HMS-DATABLAD STEINFIX IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD STEINFIX 40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA:"

Transkript

1 STEINFIX IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA: Leverandør: Respo-MTS Norge A/S Maridalsveien 87, Bygn Oslo Telefon: Telefaks: Produsent: ITW Novadan ApS Platinvej Kolding Danmark Telefon: Telefaks: Anvendelse: Gulvpleiemiddel. Side 1/5 Deklarasjonsnummer.: Telefonnr. i nødsituasjon: Ta med HMS-datablad ved henvendelse til lege/sykehus. Ved brann og større ulykker ring Brann- og redningsetaten 112 Ved forgiftningsuhell : Kontakt Giftinformasjonsentralen telefon (Døgnvakt). no 2. OPPLYSNING OM KJEMISK SAMMENSETNING: Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. Innholder: CAS-nr.: EU: %: Kjemisk navn: Klassifisering: Anm.: Note: < 5% polycarboxylat Xi R41 < 5% butyldiglycol Xi R < 5% alcohols, C13-15, ethoxylated Xn, N R22, R41, R50 < 5% dinatriummetasilikat Xi, C R34, R37 < 1% eucalyptus globulus extract Xn R10, R43, R65 1) 2) - -no- 3. VIKTIGSTE FAREMONENTER: Vesentlig farer for mennesker og miljø: R38. Irriterer huden. R41. Fare for alvorlig øyeskade. Irriterer ved kontakt med huden. Etsende ved kontakt med øynene. Virkningen merkes først etter litt tid. Inneholder mellem 0,1 og 1% af et allergifremkallende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon (jvf. etikett). Symptomer.: - 4. FØRSTEHJELP: Ta med denne bruksanvisning ved henvendelse til lege/sykehus. Innånding: Ren luft. Øyekontakt: Hold øynene helt åpne. Skyll straks med vann i minst 15 minutter. Fortsett skyllingen under transporten frem til lege overtar behandlingen. Hudkontakt: Skyll med vann. Oppsøk lege, hvis hudirritasjonen ikke gir seg. Svelging: Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann.

2 Side 2/5 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING: Egnede slukkemidler: Ikke brennbart. Slukkningsmidler velges ut fra hensyn til omgivelsene. Slukkingsmidler som ikke må brukes: - Spesiell fare: - Personlig beskyttelse: Se afsnit 8. Fjern produkt hvis mulig, eller hold det nedkjølt med vann. 6. FORHOLDSREGLER VED UTSLIPP VED UHELL: Sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av personer: Bruk personlig vernemidler - se avsnitt 8. Sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av miljøet: Se punkt 13. Metoder for opprydning: Større mengder spill suges opp med vermikulitt, tørr sand eller jord og samles i beholdere og leveres på godkjent mottakstasjon. Små mengder spill spyles vekk med rikelige mengder vann. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING: Håndtering: Unngå søl, hud- og øyekontakt. Må ikke blandes med sure produkter. Innrett arbeidsrutiner slik at utslipp og annen form for spredning reduseres. Oppbevaring: Oppbevares i lukket orginalemballasje. Anmerkninger: Åpnet emballasje skal lukkes omhyggelig og oppbevares oppreist for å forebygge lekkasje. Holdbarhet.: 36 måneder 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIGE VERNEUTSTYR: Tekniske foranstaltninger: Rikelig med vann og øyedusj skal finnes på arbeidsplassen. Beskyttelse av hender: Hansker skal være godkjent etter standard EN og være CE-merket. Ved arbeid med det konsentrerte produktet benyttes engangshansker av nitrilgummi. Ved spill på hanske byttes denne straks. Ved arbeid med bruksoppløsning : Nitrilgummihansker som kastes etter en arbeidsdag (8 timer). Beskyttelse av øyne: Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm Arbeidsplass og arbeidsmetoder skal utformes på en slik måte, at direkte kontakt med produktet unngås. Grenseverdier: - CAS-nr.: Kjemisk navn: Grenseverdier: Anm.: butyldiglycol 100 mg/m³ 9. FYSISKE / KJEMISKE EGENSKAPER: Fysisk tilstand: Farge: Tetthet: ph konsentrat: Væske Klar 1,04 kg/l 13,2 ph bruksoppløsning: 9,8 (1%) 10. STABILITET OG REAKTIVITET: Stabilitet: Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

