Helse, miljø og sikkerhet Oversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse, miljø og sikkerhet Oversikt"

Transkript

1 Helse, miljø og sikkerhet Oversikt HMSdatablader Merke regler- Arbeids miljø- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger YL-tall Administrative normer

2 Stofflisten og andre lister Prioritetslisten over stoffer som bør utfases senest 2010 Obslisten over stoffer som er betenkelige på nasjonalt nivå Stofflisten gir en bindende klassifisering av ca 3000 farlige stoffer. Hvert enkelt stoff angis med: navn, indeksnummer, EC-nummer, CAS-nummer, klassifisering, symbol, R-og S- setninger og ofte spesifikke konsentrasjonsgrenser med tilhørende helsefareklassifisering for stoffblandinger som inneholder stoffet.

3 Eksempel fra stofflisten 1. anilin Indeks-nr CAS-nr EC-nr Klassifisering Kreft3;R40 T;R48/23/24/25 Xn;R20/21/22 N;R50 R-setning 20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. 40 Mulig fare for kreft. 48/23/24/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging. 50 Meget giftig for vannlevende organismer. 20/21/ /23/24/25-50

4 Anilin, fortsatt S-setning (1/2)-28-36/ /2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. 28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder... (Angis av produsent eller importør.) 36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. 45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. 61 Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon. Kons 1 C >1% Merk 1 T;R20/21/ /23/24/25 Kons 2 0.2% Š C < 1% Merk 2 Xn;R48/20/21/22 Faresymbol T;N

5 Symboler og forkortelser»brann og eksplosjonsfar e E,O,F+,F»Helsefare: T+,T, Xn, C og Xi» Miljøfare: N» Hvert stoff kan kun merkes med ett symbol fra hver kategori.

6 Advarselssetninger» Risiko og sikkerhetssetninger har hvert sitt nummer og kan også kombineres.»eks R39 Fare for alvorlig helseskade R23 Giftig ved innånding R39/23 Giftig: fare for alvorlig helseskade ved innånding S1 Oppbevares innelåst S2 Oppbevares utilgjengelig for barn S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn

7 Vurdering av kjemikalier

8 Klassifisering Eksplosiv E Oksiderende O Ekstremt brannfarlig F+ Meget brannfarlig F Brannfarlig R10 Meget giftig T+ Giftig T Helseskadelig Xn Etsende C Irriterende Xi Miljøfarlig N

9 Klassifisering Allergifremkallende R42 og/eller R43 Kreftfremkallende Kreft1, Kreft2 eller Kreft3 Arvestoffskadelig Mut1, Mut2, eller Mut3 Reproduksjonsskadelig Rep1, Rep2 eller Rep3 Miljøskadelig N, R52 og/eller, R53 eller R59

10 Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Klassifisering av stoffer med hensyn på brann og eksplosjonsfare helsefare miljøfare

11 Brann og eksplosjonsfare Eksplosiv: Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning ild eller andre antennelseskilder Oksiderende: Stoffer med brannfarlige egenskaper (peroksider) Eksstremt brannfarlig Flammepunkt <0 o C Kokepunkt < 35 o C Meget brannfarlig Flammepunkt <21 o C Brannfarlig 21 Flammepunkt 55 o C Med flammepunkt menes den laveste temperatur hvor en brennbar væske avgir damper som kan tennes med en flamme.

12 Helsefare, akutt Verdier for akutt giftighet som er grunnlag for klassifisering av stoffer i en av fareklassene meget giftig, giftig eller helseskadelig Fareklasse LC 50 innånding rotte mg/l innåndingsluft LD 50 dermal rotte/kanin mg/kg kroppsvekt LD 50 oral rotte mg/kg kroppsvekt Meget giftig, (T+) LC 50 0,5 LD LD Giftig (T) 0,5< LC <LD <LD Helseskadelig (Xn) 2<LC <LD <LD

13 Helsefare, akutt fortsatt: Etsende- Stoffer som gir dyptgående vevsskade etter mindre enn 4 timers kontakt med ubeskadiget hyd. Stoffer som har ph lavere enn 2 og høyere enn 11,5. Irriterende_ Stoffer som uten å være etsende kan medføre betennelsesreakjonser gjennom umiddelbar, langvarig eller gjentatt kontakt med hud eller slimhinner, inklusive øynene.

14 Helsefare, kronisk Allergifremkallende- overfølsomhetsreaksjon, immunologisk betinget Kreftfremkallende-gir kreft to pattedyrarter, en pattedyrart, bekreftet to ganger Kreft 1, Høypotente karsinogener Kreft 2, Middelspotente karsinogener Kreft 3, Lavotente karsinogener Arvestoffskadelige - gir mutasjoner Mut1 Mut2 Mut3 Reproduksjonssskadelige- negativ effekt på mannlig eller kvinnelig forplantningsevne -skader på avkommet Rep1 Rep2 Rep3

15 Miljøskadelig Akvatisk miljø:» Akutt giftighet LC 50, EC 50 og IC 50 1 mg/l for fisk, dafnier og alger» Nedbrytbarhet Log P ow >4 Ikke-akvatisk miljø virkning på planter, dyr, jordlevende organismer bier etc skade på ozonlaget

16 Klassifisering av stoffblandinger Meget giftig Stoffblandingen klassifiseres meget giftig når summen av de tall som fremkommer ved å dividere konsentrasjonen av hvert enkelt meget giftige stoff i stoffblandingen med stoffets klassifiseringsgrense er større eller lik 1: Σ ( P T+ / L T+ ) 1 hvor: P T+ er vektprosenten av hvert meget giftige stoff i stoffblandingen og L T+ er klassifiseringsgrensen for klassifisering av meget giftig (T+) stoffer som meget giftig, spesifisert for hvert enkelt stoff i stoffblandingen. Dersom det ikke er angitt andre klassifiseringsgrenser i Stofflisten, benyttes følgende verdi: L T+ = 7%.

17 Giftig Stoffblandingen klassifiseres giftig hvis summen av de tall som fremkommer ved å dividere konsentrasjonen av hvert enkelt meget giftige eller giftige stoff med stoffets klassifiseringsgrense er større eller lik 1, det vil si: Σ ( ( P T+ / L T ) + ( P T / L T ) ) 1 hvor: P T+ og P T er vektprosenten av hvert henholdsvis meget giftige og giftige stoff i stoffblandingen, og L T er klassifiseringsgrensen for klassifisering av meget giftige (T+) og giftige (T) stoffer som giftig, spesifisert for hvert enkelt stoff i stoffblandingen. Dersom det ikke er spesifisert andre klassifiseringsgrenser i Stofflisten, benyttes følgende verdier: L T for meget giftig stoff (T+) = 1% L T for giftig stoff (T) = 25%.

18 Helseskadelig Stoffblandingen klassifiseres helseskadelig hvis summen av de tall som fremkommer ved å dividere konsentrasjonen av hvert enkelt meget giftige, giftige eller helseskadelige stoff i stoffblandingen med stoffets klassifiseringsgrense er større eller lik 1, det vil si: Σ ( ( P T+ /L Xn ) + ( P T /L Xn ) + ( P Xn /L Xn ) ) 1 hvor: P T+, P T og P Xn er vektprosenten av hvert henholdsvis meget giftige, giftige og helseskadelige stoff i stoffblandingen, og L Xn er klassifiseringsgrensen for klassifisering av meget giftige (T+), giftige (T) og helseskadelige (Xn) stoffer som helseskadelig, spesifisert for hvert enkelt stoff i stoffblandingen. Dersom det ikke er spesifisert andre klassifiseringsgrenser i Stofflisten, benyttes følgende verdier: L Xn for meget giftig stoff (T+) = 0,1% L Xn for giftig stoff (T) = 3% L Xn for helseskadelig stoff (Xn) = 25%.

19 Eksempel En stoffblanding består av 12 % akrylamid, 0,33 % N,N'- metylenbisakrylamid, 0,01 % ammoniumpersulfat og 0,001 % TEMED (tetrametyletylendiamin). Disse fire stoffene har i stofflisten følgende helsefaresyboler: T, T, Xn og Xn. Beregn helsefaresymbol for blandingen Svar; Er den meget giftig, T+, giftig, T eller helseskadelig Xn? T+? Nei den kan ikke være meget giftig,siden ingen av enkeltstoffene er meget giftige. T? Setter inn i formelen. og får da:, som betyr at blandingen ikke er skal merkes giftig', fordi summen ikke ikke er over 1. Xn? Setter inn i formelen. og får da 12/3 + 0,33/3 +0,01/25 +0,001/25 = 4,11 som betyr at blandingen skal merkes helseskadelig fordi summen ble over 1.

20

21 YL-merking. g løsem./ L prod. X 1000 mg / g x f YL-tall (m 3 / l ) = administrativ norm mg /m 3 f er en fordampningsfaktor som fastsettes for hvert enkelt løsemiddel ut dets relative fordampingshastighet r i forhold til butylacetat Sammenheng mellom YL-tall og YL-gruppe. YL-tall = korrigert yrkes hygienisk luftbehov i m 3 pr. liter stoffblanding YL-gruppe 0 m 3 / l < YL-tall 30 m 3 / l m 3 / l < YL-tall 100 m 3 / l m 3 / l < YL-tall 400 m 3 / l m 3 / l < YL-tall 800 m 3 / l m 3 / l < YL-tall 1600 m 3 / l m 3 / l < YL-tall 3200 m 3 / l m 3 / l < YL-tall 5

22 Administrative normer er grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren, ppm eller mg/m 3» gjennomsnitt for 8 timers skift» kan overskrides i korte tidsperioder» takverdier for enkelte akutt giftige stoffer merkes med, T.» fastsettes på grunnlag av medisinske økonomiske og tekniske vurderiner» revideres jevnlig og er ikke juridisk bindende Kombinasjonspåvirkninger» ved tilstedeværelse av flere stoffer med lik virkning på organismen vurderes virkningen slik:» C 1 /N 1 + C 2 /N 2 +.+C n /N n < 1» for at ikke summen skal overskrides.» C = konsentrasjon av stoffet» N = administrativ norm for stoffet.

23 HMS-datablader Databladene skal inneholde følgende opplysninger om produktet 1. Produktnavn 2. Sammensetning. 3. Risikoinformasjon 4. Førstehjelp 5. Tiltak ved brann 6. Spill. 7. Håndtering og lagring 8. Forebyggende tiltak/verneutstyr. 9. Fys/kjemiske egenskaper. 10. Stabilitet og reaktivitet. 11. Helsefare 12. Økologisk informasjon 13. Avfallshåndtering. 14. Transportinformasjon 15. Klassifisering/merking mm. 16. Øvrig informasjon NB: Datablad skal finnes på alle fortynninger/blandinger av stoffet.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Butangas Andre navn eller synonymer

Butangas Andre navn eller synonymer I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Butangas Andre navn

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer