Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul"

Transkript

1 Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Version oktober mars 2015 Nordisk Miljømærkning

2 Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket fett-tett papir? 4 Hvorfor velge Svanemerke? 4 Hvilke fett-tette papir kan oppnå Svanemerket? 5 Hvordan søke? 5 Kravene for å oppnå Svanemerking 5 1 Krav til søkeren Søknaden skal inneholde Informasjon om produktet Markedsføring, Svanemerket Retursystem for produkter og emballasje Myndighetskrav Kvalitets- og miljøsikring 7 2 Krav til den som konverterer det fett-tette papiret Produksjonsteknikk Bruksegenskaper Emballasje Kjemikalier Papir i kontakt med matvarer Avfall Myndighetskrav Kvalitets- og miljøsikring 10 3 Krav til masse- og papirprodusentene Informasjon om papiret 10 Registrering 12 Miljømerkets utforming 12 Kriteriedokumentets gyldighetstid 12 Ordforklaringer 13 Vedlegg 1: Markedsføring av miljømerkede produkter Vedlegg 2: Kvalitets- og miljøsikring Fett-tette papir 049, versjon 3.5, 15. mai 2013 Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak driver Svanemerkingen på oppdrag av de respektive lands regjeringer. For mer informasjon se web sidene. Danmark Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige Miljömärkning Sverige SE Stockholm Telefon Fax E-post: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FI Helsingfors Telefon Fax E-post: Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax Dette dokument kan bare kopieres i sin helhet og uten noen form for endringer. Sitat kan gjøres hvis opphavsmannen Nordisk Miljømerking nevnes.

3 Svanemerking av papirprodukter Kriterier for Svanemerking av papirprodukter omfatter mange ulike krav hvor de fleste relateres til produksjon av masser og papir. Dokumentet Basismodul (Svanemerking av papirprodukter - Basismodul) inneholder krav som omfatter skogbruk, utslipp og energi, samt avfall ved masse- og papirproduksjon. Kjemikaliemodulen (Svanemerking av papirprodukter - Kjemikaliemodul) behandler krav til kjemikalier som anvendes i produksjon av masser og papir. Tilleggsmodulen for spesifikke produkter, f.eks. fett-tette papir, inneholder en oversikt over alle krav som gjelder for Svanemerkede fett-tette papir. Når det ikke er spesifikke krav for fett-tette papir, gjelder Basismodulen og Kjemikaliemodulen. Når det er spesifikke krav for fett-tette papir er disse krav lagt inn i tilleggskravene for fett-tette papir. Et eksempel på dette er at Svanmerkede fett-tette papir ikke får fremstilles av resirkulerte fibre, noe som altså blir spesifisert i tilleggsmodulen. For å bli tildelt en Svanelisens skal tilleggskravene i dette dokumentet samt relevante krav i Basismodulen og Kjemikaliemodulen være oppfylt. I dag finnes følgende dokumenter for papirprodukter med i modulordningen: Basismodulen Kjemikaliemodulen Svanemerking av kaffefilter - Tilleggsmodul Svanemerking av fett-tette papir (mat- og bakepapir) - Tilleggsmodul Svanemerking av konvolutter - Tilleggsmodul Svanemerking av trykkpapir - Tilleggsmodul Svanemerking av mykpapir - Tilleggsmodul Følgende tilleggskrav kan komme til å bli utarbeidet i løpet av de nærmeste årene: Svanemerking av emballasjepapir - Tilleggsmodul Kravnivåer i tilleggskravene kan være strengere eller lettere enn i Basismodulen og Kjemikaliemodulen. Hvis kravnivåene er forskjellige er det nivåene i tilleggsmodulene som gjelder. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

4 Hva er et Svanemerket fett-tett papir? Svanemerket er et offisielt miljømerke med absolutte krav. Et Svanemerket fett-tett papir hører til de minst miljøbelastende innen sin gruppe og Svanemerket viser at produktet oppfyller strenge miljøkrav. Kravene som stilles er basert på en livssyklusvurdering av produktet og krav er stilt til produksjon, bruk og avfall. For fett-tette papir oppnås dette ved å vektlegge bruk av sertifiserte råvarer, begrenset bruk av miljøfarlige kjemikalier, lave utslipp til luft og vann og redusert energiforbruk. For å oppnå Svanemerket må kravene i Basismodulen, Kjemikaliemodulen og kravene i Tilleggsmodulen oppfylles. Gjennom kriterienes miljøkrav kan de enkelte produsentene få en veiledning i hvordan de kan bidra til en utvikling mot et bærekraftig samfunn. At et produkt er miljømerket betyr at ressursene brukes effektivt og at produksjonsmetodene er miljøtilpasset. Råvarene som inngår i produktet er gransket av Nordisk Miljømerking. Bare de råvarene som er av miljømessig beste kvalitet får inngå i papirproduktene. Hvorfor velge Svanemerke? Svanemerke er en standard med absolutte krav. Svanemerke er en kostnadseffektiv og enkel måte å kommunisere miljøarbeid og miljøengasjement på. Svanemerke har høy troverdighet i Norden. 91% i Sverige, 85% i Norge, 75% i Finland, 56% i Danmark og 52% på Island hadde god kunnskap om Svanemerket i Miljøspørsmål er komplekse, og det kan ta lang tid å sette seg inn i de spesifikke områdene. Svanemerking kan være som en guide til dette arbeidet. Svanemerkekriteriene stiller også krav til kvalitet og gjenvinning. En Svanemerkelisens er som et kvalitetsstempel. Svanemerket forteller innkjøpere i offentlige og private virksomheter at produsentene ønsker å ta miljøhensyn. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

5 Hvilke fett-tette papir kan oppnå Svanemerket? Fett-tette papir som mat- og bakepapir og konverterte produkter av dette kan Svanemerkes. Fett-tette papir benyttes i bake-, mat- og mellomleggspapir, bake- og stekeposer og tegnepapir, samt high density paper til inn pakking av mat. Grease release papir er inkludert i produktgruppen. Vindus kon voluttpapir inngår ikke i produktgruppen. Kriteriene gjelder ikke andre papirprodukter som papir/kartong til emballasje, avis-, magasin- eller husholdningspapir, samt papir til generelle trykk-, skrive-, og kopieringsformål. Hvordan søke? Søknadsskjema, som finnes på Nordisk Miljømerkings hjemmesider, skal fylles ut for de aktuelle produktene søkeren ønsker å Svanemerke. Søknads skjemaet og skriftlig dokumentasjon som viser at produktet oppfyller Basis modulen, Kjemikaliemodulen og kravene i dette dokumentet, sendes til sekretariatet i det nordiske landet der produktet produseres eller eventuelt i et av de nordiske landene der produktet selges. Det er viktig at en kopi av alle dokumenter til en hver tid er tilgjengelig hos søkeren. Søkeren skal også sette seg inn i Regler for Miljømerking av produkter. For hvert krav skal det krysses av om kravet oppfylles eller ikke,. Under hvert krav kommer symbolet * som beskriver hvordan kravet skal doku menteres av søkeren eller underleverandører. Søkerens dokumentasjon skal merkes med nummer og nummeret skal skrives inn under Bilag nr. Dette kriteriedokumentet kan tilslutt brukes som en sjekkliste for å se om alle kravene er dokumentert. Alle informasjoner som blir sendt inn til Nordisk Miljømerking blir behandlet konfidensielt. Dette gjelder også søkerens navn og produktnavnene frem til en lisens er gitt. Kravene for å oppnå Svanemerking Kravene omfatter kun den delen av produksjonen som ønskes Svanemerket. I kravene henvises det til Basismodulen og Kjemikaliemodulen. Alle kravene i kapittel 1, 2 og 3 må oppfylles før en lisens kan gis. Hvis produsenten be nytter andre rapporteringssystemer (som EMAS, ISO eller rapportering til myndigheter) kan denne godkjennes hvis den er tilstrekkelig produktspesifikk. I sjekklisten i høyre margin skal det i tilfelle henvises til de relevante avsnittene i de andre rapporteringssystemene. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

6 1 Krav til søkeren Oppfylles kravene? 1.1 Søknaden skal inneholde K1 Søknaden skal inneholde: Dokumentasjon som viser at alle kravene oppfylles. Kravene er gitt i dette dokumentet i kapittel 1, 2 og 3. En innholdsfortegnelse over dokumentasjonen som er sendt inn. Utfylt søknadsskjema. Skjemaet fåes ved det sekretariatet det søkes til eller på våre Internettsider. En produktprøve. ( Oversikt over punktene ovenfor. 1.2 Informasjon om produktet K2 Informasjon om produktet skal inneholde: Opplysninger om varemerke/handelsnavn og typebetegnelse. Opplysninger om produktenes årlige salg (antall) og omsetning i hvert nordisk land. En teknisk beskrivelse av produktene og deres sammensetning. Beskrivelsen skal inkludere papir- og massekvalitetene og deres produksjonssteder. ( Oversikt over punktene ovenfor. 1.3 Markedsføring, Svanemerket K3 Markedsføring Søkeren skal ha kunnskap om Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Beskrivelse av miljømerkets utforming er gitt i slutten av dokumentet. ( Erklæring om at lisenssøkeren har kunnskap om Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Bruk gjerne vedlegg 1 til å dokumentere kravet. K4 Ansvarsfordeling Søkeren skal redegjøre for ansvarsfordelingen i markedsføringen vedrørende miljømerkingens prinsipper og vilkår gitt i reglene ovenfor. ( Opplysninger om ansvarsfordelingen vedrørende markedsføring av miljømerket 1.4 Retursystem for produkter og emballasje K5 Retursystem Relevante nasjonale lover, regler og bransjeavtaler vedrørende retur ordninger for produkter og emballasje skal oppfylles i de nordiske land hvor det miljømerkede produktet omsettes. ( Registreringsnummer for nasjonalt retursystem for produkter og emballasje eller annen dokumentasjon som viser at kravet er oppfylt. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

7 1.5 Myndighetskrav K6 Myndighetskrav Søkeren/Innehaveren av miljømerkingslisensen har ansvar for at produksjonen av miljømerkede produkter oppfyller alle krav til sikkerhet, arbeidsmiljø, miljølover og produksjonsspesifikke vilkår og konsesjoner i de respektive produksjonsland. 1.6 Kvalitets- og miljøsikring K7 Kvalitets- og miljøsikring Søkeren er ansvarlig for at kvaliteten på det miljømerkede produktet ikke blir dårligere under lisensens gyldighetstid. Søkeren skal forsikre seg om at: alle krav i miljømerkingskriteriene som er relevante for søkeren oppfylles og kan kontrolleres under lisensens gyldighetstid det miljømerkede produktet kan spores gjennom hele produksjonsprosessen, fra råvare til ferdig produkt uforutsette avvik eller planlagte endringer i produksjonen som kan ha betydning for produktets mulighet til å oppfylle miljømerkingskravene rapporteres umiddelbart til Nordisk Miljømerking det skal finnes en ansvarsperson i organisasjonen som har ansvar for og kompetanse til å garantere at kravene i miljømerkingskriteriene oppfylles det skal finnes en kontaktperson som er ansvarlig for rapporteringen til Nordisk Miljømerking Søkeren skal ha miljømerkingsorganisasjonens skriftlige godkjennelse før noen endringer av produktet gjennomføres. Eksempel på slike endringer er f.eks. endring i resept, bytte av råvarer eller endret produksjonsmetode ( Søkeren skal dokumentere det ovenfor nevnte ved å fylle ut bilag 2. K8 Kvalitetsmanual Søkeren skal følge skriftlige rutiner som er innskrevet i bedriftens kvalitetsmanual for produksjon av miljømerkede produkter. Disse rutinene er: rutine for hvordan de svanemerkede produktene kan spores gjennom hele produksjonsprosessen rutiner for hvordan avvikelser og endringer i produksjonen av det miljømerkede produktet behandles og rapporteres til kontaktpersonen og videre til Nordisk Miljømerking rutine for journalføring og årlig rapportering ( Utdrag av kvalitetsmanualen med rutinene for produksjon av miljømerkede produkter. Søkeren skal ha følgende dokumenter tilgjengelig ved et eventuelt kontrollbesøk: kopi av hele søknaden beregningsgrunnlag for den dokumentasjon som er innsendt i forbindelse med søknaden journaler for uforutsette avvik og planlagte endringer i produksjonen kvalitetsmanual med rutiner for produksjon av miljømerkede produkter alle reklamasjoner og klager angående de miljømerkede produktene Svanemerking av Fett-tette papir (13)

8 2 Krav til den som konverterer det fett-tette papiret Oppfylles kravene? Det fett-tette papiret kan konvertertes av en annen produsent enn papirprodusenten. Hvis dette er tilfelle skal de som konverterer papiret oppfylle kravene i kapitel 2. Hvis det er papirprodusenten som også konverterer papiret skal papirprodusenten oppfylle kravene i både kapitel 2 og Produksjonsteknikk K9 Produksjonsteknikk Produsenten skal beskrive det fett-tette papiret inkludert flatevekt og produksjonsteknikken ved konverteringen. ( Beskrivelse av det fett-tette papiret og produksjonsteknikken. 2.2 Bruksegenskaper K10 Bruksegenskaper Produktet skal oppfylle de vanlige kravene som stilles til bruksegenskaper for fett-tette papir. ( Oversikt over bruksegenskaper eller eksempel på teknisk informasjon om dette. 2.3 Emballasje K11 Emballasjematerialet Emballasjematerialet som anvendes skal beskrives med utforming, materiale og vekt, og skal ikke inneholde klorbaserte plaster. ( Beskrivelse av emballasjematerialet. K12 Gjenvinning av emballasje Emballasjen skal kunne materialgjenvinnes. Heterogene emballasjematerialer, som ikke kan materialgjenvinnes er ikke tilatt. ( Dokumentasjon som viser at emballasjen kan materialgjenvinnes. K13 Merking Et forslag til merking av emballasjen med miljømerket skal sendes inn. For bakepapir skal følgende tekst stå lett synlig på emballasjen: Papiret kan brukes mer enn en gang før det kastes. ( Eksempel på emballasje med miljømerket på, eventuelt med tekst for bakepapir. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

9 2.4 Kjemikalier ved konvertering K14 Kjemikalier Produsenten skal oppgi kjemikalier (for eksempel lim, trykkfarger og ren gjøringskjemikalier) som anvendes ved konverteringen med type, handelsnavn, leverandør, anvendelsesområde og mengde per tonn fett-tette papir produsert. Disse kjemikaliene skal oppfylle kravene i Kjemikaliemodulen. Tileggskravene til kjemikaler som anvendes i papirproduksjonen er gitt i K24 ( Oversikt over kjemikalier ved type, handelsnavn, leverandør, anvendelsesområde og mengde per tonn fett-tette papir produsert og dokumentasjon som viser at eventuelle kjemikalier oppfyller kravene i Kjemikaliemodulen. Er dokumentasjonen innsendt tidligere, oppgi i tilfelle når, av hvilket firma og til hvilket sekretariat. K15 Bestrykningskjemikalier Bestrykningskjemikalier til fett-tette papir skal ikke inneholde krom- eller fluorforbindelser. ( Bekreftelse fra kjemikalieleverandør om at produktet ikke inneholder kromeller fluorforbindelser. 2.5 Papir i kontakt med matvarer K16 Europarådresolusjonen Det ferdig konverterte fett-tette produktet (f.eks. matpapiret eller mat posen) skal tilfredsstille Europarådresolusjonen om papir og kartong beregnet for kontakt med matvarer. Hvis deler av denne resolusjonen ikke er trådt i kraft skal produksjonen av produktene være i overensstemmelse med BfR/ Tyskland (Bundesinstitut für Risikobevertung), Warenwet/Nederland eller FDA/USA. ( Kopi av sertifikat fra en uavhengig instans (3. part). K17 Nasjonalt regelverk Nasjonalt regelverk for papir i kontakt med matvarer skal være overholdt i de nordiske landene hvor produktet skal selges med Svanemerket. ( Dokumentasjon som viser at nasjonalt regelverk er overholdt. 2.6 Avfall K18 Avfall Alt avfallet innefor fabrikksområdet skal kildesorteres og de ulike fraksjonene skal nyttiggjøres i så høy grad som mulig. Avfallsfraksjonene og deres håndtering skal gjøres rede for. Hvis avfallet er regulert som miljøfarlig i henhold til nasjonale lover, skal dette oppgis. ( Produsenten skal gjøre rede for følgende: hvordan kildesorteringen foregår og hvilke fraksjoner det sorters i hvordan de enkelte fraksjoner avhendes (gjenbruk internt-, -eksternt, energiutnyttelse, deponering eller annet) hvilke mengder det er av fraksjonene per år. Mengdene kan eventuelt måles for en kortere periode som omregnes til årsbasis Svanemerking av Fett-tette papir (13)

10 2.7 Myndighetskrav K19 Myndighetskrav Produsenten har tilsvarende krav som søkeren, se K Kvalitets- og miljøsikring K20 Kvalitets- og miljøsikring Produsenten har tilsvarende krav som søkeren, se K7. K21 Kvalitetsmanual Produsenten har tilsvarende krav som søkeren, se K8. 3 Krav til masse- og papirprodusentene Oppfylles kravene? For papiret som inngår i det fett-tette papiret skal produsenten oppfylle kravene som er beskrevet i Basismodulen og Kjemikaliemodulen hvis ikke annet er oppgitt. I tillegg skal kravene nedenfor oppfylles. Kravene i Basismodulen om handler: skogbruk, utslipp til vann og luft (AOX, COD, P, S, NOx og CO2), energiforbruk, avfallsbehandling, myndighetskrav og krav til kvalitets- og miljøsikring. For utslippskravene er det gitt spesielle referanseverdier i K26 i dette dokument. Energikravet er ikke endret selv om energibehovet er større ved produksjon av fett-tett papir enn for annet papir. Det ekstra energiforbruket kan settes opp som en alternativ prosess, se K Informasjon om papiret K22 Papirkvalitet Oppgi navn, kvalitet, flatevekt og produsent av papiret. Har Nordisk Miljømerking tidligere godkjent papirkvaliteten etter Kriterier for Svanemerkede fett-tette papir - Tilleggsmodul og/eller er kravene i Basismodulen og Kjemikaliemodulen tidligere dokumentert? Hvis ja, oppgi når og ved hvilket sekretariat. Hvis papiret er godkjent i forhold til tilleggsmodulen for fett-tette papir trenger ikke de øvrige kravene til papir- og masseproduksjonen å bli ytterligere dokumentert. Er kun kravene i Basismodulen og Kjemikaliemodulen tidligere dokumentert, skal tileggskravene K23 til K26 oppfylles. Hvis nei, skal alle kravene i Basismodulen, Kjemikaliemodulen og tileggskravene K23 til K26 oppfylles. Dokumentasjonen fra papirprodusenten kan sendes inn direkte til Nordisk Miljømerking. ( Oversikt over punktene ovenfor. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

11 K23 Fiberråvaren Massen som inngår i papiret skal kun være produsert av nyfiber. ( Erklæring fra masseleverandøren om at kravet oppfylles. K24 Kjemikalier Papiret skal ikke inneholde optiske hvitemidler. ( Erklæring fra papirprodusenten om at kravet oppfylles. K25 Energiforbruk Ved maling av massen og tørking av papiret til fett-tett kvalitet er energibehovet større enn for annen papirproduksjon. Verken i Basismodulen eller i disse Tilleggsmodulen er dette energibehovet satt opp som prosess med en egen referanseverdi, men produsenten kan sette opp forbruket som en alternativ prosess. Det vil si at referanseverdien settes lik forbruket. Det vil dermed ikke bli vanskeligere å klare energikravene, fordi de beregnede energipoengene ikke vil bli påvirket av denne prosessen. For nærmere beskrivelse se energikravene i Basismodulen. K26 Utslipp til vann og luft For beregning av utslippspoeng fra produksjon av masse og papir til fetttette papir er det gitt spesielle referanseverdier: COD ref,papirmaskinen = 8 kg/tonn papir S ref,papirmaskinen = 0,6 kg/tonn papir Utslippene (COD, P, S og NOx) fra produksjonen av masse og papir til fetttette papir skal tilfredsstille utslippskravene slik det står i Basismodulen: Summen av belastningspoengene P udsliptotal, skal ikke være større enn 4,0. P udsliptotal = P COD + P P + P S +P NOx 4,0 Ingen av utslippspoengene (P COD, P P, P S, og P NOx ) skal være større enn 1,5. Utslippspoengene beregnes ved hjelp av en teknisk beskrivelse av produksjons prosessene hvor utslippene relateres til referanseverdier for produksjonen. En nærmere beskrivelse av kravet til dokumentasjon og beregningsmetodene er gitt i Basismodulen. ( Beregninger og dataunderlag som viser at kravene er oppfylt. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

12 Registrering Ved registrering av lisensen i et annet nordisk land skal følgende dokumentasjon sendes inn: Søknadsskjema for registrering. Kopi av lisens. Registreringsnummer for nasjonalt retursystem for produkter og emballasje eller annen dokumentasjon som viser at krav vedrørende returordninger er oppfylt, se K5. Dokumentasjon som viser at nasjonalt regelverk for papir i kontakt med matvarer er overholdt, se K17. Miljømerkets utforming Miljømerket og tildelt identitetsnummer (oppgitt med ) skal ha følgende utforming: Fett-tett papir Underteksten Fett-tett papir er frivillig. Miljømerket skal anbringes på emballasjen. Kriteriedokumentets gyldighetstid Dette kriteriedokumentet for miljømerking av fett-tette papir, versjon 3.0, er fastsatt av Nordisk Miljømerkingsnemnd og gjelder til og med På sekretariatsledermøtet den 31. januar 2007 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 31. desember Dokumentet benevnes versjon 3.1. På sekretariatsledermøtet den 3. desember 2008 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 31. desember Dokumentet benevnes versjon 3.2. På sekretariatsledermøtet den 9. november 2010 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 30. juni Dokumentet benevnes versjon 3.3. På sekretariatsledermøtet den 10. mai 2012 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 30. juni Dokumentet benevnes versjon 3.4. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

13 På sekretariatsledermøtet den 15. mai 2013 ble dokumentet forlenget og gjelder t.o.m. den 31. mars Dokumentet benevnes versjon 3.5. I løpet av gyldighetstiden kan Nordisk Miljømerkingsnemnd justere eller tydeliggjøre teksten og/eller forlenge kriteriene, hvoretter en ny versjon gis ut. Dette medfører normalt ingen ny behandling av gjeldende lisenser. Senest 12 måneder før utløpsdato skal Nordisk Miljømerkingsnemnd meddele hvilke kriterier som deretter skal gjelde. Ordforklaringer COD: Kjemisk oksygenforbruk. (Chemical Oxygen Demand). Mål for mengde oksygen som forbrukes ved kjemisk nedbrytning av organisk materiale. P: Kjemisk betegnelse for fosfor. I dette dokumentet betyr P fosforforbindelser i vann. S: Kjemisk betegnelse for elementært svovel. I dette dokumentet betyr S alle former for svovelforbindelser i gassform til luft. NOx: Kjemisk fellesbetegnelse for nitrogenoksider (NO, N2O og NO2). I dette dokumentet betyr NOx summen av NO og NO2 målt som NO2. Pudsliptotal Angir utslippspoeng fra beregning ved utslippene av COD, P, S og NOx delt på referanseverdier for prosessene ved produksjonen av papiret. Både utslippene fra masse- og papirproduksjonen er inkludert. P COD, P P, P S, og P NOx er utslippspoeng for den enkelte utslippsparameteren. Svanemerking av Fett-tette papir (13)

14 Vedlegg1 Markedsføring av miljømerkede kaffefiltre Markedsføring av miljømerkede produkter som det søkes lisens på Vi bekrefter herved at vi kjenner til reglene for bruk av det nordiske miljømerket som er beskrevet i Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Vi forsikrer herved at markedsføringen skal foregå i henhold til disse regler. Vi bekrefter videre at vi kjenner til kriteriene for miljømerking av fett-tette papir. Vi forsikrer at de som markedsfører de miljømerkede produktene innen vår bedrift skal få informasjon om kriteriene for miljømerking av fett-tette papirsamt Regler for Nordisk Miljømerking av produkter. Sted/dato Firmanavn Kontaktperson Telefon og e-post Kontaktperson (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Markedsføringsansvarlig Telefon og e-post Markedsføringsansvarlig (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Ved bytte av personale skal en ny bekreftelse sendes til Nordisk Miljømerking. Svanemerking av Fett-tette papir 3.5

15 Vedlegg 2 Kvalitets- og miljøsikring Dokumentasjon for kvalitets- og miljøsikring, fyll ut en av de følgende: Søker av lisens/papirprodusent: Masseprodusent: Søker av lisens Underleverandør for Papirprodusent Masseprodusent Eventuelt handelsnavn Eventuelt handelsnavn Vi bekrefter at vi kjenner til innholdet i relevante modulkriterier for miljømerking av papirprodukter. Vi bekrefter riktigheten av den dokumentasjon som er spesifisert i vår søknad datert og vi godkjenner at Nordisk Miljømerking kontrollerer kravenes oppfyllelse under kriterienes gyldighetstid. Vi forplikter oss til å ikke innføre produksjonsendringer som kan tenkes å påvirke oppfyllelse av miljømerkingskravene uten godkjennelse av Nordisk Miljømerking. Vi forplikter oss til, at vi umiddelbart rapporterer om uforutsette avvikelser som kan ha betydning for produktenes mulighet til å oppfylle miljømerkingskravene til Nordisk Miljømerking. Vi forplikter oss til å sette opp en årlig rapportering i henhold til kriteriene og sende denne til Nordisk Miljømerking. Vi har en kvalitetsmanual med skriftlige rutiner for følgende (vedlegg rutinene): rutiner for hvordan produksjonen av råvarer/produkter som inngår i Svanemerkede produkter kan spores gjennom hele produksjonsprosessen rutiner for hvordan avvik og endringer i produksjonen behandles og rapporteres til kontaktpersonen og videre til Nordisk Miljømerking rutiner for journalføring og årlig rapportering Sted og dato Firmanavn Ansvarsperson Tittel og telefon Ansvarsperson (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Kontaktperson Tittel og telefon Kontaktperson (Navnet gjentatt med blokkbokstaver) Ved bytte av personale skal en ny bekreftelse sendes til Nordisk Miljømerking. Svanemerking av Fett-tette papir 3.5

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Version 2.2 9. oktober 2003 31. desember 2011 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kaffefilter? 4 Hvorfor velge

Detaljer

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Versjon 3.6 15. mars 2005 31. mars 2014 Nordisk Miljømerking Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kopi- og trykkpapir? 3 Hvorfor

Detaljer

Bakgrunnsdokument. Tilleggsmodul. Kriterier for svanemerkede fetttette papir (mat-, bakepapir o.l.)

Bakgrunnsdokument. Tilleggsmodul. Kriterier for svanemerkede fetttette papir (mat-, bakepapir o.l.) Bakgrunnsdokument for Tilleggsmodul Kriterier for svanemerkede fetttette papir (mat-, bakepapir o.l.) Versjon 3 Beslutningsunderlag 3. september2003 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd

Detaljer

Alternativ tekstilrensing

Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.2 23. mars 2006 31. december 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.6 23. mars 2006 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Svanemerket

Retningslinjer for bruk av Svanemerket Retningslinjer for bruk av Svanemerket Nordisk Miljømerking 9. mars 2016 Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig, offisiell miljømerking, Svanemerket. Organisasjonene nedenfor har ansvaret

Detaljer

Mikrofiberkluter og -mopper

Mikrofiberkluter og -mopper Svanemerking av Mikrofiberkluter og -mopper Versjon 1.4 9. oktober 2003 30. juni 2011 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerkede mikrofiberkluter og -mopper? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.7 23. mars 2006-31. mars 2020 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing?... 3 Hvorfor velge Svanemerking?... 3 Hva kan

Detaljer

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2.

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2. Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.0 2. april 2004 2. april 2007 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10 Nordisk Miljømerking Miljømerking av Kompostbeholdere Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015 Versjon 2.10 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en

Detaljer

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking Regler for nordisk miljømerking av produkter Nordisk miljømerking I 1989 besluttet Nordisk Ministerråd å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Organisasjonene /foretakene nedenfor forvalter

Detaljer

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.6 2. april 2004 30. juni 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 2.0 23. juni 2014-5. september 2014 Til høring Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart trevirke?

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 Bærekraftige materialvalg Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 2 3 Kriteriene for småhus, leilighetsbygg og barnehager Revideres nå Høring frem til 24. august 2015 Nye kriterier (versjon 3) blir vedtatt

Detaljer

Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver

Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver 1. Hvem tilbyr Svanemerkede boliger i dag? 2. Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? 3. Hvordan foregår prosessen? 4. Hva koster det,

Detaljer

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef 1 Bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking Miljøhensyn i praksis Tormod Lien Miljømerking Før Nå Miljømerking og miljøledelse forenkler og effektiviserer innkjøper slipper å utvikle egne krav - kravene ligger til grunn for sertifisering innkjøper

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Spørsmål innkommet i forbindelse med anskaffelse av kontorrekvisita, saksnummer 12/121

Spørsmål innkommet i forbindelse med anskaffelse av kontorrekvisita, saksnummer 12/121 Spørsmål innkommet i forbindelse med anskaffelse av kontorrekvisita, saksnummer 12/121 1) Spørsmål til konkurransegrunnlaget (mottatt 14.02.12): Vi har et spørsmål relatert til regnearket: I kolonne B

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Svanemerking av Drivstoff

Svanemerking av Drivstoff Svanemerking av Drivstoff Versjon 1.0 25 juni 2008 30 juni 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et svanemerket drivstoff? 3 Hvorfor velge svanemerking? 3 Hva kan svanemerkes? 4 Hvordan søker man? 4

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir

Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir enn noen gang tidligere. Produksjon av papir bygger i all vesentlig grad på bærekraftig og biologisk nedbrytbart råstoff

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Møbler Tastarustå bofellesskap

Møbler Tastarustå bofellesskap 4. Møbler Tastarustå bofellesskap Stavanger eiendom 28.06.2013 Disse skjema skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 4 i tilbudet. A: Tilbudsskjema Pris (fyll ut) Samlet tilbudssum Mva Totalsum

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Departementenes servicesenter DepKjøp. Vedlegg 1: Kravspesifikasjoner for kontor- og datarekvisita

Departementenes servicesenter DepKjøp. Vedlegg 1: Kravspesifikasjoner for kontor- og datarekvisita Departementenes servicesenter DepKjøp Vedlegg 1: Kravspesifikasjoner for kontor- og datarekvisita Versjon 0.2 13.11.2007 Veiledning til besvarelse For hvert av punktene i tabellene nedenfor skal leverandør

Detaljer

IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER

IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER Oppdragsgiver Balsfjord Kommune Rapporttype Konkurransegrunnlag for utbygging anlegg for bergvarmepumpe ved Storsteinnes 2015-04-29 IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER BOK 1 TILBUDSSKJEMAER

Detaljer

Svanemerking av Hygieneprodukter

Svanemerking av Hygieneprodukter Svanemerking av Hygieneprodukter Versjon 5.5 5. mars 2008 31. mars 2017 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket hygieneprodukt? 3 Hvorfor velge svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving SBC NO 012 1. utgave april 2000 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Svanemerking av Tekstilservice

Svanemerking av Tekstilservice Svanemerking av Tekstilservice Versjon 2.0 15. desember 2009 31. desember 2012 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket tekstilservice virksomhet? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER

MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER «Å BRUKE PAPIR KAN VÆRE MILJØVENNLIG, MEN DETTE VET IKKE FOLK FLEST.» Hervé Poncin Konsernsjef i Antalis Som en ledende internasjonal distributør av kommunikasjonsmateriell,

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross

Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross for ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi brukes det mer papir enn noen gang. Papirproduksjon er hovedsakelig basert

Detaljer

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut:

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut: 36 Barnehage Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 754 Barnehagen

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking Innkjøp og miljø Tormod Lien Miljømerking Men hva er behovet? Kloden: Bedre miljø og bedre helse Dere: Få levert miljøløsninger Dere: Mindre dokumentasjonsbyrde Leverandører: Forutsigbarhet og mindre dokumentasjonsbyrde

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Er du en vinner? Vær med i årets Scanstar. Den nordiske emballasjekonkurransen, som kombinerer kreativitet, teknikk og materialer.

Er du en vinner? Vær med i årets Scanstar. Den nordiske emballasjekonkurransen, som kombinerer kreativitet, teknikk og materialer. Er du en vinner? Vær med i årets Scanstar. Den nordiske emballasjekonkurransen, som kombinerer kreativitet, teknikk og materialer. Scanstar er en felles nordisk emballasjekonkurranse, som har vært arrangert

Detaljer

CO 2. grønne tanker lokal grønt ansvar svane

CO 2. grønne tanker lokal grønt ansvar svane rent gjenvinne grønn energi grønn miljø kildesortere CO 2 grønne tanker lokal grønt ansvar svane Det handler om bevisste handlinger og ansvar... Vi ønsker alle å puste i ren luft, bevare naturen og at

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanomaterialer i svanemerkede produkter v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanokonferansen 2013, Klif, Helsfyr, 18. mars 2013 Innhold Kort om Nordisk Miljømerking, Svanen Nordisk Miljømerking

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Dokumentasjonskrav for byggevarer MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Hva skal jeg snakke om? 1. Hva slags dokumentasjon vi krever 2. Hva betyr CE-merking?

Detaljer

Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare?

Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare? Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare? Og hva har laken med miljø å gjøre? Bomull Bomull Viskose Non-Woven Renhold og desinfeksjon Utfordring med dagens løsninger Tidkrevende rengjøring Problemer

Detaljer

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005)

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) SBC NO 063 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Konstruksjoner sammensatt på byggeplass Brannteknisk

Detaljer

Reglar for nordisk miljømerking av produkt. 22. juni 2011. Nordisk miljømerking

Reglar for nordisk miljømerking av produkt. 22. juni 2011. Nordisk miljømerking Reglar for nordisk miljømerking av produkt 22. juni 2011 Nordisk miljømerking I 1989 beslutta Nordisk Ministerråd å innføre ei frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Organisasjonane/foretaka nedenfor

Detaljer

DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA

DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA DET EUROPEISKE MILJØBYRÅ SØKNADSSKJEMA (Alle spørsmål skal besvares, eventuelt med «nei». Ingen rubrikker skal være blanke eller streket ut. Bruk skrivemaskin eller SORT blekk og blokkbokstaver.) Foto

Detaljer

Krav til beskrivelse av virksomheten

Krav til beskrivelse av virksomheten Krav til beskrivelse av virksomheten Ifølge økologireglene skal det som grunnlag for godkjenning utarbeides en beskrivelse av virksomheten. Det er virksomheten som er ansvarlig for å utarbeide en slik

Detaljer

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda

Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda 1 Rapport nr.: 05.004 Virksomhet: Virksomhetens adresse: Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda Bedriftsnummer: 974077930 SFTs arkivkode: 408/2002-010 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer: A31005 ISO-14001-sertifisert:

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 942, Millioner kr. 12 213 84, Millioner kr.

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping SBC NO 094 1. utgave juni 2009 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 1994. om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir(*) (94/924/EF)

KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 1994. om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir(*) (94/924/EF) Nr.11/ 32 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.3.1996 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir(*)

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Hunton Undertak/Stubbeloft

Hunton Undertak/Stubbeloft Produktbeskrivelse Hunton Undertak er en 18mm asfaltimpregnerte porøs trefiberplate beregnet til bruk som kombinert undertak og vindsperre. Platene har et asfaltimpregnert belegg på oversiden som er vanntett,

Detaljer

Driftsbeskrivelse for gårdsforedling

Driftsbeskrivelse for gårdsforedling Driftsbeskrivelsen -DB Driftsbeskrivelse for gårdsforedling Navn på virksomhet/produsent: Driftsbeskrivelsen er utarbeidet (dato og årstall): Virksomheten ble tilknyttet Debio første gang (år) Kundenummer

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Gode grunner for miljøeffektive innkjøp

Gode grunner for miljøeffektive innkjøp Gode grunner for miljøeffektive innkjøp Miljøeffektivitet betyr å få mer ut av mindre eller høyere verdiskapning med mindre miljøbelastning Positiv profil og omdømme En virksomhet som tar miljøarbeidet

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast SBC NO 095 1. utgave oktober 2011 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS 2971 - Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

En ulykke for miljøet?

En ulykke for miljøet? En ulykke for miljøet? Problemstilling: er anbudsregelverket til hinder for å ta miljøhensyn? Loven 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Fremtidens byer. Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012

Fremtidens byer. Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012 Fremtidens byer Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012 Grønne anskaffelser og miljø Presentasjonsrunde Overordnet om Difi Hvorfor er offentlige anskaffelser viktig? Jobber Fremtidens byer

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering SBC NO 040 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. av januar 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-2

Detaljer