INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001"

Transkript

1

2 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor Tekstils aktiviteter spesielt. I miljørapporten for 2013 vil det bli noen mindre endringer i presentasjonene for nøkkeltall, der vi nå vil se på utviklingen over flere år i stedet for kun å sammenligne med fjoråret slik det har vært vanlig tidligere. MILJØLEDELSE ISO Nor Tekstil ble første gang sertifisert i henhold til den internasjonalt anerkjente standarden for miljøstyring NS-EN ISO 14001:2004 i Ved fornying av sertifiseringen i 2011 ble miljøstyringssystemet innlemmet i et felles styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). I tillegg til NS-EN ISO 14001:2004 er det felles styringssystemet sertifisert i henhold til NS-EN 9001:2008 systemer for kvalitetsstyring og SN-BS OHSAS styringssystemer for arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi mener å se en positiv effekt av et samordnet styringssystem for HMSK. ISO og ISO 9001 vil bli revidert i I tillegg vil det komme en ny standard, ISO 45001, som vil erstatte OHSAS Hovedformålet med revisjonene er at det skal være lettere å etablere integrerte styringssystemer. Dette tyder på at vi har vært framtidsrettet når vi har valgt å satse på et felles system. EMAS EMAS (Eco Management & Audit Scheme) er en miljøstyringsstandard utarbeidet i EU. Standarden inneholder i prinsippet de samme kravene som ISO 14001, men har i tillegg et krav om en årlig offentlig miljøredegjørelse. Nor Tekstil har vært registrert i det norske EMAS-registeret siden Nor Tekstil er en av om lag 20 virksomheter i Norge som er registrert i EMAS. 2

3 MILJØPOLITIKK Ved samordningen av styringssystemer for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, har Nor Tekstil vedtatt følgende politikk for HMSK, der miljøpolitikk inngår: VÅR POLITIKK FOR HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET. Vår visjon er at Nor Tekstil skal være ledende når det gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Dette skal sikres ved å etablere hensiktsmessige styringssystemer i henhold til kriteriene i anerkjente standarder og myndighetskrav. Dette innebærer at vi forplikter oss til: å overholde lovbestemte krav til arbeidsmiljø og til vern om det ytre miljø, samt myndighetskrav knyttet til leveranser av våre varer og tjenester, forebygging av uhell og hendelser som kan føre til skade på helse og miljø, eller til redusert kvalitet på våre tjenester, kontinuerlig arbeid for et bedre arbeidsmiljø, økt sikkerhet og bedre vern om det ytre miljø, kontinuerlige forbedringer av styringssystemer og prosesser for å sikre samsvar med krav fra kunder, myndigheter og andre interesseparter og sette krav til underleverandører og andre samarbeidspartnere når det gjelder HMSK Vi har en nullvisjon når det gjelder arbeidsrelaterte helseskader og utilsiktede hendelser som kan få alvorlige konsekvenser for helse, ytre miljø og evnen til å levere riktig kvalitet på våre tjenester. Det iverksettes tiltak på alle nivå i organisasjonen med tanke på å forebygge og redusere sykefravær. Det skal legges vekt på å sikre likestilling mellom kjønnene, integrering og likebehandling av utenlandske medarbeidere og det legges til rette for yrkeshemmede arbeidstakere. Nor Tekstil har som mål å redusere miljøpåvirkningen i form av utslipp av klimagasser og forbruk av energi, vann og kjemikalier, samt minimering og kildesortering av avfall. Opplæring og informasjon er viktig for å sikre riktig kompetanse, motivasjon, bevisstgjøring og medvirkning fra medarbeidere på alle nivå i virksomheten. Hensiktsmessig og vel fungerende avvikshåndtering skal sikre at korrigerende tiltak settes i verk, hindre gjentakelser av uønskede hendelser og være et verktøy for å identifisere og iverksette forebyggende tiltak. God kundekommunikasjon og samarbeid med våre kunder skal medvirke til at vi leverer riktig kvalitet på våre produkter. Vi skal inkludere våre kunder, leverandører og egne medarbeidere i vårt arbeid med kontinuerlig å forbedre områder knyttet til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. 3

4 MILJØMÅL MÅL OG MÅLOPPNÅELSE For 2013 er det fastsatt miljømål for spesifikt vann- og energiforbruk, samt utslipp av forbrenningsgasser fra produksjonen. Dette er sentrale målsettinger basert på gjennomsnittlig forbruk / utslipp for alle avdelinger i Nor Tekstil samlet. I tillegg er det det fastsatt mål for hvor stor andel av den totale produksjonsmengden som skal komme fra svanemerkede avdelinger. Den enkelte avdeling utarbeider sine målsettinger med utgangspunkt i de sentrale målene, men målene fastsettes ut fra de forutsetninger som foreligger på avdelingen. Enhet Mål 2013 Måloppnåelse 2013 Vannforbruk liter/kg tøy < 9,0 8,6 Energi kwh/kg tøy < 1,30 1,31 Karbondioksid CO₂ g/kg tøy < Nitrogendioksider NOₓ g/kg tøy < 0, Svoveldioksid SO₂ g/kg tøy < 0,028 0,029 Andel av produksjonsvolum fra svanemerkede avdelinger > 80 % 84 % Tabell 1. Fastsatte sentrale miljømål for 2013 og målt / beregnet gjennomsnittlig forbruk / utslipp Som det framgår av tabell 1er resultatene for 2013 helt i tråd med de fastsatte målene, og innenfor det som kan regnes som feilmarginer i målte og beregnende verdier for produksjonsmengder, forbruk og utslipp. 4

5 TEMA: SVANEMERKET GENERELT OM SVANEMERKET Svanemerking er en anerkjent miljømerkeordning for mange ulike typer varer og tjenester. Ordningen ble opprettet av Nordisk Ministerråd allerede i 1989 og gjelder for hele Norden, og administreres av Nordisk Miljømerking / Miljømerking Norge på vegne av de nordiske regjeringene, og regnes som en offisiell og nøytral tredjepart. Lisens for svanemerking kan gis til varer og tjenester innenfor bransjer og områder som Nordisk Miljømerking har utarbeidet kriterier for. Formålet med svanemerking er å gjøre det lettere for forbrukere og innkjøpere å velge miljøvennlige varer og tjenester. Kravene skjerpes i takt med markedsmessige og teknologiske muligheter for forbedringer. Ved oppstart av nye kriterier er det lagt opp til at om lag 1/3 av aktørene i det aktuelle markedet ligge innenfor kravene. SVANEMERKING OG VASKERIBRANSJEN Kriterier for svanemerking av vaskerier (tekstilservice) ble utarbeidet allerede i 2001, og kravene har blitt skjerpet flere ganger fram til i dag. Neste endring i kriteriene blir gjort gjeldende fra 31. mars Lisens for svanemerket tildeles det enkelte vaskeri. For å oppfylle kriteriene til svanemerking av vaskerier / tekstilservice, settes det strenge miljøkrav på mange ulike områder: Energi- og vannforbruk Utslipp av klimagasser Transport Bruk av vaskekjemikalier Krav til tekstiler Utslipp, avfall, emballasje og retursystem Kvalitetskontroll Miljøledelse Det vil bli gjennomført årlig oppfølging i henhold til sjekklister fra Nordisk Miljømerking. 5

6 SVANEMERKING OG NOR TEKSTIL De første vaskeriene i Nor Tekstil fikk lisens for svanemerking i Det var avdelingene Rogaland, Florø og Drammen som var først ute. I årene som har gått siden den gang, har det vært et varierende antall godkjente vaskerier. I 2009 var 13 avdelinger svanemerket, men på grunn av innføring av nye og strengere krav, ble dette redusert til 6 avdelinger ved utgangen av Ved målrettede tiltak, spesielt for energi- og utslippsreduksjoner, var det antallet lisenser økt til 10 ved utgangen av Ved årsskiftet 2012 / 2013 var det i alt 11 lisenser for svanemerking i Nor Tekstil. Dette utgjorde om lag halvparten av alle godkjente lisenser i Norge. Avdeling Lisensnr. Nor Tekstil avd. Florø Nor Tekstil avd. Bergen Nor Tekstil avd. Fonnes Nor Tekstil avd. Molde Nor Tekstil avd. Valen Nor Tekstil avd. Rogaland Nor Tekstil avd. Drammen Nor Tekstil avd. Trondheim Nor Tekstil avd. Ski Nor Tekstil avd. Telemark Nor Tekstil avd. Kristiansand Tabell 2. Svanemerkede vaskerier i Nor Tekstil ved utgangen av 2013 Nor Tekstil avd. Kristiansand ble godkjent sommeren 2013, og var det første vaskeriet i Norge som ble godkjent etter nye og strengere kriterier som gjelder fra april

7 MILJØREGNSKAP VANN, ENERGI OG UTSLIPP TIL LUFT NØKKELTALL 2013 Nøkkeltall Totalt 2013 Pr. kg tøy Produksjon kg Vannforbruk liter 8,6 liter Energi forbruk kwh 1,310 kwh El teknisk 1) kwh 0,188 kwh El-kjel kwh 0,083 kwh Elkraft totalt kwh 0,271 kwh Fyringsolje kwh 0,294 kwh Naturgass kwh 0,314 kwh Propan kwh 0,407 kwh Damp 2) kwh 0,011 kwh Annet 3) kwh 0,012 kwh Fyring totalt 4) kwh 1,122 kwh Utslipp CO₂ 5) kg 278 g Utslipp NOₓ kg 0,181 g Utslipp SO₂ kg 0,029 g 1) El teknisk: All bruk av elkraft unntatt el-kjeler til damp og oppvarming 2) Damp: Eksternt kjøp av damp (Telemark) 3) Annet: El-kjel til oppvarming (Drammen)+eksternt kjøp av varmtvann til oppvarming(telemark). 4) Fyring totalt: All bruk av fossil brensel + bruk av el-kjel til dampproduksjon 5) CO2 fra elkraft valgt til 108 g/kwh (gjennomsnitt for det nordiske energimarkedet) Tabell 3. Nøkkeltall 2013 for produksjon, vann- og energiforbruk og utslipp av forbrenningsgasser 7

8 NØKKELTALL Nøkkeltall Produksjonsmengde tonn Vannforbruk liter/kg tøy 10,8 9,4 8,7 8,6 Energiforbruk kwh/kg tøy 1,81 1,57 1,42 1,31 Utslipp CO₂ g/kg tøy Utslipp NOₓ g/kg tøy 0,293 0,253 0,204 0,181 Utslipp SO₂ g/kg tøy 0,076 0,059 0,036 0,029 Tabell 4. Nøkkeltall Produksjon, vann- og energiforbruk, utslipp av forbrenningsgasser Produksjon (tonn) ,8 Vannforbruk (liter/kg) 9,4 8,7 8,6 Energiforbruk (kwh/kg) 1,81 1,57 1,42 1, Utslipp CO₂ (g/kg) Utslipp NOₓ (g/kg) 0,293 0,253 0,204 0, ,076 Utslipp SO₂ (g/kg) 0,059 0,036 0, Graf 2. Produksjon, vann- og energiforbruk, utslipp av forbrenningsgasser ( ) 8

9 VANNFORBRUK I perioden 2010 til 2013 har det vært en betydelig reduksjon i det spesifikke vannforbruket fra 10,8 til 8,6 liter pr. kg tøy. Dette utgjør en reduksjon på 20 %. Dette er i tråd med de målsettinger vi har hatt for redusert vannforbruk. Den sterke vektleggingen på reduksjon av vannforbruk i bransjen de siste årene, gir økt risiko for redusert kvalitet på sluttproduktet, med økt omvask som mulig konsekvens. Dette vil i så fall kunne gi en økning i det totale vann- og energiforbruket, og dermed føre til økt miljøbelastning totalt sett. Reduserte vannmengder fører også til økt konsentrasjon av smuss og restkjemikalier i avløpsvannet. Dette kan gi utfordringer i forhold til krav fra lokale og regionale myndigheter der disse kravene er gitt pr. liter avløpsvann. Nor Tekstil har derfor valgt å endre målsetting for vannforbruk fra 8 liter/kg i 2012 til 9 liter/kg i Vi ser da også at vannforbruket har flatet ut fra 2012 til Ny teknologi og nytt vaskeriutstyr har lavere vannforbruk enn gammelt utstyr. Det er derfor forventet at det spesifikke vannforbruket vil bli redusert i takt med utskifting av utstyr. Målsettinger for vannforbruket vil bli justert iht. dette. ENERGIFORBRUK I perioden 2010 til 2013 har det vært en betydelig nedgang i det spesifikke energiforbruket fra 1,8 kwh i 2010 til 1,3 kwh pr kg tøy i Dette er en reduksjon på 27 %. Årsaken til reduksjonen i energiforbruket er knyttet til betydelige investeringer mellom annet i flere nye og høyteknologiske vaskerier i perioden. Dette gjelder anlegg i Bergen, Kristiansand og Bodø. I tillegg har det vært gjort vesentlige investeringer i nytt og energibesparende utstyr i eksisterende anlegg. Økt produksjonsvolum som gir muligheter for mer effektiv drift, har også bidratt positivt til energireduksjon i perioden. Tall for energibruk i denne rapporten er knyttet til bruk av energi i våre vaskerier, dvs. forbruk av energi til produksjon av damp til vaske- og tørkeprosesser. Som energibærer til dampproduksjon brukes i første rekke naturgass (LNG), propangass (LPG), lett fyringsolje og elkraft. I tørkeprosesser er det blitt vanlig de senere år å bruke gass (LNG eller LPG) direkte til tørkeformål uten å gå veien om damp. I tillegg til dette er energi til teknisk bruk på våre anlegg også medregnet. Dette gjelder også elkraft til kontorer og andre personalformål inklusiv elkraft til oppvarming, ventilasjon mm. Graf 3 viser endringer i bruken av energibærere fra 2010 til Som vi ser er det en betydelig endring fra bruk av fyringsolje til bruk av propangass. I tillegg til reduksjon i energiforbruket pga. høyere energitetthet i gass enn olje, vil dette nedføre kraftig reduksjon av utslipp av forbrenningsgasser. FORDELING AV ENERGIBÆRERE 2010 OG Damp Annet El-teknisk 2013 Damp Annet El-teknisk Propan 1 % 2 % 15 % 1 % 1 % 11 % El-kjel 14 % 3 % Propan 31 % El-kjel 6 % Naturgass 25 % Fyringsolje 43 % Naturgass 24 % Fyringsolje 23 % Graf 3. Fordeling av energibærere i 2013 sammenlignet med

10 UTSLIPP AV FORBRENNINGSGASSER. Den viktigste grunnen til å redusere forbruket av energi, er å redusere utslipp av forbrenningsgasser, i første rekke karbondioksid (CO₂). Karbondioksid blir regnet som den viktigste globale klimagassen, og er direkte knyttet opp mot forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass fra hydrokarboner. Bruk av energi til direkte fyringsformål lokalt, dvs. gass og olje, vil medføre utslipp av andre komponenter i røykgasser i tillegg til CO₂. Disse vil i motsetning til CO₂ være knyttet til lokal forurensingsproblematikk. De viktigste er nitrogenoksider (NOₓ) og svoveldioksid (SO₂). Disse regnes som helse- og miljøskadelige i større konsentrasjoner i lokalmiljøet. Både NOₓ og SO₂ er bidragsytere til sur nedbør. NOₓ dannes ved all type forbrenning ved høye temperaturer, mens SO₂ dannes ved forbrenning av svovelholdige brensler, i første rekke olje. Selv om det meste av elkraftforbruket i Norge kan knyttes opp mot bruk av fornybar vannkraft, er det likevel vanlig å regne med et CO₂-bidrag fra bruk av elkraft. Grunnen til dette er at Norge regnes som en del av det nordiske / europeiske elkraftmarkedet og dermed vil en del av forbruket også i Norge bli beregnet ut fra en energimiks av vannkraft, og elkraft basert på kjernekraft, gass, olje, kull, men også til nye fornybare kilder som vind og sol. Beregning av denne typen energimiks er høyst usikker og vil være avhengig av kapasitet på kabler mellom Norge og utlandet, forholdet mellom forbruk og produksjon i Norge, og energimiksen til en hver tid i andre land i det felles energimarkedet. I forbindelse med utgivelsen av miljørapporten for 2009, ble det lagt til grunn et utslipp av CO₂ på 108 g/kg* tøy for elkraft. Dette var basert på et gjennomsnitt for elkraftproduksjon i nordiske markedet på dette tidspunktet (kilde: For å få relevant sammenligning fra år til år, har vi valgt å bruke samme grunnlaget i de etterfølgende årene. Tabell 3 og graf 2 viser at utslippene av forbrenningsgasser er vesentlig redusert i perioden 2010 til Reduksjonen er større enn nedgangen i energiforbruket både for CO₂, NOₓ og SO₂. Årsaken til dette er endringer i fordeling av energibærere, der vi ser en kraftig nedgang i bruken av fyringsolje til fordel for bruk av gass, jfr. graf 3. Spesielt gjør dette utslag for svovelutslipp (SO₂) der det har vært en nedgang på 62 %. Målet er å fase ut bruk av fyringsolje i løpet av de nærmeste årene. 10

11 ENERGITILTAK GIR MILJØGEVINSTER Enhet Produksjonsvolum tonn Spesifikt energiforbruk kwh/kg 1,81 1,31 Energiforbruk kwh Forbruk ved 1,81 kwh/kg kwh Merforbruk ved 1,81 kwh/kg kwh Spesifikt CO₂-utslipp g/kg Utslipp CO₂ kg CO₂-utslipp v/411 g/kg kg Ekstra utslipp ved 411 g/kg kg Tabell 5. Beregning av merforbruk av energi og ekstra utslipp av CO₂ dersom det spesifikke forbruket / utslippet i 2013 hadde vært det samme som i Som det framgår av tabell 5 ville merforbruket av energi i 2013 vært kwh dersom det spesifikke energiforbruket hadde vært på samme nivå som for Dette tilsvarer det totale årlige energiforbruket til om lag norske husstander* Miljøgevinsten kan også illustreres ved å beregne ekstra utslipp av klimagassen CO₂ dersom det spesifikke utslippet i 2013 hadde vært det samme som i Tabell 5 viser at reduksjonen i utslipp tilsvarer kg for Beregninger viser at dette tilsvarer årlig utslipp av CO₂ fra personbiler** * Gjennomsnitts totalt energiforbruk for norske husstander 2012: kwh (kilde: SSB) **Gjennomsnittsforbruk for nyere biler 2011: Bensin-135 g/km Diesel-122 g/km Snitt 128 g/km Gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler 2013: km (kilde: SSB) 11

12 Nor Tekstil avd. Bodø 12

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2014

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2014 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2016 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2016 ISO 14001 INNLEDNING Miljørapporten for 2016 er den niende i rekken av miljørapporter fra Nor Tekstil. Her finner du bl.a. våre miljømål og miljøregnskapet med vann og energiforbruk, og beregnet utslipp av forbrenningsgasser

Detaljer

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS NØKKELTALL PÅ KONSERNNIVÅ FOR 3.KVARTAL 2012 SAMMENLIKNET MED SAMME PERIODE 2011 BASERT PÅ TALL FRA PRODUKSJONRAPPORTENE FRA 2011 OG 2012 MED FORBEHOLD OM RIKTIG

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2015 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2015 ISO 14001 INNLEDNING Miljørapporten for 2015 er den åttende i rekken av miljørapporter fra Nor Tekstil. Her finner du bl.a. våre miljømål og miljøregnskapet med vann og energiforbruk, og beregnet utslipp av forbrenningsgasser

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020 23.4.213 Klima- og miljøregnskap energigass Målsetning og definisjoner Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi! Den norske gasskonferansen 213 Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Miljøledelse og sertifisering i framtidens byer Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Innhold -- Hva er miljøledelse? -- Ulike ordninger -- Hva passer for hvilke virksomheter -- Status i Framtidens

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet 2011 2015 Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III win bord Ø70 Xfot-underpl. EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 28.03.2008 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Effektiv miljøledelse forutsetter: bedriftskultur, normer og verdier med betydning for miljøet utvikles personlig engasjement

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energi- og klimaregnskap Utgave/dato: 1 / 2009-09-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

tirsdag 23. november 2010 BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI

tirsdag 23. november 2010 BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI ZERO10 - Clarion Hotel Oslo Airport DAGENS TEKST: - BFO - BIOFYRINGSOLJE -> 100% BIOENERGI - KONVERTERING TIL BFO - SAMARBEID - LEVERANDØR & KUNDE - VEIEN VIDERE!

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon Naturgass til alminnelig forsyning - Rogaland Leiv Arne Marhaug Gasnor AS Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund Gasnor ASA Etablert 1989 Operativ 1994 Eies

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljøstyring. - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november. Knut Jonassen, Standard Norge

Miljøstyring. - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november. Knut Jonassen, Standard Norge Miljøstyring - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november Knut Jonassen, Standard Norge Miljøstyringssystem Hjelpemiddel for styring og ledelse Utvikle og iverksette miljøpolitikk Styre

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker,

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker, Miljø og samfunnsansvarsrapport 2012 HMS Helse, miljø og sikkerhet Respekt for miljøet Parallelt med oppnåelse av vår visjon om å være landets ledene servicebedrift, erkjenner vi at samfunnsansvar ikke

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

TEKNISK Kristiansand Eiendom. Miljøstrategi for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Perioden

TEKNISK Kristiansand Eiendom. Miljøstrategi for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Perioden TEKNISK Kristiansand Eiendom Miljøstrategi for bygging og rehabilitering av kommunale bygg Perioden 2018-2021 Litt historikk Kristiansand Eiendom har i mange år hatt et sterkt fokus på miljø i forbindelse

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Generelt sett er det et stort og omfattende arbeid som er utført. Likevel mener vi resultatet hadde blitt enda bedre hvis en hadde valgt:

Generelt sett er det et stort og omfattende arbeid som er utført. Likevel mener vi resultatet hadde blitt enda bedre hvis en hadde valgt: Klima- og forurensingsdirektoratet postmottak@klif.no Avaldsnes 20. mai 2010 HØRINGSUTTALELSE KLIMAKUR 2020 1. Om Norsk Energigassforening Norsk Energigassforening (EGF) er en bransjeorganisasjon som arbeider

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA

Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA Tide Presentasjon på Gasskonferansen 2016 «Hva er best for busser diesel eller gass?» Jan-Helge Sandvåg Teknisk sjef Tide ASA Visjon «Vi skal skape gode reiseopplevelser hver dag» Dagens Tide Norges nest

Detaljer

LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK

LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK Mie Fuglseth, Siv.ing. Miljørådgiver, Asplan Viak ASPLAN VIAK 15.02.2017 AGENDA Hva er klimagassberegninger? Lier kommunes klimafotavtrykk Klimagassutslipp fra energibruk

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge HMS-faglig forum, avd. Midt- og Nord-Norge, Trondheim, 2008-11-06 Miljøkommunikasjon

Detaljer

Environmental Declaration ISO/CD 14025 Type III. Denne miljødeklarasjonen omfatter produktets fulle livsløp, fra råvareuttak til avhending.

Environmental Declaration ISO/CD 14025 Type III. Denne miljødeklarasjonen omfatter produktets fulle livsløp, fra råvareuttak til avhending. Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III Gent Hvilestol tre EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 04.02.09 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljøansvar. i storbedrift

Miljøansvar. i storbedrift Miljøansvar i storbedrift Miljøprosjektet i BD Mål Brødrene Dahl skal være en foregangsbedrift på miljø i Norge Vi skal ha miljøvennlige anlegg og produkter, samt aktivt fremme miljøvennlige løsninger

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Årlig klima- og miljørapport for 2016 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold Unrestricted Side 1 av 6 SINTEF HMS HÅNDBOK Innhold 1. Formål... 2 2. Omfang... 2 3. Organisering... 2 4. Politikk... 3 SINTEFs politikk for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet... 3 SINTEFs miljøpolitikk...

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk?

Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk? Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk? Karen Byskov Lindberg Seksjon for analyse Energi- og markedsavdelingen 17.Oktober 2008 Baseres på Temaartikkel: Vil lavere kraftforbruk i Norge gi lavere CO 2 -utslipp

Detaljer

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre EnergiRikekonferansen 2007-7. august, Haugesund En viktig gruppe for LO Foto: BASF IT De rike lands ansvar I 2004 stod i-landene, med 20 prosent

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer