Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni juni Versjon 2.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10"

Transkript

1 Nordisk Miljømerking Miljømerking av Kompostbeholdere Kriteriedokument 7. juni juni 2015 Versjon 2.10

2 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig og positiv miljømerking i Norden. Virksomheten ledes av Nordisk Miljømerkningsnemnd som bestemmer bl.a. valg av produktgrupper og kriterienes endelige utforming. Hvert land har et sekretariat og et styre som svarer for arbeidet nasjonalt. Målet med miljømerking er å veilede forbrukerne slik at de kan velge de mindre miljøbelastende produkter. Miljømerkingen skal stimulere til produktutvikling som tar hensyn til miljøet og peker mot en bærekraftig utvikling. Nordisk Miljømerking har påtatt seg i sitt arbeide med miljømerking å følge standarden ISO14024, "Miljømerker og miljødeklarasjoner - Type I miljømerking - Prinsipper og prosedyrer". Valg av produktgrupper, miljø- og funksjonskrav er i overensstemmelse med mål, prinsipper, praksis og krav i denne standarden. ISO14024 stiller bl.a krav til at kriteriene er objektive og forsvarlige, at verifiseringsmetoder eksisterer og at interessenter er gitt mulighet til å delta og at deres kommentarer er vurdert. Kriteriene er fastsatt etter en grundig gjennomgang av miljøbelastningen gjennom produktenes hele livssyklus. I kriteriene stilles krav til et utvalg av disse faktorene. Alle produkter som oppfyller kriteriene vil etter godkjent søknad kunne få lisens til å bruke miljømerket. Ny kunnskap og utvikling medfører at kriteriene regelmessig revideres. Reviderte kriterier presenteres som regel ett år før kriterienes utløpsdato. I gyldighetsperioden kan mindre endringer komme til å gjøres. Endringer innen gyldighetsperioden og forlengelse medfører normalt ingen omprøving av lisenser. Ved innsendelse av fullstendig søknad skal det betales et behandlingsgebyr. I tillegg kommer en årsavgift avhengig av produktets omsetning. Danmark: Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND tlf: fax: Hjemmeside: E-post: Finland: Miljömärkning Finland Box 489 FIN HELSINKI Telefon Fax Hjemmeside: E-post: Norge: Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 OSLO Tel: Fax: Hjemmeside: E-post: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Tel: Fax: Hjemmeside: E-post: Sverige: Miljömärkning Sverige AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Hjemmeside: E-post:

3 Nordisk Miljømerking av kompostbeholdere 019/ Innledning 1 2 Definisjon av produktgruppen 1 3 Søknad Dokumentasjon som skal være tilgjenglig hos søkeren/lisensinnehavaren 2 4 Miljøkrav Materialer Helse- og miljøskadelige stoffer Konstruksjon Holdbarhet Krav til bruksanvisning Krav til avfallsbehandling og retursystemer Krav til emballasje 5 5 Krav til funksjon 5 6 Øvrige krav Krav fra myndigheter til sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø Miljø- og kvalitetssikring Markedsføring 7 7 Analyser og kontroll Krav til analyselaboratorie/testinstitusjon Etterkontroll 7 8 Registrering 8 9 Miljømerkets utforming 8 10 Kriteriedokumentets gyldighetstid 9 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Markedsføring av miljømerkede produkter som det søkes lisens for Opplysninger om miljøskadelige stoffer i produktet Kriterier for miljøskadelighet

4

5 Nordisk Miljømerking Side 1 (9) 1 Innledning Kriteriene for miljømerking av kompostbeholdere er utarbeidet for beholdere for kompostering av organisk avfall fra husholdninger samt hageavfall. Kriteriedokumentet omfatter både varmkompostbeholdere (gruppe A) til bruk hele året og sommerkompostbeholdere til bruk i den varme årstiden (gruppe B). Målsetningen med kriteriene er å stille krav som sikrer at kompostbeholderen fungerer i praksis. Varmkompostbeholdere må gjennomgå en grundig funksjonstest over ca 3 måneder i temperaturer ned mot 3 o C. Kjemikalier som er spesielt forbundet med miljøfare tillates ikke brukt ved produksjon av kompostbeholderen. Krav til resirkulert materiale i kompostbeholdere av plast vil føre til en mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige returråvarer. Krav til en fullstendig bruksanvisning gjør at det blir lettere for brukerne å beherske den biologiske prosessen i kompostbeholderen og minimerer derved sjansen for driftsproblemer. Krav til materialbeskrivelse i bruksanvisningen vil gjøre det enklere å gjenvinne kompostbeholdere som ikke lenger er i bruk, eventuelt å sikre riktig avfallshåndtering av uttjent kompostbeholder. Garanti og tilgang til reservedeler kan øke kompostbeholderens levetid. 2 Definisjon av produktgruppen Kriteriene gjelder kommersielle beholdere for kompostering av organisk husholdnings- og hageavfall. Kriteriene omfatter både varmkompostbeholdere (gruppe A) og kompostbeholdere for bruk i sommerhalvåret (gruppe B). Kompostbeholdere med kapasitet > 20 person ekvivalenter samt avløpsfrie toalettsystemer inngår ikke i produktgruppen. Nordisk Miljømerking har egne kriterier for avløpsfrie toaletter. 3 Søknad For å søke om Svanemerket for kompostbeholdere skal det sendes inn søknadsskjema (fås ved de ulike sekretariatene for Nordisk Miljømerking) og nødvendig dokumentasjon, og betales søknadsavgift. Ved søknad om lisens må søkeren fremlegge dokumentasjon som angitt under hvert enkelt krav i kapittel 4, 5 og 6 for den aktuelle produktgruppen. Søknaden skal inneholde en disposisjon hvor det skal angis hvilken dokumentasjon som vedlegges for hvert enkelt krav. For å få et produkt godkjent for bruk av miljømerket, skal Nordisk Miljømerking godkjenne at samtlige krav i dokumentet oppfylles. Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerking.

6 Side 2 (9) Nordisk Miljømerking 3.1 Dokumentasjon som skal være tilgjenglig hos søkeren/lisensinnehavaren Følgende dokumentasjon skal arkiveres hos lisensinnehaveren under lisensperioden og kunne fremlegges for miljømerkingsorganisasjonen ved etterkontroll på produksjonsbedriften, og i forbindelse med behandlingen av søknaden: a) Kopi av hele søknaden. b) Fakta/beregningsunderlag for den dokumentasjon som er levert i forbindelse med behandlingen av søknaden. c) Testrapport fra funksjonstesten. d) Journaler for planlagte produksjonsforandringer og uforutsette avvikelser i produksjonen. e) Alle reklamasjoner og klager over de miljømerkede produktene. 4 Miljøkrav 4.1 Materialer For kompostbeholdere av polymere materialer skal minimum følgende vekt% resirkulert polymert materiale inngå: Gruppe A, varmkomposter Gruppe B, sommerkomposter 10 vekt% (eksklusive isolering) 75 vekt% Dersom det polymere materialet i kompostbeholderen består av polyeten, skal densiteten på polyetenet være større enn 935 kg/m3 (med unntak for tverrbunden (crosslinked) polyeten). Metalldeler som er i kontakt med korrosivt miljø (dvs kompostmasse, sigevann og luft) skal være syrefast, dvs behandlet for å hindre rustdannelser. Installering av kvikksølvtermometer i kompostbeholderen tillates ikke. Dokumentasjonskrav: Bekreftelse fra produsent som viser a) vekt% resirkulert polymert materiale b) eventuell densitet på polyeten c) hvorvidt metalldeler er syrefaste d) at kvikksølvtermometer ikke inngår. 4.2 Helse- og miljøskadelige stoffer Produksjonskjemikalier (f.eks lim, trebeskyttelsesmiddel mm) skal ikke være klassifisert som reproduksjonsskadelig (T, Xn; R60, R61, R62 eller R63), arvestoffskadelig (T, Xn; R40 eller R46) eller kreftfremkallende (T, Xn; R45, R49 eller R25) i noe nordisk land. Eventuelt trebeskyttelsesmiddel kan ikke inneholde mer enn 2 vekt% av stoffer som klassifiseres som miljøfarlig iht gjeldende forskrifter i noe nordisk land eller EUs direktiv 67/548/EEC. Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerkning.

7 Nordisk Miljømerking Side 3 (9) I plastmaterialer kan det ikke inngå kjemiske forbindelser som inneholder kadmium, bly, kvikksølv, klorerte/bromerte paraffiner, bromerte difenyletere samt ftalater. Ved produksjon av isoleringsmateriale kan det ikke benyttes gasser som iht forskrifter i noe nordisk land er klassifisert som farlige for ozonlaget. Dokumentasjonskrav: Bekreftelse fra produsent av de ulike produksjonskjemikalier, plastmaterialer og isoleringsmaterialer som viser at de ovennevnte krav er tilfredsstilt. Vedlegg 2 i kriteriene kan benyttes av de ulike involverte parter. 4.3 Konstruksjon Kompostbeholderen skal ha installert gnagerbeskyttelse med max åpning på 7mm*7mm. Om kompostbeholderen markedsføres til eventuell innendørs bruk må sigevannet kunne samles opp og utledes. Kompostbeholderens lokk skal kunne stenges slik at det ikke blåser av. Hengslet lokk skal kunne låses ved påfylling for å hindre at det faller ned. Eventuell isoleringsmateriale skal være beskyttet mot mekaniske skader og vanninntrenging. Dokumentasjonskrav: Bekreftelse fra produsent som beskriver gnagerbeskyttelse, eventuell oppsamling av sigevann, hengsling/stengemulighet for lokk og beskyttelse av isoleringsmateriale. 4.4 Holdbarhet Kompostbeholderen skal leveres med 5 års garanti. Garantikravet gjelder ikke deler som er utsatt for stor slitasje. Slitasjedeler skal angis i bruksanvisning og de skal kontinuerlig finnes tilgjengelig under garantitiden, dvs min 5 år etter siste solgte kompostbeholder. Dokumentasjonskrav: Bekreftelse fra produsent som beskriver garanti og tilgang på slitasjedeler. 4.5 Krav til bruksanvisning Kompostbeholderen skal leveres med bruksanvisning på salgslandets språk og inneholde følgende: Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerking.

8 Side 4 (9) Nordisk Miljømerking Montering og installering Dersom kompostbeholderen skal monteres før bruk skal den leveres med illustrert monterings- og installeringsanvisning Beskrivelse av bruksområde Av bruksanvisningen skal det fremgå bruksområdet for kompostbeholdertypen. Kompostbeholderens kapasitet skal tydelig fremgå angitt som person ekvivalenter (pe). Bruksanvisningen skal inneholde beskrivelse av passende og upassende avfall til kompostbeholderen Bruksanvisning for selve komposteringen Bruksanvisningen skal inneholde instruksjoner for selve komposteringsforløpet og bl.a omhandle følgende punkter: - informasjon om myndighetskrav for kompostering i husholdninger - allmenne prinsipp for kompostering - plassering av kompostbeholdere mht helseaspekter - igangsettelse av komposteringen - tilsetning av avfall og blandemateriale - omrøring - temperaturområde og passende fuktighet for komposteringen - gjennomsnittlig komposteringstid under normale forhold - vurdering av kompostmaterialets modenhet - vekt på full kompostbeholder - vekt på lokk - arbeidshøyde - anbefalinger mht etterkompostering - tiltak hvis kompostmaterialet fryser - bruksanvisning for de mest vanlige driftsforstyrrelser som: * kompostmaterialet ikke blir varmt * kompostmaterialet lukter * skadedyr i komposten * store mengder sigevann i komposten Eventuelle anbefalinger om trebeskyttelse for ubehandlede kompostbeholdere skal oppfylle kravene til trebeskyttelsesmidler under punkt Oversikt over reservedeler I bruksanvisningen skal det finnes en oversikt over tilgjengelige reservedeler som er utsatt for stor slitasje. Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerkning.

9 Nordisk Miljømerking Side 5 (9) Materialbeskrivelse For å forenkle gjenvinning eller avfallshåndtering av selve kompostbeholderen skal bruksanvisningen inneholde informasjon om hva materialet i de ulike delene kompostbeholderen består av og deres muligheter for materialgjenvinning. Dokumentasjonskrav for Kopi av bruksanvisning som inneholder ovennevnte informasjon. 4.6 Krav til avfallsbehandling og retursystemer Produksjonsavfall Produsent av kompostbeholdere skal gjennomføre kildesortering av aktuelle avfallsfraksjoner. En avfallsplan for produksjonsbedriften skal foreligge. Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lisensinnehaver om hvordan avfallet håndteres og hvilke deler som kildesorteres Retursystem for produkter og emballasje Relevante nasjonale regler, lover og/eller bransjeavtaler vedrørende returordninger for produkter og emballasje oppfylles i de nordiske land hvor det miljømerkede produktet omsettes. Dokumentasjonskrav Erklæring fra lisensinnehaver om tilknytning til retursystem. 4.7 Krav til emballasje Emballasje som inneholder klor eller klorforbindelser kan ikke benyttes. Dokumentasjonskrav: Erklæring fra produsent om at klor og klorforbindelser ikke inngår i emballasjen evt. ikke er brukt ved produksjon av emballasjen. 5 Krav til funksjon Varmkomposter (gruppe A) skal testes i henhold til SP-metod 2856, utgåva 2, , Funktionstest av varmkompostbehållare eller senere versjoner. Testen skal gjennomføres av uavhengig testinstitutt, f.eks SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås. Kompostbeholderen skal oppfylle kravene i testmetoden uten tilførsel av energi. Testmetoden utføres i varierende temperaturer i minimum 12 uker. Testmetoden definerer det organiske materialet som skal tilsettes og temperaturen som skal oppnås før kompostbeholderen kan godkjennes. Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerking.

10 Side 6 (9) Nordisk Miljømerking For sommerkomposter (gruppe B) kreves det ikke testing på funksjon. Dokumentasjonskrav: Kopi av testrapport iht SP-metod 2856, utgåva 2, , Funktionstest av varmkompostbehållare eller senere versjoner, utført av uavhengig testinstitutt 6 Øvrige krav 6.1 Krav fra myndigheter til sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø Innehavere av miljømerkingslisens er ansvarlig for at miljømerkede produkter og produksjonen av disse oppfyller alle gjeldende bestemmelser for arbeidsmiljø, miljølovgivning, anleggsspesifikke vilkår og konsesjoner i de respektive produksjonsland. Dokumentasjonskrav: Undertegnet søknadsskjema. Kravet kontrolleres ikke ved søknad, men kan føre til at lisensen inndras dersom det oppdages at myndighetskrav brytes. 6.2 Miljø- og kvalitetssikring Produsenter, som selv eller gjennom selgere/importør innehar miljømerkingslisens, skal gjennom dokumenterte rutiner og instruksjoner sikre: - at kravene i miljømerkingskriteriene overholdes - at kravene er kontrollerbare i lisensens gyldighetstid - kvalitetsnivået på miljømerkede produkter som inngår i lisensen - at det finnes en organisasjonsstruktur som garanterer at kravene i miljømerkingskriteriene oppfylles - att det finnes en kontaktperson for miljømerkingsorganisasjonen. Dokumentasjon: Beskrivelse av hvordan kravene til miljømerking følges opp, dokumenteres og rapporteres i den daglige produksjonen, dvs: a) organisasjon, kvalitetsansvarlig, kontaktperson og andre ansvarlige personer samt deres ansvarsområde, b) interne rutiner for behandling av og rapportering om uforutsette avvik vedrørende miljømerkingskrav, c) interne rutiner for dokumentasjon og rapportering av planlagte produksjonsendringer for miljømerkede produkter d) kontaktpersonens rutiner for rapportering av punkt b) og c) til miljømerkingsorganisasjonen (eksterne rutiner for rapportering til miljømerkingsorganisasjonen), e) rutiner for dokumentasjon, rapportering og behandling av reklamasjoner/klager på de miljømerkede produktene Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerkning.

11 Nordisk Miljømerking Side 7 (9) f) sporbarhet for svanemerkede produkter i produksjonen Lisensinnehaveren skal innhente miljømerkingsorganisasjonens skriftlige godkjenning før det gjøres endringer av produktet som kan ha betydning for om kravene i dokumentet blir opprettholdt. 6.3 Markedsføring For kompostbeholdere i gruppe B, sommerkomposter, skal det tydelig fremgå av markedsføringsmaterialet at kompostbeholderen kun er beregnet for bruk i den varme årstiden. Markedsføringen av miljømerkede produkter skal skje i henhold til "Regler for nordisk miljømerking av produkter". Dokumentasjon: - redegjørelse for hvordan miljømerkede produkter markedsføres, inkludert ansvarsfordeling - erklæring om at markedsføringsansvarlig har kunnskap om "Regler for nordisk miljømerking av produkter (Vedlegg 1). 7 Analyser og kontroll 7.1 Krav til analyselaboratoriet/testinstitusjon Prøvetaking skal utføres på en kompetent måte. Analyselaboratoriet/ testinstitusjonen skal være upartisk og kompetent. Rådata skal finnes tilgjengelig for kontroll fra miljømerkingsorganisasjonen i lisensens gyldighetstid. Analyselaboratoriet/ testinstitusjonen skal oppfylle de allmenne krav i standarden EN 45001/DS/EN/ISO/IEC eller være et offisielt GLP-godkjent laboratorium. Søkeren skal svare for dokumentasjon og analysekostnader. 7.2 Etterkontroll Produkt som det er innvilget miljømerkingslisens for kan kontrolleres av upartisk testinstitusjon. Ansvaret for framstilling til kontroll ligger hos miljømerkingsorganisasjonen. Kontroll kan gjøres i form av en stikkprøve ute i handelen. Lisensinnehaveren skal dekke kostnadene hvis det oppdages at denne har gitt klart ukorrekte opplysninger til miljømerkingsorganisasjonen. I motsatt fall dekkes kostnadene av miljømerkingsorganisasjonen. Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerking.

12 Side 8 (9) Nordisk Miljømerking 8 Registrering Ved registrering av lisensen i annet deltagende nordisk land skal følgende dokumenteres av søkeren og kontrolleres av miljømerkingsorganisasjonen: - søknadsskjema for registrering - kopi av lisens - kopi av markedsføringsmateriale (kontroll av punkt 6.3) - kopi av bruksanvisning på aktuelt språk (kontroll av punkt 4.5) - krav til evt nasjonale bransjeavtaler om tilknytning til gjenvinningsordninger/materialbolag (kontroll av punkt 4.6.2) 9 Miljømerkets utforming Se Regler for nordisk miljømerking av produkter , for mer detaljert informasjon angående miljømerkets utformning. Miljømerket og tildelt lisensnummer (oppgitt med ) skal ha følgende utforming: Gruppe A; Varmkompostbeholdere Gruppe B; Sommerkompostbeholdere Varmkompostbeholder For bedre avfallshåndtering (frivillig) Sommerkompostbeholder For bedre avfallshåndtering (frivillig) Miljømerket skal anbringes på emballasjen/og eller produktet. Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerkning.

13 Nordisk Miljømerking Side 9 (9) 10 Kriteriedokumentets gyldighetstid Dette kriteriedokumentet ble fastsatt av Nordisk Miljømerkningsnemnd 7. juni 1996 og gjelder t.o.m. 30. juni Senest 12 måneder før utløpsdato skal Nordisk Miljømerkingsnemnd meddele hvilke kriterier som deretter gjelder. Nordisk Miljømerkingsnemnd vedtok 4. juni 1997 en endring i punkt slik at kravet som forbød isocyanater ved produksjon av isoleringsmateriale ble fjernet. Den 21. april 1998 vedtok Nordisk Miljømerkingsnemnd å forlenge gyldighetstiden på dette kriteriedokumentet til 31. desember Den 24. mars 2000 vedtok Nordisk Miljømerkingsnemnd å forlenge gyldighetstiden med ett år til 31. desember 2001 (versjon 2.3). Den 22. mars 2001 vedtok Nordisk Miljømerkingsnemnd å forlenge gyldighetstiden med 6 mnd til 30. juni 2002 (versjon 2.4). Den 27. september 2001 vedtok Nordisk Miljømerkingsnemnd å forlenge gyldighetstiden med ett år til 30. juni 2003 (versjon 2.5). Den 11. juni 2002 vedtok Nordisk Miljømerkingsnemnd en endring av kriteriene mht språk, innføring av dokumentasjonskrav samt at testmetoden er fristilt og formalisert som SP-metod 2856, utgåva 2, , Funktionstest av varmkompostbehållare. Samtidig ble kriterienes gyldighetstid forlenget med 3 år til 30. juni 2006 (versjon 2.6). Den 10. juni 2005 vedtok Nordisk Miljømerkingsnemnd å forlenge gyldighetstiden med tre år til 30. juni 2009 (versjon 2.7). Den 29. maj 2008 vedtok Nordisk Miljømerkingsnemnd å forlenge gyldighetstiden med tre år til 30. juni 2012 (versjon 2.8). Den 22. juni 2011 vedtok Nordisk Miljømerkingsnemnd å forlenge gyldighetstiden med to år til 30. juni 2014 (versjon 2.9). Den vedtok Sekretariatsledermøtet å forlenge gyldighetstiden med et år til 30. juni 2015 (versjon 2.10). I løpet av gyldighetstiden kan Nordisk Miljømerkingsnemnd vedta justeringer, tydeliggjøringer og/eller forlengelser av kriteriene, hvoretter en ny versjon gis ut. Dette medfører normalt ingen ny behandling av gjeldende lisenser. 11 Kommende kriterier I kommende kriterier vil kravet til plastmaterialer mht densitet og styrke vurderes. Videre vil muligheten til å inkludere helse- og miljøkrav til overflatebehandling av metall gjennomgås. Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerking.

14

15 Nordisk Miljømerking Side 1 Vedlegg 1 Markedsføring av miljømerkede produkter som det søkes lisens for Vi bekrefter herved at vi kjenner til reglene for bruk av det nordiske miljømerket som er beskrevet i "Regler for nordisk miljømerking av produkter". Vi forsikrer herved at markedsføringen skal foregå i henhold til disse regler. Vi bekrefter videre at vi kjenner til kriteriene for miljømerking av kompostbeholdere. Vi forsikrer at de som markedsfører de miljømerkede produktene innen vår bedrift skal få informasjon om kriteriene for miljømerking av kompostbeholdere samt "Regler for nordisk miljømerking av produkter". Sted/ dato Firmanavn Kontaktperson Telefon Markedsføringsansvarlig Telefon Ved skifte av personale skal en ny bekreftelse innsendes til miljømerkingsorganisasjonen. Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerkning.

16

17 Nordisk Miljømerking Side 1 Vedlegg 2 Opplysninger om helse- og miljøfarlige stoffer ved produksjon av kompostbeholdere Er noen av produksjonskjemikaliene klassifisert som reproduksjonsskadelig (T, Xn; R60, R61, R62 eller R63), arvestoffskadelig (T, Xn; R40 eller R46) eller kreftfremkallende (T, Xn; R45, R49 eller R25)?... Inngår det kadmium, bly,kvikksølv, klorerte/bromerte paraffiner, bromerte difenyletere eller ftalater i benyttede plastmaterialer?... Benyttes det gasser klassifisert som farlige for ozonlaget ved produksjon av isoleringsmaterialer?... Opplysninger om miljøskadelige stoffer i trebehandlingsmidler Produktets navn Produsent/Importør Inneholder produktet miljøskadelige stoffer? ja nei vet ikke (For definisjon av miljøskadelige stoffer, se baksiden.) Trebehandlingsmiddelets sammensetning Miljøskadelige stoffer (fullstendig kjemisk navn) CAS nr Innhold i vekt% Øvrige stoffer (fullstendig kjemisk navn) Leverandørens underskrift... Dato... Ansvarlig Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerkning.

18 Nordisk Miljømerking Side 2 Kriterier for miljøskadelighet Vedlegg 3 Kriterier for klassifisering av miljøskadelige stoffer er beskrevet i EUs direktiv 67/548/EØF (18. tilpasning). Dette direktivet er implementert gjennom nasjonale forskrifter i alle de nordiske landene. Et stoff klassifiseres som miljøskadelig for vannmiljøet, dersom: 1) Stoffet er meget giftig for vannlevende organismer og ikke lett nedbrytbart, eller om det er meget giftig for vannlevende organismer og potensielt bioakkumulerbart. 2) Stoffet er meget giftig for vannlevende organismer. 3) Stoffet er giftig for vannlevende organismer og ikke lett nedbrytbart, eller om det er giftig for vannlevende organismer og potensielt bioakkumulerbart. 4) Stoffer er skadelig for vannlevende organismer og ikke lett nedbrytbart. 5) Stoffet har lav vannløselighet og er ikke lett nedbrytbart og er potensielt bioakkumulerbart. 6) Stoffet, uten å falle inn under kriteriene 1-5, men som på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon angående nedbrytbarhet, beregnede eller observerte skjebne og oppførsel i miljøet likevel kan utgjøre en øyeblikkelig eller langsiktig og/eller forsinket fare for vann-økosystemers struktur og/eller funksjon. Et stoff klassifiseres som miljøskadelig for det øvrige miljø, dersom: 7) Stoffet på grunnlag av tilgjengelig kunnskap om giftighet, nedbrytbarhet, akkumuleringspotensiale og dets beregnede eller observerte skjebne og oppførsel i miljøet kan utgjøre en øyeblikkelig eller langsiktig og/eller forsinket fare for struktur og/eller funksjon av andre naturlige økosystemer enn vannmiljøet. Dersom et stoff danner miljøskadelige stoffer ved nedbrytning, skal det klassifiseres som miljøskadelig. For øvrige kommentarer og vurderinger henvises det til EU direktivet, eller tilsvarende nasjonale forskrifter. Giftighet Et stoff klassifiseres som meget giftig for vannlevende organismer dersom Fisk LC 50 (96 timer) 1 mg/l eller om Daphnia EC 50 (48 timer) 1 mg/l eller om AlgerI C 50 (72 timer) 1 mg/l Et stoff klassifiseres som giftig for vannlevende organismer dersom Fisk LC 50 (96 timer)1 mg/l men 10 mg/l eller om Daphnia EC 50 (48 timer) > 1 mg/l men 10 mg/l eller om Alger IC 50 (72 timer)> 1 mg/l men 10 mg/l Et stoff klassifiseres som skadelig for vannlevende organismer dersom Fisk LC 50 (96 timer) > 10 mg/l men 100 mg/l eller om Daphnia EC 50 (48 timer) > 10 mg/l men 100 mg/l eller om Alger IC 50 (72 timer)10 mg/l men 100 mg/l Nedbrytbarhet Et stoff anses som lett nedbrytbart dersom det brytes ned til mer enn 60% (målt som CO 2 /BOD) eller 70% (målt som DOC) innen 28 døgn. Testene skal være utført i henhold til OECD-guidelines (testmetode nr. 301 a til f). Et stoff anses også som lett nedbrytbart dersom BOD 5 /COD 0,5 eller om det foreligger andre klare vienskapelige bevis for at stoffet kan brytes ned i vannmiljø til >70% innen 28 dager. Bioakkumulerbarhet Et stoff anses for å være bioakkumulerbart dersom BCF 100 eller om log Pow 3. (OECD test 107/117/305). Vannløselighet Et stoff anses å ha lav vannløselighet om løseligheten er <1 mg/l. All testing skal skje i henhold til OECD-guidelines. Sitat fra dokumentet kan benyttes ved å nevne kilden som er Nordisk Miljømerkning.

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.6 23. mars 2006 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Alternativ tekstilrensing

Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.2 23. mars 2006 31. december 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan

Detaljer

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2.

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2. Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.0 2. april 2004 2. april 2007 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Mikrofiberkluter og -mopper

Mikrofiberkluter og -mopper Svanemerking av Mikrofiberkluter og -mopper Versjon 1.4 9. oktober 2003 30. juni 2011 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerkede mikrofiberkluter og -mopper? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke

Detaljer

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Versjon 3.6 15. mars 2005 31. mars 2014 Nordisk Miljømerking Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kopi- og trykkpapir? 3 Hvorfor

Detaljer

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Version 2.2 9. oktober 2003 31. desember 2011 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kaffefilter? 4 Hvorfor velge

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.7 23. mars 2006-31. mars 2020 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing?... 3 Hvorfor velge Svanemerking?... 3 Hva kan

Detaljer

Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul

Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Version 3.5 9. oktober 2003 31. mars 2015 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket fett-tett

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Svanemerket

Retningslinjer for bruk av Svanemerket Retningslinjer for bruk av Svanemerket Nordisk Miljømerking 9. mars 2016 Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig, offisiell miljømerking, Svanemerket. Organisasjonene nedenfor har ansvaret

Detaljer

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.6 2. april 2004 30. juni 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Svanemerking av Kompostbeholdere

Svanemerking av Kompostbeholdere Svanemerking av Kompostbeholdere Versjon 3 datum - datum Remissutkast Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket kompostbeholder? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking Regler for nordisk miljømerking av produkter Nordisk miljømerking I 1989 besluttet Nordisk Ministerråd å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Organisasjonene /foretakene nedenfor forvalter

Detaljer

Svanemerking av Kompostbeholdere

Svanemerking av Kompostbeholdere Svanemerking av Kompostbeholdere Versjon 3.0 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket kompostbeholder? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Skjemaet brukes til kjemiske produkter, samt kjemiske tilsetninger i trebaserte plater. Det kjemiske produktets/råvarens

Detaljer

Miljømerking av avløpsfrie toalettsystemer

Miljømerking av avløpsfrie toalettsystemer Nordisk Miljømerking Miljømerking av avløpsfrie toalettsystemer Kriteriedokument 9. april 1997-8. juli 2009 Versjon 2.5 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre

Detaljer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Versjon 3 datum - datum Høringsutkast Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket avløpsfritt toalettsystem? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer

Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Svanemerking av Avløpsfrie toalettsystemer Versjon 3.0 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket avløpsfritt toalettsystem? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Det kjemiske produktets/råvarens navn og bruksområde: Produsent av det kjemiske produkt eller leverandør av kjemisk

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Version 3.5 19. mars 2003 31. desember 2010 Nordisk Miljömärkning Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering SBC NO 040 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. av januar 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Kledninger Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-2

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard SBC NO 041 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. januar 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Overflater Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-1

Detaljer

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 Bærekraftige materialvalg Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 2 3 Kriteriene for småhus, leilighetsbygg og barnehager Revideres nå Høring frem til 24. august 2015 Nye kriterier (versjon 3) blir vedtatt

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving SBC NO 012 1. utgave april 2000 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Detaljer

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 2.0 23. juni 2014-5. september 2014 Til høring Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart trevirke?

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping SBC NO 094 1. utgave juni 2009 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Bærende brannteknisk klassifisert etasjeskiller sammensatt på byggeplass

Bærende brannteknisk klassifisert etasjeskiller sammensatt på byggeplass Vår dato Vår referanse 2006-06-22 801.69/1N-Glava,etasjesk. Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 1108 med utstedelsesdato 2006-06-22 for -merking av brannteknisk klassifisert etasjeskiller/tak sammensatt

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vinduer Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vinduer Brannteknisk klassifisering SBC NO 037 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. oktober 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vinduer Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering SBC NO 036 4. utgave juni 2005 (Erstatter 3. utg. 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vegger Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-2 Bærende

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast SBC NO 095 1. utgave oktober 2011 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS 2971 - Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3240 Vinduer. Lydisolasjon Klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3240 Vinduer. Lydisolasjon Klassifisering SBC NO 014 2. utgave mai 2008 (Erstatter 1. utgave april 2000 2. opplag januar 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3240 Vinduer. Lydisolasjon Klassifisering

Detaljer

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking Miljøhensyn i praksis Tormod Lien Miljømerking Før Nå Miljømerking og miljøledelse forenkler og effektiviserer innkjøper slipper å utvikle egne krav - kravene ligger til grunn for sertifisering innkjøper

Detaljer

Svanemerking av Digital fotofremkalling

Svanemerking av Digital fotofremkalling Svanemerking av Digital fotofremkalling Versjon 3 23. oktober 2013-31. desember 2017 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket digital fotofremkalling? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007)

SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007) SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 351, del 1 og del 2 Tre og trebaserte

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg SBC NO 085 3. utgave februar 2012,rev.1 (Erstatter 2. utgave april 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering SBC NO 007 4. utgave februar 2015 erstatter 3. utgave av 2008 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Svanemerking av Bilvaskehaller. Versjon 2.2 14. juni 2007-30. juni 2014. Nordisk Miljømerking

Svanemerking av Bilvaskehaller. Versjon 2.2 14. juni 2007-30. juni 2014. Nordisk Miljømerking Svanemerking av Bilvaskehaller Versjon 2.2 14. juni 2007-30. juni 2014 Nordisk Miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD STEINFIX 40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA:

HMS-DATABLAD STEINFIX 40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA: STEINFIX 40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA: Leverandør: Respo-MTS Norge A/S Maridalsveien 87, Bygn. 8 0461 Oslo Telefon: 22 87 11 30 Telefaks: 22 87 11 39 Produsent: ITW Novadan ApS

Detaljer

2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre.

2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING I medhold av gjeldende Forskrift for husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla, inngås herved avtale om hjemmekompostering av bioavfall (matog

Detaljer

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking

Nanomaterialer i svanemerkede produkter. v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanomaterialer i svanemerkede produkter v/ Ingvild Kvien Bengtsson, fagrådgiver i Miljømerking Nanokonferansen 2013, Klif, Helsfyr, 18. mars 2013 Innhold Kort om Nordisk Miljømerking, Svanen Nordisk Miljømerking

Detaljer

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005)

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) SBC NO 063 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Konstruksjoner sammensatt på byggeplass Brannteknisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE VEILEDNING TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE Det henvises til Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Søknad om godkjennelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 TTC-LF 15G RS Side 1 av 5 SDB-Nr. : 181481 V002.0 bearbeidet den: 22.06.2009 Trykkdato: 28.12.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

Svanemerking av Drivstoff

Svanemerking av Drivstoff Svanemerking av Drivstoff Versjon 1.0 25 juni 2008 30 juni 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et svanemerket drivstoff? 3 Hvorfor velge svanemerking? 3 Hva kan svanemerkes? 4 Hvordan søker man? 4

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

Svanemerking av Kompostbeholdere

Svanemerking av Kompostbeholdere Svanemerking av Kompostbeholdere Versjon 3.0 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket kompostbeholder? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder SBC NO 069 3. utgave mai 2011 (Erstatter 2. utgave av juni 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Omarbeidet: Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Omarbeidet: Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Innenlandsk produsent/ importør Bedrift Axel Christiernsson AB Adresse Box 2100 Postnr./Sted 449 11

Detaljer

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Administrative normer Tiltaksverdier Grenseverdier Status i dag EUs grenseverdiarbeid Ofte spurte spørsmål:

Detaljer

Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter

Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter NCS P-100 4. utgave juli 2008 Erstatter 3. utgave Mai 2006 Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96 03 30 FAX

Detaljer

Reglar for nordisk miljømerking av produkt. 22. juni 2011. Nordisk miljømerking

Reglar for nordisk miljømerking av produkt. 22. juni 2011. Nordisk miljømerking Reglar for nordisk miljømerking av produkt 22. juni 2011 Nordisk miljømerking I 1989 beslutta Nordisk Ministerråd å innføre ei frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Organisasjonane/foretaka nedenfor

Detaljer

1796900-NOR-04 2006-07-19 2009-02-23 3 Jeanette Hasseson 1 av 5. Alpacon Multicip

1796900-NOR-04 2006-07-19 2009-02-23 3 Jeanette Hasseson 1 av 5. Alpacon Multicip Sikkerhetsdatablad Dokumentnummer 1796900-NOR-04 2006-07-19 2009-02-23 3 Jeanette Hasseson 1 av 5 1. Identifikasjon av materialet/preparatet og selskapet/foretaket Handelsnavn: Leverandør: Produsent: Alpacon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Det bekreftes herved at. Bosvik AS. Produksjonssted: Båssvika, Risør. innehar sertifiseringslisens for. Brannteknisk klassifiserte dører

Det bekreftes herved at. Bosvik AS. Produksjonssted: Båssvika, Risør. innehar sertifiseringslisens for. Brannteknisk klassifiserte dører S E R T I F I K A T Det bekreftes herved at Bosvik AS Produksjonssted: Båssvika, Risør innehar sertifiseringslisens for -merking av Brannteknisk klassifiserte dører i overensstemmelse med kravene i NS

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Innånding: Ved innånding av støv, søk frisk luft, skyll munnen med vann. Ved fortsat irritasjon kontakt lege.

SIKKERHETSDATABLAD. Innånding: Ved innånding av støv, søk frisk luft, skyll munnen med vann. Ved fortsat irritasjon kontakt lege. Euro Shopper maskinoppvask 1 kg (pulver) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA: Produktnavn: Euro Shopper maskinoppvask 1 kg (pulver) Varetype: maskinoppvask Leverandør: NOPA A/S Havrevænget

Detaljer

HMS - DATABLAD. F&M Energy Cleaning 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD. F&M Energy Cleaning 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 13.03.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 13.03.2008 Produsent, importør Land Internett F&M Miljøkjemikalier as Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3409 / FMAAINO 06.10.2014 Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes

Detaljer

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR Nr. 25.8.2016 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2016 Nr. 47/84 KOMMISJONSVEDTAK av 29. april 2009 om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KIILTO EXTRA Gulvlim Side 1 av 5

Sikkerhetsdatablad KIILTO EXTRA Gulvlim Side 1 av 5 KIILTO EXTRA Gulvlim Side 1 av 5 1 NAVN PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Navnet på stoffet/preparatet: 1.1.1 Markedsført navn KIILTO EXTRA Gulvlim 1.1.2 Produktkode T1699, T1818 1.2 Bruk

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Formel Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse (C2H4)n Skummet LD-polyetylen med lukket cellestruktur. Glava AS Nybråtveien

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel. Sikkerhetsdatablad Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.no Page 1/4 1 Identifikasjon av kjemikaliet / utarbeidelse og selskapet

Detaljer

Revisjon: 01/12/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 01/12/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 619957 4. 0. 3 Kjemikaliets bruksområde: Kalibrerings gass Produktkode: 619957 Minimix disposable cylinder

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 21/12/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 21/12/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Daglig industrirengjøring. Nasjonal Produsent / Importør Foretak Camac

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder

Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder Klima- og forurensningsdirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Mattilsynet Arbeidstilsynet Statens Strålevern Statens

Detaljer

57963701-NOR-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 av 6 Alpacon Multicip Super. Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB

57963701-NOR-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 av 6 Alpacon Multicip Super. Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB Sikkerhetsdatablad Dokumentnummer 57963701-NOR-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 av 6 1. Identifikasjon av materialet/preparatet og selskapet/foretaket Handelsnavn: Leverandør: Produsent:

Detaljer

BREEAM Nor og produktdokumentasjon

BREEAM Nor og produktdokumentasjon BREEAM Nor og produktdokumentasjon SINTEF Certification, Kontakt- og informasjonsmøte for produktdokumentasjon 06.mars 2012 Silje Wærp Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk silje.warp@sintef.no 1 Kategori i

Detaljer