilgjengelig hos søkeren. Søkeren skal også sette seg inn i Regler for Miljømerking av produkter. For hvert krav skal det krysses av om kravet oppfylles eller ikke,. Under hvert krav kommer symbolet * som beskriver hvordan kravet skal doku menteres av søkeren eller underleverandører. Søkerens dokumentasjon skal merkes med nummer og nummeret skal skrives inn under Bilag nr. Dette kriteriedokumentet kan tilslutt brukes som en sjekkliste for å se om alle kravene er dokumentert. Alle informasjoner som blir sendt inn til Nordisk Miljømerking blir behandlet konfidensielt. Dette gjelder også søkerens navn og produktnavnene frem til en lisens er gitt. Kravene for å oppnå Svanemerking Kravene omfatter kun den delen av produksjonen som ønskes Svanemerket. I kravene henvises det til Basismodulen og Kjemikaliemodulen. Alle kravene i kapittel 1, 2 og 3 må oppfylles før en lisens kan gis. Hvis produsenten be nytter andre rapporteringssystemer (som EMAS, ISO eller rapportering til myndigheter) kan denne godkjennes hvis den er tilstrekkelig produktspesifikk. I sjekklisten i høyre margin skal det i tilfelle henvises til de relevante avsnittene i de andre rapporteringssystemene. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

6 1 Krav til søkeren Oppfylles kravene? 1.1 Søknaden skal inneholde K1 Søknaden skal inneholde: Dokumentasjon som viser at alle kravene oppfylles. Kravene er gitt i dette dokumentet i kapittel 1, 2 og 3. En innholdsfortegnelse over dokumentasjonen som er sendt inn. Utfylt søknadsskjema. Skjemaet fåes ved det sekretariatet det søkes til eller på våre Internettsider. En produktprøve. ( Oversikt over punktene ovenfor. 1.2 Informasjon om produktet K2 Informasjon om produktet skal inneholde: Opplysninger om varemerke/handelsnavn og typebetegnelse. Opplysninger om produktenes årlige salg (antall) og omsetning i hvert nordisk land. En teknisk beskrivelse av produktene og deres sammensetning. Beskrivelsen skal inkludere papir- og massekvalitetene og deres produksjonssteder. ( Oversikt over punktene ovenfor. 1.3 Markedsføring, Svanemerket K3 Markedsføring Søkeren skal ha kunnskap om Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Beskrivelse av miljømerkets utforming er gitt i slutten av dokumentet. ( Erklæring om at lisenssøkeren har kunnskap om Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Bruk gjerne vedlegg 1 til å dokumentere kravet. K4 Ansvarsfordeling Søkeren skal redegjøre for ansvarsfordelingen i markedsføringen vedrørende miljømerkingens prinsipper og vilkår gitt i reglene ovenfor. ( Opplysninger om ansvarsfordelingen vedrørende markedsføring av miljømerket 1.4 Retursystem for produkter og emballasje K5 Retursystem Relevante nasjonale lover, regler og bransjeavtaler vedrørende retur ordninger for produkter og emballasje skal oppfylles i de nordiske land hvor det miljømerkede produktet omsettes. ( Registreringsnummer for nasjonalt retursystem for produkter og emballasje eller annen dokumentasjon som viser at kravet er oppfylt. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

7 1.5 Myndighetskrav K6 Myndighetskrav Søkeren/Innehaveren av miljømerkingslisensen har ansvar for at produksjonen av miljømerkede produkter oppfyller alle krav til sikkerhet, arbeidsmiljø, miljølover og produksjonsspesifikke vilkår og konsesjoner i de respektive produksjonsland. 1.6 Kvalitets- og miljøsikring K7 Kvalitets- og miljøsikring Søkeren er ansvarlig for at kvaliteten på det miljømerkede produktet ikke blir dårligere under lisensens gyldighetstid. Søkeren skal forsikre seg om at: alle krav i miljømerkingskriteriene som er relevante for søkeren oppfylles og kan kontrolleres under lisensens gyldighetstid det miljømerkede produktet kan spores gjennom hele produksjonsprosessen, fra råvare til ferdig produkt uforutsette avvik eller planlagte endringer i produksjonen som kan ha betydning for produktets mulighet til å oppfylle miljømerkingskravene rapporteres umiddelbart til Nordisk Miljømerking det skal finnes en ansvarsperson i organisasjonen som har ansvar for og kompetanse til å garantere at kravene i miljømerkingskriteriene oppfylles det skal finnes en kontaktperson som er ansvarlig for rapporteringen til Nordisk Miljømerking Søkeren skal ha miljømerkingsorganisasjonens skriftlige godkjennelse før noen endringer av produktet gjennomføres. Eksempel på slike endringer er f.eks. endring i resept, bytte av råvarer eller endret produksjonsmetode ( Søkeren skal dokumentere det ovenfor nevnte ved å fylle ut bilag 2. K8 Kvalitetsmanual Søkeren skal følge skriftlige rutiner som er innskrevet i bedriftens kvalitetsmanual for produksjon av miljømerkede produkter. Disse rutinene er: rutine for hvordan de svanemerkede produktene kan spores gjennom hele produksjonsprosessen rutiner for hvordan avvikelser og endringer i produksjonen av det miljømerkede produktet behandles og rapporteres til kontaktpersonen og videre til Nordisk Miljømerking rutine for journalføring og årlig rapportering ( Utdrag av kvalitetsmanualen med rutinene for produksjon av miljømerkede produkter. Søkeren skal ha følgende dokumenter tilgjengelig ved et eventuelt kontrollbesøk: kopi av hele søknaden beregningsgrunnlag for den dokumentasjon som er innsendt i forbindelse med søknaden journaler for uforutsette avvik og planlagte endringer i produksjonen kvalitetsmanual med rutiner for produksjon av miljømerkede produkter alle reklamasjoner og klager angående de miljømerkede produktene Svanemerking av Fett-tette papir (13)

8 2 Krav til den som konverterer det fett-tette papiret Oppfylles kravene? Det fett-tette papiret kan konvertertes av en annen produsent enn papirprodusenten. Hvis dette er tilfelle skal de som konverterer papiret oppfylle kravene i kapitel 2. Hvis det er papirprodusenten som også konverterer papiret skal papirprodusenten oppfylle kravene i både kapitel 2 og Produksjonsteknikk K9 Produksjonsteknikk Produsenten skal beskrive det fett-tette papiret inkludert flatevekt og produksjonsteknikken ved konverteringen. ( Beskrivelse av det fett-tette papiret og produksjonsteknikken. 2.2 Bruksegenskaper K10 Bruksegenskaper Produktet skal oppfylle de vanlige kravene som stilles til bruksegenskaper for fett-tette papir. ( Oversikt over bruksegenskaper eller eksempel på teknisk informasjon om dette. 2.3 Emballasje K11 Emballasjematerialet Emballasjematerialet som anvendes skal beskrives med utforming, materiale og vekt, og skal ikke inneholde klorbaserte plaster. ( Beskrivelse av emballasjematerialet. K12 Gjenvinning av emballasje Emballasjen skal kunne materialgjenvinnes. Heterogene emballasjematerialer, som ikke kan materialgjenvinnes er ikke tilatt. ( Dokumentasjon som viser at emballasjen kan materialgjenvinnes. K13 Merking Et forslag til merking av emballasjen med miljømerket skal sendes inn. For bakepapir skal følgende tekst stå lett synlig på emballasjen: Papiret kan brukes mer enn en gang før det kastes. ( Eksempel på emballasje med miljømerket på, eventuelt med tekst for bakepapir. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

9 2.4 Kjemikalier ved konvertering K14 Kjemikalier Produsenten skal oppgi kjemikalier (for eksempel lim, trykkfarger og ren gjøringskjemikalier) som anvendes ved konverteringen med type, handelsnavn, leverandør, anvendelsesområde og mengde per tonn fett-tette papir produsert. Disse kjemikaliene skal oppfylle kravene i Kjemikaliemodulen. Tileggskravene til kjemikaler som anvendes i papirproduksjonen er gitt i K24 ( Oversikt over kjemikalier ved type, handelsnavn, leverandør, anvendelsesområde og mengde per tonn fett-tette papir produsert og dokumentasjon som viser at eventuelle kjemikalier oppfyller kravene i Kjemikaliemodulen. Er dokumentasjonen innsendt tidligere, oppgi i tilfelle når, av hvilket firma og til hvilket sekretariat. K15 Bestrykningskjemikalier Bestrykningskjemikalier til fett-tette papir skal ikke inneholde krom- eller fluorforbindelser. ( Bekreftelse fra kjemikalieleverandør om at produktet ikke inneholder kromeller fluorforbindelser. 2.5 Papir i kontakt med matvarer K16 Europarådresolusjonen Det ferdig konverterte fett-tette produktet (f.eks. matpapiret eller mat posen) skal tilfredsstille Europarådresolusjonen om papir og kartong beregnet for kontakt med matvarer. Hvis deler av denne resolusjonen ikke er trådt i kraft skal produksjonen av produktene være i overensstemmelse med BfR/ Tyskland (Bundesinstitut für Risikobevertung), Warenwet/Nederland eller FDA/USA. ( Kopi av sertifikat fra en uavhengig instans (3. part). K17 Nasjonalt regelverk Nasjonalt regelverk for papir i kontakt med matvarer skal være overholdt i de nordiske landene hvor produktet skal selges med Svanemerket. ( Dokumentasjon som viser at nasjonalt regelverk er overholdt. 2.6 Avfall K18 Avfall Alt avfallet innefor fabrikksområdet skal kildesorteres og de ulike fraksjonene skal nyttiggjøres i så høy grad som mulig. Avfallsfraksjonene og deres håndtering skal gjøres rede for. Hvis avfallet er regulert som miljøfarlig i henhold til nasjonale lover, skal dette oppgis. ( Produsenten skal gjøre rede for følgende: hvordan kildesorteringen foregår og hvilke fraksjoner det sorters i hvordan de enkelte fraksjoner avhendes (gjenbruk internt-, -eksternt, energiutnyttelse, deponering eller annet) hvilke mengder det er av fraksjonene per år. Mengdene kan eventuelt måles for en kortere periode som omregnes til årsbasis Svanemerking av Fett-tette papir (13)

10 2.7 Myndighetskrav K19 Myndighetskrav Produsenten har tilsvarende krav som søkeren, se K Kvalitets- og miljøsikring K20 Kvalitets- og miljøsikring Produsenten har tilsvarende krav som søkeren, se K7. K21 Kvalitetsmanual Produsenten har tilsvarende krav som søkeren, se K8. 3 Krav til masse- og papirprodusentene Oppfylles kravene? For papiret som inngår i det fett-tette papiret skal produsenten oppfylle kravene som er beskrevet i Basismodulen og Kjemikaliemodulen hvis ikke annet er oppgitt. I tillegg skal kravene nedenfor oppfylles. Kravene i Basismodulen om handler: skogbruk, utslipp til vann og luft (AOX, COD, P, S, NOx og CO2), energiforbruk, avfallsbehandling, myndighetskrav og krav til kvalitets- og miljøsikring. For utslippskravene er det gitt spesielle referanseverdier i K26 i dette dokument. Energikravet er ikke endret selv om energibehovet er større ved produksjon av fett-tett papir enn for annet papir. Det ekstra energiforbruket kan settes opp som en alternativ prosess, se K Informasjon om papiret K22 Papirkvalitet Oppgi navn, kvalitet, flatevekt og produsent av papiret. Har Nordisk Miljømerking tidligere godkjent papirkvaliteten etter Kriterier for Svanemerkede fett-tette papir - Tilleggsmodul og/eller er kravene i Basismodulen og Kjemikaliemodulen tidligere dokumentert? Hvis ja, oppgi når og ved hvilket sekretariat. Hvis papiret er godkjent i forhold til tilleggsmodulen for fett-tette papir trenger ikke de øvrige kravene til papir- og masseproduksjonen å bli ytterligere dokumentert. Er kun kravene i Basismodulen og Kjemikaliemodulen tidligere dokumentert, skal tileggskravene K23 til K26 oppfylles. Hvis nei, skal alle kravene i Basismodulen, Kjemikaliemodulen og tileggskravene K23 til K26 oppfylles. Dokumentasjonen fra papirprodusenten kan sendes inn direkte til Nordisk Miljømerking. ( Oversikt over punktene ovenfor. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

11 K23 Fiberråvaren Massen som inngår i papiret skal kun være produsert av nyfiber. ( Erklæring fra masseleverandøren om at kravet oppfylles. K24 Kjemikalier Papiret skal ikke inneholde optiske hvitemidler. ( Erklæring fra papirprodusenten om at kravet oppfylles. K25 Energiforbruk Ved maling av massen og tørking av papiret til fett-tett kvalitet er energibehovet større enn for annen papirproduksjon. Verken i Basismodulen eller i disse Tilleggsmodulen er dette energibehovet satt opp som prosess med en egen referanseverdi, men produsenten kan sette opp forbruket som en alternativ prosess. Det vil si at referanseverdien settes lik forbruket. Det vil dermed ikke bli vanskeligere å klare energikravene, fordi de beregnede energipoengene ikke vil bli påvirket av denne prosessen. For nærmere beskrivelse se energikravene i Basismodulen. K26 Utslipp til vann og luft For beregning av utslippspoeng fra produksjon av masse og papir til fetttette papir er det gitt spesielle referanseverdier: COD ref,papirmaskinen = 8 kg/tonn papir S ref,papirmaskinen = 0,6 kg/tonn papir Utslippene (COD, P, S og NOx) fra produksjonen av masse og papir til fetttette papir skal tilfredsstille utslippskravene slik det står i Basismodulen: Summen av belastningspoengene P udsliptotal, skal ikke være større enn 4,0. P udsliptotal = P COD + P P + P S +P NOx 4,0 Ingen av utslippspoengene (P COD, P P, P S, og P NOx ) skal være større enn 1,5. Utslippspoengene beregnes ved hjelp av en teknisk beskrivelse av produksjons prosessene hvor utslippene relateres til referanseverdier for produksjonen. En nærmere beskrivelse av kravet til dokumentasjon og beregningsmetodene er gitt i Basismodulen. ( Beregninger og dataunderlag som viser at kravene er oppfylt. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

12 Registrering Ved registrering av lisensen i et annet nordisk land skal følgende dokumentasjon sendes inn: Søknadsskjema for registrering. Kopi av lisens. Registreringsnummer for nasjonalt retursystem for produkter og emballasje eller annen dokumentasjon som viser at krav vedrørende returordninger er oppfylt, se K5. Dokumentasjon som viser at nasjonalt regelverk for papir i kontakt med matvarer er overholdt, se K17. Miljømerkets utforming Miljømerket og tildelt identitetsnummer (oppgitt med ) skal ha følgende utforming: Fett-tett papir Underteksten Fett-tett papir er frivillig. Miljømerket skal anbringes på emballasjen. Kriteriedokumentets gyldighetstid Dette kriteriedokumentet for miljømerking av fett-tette papir, versjon 3.0, er fastsatt av Nordisk Miljømerkingsnemnd og gjelder til og med På sekretariatsledermøtet den 31. januar 2007 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 31. desember Dokumentet benevnes versjon 3.1. På sekretariatsledermøtet den 3. desember 2008 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 31. desember Dokumentet benevnes versjon 3.2. På sekretariatsledermøtet den 9. november 2010 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 30. juni Dokumentet benevnes versjon 3.3. På sekretariatsledermøtet den 10. mai 2012 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 30. juni Dokumentet benevnes versjon 3.4. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

13 På sekretariatsledermøtet den 15. mai 2013 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 31. mars Dokumentet benevnes versjon 3.5. I løpet av gyldighetstiden kan Nordisk Miljømerkingsnemnd justere eller tydeliggjøre teksten og/eller forlenge kriteriene, hvoretter en ny versjon gis ut. Dette medfører normalt ingen ny behandling av gjeldende lisenser. Senest 12 måneder før utløpsdato skal Nordisk Miljømerkingsnemnd meddele hvilke kriterier som deretter skal gjelde. Ordforklaringer COD: Kjemisk oksygenforbruk. (Chemical Oxygen Demand). Mål for mengde oksygen som forbrukes ved kjemisk nedbrytning av organisk materiale. P: Kjemisk betegnelse for fosfor. I dette dokumentet betyr P fosforforbindelser i vann. S: Kjemisk betegnelse for elementært svovel. I dette dokumentet betyr S alle former for svovelforbindelser i gassform til luft. NOx: Kjemisk fellesbetegnelse for nitrogenoksider (NO, N2O og NO2). I dette dokumentet betyr NOx summen av NO og NO2 målt som NO2. Pudsliptotal Angir utslippspoeng fra beregning ved utslippene av COD, P, S og NOx delt på referanseverdier for prosessene ved produksjonen av papiret. Både utslippene fra masse- og papirproduksjonen er inkludert. P COD, P P, P S, og P NOx er utslippspoeng for den enkelte utslippsparameteren. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

14 Vedlegg1 Markedsføring av miljømerkede kaffefiltre Markedsføring av miljømerkede produkter som det søkes lisens på Vi bekrefter herved at vi kjenner til reglene for bruk av det nordiske miljømerket som er beskrevet i Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Vi forsikrer herved at markedsføringen skal foregå i henhold til disse regler. Vi bekrefter videre at vi kjenner til kriteriene for miljømerking av fett-tette papir. Vi forsikrer at de som markedsfører de miljømerkede produktene innen vår bedrift skal få informasjon om kriteriene for miljømerking av fett-tette papirsamt Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Sted/dato Firmanavn Kontaktperson Telefon og e-post Kontaktperson (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Markedsføringsansvarlig Telefon og e-post Markedsføringsansvarlig (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Ved bytte av personale skal en ny bekreftelse sendes til Nordisk Miljømerking. Svanemerking av Fett-tette papir 3.5

15 Vedlegg 2 Kvalitets- og miljøsikring Dokumentasjon for kvalitets- og miljøsikring, fyll ut en av de følgende: Søker av lisens/papirprodusent: Masseprodusent: Søker av lisens Underleverandør for Papirprodusent Masseprodusent Eventuelt handelsnavn Eventuelt handelsnavn Vi bekrefter at vi kjenner til innholdet i relevante modulkriterier for miljømerking av papirprodukter. Vi bekrefter riktigheten av den dokumentasjon som er spesifisert i vår søknad datert og vi godkjenner at Nordisk Miljømerking kontrollerer kravenes oppfyllelse under kriterienes gyldighetstid. Vi forplikter oss til å ikke innføre produksjonsendringer som kan tenkes å påvirke oppfyllelse av miljømerkingskravene uten godkjennelse av Nordisk Miljømerking. Vi forplikter oss til, at vi umiddelbart rapporterer om uforutsette avvikelser som kan ha betydning for produktenes mulighet til å oppfylle miljømerkingskravene til Nordisk Miljømerking. Vi forplikter oss til å sette opp en årlig rapportering i henhold til kriteriene og sende denne til Nordisk Miljømerking. Vi har en kvalitetsmanual med skriftlige rutiner for følgende (vedlegg rutinene): rutiner for hvordan produksjonen av råvarer/produkter som inngår i Svanemerkede produkter kan spores gjennom hele produksjonsprosessen rutiner for hvordan avvik og endringer i produksjonen behandles og rapporteres til kontaktpersonen og videre til Nordisk Miljømerking rutiner for journalføring og årlig rapportering Sted og dato Firmanavn Ansvarsperson Tittel og telefon Ansvarsperson (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Kontaktperson Tittel og telefon Kontaktperson (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Ved bytte av personale skal en ny bekreftelse sendes til Nordisk Miljømerking. Svanemerking av Fett-tette papir 3.5

Svanemerking av Tekstilservice

Svanemerking av Tekstilservice Svanemerking av Tekstilservice Versjon 3.0 12. desember 2012 31. desember 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket tekstilservice virksomhet 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Svanemerking av Kompostbeholdere

Svanemerking av Kompostbeholdere Svanemerking av Kompostbeholdere Versjon 3.0 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket kompostbeholder? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Versjon 4.2 17. mars 2011 30. juni 2015 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Svanemerking av Småhus

Svanemerking av Småhus Svanemerking av Småhus Versjon 1.6 15. mars 2005 31. oktober 2010 Nordisk Miljømerking Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående

Detaljer

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Versjon 3.1 19. mars 2014-31. mars 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en/et Svanemerket tekstilvaskemiddel til profesjonell bruk? 4 Hvorfor

Detaljer

Svanemerking av Bil- og båtpleiemidler

Svanemerking av Bil- og båtpleiemidler Svanemerking av Bil- og båtpleiemidler Versjon 5.3 21. mars 2012 31. mars 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket bil- og båtpleiemiddel? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Svanemerking av Leketøy

Svanemerking av Leketøy Svanemerking av Leketøy Versjon 2.2 21. mars 2012 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket leketøy? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes? 3 Hvordan søker man? 4 Hva

Detaljer

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Versjon 4.2 12. desember 2012 31. desember 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er svanemerkete tekstiler, skinn

Detaljer

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking Om svanemerkede Møbler og innredninger Bakgrunnsdokument version 4.7 Vedtaget Marts 2011 Version 4.7 udgivet Nordisk Miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking,

Detaljer

Svanemerking av Hotell og vandrerhjem

Svanemerking av Hotell og vandrerhjem Svanemerking av Hotell og vandrerhjem Versjon 3.5 14. juni 2007 30. juni 2015 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et svanemerket hotell? 3 Hvorfor velge Svanen? 3 Hva kan svanemerkes? 4 Hvordan søker man?

Detaljer

Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking

Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking Hvordan gjøre hverandre gode i fremtidens grønne marked? Kompendium for innkjøpere, leverandører, jurister, miljøvernere og presse Versjon 1.0 Oslo,

Detaljer

Om Svanemerket Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Om Svanemerket Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Om Svanemerket Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Version 2.0 Bakgrunn for miljømerking til høring 23 juni 2014 Nordisk Miljømerking Innhold 1 Sammendrag 3 2 Grunnfakta om

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

EPD er Hva? Hvem? Hvorfor?

EPD er Hva? Hvem? Hvorfor? EPD er Hva? Hvem? Hvorfor? Mie Vold Anne Rønning Cecilia Askham Nyland Fredrikstad, oktober 2005 AR. 02.05 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Ordliste... 3 3. EPD Hva er det?... 4 4. EPD Hvorfor lage miljødeklarasjoner?...

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 GREEN KEY EN MILJØSERTIFISERINGSORDNING FOR HOTELLER, CAMPING OG ANDRE OVERNATTINGSVIRKSOMHETER SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand

Detaljer

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Utarbeidet av: Point Carbon as Dato: 17. april 2007 Versjon: 1.1 Markedsførings- og verifikasjonsnorm Versjon 1.0-1 - Formål

Detaljer

Om Svanemerkede Digital fotofremkalling

Om Svanemerkede Digital fotofremkalling Om Svanemerkede Digital fotofremkalling Version 3.0 Bakgrunn for miljømerkingen 23. oktober 2013 Nordisk Miljömärkning Innehåll 1 Sammendrag 3 2 Grunnfakta om kriteriene 4 2.1 Hva kan Svanenmerkes 4 2.2

Detaljer

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Utarbeidet av: Point Carbon as Dato: 17. april 2007 Versjon: 1.1 Markedsførings- og verifikasjonsnorm Versjon 1.0-1 - Formål

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer