Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2."

Transkript

1 Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon april april 2007 Nordisk Miljømerking

2 Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke? 3 Hvordan søker man? 3 Hvilken type trevirke kan Svanemerkes? 3 1 Miljøkrav Beskrivelse av produktet Kjemikalier Bærekraftig skogbruk Biologisk holdbarhet Trevirket ved bruk 6 2 Øvrige krav Krav fra myndigheter Miljø- og kvalitetssikring Markedsføring 7 3 Testing og kontroll Testing Etterkontroll 8 Salg i Norden 9 Miljømerkets utformning 9 Kriteriedokumentets gyldighetstid 9 Kommende kriterier 9 Vedlegg 1: Krav til skogsertifisering Vedlegg 2: Markedsføring Vedlegg 3: Krav til overflatebehandling Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak driver Svanemerkingen på oppdrag av de respektive lands regjeringer. For mer informasjon se web sidene. Kriteriedokumentene til Svanemerket er vanligvis basert på at nordiske ekspertgrupper utarbeider kravspesifikasjoner. Dette har ført til omfattende og gode kriteriedokumenter, men metoden er tid- og ressurskrevende. Dette kriteriedokumentet er utarbeidet innenfor en alternativ metode, Miljøpionérer. Metoden er utviklet for å kunne gi en rask kriterieutvikling innenfor små produktgrupper og på produkter med åpenbare miljøfordeler. Metoden forutsetter et nært samarbeid med produsenter/importører og andre interesserte for å fremskaffe nødvendig underlag. Det stilles få men tydelige og relevante miljø- og kvalitetskrav Danmark Miljømærkesekretariatet Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige SIS Miljømerking AB SE Stockholm Telefon Fax E-post: Finland SFS Miljømerking Box 116 FIN Helsingfors Telefon Fax E-post: Norge Stiftelsen Miljømerking i Norge Kristian Augusts gate 5 NO-0164 Oslo Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax E-post: Dette dokument kan bare kopieres i sin helhet og uten noen form for endringer. Sitat kan gjøres hvis opphavsmannen Nordisk Miljømerking nevnes.

3 Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke? Svanemerket holdbart/bestandig trevirke er alternativ til konvensjonelt impregnert virke og kjennetegnes ved at det: ikke er tilsatt tungmetaller eller biocider ikke medfører problem i avfallsfasen er produsert fra bærekraftig skogbruk har tilstrekkelig biologisk holdbarhet Hvordan søker man? Hvert krav er merket med bokstaven K (for krav) samt et nummer. Søkeren skal sende inn dokumentasjon som angitt (med symbolet () under hvert enkelt krav i kapitel 1, 2 og 3. Søknaden skal inneholde en innholdsfortegnelse som angir hvilken dokumentasjon som vedlegges for hvert enkelt krav. For å kunne få et produkt Svanemerket må samtlige krav i dokumentet være oppfylt. Søkeren må også oppfylle betingelsene i Regler for miljømerking av produkter. Hvilken type trevirke kan Svanemerkes? Holdbart/bestandig trevirke dvs alternativ til konvensjonelt impregnert trevirke som minimum oppfyller holdbarhetskrav som stilles til fukt- og/eller værutsatte trekonstruksjoner over mark kan Svanemerkes. s3

4 1 Miljøkrav 1.1 Beskrivelse av produktet Oppfylles kravene? K1 Beskrivelse Produktet och produktionsmetoder/behandlingstekniker skal beskrives. ( Beskrivelse i henhold til ovenstående. 1.2 Kjemikalier K2 Benyttede kjemikalier Alle kjemikalier som benyttes ved impregnering/modifisering/behandling av trevirke skal oppgis. ( Datablad og resept for kjemikaliene som benyttes ved impregnering/ modifisering/behandling av trevirke. K3 Biocider Det skal ikke benyttes biocider ved impregning, modifisering eller behandling av trevirke. Med biocid menes kjemiske stoff som benyttes for å bekjempe skadedyr, insekter, bakterier, sopp med mere (EUs direktiv 98/8/ EEC). Biocid omfatter blant annet kjemikalier som inneholder arsen, kobber, krom, tinn, bor og kreosot. ( Erklæring om at biocider ikke benyttes. Dersom det ikke benyttes kjemikalier skal det fremgå av prosessbeskrivelsen (se K1). K4 Helseklassifiserte produkter Kjemiske produkter som brukes ved impregnering, modifisering eller behandling av trevirke skal ikke være klassifisert som kreftfremkallende (R45, R49, R40), reproduksjonsskadelige (R60 til R63) eller arvestoffskadelig (R46, R68) i henhold til EUs direktiv 1999/45/EEC. ( Datablad med helseklassifisering for de kjemiske produktene. K5 Løsningsmidler Kjemikaliene som benyttes ved impregnering, modifisering eller behandling av trevirket skal maksimalt inneholde 5 vekt % organiske løsemidler, dvs organiske stoff med kokepunkt under 260 C ved 1 atm. Løsemidlets aromatinnhold skal være maksimalt 5 vekt %. Eventuelle løsemidler som polymeriserer i treet, kan benyttes dersom polymeriseringsgraden er minst 95%. ( Oversikt over hvilke organiske løsningsmidler som inngår i kjemikaliene med angivelse av kokepunkt og aromatinnhold. Ved eventuell polymerisering av løsningsmiddel i trevirket, skal det vedlegges en rapport som dokumenterer at polymeriseringsgraden er minst 95%. s4

5 K6 Overflatebehandling Produkter som benyttes til eventuell overflatebehandling av trevirket (grunning, lakkering, maling, beising, oljing, voksing, foliering eller laminering) skal oppfylle kravene til overflatebehandling i punkt 4.5 i kriteriene for Utemøbler og lekeapparater, versjon 2.0 eller senere versjoner, se vedlegg 3. ( Se vedlegg 3. Oppfylles kravene? 1.3 Bærekraftig skogbruk K7 Sporbarhet Lisensinnehaverne skal ha sporbarhet på alt trevirke. Lisensinnehaveren skal sikre at råvarer ikke kommer fra skogsmiljøer med høye biologiske og/eller sosiale verneverdier. Hvis det fremkommer at det benyttes trevirke som stammer fra skogsmiljøer med høye biologiske og/eller sosiale verneverdier, kan Nordisk Miljømerking trekke lisensen. ( Navn (latinsk og nordisk) samt geografisk opprinnelse (land/delstat og region/provins/kommune) for de treslag som anvendes. Miljømerkeorganisasjonen har rett til å kreve inn ytterligere dokumentasjon hvis det råder usikkerhet om fiberråvare stammer fra skogsmiljøer med høye biologiske og/eller sosiale verneverdier. K8 Sertifisert skogbruk På årsbasis skal minst 90 % av trevirket komme fra sertifisert skogbruk. Sertifiseringen skal være utført av en tredje part etter en gjeldende skogbruksstandard som oppfyller kravene til standard og sertifiseringssystem gitt i vedlegg 1. Nordisk Miljømerking kan i enkeltstående tilfeller samtykke i at det gis lisens uten at virket som inngår i produksjonen er sertifisert i henhold til en godkjent skogbruksstandard. Dette gjelder dersom det dokumenteres på annen troverdig måte at trevirket kommer fra et bærekraftig skogbruk og oppfyller samme kravnivå. ( Skogsertifisering: Beskrivelse av hvilket system som benyttes for å sikre sporbarhet av trevirket frem til produksjonsbedriften. Kopi av sertifikat som er undertegnet og godkjent av sertifiseringsorganet. Navn på sertifiseringssystem skal fremgå. Kopi av skogstandarden, navn, adresse og telefon til organisasjon som har utformet standarden, samt sertifiseringsorganets sluttrapport. Det skal gis referanser til personer som representerer parter og interessegrupper som er invitert til å delta i utviklingen av skogstandarden. Miljømerkeorganisasjonen har rett til å kreve inn ytterligere dokumentasjon for å vurdere om krav til standard og sertifiseringssystem er oppfylt. s5

6 1.4 Biologisk holdbarhet Oppfylles kravene? K9 Biologisk holdbarhet Trevirket skal minimum oppfylle testmetodene angitt for ett av bruksområdene: Trevirke til bruk over mark, Trevirke til bruk i markkontakt eller Trevirke til bruk i marint miljø i tabell 1. Tabell 1. Holdbarhetskrav Bruksområde Trevirke til bruk over mark Testmetoder Fungitest i henhold til EN 113. Trevirket skal aldres med relevant metode, f eks EN 73 og EN 84. Felttest i henhold til CEN/TS (ENV 12037) eller EN 330. Testene skal gjennomføres i samsvar med EN 599. Fungitest i henhold til EN 113. Trevirket skal aldres med relevant metode, f eks EN 73 og EN 84. Trevirke til bruk i markkontakt Softråtetest i henhold til ENV 807 Felttest i henhold til EN 252 i minst 5 år i to felt, hvorav ett i Norden. Trevirke til bruk i marint miljø Fungitest EN 113. Trevirket skal aldres med relevant metode, f eks EN 73 og EN 84. Softråtetest i henhold til ENV 807, part 2 Marin test EN 275 i minst 5 år i et nordisk forsøksfelt Alternative testmetoder kan benyttes dersom en uavhengig og kompetent testinstitusjon vurderer metodene som værende likeverdige. Trevirke som er godkjent i klasse M, A eller AB i henhold til Nordiska Träskyddsrådets system oppfyller holdbarhetskravet i hhv. marint, markkontakt eller over mark. ( Beskrivelse av gjennomførte tester og resultat. 1.5 Trevirket ved bruk K10 Produktspesifikasjon/bruksanvisning Produktspesifikasjon/bruksanvisning skal minimum inneholde opplysninger og anbefalinger relatert til følgende bruks- og holdbarhetsegenskaper: biologisk holdbarhet anvendelsesområder anbefalt overflatebehandling og vedlikehold avfallsbehandling ( Produktspesifikasjon/bruksanvisning. s6

7 2 Øvrige krav 2.1 Krav fra myndigheter Oppfylles kravene? K11 Krav til sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø Innehavere av miljømerkingslisens er ansvarlig for at miljømerkede produkter og produksjonen av disse, oppfyller alle gjeldende bestemmelser for arbeidsmiljø, lovgivning og konsesjoner i de respektive produksjonsland. Dersom avvik oppdages, kan lisensen inndras. 2.2 Miljø- og kvalitetssikring K12 Miljø- og kvalitetssikring Produsenter, som selv eller gjennom selgere/importør innehar miljømerkingslisens, skal gjennom dokumenterte rutiner og instruksjoner arbeide for å sikre: at kravene i miljømerkingskriteriene overholdes kvalitetsnivået på miljømerkede produkter som inngår i lisensen at det finnes en organisasjonsstruktur som garanterer at kravene i miljømerkingskriteriene oppfylles at det finnes en kontaktperson for miljømerkingsorganisasjonen. ( Beskrivelse av hvordan kravene til miljømerking følges opp, dokumenteres og rapporteres i den daglige produksjonen. 2.3 Markedsføring K13 Markedsføring Markedsføring av de miljømerkede produktene skal skje i henhold til reglene som er gitt i kriteriene samt i dokumentet Regler for nordisk miljømerking av produkter. ( Erklæring fra søker om at man er kjent med reglene for miljømerking i henhold til Vedlegg 2 samt beskrivelse av ansvarsfordeling mht. markedsføring av produktet. s7

8 3 Testing og kontroll 3.1 Testing Trevirkets holdbarhet skal verifiseres av en uavhengig og kompetent testinstitusjon. Alle testresultater skal finnes tilgjengelig for kontroll fra miljømerkingsorganet. Produsentens eget laboratorium kan godkjennes for å gjennomføre tester dersom: 1. Produsenten har et kvalitetssystem hvor testing inngår og som er sertifisert ifølge ISO 9001 eller ISO 9002 eller 2. Produsenten kan vise at det er overensstemmelse ved første gangs testing utført som en parallelltest mellom et upartisk testinstitutt og produsentens laboratorium. 3.2 Etterkontroll Produkt som det er innvilget miljømerkingslisens for kan kontrolleres av upartisk testinstitusjon. Ansvar for fremstilling til kontroll ligger hos miljømerkingsorganet. Kontroll kan gjøres i form av en stikkprøve ute i handelen. Lisensinnehaver skal dekke kostnadene hvis det oppdages at denne har gitt klart ukorrekte opplysninger til miljømerkingsorganet. I motsatt fall dekkes kostnadene av miljømerkingsorganet. Salg i Norden Dersom trevirket skal markedsføres som Svanemerket i øvrige nordiske land skal følgende dokumentasjon sendes inn: Søknadsskjema for registrering Kopi av lisens Produktspesifikasjon på aktuelt språk s8

9 Miljømerkets utformning Se Regler for nordisk miljømerking av produkter for mer detaljert informasjon angående miljømerkets utformning. Miljømerket og tildelt identitetsnummer (oppgitt med ) skal ha følgende utforming: MILJØMERKET Kriteriedokumentets gyldighetstid Dette kriteriedokumentet er fastsatt av Nordisk Miljømerkingsnemnd 2. april 2004 og gjelder t.o.m. 2. april I løpet av gyldighetstiden kan Nordisk Miljømerkingsnemnd vedta justeringer, tydeliggjøringer og/eller forlengelser av kriteriene, hvoretter en ny versjon gis ut. Dette medfører normalt ingen ny behandling av gjeldende lisenser. Senest 12 måneder før utløpsdato skal Nordisk Miljømerkingsnemnd meddele hvilke kriterier som deretter skal gjelde. Kommende kriterier Utvikling av nye testmetoder for virkets bestandighet pågår. Ved neste revisjon vurderes mulighetene for å innføre testmetoder spesifikt for trevirke og treprodukter med naturlig bestandighet. Dessuten vurderes mulighetene for å innføre tester for virkets værbestandighet og vannpermeabilitet, med hensyn til virkets spesifikke bruksområder. s9

10 Vedlegg 1 Krav til skogsertifisering Trevirke som inngår skal være sertifisert av tredje part etter en gjeldende skogbruksstandard som oppfyller kravene til standard og sertifiseringssystem. Følgende krav gjelder for standarder og sertifiseringssystemer som kan aksepteres av Nordisk Miljømerking. Standarder Standarden skal balansere de økonomiske, økologiske og sosiale interesser og være i samsvar med FNs Riodokument; Agenda 21 og Skogprinsippene, samt respektere relevante internasjonale konvensjoner og avtaler. Standarden skal inneholde absolutte krav samt fremme og sikte mot et bærekraftig skogbruk. Standarden skal være allment tilgjengelig. Standarden skal være utviklet i en åpen prosess der økologiske, økonomiske og sosiale interessenter er blitt invitert til å delta. Sertifiseringssystem Sertifiseringssystemet skal være transparent, ha bred nasjonal eller internasjonal troverdighet og skal kunne verifisere at kravene i skogbruksstandarden (se ovenfor) er oppfylt. Sertifiseringsorgan Sertifiseringsorganet skal være upartisk, troverdig og kunne verifisere at kravene i standarden er oppfylt, kunne kommunisere resultatet samt være egnet for en effektiv implementering av standarden. Svanmärkning av hotell Svanemerkning och vandrarhem av Holdbart/bestandig 10 (28) trevirke s10 (28) 1.0

11 Vedlegg 2 Markedsføring av miljømerkede produkter Vi bekrefter herved at vi kjenner til reglene for bruk av det nordiske miljømerket som beskrevet i Regler for nordisk miljømerking av produkter. Vi forsikrer herved at markedsføringen skal skje i henhold til ovennevnte regler. Vi bekrefter videre at vi kjenner til kriteriene for Holdbart/bestandig trevirke - alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Vi forsikrer at de personer i vår bedrift som markedsfører de miljømerkede produktene skal få informasjon om kriteriene for miljømerking av Holdbart/ bestandig trevirke - alternativ til konvensjonelt impregnert virke samt Regler for nordisk miljømerking av produkter. Sted/ dato Firmanavn Kontaktperson Telefon Markedsføringsansvarlig Telefon Ved bytte av personale skal en ny bekreftelse på ovennevnte punkter sendes inn til miljømerkingsorganisasjonen. Svanmärkning av hotell Svanemerkning och vandrarhem av Holdbart/bestandig 11 (28) trevirke s11 (28) 1.0

12 Vedlegg 3 Krav til overflatebehandling (Dette er en oversettelse fra svensk av kap 4.5 i kriteriedokumentet Miljömärkning av Utemöbler & Lekredskap, versjon 2.0. Ved eventuelle uklarheter er det originaldokumentet som er gjeldende). Kravene gjelder produktene med den sammensetning de har når de påføres produktene. Overflatebehandlingen omfatter i dette kriteriedokument grunning, lakk, farge/beis, olje, voks, folie og laminat. Kjemiske produkter som inngår i produktene må ikke være klassifisert som kreftfremkallende (R45, R49, R340), reproduksjonsskadelige (R60 til R63), mutagene (R40, R46) eller allergifremkallende (R42 ved innånding) iht kriterier i direktiv 1999/45/EG. Kjemiske produkter for overflatebehandling må heller ikke være klassifisert som giftige (R23 til R28). Følgende stoffer må ikke inngå i kjemiske produkter: halogenerte organiske forbindelser ftalater aziridin og polyaziridiner kreosot Virksomme stoffer, pigment eller additiver må ikke være basert på: arsenikk bly bor tinn kadmium kopper krom VI kvikksølv ( 16 punkters vareinformasjonsblad eller tilsvarende dokumentasjon med helseklassifisering, for de kjemiske produkter som inngår i produktene som skal svanemerkes. Kjemikalieprodusenten skal dokumentere at kravene for de spesifikke kjemiske produktene oppfylles for hvert kjemisk produkt. Ett av følgende krav skal oppfylles for overflatebehandlingen: 1. Middel som brukes til overflatebehandling må ikke være klassifisert som miljøskadelige (R50, R50/R53, R51/R53, R52/R53, R52 eller R53) iht kriterier i direktiv 1999/45/EG. Middel for overflatebehandling skal maksimalt inneholde 7 vekt-% x virkningsgrad organiske løsningsmidler. Løsningsmiddelets aromatinnhold skal maksimalt være 5 vekt-%. 2. Produktene skal maksimalt påføres 14 g/m2 overflate av stoffer som oppfyller kriteriene for miljøskadelighet (R50, R50/R53, R51/R53, R52/ R53, R52 eller R53) iht gjeldende forskrifter i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige eller iht EUs klassifiseringssystem direktiv 67/548/ EG med tilpasninger og endringer. Ved overflatebehandling skal den brukte mengden organiske løsningsmiddel maksimalt være 35g/m2 overflate. Løsningsmiddelets aromatinnhold skal maksimalt være 5 vekt-%. Svanmärkning av hotell Svanemerkning och vandrarhem av Holdbart/bestandig 12 (28) trevirke s12 (28) 1.0

13 I beregningen av påføringsmengde brukes følgende virkningsgrader (se tabell). Virkningsgradene er sjablongverdier og skal anvendes. Hvis annen virkningsgrad kan påvises, kan den benyttes dersom den kan dokumenteres. Sprayautomat uten gjenvinning 50% Sprayautomat med gjenvinning 70% Spraying, elektrostatisk 65% Spraying, klokke/skive 80% Valselakkering 95% Teppelakkering 95% Vakumlakkering 95% Dypping 95% Skylling 95% Eksempel: Hvis produktene overflatebehandles med sprayutomat uten gjenvinning, skal overflatebehandlingsproduktene maksimalt inneholde 3,5% organiske løsningsmidler (7 x 50%). ( Kjemikalieprodusenten skal dokumentere at kravene til de spesifikke kjemiske produktene oppfylles for hvert kjemisk produkt. Oppgi overflatebehandlingsmetode. Hvis kravet skal dokumenteres iht alternativ 2 skal det vedlegges dokumentasjon for beregning av anvendte mengder overflatebehandlingsprodukter. Oppgi mengde per overflate (g/m2). Svanmärkning av hotell Svanemerkning och vandrarhem av Holdbart/bestandig 13 (28) trevirke s13 (28) 1.0

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.6 2. april 2004 30. juni 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Mikrofiberkluter og -mopper

Mikrofiberkluter og -mopper Svanemerking av Mikrofiberkluter og -mopper Versjon 1.4 9. oktober 2003 30. juni 2011 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerkede mikrofiberkluter og -mopper? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke

Detaljer

Alternativ tekstilrensing

Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.2 23. mars 2006 31. december 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.6 23. mars 2006 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Version 2.2 9. oktober 2003 31. desember 2011 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kaffefilter? 4 Hvorfor velge

Detaljer

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Versjon 3.6 15. mars 2005 31. mars 2014 Nordisk Miljømerking Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kopi- og trykkpapir? 3 Hvorfor

Detaljer

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 2.0 23. juni 2014-5. september 2014 Til høring Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart trevirke?

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.7 23. mars 2006-31. mars 2020 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing?... 3 Hvorfor velge Svanemerking?... 3 Hva kan

Detaljer

Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul

Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Version 3.5 9. oktober 2003 31. mars 2015 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket fett-tett

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Svanemerket

Retningslinjer for bruk av Svanemerket Retningslinjer for bruk av Svanemerket Nordisk Miljømerking 9. mars 2016 Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig, offisiell miljømerking, Svanemerket. Organisasjonene nedenfor har ansvaret

Detaljer

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10 Nordisk Miljømerking Miljømerking av Kompostbeholdere Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015 Versjon 2.10 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Skjemaet brukes til kjemiske produkter, samt kjemiske tilsetninger i trebaserte plater. Det kjemiske produktets/råvarens

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Det kjemiske produktets/råvarens navn og bruksområde: Produsent av det kjemiske produkt eller leverandør av kjemisk

Detaljer

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking Regler for nordisk miljømerking av produkter Nordisk miljømerking I 1989 besluttet Nordisk Ministerråd å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Organisasjonene /foretakene nedenfor forvalter

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Version 3.5 19. mars 2003 31. desember 2010 Nordisk Miljömärkning Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking Miljøhensyn i praksis Tormod Lien Miljømerking Før Nå Miljømerking og miljøledelse forenkler og effektiviserer innkjøper slipper å utvikle egne krav - kravene ligger til grunn for sertifisering innkjøper

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 Bærekraftige materialvalg Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 2 3 Kriteriene for småhus, leilighetsbygg og barnehager Revideres nå Høring frem til 24. august 2015 Nye kriterier (versjon 3) blir vedtatt

Detaljer

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke til utendørs bruk

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke til utendørs bruk Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke til utendørs bruk Versjon 2.0 25. februar 2015-31. desember 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart trevirke? 4 Hvorfor velge Svanemerking?

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Svanemerking av Kompostbeholdere

Svanemerking av Kompostbeholdere Svanemerking av Kompostbeholdere Versjon 3.0 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket kompostbeholder? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

Svanemerking av Kompostbeholdere

Svanemerking av Kompostbeholdere Svanemerking av Kompostbeholdere Versjon 3 datum - datum Remissutkast Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket kompostbeholder? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR. Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking

Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR. Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking Miljømerkete byggprodukter Småhus, leiligheter og barnehager (10) Ved- og pelletsovner (238)

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Versjon 4.2 17. mars 2011 30. juni 2015 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Versjon 4.2 17. mars 2011 30. juni 2015 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Versjon 4.10 17. mars 2011 31. desember 2017 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke til utendørs bruk

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke til utendørs bruk Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke til utendørs bruk Versjon 2.2 25. februar 2015-31. desember 2019 Innhold Hva er Svanemerket holdbart trevirke? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

Svanemerking av Drivstoff

Svanemerking av Drivstoff Svanemerking av Drivstoff Versjon 1.0 25 juni 2008 30 juni 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et svanemerket drivstoff? 3 Hvorfor velge svanemerking? 3 Hva kan svanemerkes? 4 Hvordan søker man? 4

Detaljer

SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007)

SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007) SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 351, del 1 og del 2 Tre og trebaserte

Detaljer

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Administrative normer Tiltaksverdier Grenseverdier Status i dag EUs grenseverdiarbeid Ofte spurte spørsmål:

Detaljer

Svanemerking av Småhus

Svanemerking av Småhus Svanemerking av Småhus Versjon 1.6 15. mars 2005 31. oktober 2010 Nordisk Miljømerking Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter

Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter NCS P-100 4. utgave juli 2008 Erstatter 3. utgave Mai 2006 Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96 03 30 FAX

Detaljer

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem PEFCN N ST 1002:2013 PEFC Norge standard PEFC N ST 1002:2013 Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem Ny standard august 2013. Erstatter PEFC Norway ST 1002:2009 Rules

Detaljer

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking Innkjøp og miljø Tormod Lien Miljømerking Men hva er behovet? Kloden: Bedre miljø og bedre helse Dere: Få levert miljøløsninger Dere: Mindre dokumentasjonsbyrde Leverandører: Forutsigbarhet og mindre dokumentasjonsbyrde

Detaljer

Svanemerking av Leketøy

Svanemerking av Leketøy Svanemerking av Leketøy Versjon 2.2 21. mars 2012 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket leketøy? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes? 3 Hvordan søker man? 4 Hva

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanomaterialer i svanemerkede produkter v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanokonferansen 2013, Klif, Helsfyr, 18. mars 2013 Innhold Kort om Nordisk Miljømerking, Svanen Nordisk Miljømerking

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Versjon 3 datum - datum Høringsutkast Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket avløpsfritt toalettsystem? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Terrassegulv. www.hasas.no. Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Tlf.: 33 43 95 00. terrassespesialisten 03/14

Terrassegulv. www.hasas.no. Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Tlf.: 33 43 95 00. terrassespesialisten 03/14 Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Tlf.: 33 43 95 00 www.hasas.no 03/14 Terrassegulv terrassespesialisten 2 Impregnert grafittgrå For bruk over mark Ettertørket Nyhet! skruer i A2 kvalitet

Detaljer

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifisingssystem Skogsertifisering PEFC

Detaljer

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005)

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) SBC NO 063 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Konstruksjoner sammensatt på byggeplass Brannteknisk

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering SBC NO 040 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. av januar 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-2

Detaljer

Velkommen 2. 1. Generell informasjon 2. 1.1. Nordic Poly Mark 2. 1.2. Hva er frivillig produktsertifisering? 2. 1.3. Hvorfor Nordic Poly Mark?

Velkommen 2. 1. Generell informasjon 2. 1.1. Nordic Poly Mark 2. 1.2. Hva er frivillig produktsertifisering? 2. 1.3. Hvorfor Nordic Poly Mark? www.nordicpolymark.com Velkommen 2 1. Generell informasjon 2 1.1. Nordic Poly Mark 2 1.2. Hva er frivillig produktsertifisering? 2 1.3. Hvorfor Nordic Poly Mark? 3 1.4. CEmerking 3 1.5 Drikkevannsgodkjenning

Detaljer

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato: 21.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Generell

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard SBC NO 041 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. januar 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Overflater Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-1

Detaljer

Bakgrunnsdokument versjon 1.0

Bakgrunnsdokument versjon 1.0 Bakgrunnsdokument versjon 1.0 for Nordisk Miljømerking av Platematerialer til bygnings-, innrednings- og møbelindustrien Høringsforslag 1 til versjon 4.0 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk

Detaljer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Versjon 3.0 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket avløpsfritt toalettsystem? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR NR 2

SPØRSMÅL OG SVAR NR 2 Spørsmål og svar Side 1 av 5 SPØRSMÅL OG SVAR NR 2 DATO Spørsmål nr SPØRSMÅL 10.02.2015 1 I spesifikasjonene for truse og boxershorts, står det at etiketten skal stikkes ned på UTSIDEN av plagget. Medfører

Detaljer

Fasademaling med Dryonic-teknologi, bionisk virkeprinsipp for tørre fasader mot alge- og soppangrep, uten biocidisk filmbeskyttelse. iht.

Fasademaling med Dryonic-teknologi, bionisk virkeprinsipp for tørre fasader mot alge- og soppangrep, uten biocidisk filmbeskyttelse. iht. Fasademaling med Dryonic-teknologi, bionisk virkeprinsipp for tørre fasader mot alge- og soppangrep, uten biocidisk filmbeskyttelse Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer

Detaljer

Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver

Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver 1. Hvem tilbyr Svanemerkede boliger i dag? 2. Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? 3. Hvordan foregår prosessen? 4. Hva koster det,

Detaljer

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Gardermoen, 15. oktober 2013 Mattilsynet, Hovedkontoret Torhild T Compaore Seniorrådgiver, Seksjon planter, økologi og GM Oversikt over innhold

Detaljer

Sustainability data sheet. StoCryl GQ. Grunning, kvartsfylt. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig)

Sustainability data sheet. StoCryl GQ. Grunning, kvartsfylt. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Grunning, kvartsfylt Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Malinger og belegg på mineralske

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann. Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet

Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann. Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet Biocidregelverket og desinfeksjon av drikkevann Eli Vike, Klima og forurensningsdirektoratet Biocidregelverket i Norge og EU Norge har gjennomført EUs biociddirektiv (98/8) med senere oppdateringsforordninger,

Detaljer

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015 Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten Miljøvennlig tre hvorfor det Kjennskap vs kunnskap Hvilke valg for miljøvennlige bygg STATUS Kjennskap til at vi må være miljøvennlige

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Svanemerking av Bilvaskehaller. Versjon 2.2 14. juni 2007-30. juni 2014. Nordisk Miljømerking

Svanemerking av Bilvaskehaller. Versjon 2.2 14. juni 2007-30. juni 2014. Nordisk Miljømerking Svanemerking av Bilvaskehaller Versjon 2.2 14. juni 2007-30. juni 2014 Nordisk Miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

SBC NO utgave januar Spesielle betingelser for sertifisering av overensstemmelse med NEK Elektrotermografi

SBC NO utgave januar Spesielle betingelser for sertifisering av overensstemmelse med NEK Elektrotermografi SBC NO 611 Spesielle betingelser for sertifisering av overensstemmelse med NEK 405-1 Elektrotermografi SPESIELLE BETINGELSER FOR SERTIFISERING AV PERSONELL SOM SKAL UTFØRE ELEKTROTERMOGRAFI Spesielle betingelser

Detaljer

Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving

Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving 1.Denne modulen beskriver den del av fremgangsmåten som angår hvordan et teknisk kontrollorgan skal vurdere om en eksplosiv vare, som er representativ for den påtenkte

Detaljer

Hodediameter. Hodeareal A h [mm²] 2,3x60 2,3 60,0 5,7 25,5 0,8 3,2. 2,8x75 2,7 75,0 6,7 35,2 1,0 3,7. 3,4x100 3,3 100,0 8,2 52,8 1,0 4,6

Hodediameter. Hodeareal A h [mm²] 2,3x60 2,3 60,0 5,7 25,5 0,8 3,2. 2,8x75 2,7 75,0 6,7 35,2 1,0 3,7. 3,4x100 3,3 100,0 8,2 52,8 1,0 4,6 Dokument nr: CE-300366-A1 Benyttes normalt til sammenføyning av trevirke til trevirke. Som reisverk o.l Dimensjoner: Blank: d 2,3-5,5 mm L 60-175 mm Varmgalvanisert: d 2,3-8,0 mm L 55-330 mm Rustfritt

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013 BREEAM-NOR prosessnotat PN.13.3.Mat-1 Gjelder fra 01.04.2013 Mat 1 punkt 5 - revisjon av A20-listen Klif har innført to nye stoffer på Prioritetslisten TCEP og D4, og disse er nå implementert i A20-listen

Detaljer

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 1 Dokumentering av tekniske og faglige kvalifikasjoner... 2 2 Standardisering og europeisk samarbeid... 2 3 Pris og

Detaljer

Helmatt innvendig akrylatmaling, våtslitasjeklasse 1 og dekkevne 2 iht. EN 13300, testet for skadelige stoffer. iht. EPD. 10 år (iht.

Helmatt innvendig akrylatmaling, våtslitasjeklasse 1 og dekkevne 2 iht. EN 13300, testet for skadelige stoffer. iht. EPD. 10 år (iht. Helmatt innvendig akrylatmaling, våtslitasjeklasse 1 og dekkevne 2 iht. EN 13300, testet for skadelige stoffer Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

EN :2012 EN :2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikaflex -11 FC , 1009

EN :2012 EN :2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikaflex -11 FC , 1009 13 1213 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 05 06 01 150 00000 01 1003, 1009 1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater INNLEDNING Dette søknadsskjemaet skal benyttes av jernbaneforetak

Detaljer

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Biociddirektivet, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - biociddirektivet Innhold BIOCIDDIREKTIVET (98/8/EF) OG NORSK BIOCIDFORSKRIFT... 2 BIOCIDDIREKTIVETS VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Konkurransegrunnlag Del II Miljøfaglig vurdering av akterskipet til MV Server Bilag (kravspesifikasjon m.v.) Innholdsfortegnelse Bilag 1 Kravspesifikasjon... 3 Bilag 2 Løsningsbeskrivelse...

Detaljer

Departementenes servicesenter DepKjøp. Vedlegg 1: Kravspesifikasjoner for kontor- og datarekvisita

Departementenes servicesenter DepKjøp. Vedlegg 1: Kravspesifikasjoner for kontor- og datarekvisita Departementenes servicesenter DepKjøp Vedlegg 1: Kravspesifikasjoner for kontor- og datarekvisita Versjon 0.2 13.11.2007 Veiledning til besvarelse For hvert av punktene i tabellene nedenfor skal leverandør

Detaljer

Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare?

Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare? Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare? Og hva har laken med miljø å gjøre? Bomull Bomull Viskose Non-Woven Renhold og desinfeksjon Utfordring med dagens løsninger Tidkrevende rengjøring Problemer

Detaljer

Sustainability data sheet. StoCryl GQ. Grunning, kvartsfylt. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad

Sustainability data sheet. StoCryl GQ. Grunning, kvartsfylt. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Grunning, kvartsfylt Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Malinger og belegg på mineralske underlag (innvendig):

Detaljer

EN :2012 EN :2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil WS-305 CN

EN :2012 EN :2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil WS-305 CN EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1119 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil WS-305 CN 01 26 03 01 031 9 001000 1108 1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 2. Type-,

Detaljer

Den nye INSTA-CERT produktsertifiseringen. en felles, nordisk godkjenningsordning

Den nye INSTA-CERT produktsertifiseringen. en felles, nordisk godkjenningsordning Den nye INSTA-CERT produktsertifiseringen en felles, nordisk godkjenningsordning En felles nordisk sertifisering gjennom det uavhengige INSTA-CERT Sertifiseringsprosessen overvåkes og ratifiseres av det

Detaljer

Miljømerking av avløpsfrie toalettsystemer

Miljømerking av avløpsfrie toalettsystemer Nordisk Miljømerking Miljømerking av avløpsfrie toalettsystemer Kriteriedokument 9. april 1997-8. juli 2009 Versjon 2.5 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder SBC NO 069 3. utgave mai 2011 (Erstatter 2. utgave av juni 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Detaljer

Bakgrunnsdokument. Tilleggsmodul. Kriterier for svanemerkede fetttette papir (mat-, bakepapir o.l.)

Bakgrunnsdokument. Tilleggsmodul. Kriterier for svanemerkede fetttette papir (mat-, bakepapir o.l.) Bakgrunnsdokument for Tilleggsmodul Kriterier for svanemerkede fetttette papir (mat-, bakepapir o.l.) Versjon 3 Beslutningsunderlag 3. september2003 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd

Detaljer

ikke relevant ikke vurdert ikke vurdert ikke aktuelt ikke aktuelt not applicable data ikke tilgjengelig data ikke tilgjengelig data ikke tilgjengelig

ikke relevant ikke vurdert ikke vurdert ikke aktuelt ikke aktuelt not applicable data ikke tilgjengelig data ikke tilgjengelig data ikke tilgjengelig Avslutningsprofil med dryppkant Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Produktspesifikke LCA-verdier (ENV 1.1

Detaljer

Sustainability data sheet. StoPur EB 200. Polyuretanbelegg for balkonger, tykksjiktet, meget rissoverbyggende

Sustainability data sheet. StoPur EB 200. Polyuretanbelegg for balkonger, tykksjiktet, meget rissoverbyggende Polyuretanbelegg for balkonger, tykksjiktet, meget rissoverbyggende Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå

Detaljer

Sustainability data sheet. Sto Hjørnevinkel standard. Kantprofil med integrert glassfibernett

Sustainability data sheet. Sto Hjørnevinkel standard. Kantprofil med integrert glassfibernett Kantprofil med integrert glassfibernett Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Produktspesifikke

Detaljer

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer

PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifiseringssystem Skogsertifisering

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk...3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter...3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

Sustainability data sheet. StoPox TEP MultiTop. Epoksybelegg for økte krav, testede overflatebeskyttelsessystemer i trafikkanlegg

Sustainability data sheet. StoPox TEP MultiTop. Epoksybelegg for økte krav, testede overflatebeskyttelsessystemer i trafikkanlegg Epoksybelegg for økte krav, testede overflatebeskyttelsessystemer i trafikkanlegg Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon

Detaljer

ikke relevant ikke vurdert ikke vurdert ikke aktuelt ikke aktuelt not applicable data ikke tilgjengelig 10 % 0 % ikke aktuelt ikke aktuelt

ikke relevant ikke vurdert ikke vurdert ikke aktuelt ikke aktuelt not applicable data ikke tilgjengelig 10 % 0 % ikke aktuelt ikke aktuelt Glassmosaikk for Sto sine isolerte fasadesystemer Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2)

Detaljer

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget

Detaljer

Avdeling for komparativ medisin (AKM) Det helsevitenskapelige fakultet HMS-ERKLÆRING OG RISIKOKARTLEGGING VED DYREFORSØK

Avdeling for komparativ medisin (AKM) Det helsevitenskapelige fakultet HMS-ERKLÆRING OG RISIKOKARTLEGGING VED DYREFORSØK Avdeling for komparativ medisin (AKM) Det helsevitenskapelige fakultet HMS-ERKLÆRING OG RISIKOKARTLEGGING VED DYREFORSØK FOTS id: Pro nr: Må returneres utfylt til AKM før forsøket starter! INFORMASJON

Detaljer

Svanemerking av Kompostbeholdere

Svanemerking av Kompostbeholdere Svanemerking av Kompostbeholdere Versjon 3.0 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket kompostbeholder? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

Sustainability data sheet. StoLevell Calce RP. Økologisk funksjonell grunnpuss på kalkbasis iht. EN 998-1

Sustainability data sheet. StoLevell Calce RP. Økologisk funksjonell grunnpuss på kalkbasis iht. EN 998-1 Økologisk funksjonell grunnpuss på kalkbasis iht. EN 998-1 Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå

Detaljer