3 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER (HELSESKADELIGE OPPLYSNINGER): Side 3/5 Huden: Irriterer huden. Inneholder mellem 0,1 og 1% af et allergifremkallende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon (jvf. etikett). Øynene: Fare for alvorlig øyeskade. Langtidseffekt: Ingen kjente. 12. MILJØOPPLYSNINGER: Produktbeskrivelse (sammendrag av nedennævnte stoffdata): Kort- og langtidsvirkninger på økotoksitet: Inneholder et stoff som er meget giftig for vannlevende organismer. De øvrige stoffene i produktet er kun svakt giftige overfor vannlevende organismer og skal derfor ikke klassifiseres for miljøvirkninger i vannmiljøet (LC, EC og IC >100 mg/l). - Inneholder et stoff som ikke er lett biologisk nedbrytbart, men potensielt nedbrytbart etter OECD testmetode 303 A. Inneholder et stoff som ikke er lett biologisk nedbrytbart, men fullstendig nedbrytbart etter OECD testmetode 302 A-C. De øvrige organiske stoffene i produktet er lett nedbrytbare i h.h.t. OECD testmetode 301 A-F. -

4 Stofdata: polycarboxylat LC50 (96 h) >100 mg/l IC50 (72 h) >100 mg/l OECD 303 A, >70% (28 days), Potentiel biologisk nedbrytbar Side 4/5 butyldiglycol alcohols, C13-15, ethoxylated LC50 (24 h) 2700 mg/l EC50 (24 h) 3200 mg/l OECD 302 B, >70% (28 days), Fuldstændig biologisk nedbrytbar BOD5, 0,26 mg/g COD, 2,08 mg/g Log Pow, 0,56 mg/g LC50 (96 h) 1-10 mg/l EC50 (48 h) 0,1-1 mg/l IC50 (72 h) 0,1-1 mg/l OECD 301 A, >70% (27 days), Lett biologisk nedbrytbar COD, 2430 mg/g dinatriummetasilikat LC50 (96 h) 2320 mg/l EC50 (100 h) 247 mg/l Uorganisk. Skadelig for organismer, som lever i vann p.g.a. endringer i ph verdien. eucalyptus globulus extract 13. DESTRUKSJON: EAL-kode gjelder for rester av produktet i ren form. Fjerning av rester og avfall: Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/miljøsjef/sft og lokale forskrifter. EAL-kode (avfallskatalog nr.): rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER: Produktet er ikke omfattet av reglene om transport av farlig gods.

5 15. OPPLYSNINGER OM RESTRIKSJONER: Side 5/5 Kun til industrielt bruk. Inneholder: Merking: dinatriummetasilikat eucalyptus globulus extract Xi R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. S26 Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Irriterende Serlig merking: Inneholder mellem 0,1 og 1% af et allergifremkallende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon (jvf. etikett). Produktets klassifisering er beregnet i henhold til "Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier". Måling av kjemisk reserve gir følgende klassifisering: Xi; R36/38. Anvendelsesbegrensninger: Personer under 18 år må ikke nyttes til arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse eller utvikling. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om hva slags arbeid som er omfattet av dette forbudet. Krav om spesiell opplæring: Ingen spesielle, bør allikevel kun brukes av personer som er nøye instrueret om produktets farlige egenskaper. 16. ANDRE OPPLYSNINGER: Forklaring til R-setninger i seksjon 2. R setning: R10 Brannfarlig. R22 Farlig ved svelging. R34 Etsende. R36 Irriterer øynene. R37 Irriterer luftveiene. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Merkingen i afsnit 15 gjelder for produktet i den form som det leveres i. Avsluttende bemerkning: Informasjon i dette databladet er gitt på grunnlag av vår nåværende viten. Produktet er ikke testet. Opplysningene om produktet er basert på innholdsstoffenes farlige egenskaper samt viten om tilsvarende produkter. Endringer: Punkt 3. Punkt 4. Punkt 11. Punkt 15. Punkt 16. Utarbeidet av: brw Sist revidert av: brw

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vasking av bil. Artikkelnummer 322 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 71116

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Industrivask Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 095429 Nasjonal Produsent

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer