Svanemerking av Småhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svanemerking av Småhus"

Transkript

1 Svanemerking av Småhus Versjon mars oktober 2010 Nordisk Miljømerking

2 Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak driver Svanemerkingen på oppdrag av de respektive lands regjeringer. For mer informasjon se web sidene. Danmark Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige SIS Miljømerking AB SE Stockholm Telefon Fax E-post: Finland SFS Miljømerking Box 116 FI Helsingfors Telefon Fax E-post: Norge Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 Oslo Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax Dette dokument kan bare kopieres i sin helhet og uten noen form for endringer. Sitat kan gjøres hvis opphavsmannen Nordisk Miljømerking nevnes.

3 Innhold Hva er et Svanemerket hus? 5 Hvorfor velge Svanemerking? 5 Hva kan Svanemerkes? 6 Hvordan søker man? 6 Hva kreves for å bli Svanemerket? 8 1 Overordnede krav til lisenssøkeren 8 2 Energi og ventilasjon 9 3 Materialkrav Overordnede krav Kjemiske produkter Tre og trebaserte produkter Andre byggprodukter, materialer og interiører 14 4 Kvalitetssikring og kontroll av byggeprosessen Krav til byggeprosessen Summering av poeng Kvalitetssikring 21 5 Instruksjoner for beboere Vedlikeholdsplan for huset Drift og vedlikehold av varme- og ventilasjonssystem 23 Markedsføring 23 Svanemerkets utformning 23 Salg i andre nordiske land 24 Lisensens gyldighetstid 24 Kommende kriterier 25 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3a Bilag 3b Bilag 3c Bilag 3d Bilag 4a Bilag 4b Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7a Bilag 7b Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11a Bilag 11b Bilag 12 Bilag 13 Beregning av arealrelatert varmetapskoeffisient og relativ effekttapsfaktor Materialliste Interiørmaling, lakk og olje Dokumentasjon for maling og lignende for innendørs bruk (dekorativ interiørmaling, lakker, trebeis og tilsvarende produkter) Krav til lim Dokumentasjon for fugemasse, sparkel, utjevningsmasse/flytesparkel og tetningsmiddel Redegjørelse for trevirke (leverandør) Redegjørelse for trevirke (sammenstilling) Krav til skogsertifisering Dokumentasjon for bestandig virke Formaldehyd i trebaserte byggprodukter Dokumentasjon for bygningsplater om formaldehyd Poeng for bruk av miljømerkede produkter Dokumentasjon for faste tetningsprodukter Dokumentasjon for isolasjonsmateriale Dokumentasjon om bly i platene til taktekking (leverandør av plater) Dokumentasjon om bly i takarbeidene (husprodusent) Dokumentasjon for plastprodukter Markedsføring av miljømerkede Småhus Dette er en oversettelse av originaldokumentet på svensk. Ved eventuelle uklarheter er det originaldokumentet som gjelder. Småhus 089, versjon 1.6, 10. februar 2009

4

5 Hva er et Svanemerket hus? Et Svanemerket hus er et småhus som produseres med krav til byggeprosess, materialer og energibehov. Huset har liten miljøpåvirkning og et godt innemiljø. Et Svanemerket hus tar hensyn til miljøet gjennom hele byggeprosessen, fra råvarer til huset er ferdig. Krav stilles til innemiljøet ved at det stilles krav til: l inngående materialer l god ventilasjon l byggeprosessen l material- og kvalitetskontroll for å unngå innebygde fuktskader Krav stilles også til hvordan det eksterne miljøet påvirkes ved: l at miljøskadelige stoffer begrenses l å stille krav til at huset skal kunne drives med lavt energiforbruk l at byggavfall tas hånd om på en miljøvennlig måte l en drift- og vedlikeholdsplan for huset. Hvorfor velge Svanemerking? l Husprodusenten kan bruke varemerket Svanen i sin markedsføring. Svanemerket har stor troverdighet og er godt kjent i Norden. l Svanemerket er en kostnadseffektivt og enkel måte å kommunisere miljøpåstander, miljøengasjement og helse til huskjøpere, leverandører og andre interessenter som f.eks. myndigheter. l En mer miljøtilpasset produksjon forbereder husprodusenten på fremtidens miljøkrav. l Miljøspørsmål er komplekse og det kan ta lang tid å sette seg inn i spesifikke spørsmålsstillinger. Svanemerking kan ses som en guide til dette arbeidet. l Svanemerking stiller ikke bare krav til miljø og helse, men også kvalitetskrav fordi miljø og kvalitet som oftest går hånd i hånd. Det betyr at en svanelisens også kan ses som et kvalitetsstempel. Svanemerkning av Småhus (25)

6 Hva kan Svanemerkes? Småhus, f.eks. eneboliger, tomannsboliger og rekkehus kan Svanemerkes. Lisenssøkeren må ta ansvar overfor kunden for byggeprosessen av et Svanemerket hus. Dog kan følgende eksempel på områder utelates fra kontrakten, om huskjøperen ønsker, for å ferdigstilles av huskjøperen selv: 1. Innredning av loft. Hvis loftet leveres uinnredet skal produsenten komme med forslag til hvordan loftet skal innredes slik at kravene i kriteriene vedrørende energi og materialer oppfylles. 2. Innredning av kjøkken. Kjøkken som oppfyller Svanens kriterier til Møbler og innredninger skal anbefales samt hvitevarer i klasse A iht krav O6. 3. Maling av innvendige flater (dette gjelder dog ikke for våtrom). Maling som oppfyller blomstens kriterier skal anbefales. 4. Grunnmur. 5. Maling av fasader. Lisenssøkeren må dog sørge for at huset har grunnmaling som kan klare minst et års eksponering uten at det skades. Maling/ farge og metode skal anbefales. Nordisk Miljømerking kan også godkjenne andre avvik fra totalentreprisen. Alt som ikke er unntatt fra kontrakten skal oppfylle relevante krav i dette dokument. Lisenssøkeren skal kunne dokumentere overfor Nordisk Miljømerking at kravene i kriteriedokumentet oppfylles. Lisens gis for en godkjent hustype, men en viss variasjon innen hustypen kan tillates (kundetilpassing) hvis variasjonene oppfyller kravene til Svanemerking. En hustype kan få godkjennelse til å bruke flere alternative materialer og utførelser (f.eks. ulike planløsninger) hvis det kan garanteres at kriteriene oppfylles. Installasjoner frem til husets utside er ikke inkludert i kravene til Svanemerking. Det er ved overdragelse av huset, fra lisensinnehaveren til huskjøperen, huset er Svanemerket. Nordisk Miljømerking er ikke ansvarlig for at kriteriene er oppfylt på en senere tidspunkt, f.eks. ved ombygging. Hvordan søker man? Kriteriene for småhus består av en kombinasjon av obligatoriske krav og poengkrav. De obligatoriske kravene markeres med O + nummer og skal alltid oppfylles. Miljø- og kvalitetssikringskrav markeres med M + nummer selv om de er obligatoriske. Poengkravene markeres med P + nummer og for hvert poengkrav som oppfylles oppnås en viss poengsum. Poengene summeres og for at lisens skal oppnås må en viss poengsum oppfylles. Kravdelen kan også brukes som en sjekkliste da hvert krav etterfølges av en rute der man krysser av eller, ettersom kravene oppfylles eller ikke. Svanemerkning av Småhus (25)

7 Symboler i teksten For hvert krav er det beskrevet hvordan kravet skal dokumenteres. Det finnes også ulike symboler som brukes for å lette arbeidet. Symbolene er: ( Send med Kravet kontrolleres hos lisenssøkeren ; Send med rutiner i miljø- og kvalitetssikringen Søknad Søknad sendes til Nordisk Miljømerking i det land salget av huset skjer, se adresser på side to. Søknad består av en søknadsblankett og dokumentasjon som viser at kravene oppfylles (finnes spesifisert i kravene). Mer informasjon og hjelp ved søknad kan finnes ved å gå inn på de respektive lands hjemmeside eller kontakt de nasjonale sekretariatene for Nordisk Miljømerking. Kontroll I forbindelse med at lisens bevilges kontrollerer Nordisk Miljømerking hos lisenssøkeren at kravene oppfylles. Nordisk Miljømerking går igjennom søknaden og kontrollerer arbeidsprosedyrer, materiallister og lignende hos lisenssøkeren. Ved kontrollen skal underlag for beregninger, original til innsendte attester, måleresultater, innkjøpsstatistikk og lignende som støtter at kravene oppfylles, kunne fremvises. Kostnader En søknadsavgift betales når bedriften søker lisens. Utover det tilkommer en årsavgift basert på omsetningen av de Svanemerkede husene. Spørsmål Ved spørsmål, kontakt gjerne Nordisk Miljømerking, se adresser på side to. Svanemerkning av Småhus (25)

8 Hva kreves for å bli Svanemerket? For å få et småhus Svanemerket kreves det at: l Alle obligatoriske krav (O) oppfylles. l Minst 40 % av de poeng (P) som er mulig å få skal oppnås, hvilket tilsvarer 16 av 40 mulige poeng, se poengtabellen i kapitel 4.2. l Alle krav gjeldende Miljø- og kvalitetssikring (M) oppfylles. 1 Overordnede krav til lisenssøkeren Obligatoriske krav O1 Generell beskrivelse av huset En generell beskrivelse av huset, det innvendige boareal, plantegninger, bærende konstruksjon, fasadetype, taktype, grunn/fundament, ventilasjonssystem og oppvarmingssystem skal gjøres rede for. Beskriv hvilke variasjoner i planløsninger og materialvalg som tilbys. Det skal fremgå hvilke arbeider som kjøperen selv kan utføre, f.eks. innredning av loft. Det skal også fremgå at huset ikke kan overleveres til kjøperen før tetteskikt og røropplegg i våtrom er klare. Beskriv hvilken type entreprise som tilbys og hvordan det kan sikres løpende kvalitetskontroll frem til huset er innflyttingsklart. Eventuelt kan henvisninger gjøres til kapitel 4. Boareal: Boareal defineres her som innvendige mål på oppvarmet boareal med takhøyde over 1,90 m (inklusive innervegger). ( Beskrivelse i henhold til kravet. Oppfylles kravene? O2 Ansvar for byggeprosessen En redegjørelse skal finnes som sikrer at lisensinnehaveren har ansvar overfor kjøperen for byggeprosessen. Unntak kan gjøres for innredning av loft, maling innendørs, innredning av kjøkken samt grunnmur i henhold til beskrivelsen under kapitlet om hva som kan Svanemerkes. ( Redegjørelse i henhold til kravet. Svanemerkning av Småhus (25)

9 2 Energi og ventilasjon Kravene til energi er basert på teoretiske beregninger som gjøres før huset bygges. De faststilte grenseverdiene beregnes som effekttap i enheten Watt per Kelvin og kvadratmeter boareal (W/K*m 2 ). Effekttapet er uavhengig av hvilken klimasone som huset bygges i. Obligatoriske krav O3 Arealrelatert varmetapskoeffisient Kravet gjelder husets areal mot uteklimaet. Gulv, tak, yttervegger, vinduer og ytterdører inkluderes. Høyeste tillatte arealrelatert varmetapskoefficient (F ytt ) for huset er 0,26 W/K*m 2 (ytre areal). En detaljert beregningsmetode brukes, iht. EN ISO eller DS 418. I bilag 1 redegjøres det for tilpasningskrav for beregning av F ytt. Ytre areal: klimaskallets areal (yttervegger, gulv og tak). ( Beregning av husets arealrelaterte varmetapskoefficient (F ytt ) iht. EN ISO eller DS 418, se bilag 1 for tilpasningskrav. Tallverdier og lignende kan brukes for å vise og beregne Ψ-verdier og χ-verdier for lineære og punktformige kuldebroer. Om den arealrelaterte varmetapskoefficient varierer i ulike utførelser av husene, skal det redegjøres for at hver utførelse oppfyller kravet. Oppfylles kravene? O4 Relativ effekttapsfaktor Her kan man velge mellom å oppfylle krav A eller B. Krav A: Effekttapet ved transmisjonstapet og ventilasjonstapet (inklusive lekkasje) må ikke være større enn 0,90 W/K*m 2 (boareal) når det er tatt hensyn til gjenvunnet energi. Følgende formel skal brukes: E vt = E tr + E vent - E åv = 0,90 W/K*m 2 (boareal) Der E vt = E tr = Den relative effekttapsfaktoren (i W/K*m 2 boareal). Transmisjonstapet (i W/K*m 2 boareal) gjennom klimaskall. Denne skal beregnes iht. standard EN ISO 6946(1) og omregnes fra, per m 2 ytre areal til boareal, se bilag 1. E vent = Ventilasjonstap inklusiv lekkasje (i W/K*m 2 boareal) uten hensyn til energigjenvinning. Ventilasjonstapet skal som minimum baseres på en luftomsetning på 0,5 ganger per time samt ta hensyn til lekkasje gjennom klimaskallet. Som retningslinje for lekkasje skal man regne med 4 % av lufttilførselen ved 50 Pa i henhold til EN ISO Varmekapasiteten for luft skal regnes som 1,2 KJ/m 3 *K. Avvik fra disse verdier skal begrunnes av søkeren og godkjennes av Nordisk Miljømerking. E åv = Gjenvunnet energi (W/K*m 2 boareal) fra avtrekksluft eller varmtvann innomhus. I tillegg til gjenvunnet energi kan man også regne inn nettotilskudd fra solfangere og solceller. Også andre nettotilskudd kan godkjennes etter overenskomst med Nordisk Miljømerking. Disse skal da regnes om til en ekvivalent størrelse Svanemerkning av Småhus (25)

10 med enheten W/K* m2 boareal i henhold til den antagelse at hver netto tilført kwh/m 2 er ekvivalent med 0,01W/K*m 2 (dvs 53kWh/ m 2 netto tilført energi gir en verdi på 0,53W/K*m 2 for E åv ). Nettotilskudd: det tilskudd som kan brukes for husets energibehov. Det beregnes som brutto tilført energi til husets energibehov minus den investerte driftsenergien i systemet. Personvarme, solvarme gjennom vindu eller passive tilskudd fra bruk av husholdningsmaskiner skal ikke regnes med i faktoren E åv. ( Beregning som viser forventet energitap for huset. Hvis gjenvinningssystem for varme eller andre system for nettotilskudd brukes, skal disse dokumenteres av produsenten. Hvis den relative effekttapsfaktoren varierer i ulike utforminger av husene, skal det redegjøres for at hver utforming i søknaden oppfyller kravene. Krav B: Bygninger i Danmark skal som et minimum oppfylle kravene til bygninger i lavenergiklasse 2 i henhold til det Danske bygningsregelverket for småhus 1998, med senere endringer. Miljømerkingens målsetting er å bruke de nordiske landenes implementeringer av EUs energimerkingsdirektiv som trer i kraft 4. januar I dag er det bare Danmark som har implementert direktivet. Etter hvert som direktivet implementeres i de andre nordiske land vil det bli vurdert hvilket nivå som er akseptabelt for Svanemerkingen og krav B vil justeres for å kunne brukes for å oppfylle krav O4. ( Beregning som viser at bygningen oppfyller kravene. Hvis energibruken varierer i ulike utførelser av husene, skal det redegjøres for at hver utførelse i søknaden oppfyller kravet. O5 Ventilasjon Ventilasjon i oppholdsrom skal ha en frisklufttilførsel på minst 7 l/s*person. ( Beregning som viser frisklufttilførselen. O6 Energimerkede hvitevarer Hvis kjøleskap, fryser, oppvaskmaskin og/eller vaskemaskin installeres skal disse minst være i energiklasse A. Hvis hvitevarer ikke installeres, skal minst klasse A anbefales til huskjøperen. ( Redegjørelse for antall og type hvitevarer. Svanemerkning av Småhus (25)

11 Poengkrav Oppnådd poeng: P1 Redusert relativ effekttapsfaktor For hus som oppfyller krav O4A: Er den relative energitapsfaktoren mindre enn grenseverdien gis 1p for hvert 0,01 W/K*m 2 under grenseverdien, dog maksimalt 20 p. p ( Se O4. For hus som oppfyller krav O4B: Huset får 10 poeng for å oppfylle krav O4B. Dessuten gis 1p for hver 2,5 % som husets energiforbruk er mindre enn grenseverdien for et hus i lavenergiklasse 2 i henhold til det Danske bygningsreglementet for småhus 1998, med senere endringer, dog gis maksimalt 20 poeng under P1. p P2 Vannsparende dusjer og blandebatterier for håndvask Finnes det dusjer og blandebatterier for håndvask med vannsparende funksjon i alle baderom: 3p Med vannsparende menes maksimalt 12 l/min ved normal vannmengde (forseringsmulighet tillatt). ( Redegjørelse for antall kraner og type av tiltak for vannbesparelse. p 3 Materialkrav Materialkravene gjelder alle inngående materialer. 3.1 Overordnede krav Obligatoriske krav O7 Liste over produkter/materialer Søkeren skal sette opp en liste der det redegjøres for innkjøpte produkter og materialer. Listen skal inneholde opplysninger om produkter, produsenter, materialer og mengder. Hvis produktene er sammensatt av flere materialer skal bare hovedmaterialet angis (se bilag 2). ( Liste over produkter, produsenter og materialer. Bilag 2 kan brukes. Oppfylles kravene? 3.2 Kjemiske produkter Obligatoriske krav O8 Kjemiske produkter, sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad skal sendes inn for alle kjemiske produkter som brukes. Kravene gjelder alle kjemiske produkter/materialer som tilføres på eventuell produksjonsstedet hos husfabrikanten samt i byggeprosessen på byggeplassen. Sikkerhetsdatablad i henhold til Kommisjonens direktiv 91/155/EU, 5. mars 1991 med senere endringer. ( Sikkerhetsdatablad. Oppfylles kravene? Svanemerkning av Småhus (25)

12 O9 Interiørmaling, lakk og gulvolje Produktene skal oppfylle utvalgte krav i henhold til Blomstens krav (se bilag 3a). Produkter som er merket med Blomsten i henhold til kriteriene for interiørmaling, lakk og olje, 3. september 2002 eller senere, oppfyller kravet. ( Kopi av lisens for Blomsten eller bevis fra leverandør at kravet er oppfylt, se bilag 3b. O10 Lim (gjelder kun for innendørslim) Lim skal oppfylle utvalgte krav i henhold til Svanens krav til lim (se bilag 3c). Produkter som er merket med Svanen i henhold til kriteriene for lim, versjon 3 eller senere, oppfyller kravet. ( Kopi av Svanelisens eller bevis fra leverandør at kravet er oppfylt, se bilag 3c. O11 Sparkel, avrettingsmasse/flytesparkel, fugemasse/tetningsmiddel Sparkel, flytesparkel, avrettingsmasser, fugemasser, fugeskum og andre tetningsmiddel skal ikke aktivt være tilsatt: l Epoksiharpiks l Tinnorganiske forbindelser Dog tillates i 1-komponent herdende system inntil: l 0,5 % tinnorganiske forbindelser i MS-polymerer l 0,2 % tinnorganiske forbindelser i silikonprodukter og PUR-polymerer med silianer i stedet for isocyanater l 0,03 % tinnorganiske forbindelser i PUR-polymerer med isocyanater ( Dokumentasjon fra leverandør, se bilag 3d. 3.3 Tre og trebaserte produkter Kravene til treråvarer (O12, O13 og P3) gjelder følgende fraksjoner: l Virke i takstoler l Virke i bærekonstruksjon og bjelkelag l Virke i fasader (inklusive balkonger, terrasser og verandaer utendørs) l Trebaserte bygningsplater (også i innredning og dører) l Trebaserte gulv Generelle krav til treråvare, obligatoriske krav O12 Bærekraftig skogbruk Alle leverandører av virke til husprodusentene skal ha sporbarhet på virket. De skal også kunne garantere at råvaren ikke kommer fra skogmiljøer med høye biologiske og/eller sosiale verneverdier. Hvis det fremkommer at det brukes trevirke som kommer fra slike miljøer, kan Nordisk Miljømerking inndra lisensen. Svanemerkede bygningsplater, gulv og holdbart/bestandig trevirke oppfyller kravet. ( Navn (nordisk) samt geografisk opprinnelse (land) for de treslag som brukes. Bilag 4a kan brukes. Oppfylles kravene? Svanemerkning av Småhus (25)

13 O13 Virke fra sertifisert skogbruk, betinget krav Kravet gjelder for hus som inneholder mer enn 30 kg (0,06 m 3 ) virke per m 2 boareal der minst 30 % av trevirket skal komme fra sertifisert skogbruk. Kravet til sertifisert skogbruk er beskrevet i bilag 5. Beregningene kan baseres på vekt eller volum. Nordisk Miljømerking kan i enkeltstående tilfelle samtykke i å bevilge lisens uten at 30 % av virket som inngår i produksjonen er sertifisert i henhold til en godkjent skogbruksstandard. Det skal da dokumenteres på annen troverdig måte at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk med likeverdige kravnivåer som i de godkjente skogbruksstandardene. Svanemerkede bygningsplater og gulv, og Svanemerket holdbart/bestandig trevirke oppfyller kravet. Hvis Svanemerkede produkter tas med i beregningen kan det angis som at de til 100 % består av virke fra sertifisert skogbruk. Ikke Svanemerkede trebaserte bygningsplater som inneholder mer enn 50 % returfibre skal ikke inkluderes i materialfraksjonen ovenfor. ( Redegjørelse for andelen trevirke fra sertifisert skogbruk samt beregningsunderlag. Bilag 4a kan brukes av leverandører og 4b kan brukes for sammenstilling. Kopi av sertifikat for skogsertifisering som er undertegnet og godkjent av sertifiseringsorganet skal sendes inn. Navnet på sertifiseringssystemet skal fremgå. Redegjørelse for miljømerkede produkter holder også som dokumentasjon. Miljømerkingsorganisasjonen har rett til å kreve inn ytterligere dokumentasjon for å vurdere om kravene til standard, sertifiseringssystem og sertifisert andel er oppfylt. F.eks. kopi av sertifiseringsorganets sluttrapport, kopi av skogstandarden inklusive navn, adresse og telefonnummer til organisasjonen som utformet standarden samt referanser til personer som representerer parter og interessegrupper som er invitert til å delta i utviklingen av skogstandarden. Poengkrav P3 Økt andel virke fra sertifisert skogbruk Er mengden virke fra sertifisert skogbruk (i henhold til O13) mellom % av den totale mengden virke: 1p Er mengden virke fra sertifisert skogbruk (i henhold til O13) mer enn 50 % av den totale mengden virke: 2p ( Dokumentasjon i henhold til O13. Oppnådd poeng: p Bestandig virke, obligatoriske krav Oppfylles kravene? Kravet gjelder for alt behandlet virke, som virke til fasadematerial, terrasser, verandaer, trapper, rekkverk, vinduer, dører osv. O14 Klassifisering av kjemiske produkter for impregnering av trevirke Trevirket må ikke være impregnert med kjemiske produkter som klassifiseres som kreftfremkallende (R45, R49, R40), reproduksjonsskadelig (R60, R61 R62 R63,) eller skadelig for arveanleggene (R46, R68), i henhold til forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier i noe nordisk land og/ eller EUs klassifiseringssystem 1999/45/EU (med tilpasninger og endringer). Virke som er merket med Svanen i henhold til kriteriene for holdbart/ bestandig trevirke, versjon 1 eller senere, oppfyller kravet. ( Dokumentasjon fra produsenten av impregnert virke at kravet oppfylles, se bilag 6. Sikkerhetsdatablad skal vedlegges. Svanemerkning av Småhus (25)

14 O15 Virksomme stoffer i impregnert virke Virksomme stoffer må ikke være basert på arsenikk, krom, tinnorganiske forbindelser, bor eller kreosotolje. Virke som er merket med Svanen i henhold til kriteriene for holdbart/ bestandig trevirke, versjon 1 eller senere, oppfyller kravet. ( Dokumentasjon fra produsenten av impregnert virke at kravet oppfylles, se bilag 6. Trebaserte byggprodukter, obligatoriske krav Oppfylles kravene? Med trebaserte byggprodukter menes bygningsplater, gulv (ikke bærende deler) samt innredning (som innerdører, kjøkken- og baderomsinnredning og garderober). O16 Emisjoner av formaldehyd For ovenstående produkter stilles det krav til emisjoner av formaldehyd (i henhold til bilag 7a) hvis de inneholder trebaserte plater som inneholder mer enn 3 % formaldehydbaserte tilsetningsstoffer (f.eks. sponplater, kryssfinér, MDF etc.). Svanemerkede produkter oppfyller kravet. ( Kravet skal dokumenteres av leverandøren av de trebaserte bygningsplatene i henhold til dokumentasjon i bilag 7b. Som dokumentasjon aksepteres også sertifikat for produkter godkjent i henhold til dansk eller norsk inneklimamerking, det finske klassifiseringssystemet Emission Classification of Building Materials, klasse M1, det danske Pladekontrol klasse E1 eller P-merkingen i Sverige. Vedlegg kopi av gyldig lisens/sertifikat. 3.4 Andre byggprodukter, materialer og interiører Obligatoriske krav O17 Faste tetningsprodukter Tetteskikt for våtrom, våtromspaneler, damp-, vind-, og radonsperrer må ikke aktivt tilsettes: l Bisfenol A l Blyfosfat l DEHP l Bromerte flammehemmere l Monoakrylamid l Benzo(a)pyren, benzo(e)pyren ( Dokumentasjon fra produktleverandør, bilag 9 kan brukes. Oppfylles kravene? Svanemerkning av Småhus (25)

15 Poengkrav Oppnådd poeng: P4 Bruk av miljømerkede produkter Hvis miljømerkede produkter (f.eks. Svanen og Blomsten) installeres innenfor nedenstående områder gis følgende poeng, opp til totalt 6 poeng. Et miljømerket produkt har lisens eller tilsvarende i et såkalt Type I merkingssystem (i henhold til ISO 14024). p Produkter 1-9 % % 30 % Produsentens poeng Gulv (ikke bærende deler), 0p 1p 2p % av det totale gulvarealet i m 2 Bygningsplaten, 0p 1p 2p % av alle bygningsplater regnet i m 2 Vindu, % av vindusareal i m 2 0p 1p 2p Interiørmaling, % av malt vegg- areal innendørs i m 2 (siste overflatebehandling) Gulvlakk og olje, % av malte gulvareal innendørs i m 2 (siste overflatebehandling) Varmekilder, % av det totale oppvarmingsbehovet i kwh Bestandig virke, % av behovet av behandlet virke, m 3 eller kilo Baderomsinnredning og garderober Kjøkkeninnredning Øvrige miljømerkede produkter, % av det totale behovet 0p 0p 1p 0p 0p 1p 0p 1p 2p 0p 0p 1p 1p 1p 0p 1p 2p ( Oversikt over miljømerkede produkter, bilag 8 kan brukes. Isolasjonsmaterialer (f.eks. plast, tekstiler, mineralske materialer), obligatoriske krav O18 Termisk isolasjonsmateriale, flammehemmere Termisk isolasjonsmateriale må ikke inneholde bromerte flammehemmere eller flammehemmere med boraks eller borsyre. ( Dokumentasjon fra leverandør av isolasjonsmateriale, (se bilag 10) og produktspesifikasjon av isolasjonsmaterialet. Oppfylles kravene? O19 Termisk isolasjonsmateriale, drivgasser Ekspanderende isolasjonsmateriale skal ikke være produsert med fluoriserende drivgasser som f.eks. hydrogenfluorkarbon (HFC). Eksempel på material er EPS (ekspandert polystyren) og XPS (ekstrudert polystyren). ( Dokumentasjon fra leverandør av isolasjonsmateriale, (se bilag 10) og produktspesifikasjon av isolasjonsmaterialet. O20 Termisk isolasjonsmateriale, kreftklassifisering Mineralsk isolasjonsmateriale skal ikke være klassifisert som kreftfremkallende i henhold til direktiv 97/69/EU. ( Dokumentasjon fra leverandør av isolasjonsmateriale, (se bilag 10) og produktspesifikasjon av isolasjonsmaterialet.. Svanemerkning av Småhus (25)

16 Metall, obligatoriske krav O21 Bly Bly eller metallegeringer som inneholder bly eller blyforbindelser skal ikke brukes til takarbeide. ( Dokumentasjon fra husprodusent og leverandører av metall til takarbeide at kravet oppfylles, se bilag 11a og 11b. Oppfylles kravene? Plast, obligatoriske krav O22 Plast i innvendige gulv-, tak- og veggbekledning Klorerte plaster skal ikke brukes i innvendig gulv-, tak- og veggbekledning (gjelder ikke våtrom). ( Dokumentasjon fra produsenter av plastprodukter. Bilag 12 kan brukes. O23 Plast i vinduer Vinduer skal ikke inneholde mer enn 3 % (vekt) PVC. ( Se O22. O24 Tilsetninger i plastprodukter Følgende plastprodukter skal ikke aktivt tilsettes stoffer basert på bly, kadmium, arsenikk, krom, kvikksølv og deres forbindelser, ftalater, PBB (polybromerte bifenyler) eller PBDE (polybromerte difenyletere). l Elrør (før trekking i f.eks. vegg) l Koblingsbokser og uttak l Ledninger til sterkstrøm l Ledninger til svakstrøm l Plastlister for å skjule elledninger innendørs l Avløpsrør ( Se O22. l Plastrør i eventuell sentralstøvsuger l Innvendige gulv-, tak- og veggbekledning (gjelder også i våtrom) Poengkrav Oppnådd poeng: P5 Halogenfrie plastprodukter (klor- og bromfritt) Hvis halogenfrie plastprodukter brukes gis 1 poeng per produktgruppe for følgende områder, opp til totalt 3 poeng: p Produkter Elrør (før eltrekking i f.eks. vegger) Koblingsbokser og uttak Ledninger til sterkstrøm Ledninger til svakstrøm Plastlister for å skjule elledninger innendørs Avløpsrør Produsentens poeng ( Dokumentasjon fra søkeren samt fra leverandør av plastprodukter, bilag 12 kan brukes. Svanemerkning av Småhus (25)

17 P6 Klorfritt belegg i våtrom Brukes bare klorfritt belegg i våtrom (vegger, tak og golv) gis 1 poeng per våtrom, opp til totalt 2p. ( Dokumentasjon fra søkeren samt fra leverandør av belegg til våtrom, bilag 12 kan brukes. p Interiører, obligatoriske krav O25 Lavtspylende toaletter Alle installerte toaletter (WC) skal være lavtspylende og ha to spylemuligheter som er innstilt på maksimalt 4 og 6 liter. ( Dokumentasjon av toalettype. Oppfylles kravene? Poengkrav P7 Kildesorteringsbøtter for husholdningsavfall Installere kildesorteringsbøtter (minst 2 fraksjoner): 1p ( Dokumentasjon av sorteringsbøtter. Oppnådd poeng: p 4 Kvalitetssikring og kontroll av byggeprosessen 4.1 Krav til byggeprosessen Obligatoriske krav O26 Radon Ved bygging av et Svanemerket hus skal det sikres at radoninnholdet i huset ikke går over nasjonale grenseverdier, f.eks. ved å installere en radon sperre (radonmembran), radonbrønn eller lignende foranstaltninger. ( Dokumentasjon som viser å kravet oppfylles. Oppfylles kravene? O27 Materialkrav Det må dokumenteres at materialkravene i kapitel 3 i dette dokument oppfylles. ; Rutiner som viser at kravet oppfylles. O28 Avfallshåndtering på byggeplassen En avfallsplan samt rutiner for avfallshåndtering under byggeprosessen i henhold til nasjonale/lokale regler skal foreligge. ; Rutiner for avfallshåndtering. Svanemerkning av Småhus (25)

18 Egenkontroller, obligatoriske krav O29 Fuktkontroll i trekonstruksjoner Søkeren skal beskrive hvordan det sikres at for høyt fuktinnhold (i henhold til nasjonale anbefalinger) ikke forekommer i trekonstruksjoner. ; Rutiner som viser at kravet oppfylles. Oppfylles kravene? O30 Kontroll av tekniske installasjoner Alle tekniske installasjoner skal kontrolleres slik at de fungerer korrekt før huset overleveres til kunden. ; Rutiner som viser å kravet oppfylles. O31 Håndtering og lagring av materialer på byggeplassen Det skal finnes rutiner for lagring og håndtering av materialer. Rutiner skal sikre at fuktfølsomme materialer/produkter ikke eksponeres for fukt eller skitt. ; Rutiner som viser at kravet oppfylles. O32 Befaring og sluttbefaring Befaring skal gjennomføres der hele husleveransen kontrolleres av den person hos lisensinnehaveren som har ansvar for husbygget. Eventuelle feil påpekt ved befaringen skal på best mulig måte rettes innen sluttbefaringen. Hvis det ved sluttbefaringen finnes feil, skal det lages en plan over hvordan feilene skal korrigere i henhold til avtale med kjøperen. ; Rutiner som viser at kravet oppfylles. Poengkrav P8 Avfallssortering Sorteres byggavfallet i flere fraksjonene enn i brennbart, farlig og usortert avfall, f.eks. mineralske masser, ekspanderte plastmaterialer og annen plast samt metaller, gis 1p for hvert fraksjon opp til totalt 3 p. ; Rutiner for avfallshåndtering. Svanemerkning av Småhus (25)

Svanemerking av Leketøy

Svanemerking av Leketøy Svanemerking av Leketøy Versjon 2.2 21. mars 2012 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et Svanemerket leketøy? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes? 3 Hvordan søker man? 4 Hva

Detaljer

Svanemerking av Tekstilservice

Svanemerking av Tekstilservice Svanemerking av Tekstilservice Versjon 3.0 12. desember 2012 31. desember 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket tekstilservice virksomhet 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Versjon 3.1 19. mars 2014-31. mars 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en/et Svanemerket tekstilvaskemiddel til profesjonell bruk? 4 Hvorfor

Detaljer

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Versjon 4.2 12. desember 2012 31. desember 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er svanemerkete tekstiler, skinn

Detaljer

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking Om svanemerkede Møbler og innredninger Bakgrunnsdokument version 4.7 Vedtaget Marts 2011 Version 4.7 udgivet Nordisk Miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking,

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.0 BES 5066: ISSUE 1.0 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer