UNIVER ITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVER ITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET"

Transkript

1 UNIVER ITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET SakJF Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. nov.2012 Arkivref.: 2012/471 IST000/M0TEBOK JF Referatsaker. Orienteringssaker. 1. Referat fra møte i fakultetsstyret Fullmaktsaker orienteringssaker. 3. Referat fra møte i Stud ieutvalget og Referat fra møter i Forskningsutvalget og Avdeling for personal og organisasjon årsrapport godkjent Referat fra møte i Universitetsstyret og 25. okt Tromsø, n~e~r-k&~-~ ~C ~ ~ lnger Lise Strand heim konsulent NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret Møtedato: 01. okt Møteleder/referent: Anne Lise Ryel/Kirsti Arkivref.: 2012/471 IST000/M0TEBOK Anderssen Til stede: Anne Lise Ryel, Arild 0. Eidesen, Irene Dahi, Jussi Pedersen, Tore Henriksen, Gunnar Eriksen, Kristin Johanne Bye, Ole Martin Loe og Ingrid Fossum Forfa II: Ellers deltok: Kjersti Dahie, Lena Bendiksen, Christin Skjervold under sak IF 32/12, Kan Gabrielsen (på hele møtet.) JF OPPRETTING AV VIDEREUTDANNINGSEMNE I BARNERETT. Utsatt sak i møte Arkivref. 2011/1362/inj Fakultetet oppretter et videreutdanningsemne for bamerett på 10 studiepoeng. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Emnet skal være selvfmansierende. Enstemmig vedtak: 1. Fakultets styret oppretter et videreutdanningsemne for barnerett på 10 studiepoeng. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Emnet skal være selvfmansierende. 2. Fakultetet oppfordres til å søke UiT om prosjektmidler knyttet til fleksible studietilbud. 3. Fakultetet kan også benytte eksterne lærere til undervisningen på videreutdanningsemnet. JF REFERATSAKER i Referat fra møte i fakultetsstyret Fullmaktsaker orienteringssaker. 3 Referat fra møte i Forskningsutvalget 7. mai Referat fra møte i Studieutvalget 6.6. og Referat fra møte i Universitetsstyret 12. juni ORIENTERINGSSAKÆR Det ble orientert om følgende saker: NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

3 NIVER ITE ET I TROMSØ I 1. Studentstipender: i stipend til hver faggruppe med unntak av havrett, og 2 studentstipender til formuerett. 2. Prosjektsøknad til K.GJebsen centre of Ocean Law- søknadsperiode Fakultetets 25-års jubileum 26. oktober Digital eksamen: Første skoleeksamen høst Forsker Grand Prix, nasjonal fmale Orientering om fusjonsprosessen med Høgskolen i Finnmark. 7. Jus shjelpa i Nord-Norge fikk Rettssikkerhetsprisen 2012 sammen med de andre rettshjelptiltakene. 8. Falcultetsstyret ber om å få oversikt over fakultets samlede undervisningsressurser. JF EGENEVALUERING AV FAKULTETSSTYRET VED DET JURIDISKE FAKULTETET (Arkivref.:2012/1363/KGA) Saken ble lagt fram uten innstilling til vedtak. Enstemmig vedtak: Fakultetsstyret tar rapport om egenevaluering av fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet til etterretning. Fakultetsstyret vil gjennomføre en egenevaluering på slutten av styreperioden. JF EVALUERING AV STYRING OG LEDELSE - HØRINGSSVAR FRA DET JURIDISKE FAKULTET (Arkivref.:2012/1956/KGA) Det juridiske fakultet anbefaler at dagens styrings- og ledelsesmodell ved Universitetet i Tromsø videreføres da modellen har virket for kort tid til å gjøre endringer nå. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. JF FREMTIDIG ORGANISERING AV KVINNFORSK (SENTER FOR KVINNE- OG KJØNNSFORSKNING) (Arkivref.:2012/1329fKGA) Saken ble lagt fram uten innstilling til vedtak. Enstemmig vedtak: Kjønnsforskningen er viktig for Universitetet i Tromsø, og Det juridiske fakultet ønsker å være en aktiv medspiller og bidragsyter til Kvinnforsks virksomhet også i fremtiden. Fakultetsstyret ønsker ikke at Kvinnforsk organisatorisk knyttes til Det juridiske fakultet. Den nødvendige faglige forankringen for en formell organisatorisk tilknytning til fakultetet mangler da senterets aktivitet ikke passer inn i fakultetets strategiplaner, og kvinnerettsmiljøet ved fakultetet er for lite.

4 ~ri~ Ut fra faglig forankring synes HSL-fakultetet som den mest naturlige enhet for innpassing av Kvinnforsk. JF VEDTAGELSE AV BETENKNING FOR ]PROFESSORAT I RETTSVITENSKAP (Arkivref.: /KGA) ]Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til betenkning for professorat i rettsvitenskap. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. JIF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 (Arkivref.:2012/2695/TWO) Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten per 2. tertial 2012 til etterretning. 1[nnstfflingen ble enstemmig vedtatt. JF NOTAT VEDRØRENDE 5-ÅRIG INTEGRERT MASTER I BACHELOR + MASTER (Arkivref.: JK1)A) Til møtet ble lagt frem et notat vedr. 5-årig integrert master/bachelor + master til diskusjon i styret. Notatet var utarbeidet av Studieutvalget. Styret hadde en foreløpig drøfting av saken. Denne saken vil bli behandlet på et senere tidspunkt. Enstemmig vedtak: Fakultets styret tar notat vedr. 5-årig integrert masterfbachelor + master til etterretning. JF EVENTUELT Etter initiativ fra Arild Eidesen skal Det juridiske fakultet i samarbeid med Hålogaland lagmannsrett arrangere et seminar hvor Erik Møse (dommer i EMD) og Carl Baudenbacher (president i EFTA-domstolen) inviteres til å holde foredrag. Tromsø, den Anne Lise Ryel leder u

5 FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET FULLMAKTSSAKER Til: Medlemmer/varamedlemmer Møtetid: Mandag 26. november 2012 kl Møtested: Arldvref.: Sakliste: Styrerommet Sak. nr. Arkivref.: Tittel F-JF /2314/ Søknad om trykkestøtte Susann F. Skogvang F-JF /51621KGA Stipendiatstilling, NORRUSS, betenkning

6 FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET FULLMAKTSSAKER i tida Sak. Nr. Arkivref.: Tittel F-JF /2314/CSK SØKNAD OM TRYKKESTØTTE - SUSANN F. SKOGVANG Vedtatt på fullmakt av dekan. Susann F. Skogvang innvilges kr i trykkestøtte til publisering av sitt doktorgradsarbeid Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. F-JF /51621KGA STIPENDIATSTILLING, NORRUSS, BETENKNING Vedtatt på fullmakt av dekan. Den foreslåtte betenkningen for stipendiatstilling i jus under NFR-prosjektet Arctic Shipping through Challenging Waters vedtas.

7 UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET MØTEREFERAT f Møte i: Studieutvalget Møtedato: kl Møteleder/referent: Lena Bendiksen / Kjersti Arkivref.: 2012/871 KDA000/MØTEBOK Dahie Til stede: Geir Ludvigsen, Gunnar Eriksen, Vegard Lauvdahl (vara), Ole-Martin Loe (vara) Forfall: Vegard Helland, Kan Brodahl Det var ingen merknader til innkallingen. Til dagsorden: Vegard Lauvdahl fratrådte under behandlingen av sak /871 REFERATSAKER 1. Referat fra møte i Stud ieutvalget Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Studleutvalget. 3. Årsrapport for 2011 klagenemnda ved Universitetet i Tromsø. 4. Orientering til Fakultetsstyret, JF Melding om vedtak i klagesak. 6. Melding om vedtak i klagesak /1950 PENSUMENDRING 4. AVDELING, METODE OG PERSPEKTIVFAGET - MENNESKERET~IGHETER Vedtatt på fullmakt Pensum for 4. avdeling fra høsten 2012: Aall, Jørgensen, Rettsstat og menneskerettigheter, 3. utgave, Fagbokforlaget, Bergen 2011 s , , /2412 REDAKSJONELL ENDRING AV REGLEMENT FOR JUR-3005, OBLIGATORISK UTPLASSERING I PRAKSIS Vedtatt på fullmakt Reglement for JUR-3005, obligatorisk utplassering i praksis endres i tråd med vedlegget /32/63 SØKNAD OM EKSTRAORDINÆR EKSAMEN, HJEMMEEKSAMEN 3. AVDELING (JUR-2502) Vedtatt på fullmakt Studenten gis adgang til å avlegge ekstraordinær eksamen i (JUR-2502) i uke hjemmeeksamen med muntlig prøve NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

8 UNIVERSITETET I TROMSØ i I /2991 KLAGE OVER FORMELL FEIL I GJENNOMFØRINGEN AV SENSUR ~Å 6- TIMERS SKRIFTLIG SKOLEEKSAMEN 4. AVDELING (JUR-3003) Vedtatt på fullmakt Studentens klage over formelle feil tas ikke til følge og saken oversendes Universitetets klagenemnd for endelig behandling /2991 KLAGE OVER FORMELL FEIL I GJENNOMFØRING AV SENSUREN TIL HJEMMEEKSAMEN 3. AVDELING (JUR-2502) Vedtatt på fullmakt Studentens klage over formelle feil tas ikke til følge og saken oversendes Universitetets klagenemnd for endelig behandling /5706 ENDRING I FAGPLAN FOR 1. AVDELING (EX.FAC OG BARNERET~) Vedtatt på fullmakt Vedlagt fagbeskrivelse for ex. fac vedtas. Foreslåtte endringer i faglig innhold samt kunnskapskravet for barnerett på 1. avdeling vedtas. Endringene trer i kraft fra og med studieåret 2012/ /3720 SØKNAD OM INNPASSING AV EX FAC Vedtatt på fullmakt Søker innvilges innpassing av EX1O2 ved NLA Høgskolen for JUR /1329 FREMTIDIG LOKALISERING AV KVINNFORSK - HØRING SU anbefaler ikke at Kvinnforsk blir lokalisert hos Jur-fak. Enstemmig vedtatt /314 SØKNAD FRA RETFSHJELPSTILTAKENE OM ØKONOMISK STØTTE TIL FELLESSEMINAR I 2012 Fakultetet innvilger søknaden fra Juss-Buss i Oslo med kr ,- i økonomisk støtte til rettshjelptiltakenes fellesseminar Enstemmig vedtatt /1612 SØKNAD OM UTSATT INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER

9 UNIVERSITETET I TROMSØ Ui I -Søker innvilges utsatt innleveringsfrist til Avdelingsleder for femte avdeling gis fullmakt til å utvide denne fristen ytterligere, dersom vilkårene er oppfylt. Fristen kan dog ikke utvides utover Behandling av søknader etter reglement for valgfri del 20 andre ledd delegeres til avdelingsleder for femte avdeling. -Avdelingsleder kan ikke innvilge utsatt frist utover neste ordinære innleveringsfrist. Saker der dette er aktuelt skal behandles av Studieutvalget. Enstemmig vedtak: Saken trekkes, og legges frem for neste møte i studieutvalget. Dersom det skulle vise seg nødvendig å ta stilling til den konkrete forlengelsessaken før neste møte i SU, får prodekan fullmakt til å gjøre dette. Fullmakten strekker seg bare til å gi forlengelser i tråd med leverte sykemeldinger og for en tid tilsvarende sykemeldingstiden /4281 DISKUSJONSNOTAT TIL STUDIEUTVALGET VEDRØRENDE 5-ÅRIG INTEGRERT MASTER I BACHELOR + MASTER Studieutvalget tok notatet til orientering /4107 OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE FOR Å UTARBEIDE NY UTDAN NINGSSTRATEGI - Kristine Korsnes og Stig Solheim oppnevnes til å sitte i arbeidsgruppe for ny utdanningsstrategi ved Det juridiske fakultet. - Arbeidsgruppen ledes av prodekan for undervisning. Studentrepresentantene var ved en inkurie falt ut av forslag til vedtak. Enstemmig vedtak: - Kristine Korsnes og Stig Solheim oppnevnes til å sitte i arbeidsgruppe for ny utdanningsstrategi ved Det juridiske fakultet. - JSU får i oppdrag å oppnevne to studentrepresentanter - Arbeidsgruppen ledes av prodekan for undervisning /6188 ÅPNE FOR PRAKSISPLASSER UTENFOR NORD-NORGE Vedtatt på fullmakt For studieåret 2012/2013 åpnes det for praksisplasser også utenfor Nord-Norge, i den grad det er nødvendig for å sikre gjennomføringen av utplasseringen av studentene /4325 SØKNAD OM STØTTE TIL NYNORSK SKRIVE SEMINAR Søknaden frå Juristmållaget om kr i støtte til det årlige skriveseminaret 2012 innvilges. Støtten ut Betales ikke før fakultetet har mottatt budsjettet for arrangementet.

10 UNIVERSITETET I TROMSØ I Enstemmig vedtatt /5482 EVALUERING AV UNDERVISNING VÅR Det skal ikke benyttes studentrepresentant på oppgaveutvalgene for 4. avdeling. - Fakultetet arbeider videre med å forbedre kommentarene på øvingsoppgavene. - Når fremtiden til faget rettsøkonomi skal vurderes bør dette ses i sammenheng med det kommende forslaget til det nye rettsfilosofifaget. Studleutvalget diskuterte grundig forslagets punkt en, og utvalget kom frem til at de ønsket en bred gjennomgang av hele ordningen med studentrepresentanter i oppgaveutvalgene. Denne saken utredes for SU, og legges frem i løpet av studieåret. JSU blir høringsinstans i saken. Enstemmig vedtak: - Fakultetet arbeider videre med å forbedre kommentarene på øvingsoppgavene. - Når fremtiden til faget rettsøkonomi skal vurderes bør dette ses i sammenheng med det kommende forslaget til det nye rettsfilosofifaget /4243 KLAGE ~Å MANGLENDE GODKJENNING AV GJENNOMFØRT PROSEDYREKONKURRANSE Studentens klage på ikke godkjent deltagelse i vårens prosedyrekonkurranse tas ikke til følge. Klagen oversendes Universitetets klagenemnd for videre behandling. Enstemmig vedtatt /6188 SØKNADER OM SÆRPLASS Unntatt offentlighet Søker nr. i innvilges særplass i Tromsø Søker nr. 2 innvilges særplass i Tromsø Søker nr. 3 innvilges særplass i Harstad Søker nr. 4 innvilges særplass i Tromsø Enstemmig vedtatt. Tromsø, Lena Lauritsen Bendiksen Prodekan for utdanning Kjersti Dahle

11 UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Studleutvalget Møtedato: kl Møteleder/referent: Lena Bendiksen / Kjersti Arkivref.: 201 2/87 1 KDA000/MØTEBOK Dahle Til stede: Gunnar Eriksen, Kristin Solberg (vara), Kan Brodal, Ole Martin Loe (vara) Forfall: Geir Ludvigsen, Vegard Tobiassen Det var ingen merknader til innkallingen. Til dagsorden. Sak og ble utsatt til neste møte /871 REFERATSAKER 1. Referat fra Studleutvalgets møte Referat fra Fakultetsstyrets møte Høring vedrørende endring i UiT s opptaksforskrift SØKNAD OM MIDLER TIL UTVIKLING AV MOBILAPPLIKASJON Jusshjelpa i Nord-Norge innvilges kr i prosjektstøtte for utvikling av mobilapplikasjonen Rettshjel peren. Studleutvalget diskuterte saken og fant at dette var et svært prisverdig tiltak, men at søknaden i utgangspunktet burde behandles av dekan /dekanat. Studieutvalget har ikke rom i sine budsjetter for full inn vilgelse, men mente likevel at søknaden kunne imøtekommes med et noe mindre beløp. Studleutvalget anbefalte videre behandling av dekan /dekanat. Enstemmig vedtak: Jusshjelpa i Nord-Norge innvilges kr 5000,- i prosjektstøtte for utvikling av mobilapplikasjonen Rettshjelperen. Studieutvalget ber om at dekan /dekanat tar søknaden til videre behandling SØKNAD OM UTSATT INNLEVERINGSFRIST Vedtatt på fullmakt : Søknaden om utsatt innleveringsfrist innvilges, og ny frist settes til NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

12 UNIVERSITETET I TROMSØ I SENSORKORPS FOR 5. AVDELING OG LLM Personene som fremkommer av vedlagte liste oppnevnes som sensorer for 5. avdeling og programmet Master of Laws in Law of the Sea i perioden Tilleggsoppnevning i perioden delegeres til administrativ behandling. Enstemmig vedtatt RAMMER FOR UTSETTELSE AV INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER. Saken utsettes /2391 DISPENSASJON FRA STUDIEPLANEN PKT OG Vedtatt på fullmakt : Søker innvilges rett til å begynne på 2. avdeling studieåret 2012/13. Søker må bestå JUR-0500 høsten 2012 for å kunne stille til JUR-i 004 våren JUR-i 004 må være bestått før søker kan begynne på 3. avdeling høsten Studleutvalget ønsker en oppfølgingssak, der formålet er å bli gjort kjent med hvordan det går med de studentene som innvilges dispensasjon fra studieplanens punkt og Enstemmig vedtak: Studieutvalget ber administrasjonen utarbeide en egen sak der disse dispensasjonssakene de siste 3 4 årene gjennomgås /5586 OPPRETTELSE AV RET~SFILOSOFI SOM SEMIOBLIGATORISK FAG PÅ 4. AVDELING. Alternativ A: Faget rettsfilosofi opprettes som semiobligatorisk fag på 4. avdeling. Faget skal bestå av de tre hovedtemaene arbeidsgruppa foreslår: Hva er rettsfilosofi? Rettsfilosofi og juridisk metode. Og rettsfilosofi og fagdebatt. Faget startes opp våren Alternativ B: Faget rettsfilosofi opprettes som semiobligatorisk fag på 4. avdeling. Faget skal bestå av de tre hovedtemaene arbeidsgruppa foreslår: Hva er rettsfilosofi? Rettsfilosofi og juridisk metode. Og rettsfilosofi og fagdebatt. Faget startes opp våren Enstemmig vedtak: Faget rettsfilosofi opprettes som semiobligatorisk fag på 4. avdeling. Faget skal bestå av de tre hovedtemaene arbeidsgruppa foreslår: Hva er rettsfilosofi? Rettsfilosofi og juridisk metode. Rettsfilosofi og fagdebatt. Faget startes om mulig opp våren 2013, og senest våren Skissen for fagplanen må gjennomarbeides og vedtas av studleutvalget i neste møte.

13 UNIVERSITETET I TROMSØ I /4842 VURDERING AV FAGET RET~SØKONOMI PÅ 4. AVDELING Faget rettsøkonomi opprettholdes som semiobligatorisk fag på 4. avdeling. Faget må utvikles videre, spesielt i forhold til undervisningskrefter (interne og eksterne). Studentene må gis en presentasjon av faget ved semesterstart. Presentasjonen bør holdes av faglærerne. Fagets stilling bør vurderes på nytt om et år. Studleutvalget diskuterte saken grundig. Utvalget mente at det var uhensiktsmessig å gjøre reduksjoner i det semiobligatoriske tilbudet på 4. avdeling så sent ut i høstsemesteret. Videre la Studieutvalget avgjørende vekt på uttalelsen fra faglærer og anbefaling fra avdelingsleder, og ønsker derfor å videreføre tilbud om rettsøkonomi våren Det skal ta stilling til videreføring av faget etter endt evaluering våren Studleutvalget ønsket ikke å si noe om videreutvikling av faget og bruk av undervisningskrefter. Studleutvalget mener heller ikke at det skal være særlige regler for presentasjon av dette faget ved semesterstart. Enstemmig vedtak: Faget rettsøkonomi opprettholdes som semiobligatorisk fag på 4 avdeling. Faget skal evalueres i løpet av våren ENDRING AV PRAKSIS VED BOKKONTROLL Saken utsettes /1950 ENDRINGER I FAGET RETrSHISTORIE, 2. AVDELING Kapittel 1,4, 5, 6 og 7 i Dag Michalsens bok Rett en internasjonal historie (1. utg. 2012) erstatter dagens pensum i rettshistorie: Faget endrer navn fra Norsk rettshistorie i et europeisk perspektiv til Rettshistorie. Rettshistoriske årstall blir tillatt hjelpemiddel på skoleeksamen. Enstemmig vedtatt /5706 NY FAGPLAN FOR METODEFAGET PÅ 3. AVDELING Ny fagbeskrivelse for metodefaget på 3. avdeling vedtas slik det følger av vedlegget. Endringen trer i kraft straks. Enstemmig vedtak:

14 UNIVERSITETET I TROMSØ Ny fagbeskrivelse for metodefaget på 3. avdeling vedtas med de endringer fremkommet på møte. Endringen trer i kraft straks /5172 UTDANNINGSSTRATEGI ( ) Studleutvalget anbefaler vedlagte Utdanningsstrategi for perioden Studieutvalget anbefaler at Fakultetets strategiarbeid samkjøres med UiT s overordnede strategiarbeid Enstemmig vedtatt /1452 Budsjettinnspill 2013 Studieutvalget ber om at det settes av følgende midler for budsjettåret 2013: Budsjett Budsjettpost 2013 Støtte til studentorganisasjoner Støtte til studentreiser Kvalitetssikringsmidler Diverse aktiviteter, seminar mv Totalt Vedtatt på sirkulasjon Tromsø, Lena Lauritsen Bendiksen prodekan for utdanning Kjersti Dahle studiesjef

15 UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Forskningsutvalget Møtedato: 6. september2012 Møteleder/referent: Johan Aulstad/Tine Hågensen Arkivref.: 2012/83 TMHO23/01 2 Til stede: Johan Aulstad, Markus Hoel Lie, Irene Vanja Dahi, Jussi Pedersen, Erik Eidjarn og Tine Hågensen (administrasjonen) Forfall: Christin Skjervold (administrasjonen) Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. FU Referatsaker 1. Referat fra møte i Forskningsutvalget 12. juni 2012 godkjent på sirkulasjon 2. Oversikt over søkere til de utlyste stipendiatstillingene 3. økning i antall opptrykte avhandlinger til disputas vedtak fra dekan 4. Uttelling i timeregnskapet etter fullføring av pedagogisk mappe endring av rutiner 5. Sak F-FU Oppnevning av ny biveileder for Maria Das Neves 6. Sak F-FU Søknad om veiledning i forlenget stipendiatperiode Jorun I. Rui Merknader til referatsakene: 2: FU ønsker å være en større del av prosessen fram mot ansettelse av nye doktorgradsstudenter. FU synes det bør være større fokus på sammensetning av ansettelseskomiteen i forhold til hvilke rettsområder stillingen omfatter. FU ønsker derfor oversikt over søkerne, slik at FU kan komme med innspill til dekan i forbindelse med oppnevnelsen av komiteen. 4: FU ønsker en presisering på hvorvidt denne endringen også innbefatter de som allerede er i gang med pedagogisk mappe, eller om det kun gjelder for de som starter med pedagogisk mappe etter rutineendringen. 6: FU synes spørsmålet om lønn og spørsmålet om veiledning i forlengelser bør henge sammen, da det fremstår noe byråkratisk at det skal behandles i to runder. Til neste møte: FU ønsker å diskutere lønn og veiledning i forlengelser og omarbeidingsfaser på et generelt grunnlag. Hvordan praksis ønsker vi? FU ønsker også en avklaring av hvilke regler som gjelder i forhold til lønn etter en stipendiat har levert. Skal han ha lønn fram til bedømmelse, fram til disputas eller fram til eventuell ansettelse som førsteamanuensis? FU Horing utkast til revisjon av Forskrift for graden doctor philosophiae FU ønsker det presisert i 31 (3), hva som ligger i atfristen for omarbeiding normalt ikke skal være lengre enn tre måneder. Hvilke unntak skal kunne gjøres gjeldende? Utover dette har ikke FU noen innspill til utkastet. NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

16 UNIVERSITETET I TROMSØ I FU Veiledningstimer rutiner for rapportering Enstemmig vedtak: Dagens rutiner for rapportering av veiledningstimer opprettholdes. Samtidig ser forskningsadministrasjonen og prodekan på tiltak som kan bedre kommunikasjonen mellom fakultetet og de ulike veilederne, og også mellom veileder og den enkelte doktorgradsstudent. Slike tiltak kan eksempelvis være å legge til konkrete spørsmål i skjemaet for framdriftsrapportering som omhandler innlevering av tekst, blant annet hvor mange sider tekst som er levert til veileder, for å avdekke tilfeller hvor doktorgradsstudenten ikke har levert tekst. Et annet tiltak er å ha større fokus på kvalitet og mengde på veiledningen under medarbeidersamtalene mellom prodekan og doktorgradsstudentene. Administrasjonen skal bidra med mer informasjon om utbetalingsrutiner, permisjoner og andre relevante forhold, til veiledere og doktorgradsstudentene. FU Rapport fra midtveisevaluering Jussi Pedersen Enstemmig vedtak: Forskningsutvalget tar rapport fra midtveisevalueringen av Jussi Pedersen til orientering. FU Rapport fra midtveisevaluering Vegard Helland Enstemmig vedtak: Forskningsutvalget tar rapport fra midtveisevalueringen av Vegard Helland til orientering. FU Framtidig lokalisering av KVINNFORSK boring Enstemmig vedtak: FU anbefaler ikke en samlokalisering med KVINNFORSK. Eventuelt I forbindelse med at fakultetet neste år er arrangør for DNDS, ble tema for konferansen diskutert, og Forskningsutvalget ble enig om følgende tema; Rettsdogmatisk metode i en rettsvitenskaplig kontekst Tromsø, Johan Aulstad Prodekan Tine Hågensen førstekonsulent

17 UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Forskningsutvalget Møtedato: 12. oktober 2012 Møteleder/referent: Johan Aulstad/Tine Hågensen Arkivref.: 2012/83 TMHO23/01 2 Til stede: Johan Aulstad, Irene Vanja Dahi, Svein Kristian Arntzen, Erik Eldjarn, Tine Hågensen og Christin Skjervold (administrasjonen). Markus Hoel Lie og Jussi Pedersen kom litt sent. Forfall: Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. FU Referatsaker 1. Referat fra møte i Forskningsutvalget 6. september 2012 godkjent på sirkulasjon. 2. Statistikk fra NIFU over doktorgrader i første halvår Innføring av semesterregistrering i StudentWeb for ph.d.-studenter fra våren Det var ingen merknader til referatsakene. FU Forskningsmidlerfor 2013 Vedtak: Forskningsutvalget ber fakultetsstyret om kr til diverse forskningsaktiviteter i Vedtatt med 4 mot i stemme. Svein Kristian Arntzen vil ha det tilføyd at han ønsket posten Diverse forskningsaktiviteter øket noe for å stimulere til økt aktivitet i forskergruppene. FU Budsjettprosessen 2013 lnnspill til årspian for Det juridiske fakultet Enstemmig vedtak: Forskningsutvalget anbefaler at fakultetet skal ha fokus på områdene; Forskerrekruttering, Forskerutdanning og Vitenskapelig publisering i Forslag til tiltak innarbeides i fakultetets årsplan for FU Plan for arbeidet med DNDS 2013 På bakgrunn av en henvendelse fra Kåre Lilleholt, ble det diskutert om seminaret burde legges til senteret i Paris til neste år. Forskningsutvalget er positiv til dette, så det arbeides videre med Paris som utgangspunkt for DNDS Forskningsutvalget foreslår at det settes sammen en arbeidsgruppe med Tine Hågensen fra administrasjonen sammen med en faglig ansatt og to stipendiater. Forskningsutvalget har også satt sammen en konkret liste med forslag til foredragsholdere. NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

18 UNIVERSITETET I TROMSØ I Tromsø, Johan Aulstad prodekan Tine Hågensen førstekonsulent

19 I 5 I 0 ADMINISTRASJONEN AVDELING FOR PERSONAL OG ORGANISASJON odkjent rkiv: 2009/3879

20 UN ER I I ROMSØ ~TI~ Sammendrag Resultatmål Inn kjøp Resultat. 1. Redusert vektet fdrbruk av A4-papir 1. Nedgang vektet forbruk på ca 50 % med 10% innen utgangen av 2011, sammenlignet med forbruket sammenlignet med forbruket i Stille konkrete miljøkrav til produkter 2. Det er stilt miljøkrav i33 % av og prosesser ved innkjøp. anbudene og 115% av anbudene i Forbruk av engangsmateriell skal 3. Betraktelig reduksjon i forbruk av reduseres. papir og a~ fall ved fellestoaletter der det er montert håndtørkere. Prøveprosjekt med porselensservise i Administrasjonsbygget er bare delvis gjennomført pga. begrenset plass til utstyr. Energi 4. Bygg tilhørende gamle UiT skal ikke 4. Forbruk økt til hhv. 292 og øke forbruk over 273kWh/m2, bygg 3O8kWh/m2. økningen forklares ved tilhørende gamle HiTø skal ned mot at energi til Stallo (fra 2008) og til 26OkWhfrn2. oppvarming av fortau (fra 2010) er tatt med i statistikken. 5. Oljefyringsanlegg skal utfases. 5. Oljefyring brukes som Back up. Avfall 6. øke sorteringsgrad og andel 6. God tilbakemelding om kildesortering miljøstasjoner på U1T. fra enheter. Antall miljøstasjoner er økt. 7. Produsere minst mulig avfall. 7. Mengden av kjemisk, biologisk, radioaktivt, problem og smitteavfall. varierer fra år til år. Mengden EE-avfall. er økende ved UiT. Det er vanskelig å si noe generelt om produksjonen av øvrig avfall er økende e!ler minkende Det er økende grad av kildesortering. Transport. 8. øke antall videokonferanser med 8. Antall videokonferanser økt med over 25% sammenlignet med nivået i 130% i 201 I sammenlignet med nivået i Andelen fleksible studier har hatt en jevn økning i omfang. 9. Stimulëre til økt bruk av miljøvennlig 9. To tiltak gjennomført. Sykkelaksjon transpolt og neste avgang. Informasjonstiltak Bevisstgjøre tilsatte og studenter om Studenter fikk i forbindelse med viktigheten av det å ha en bevisst semesterstart 2010 opplysning om

21 N holdning til miljøledelse, og miljøledelse ved UlT. betydningen av egen innsats for Nettsider videreutviklet mht. relevant milijøet. informasjon om miljøledelse. Holdningsskapende arbeid er i svært liten grad gjennomført ved fakulteter og enheter på samme nivå. Inn kjøp 1. Papirforbruk. Nedgangen i forbruk av papir er stor. Følgende tiltak er gjennomført: 2-sidig utskrift standardiseres, alle skrivere håndterer 2-sidig utskrift. I tillegg settes sort/hvit som standard på fargeskrivere, men dette kan overstyres av bruker. ITAs satsning på Follow-me løsningen (sikker utskrift) i 2011 har gitt positive resultater. Denne er aktivert på ca. 60 utskriftsenheter. Forsiktige anslag antyder en reduksjon i papir-forbruk på % grunnet denne løsningen. Det er oppfordret til mer bruk av fronter fremfor utskrift. Fokus på å kjøpe riktig papir med tanke på kvalitet/pris og miljø. Følgende statistikk (tabell 1) er utarbeidet med tanke på forbruk av A4 papir ved Universitetet i Tromsø, i tidsrommet Tabell I forbruk A4 papir ved LJIT Gjenno I Nedgang Nedgan Arkpr År pris msnitts pr Beløp Antall ark forbruk total- Antall studenter Antall årsverk Til sammen årsverk! student forbruk g vektet ark fra 2005 fra , , ,72% , ,53 % , ,66% , ,05 % ,23% , ,60% 2009* 0, ,63% 2009*~~ 0, ,39% , ,27% , ,63% , ,72% 2011*** 0, ,56% , ,54% 2011**** 0, ,46% , ,48% * Forbrukt beløp på 6802 av UIT fratrukket forbruket ved avdelingene fra tidligere Høyskolen i Tromsø ** Forbrukt beløp på 6802 av UiT inklusive forbruket ved avdelingene fra tidligere Høyskolen i Tromsø ~ Statistikk fra avtaleleverandør på kopipapir Beregnet papirforbruk inkludert forbruk på Multimaskiner med full-service avtale I 2010 gikk universitetet til anskaffelse av et antall Multimaskiner med full-service avtale som inkluderer kopipapir og påfylling av dette. Det er snakk om totalt 12 maskiner, som alle er stasjonert ved Helsefak. Forbruket til disse maskinene er ikke med i statistikken for Statistikken ovenfor vil imidlertid, uten disse maskinenes forbruk, ikke vise hele sannheten

22 I ITRO 5 U~TI~ om det totale papirforbruket ved UIT. Det er derfor lagt inn som 2 linjer, hvor ~ er sammenlign bar med 2010, og ~ er inkludert de nevnte maskiner. Den totale vektede nedgang er på ca. 50 %, kan leses av nederste rad. Forbrukt papir for maskinene med full-service avtaler er stipulert til ark i Papirforbruket har imidlertid gått ned med ca. 20 % siste år, i følge tall fra leverandør. Det antas at hovedårsaken er at ITAs satsn ing på Follow-me løsningen (sikker utskrift) i 2011 har gitt disse positive resultater. Løsningen ble implementert høst 2011, og det forventes at reduksjonen i papirforbruk vil være betydelig høyere i I ny rammeavtale for kopipapir, gjeldende fra , er det fokusert på et mer ensartet utvalg av produkter, og økt volum pr produkt. Tanken bak det var å bidra til holde en positiv utvikling for prisnivået, samt sterkere fokus på at det kjøpes riktig papir med tanke på kvalitet! pris og miljø. For dårlig papirkvalitet vil føre til et høyere antall ark forbrukt, mens for høy kvalitet vil føre til en høyere pris enn nødvendig. Et av hovedarbeidsområdene til KSA er å tilrettelegge informasjon for ansatte og studenter på Uit.no, slik at det ikke er behov for å ta utskrift. Informasjonen er tilgjengelig på web når noen trenger den. Dette reduserer papirforbruket på U1T. Årsrapport om lokalt HMS-arbeid for 2010 og 2011 (tabell 2) viser at det er gjennomført tiltak for å redusere forbruk av papir ute på enhetene. Tabell 2 bes~are1ser fra HMS rapport om tiltak Har enheten innført tiltak for å redusere årlig innkjøpt mengde A4 papir? Ja Elektronisk fakturabehandling Et tiltak for å redusere papirforbruk er innføringen av elektronisk fakturabehandling (heretter e-faktura) skal være implementert fra Det er her forutsatt at det offentlige kravet om at alle statlige virksomheter skal kunne motta inngående elektroniske fakturaer (e-faktura) fra 1. juli Elektronisk fakturabehandling av skannede papirfaktura ble innført ved UiT i UiT plan la innføring av e-faktura i løpet av 2011, i samarbeid med vår systemleverandør Unit4 Agresso. Som følge av at sentrale personer i økonomiavdelingen på utvikling og systemdrift har gått over i annen jobb medio 2011, har dette arbeidet blitt noe forsinket. Det har vært prioritet å bygge opp ny kompetanse på daglig drift av Agresso fremfor videre utvikling. Ny tidsfrist for innføring av e-faktura er 1.juli 2012, som også er den dato næringslivet får pålegg om å bruke e-faktura til Staten. Løsning for mottak av e-faktura er tilgjengelig i Agresso, og fra og med 1. mars 2012 skal det være tilgjengelig løsning for utgående faktura. Arbeidet med implementering er i planleggingsfasen. Unit4Agresso har tidligere gitt tilbud på den delen som gjelder mottak av faktura, og er i dialog om totalløsning. Parallelt med dette tilegner personer ved systemdrift seg teknisk kompetanse på systemet, og utarbeider

23 I S ~TI~ fremdriftsplan for innføring av løsningen. Elektronisk fakturabehandling erforventet å være ressursbesparende og samtidig gi miljømessig gevinster. 2. Av påbegynte an budskonkurranser i 2011, har 13 av 39 saker (33 %) inkludert miljøkrav og - hensyn i en eller annen form i konkurransegrunnlaget. Til sammenligning var det inkludert miljøkrav og -hensyn i 4 av 26 saker (15 %) for Det er ikke satt noe mål for hvor stor andel av anskaffelsene som skal ha inkludert miljøhensyn, og det er heller ikke særlig hensiktsmessig å sette et slikt måltall. Dette med tanke på at typer anskaffelser varierer stort fra år til år, og at det ikke er relevant å ha dette som et fast krav i alle konkurranser. Det presiseres at det ved alle anbudskonkurranser gjøres en vurdering av de krav og kriterier som skal være en del av grunnlaget, og herunder vurderes også miljøkrav. Å stille miljøkrav forutsetter oppfølging og nødvendig kompetanse. Dette for å kunne stille hensiktsmessige og evaluerbare krav, samt med tanke på etterarbeid i forhold til hvordan avtaleleverandøren følger opp sine miljøforpliktelser. Det er i konkurransen ikke anledning til å stille krav om at leverandøren er for eksempel Svanesertifisert, Miljøf~ rtårn osv noe som enkelt kan dokumenteres i form av et sertifikat. Man har imidlertid mulighet til å stille krav om at leverandøren opp~iier alle krav til sertifisering etter Svanens kriter!er ~. Da skal man i tillegg til de leverandører som innehar sitt sertifikat ta stilling til om også andre leverandører oppfyller kravene til tross for at de ikke innehar sertifikat. Dette gjør det nødvendig med svært høy kompetanse om de krav til sertifiseringer som hver sertifiseringsordning stiller, for å kunne etterprøve leverandørens faktiske oppfyllelse. Avdeling for økonomi har på nåværende tidspunkt ikke den kompetansen som kreves for en slik etterprøving. 3. Det er montert håndtørkere i Teorifagbygget hus 3 og et antall av fellestoaletter på MH bygget. Både papirforbruk og avfall er betraktelig redusert. Flergangsservise er ikke kjøpt inn til felleskantinen ved administrasjonen, kun kopper. Kantinen har begrenset plass til mer utstyr og det er ikke tilrettelagt for dette. Mengde avfall ble i 2010 registrert for ukene 15, 16 og 17 ved felleskantinen, administrasjonsbygget. Dette er ikke fulgt opp med nye registreringer. Energi 4. Tabell 3 viser at forbruk av energi er gått opp de siste årene. Årsaken til økningen i det totale energiforbruket fra 2009 til 2011 kan forklares at oppvarming av fortau ble innført i totalforbruket fra Det foreligger ikke noe estimat over hvor stor andel gatevarme har på energiforbruket. Stallo ble innført høst 2007, det er estimert at denne øker totalforbrulçet med ca. 10 kwh/m2. Tabell 3 Spesifikt energiforbruk (kwh/m2) i universitetets totale bygningsmasse i perioden

24 NI ET MSØU~~TI~ * Det er ikke utarbeidet spesifikt forbruk for bygg tilhørende gamle HiTø for årene 2010 og Forbruket fremkommer for gamle HiTØ bygg i tabell4 Energi til oppvarming og forbruksvann innenfor Campus i Breivika forsynes i hovedsak fra fjernvarmeanlegg, via vannbåret varmesystem. Bygg utenfor Campus har kombinasjon oljef~ r/elektrokjele og ren elektrisk oppvarming. I deler av gangveier, fortau og inngangspartier er det montert gatevarme med varmekabler og varmerør. Energi til belysning og bygningsdrift overvåkes og styres via sentralt driftskontrollanlegg for optimal teknisk og økonomisk drift. Høsten 2008 ble det installert måleutstyr for registrering av energiforbruket pr. år, døgn og time på flere større energikrevende bygg. Omlegging av energimålere for måling av forbruket til hvert enkelt bygg ble iverksatt 2007 og ferdigstilt sommeren Tidligere var det felles energimåling til flere bygg. De siste år har det vært lagt vekt på trimming av energikrevende tekniske anlegg, fornying og nøye oppfølging av energiforbruket. Generelt øker energiforbruket hvert år på grunn av nye installasjoner av teknisk/medisinsk utstyr til forskningsvirksomhet. Tabell4viserforbruk i utvalgte bygg. Det spesifikke energiforbruket (tabell 5) kan awike fra år til år ikke bare på grunn av ulikt forbruk, men også på grunn av ulike måter å regne ut dette tallet (ulike måter å beregne areal og/eller driftstid). Tabell 4 Spesifikt energiforbruk i utvalgte bygg, kwh/pr m2 Spesifikt energiforbruk (KWh/m2) pr år. År Adm. bygget Farmasibygget NFH MH Krognessveien ~ Mellomveien *Strandveien Teorifagbygget Naturfagbygget *Strandveien har manko i tabellen på grunn av problem med åfrembringe talifra Tromsø Kommune. Dette fordi U!T ikke er huseier. Årsrapport om lokalt HMS-arbeid (tabell 5) viser at det er innført tiltak ved enhetene for å redusere energ ibruken. TabelJ 5 besvarelser fra HMS rapport om tiltak for å redusere energibruken Har enheten innført tiltak for å redusere energi bruken? a i prosé

25 NI ERS I R LPfiTI~ 5. Eksisterende oljefyringsanlegg ved Naturfagbygget brukes som back-up dersom det er dårlig tilgang på elektriskkraft. Normalt brukes elektrisk kraft til oppvarming av bygget. BEA vurderer etablering av fjernvarme fra Troms kraft Breivang er under planlegging for nødvendig ombygging for tilpassing til universitetets behov for fremtiden. Eksisterende oljefyringsanlegg vil bli utfaset nå bygget blir rehabilitert og en vil inngå avtale med Troms Kraft for innlegging av fjernvarme. Fjernvarmeledning vil bli lagt inn til bygget Bygget blir oppvarmet avfjernvarme når rehabilitering av bygget erfulført. Teknologibygget er under prosjektering. Dersom det er mulig vil overskuddsvarmen fra nye Stallo bli brukt til oppvarming av både Teknologibygget og Teorifag bygget. Avfall 6. Tabell 6 viser mengde og sortering av farlig avfall fra U1T (ulik kjemisk avfall er summert opp til tabellen). Den største avfallsfraksjonen ved UIT er restavfall. All restavfall (blandet avfall, trevirke, emballasje, papir, plast, våtorganisk og metaller) er summert opp fra rapporter fra Perpetuum. Det arbeides målrettet for å redusere mengde restavfall. UiT arbeider kontinuerlig for å begrense total avfallsmengde, øke andel avfall til gjenvinning, utvikle effektive systemer for håndtering av avfall, utplassere avfallsbeholdere og miljøstasjoner og med god skilting og merking. Filosofien er at det skal være lett for avfallsprodusenten å sortere rett. Tilbakemelding fra enhetene viser at det i stor grad er tilrettelagt for kildesortering (se årsrapport om lokalt HMS-arbeid). Tabell 6 Farlig avfall og sum restavfall fra 13Ff. Type avfall EE-Avfall Kjemikalier Problemavfall = Smittea all Radioa ~ Kadaver/biologisk Sum farlig avfall Sum restavfall Mengden og fordelingen av farlig avfall vises i diagram 1. Problemavfall fikk oppsving i etter avgjørelse om at intet avfall fra laboratorier skulle regnes som restavfall. Radioaktivt avfall produseres i betydelig mindre mengder, illustrert i diagram 2.

26 ul o sø~,rvê Farlig avfall ~EE-AvfaII ~KjemikaIier Problemavfajl ~SmitteavfaII 5000 Radioaktivt Kadaver/biologisk Diagram farlig avfall fra UiT i kilo 1200 Radioak ivt avfall Radioaktivt Diagram 2 Radioaktivt avfall fra UiT i kilo I handlingspianen for 2010 skulle det utredes anskaffelse av isoporpresse ved Strandveien. Tromsø kommune sorterer ikke ut isopor og en ser ikke noen grunn til å anskaffe presse i og med at Strandveien skal fraflyttes samt at det er minimal plass for plassering av utvendig isopor presse. 7. Fra satsingsområdet innkjøp ser vi at forbruket på A4 papir og tørkepapir er sunket betraktelig.

27 N I OMØ ~TI~ Transport 8. Antall videokonferanser har økt fra 120 i år 2009 til 277 i år 2011 (tabell 7). Tabefi 7 antall videokonferanser Universitetet har i dag tre studioer for videokonferanser som driftes av U-vett for fellesskapet. Videokonferanser og telefonmøter har mange bruksområder: møter og undervisning, eksamener, disputaser og konferanser. Alle de store auditoriene på Teorifagbygget har også installert videokonferanseutstyr. Dette utstyret har i mindre grad vært brukt. Det er etablert videokonferanserom også ved flere fakulteter/enheter, dette gjenspeiles i årsrapport om lokalt HMS-arbeid fra 2010 til Disse viser stor økning at enhetene har innført tiltak for å øke antall videokonferanser (tabell 8) Tabell 8 utvikling av videokonferanser ved fakultetene Har enheten innført tiltak for å øke antall videokonferanser? ~osent Det holdes kurs/seminarer i praktisk bruk av videokonferanser, og gis gratis support/støtte i forbindelse med alle videokonferanser. For å senke terskelen for bruk av utstyret har U-vett dedikert en person til support/teknisk støtte i forbindelse med videokonferanser. Basert på svarene i bestillingsskjemaet ser det ut til at omtrent halvparten av videokonferansene er en direkte erstatning av reiser. Bruken av videokonferanser er økende, men det antas at en markedsføringskampanje vil øke bruken ytterligere. Det samme gjelder bruk av telefonmøter. Ett tiltak kan være møte med alle nye ledere for å markedsføre tjenesten. Fleksibel utdanning har hatt en jevn økning i omfang. 25 nye prosjekter fått tildelt midler for 2011 og Gjennom nettprogrammet Fronter gis studentene tilgang til en rekke ressurser på nettet. Videokonferanser bidrar selvsagt også til studier utenfor campus, og i tillegg har vi idag PC-baserte løsninger for sanntids kommunikasjon (Elluminate, Lyncog Adobe Connect). Fleksibel utdannings betydning for miljø og ressursutnytting er vanskelig å tallfeste. Universitetet hadde i 2011 et trettitalls ulike utdanninger fleksibelt tilrettelagt. Om vi regner studier som bare benytter nettressurser vil dette tallet være vesentlig høyere. En mer presis forståelse av hva fleksible studier defineres må derfor etableres om vi skal kunne tallfeste omfanget. 9. Sykkelaksjonen sykle til jobben blir gjennomført sommermånedene fra mai til september. Dette tiltaket gjennomføres i samarbeid med UiT BIL. Ansatte og studenter får tilbud om

28 N RS T MSø ~TI~ vedlikehold av privat sykkel og mulighet å registrere aktive dager. Blant deltakere som kom seg til og fra jobb på egen maskin blir det trukket ut en vinner av ny sykkel. KSA har i samarbeid med mpower utviklet neste avgang for UiT. På nettsidene (uit.no/studenter/studiehverdagen/nesteavgang) er det informasjon om bussavganger fra Universitet, og det er utviklet et informasjonssystem for mobiltelefon om bussrutene i Tromsø. Kort sagt er det mulig å sende en SMS til et tlf.nr og få tilbake deler av bussruten for Tromsø. Den delen av bussruten som gjelder for det stoppestedet som det ønskes informasjon om. Tjenesten neste avgang hjelper studenter og tilsatte til at de lett får oversikt over busser til og fra UiT og eget definert sted tilpasset eget bruk KSA har ikke gått ut med informert om neste avgang til ansatte eller studenter, og vurderer tjenesten som ikke tilfredsstillende i brukergrensesnitt. BEA vil, i samråd med universitetsdirektøren, avvente inntil videre utredningen om innføring av parkeringsavgift. Informasjonstiltak Til årsrapport om lokalt HMS-arbeid 2010 og 2011 ble enhetene spurt om deres arbeid med miljøledelse. Resultatet fra disse rapportene er oppsummert i tabell 9. Besvarelsene antyder at det utføres lite holdningsskapende arbeid tilknyttet satsningsområdene innkjøp, energi, avfall og transport. Tabell 9 arbeid med niiljoledelse på enhetene Har enheten utført holdningsskapende arbeid tilknyttet satsningsområdene? i: Ja Konklusjon Målsetningene for handlingsplan er i stor grad oppfylt. Avvikene kan stort sett forklares med manglende tall eller målinger, nye tiltak og målinger eller økende grad av målinger. Største utfordring for aktivt miljøarbeid ligger i gjennomføringen av holdningsskapende arbeid ute på enhetene.

29 UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETSDIREKTØRE IT MØTEREFERAT Møte i: UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 26. september 2012 kl Møteleder: Rektor Jarle Aarbakke Sted: Høgskolen i Finnmark, Alta Arkivref.: 2012/89 IBAOO6/M0TEBOK Til stede: Jarle Aarbakke rektor Herbjørg Valvåg ekstern representant Heidi Meland ekstern representant Svein Bjørkås ekstern representant Pål Brekke ekstern representant Siw Skrøvset vitenskapelig representant Geir Runar Karisen vitenskapelig representant Maiken Bjørkan midlertidig vitenskapelig representant Ina Tandberg studentrepresentant Marius Hansen studentrepresentant Forfall: Hege Devold Tekn/adm- representant Prorektorer: Curt Rice prorektor for forskning Administrasjonen: Lasse Lønnum universitetsdirektør Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør (referent) Asbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektør Bjarte Toftaker personalsjef sak Kjetil Kvalsvik seniorrådgiver sak Tromsø, Britt Elin Steinveg ass. Universitetsdirektør NO-9037 Tromsø. Sentralbord: Faks:

30 UNIVERSITETET I TROMSØ T I Kl Kl Kl Møte i Universitetsstyret Felles styreseminar med Høgskolen i Finnmark Styremøte for UlT Innkalling og saksliste ble godkjent. SAKSKLISTE Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: S /90 Referatsaker /6172 Delegering av fullmakt for godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2012 S /4672 Forslag til møtedatoer for UiT-styret /3536 Lokale lønnsforhandlinger /4529 Grunnlag for fusjon - Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: /2872 Forskningsrapport /691 Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet ved U1T for 2011 SAK REFERATSAKER (Arkivref.: 2012/89) 1. Referat fra universitetsstyremøte 12. juni Saker behandlet på fullmakt i perioden Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte Tromsø Museum Universitetsmuseet, referat fra museumsstyret Senter for samiske studier, referat fra senterstyret Læringsmiljøutvalget, referat fra møte i mai Studentparlamentet, valg av studentrepresentanter til universitetsstyret Studentparlamentet, valg av varastudentrepresentanter til universitetsstyret Riksrevisjonen, brev Regnskapet for 2011 avsluttende brev 10. Revidert nasjonalbudsjett 2012 endelig tildelingsbrev studieplasser 11. Kunnskapsdepartementet, brev NOU 2012:14 Rapport fra 22.juli-kommisjonen 12. Ku nnskapsdepartementet, brev Regjeringens eierpolitikk åpenhet og dialog om statens eierskap 13. Fakultet for naturvitenskap og teknologi referat fra fakultetsstyremøte Valg til u niversitetsstyret av midlertidig vitenskapelig ansatt : Maiken Bjørkan 15. Referat fra HTV-møte mellom ledelsen og tjenestemannsorganisasjonene

31 UNIVERSITETET I TROMSØ I SAKS DELEGERING AV FULLMAKT FOR GODKJENNING AV REGNSKAPET FOR 2. TERTIAL 2012 (Arkivref.: 2011/6172) Universitetsstyret delegerer fullmakt for godkjenning av delregnskap for 2. tertial 2012 til rektor. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt SAK S FORSLAG TIL MØTEDATOER FOR UNIVERSITETSSTYRET (Arkivref.: 2009/4672) Følgende møtedatoer ble fastsatt: Fredag (årsregnskap og Rapport og planer) Torsdag Torsdag (1.tertialregnskap og budsjettfordeling 2014), Onsdag 18. og torsdag (2. tertialregnskap) Styreseminar Torsdag (budsjettforslag utenfor rammen (2015) Torsdag SAKS LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2012 (Arkivref.: 2012/3536) Universitetsdirektøren gis fullmakt til å føre og avslutte lokale lønnsforhandlinger per 1. september 2012 innenfor den økonomiske rammen og de føringer som fremgår av saksframlegget Geir Runar Karlsen fremmet følgende forslag: Styret bevilger i mill. kr til lokale lønnsforhandlinger. Styret ber direktøren redegjøre for en budsjettjustering i denne forbindelsen. Votering: Vedtak: Innstillingen fikk 6 stemmer Karlsens forslag fikk 4 stemmer Universitetsdirektøren gis fullmakt tilå føre og avslutte lokale lønnsforhandlingerper 1. september2012 innenfor den økonomiske rammen og de føringer som fremgår av saksframlegget SAKS GRUNNLAG FOR FUSJON MELLOM UNIVERSITETET I TROMSØ OG HØGSKOLEN I FINNMARK (Arkivref.: 2012/4529) 1. Universitetsstyret slutter seg til beskrivelser av utfordringer, målsettinger og prinsipper for organisering slik det er beskrevet i saksforelegget og Felles plattform for fusjon som grunnlag for en fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Fin nmark 2. Universitetsstyret godkjenner Felles plattform for fusjon med de endringer som fremkom under diskusjonen i møtet. 3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren i samarbeid med Høgskolen i Finnmark å ferdigstille forslag til søknad om fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark. Søknaden realitetsbehandles i styremøtet 25.oktober.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET

Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R G E s Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: 12.09.2013 UNIVERSITET OTEREFER T Møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen/Kirsti Anderssen Sekretær:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 1. FEBRUAR 2007

REFERAT FRA MØTE 1. FEBRUAR 2007 MØTEREFERAT Møte: Forskningsutvalget Møtedato: 1. februar 2007 12.15 15.45 Møteleder/referent: Tore Henriksen/Christin Skjervold Til stede: Petri Keksitalo, Elise Karlsen, Svein Kr. Arntzen Forfall: Kristine

Detaljer

Studieutvalget - Møtereferat

Studieutvalget - Møtereferat Studieutvalget - Møtereferat Møtedato: 16.11.2011 kl. 12.15-14.30 Møteleder/referent: Kristin Solberg / Kjersti Dahle Til stede: Kristin Solberg, Ingvild Jakobsen, Irene Dahl (vara), Stine Hagavei, Vegard

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 4. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE 4. FEBRUAR MØTEREFERAT Møte: Forskningsutvalget Møtedato: 4. februar 2008, kl 12:15 16:15 Møteleder/referent: Henriette Nazarian/Christin Skjervold Til stede: Tore Henriksen, Martin Hennig, Marianne Hovde, Kristine

Detaljer

MØTEREFERAT. Anne Lise Ryel, Gunnar Eriksen, Jussi Pedersen, Tore Henriksen, Irene Dahi, Kristin Johanne Bye, Harald Olsvik og Ingrid Olsen Fossum.

MØTEREFERAT. Anne Lise Ryel, Gunnar Eriksen, Jussi Pedersen, Tore Henriksen, Irene Dahi, Kristin Johanne Bye, Harald Olsvik og Ingrid Olsen Fossum. MØTEREFERAT FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET Møtedato: 17. juni 2013 kl. 12.00-16.00. Sted: MØteleder: Til stede: Styrerommet Anne Lise Ryel Anne Lise Ryel, Gunnar Eriksen, Jussi Pedersen, Tore

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Hoel Lie Kristine Korsnes

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Hoel Lie Kristine Korsnes MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.06.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalgssekretær Saksbehandler Saksbehandler

Utvalgssekretær Saksbehandler Saksbehandler MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 Styrerommet, Det juridiske fakultet Møtedato: 24.09.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emil André Olsen Krogh Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emil André Olsen Krogh Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Møtedato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 20.04.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Styrerommet, Det juridiske fakultet Møtedato: 29.09.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 31/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 17. juni 2013 Arkivref.: 2013/936 KGA000/01 1.4 Oppnevning av Studieutvalg 2013-2015, samt oppnevning av

Detaljer

NOTAT RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008

NOTAT RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008 NOTAT Til: Fra: Arkivref: Universitetsdirektøren 2009/3879 ANP002/ RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008 UiT innførte miljøledelsessystemet Grønn stat i 2006. Grønn stat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterom SIRMA, campus Hammerfest Møtedato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:30 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ MØTEREFERAT Møte: Møtedato: Møteleder: Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø Torsdag 7.mai 2009, kl 10.00 15.30 Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende direktør 2009/86

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet, H4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Til stede: Markus Lie, Gunnar Eriksen, Kristine Korsnes, Mikael Rossvold Jørgensen og Erika Mortensen

Til stede: Markus Lie, Gunnar Eriksen, Kristine Korsnes, Mikael Rossvold Jørgensen og Erika Mortensen DET JURIDISKE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Studieutvalget Møteleder/referent: Markus Lie/ Ingvild Stock- Jørgensen Møtedato: 02.04.2014 kl 12.15- Arkivref.: 2013/226 KDA000/ Til stede: Markus Lie, Gunnar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE ADMINISTRASJONEN avdeling for personal og organisasjon HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE 2010-2011 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Ambisjoner for miljøledelse... 2 3 Mål, indikatorer

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 22. oktober 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Britt-Vigdis Ekeli (ledet møtet under behandlingen av sak S 66-09B) Referent: Arkivref: Til stede: Odd Arne Paulsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Patrick Oware Maja Thomassen Amundsen Studentrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Patrick Oware Maja Thomassen Amundsen Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 09.06.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT/PROTOKOLL

MØTEREFERAT/PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref.: 2015/599 Dato: 20.04.2015 MØTEREFERAT/PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Forskningsutvalget Stig Solheim / Aasta Pettersen Møtetid: Tirsdag 16. april kl. 12.00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 9.2.2009 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200900111-2/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 27.05.2015 MØTE REFERAT Utvalg/ m øte i : Møteleder/referen t : Fakultetsstyret ved BFE - fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 12.02.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 15:00. Til stede fra Universitetsstyret: Katharina Wolff, Joakim Palme, Synnøve

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Realfagbygget, møterom M1 - rom A 155, Campus Breivika, Realfagbygget Møtedato: 12.03.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.08.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-16:15. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: 09.00 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Styret ved Universitetet i Tromsø

Styret ved Universitetet i Tromsø Møte: MØTEREFERAT Styret ved Universitetet i Tromsø Møtedato: Torsdag 27. mars 2008 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

MØTEREFERAT REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE

MØTEREFERAT REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE Møte: MØTEREFERAT Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Møtedato: 26.06.08 kl 1215 1605 Møteleder/referent: Olav Helge Førde/Eilif Nilssen Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref.: Olav Helge

Detaljer

MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret

MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTETSSTYRET MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret Møte i: Fakultetsstyret ved NT-fak Møteleder: Anna Aabø Referent Morten Hald/John Arne Opheim

Detaljer

Orienteringssak. Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF UNIVERSITETSLEDELSEN

Orienteringssak. Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF UNIVERSITETSLEDELSEN UNIVERSITETSLEDELSEN Orienteringssak Til: Universitetsstyret Fra: Universitetsdirektøren Arkivref.:2012/6171 KKV010/011.0 Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF Styringsgruppens arbeid Styringsgruppen

Detaljer

Styret ved Universitetet i Tromsø

Styret ved Universitetet i Tromsø Møte: MØTEREFERAT Styret ved Universitetet i Tromsø Møtedato: Torsdag 14. februar 2008 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Møterom Haldde, Finnmarksfakultetet, campus Alta Møtedato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00-1200 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for sosialantropologi Møteleder/referent: Bror Olsen / Anja Pesch

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

Hege Devold, representant for teknisk/administrativt ansatte og hennes vara, Vivian D. Nilsen Prorektor Curt Rice

Hege Devold, representant for teknisk/administrativt ansatte og hennes vara, Vivian D. Nilsen Prorektor Curt Rice MØTEREFERAT Møtedato: 19. november 2009 kl 10.00 15.30 Møteleder: Referent: Arkivref: Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, ass.universitetsdirektør 2009/86 IBA006/MØTEBOK Til stede: Jarle Aarbakke,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø Møtedato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 22/13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 17.6.2013 Arkivref.: 2013/2439 KGA000/ Betenkning, stipendiat i rettsvitenskap I forbindelse med budsjettbehandlingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 25/16 28.04.2016 Dato: 20.04.2016 Arkivsaksnr: 2015/4463 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.2.2016 vedtak: Protokollen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 32/17 27.04.2017 Dato: 19.04.2017 Arkivsaksnr: 2015/4463 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.2.2017

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/12 MØTE 14. FEBRUAR 2012 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13.

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.3.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/168 MJE000 Dato: 11.02.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen Møtedato:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/14 MØTE 13. februar 2014 KL. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Yngvar Ommundsen Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Tonje Fjogstad Langnes Tomas Kristensen

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret. Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus Harstad

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret. Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus Harstad Universitetsledelsen Arkivref: 2016/4610/BTO002 Dato: 24.05.2016 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Engstrøm Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Engstrøm Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 24.02.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 11.02.2015 kl. 16.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Engstrøm Skaug,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI MØTEREFERAT FS BFE Møte i: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møteleder/referent: Camilla Røsjø/Christian Hansen Møtedato: Torsdag 24. mars 2011 Arkivref.: 2011/40

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer