Svanemerking av Småhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svanemerking av Småhus"

Transkript

1 Svanemerking av Småhus Versjon mars oktober 2010 Nordisk Miljømerking

2 Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående organisasjoner/foretak driver Svanemerkingen på oppdrag av de respektive lands regjeringer. For mer informasjon se web sidene. Danmark Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-post: Sverige SIS Miljømerking AB SE Stockholm Telefon Fax E-post: Finland SFS Miljømerking Box 116 FI Helsingfors Telefon Fax E-post: Norge Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 Oslo Telefon Fax E-post: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax Dette dokument kan bare kopieres i sin helhet og uten noen form for endringer. Sitat kan gjøres hvis opphavsmannen Nordisk Miljømerking nevnes.

3 Innhold Hva er et Svanemerket hus? 5 Hvorfor velge Svanemerking? 5 Hva kan Svanemerkes? 6 Hvordan søker man? 6 Hva kreves for å bli Svanemerket? 8 1 Overordnede krav til lisenssøkeren 8 2 Energi og ventilasjon 9 3 Materialkrav Overordnede krav Kjemiske produkter Tre og trebaserte produkter Andre byggprodukter, materialer og interiører 14 4 Kvalitetssikring og kontroll av byggeprosessen Krav til byggeprosessen Summering av poeng Kvalitetssikring 21 5 Instruksjoner for beboere Vedlikeholdsplan for huset Drift og vedlikehold av varme- og ventilasjonssystem 23 Markedsføring 23 Svanemerkets utformning 23 Salg i andre nordiske land 24 Lisensens gyldighetstid 24 Kommende kriterier 25 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3a Bilag 3b Bilag 3c Bilag 3d Bilag 4a Bilag 4b Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7a Bilag 7b Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11a Bilag 11b Bilag 12 Bilag 13 Beregning av arealrelatert varmetapskoeffisient og relativ effekttapsfaktor Materialliste Interiørmaling, lakk og olje Dokumentasjon for maling og lignende for innendørs bruk (dekorativ interiørmaling, lakker, trebeis og tilsvarende produkter) Krav til lim Dokumentasjon for fugemasse, sparkel, utjevningsmasse/flytesparkel og tetningsmiddel Redegjørelse for trevirke (leverandør) Redegjørelse for trevirke (sammenstilling) Krav til skogsertifisering Dokumentasjon for bestandig virke Formaldehyd i trebaserte byggprodukter Dokumentasjon for bygningsplater om formaldehyd Poeng for bruk av miljømerkede produkter Dokumentasjon for faste tetningsprodukter Dokumentasjon for isolasjonsmateriale Dokumentasjon om bly i platene til taktekking (leverandør av plater) Dokumentasjon om bly i takarbeidene (husprodusent) Dokumentasjon for plastprodukter Markedsføring av miljømerkede Småhus Dette er en oversettelse av originaldokumentet på svensk. Ved eventuelle uklarheter er det originaldokumentet som gjelder. Småhus 089, versjon 1.6, 10. februar 2009

4

5 Hva er et Svanemerket hus? Et Svanemerket hus er et småhus som produseres med krav til byggeprosess, materialer og energibehov. Huset har liten miljøpåvirkning og et godt innemiljø. Et Svanemerket hus tar hensyn til miljøet gjennom hele byggeprosessen, fra råvarer til huset er ferdig. Krav stilles til innemiljøet ved at det stilles krav til: l inngående materialer l god ventilasjon l byggeprosessen l material- og kvalitetskontroll for å unngå innebygde fuktskader Krav stilles også til hvordan det eksterne miljøet påvirkes ved: l at miljøskadelige stoffer begrenses l å stille krav til at huset skal kunne drives med lavt energiforbruk l at byggavfall tas hånd om på en miljøvennlig måte l en drift- og vedlikeholdsplan for huset. Hvorfor velge Svanemerking? l Husprodusenten kan bruke varemerket Svanen i sin markedsføring. Svanemerket har stor troverdighet og er godt kjent i Norden. l Svanemerket er en kostnadseffektivt og enkel måte å kommunisere miljøpåstander, miljøengasjement og helse til huskjøpere, leverandører og andre interessenter som f.eks. myndigheter. l En mer miljøtilpasset produksjon forbereder husprodusenten på fremtidens miljøkrav. l Miljøspørsmål er komplekse og det kan ta lang tid å sette seg inn i spesifikke spørsmålsstillinger. Svanemerking kan ses som en guide til dette arbeidet. l Svanemerking stiller ikke bare krav til miljø og helse, men også kvalitetskrav fordi miljø og kvalitet som oftest går hånd i hånd. Det betyr at en svanelisens også kan ses som et kvalitetsstempel. Svanemerkning av Småhus (25)

6 Hva kan Svanemerkes? Småhus, f.eks. eneboliger, tomannsboliger og rekkehus kan Svanemerkes. Lisenssøkeren må ta ansvar overfor kunden for byggeprosessen av et Svanemerket hus. Dog kan følgende eksempel på områder utelates fra kontrakten, om huskjøperen ønsker, for å ferdigstilles av huskjøperen selv: 1. Innredning av loft. Hvis loftet leveres uinnredet skal produsenten komme med forslag til hvordan loftet skal innredes slik at kravene i kriteriene vedrørende energi og materialer oppfylles. 2. Innredning av kjøkken. Kjøkken som oppfyller Svanens kriterier til Møbler og innredninger skal anbefales samt hvitevarer i klasse A iht krav O6. 3. Maling av innvendige flater (dette gjelder dog ikke for våtrom). Maling som oppfyller blomstens kriterier skal anbefales. 4. Grunnmur. 5. Maling av fasader. Lisenssøkeren må dog sørge for at huset har grunnmaling som kan klare minst et års eksponering uten at det skades. Maling/ farge og metode skal anbefales. Nordisk Miljømerking kan også godkjenne andre avvik fra totalentreprisen. Alt som ikke er unntatt fra kontrakten skal oppfylle relevante krav i dette dokument. Lisenssøkeren skal kunne dokumentere overfor Nordisk Miljømerking at kravene i kriteriedokumentet oppfylles. Lisens gis for en godkjent hustype, men en viss variasjon innen hustypen kan tillates (kundetilpassing) hvis variasjonene oppfyller kravene til Svanemerking. En hustype kan få godkjennelse til å bruke flere alternative materialer og utførelser (f.eks. ulike planløsninger) hvis det kan garanteres at kriteriene oppfylles. Installasjoner frem til husets utside er ikke inkludert i kravene til Svanemerking. Det er ved overdragelse av huset, fra lisensinnehaveren til huskjøperen, huset er Svanemerket. Nordisk Miljømerking er ikke ansvarlig for at kriteriene er oppfylt på en senere tidspunkt, f.eks. ved ombygging. Hvordan søker man? Kriteriene for småhus består av en kombinasjon av obligatoriske krav og poengkrav. De obligatoriske kravene markeres med O + nummer og skal alltid oppfylles. Miljø- og kvalitetssikringskrav markeres med M + nummer selv om de er obligatoriske. Poengkravene markeres med P + nummer og for hvert poengkrav som oppfylles oppnås en viss poengsum. Poengene summeres og for at lisens skal oppnås må en viss poengsum oppfylles. Kravdelen kan også brukes som en sjekkliste da hvert krav etterfølges av en rute der man krysser av eller, ettersom kravene oppfylles eller ikke. Svanemerkning av Småhus (25)

7 Symboler i teksten For hvert krav er det beskrevet hvordan kravet skal dokumenteres. Det finnes også ulike symboler som brukes for å lette arbeidet. Symbolene er: ( Send med Kravet kontrolleres hos lisenssøkeren ; Send med rutiner i miljø- og kvalitetssikringen Søknad Søknad sendes til Nordisk Miljømerking i det land salget av huset skjer, se adresser på side to. Søknad består av en søknadsblankett og dokumentasjon som viser at kravene oppfylles (finnes spesifisert i kravene). Mer informasjon og hjelp ved søknad kan finnes ved å gå inn på de respektive lands hjemmeside eller kontakt de nasjonale sekretariatene for Nordisk Miljømerking. Kontroll I forbindelse med at lisens bevilges kontrollerer Nordisk Miljømerking hos lisenssøkeren at kravene oppfylles. Nordisk Miljømerking går igjennom søknaden og kontrollerer arbeidsprosedyrer, materiallister og lignende hos lisenssøkeren. Ved kontrollen skal underlag for beregninger, original til innsendte attester, måleresultater, innkjøpsstatistikk og lignende som støtter at kravene oppfylles, kunne fremvises. Kostnader En søknadsavgift betales når bedriften søker lisens. Utover det tilkommer en årsavgift basert på omsetningen av de Svanemerkede husene. Spørsmål Ved spørsmål, kontakt gjerne Nordisk Miljømerking, se adresser på side to. Svanemerkning av Småhus (25)

8 Hva kreves for å bli Svanemerket? For å få et småhus Svanemerket kreves det at: l Alle obligatoriske krav (O) oppfylles. l Minst 40 % av de poeng (P) som er mulig å få skal oppnås, hvilket tilsvarer 16 av 40 mulige poeng, se poengtabellen i kapitel 4.2. l Alle krav gjeldende Miljø- og kvalitetssikring (M) oppfylles. 1 Overordnede krav til lisenssøkeren Obligatoriske krav O1 Generell beskrivelse av huset En generell beskrivelse av huset, det innvendige boareal, plantegninger, bærende konstruksjon, fasadetype, taktype, grunn/fundament, ventilasjonssystem og oppvarmingssystem skal gjøres rede for. Beskriv hvilke variasjoner i planløsninger og materialvalg som tilbys. Det skal fremgå hvilke arbeider som kjøperen selv kan utføre, f.eks. innredning av loft. Det skal også fremgå at huset ikke kan overleveres til kjøperen før tetteskikt og røropplegg i våtrom er klare. Beskriv hvilken type entreprise som tilbys og hvordan det kan sikres løpende kvalitetskontroll frem til huset er innflyttingsklart. Eventuelt kan henvisninger gjøres til kapitel 4. Boareal: Boareal defineres her som innvendige mål på oppvarmet boareal med takhøyde over 1,90 m (inklusive innervegger). ( Beskrivelse i henhold til kravet. Oppfylles kravene? O2 Ansvar for byggeprosessen En redegjørelse skal finnes som sikrer at lisensinnehaveren har ansvar overfor kjøperen for byggeprosessen. Unntak kan gjøres for innredning av loft, maling innendørs, innredning av kjøkken samt grunnmur i henhold til beskrivelsen under kapitlet om hva som kan Svanemerkes. ( Redegjørelse i henhold til kravet. Svanemerkning av Småhus (25)

9 2 Energi og ventilasjon Kravene til energi er basert på teoretiske beregninger som gjøres før huset bygges. De faststilte grenseverdiene beregnes som effekttap i enheten Watt per Kelvin og kvadratmeter boareal (W/K*m 2 ). Effekttapet er uavhengig av hvilken klimasone som huset bygges i. Obligatoriske krav O3 Arealrelatert varmetapskoeffisient Kravet gjelder husets areal mot uteklimaet. Gulv, tak, yttervegger, vinduer og ytterdører inkluderes. Høyeste tillatte arealrelatert varmetapskoefficient (F ytt ) for huset er 0,26 W/K*m 2 (ytre areal). En detaljert beregningsmetode brukes, iht. EN ISO eller DS 418. I bilag 1 redegjøres det for tilpasningskrav for beregning av F ytt. Ytre areal: klimaskallets areal (yttervegger, gulv og tak). ( Beregning av husets arealrelaterte varmetapskoefficient (F ytt ) iht. EN ISO eller DS 418, se bilag 1 for tilpasningskrav. Tallverdier og lignende kan brukes for å vise og beregne Ψ-verdier og χ-verdier for lineære og punktformige kuldebroer. Om den arealrelaterte varmetapskoefficient varierer i ulike utførelser av husene, skal det redegjøres for at hver utførelse oppfyller kravet. Oppfylles kravene? O4 Relativ effekttapsfaktor Her kan man velge mellom å oppfylle krav A eller B. Krav A: Effekttapet ved transmisjonstapet og ventilasjonstapet (inklusive lekkasje) må ikke være større enn 0,90 W/K*m 2 (boareal) når det er tatt hensyn til gjenvunnet energi. Følgende formel skal brukes: E vt = E tr + E vent - E åv = 0,90 W/K*m 2 (boareal) Der E vt = E tr = Den relative effekttapsfaktoren (i W/K*m 2 boareal). Transmisjonstapet (i W/K*m 2 boareal) gjennom klimaskall. Denne skal beregnes iht. standard EN ISO 6946(1) og omregnes fra, per m 2 ytre areal til boareal, se bilag 1. E vent = Ventilasjonstap inklusiv lekkasje (i W/K*m 2 boareal) uten hensyn til energigjenvinning. Ventilasjonstapet skal som minimum baseres på en luftomsetning på 0,5 ganger per time samt ta hensyn til lekkasje gjennom klimaskallet. Som retningslinje for lekkasje skal man regne med 4 % av lufttilførselen ved 50 Pa i henhold til EN ISO Varmekapasiteten for luft skal regnes som 1,2 KJ/m 3 *K. Avvik fra disse verdier skal begrunnes av søkeren og godkjennes av Nordisk Miljømerking. E åv = Gjenvunnet energi (W/K*m 2 boareal) fra avtrekksluft eller varmtvann innomhus. I tillegg til gjenvunnet energi kan man også regne inn nettotilskudd fra solfangere og solceller. Også andre nettotilskudd kan godkjennes etter overenskomst med Nordisk Miljømerking. Disse skal da regnes om til en ekvivalent størrelse Svanemerkning av Småhus (25)

10 med enheten W/K* m2 boareal i henhold til den antagelse at hver netto tilført kwh/m 2 er ekvivalent med 0,01W/K*m 2 (dvs 53kWh/ m 2 netto tilført energi gir en verdi på 0,53W/K*m 2 for E åv ). Nettotilskudd: det tilskudd som kan brukes for husets energibehov. Det beregnes som brutto tilført energi til husets energibehov minus den investerte driftsenergien i systemet. Personvarme, solvarme gjennom vindu eller passive tilskudd fra bruk av husholdningsmaskiner skal ikke regnes med i faktoren E åv. ( Beregning som viser forventet energitap for huset. Hvis gjenvinningssystem for varme eller andre system for nettotilskudd brukes, skal disse dokumenteres av produsenten. Hvis den relative effekttapsfaktoren varierer i ulike utforminger av husene, skal det redegjøres for at hver utforming i søknaden oppfyller kravene. Krav B: Bygninger i Danmark skal som et minimum oppfylle kravene til bygninger i lavenergiklasse 2 i henhold til det Danske bygningsregelverket for småhus 1998, med senere endringer. Miljømerkingens målsetting er å bruke de nordiske landenes implementeringer av EUs energimerkingsdirektiv som trer i kraft 4. januar I dag er det bare Danmark som har implementert direktivet. Etter hvert som direktivet implementeres i de andre nordiske land vil det bli vurdert hvilket nivå som er akseptabelt for Svanemerkingen og krav B vil justeres for å kunne brukes for å oppfylle krav O4. ( Beregning som viser at bygningen oppfyller kravene. Hvis energibruken varierer i ulike utførelser av husene, skal det redegjøres for at hver utførelse i søknaden oppfyller kravet. O5 Ventilasjon Ventilasjon i oppholdsrom skal ha en frisklufttilførsel på minst 7 l/s*person. ( Beregning som viser frisklufttilførselen. O6 Energimerkede hvitevarer Hvis kjøleskap, fryser, oppvaskmaskin og/eller vaskemaskin installeres skal disse minst være i energiklasse A. Hvis hvitevarer ikke installeres, skal minst klasse A anbefales til huskjøperen. ( Redegjørelse for antall og type hvitevarer. Svanemerkning av Småhus (25)

11 Poengkrav Oppnådd poeng: P1 Redusert relativ effekttapsfaktor For hus som oppfyller krav O4A: Er den relative energitapsfaktoren mindre enn grenseverdien gis 1p for hvert 0,01 W/K*m 2 under grenseverdien, dog maksimalt 20 p. p ( Se O4. For hus som oppfyller krav O4B: Huset får 10 poeng for å oppfylle krav O4B. Dessuten gis 1p for hver 2,5 % som husets energiforbruk er mindre enn grenseverdien for et hus i lavenergiklasse 2 i henhold til det Danske bygningsreglementet for småhus 1998, med senere endringer, dog gis maksimalt 20 poeng under P1. p P2 Vannsparende dusjer og blandebatterier for håndvask Finnes det dusjer og blandebatterier for håndvask med vannsparende funksjon i alle baderom: 3p Med vannsparende menes maksimalt 12 l/min ved normal vannmengde (forseringsmulighet tillatt). ( Redegjørelse for antall kraner og type av tiltak for vannbesparelse. p 3 Materialkrav Materialkravene gjelder alle inngående materialer. 3.1 Overordnede krav Obligatoriske krav O7 Liste over produkter/materialer Søkeren skal sette opp en liste der det redegjøres for innkjøpte produkter og materialer. Listen skal inneholde opplysninger om produkter, produsenter, materialer og mengder. Hvis produktene er sammensatt av flere materialer skal bare hovedmaterialet angis (se bilag 2). ( Liste over produkter, produsenter og materialer. Bilag 2 kan brukes. Oppfylles kravene? 3.2 Kjemiske produkter Obligatoriske krav O8 Kjemiske produkter, sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad skal sendes inn for alle kjemiske produkter som brukes. Kravene gjelder alle kjemiske produkter/materialer som tilføres på eventuell produksjonsstedet hos husfabrikanten samt i byggeprosessen på byggeplassen. Sikkerhetsdatablad i henhold til Kommisjonens direktiv 91/155/EU, 5. mars 1991 med senere endringer. ( Sikkerhetsdatablad. Oppfylles kravene? Svanemerkning av Småhus (25)

12 O9 Interiørmaling, lakk og gulvolje Produktene skal oppfylle utvalgte krav i henhold til Blomstens krav (se bilag 3a). Produkter som er merket med Blomsten i henhold til kriteriene for interiørmaling, lakk og olje, 3. september 2002 eller senere, oppfyller kravet. ( Kopi av lisens for Blomsten eller bevis fra leverandør at kravet er oppfylt, se bilag 3b. O10 Lim (gjelder kun for innendørslim) Lim skal oppfylle utvalgte krav i henhold til Svanens krav til lim (se bilag 3c). Produkter som er merket med Svanen i henhold til kriteriene for lim, versjon 3 eller senere, oppfyller kravet. ( Kopi av Svanelisens eller bevis fra leverandør at kravet er oppfylt, se bilag 3c. O11 Sparkel, avrettingsmasse/flytesparkel, fugemasse/tetningsmiddel Sparkel, flytesparkel, avrettingsmasser, fugemasser, fugeskum og andre tetningsmiddel skal ikke aktivt være tilsatt: l Epoksiharpiks l Tinnorganiske forbindelser Dog tillates i 1-komponent herdende system inntil: l 0,5 % tinnorganiske forbindelser i MS-polymerer l 0,2 % tinnorganiske forbindelser i silikonprodukter og PUR-polymerer med silianer i stedet for isocyanater l 0,03 % tinnorganiske forbindelser i PUR-polymerer med isocyanater ( Dokumentasjon fra leverandør, se bilag 3d. 3.3 Tre og trebaserte produkter Kravene til treråvarer (O12, O13 og P3) gjelder følgende fraksjoner: l Virke i takstoler l Virke i bærekonstruksjon og bjelkelag l Virke i fasader (inklusive balkonger, terrasser og verandaer utendørs) l Trebaserte bygningsplater (også i innredning og dører) l Trebaserte gulv Generelle krav til treråvare, obligatoriske krav O12 Bærekraftig skogbruk Alle leverandører av virke til husprodusentene skal ha sporbarhet på virket. De skal også kunne garantere at råvaren ikke kommer fra skogmiljøer med høye biologiske og/eller sosiale verneverdier. Hvis det fremkommer at det brukes trevirke som kommer fra slike miljøer, kan Nordisk Miljømerking inndra lisensen. Svanemerkede bygningsplater, gulv og holdbart/bestandig trevirke oppfyller kravet. ( Navn (nordisk) samt geografisk opprinnelse (land) for de treslag som brukes. Bilag 4a kan brukes. Oppfylles kravene? Svanemerkning av Småhus (25)

13 O13 Virke fra sertifisert skogbruk, betinget krav Kravet gjelder for hus som inneholder mer enn 30 kg (0,06 m 3 ) virke per m 2 boareal der minst 30 % av trevirket skal komme fra sertifisert skogbruk. Kravet til sertifisert skogbruk er beskrevet i bilag 5. Beregningene kan baseres på vekt eller volum. Nordisk Miljømerking kan i enkeltstående tilfelle samtykke i å bevilge lisens uten at 30 % av virket som inngår i produksjonen er sertifisert i henhold til en godkjent skogbruksstandard. Det skal da dokumenteres på annen troverdig måte at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk med likeverdige kravnivåer som i de godkjente skogbruksstandardene. Svanemerkede bygningsplater og gulv, og Svanemerket holdbart/bestandig trevirke oppfyller kravet. Hvis Svanemerkede produkter tas med i beregningen kan det angis som at de til 100 % består av virke fra sertifisert skogbruk. Ikke Svanemerkede trebaserte bygningsplater som inneholder mer enn 50 % returfibre skal ikke inkluderes i materialfraksjonen ovenfor. ( Redegjørelse for andelen trevirke fra sertifisert skogbruk samt beregningsunderlag. Bilag 4a kan brukes av leverandører og 4b kan brukes for sammenstilling. Kopi av sertifikat for skogsertifisering som er undertegnet og godkjent av sertifiseringsorganet skal sendes inn. Navnet på sertifiseringssystemet skal fremgå. Redegjørelse for miljømerkede produkter holder også som dokumentasjon. Miljømerkingsorganisasjonen har rett til å kreve inn ytterligere dokumentasjon for å vurdere om kravene til standard, sertifiseringssystem og sertifisert andel er oppfylt. F.eks. kopi av sertifiseringsorganets sluttrapport, kopi av skogstandarden inklusive navn, adresse og telefonnummer til organisasjonen som utformet standarden samt referanser til personer som representerer parter og interessegrupper som er invitert til å delta i utviklingen av skogstandarden. Poengkrav P3 Økt andel virke fra sertifisert skogbruk Er mengden virke fra sertifisert skogbruk (i henhold til O13) mellom % av den totale mengden virke: 1p Er mengden virke fra sertifisert skogbruk (i henhold til O13) mer enn 50 % av den totale mengden virke: 2p ( Dokumentasjon i henhold til O13. Oppnådd poeng: p Bestandig virke, obligatoriske krav Oppfylles kravene? Kravet gjelder for alt behandlet virke, som virke til fasadematerial, terrasser, verandaer, trapper, rekkverk, vinduer, dører osv. O14 Klassifisering av kjemiske produkter for impregnering av trevirke Trevirket må ikke være impregnert med kjemiske produkter som klassifiseres som kreftfremkallende (R45, R49, R40), reproduksjonsskadelig (R60, R61 R62 R63,) eller skadelig for arveanleggene (R46, R68), i henhold til forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier i noe nordisk land og/ eller EUs klassifiseringssystem 1999/45/EU (med tilpasninger og endringer). Virke som er merket med Svanen i henhold til kriteriene for holdbart/ bestandig trevirke, versjon 1 eller senere, oppfyller kravet. ( Dokumentasjon fra produsenten av impregnert virke at kravet oppfylles, se bilag 6. Sikkerhetsdatablad skal vedlegges. Svanemerkning av Småhus (25)

14 O15 Virksomme stoffer i impregnert virke Virksomme stoffer må ikke være basert på arsenikk, krom, tinnorganiske forbindelser, bor eller kreosotolje. Virke som er merket med Svanen i henhold til kriteriene for holdbart/ bestandig trevirke, versjon 1 eller senere, oppfyller kravet. ( Dokumentasjon fra produsenten av impregnert virke at kravet oppfylles, se bilag 6. Trebaserte byggprodukter, obligatoriske krav Oppfylles kravene? Med trebaserte byggprodukter menes bygningsplater, gulv (ikke bærende deler) samt innredning (som innerdører, kjøkken- og baderomsinnredning og garderober). O16 Emisjoner av formaldehyd For ovenstående produkter stilles det krav til emisjoner av formaldehyd (i henhold til bilag 7a) hvis de inneholder trebaserte plater som inneholder mer enn 3 % formaldehydbaserte tilsetningsstoffer (f.eks. sponplater, kryssfinér, MDF etc.). Svanemerkede produkter oppfyller kravet. ( Kravet skal dokumenteres av leverandøren av de trebaserte bygningsplatene i henhold til dokumentasjon i bilag 7b. Som dokumentasjon aksepteres også sertifikat for produkter godkjent i henhold til dansk eller norsk inneklimamerking, det finske klassifiseringssystemet Emission Classification of Building Materials, klasse M1, det danske Pladekontrol klasse E1 eller P-merkingen i Sverige. Vedlegg kopi av gyldig lisens/sertifikat. 3.4 Andre byggprodukter, materialer og interiører Obligatoriske krav O17 Faste tetningsprodukter Tetteskikt for våtrom, våtromspaneler, damp-, vind-, og radonsperrer må ikke aktivt tilsettes: l Bisfenol A l Blyfosfat l DEHP l Bromerte flammehemmere l Monoakrylamid l Benzo(a)pyren, benzo(e)pyren ( Dokumentasjon fra produktleverandør, bilag 9 kan brukes. Oppfylles kravene? Svanemerkning av Småhus (25)

15 Poengkrav Oppnådd poeng: P4 Bruk av miljømerkede produkter Hvis miljømerkede produkter (f.eks. Svanen og Blomsten) installeres innenfor nedenstående områder gis følgende poeng, opp til totalt 6 poeng. Et miljømerket produkt har lisens eller tilsvarende i et såkalt Type I merkingssystem (i henhold til ISO 14024). p Produkter 1-9 % % 30 % Produsentens poeng Gulv (ikke bærende deler), 0p 1p 2p % av det totale gulvarealet i m 2 Bygningsplaten, 0p 1p 2p % av alle bygningsplater regnet i m 2 Vindu, % av vindusareal i m 2 0p 1p 2p Interiørmaling, % av malt vegg- areal innendørs i m 2 (siste overflatebehandling) Gulvlakk og olje, % av malte gulvareal innendørs i m 2 (siste overflatebehandling) Varmekilder, % av det totale oppvarmingsbehovet i kwh Bestandig virke, % av behovet av behandlet virke, m 3 eller kilo Baderomsinnredning og garderober Kjøkkeninnredning Øvrige miljømerkede produkter, % av det totale behovet 0p 0p 1p 0p 0p 1p 0p 1p 2p 0p 0p 1p 1p 1p 0p 1p 2p ( Oversikt over miljømerkede produkter, bilag 8 kan brukes. Isolasjonsmaterialer (f.eks. plast, tekstiler, mineralske materialer), obligatoriske krav O18 Termisk isolasjonsmateriale, flammehemmere Termisk isolasjonsmateriale må ikke inneholde bromerte flammehemmere eller flammehemmere med boraks eller borsyre. ( Dokumentasjon fra leverandør av isolasjonsmateriale, (se bilag 10) og produktspesifikasjon av isolasjonsmaterialet. Oppfylles kravene? O19 Termisk isolasjonsmateriale, drivgasser Ekspanderende isolasjonsmateriale skal ikke være produsert med fluoriserende drivgasser som f.eks. hydrogenfluorkarbon (HFC). Eksempel på material er EPS (ekspandert polystyren) og XPS (ekstrudert polystyren). ( Dokumentasjon fra leverandør av isolasjonsmateriale, (se bilag 10) og produktspesifikasjon av isolasjonsmaterialet. O20 Termisk isolasjonsmateriale, kreftklassifisering Mineralsk isolasjonsmateriale skal ikke være klassifisert som kreftfremkallende i henhold til direktiv 97/69/EU. ( Dokumentasjon fra leverandør av isolasjonsmateriale, (se bilag 10) og produktspesifikasjon av isolasjonsmaterialet.. Svanemerkning av Småhus (25)

16 Metall, obligatoriske krav O21 Bly Bly eller metallegeringer som inneholder bly eller blyforbindelser skal ikke brukes til takarbeide. ( Dokumentasjon fra husprodusent og leverandører av metall til takarbeide at kravet oppfylles, se bilag 11a og 11b. Oppfylles kravene? Plast, obligatoriske krav O22 Plast i innvendige gulv-, tak- og veggbekledning Klorerte plaster skal ikke brukes i innvendig gulv-, tak- og veggbekledning (gjelder ikke våtrom). ( Dokumentasjon fra produsenter av plastprodukter. Bilag 12 kan brukes. O23 Plast i vinduer Vinduer skal ikke inneholde mer enn 3 % (vekt) PVC. ( Se O22. O24 Tilsetninger i plastprodukter Følgende plastprodukter skal ikke aktivt tilsettes stoffer basert på bly, kadmium, arsenikk, krom, kvikksølv og deres forbindelser, ftalater, PBB (polybromerte bifenyler) eller PBDE (polybromerte difenyletere). l Elrør (før trekking i f.eks. vegg) l Koblingsbokser og uttak l Ledninger til sterkstrøm l Ledninger til svakstrøm l Plastlister for å skjule elledninger innendørs l Avløpsrør ( Se O22. l Plastrør i eventuell sentralstøvsuger l Innvendige gulv-, tak- og veggbekledning (gjelder også i våtrom) Poengkrav Oppnådd poeng: P5 Halogenfrie plastprodukter (klor- og bromfritt) Hvis halogenfrie plastprodukter brukes gis 1 poeng per produktgruppe for følgende områder, opp til totalt 3 poeng: p Produkter Elrør (før eltrekking i f.eks. vegger) Koblingsbokser og uttak Ledninger til sterkstrøm Ledninger til svakstrøm Plastlister for å skjule elledninger innendørs Avløpsrør Produsentens poeng ( Dokumentasjon fra søkeren samt fra leverandør av plastprodukter, bilag 12 kan brukes. Svanemerkning av Småhus (25)

17 P6 Klorfritt belegg i våtrom Brukes bare klorfritt belegg i våtrom (vegger, tak og golv) gis 1 poeng per våtrom, opp til totalt 2p. ( Dokumentasjon fra søkeren samt fra leverandør av belegg til våtrom, bilag 12 kan brukes. p Interiører, obligatoriske krav O25 Lavtspylende toaletter Alle installerte toaletter (WC) skal være lavtspylende og ha to spylemuligheter som er innstilt på maksimalt 4 og 6 liter. ( Dokumentasjon av toalettype. Oppfylles kravene? Poengkrav P7 Kildesorteringsbøtter for husholdningsavfall Installere kildesorteringsbøtter (minst 2 fraksjoner): 1p ( Dokumentasjon av sorteringsbøtter. Oppnådd poeng: p 4 Kvalitetssikring og kontroll av byggeprosessen 4.1 Krav til byggeprosessen Obligatoriske krav O26 Radon Ved bygging av et Svanemerket hus skal det sikres at radoninnholdet i huset ikke går over nasjonale grenseverdier, f.eks. ved å installere en radon sperre (radonmembran), radonbrønn eller lignende foranstaltninger. ( Dokumentasjon som viser å kravet oppfylles. Oppfylles kravene? O27 Materialkrav Det må dokumenteres at materialkravene i kapitel 3 i dette dokument oppfylles. ; Rutiner som viser at kravet oppfylles. O28 Avfallshåndtering på byggeplassen En avfallsplan samt rutiner for avfallshåndtering under byggeprosessen i henhold til nasjonale/lokale regler skal foreligge. ; Rutiner for avfallshåndtering. Svanemerkning av Småhus (25)

18 Egenkontroller, obligatoriske krav O29 Fuktkontroll i trekonstruksjoner Søkeren skal beskrive hvordan det sikres at for høyt fuktinnhold (i henhold til nasjonale anbefalinger) ikke forekommer i trekonstruksjoner. ; Rutiner som viser at kravet oppfylles. Oppfylles kravene? O30 Kontroll av tekniske installasjoner Alle tekniske installasjoner skal kontrolleres slik at de fungerer korrekt før huset overleveres til kunden. ; Rutiner som viser å kravet oppfylles. O31 Håndtering og lagring av materialer på byggeplassen Det skal finnes rutiner for lagring og håndtering av materialer. Rutiner skal sikre at fuktfølsomme materialer/produkter ikke eksponeres for fukt eller skitt. ; Rutiner som viser at kravet oppfylles. O32 Befaring og sluttbefaring Befaring skal gjennomføres der hele husleveransen kontrolleres av den person hos lisensinnehaveren som har ansvar for husbygget. Eventuelle feil påpekt ved befaringen skal på best mulig måte rettes innen sluttbefaringen. Hvis det ved sluttbefaringen finnes feil, skal det lages en plan over hvordan feilene skal korrigere i henhold til avtale med kjøperen. ; Rutiner som viser at kravet oppfylles. Poengkrav P8 Avfallssortering Sorteres byggavfallet i flere fraksjonene enn i brennbart, farlig og usortert avfall, f.eks. mineralske masser, ekspanderte plastmaterialer og annen plast samt metaller, gis 1p for hvert fraksjon opp til totalt 3 p. ; Rutiner for avfallshåndtering. Svanemerkning av Småhus (25)

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Alternativ tekstilrensing

Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.2 23. mars 2006 31. december 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan

Detaljer

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2.

Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke. Svanemerking av. Versjon 1.0 2. april 2004 2. Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.0 2. april 2004 2. april 2007 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.6 23. mars 2006 31. mars 2018 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing? 3 Hvorfor velge Svanemerking? 3 Hva kan Svanemerkes?

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul

Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Svanemerking av Kaffefilter - tilleggsmodul Version 2.2 9. oktober 2003 31. desember 2011 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kaffefilter? 4 Hvorfor velge

Detaljer

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart/bestandig trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 1.6 2. april 2004 30. juni 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart/bestandig trevirke?

Detaljer

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing

Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Svanemerking av Alternativ tekstilrensing Versjon 1.7 23. mars 2006-31. mars 2020 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket alternativ tekstilrensing?... 3 Hvorfor velge Svanemerking?... 3 Hva kan

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Skjemaet brukes til kjemiske produkter, samt kjemiske tilsetninger i trebaserte plater. Det kjemiske produktets/råvarens

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking Miljøhensyn i praksis Tormod Lien Miljømerking Før Nå Miljømerking og miljøledelse forenkler og effektiviserer innkjøper slipper å utvikle egne krav - kravene ligger til grunn for sertifisering innkjøper

Detaljer

Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul

Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Svanemerking av Fett-tette papir (mat- och bakepapir) - Tilleggsmodul Version 3.5 9. oktober 2003 31. mars 2015 Nordisk Miljømærkning Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket fett-tett

Detaljer

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul

Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Svanemerking av Kopi- og trykkpapir - tilleggsmodul Versjon 3.6 15. mars 2005 31. mars 2014 Nordisk Miljømerking Innhold Svanemerking av papirprodukter 3 Hva er et Svanemerket kopi- og trykkpapir? 3 Hvorfor

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Svanemerket

Retningslinjer for bruk av Svanemerket Retningslinjer for bruk av Svanemerket Nordisk Miljømerking 9. mars 2016 Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig, offisiell miljømerking, Svanemerket. Organisasjonene nedenfor har ansvaret

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Det kjemiske produktets/råvarens navn og bruksområde: Produsent av det kjemiske produkt eller leverandør av kjemisk

Detaljer

Mikrofiberkluter og -mopper

Mikrofiberkluter og -mopper Svanemerking av Mikrofiberkluter og -mopper Versjon 1.4 9. oktober 2003 30. juni 2011 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerkede mikrofiberkluter og -mopper? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke

Detaljer

Småhus, leilighets- og barnehagebygg.

Småhus, leilighets- og barnehagebygg. Svanemerking av Småhus, leilighets- og barnehagebygg. Versjon 2.12 15. desember 2009 31. juni 2017 Nordisk Miljømerking Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking,

Detaljer

Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR. Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking

Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR. Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking Miljømerkete byggprodukter Småhus, leiligheter og barnehager (10) Ved- og pelletsovner (238)

Detaljer

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget

Detaljer

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 Bærekraftige materialvalg Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 2 3 Kriteriene for småhus, leilighetsbygg og barnehager Revideres nå Høring frem til 24. august 2015 Nye kriterier (versjon 3) blir vedtatt

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013 BREEAM-NOR prosessnotat PN.13.3.Mat-1 Gjelder fra 01.04.2013 Mat 1 punkt 5 - revisjon av A20-listen Klif har innført to nye stoffer på Prioritetslisten TCEP og D4, og disse er nå implementert i A20-listen

Detaljer

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke

Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Svanemerking av Holdbart trevirke - Alternativ til konvensjonelt impregnert virke Versjon 2.0 23. juni 2014-5. september 2014 Til høring Nordisk Miljømerking Innhold Hva er Svanemerket holdbart trevirke?

Detaljer

Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare?

Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare? Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare? Og hva har laken med miljø å gjøre? Bomull Bomull Viskose Non-Woven Renhold og desinfeksjon Utfordring med dagens løsninger Tidkrevende rengjøring Problemer

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01 MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01 PROSJEKTNR: 11932 PROSJEKTNAVN: Høgskolen i Telemark DATO for miljømål: 22. mars 2012 Fylles ut av Statsbygg Fylles ut av de prosjekterende 1) MILJØMÅL VEDR ENERGI

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Bygningsmaterialer og luftkvalitet

Bygningsmaterialer og luftkvalitet Bygningsmaterialer og luftkvalitet Fag STE 6228 Innemiljø Luftkvalitet og helse Totalkonsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser (TVOC). De fleste organiske forbindelser forekommer i svært små konsentrasjoner

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10

Nordisk Miljømerking. Miljømerking av Kompostbeholdere. Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015. Versjon 2.10 Nordisk Miljømerking Miljømerking av Kompostbeholdere Kriteriedokument 7. juni 1996 30. juni 2015 Versjon 2.10 Bakgrunn for felles nordisk miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en

Detaljer

BREEAM NOR hvordan pa virker dette valg av byggevarer / Nytt i 2015

BREEAM NOR hvordan pa virker dette valg av byggevarer / Nytt i 2015 Protecting People, Property and the Planet BREEAM NOR hvordan pa virker dette valg av byggevarer / Nytt i 2015 Part of the BRE Trust Energi Helse og innemiljø Materialer Transport Avfall Ledelse Arealbruk/Økologi

Detaljer

BREEAM-NOR Nye materialkrav? EPD-Norges Årsmøte 15. Juni 2015 Part of the BRE Trust

BREEAM-NOR Nye materialkrav? EPD-Norges Årsmøte 15. Juni 2015 Part of the BRE Trust Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR Nye materialkrav? EPD-Norges Årsmøte 15. Juni 2015 Part of the BRE Trust Energi Helse og innemiljø Materialer Transport Avfall Ledelse Arealbruk/Økologi

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Version 3.5 19. mars 2003 31. desember 2010 Nordisk Miljömärkning Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Hva er miljøprogrammering?

Hva er miljøprogrammering? Hva er miljøprogrammering? - Prosessen gjennom et prosjekt - Hvordan fastsette miljømål? - Hvordan forankre og integrere miljømålene? Siv.ing ing.. Katharina Th. Bramslev Premisser for miljøprogrammet

Detaljer

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon, SINTEF Certification, 10 februar 2016 Kjersti Folvik, Norwegian

Detaljer

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 17. nov 2010 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk 1 Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV

Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget kan utvikles

Detaljer

Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver

Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? Tormod Lien, Markedsrådgiver 1. Hvem tilbyr Svanemerkede boliger i dag? 2. Hvilke krav stiller miljømerket Svanen? 3. Hvordan foregår prosessen? 4. Hva koster det,

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef 1 Bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

Fasademaling med Dryonic-teknologi, bionisk virkeprinsipp for tørre fasader mot alge- og soppangrep, uten biocidisk filmbeskyttelse. iht.

Fasademaling med Dryonic-teknologi, bionisk virkeprinsipp for tørre fasader mot alge- og soppangrep, uten biocidisk filmbeskyttelse. iht. Fasademaling med Dryonic-teknologi, bionisk virkeprinsipp for tørre fasader mot alge- og soppangrep, uten biocidisk filmbeskyttelse Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer

Detaljer

Informasjon om BREEAM NOR og bruk av tre i byggeprosjekter

Informasjon om BREEAM NOR og bruk av tre i byggeprosjekter Informasjon om BREEAM NOR og bruk av tre i byggeprosjekter www.trefokus.no www.treteknisk.no www.treindustrien.no Norwegian Green Building Council ngbc.no Hvorfor BREEAM? BREEAM ble introdusert i det norske

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

BREEAM-NOR Materialer

BREEAM-NOR Materialer BREEAM-NOR Materialer Miljøpåvirkning fra materialer i et livsløpsperspektiv CO2-utslipp gjennom livsløpet Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer Bruk av naturressurser Avgassing til innemiljøet Inneklima

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Helse, miljø og sikkerhet Oversikt HMSdatablader Merke regler- Arbeids miljø- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger

Detaljer

Sustainability data sheet. StoSeal F 355. Fugemasse for gulv og innvendig vegg, stabil. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig)

Sustainability data sheet. StoSeal F 355. Fugemasse for gulv og innvendig vegg, stabil. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Fugemasse for gulv og innvendig vegg, stabil Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Tetningsmasser:

Detaljer

Helmatt innvendig akrylatmaling, våtslitasjeklasse 1 og dekkevne 2 iht. EN 13300, testet for skadelige stoffer. iht. EPD. 10 år (iht.

Helmatt innvendig akrylatmaling, våtslitasjeklasse 1 og dekkevne 2 iht. EN 13300, testet for skadelige stoffer. iht. EPD. 10 år (iht. Helmatt innvendig akrylatmaling, våtslitasjeklasse 1 og dekkevne 2 iht. EN 13300, testet for skadelige stoffer Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

BREEAM Nor og produktdokumentasjon

BREEAM Nor og produktdokumentasjon BREEAM Nor og produktdokumentasjon SINTEF Certification, Kontakt- og informasjonsmøte for produktdokumentasjon 06.mars 2012 Silje Wærp Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk silje.warp@sintef.no 1 Kategori i

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

BREEAM. Mer enn bare energi! Et bredt miljøoppfølgingssystem og mer enn bare energi! Una Myklebust Halvorsen Asplan Viak, energi og miljø

BREEAM. Mer enn bare energi! Et bredt miljøoppfølgingssystem og mer enn bare energi! Una Myklebust Halvorsen Asplan Viak, energi og miljø BREEAM Mer enn bare energi! Et bredt miljøoppfølgingssystem og mer enn bare energi! Una Myklebust Halvorsen Asplan Viak, energi og miljø Arkitekter, planleggere og rådgivende ingeniører Plan og Analyse

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

En InTRODUKSJOn TEK10 TEK10 TEK 10

En InTRODUKSJOn TEK10 TEK10 TEK 10 En INTRODUKSJON Målsetting MEd TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske krav til byggverk TEK10 trådte i kraft

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA

MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA 1606M MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA Vår dato: 11.12.2012 Vår referanse: PROSJEKTNR: 11954 PROSJEKTNAVN: HiNT Røstad. Kantineprosjekt i Nylåna PROSJEKTFASE: Byggefasen Fylles ut av Statsbygg Fylles ut

Detaljer

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for. prosjekterende og utførende

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for. prosjekterende og utførende UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende OM VEILEDEREN // I følge produktkontrolloven skal produkter med skadelige stoffer ikke brukes hvis

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

ikke relevant 50 år (iht. BNB) ikke vurdert se teknisk faktablad ikke aktuelt not applicable data ikke tilgjengelig data ikke tilgjengelig

ikke relevant 50 år (iht. BNB) ikke vurdert se teknisk faktablad ikke aktuelt not applicable data ikke tilgjengelig data ikke tilgjengelig Spesialsement for StoFlexyl Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Malinger og belegg på mineralske underlag

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Svanemerking av Drivstoff

Svanemerking av Drivstoff Svanemerking av Drivstoff Versjon 1.0 25 juni 2008 30 juni 2010 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er et svanemerket drivstoff? 3 Hvorfor velge svanemerking? 3 Hva kan svanemerkes? 4 Hvordan søker man? 4

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk...3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter...3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

ikke relevant ikke vurdert ikke vurdert ikke aktuelt ikke aktuelt not applicable data ikke tilgjengelig data ikke tilgjengelig data ikke tilgjengelig

ikke relevant ikke vurdert ikke vurdert ikke aktuelt ikke aktuelt not applicable data ikke tilgjengelig data ikke tilgjengelig data ikke tilgjengelig Avslutningsprofil med dryppkant Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Produktspesifikke LCA-verdier (ENV 1.1

Detaljer

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking

Regler for nordisk miljømerking av produkter. Nordisk miljømerking Regler for nordisk miljømerking av produkter Nordisk miljømerking I 1989 besluttet Nordisk Ministerråd å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Organisasjonene /foretakene nedenfor forvalter

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

Bærekraftige bygningsmaterialer - hva er det?

Bærekraftige bygningsmaterialer - hva er det? Bærekraftige bygningsmaterialer - hva er det? Trine Dyrstad Pettersen 08.06.2017 Bærekraftige bygn.matr. Tekna 1 Byggevareindustriens forening noen av medlemmene 2 Bærekraftsbegrepet 3 Hvordan definere

Detaljer

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Dagens program Presentasjon av bruksanvisning for ECOproduct-verktøyet Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse Presentasjon av ECOproduct databasen med ferdig

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Utfordringer ved å utvikle, bygge og bo i passivhus. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening

Utfordringer ved å utvikle, bygge og bo i passivhus. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Utfordringer ved å utvikle, bygge og bo i passivhus Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Januar 2008 - Klimaforliket Det skal vurderes å innføre krav om passivstandard for alle nybygg innen 2020. Desember

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

Sustainability data sheet. StoCryl GQ. Grunning, kvartsfylt. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad

Sustainability data sheet. StoCryl GQ. Grunning, kvartsfylt. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Grunning, kvartsfylt Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Malinger og belegg på mineralske underlag (innvendig):

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005)

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) SBC NO 063 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Konstruksjoner sammensatt på byggeplass Brannteknisk

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Vi tar det ekstra skrittet. Casco og miljøet

Vi tar det ekstra skrittet. Casco og miljøet Vi tar det ekstra skrittet Casco og miljøet Ansvarlige valg hele veien Hos Casco er helse- og miljøspørsmål ikke bare flotte ord det er en viktig del av det vi arbeider med og har store konsekvenser for

Detaljer

Sustainability data sheet. StoSilent Board 310 F. Akustikkplate av glassgranulat for nedpendlede tak samt vegger

Sustainability data sheet. StoSilent Board 310 F. Akustikkplate av glassgranulat for nedpendlede tak samt vegger Akustikkplate av glassgranulat for nedpendlede tak samt vegger Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Produktspesifikke

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

Svanemerking av Kompostbeholdere

Svanemerking av Kompostbeholdere Svanemerking av Kompostbeholdere Versjon 3.0 11. juni 2014-30. juni 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket kompostbeholder? 4 Hvorfor velge Svanemerking? 4 Hva kan Svanemerkes? 4 Hvordan

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Sustainability data sheet. StoVentec Fasadeplate. Pussbærende plate av glassgranulat. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig)

Sustainability data sheet. StoVentec Fasadeplate. Pussbærende plate av glassgranulat. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Pussbærende plate av glassgranulat Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Produktspesifikke

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

Sustainability data sheet. StoCryl GQ. Grunning, kvartsfylt. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig)

Sustainability data sheet. StoCryl GQ. Grunning, kvartsfylt. Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Grunning, kvartsfylt Produktbeskrivelse, se teknisk faktablad (dersom tilgjengelig) Opplysninger for bygningssertifiseringer iht. DGNB (versjon 2012) Kvalitetsnivå (ENV 1.2) Malinger og belegg på mineralske

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer