FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Revidert: Revidert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015"

Transkript

1 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Revidert: Revidert: Plannr: P Saksnr: BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken Side 1 av 46

2 1 SAMMENDRAG 3 2 NØKKELOPPLYSNINGER 3 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 4 PLANPROSESSEN 5 5 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 6 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 13 7 UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER 27 8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 27 9 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET MEDVIRKNING FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG 46 Side 2 av 46

3 1 SAMMENDRAG Planområdet omfatter gnr. 34 bnr. 2, 53 m. fl. Dolvik, Ytrebygda i Bergen kommune. Området er satt av til boligbebyggelse B2 i reguleringsplan for Ringveg Vest. Nordre del av reguleringsplanen er utarbeidet av ABO Plan & Arkitektur AS med Bergen Tomteselskap AS som tiltakshaver og grunneier. Søndre del av reguleringsplanen er utarbeidet av Rambøll Norge AS med Rema 1000 som tiltakshaver. Det er ABO Plan og Arkitektur AS som videre har stått for å tilpasse disse planene i en felles plan, for så å sende inn planforslaget til Bergen kommune. Formålet med reguleringsplanen for den nordre del er å legge til rette for utbygging av boliger på eiendommene gnr. 34 bnr. 2. Det reguleres også til boligformål på eiendommen gnr. 34 bnr. 140 der det tidligere har vært et gartneri. Formålet med reguleringsplanen for det søndre området er å regulere til forretning som grunnlag for bygging av en REMA 1000-butikk på eiendommen, med tilhørende parkering og atkomst. Det reguleres også til kombinert formål næring/tjenesteyting på en gjenværende parsell av gnr 34 bnr 418 helt sør i planområdet, etter ønske fra eier. Planområdet er 71,1 daa inkludert veger med tilliggende arealer, gangarealer og grøntområder. 2 NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Gårdsnavn (adresse i sentrum) Gårdsnr./bruksnr. Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Grad av utnytting Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Ytrebygda Søreide/Dolviken Gnr. 34 bnr. 2, 53 og 140 mfl. Boligformål i gjeldende reguleringsplan Byggeområde i kommuneplanens arealdel Bergen tomteselskap AS / Bentley AS Bergen tomteselskap AS / Bentley AS ABO Plan & Arkitektur AS (i samarbeid med Rambøll) Boliger Forretning/Drivstoffautomat Næring/Tjenesteyting Ca. 71 da Boligformål % BRA Forretning/Drivstoffautomat 45 % BRA Næring/Tjenesteyting 150 % BRA Bolig ca nye enheter Forretning/Drivstoffautomat 2350 m 2 (inkl. parkering) Næring/Tjenesteyting 1581 m 2 (inkl. parkering) Støy, trafikk og tilpasning til eksisterende bebyggelse. N N Side 3 av 46

4 Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) og (søndre del) N 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN I reguleringsplan for Ringveg Vest er området satt av til boligformål med krav om reguleringsplan. Deler av området er bebygd med eneboligtomter og deler av området er gjenliggende landbruksareal som er avskåret av eneboliger eller veier. Bakgrunnen for planarbeidet er at man ønsker å etablere nye boliger på eiendommen gnr. 34 bnr. 2. Gjenliggende areal på dette bruket er ikke drivverdig i den form det nå ligger. For områdets søndre del er det planer om å anlegge en butikk, samt noe næring. For å oppnå helhetlige løsninger på adkomstveger i Ringvei vest sine ulike faser er det behov for at området planlegges under ett som en reguleringsplan. Det er i planprosessen gjennomført avklaringer knyttet til etablering av ny adkomst til området med T-kryss i sørøst. 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Intensjon med planforslaget er delt i to deler. I nordre del planlegges det en fortetting av boliger med konsentrert boligbebyggelse. I søndre del planlegges det ny forretning og næringsvirksomhet. Adkomst til hele felt B2 er i dag i planområdets nordre del. Dersom det skal etableres en forretning i planområdets søndre del med adkomst her krever Statens vegvesen at adkomst i nord stenges. Dette planforslagets intensjon er å se helhetlig og samlet på felt B2 for å fortette dette området og for å få et felles og godt vegsystem. Forretningen og øvrig virksomhet innenfor området vil få en attraktiv lokalisering og eksponering, med lett atkomst til / fra hovedvegnettet. Tilstøtende offentlig veg er regulert i reguleringsplan for Ringveg Vest, Planid , og dette arealet er medtatt i planforslaget for å vise tilfredsstillende atkomst / avkjørsel til planområdet. Det er også vist endret plassering av busslommer langs hovedvegen, etter ønske fra Statens Vegvesen. Planområdet er støybelastet fra omkringliggende veger slik det fremkommer i rapport fra Sweco Norge. Dette tilsier at det må gjennomføres tiltak dersom området skal benyttes til støyfølsomt bruk eller at det kan nyttes til andre formål. Planforslaget foreslår omregulering av deler av området til mindre støyfølsomt formål, som forretning og tjenesteyting m.m. Området ligger gunstig til både for forretninger og konsentrerte boliger, med god fremkommelighet til kollektivtrafikk og overordnet vegnett og kort avstand til Kokstad/Sandsli næringsområde, samt til Søreide sentrum. Side 4 av 46

5 4 PLANPROSESSEN Det er varslet oppstart av planarbeid to ganger i dette området. 13 november 2009 ble det varslet oppstart av planarbeid for eiendommen gnr. 34 bnr. 53 i søndre del av B2. Formålet med planarbeidet var å regulere til kombinert formål handel, næring og bolig. Plankonsulent var Rambøll og forslagstiller Bentley AS. Det ble avholdt oppstartsmøte med Bergen kommune den Ihht. referat fra oppstartsmøte med fagetaten, er tiltaket ikke KUpliktig. På bakgrunn av at det ble startet opp regulering i den sørlige delen, startet også Bergen tomteselskap AS, eier av gnr. 34 bnr. 2 i den nordlige delen av B2 opp planarbeid for området. Formålet med dette planarbeidet er å regulere til boligformål. Bergen tomteselskap AS tok initiativ til et samarbeid med Bentley AS for å regulere hele felt B2 i en felles reguleringsplan. Det ble avholdt et kombinert oppstarts/undervegsmøte 25. mars for hele felt B2 med byggesak for private planer. Det ble også avholdt møte hos Statens vegvesen der alle parter deltok. Det ble her slått fast fra Statens vegvesen og Bergen kommune at man ønsket en felles reguleringsplan for hele B juni 2010 leverer Rambøll/Bentley AS inn forslag til reguleringsplan for eiendommen gnr. 34 bnr. 53 til behandling i Bergen kommune. I etterkant av at planforslag ble innsendt for saksbehandling og kontroll til 1. gangs behandling, er oppdragsgiver Bentley AS oppkjøpt av REMA Eiendom Vest AS, som ønsker formål forretning med drivstoffautomat for eiendommen 34/53. REMA har kjøpt selskapet, men ikke eiendommen, så Bentley AS står fortsatt som forslagsstiller. Eier av parsell 34/418 i sør, Geir Bjørnsen, har også kommet med innspill for bruk av sitt areal. Etter offentlig ettersyn er det gjennomført en oppsummering av merknader samt en del endringer av plankart og bestemmelser. Endringer er oppsummert i merknadsskjema. Det er gjennomført merknadsmøte og flere drøftingsmøter med private planer. Fylkesmannen fremmet innsigelse i forbindelse med offentlig ettersyn og det er gjennomført drøftingsmøte med fylkesmannen med sikte på tilpassing av planforslag og trekking av innsigelse. Dette har imidlertid ikke ført fram og innsigelsen er derfor ikke trukket tilbake. Side 5 av 46

6 NORDÅSVATNET SØREIDE FLESLAND KOKSTAD SANDSLI LAGUNEN Lokalisering av planområde med rød ring. 5 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 5.1 RIKSPOLITISK RETNINGSLINJE FOR Å STYRKE BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN I ny plandel av plan- og bygningsloven fra 1. juli 2009 er krav til virkemidler for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen styrket. Formålet med retningslinjen er at alle etter loven skal ta hensyn til barn og unge i sin planlegging, og legge til rette for gode bomiljø og gode oppvekst og levekår. Det stilles konkrete kvalitets- og funksjonskrav til arealene som blir satt av til barn og unge. Det skal i nærmiljøene finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter bl. a. at arealene: er store nok og egner seg for lek og opphold gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal. Side 6 av 46

7 5.2 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SAMORDNET AREAL OG TRANSPORTPLANLEGGING Målsetning med retningslinjen er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 5.3 RIKSPOLITISK RETNINGSLINJER FOR UNIVERSELL UTFORMING I all planlegging skal følgende etterstrebes: I byer og tettsteder planlegges ny utbygging lokalisert til eksisterende sentra og knutepunkter i kollektivsystemet for å bedre tilgangen til aktiviteter og service. I planleggingen tas det særlig hensyn til den delen av befolkningen som har lavest mobilitet. Byggeområder planlegges utformet med tilfredsstillende adkomst til alle bygninger, og med veier og gangveier som gir god fremkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Utearealer, herunder felles uteareal i tilknytning til boligbygning, utearealer for skoler og barnehager, fellesområder, offentlige områder m.m., planlegges utformet med tilfredsstillende adkomst for alle, og slik at områdene aktivitetsmuligheter for alle. Arbeidsplasser, omsorgstilbud og boliger for grupper med behov for særlig tilrettelegging planlegges lokalisert på bakgrunn av samlet vurdering av konsekvenser knyttet til brukbarhet, sosial inkludering, utbyggingsmønster, transport, lokalklima m.m. Transportinfrastruktur planlegges utformet og tilrettelagt slik at den kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig. Nye og eksisterende friområder og friluftsområder planlegges utformet med tilfredsstillende adkomst for alle, og slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle. 5.4 FYLKESPLAN I Fylkesplan for Hordaland i perioden er følgende målsettingene under punkt 8.2 areal og miljø aktuelle: - Lokalisering av bustader, næringsverksemd og tenesteyting skal skje med omsyn til effektiv arealutnytting og energibruk og lågast mogleg transportbehov, særleg i Bergensregionen. - Lokalsamfunn skal ha gode miljøkvalitetar, universell utforming, samanhengande grøntstruktur og tilgang til friluftsareal og møteplassar for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. - Kulturminne og kulturmiljø skal forvaltast som dokumentasjon av fortida og ressurs for framtida. Nytteverdi/eigenverdi må dokumenterast før vern. - Redusera årleg avgang av dyrka og dyrkbar mark. - Auka bruk av fornybare energikjelder. I punkt 8.3 arealpolitiske retningslinjer er følgende aktuelt for bergensregionen: Nye bustadområde skal lokaliserast med god tilknyting til hovudtraseane for kollektivnettet og/ eller i nærleiken av senter og knutepunkt. Bustadområda i eller nær senter/kollektivnett skal ha høgast utnyttingsgrad. Bustadområde skal lokaliserast nær skule, barnehage og servicefunksjonar og ha gode leike- og opphaldsareal I vekstkommunar i Bergensregionen skal ein unngå spreidd bustadbygging utan tilknyting til overordna kollektivnett. Side 7 av 46

8 - 5.5 KOMMUNEPLAN/ KOMMUNEDELPLAN Planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til byggeområde. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet er vist med svart stiplet omriss. 5.6 REGULERINGSPLANER Området er regulert i 3 planer. - Plan nr C og D Ringvei Vest Formål er veg, tilhørende anlegg og boliger. Det er satt krav om bebyggelsesplan eller reguleringsplan for område B2 - Plan nr Rv 556 Ytrebygdsvegen. Formål kollektivtiltak. - Plan nr Del av Ringveg Vest Birkelandskrysset Formål er vegareal og tilhørende anlegg. Planen erstatter deler av plan nr C. - Plan nr Ytrebygda, Søreide/Søvik/Steinsvik planområde 6, felt 1 Formål er bolig, veg og grøntområder. Planen er delvis erstattet av og C. Side 8 av 46

9 Side 9 av 46 Temakart som viser tilgrensende og berørte planer.

10 Gjeldene reguleringsplan for området. Ringveg Vest plan nr C og D. Plan nr Rv 556 Ytrebygdsvegen Side 10 av 46

11 Del av Ringveg Vest Ytrebygda, Søreide/Søvik/Steinsvik Side 11 av 46

12 5.7 EVENTUELLE TEMAPLANER Søreide lokalsenter Mulig ny kollektivtrase Hovedvegsyste Fanatorget lokalsenter Bybanen Utsnitt av kommuneplanens strategiske kart som viser hovedvegsystem gjennom området. Planområdet er vist med svart stiplet omriss. Blå heltrukken strek er vedtatt kollektivtrase (bybanen), blå stipla strek er mulige nye kollektivtrase. Rødbrune område viser sentrumsområde Søreide i nord og Fanatorget øst for planområdet. Utsnitt av kommuneplanens temakart for grønnstruktur viser gjennomgående grønn korridor (eksisterende og vurdert behov) Planområdet er vist med svart stiplet omriss. Utsnitt av kommuneplanens temakart for arkeologi som viser at område har behov for arkeologisk avklaring. Planområdet er vist med svart stiplet omriss. Side 12 av 46

13 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 6.1 BELIGGENHET Dolvikbakken ligger i Ytrebygda bydel ved Dolvik i Bergen kommune. Området hører til Søreide krets og Aurdalslia skole. 6.2 AVGRENSNING Avgrensing av planområdet følger i hovedsak det omkringliggende vegarealet og er noe utvidet i forhold til område B2 i gjeldende reguleringsplan. Arealet på området er ca 71 daa og inkluderer eksisterende bebyggelse. Avgrensingen er valgt på bakgrunn av endringene som nylig er gjennomført på vegnettet i området. Dette medfører at det må avklares avkjørsler m.m. Kartutsnitt som viser planområdets avgrensing og eiendomsstruktur. Side 13 av 46

14 6.3 TILSTØTENDE AREALERS BRUK/STATUS Tilstøtende arealbruk er i overordnet plan satt av til byggeområde og framtidig vegareal. I gjeldende reguleringsplaner for området er naboeiendommer satt av til formål veg med tilhørende anlegg. Områdets plassering og avgrensing i forhold til nye veier i området medfører at planområdet er omringet av vegareal på alle kanter. Bruken av tilstøtende arealer er i hovedsak brukt til vegareal, næringsareal, boliger og grøntområder. Det ligger også en del ubebygde eiendommer i tilgrensende områder. Boligbebyggelsen øst for planområdet er preget av en mer konsentrert utbygging enn i vest. Sør for planområdet lå det tidligere et næringsbygg med tilhørende areal. Dette ble som følge av vegbygging fjernet. Deler av området er i dag omgjort til vegareal og grøntområde. Delen av området som ikke er utbygd ligger igjen som et område med opparbeidet dekke. Temakart som viser arealbruk innenfor området og i tilgrensende areal Side 14 av 46

15 6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Eksisterende bebyggelse i planområdet er i hovedsak frittliggende eneboliger. Det er registrert ca 14 boenheter innenfor planområdet. Eneboliger i området er oppført fra tallet og nyere. Med hovedvekt på tallet. Det er oppført en nyere tomannsbolig vest i området. Byggehøyden på eneboligene innenfor området er fra 1 til 2 etasjer med kjeller og/eller loft. På eiendommen gnr. 34 bnr. 140 ligger det en eldre bygning i tilknytning til landbruksdrift/gartnerivirksomhet innenfor området. Deler av landbruksbebyggelsen er ikke lenger i bruk og i dårlig tilstand. På eiendommen gnr. 34 bnr. 53 står ett tidligere bolighus, som har stått ubrukt / ubebodd i lang tid og er til nedfalls. Der er også en gammel løe/verksted, en garasje og et mindre uthus. Temakart som viser bruk av bygg og alderssammensetning i planområdet. Side 15 av 46

16 Foto av et utvalg av eksisterende bebyggelse, nr. på foto refererer til nummererte bygg på kart. (foregående side) Side 16 av 46

17 6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Området er småkupert med flere koller. Planområdet er omgitt av boligområder mot vest og øst. Dette gjør at ulike deler av området er synlig fra ulike omkringliggende boligområder. Den nordlige delen av planområdet er synlig fra Grimseidfjorden ved Dolvik. De mindre kollene i planområdet gir området et variert terreng og vegetasjonen skjermer i dag for deler av bebyggelsen. Den østlige delen av området er bestående av en vegetasjonsdekket skråning ned mot Dolvikvegen. Nye Ytrebygdsveg har skåret seg inn i terrenget med en dyp skjæring langs deler av den østlige planavgrensingen og danner en bratt avgrensing. Sør i området ligger det en opparbeidet plass etter tidligere næringsvirksomhet. Temakart som viser høydefordelingen innenfor planområdet. Side 17 av 46

18 6.6 SOLFORHOLD Området har relativt gode solforhold. Omkringliggende høydedrag (Skranehovden i sørøst og Dolvikfjellet mot nordvest) kan ta noe morgensol i vinterhalvåret. Vegetasjon og høydedrag i planområdet kan også påvirke de interne solforholdene. 6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD Planområdet er delvis skogbevokst med blandingsskog. I områder det har blitt foretatt litt hogst/utsiktstynning er det mindre gressletter. Noen tidligere innmarksbeiter ligger i nordlige del av område. Disse blir ikke lenger beitet og er begynt å gro igjen. I forbindelse med opparbeiding av nye veganlegg Ringveg Vest i området er det fjernet noe skog og gjort en del terrengbearbeiding i nordlige del av planområdet. Dette da deler av området blir benyttet til riggområde/massedeponi av Statens vegvesen. Det er ikke registrert sårbare arter innenfor området. Området ligger ikke til sjø. Skranevatnet som ligger sør for planområdet er registrert som rasteområde for andefugler. Mindre gresslette på høydedrag nord i planområdet. Det er foretatt tynningshogst for å bevare utsikt Veikanter med gress og klynger av løvtrær ved adkomstvei nordvest i området. Tidligere innmarksbeite i skråning opp mot mindre høydedrag sentralt i planområdet. Gjengrodd innmarksbeite ned mot den nye veien vest i planområdet. 6.8 GRØNNE INTERESSER Det er ikke registrert spor eller synlig bruk av området til friluftsliv. Det er ikke registrert bruk av området i undervisningssammenheng e.l. Avstand fra planområdet til nærmeste ballplass er ca 500 meter vest for planområdet. I tilknytning til Aurdalslia skole er det lokalisert ball- og lekeplass. I kommuneplanens temakart for grønnstruktur er planområdet vist med en gjennomgående grønnkorridor som forbinder Skranehovden, planområdet med grøntområdet sørøst for planområdet. Denne korridoren er nå avskjært på to steder av nye Ytrebygdsvegen med en dyp fjellskjæring og av nytt vegsystem i forbindelse med Ringveg vest. Således er ikke temakartet oppdatert i forhold til dagens situasjon med nye veganlegg. Grønn Etat i Bergen kommune uttaler følgende om området: Det er ikke registrert grøntfaglige interesser som de aktuelle planformålene vil komme i konflikt med i området. Side 18 av 46

19 Utsnitt temakart kommuneplanens arealdel. Planområde vist med rød ring. 6.9 KULTURMINNEVERDIER Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Dette bekreftes i uttale fra Hordaland Fylkeskommune v/fylkeskonservatoren, som har vurdert planområdet til å ha mindre potensial for funn av sammenhengende kulturminnestrukturer. Byantikvaren i Bergen sier i sin uttale at de ikke kjenner til kulturminner i området, og at de heller ikke forventer at dette vil komme frem i løpet av planprosessen. Nord for planområdet er det registrert flere arkeologiske minner med uavklart status. Innenfor planområdet ligger det et eldre drivhus på gnr. 34 bnr Det ligger også en grunnmur etter eldre drivhus eller lignende på eiendommen. Murene er oppført i betong, med isolasjon av isopor. Muren er delvis skjult av vegetasjon. Området ligger innenfor Bergen kommune sitt temakart for arkeologi som område med behov for avklaring. Området er i reguleringsplan for ringveg Vest regulert til boligformål. Det er i kulturminnegrunnlaget for reguleringsplanen ikke angitt potensielle kulturminner innenfor planområdet Ihht til kulturminnegrunnlag for Ringveg Vest, utarbeidet av Byantikvaren, er det et verneverdig teknisk kulturminne på eiendommen gnr. 34 bnr Dette er et drivhus som står til forfall. Det ligger også en grunnmur etter eldre drivhus eller lignende på eiendommen. Murene er oppført i betong, med isolasjon av isopor. Muren er delvis skjult av vegetasjon. Side 19 av 46

20 Kartutsnitt som viser eldre gartneribygg og grunnmur/rester av gartneribygning 6.10 VEI OG TRAFIKKFORHOLD Dagens vegstandard innenfor planområdet består av enkle adkomstveger til boliger. Noen er opparbeidet med fast dekke. Det interne vegsystemet er bestående av private veger med varierende stigning fra 1:4 til 1:10. Adkomst fra hovedvegnettet til hele felt B2 er fra Dolvikvegen på kjørbar gang- og sykkelveg langs Ytrebygdsvegen. Nytt vegsystem rundt planområdet har høy standard og tilfredsstiller vegvesenet krav til avkjørsler, stigning og kurvatur. Side 20 av 46

21 Vegsystemet i planområdet med stigningsforhold på veier og omkringliggende infrastruktur for gående og syklende. Side 21 av 46

22 6.11 STØY Planområdet er omringet av kjøreveger på alle sider. Dette medfører at område er utsatt for støy fra vegtrafikk. I forbindelse med reguleringsplan for Ringveg Vest er det gjennomført støyvurderinger for området av Kilde Akustikk AS, og det er i forbindelse med opparbeiding av vegsystemet gjennomført støyskjerming av eksisterende boliger. Dagens fraflyttede bolighus på eiendommen gnr bnr 34/53 har et beregnet støynivå på 54 dba OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING Planområdet har god kollektivdekning med buss, det er holdeplasser i retning nord og sør. Det er kort gangavstand til Dolvik terminal. Hyppigheten til bussruter er ca. en avgang i halvtimen, med hyppigere avganger i rushtiden og færre avganger på kveldstid og i helger. Det er i forbindelse med bygging av ny Ytrebygdsveg gjennomført kollektivtiltak med eget kollektivfelt like vest for planområdet VANN OG AVLØP Vannet i området blir levert fra Kismul vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i området er normalt maks 120 moh. Avløp blir ført til Flesland avløpsrenseanlegg. Det er etablert flere slukkevannsuttak (hydrant og kum med brannventil) langs Ytrebygdsveien. I merknad fra VA- etaten er det oppgitt at nybygg i planområdet kan påregne tilknytningsrett til kommunalt vann- og avløpsnett. Overvannet skal håndteres ved hjelp av infiltrasjon og fordrøyning ENERGI Boliger og bygg i planområdet er tilknyttet offentlig strømnett. Det er fjernvarmenett på Kokstad, men det er ikke tilstrekkelig nært til at planområdet er tilkoblingspliktig pr. i dag PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD Planområdet ligger sentralt i Ytrebygda bydel og Søreide grunnkrets. Avstand fra planområdet til Aurdalslia skole er ca 1 km. I området rundt skolen ligger det flere kommunale barnehager. Aurdalslia eldresenter og serviceboliger ligger også i samme område. Det er også ca. 1 km til diverse servicetilbud ved Fanatorget eller i Søreide sentrum. Det er flere dagligvarebutikker i de omkringliggende områdene. Nærmeste dagligvarebutikk ligger på motsatt side av Dolvikvegen ca meter fra planområdet. Side 22 av 46

23 6.16 RISIKO OG SÅRBARHET Deler av planområdet er markert som aktsomhetsområde kategori 2 i Bergens kommunes aktsomhetskart for grunnforhold. Utsnitt av aktsomhetskart for grunnforurensing (kilde: Bergen kommune) Det røde området har sin bakgrunn i tidligere næringsvirksomhet, som utgikk da nytt Kokstadkryss og Nye Ytrebygdsvegen ble bygget. Kartet er utarbeidet før ny situasjon med Nye Ytrebygdsvegen ble etablert. Dagens veg skjærer gjennom det røde aktsomhetsområdet. Forholdene forutsettes å være vurdert og håndtert i forbindelse med etablering av nytt vegsystem. Alvorlig grunnforurensning regnes som lite sannsynlig. Naturbasert risiko og sårbarhet Uønsket hendelse/forhold Ekstremvær Sterk vind Potensiell risiko for: Menneske Miljø Økonomi Vurdering Planområdet ligger innenfor kart over 50- års verdi av 3 sek vindkast for Bergen kommune. Vindhastigheten er anslått til m/sek. Da deler av planområdet består av mindre koller kan området få et tillegg på 5 m/s. Dette tilsier at området ikke er spesielt vindutsatt. Sterk vind får sjelden konsekvenser for menneskers liv og helse men kan føre til mindre bygningsskader og skogskade. Side 23 av 46

24 Store nedbørsmengder Annet Flomfare Flom i elver / bekker Flom i vassdrag/ innsjøer Overvannshåndtering Side 24 av 46 Store nedbørsmengder kan ramme lokalt. Det er ventet en økning ekstrem nedbør på ca 10 % frem mot Det må i forbindelse med utbygging av området tilrettelegges for overvannsdrenering, dette er tema som VA- rammeplan skal ta hensyn til. Det er ikke ventet at ekstremnedbør vil utløse skredhendelser som utgjør en potensiell fare for planlagte bebyggelse. Det er ingen større elver eller bekker i planområdet. Planområdet grenser ikke til sjø eller vassdrag og er ikke vurdert som flomutsatt. Det går noen mindre grøfter og overvannsløp gjennom området. Det må i forbindelse med utbygging av området tilrettelegges for overvannsdrenering, dette er tema som VArammeplan skal ta hensyn til. Ikke registrert Historisk flomnivå Annet Skredfare Kvikkleireskred Det er ikke registrert kvikkleire i planområdet. Løsmasseskred x x Planområdet består av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Det er noen mindre skråninger i tilknytning til planområdet. Det ligger også en noe større skråning opp mot Skranehovden i sørøst. Is og snøskred Området er ikke vist som potensielt skredfarlig område i NGU`s database skrednett. Topografi og vegetasjon i skråninger tilsier at snøskred ikke vil være en potensiell risiko for planområdet. Steinras, steinsprang x x Det er i forbindelse med bygging av nytt vegsystem rundt planområdet etablert større fjellskjæringer. Disse er sikret av Statens vegvesen i forbindelse med anleggsarbeidet og er ikke vurdert som en potensiell risiko for planområdet. Historiske hendelser Annet Byggegrunn Setninger Utglidinger Ingen registrerte Området er grunnlendt med fast fjell. Setninger av byggegrunnen blir ikke ansett som en risiko for området Området er grunnlendt med fast fjell. Utgliding av byggegrunnen blir ikke ansett som en risiko for området Radon x Det er ikke foretatt radonmåling. Eksponering av radon kan føre til lungekreft. Annet Plante og dyreliv Planter Dyr Fugler Annet Andre uønskede hendelser Skog- og Ingen registrerte sårbare arter Ingen registrerte sårbare arter Ingen registrerte sårbare arter. Nærmeste lokalitet er Skranevannet som er registrert som rasteområde for andefugler. Det er ikke sammenhengende skog tett inntil

25 vegetasjonsbrann Jordskjelv planområde. Vegsystemet som omringer planområdet ligger som en buffer mot omkringliggende skog. Skogbrann er ikke vurdert som en potensiell risiko for planområdet. Jordskjelvfaren i Norge er moderat. Det er bare registrert noen få historiske jordskjelv som har gitt skadevikninger på bygninger og infrastruktur. Virksomhetsbasert risiko og sårbarhet Uønsket hendelse/ forhold Brann/eksplosjon Brannfare Eksplosjonsfare Annet Energitransport Høyspent Gass Annet Potensiell risiko for: Menneske Miljø Økonomi Vurdering Det er ikke registrert brannfarlige objekt i planområdet. Det er ikke registrert eksplosjonsfarlige objekt i eller rundt planområdet. Det går høyspentlinje ca 200 meter vest for planområdet. Det går ikke infrastruktur for transport av gass gjennom planområdet. Forurensing - vann Drikkevannskilde Badevann, fiskevann, vassdrag o.l. Nedbørsfelt Side 25 av 46 Området er tilknyttet offentlig drikkevannskilde. Det er registrert en privat tilsigsbrønn nord i planområdet. Det er ikke vassdrag innenfor planområdet. Annet Forurensning grunn Kjemikalieutslipp x Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet. Deler av den sørlige delen er i Bergen kommunes aktsomhetskart for grunnforurensing markert som kategori 2. Aktsomhetsområdet er satt av som følge av tidligere næringsvirksomhet. Annet Forurensing - luft Støv/partikler/røyk Det er ikke registrert konsesjonsbelagt bedrifter med utslipp i nærheten av planområdet. Støy Det er ikke lokalisert støyende virksomheter i eller i tilknytning til planområdet Lukt Det er ikke lokalisert virksomheter som forårsaker lukt i eller i nærheten av planområdet. Annet Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø Fri ferdsel langs Planområdet ligger ikke til sjø. sjø

26 Friluftsliv Annet Grøntområdet Skranehovden ligger like sørøst for planområdet. Området er skilt fra planområdet med veganlegg og er ikke vurdert som påvirket av planavgrensingen. Risiko og sårbarhet knyttet til infrastruktur Uønsket hendelse/ forhold Trafikkfare Trafikkulykker på x veg Annet Potensiell risiko for: Menneske Miljø Økonomi Side 26 av 46 Vurdering Det er ikke registrert trafikkulykker innenfor planområdet. Det er utbygd ny gang og sykkelveg langs planområdets vestlige side. Og på østsiden av vegen som ligger inntil Skranehovden. Det er ikke tilrettelagt for sikker krysning av vegen for gående og syklende. Forurensing Støv/partikler x Planområdet ligger innenfor kartlagt område for NO 2 forurensing i Bergen (vintersesongen ) med en NO 2 konsentrasjon på 0-20 og 2-30µgram pr. m 3 luft. Det er utbygd nytt vegsystem i området som kan påvirke luftkvaliteten i området. Støy x Hovedkilden til støy i området er vegtrafikk fra det omkringliggende vegsystemet. Det er foretatt støyskjerming av eksisterende boliger i området. Lukt Det er ikke registrert lukt knyttet til infrastrukturen. Utslipp/ kjemikalier Annet I følge rapport Transport av farlig gods på veg og jernbane en kartlegging er vegsystemet ikke oppgitt med trafikkmengde. Vegsystemet rundt planområdet er nytt og kjøremønster kan med dette bli forandret. Det er allikevel ikke ventet at ulykker med farlig gods langs vegnettet vil få konsekvenser for planområdet. Ulykker på nærliggende veg/transportåre Veg x Det er registrert 3 ulykker ( ) med lettere skadd person på hovedvegnettet vest og nord for planområdet. Med ferdigstilling av det nye vegsystemet rundt planområdet er det ventet at trafikksikkerheten vil bli ytterligere forbedret. Gangog sykkelvegnettet er godt utbygd. Planområdets lokalisering med trafikkerte veier på alle sider kan gjøre det sårbart i forbindelse med kryssing av veg utenom oppmerkede fotgjengeroverganger. Sjø Området ligger ikke til sjø og ulykker på sjø er ikke ventet å få konsekvenser for planområdet. Luft Nærmeste flyplass er Flesland. Området er ikke vurdert å komme i konflikt med flytrafikken eller være utsatt for luftfartsulykker. Annet Beredskap Brann Område ligger sentralt med god dekning av branntjenesten.

27 Ambulanse Område ligger sentralt med god dekning av ambulansetjenesten PRIVATRETTSLIGE BINDINGER Det er ingen kjente privatrettslige bindinger for området. Det er en forutsetning at de to aktørene for eiendommene 34/53 og 34/418 avklarer fordeling og samkjøring ved senere utbygging av området. 7 UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Plan eller tiltak faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 8.1 INNLEDNING Mulighetsstudie Nordre del I februar 2010 ble det gjennomført en mulighetsstudie for planområdets nordre del for boligbebyggelse. Tomten og bebyggelsen Området ligger sentralt i forhold til næringsområdene i og rundt Sandsli/Kokstad/Flesland. Tomten er på mange måter omgitt og dominert av veier og nærmeste bebyggelsen er hovedsakelig eneboliger. I nærområdet ellers er det blokker, rekkehus, butikker, m.m. Det er ca. 1 km og minutters gange til Søreide lokalsentrum. Tomten er vestvendt og har god utsikt mot Grimstadfjorden. Den ligger lunt og tilbaketrukket fra sjø med gode solforhold. Med bakgrunn i den sentrale beliggenheten og de korte avstandene til kollektivtilbud er det naturlig med en fortetting av dette området. Det har vært naturlig å tenke seg at den nye bebyggelsen må bestå av moderne småblokker i kombinasjon med tett småhusbebyggelse. En ser for seg et modernistisk uttrykk, med skarp og god linjeføring. Boligblokkene er lagt slik at de følger terrenget, og at de samtidig skal utstråle en viss mykhet og tilpasning. Side 27 av 46

28 N Mulighetsstudie august 2010 I mulighetsstudien var det vist med tilkomst fra Ytrebygdsvegen i vest, dette er endret slik at tilkomst i denne planen er fra sørøst. Side 28 av 46

29 Illustrasjon fra mulighetsstudie for gnr. 34 bnr. 2 Illustrasjon av type blokkbebyggelse som kan tenkes innenfor områdene BB1-3. Side 29 av 46

30 lllustrasjon fra mulighetsstudie for gnr. 34 bnr. 2. Skråfoto sett mot Dolviken mot nord. Trafikk og støy Kilde Akustikk AS har utarbeidet rapport (datert okt.-05) for Statens vegvesen. Rapporten omhandler en beregning på hvor høy trafikkbelastning det vil være på Ringveg Vest i Ifølge notat 2556 Ytrebygdsveien, strekningen Dolvikkrysset-Kokstadveien er det beregnet at det vil passere om lag biler i døgnet. Dette vil medføre problemer med trafikkstøy for de omkringliggende boligmiljøene. Rapporten nevner videre at i de tilfellene der støynivået overskrider 55 dba for omkringliggende boliger vil det vurderes støyreduserende tiltak langs vegen i form av støyskjermer, voller eller støydempende materialer i tunellmunningene. Bolighus som har høyere støybelastning enn 55 dba med skjermtiltak langs vegen, må senere vurderes med hensyn til ytterligere støytiltak som fasadeisolering og lokal skjerming av uteplasser ved husene. Boligkomplekset vil etter byggeforskriftene dimensjoneres mot støy i henhold til gjeldende vegplaner og trafikkprognoser. I dag finnes det støyskjerming langs deler av vegtraseen som grenser til boligtomten. I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen er det blitt gjennomført ny støyanalyse utført av Sweco Norge. Denne ligger vedlagt planforslaget. Boligområdet vil få vesentlig redusert støyforholdene når byggetrinn 3 er gjennomført. Støyen da vil i hovedsak komme fra nord. (Etappe 3 ligger trolig år frem i tid). Side 30 av 46

31 Boligene bør få ekstra isolasjonstykkelse i vegger og tak iht. gjeldende forskrifter for støyutsatte boliger. Boligene bør også få innebygde altaner i form av store glasskyvedører. Altanene vil fungere som vinterhager og vil gi god tilgang på dagslys og frisk luft samtidig som glasset vil dempe for trafikkstøy. Lokale plasser for uteopphold ved boligen må skjermes til dels naturlig ved bygningers plassering og ytterligere ved strategisk plasserte jordvoller med buskbeplantning. Der hvor det er viktig med utsyn/innsyn til boligfeltet kan det vurderes å benytte støyskjermer i glass. Trafikktall for prognoseåret 2023: ÅDT (kjøretøy/døgn) / Tungtrafikkandel (%). Skilthastighetene er vist med farger på veiene: Lys blå: 50 km/t, turkis: 60 km/t, rosa: 80 km/t. Side 31 av 46

32 Parkering Parkering for felt BB1 3 vil ligge i kjeller under bebyggelsen. Plassering av parkeringskjeller er ikke vist i plankartet da dette vil være meget styrende for bebyggelsens plassering, som ennå ikke er planlagt Søndre del I planforslagets søndre del er det lagt opp til etablering av en dagligvareforretning med tilhørende parkering, samt drivstoffautomat. Det er tilrettelagt for kombinert bebyggelse for næring, tjenesteyting helt i sør. Formålene erstatter regulert boligformål i plan Bolig vurderes ikke som egnet bruk av dette arealet, p.g.a. nærhet til veg i øst og ulempene dette medfører. Området vil samlet få ny, midlertidig adkomst fra T-kryss i Nye Ytrebygdsvegen i øst og senere fra Ytrebygdsvegen i vest, etter at trinn 3 av Ringveg vest er bygget og den midlertidige adkomsten fra øst stenges. Det har tidligere vært vurdert formål forretning/kontor/industri i sør, med bl. a. større utnytting, samt en større vegetasjonsskjerm i sør. Etter eierskifte i nord og innspill fra grunneier i sør, er planen omarbeidet til foreliggende forslag. Side 32 av 46

33 8.2 REGULERINGSFORMÅL Reguleringsformål Delfelt/ underformål Areal daa Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende 14,2 småhusbebyggelse (BF) Boligbebyggelse konsentrert 10,4 småhusbebyggelse (BK) Boligbebyggelse blokkbebyggelse (BB) 11,3 Forretning/Drivstoffautomat (KBA) 6,3 Næring/tjenesteyting (N/T) 1,1 Samferdselsanlegg og Kjøreveg (KV) 5,7 teknisk infrastruktur Fortau (FT) 0,8 Gang- og sykkelveger (GS) 4,4 Annen veggrunn grøntareal 6,4 Grønnstruktur Grønnstruktur (G) 7,0 Vegetasjonsskjermer (VS) 3,5 Hele planområdet 71,1 8.3 BYGGEFORMÅL Boligbebyggelse Utbyggingsform Bebyggelsen i planområdet skal være en blanding av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Det er i illustrasjonsplanen som er vedlagt planforslaget innenfor områdene BB1 3 vist 5 boligblokker med til sammen ca leiligheter av ulik størrelse. I områdene BK1-3 i øst er det vist rekkehusbebyggelse med ca enheter. Planforslaget viser også en mulighet for blokkbebyggelse på eiendommen gnr. 34 bnr. 237 som del av felt BB3. Dette er gjort i tråd med grunneier av gnr. 34 bnr. 237 sine ønsker. Det er hatt dialog med grunneier her ved flere anledninger og senest pr. telefon Grunneier ønsker ikke at det skal vises rivingssymbol på hans bygninger da han ikke på dette tidspunkt vet når han vil realisere en fortetting av eiendommen. Pga. støy fra Ringveg Vest, er alle private uteareal innglasset med åpningsbare innglassingssystemer. Mesteparten av lekeplassene og uteoppholdsarealene blir liggende bak bygninger og blir dermed støyskjermet, mens andre felles oppholdsarealer må støysikres med f. eks. tette rekkverk/gjerder i glass, evt. i kombinasjon med andre materialer. All kjøring mellom husene må foregå på de myke trafikantenes premisser. Dette må gjenspeiles i valg av utforming og gatebelegning. Side 33 av 46

34 Grad av utnytting BRA for hele området i m 2 : Område Ca. areal bygg og parkering m 2 Areal område m 2 Utnyttelsesgrad % BRA BB % BB % BB % BK % BK % BK % Sum % Byggehøyder Byggehøyder er påført plankartet og fastlagt i reguleringsbestemmelsene. Byggegrenser Byggegrense er i hovedsak lagt 4 m fra eiendomsgrenser Kombinerte formål KBA (Forretning/Drivstoffautomat) Utbyggingsform forretning Det legges opp til bygging av en dagligvarebutikk innenfor området, der REMA 1000 har planer om å etablere seg med en butikk. Til en tomt som dette, der de bygger nytt fra grunnen av, bruker de en av sine standardmaler for utforming og dimensjonering av butikklokaler. Formål og maks. salgsareal er i tråd med gjeldende kommuneplans bestemmelse pkt. 18 Handel: "Detaljhandel med bruksareal inntil 1500m 2 kan lokaliseres uavhengig av senterstruktur innenfor kommuneplanens byggeområder." Utbyggingsform drivstoffautomat I tillegg legges det opp til etablering av en drivstoffautomat for biler, med to pumper, etter Uno X Light prinsipp i regi av REMA Her er det også standardmaler for dimensjoner. Det skal kun etableres automat og ikke ordinær bensinstasjon. Illustrasjonsplanen viser et 100 m 2 stort tak over de to pumpene. Fordeler med en slik automat i forbindelse med dagligvarebutikk, er at den tar liten plass og har alt utstyr på en sokkel (ingen teknisk bod). Den er brukervennlig, og har høyt nivå på driftssikkerhet og miljø. Utstyr og tanker er fjernstyrt og den har meget kort byggetid; kun 10 dager. Side 34 av 46

35 Prinsipp REMA 1000-butikk og Uno X Light automat (Kilde: REMA 1000) Grad av utnytting Beregning av grad av utnytting i prosent bruksareal, %- BRA: BRA for hele området i m 2 : Forretningsbygg, salgsareal 1500 Foretningsbygg, kontor- og lagerareal 300 Drivstoffautomat 100 Parkeringsareal; oppstillingsareal 25pp 450 Totalt 2350 %-BRA = Bruksareal for bebyggelse x 100 / Tomteareal = 2350 x 100 / 6300 = 37,3 % ~ 45 % Innvendig takhøyde i butikken er tilpasset REMA 1000 sin drift (5 m), og bygningens høyde er derfor satt til maks. 7 m. Det er ikke aktuelt å innrede i flere etasjer/nivåer med dette byggkonseptet. I bestemmelsene er det derfor tatt inn at bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Dette gjelder både for salgsdelen og kontor/lagerdelen. Kontor/lagerdelen har altså samme byggehøyde, men det er kun aktuelt med en etasje. En tenkt utnytting av denne delen i to etasjer (dvs 300 m2 x 2) ville kun medført en økning i utnyttingen til bortimot 48 %, som fremdeles ligger under kommuenplanens grense på 50 %. Det er tatt inn i bestemmelsene at det kan bygges en drivstoffautomat for to pumper. Pumpene skal være selvbetjente og det skal ikke være andre funksjoner i tilknytning til automaten (ikke ordinær bensinstasjon). Byggehøyder Mønehøyden er satt til maks. kote 61, som gir mulighet for forretningsbygg med saltak. Det er i bestemmelsene tatt utgangspunkt i oppføring fra kote 54, som er topp høyde utfylt areal for parkering etc., og omtrentlig samme høyde som både Ytrebygdsvegen og Nye Ytrebygdsvegen på stedet. Byggehøyden gir rom for kun en etasje i forhold til REMA 1000 sin drift, jf. ovenfor. Drivstoffautomaten har tynne lufterør som er 8 m høye, dvs opp til kote 62, og det gis mulighet for dette i bestemmelsene. Bygg som rives Gammelt bolighus, løe/verksted, garasje og mindre uthus skal rives for å bruke tomten til forretning. Dette er vist på plankartet. Side 35 av 46

36 Byggegrenser Byggegrense som vist på plankart er satt ut fra at det er hensiktsmessig og ønskelig med en byggplassering i nordre del av området, slik at det blir god plass til parkering i sørlig del i forhold til adkomsten. Det gis rom for at drivstoffautomaten kan bygges utenfor byggegrensen, men ikke nærmere enn 15 m fra senterlinje veg Kombinerte formål N/T (Næring/tjenesteyting) Utbyggingsform Grunneier ønsker å avsette dette området til etablering av et bygg for næringsvirksomheter, som f. eks. håndverksbedrifter. Det er også tenkt brukt til kurs- og undervisningsvirksomhet og til utstillings- og presentasjonslokaler. Det foreligger ikke kjente, konkrete planer eller avtaler for området pr. dags dato, men det har vært nevnt funksjoner som kjøreskole og utstillingslokaler for biler. Det skal ikke etableres trafikkgenererende tiltak i området. Illustrasjonsplanen viser kun prinsipp for størrelse og mulig plassering og orientering av et bygg på tomten, innenfor den fastsatte byggegrensen. Grad av utnytting Det legges opp til maks. bruksareal BRA= 1581 m 2 med mulig fordeling i ett bygg på fire etasjer pluss en underetasje med parkering. Beregning av grad av utnytting i prosent bruksareal: %-BRA = Bruksareal for bebyggelse x 100 / Tomteareal = 1581 x 100 / 1054 ~ 150 % Byggehøyder/etasjer Det er satt to byggehøyder innenfor dette formålet. For den vestre del av tomten er byggehøyde satt til maks. kote 68, med oppføring fra kote 54. Dette gir mulighet for et bygg på fire etasjer over terreng. For den østre del av tomten er byggehøyde satt til kote 54, som gir mulighet for en underetasje med parkering/lager. All parkering med unntak av sykkelparkering og HC-parkering skal løses i underetasjen til bebyggelsen. Bygg som rives Det er ingen bygninger på dette arealet. Byggegrenser Byggegrensen er lagt med tanke på å legge bygget vest på tomten og i nord-sørlig lengderetning, langs fremtidig lokalveg. Samtidig unngår man at forretningsområdet bak blir visuelt avsperret med et bygg på tvers av dalen mot rundkjøringen. Byggegrensen ligger 1 m fra formålsgrensen langs hele formålet. 8.4 LEK/UTEOPPHOLDSAREAL Det er vist lekeområder i illustrasjonsplanen. Disse lekeplassene er til sammen på ca 5 da. Plasseringen av lekeområdene er ikke juridisk bindende og må plasseres i forbindelse med søknad om byggetillatelse for områdene. Det må da også dokumenteres tilstrekkelige kvaliteter for lekeplassene f.eks. i forhold til støynivå. Side 36 av 46

37 Det står i bestemmelsene at det skal settes av 25 m2 felles lekeareal pr. boenhet for BB1-3 og BK1-3. Det er i reguleringsbestemmelser også vist til bestemmelser i kommuneplanen vedrørende krav til kvalitet på lekearealer. Dersom det er motstrid mellom bestemmelser knyttet til bebyggelse og bestemmelser for lekeareal skal bestemmelser for lekeareal gjelde fremfor. Den søndre delen av planforslaget inneholder ikke formål boliger, og lekeareal i dette området er dermed ikke aktuelt. 8.5 PARKERING OG PARKERINGSGARASJER For å bruke minst mulig areal på overflaten til parkering er det for felt BB1 3 forutsatt i reguleringsbestemmelser at parkering skal foregå i parkeringskjeller under bebyggelsen. Plassering av disse er ikke vist i planforslaget da dette vil låse fremtidig utbygging på tomtene uten å se dette sammen med øvrig bebyggelse på tomten. Parkeringskjeller skal være plassert innenfor byggeområdene. Parkering for nye hus i BK1-3 kan skje på overflaten og skal plasseres innenfor byggeområdene med antall fastsatt i reguleringsbestemmelser. I følge parkeringsnormen for Bergen kommune er minstekravet for parkering og sykkelparkering bolig i ytre by 1,4 plasser for bil og 2 sykkelplasser pr. 100 m² BRA. Parkeringsdekning på 1,4 pr. 100 m 2 gir ca parkeringsplasser innenfor BB1 BB3. Disse er plassert i sin helhet under 3 av blokkene. Sportsboder er også plassert i kjellerarealene. Parkeringsdekning på 1,4 pr. 100 m 2 innenfor felt BK1-3 gir ca parkeringsplasser. Område KBA skal ha parkeringsplasser pr m2 BRA. 5 % av disse skal være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Sykkelparkering skal være 6 plasser pr m2 BRA. For område N/T skal all bilparkering skje under bakkenivå og i tråd med gjeldende parkeringsnorm på utbyggingstidspunktet. HC-parkering og sykkelparkering kan skje på bakkenivå. 8.6 TRAFIKKAREAL Det er planlagt ny hovedadkomst til området fra sørøst. Eksisterende busstopp, retning nord, flyttes som følge av dette for å gi bedre plass for snubevegelse i T-krysset. Denne atkomsten er avklart med Statens vegvesen i løpet av planprosessen. Ved etablering av denne adkomsten skal eksisterende adkomst fra nordøst stenges. Det er satt krav om dette i reguleringsbestemmelser. Ved ferdigstillelse av byggetrinn 3 av Ringveg vest med ny tunnel fra Dolviken til Birkelandskrysset vil eksisterende Ytrebygdsveg bli omgjort til en lokal kjøreveg i hovedsak for felt B2. Vegen vil da betjene i underkant av 100 boliger. Det er i plankartet og bestemmelsene sikret at adkomst til boliger og næringsformål skal flyttes til vestsiden av bebyggelsen og at adkomst fra sørøst skal stenges når vegsystemet legges om. Det er planlagt fortau langs hele denne vegen frem til gangvegen i nord og vest. Gangveg langs Ytrebygdsvegen er kjørbar for de boligene som ligger langs denne vegen. Side 37 av 46

38 Vegen reguleres som offentlig veg, med rekkefølgebestemmelse om ferdigstilling før stenging av dagens adkomst i nord. Ny veg vil dermed være disponibel for alle. 8.7 STØYTILTAK Eksisterende støyskjerm langs Ytrebygdsvegen vil bli bevart som i dag. Det etableres nye støyskjermer enkelte steder for å sikre at areal for lekeplasser har best mulig støyforhold. Private uteoppholdsareal som balkonger i boligene må innglasses i tilstrekkelig støyreduserende materialer. Bygg skal oppføres med nødvendig støyreduserende tiltak i forhold til virksomhetene på eiendommene og tekniske installasjoner. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Eventuelt støyende virksomhet vil i hovedsak foregå innendørs i byggene. 8.8 AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON Det er ikke satt av eget areal til kildesortert avfall. Avfallshåndtering skal skje innenfor de enkelte boligområdene og næringsområdet. Det er sikret gode dimensjoner på vegnettet for bossbiler. 8.9 RISIKO OG SÅRBARHET Det er ikke kjent at tiltaket vil gi økt risiko og sårbarhet for ulykker og naturskade. Overvann vil bli håndtert forskriftsmessig. Tiltaksplan vurderes ikke som aktuelt i forbindelse med grunnforholdene, siden dette forutsettes å være avklart i sammenheng med vegbyggingen i området. Likevel vil eventuelle krav til grunnundersøkelser (jfr. aktsomhetskart), bli vurdert i forbindelse med rammesøknad. Risiko kan defineres som sannsynlighet kombinert med konsekvens. Risiko knyttes til uønskede hendelser. Der det blir vurdert at det foreligger en viss risiko er det ikke alltid mulig å fastslå verken konsekvens eller sannsynlighet for at en hendelse inntreffer. Det blir derfor gjort en vurdering av forholdene i planområdet der en benytter tidligere registreringer og befaring i planområdet. I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet. Konsekvens Menneskers liv og helse Miljø Materielle verdier / økonomi Katastrofalt Kritisk Alvorlig En viss fare Mer enn 1 død, eller flere enn 10 alvorlig skadde/sjuke Inntil 1 død, eller fare for inntil 10 alvorlig skadede personer. Alvorlig personskade på en eller flere personer. Mindre skader som treng medisinsk behandling. Ufarlig Ingen eller små personskader. Definisjon av konsekvens Varig skade på miljø Omfattende og langvarige miljøskader som krever større tiltak. Moderate skader på miljø, eller skader som krever mindre tiltak. Mindre skader på miljø, men som naturen selv utbedrer på kort tid. Ingen eller ubetydelig skade på miljø. Skader for mer enn kr Skader mellom kr Skader mellom kr Skader mellom kr Skader for inntil kr Side 38 av 46

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet.

I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet. Metodebeskrivelse Risiko kan defineres som sannsynlighet kombinert med konsekvens. Risiko knyttes til uønskede hendelser. Der det blir vurdert at det foreligger en viss risiko er det ikke alltid mulig

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. PlanID 1201_62570000. 04.09.2014 Risiko kan defineres som: Risiko = Frekvens x Risiko blir knyttet

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140, m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan planid Planforslag til andre gangs behandling

Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140, m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan planid Planforslag til andre gangs behandling Byrådssak 290/14 Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140, m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan planid 61340000. Planforslag til andre gangs behandling NIHO ESARK-5121-200913927-56 Hva saken gjelder: Planområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID 02391602 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.05.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. PLANENS FORMÅL Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 18.11.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum - Planforslag datert 24/11 2009 Stiklestad Eiendom Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Utvidelse av småbåthavn

Utvidelse av småbåthavn Detaljregulering for utvidelse av småbåthavn Åmøy havn, Vestre Åmøy Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Rennesøy Detaljregulering for utvidelse

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Arkivsak: 16/1518 Arkivkode: PLANR 4071 Sakstittel: PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. HTM 8.6.2017 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer