Årsplan for VG1 ved steinerskolen i Stavanger,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for VG1 ved steinerskolen i Stavanger, 2014-15"

Transkript

1 Årsplan for VG1 ved steinerskolen i Stavanger, Fag Lærer Norsk Anne Lise Straube Fjeldså Engelsk Spansk Rocio Byberg Årsplan Årsplanen skal gi en kortfattet oversikt over hva som skal gjennomgås i forhold til Læreplanen og kompetansemålene. Beskriv lengden på faget, perioder og eller uketimer. Hvilke typer elevaktivitet er det lagt opp til (gruppearbeid, selvstendige oppgaver, periodebok, elevøvelser i naturfag, foredrag etc.)type skriftlige innleveringer og prøver. Prøveform (muntlig, skriftlig, heldags etc.) I de kunstneriske/praktiske fag beskriv type elevarbeider Det undervises i norsk i tre timer i uken og i én periode. I perioden gjennomgås Norrøn litteratur og litteraturhistorie. Elevene får overblikk over den norrøne mytologien, skapelsesmyte og verdensbilde, blant annet gjennom diktningen. Sideblikk på forholdet Island Norge fra landnåmstiden til Snorres tid. Dikt fra Den eldre Edda. Islandsk ættesaga: Laksdølasoga. Elevene arbeider med utforming av periodehefte, samt egne oppgaver omkring islendingsagaen. Periodebok. Fagtimer: I forbindelse med Stortingsvalget 2013 vil vi se på partiprogrammer, og i kjølvannet av dette arbeide videre med retorikk og argumentasjon politikerspråk. Elevene legger frem partiprogrammer muntlig (se under). Stilskriving: Disposisjon (oppbygning), sjangerlære (kronikk, kåseri, artikkel), rettskriving. Språklige og stilistiske grep blir gjennomgått i tilknytning til stilskrivingen. Litteratur: lesing og skriftlig tolkning av 2 romaner, fortrinnsvis én av Hamsun (Sult) og en annen fra nyere tid, Bjørneboes Haiene. Språkhistorie og dialektkunnskap. Lyrikk: Poesiens ulike virkemidler, hovedsakelig lydlige (rim og rytme) og språklige virkemidler. Arbeid med eventyr og sagn. Muntlig: Foredrag over selvvalgt moderne forfatter og en av hans/hennes romaner. Foredrag over temaer som faller inn under Menneske og samfunn en sak elevene brenner for eller et politisk parti. Elevene holder hvert sitt lille innlegg og leder påfølgende diskusjon i klassen. Eventuelt videre bearbeiding av temaet til tekst. Ellers øves elevene i argumentasjon ved jevnlige diskusjoner. Sidemål: Lesing av en roman (Vesaas Fuglane). Skriftlig arbeid i forbindelse med romanen. Arbeid med nynorsk grammatikk. Stiler og omarbeiding av tekster fra bokmål til nynorsk. Kunnskapsstoff avsluttes med prøver. Ferdigheter øves ved hjelp av stiler, analyser og andre type tekster. Det undervises i engelsk tre timer i uken. Elevene skal arbeide med engelsk som verdensspråk gjennom en historisk og litterær reise med hovedvekt på britisk og amerikansk geografi, historie, kultur, statsforfatning og politikk, og britisk historie med fokus på Nord-Irland. Den litterære reisen blir belyst ved et utvalg av dikt og noveller. I tillegg skal klassen arbeide med de britiske romantiske dikterne fra 1800 tallet. Klassen skal også lese en engelsk roman(the Curious Incident of the Dog in the Nighttime av Mark Haddon). De skal arbeide i grupper hvor de skal ta for seg en moderne poet. Temaene skal gi klassen rikelig språk øvelser i grammatikk, å ta skriftlige notater og referere hovedinnholdet i skrevne tekster, foredrag og forelesninger. Klassen skal ha en heldagsprøve om høsten som fristil. Elevene har 3 undervisningstimer spansk i uken, fordelt på én dobbelttime og én enkelttime. I denne klassen er det noen elever som har hatt spansk tidligere og noen som er nybegynnere. Nivået vil bli differensiert iht. dette. Vi vil jobbe hovedsakelig med læreverket Mundos nuevos 1 og 2 og den progresjonen bøkene legger opp til. Det vil i noen grad bli brukt eksterne oppgaver/kopier.

2 Matematikk Fredrik M. Kirkemo Gymnastikk Marius Gannsen Eurytmi Mervin Wilk Fra tekst til teater (ordets kunst) Kjerstin Barkved Smie Unni Oline Relling Data Gottfried Straube Fjeldså Biologi Klassen vil ha flere småprøver, diktat, regelmessige glosetest og muntlige øvelser med vurdering. I timene vil vi fokusere på basisgramatikk, ordforråd og konversasjon. Elevene vil bli kontinuerlig oppfordret til å bruke nettbaserte læringsressurser, lytteøvelser og interaktive aktiviteter. Elevene skal ha en bratt læringskurve og vil bli oppmuntret til mye selvstendig arbeid med språket. Klassen vil begynne å jobbe med spontan samhandling om varierte tema og aktuelle emner. Det blir også flere muntlige presentasjoner som en del av opplegg. Vi vil ta for oss noen spansktalende land i løpet av året og danne oss en forståelse av både språk og kultur. Dette danner grunnlaget for videre fordypning i 2. og 3. klasse. Det undervises i matematikk i to timer i uken og i to små perioder samt en lengre periode som også brukes til landmåling. Klassen begynner året med å se på aritmetiske tallfølger, og vi vil også komme inn på enkle rekursive følger, spesielt fibonaccitallene og deres knytning til det gylne snitt. Videre skal vi jobbe med algebra og annengradsligninger, hvor vi også repeterer likningssystemer med én og to ukjente og løser andregradslikninger både grafisk og aritmetisk; vi tar utgangspunkt i kvadratsetningene og faktorisering av andregradsuttrykk for å utvikle en metode for løsing av andregradslikninger. Videre jobber vi med potens- og logaritmeregning, ulikheter, klassisk mekanikk (spesielt fritt fall, bevegelse på skrått plan og prosjektilbaner) samt trigonometri. En mer detaljert årsplan er tilgjengelig på elevenes It s learning sider for faget. Det undervises to timer i uken i gym. Elevene jobber i perioder, som oftest mot slutten av sommeren/ i begynnelsen av høsten, med kondisjonstrening og friidrett. Ved dårlig vær har de volleyball som et alternativ. Om vinteren konsentrerer vi oss om basketball og turn, mens på vårtid mestrer elevene grunnleggende teknikker i ballspill, friidrett og forbedrer sin kondisjon. I løpet av andre semester konsentrerer elevene seg mest om det taktiske i spill. Det undervises i eurytmi to timer i uken. Alle grunnleggende elementer i eurytmien vil bli øvet som for eksempel stigende og fallende rytme, metrikk og alliterasjon. Apollinske og dionysiske formprinsipper innen eurytmi vil bli gjennomgått. Klassen skal dessuten arbeide med geometriske former og lydenes geberder. I toneeurytmien vil vi arbeide med konsonans, dissonans, det horisontale og det vertikale i musikken. Det blir arbeidet med både musikalske verk og dikter som skal utformes og vises frem for publikum. Perioden vil inneholde to bolker. 1. Et overblikk over den dramatiske, lyriske og episke diktningen, som etter hvert vil bli konsentrert rundt den dramatiske sjangeren. Det blir aktuelt med et skriveverksted, hvor utvalgte tekster (eks.noveller) skal omskrives og tilpasses til teater. 2. Øvelser og forberedelse til fremførelse av de bearbeidete tekstene. Mot slutten av perioden blir det tre fremførelser; to kveldsforestillinger og en skoleforestilling. Det undervises i tinnsmie. Perioden går over 5 uker, 2 timer i uken. Vi skal smelte og støpe tinn i former vi lager i gips. Eleven velger et symbol som skal være utgangspunkt for utformingen av tinnstøpet. Vi filer og bearbeider støpet i etterkant. Dokumentasjon av prosessen hører med til oppgaven. Det undervises i data i periode på til sammen ca 9 timer. Elevene lærer programmering ved hjelp av et lavnivåprogrammeringsspråk: bruk av variable, kommandoer med parametere, kontrollstrukturer. Det blir laget regneprogrammer, programmer som manipulerer tekst og grafikkprogrammer i praktiske øvelser. Videre profesjonalisering innen bruk av kontorstøttesystemer, HTML, billedbehandling. Menneskekunnskap og helse Elevene lærer om:

3 Fysikk Naturgeografi Kjemi Landmåling Fredrik Kirkemo Historie, funksjonen og betydningen av vevsvæske og lymfe noen sentrale hormoner, deres funksjon og hvor de dannes oppbygning og funksjon til hjerne, hjerte, lever, nyrer og lunger viktige karaktertrekk ved menneskets anatomi og fysiologiske utvikling å ta bevisst sitt ansvar for egen og andres helse og ha grunnlag for å utøve ansvaret Eleven skal drøfte spørsmål knyttet til helse og ernæring ut fra fysiologisk menneskekunnskap. Han skal gjennomgå de grunnleggende prinsippene for førstehjelp ved ulike skader og ulykker A. Mekanikk Eleven skal gjennomgå kort fysikkens historie fram til Galilei, Kepler og Newton Det blir gjennomgått Newtons gravitasjonslære og begrepene masse og tyngde, akselerert fart og Newtons lover skal bli gjennomgått. Enkelte beregninger med kraft, arbeid og effekt blir gjennomført. Vi skal gå gjennom grunntrekk ved Einsteins relativitetsteori i sammenheng med lysets hastighet. Jorden og kosmos Eleven skal lære om: planetsystemet vårt og hvordan de ulike tidsrytmene oppstår på jorden solens innvirkning på biologiske, klimatiske og atmosfæriske fenomener hvordan jorden er omgitt av beskyttende lag, magnetosfæren, atmosfæren allmenne karaktertrekk ved struktur og balanse i jordens atmosfære de globale vindsystemene og værutviklingen langs en polarfront lokale værsituasjonen ut fra daglige målinger og observasjoner allmenne karaktertrekk og balanseforhold i jordens hydrosfære lovmessighetene ved de store overflate- og bunnstrømmene i havet de viktigste faktorene som bidrar til den globale klimaendringen teoriene for jordskorpens oppbygning og kontinentenes bevegelser forklare jordsmonnsdannelse og grunnleggende organiske prosesser i jord se sammenhengen iutviklingen av naturlandskapet og kulturlandskapet i Norge se og bosetning sammenhenger i samspillet mellom naturgrunnlaget, jordbruk, industri Det blir undervist 2vgt kjemi i år. Først skal vi gjennomgå oversikten over atombegrepet fra Demokrit til Nils Bohr. Grunnstoffene fosfor, svovel og alkalimetaller; det periodiske system skal bli gjennomgått og ionbegrepet forklart. Formelskrivingen og støkiometri skal bli behandlet. Vi skal ta for oss redoksmodellen og forklare oksidasjon og reduksjon. Elektrolyse, galvanisering og fremstilling av batterier skal i denne sammenheng gjennomgås. Elevene har landmåling i en uke hele dagen. De arbeider gruppevis med følgende oppgaver: Valg og utmerking av trekantpunkter. Valg og utmerking av tachymeterpunkter. Måling av horisontalvinkler med teodolitt. Måling av horisontalavstand med målebånd. Måling av høyde, horisontalvinkel og avstand med takymeter/ nivelleringskikkert. Utregning av horisontalavstander, høyder og høydekurver. Skissearbeid og tegning av kart gjøre enkle kartanalyser, bruke digitale kart og geografiske informasjonssystemer finne fram til og presentere geografisk informasjon, både fra digitale og andre kilder Det undervises i historie i to perioder på tre uker hver. Den første perioden dreier seg om oldtidshistorien og de første sivilisasjoner. Den neolittiske

4 Jørg Arne Jørgensen Musikkhistorie Samfunnsfag Jørg Arne Jørgensen Teaterhistorie Anne Lise Fjeldså Kor Klassens time Tegning revolusjon dvs. overgangen fra jeger- og samlersamfunn til jordbrukssamfunn står sentralt. De første elvesivilisasjonene i Mesopotamia, Egypt blir behandlet. Utviklingen av demokratiet i Hellas blir gjennomgått, samt Alexander den stores rike og kulturkontakten dette skapte som grunnlag for den hellenistiske epoke. Videre blir Romerrikets vekst og fall gjennomgått, samt ettervirkningene av dette. Den andre perioden omhandler nyere historie fra tiden omkring år 1900 til og med den 1. verdenskrig. Hovedfokus blir en beskrivelse av de toneangivende statene i Europa ved århundreskiftet. De ulike ideologier og -ismer blir gjennomgått. Den gjensidige frykt og alliansebygging står sentralt, videre blir den militære opprustning fram mot 1. verdenskrig belyst. Utbruddet av verdenskrigen og frontkampene blir beskrevet. Perioden avsluttes med Versaillesfreden. Det undervises i musikkhistorie i en periode på 3 uker. Perioden den europeiske kunstmusikkens historie. Det legges vekt på representative hovedverk for de ulike tidsepokene. Elevene skal gjennom lytteeksempler få kjennskap til vesentlige trekk ved epokene. Det blir lagt vekt på musikkens estetiske idealer, sett i lys av den generelle historien og kunsthistorien som går parallelt. Det legges også vekt på hvordan samfunnet til en vær tid har preget det musikalske uttrykket og komponistene. Elevene deltar aktivt i diskusjon om musikken, og de lager periodehefte og får en skriftlig prøve ved periodens slutt. Hovedtema for perioden er den globaliserte økonomien, verdenshandel og globale miljøspørsmål. Sentrale tema er skillet mellom u-land, de tradisjonelle i-land, og de nyindustrialiserte landene i Asia. Viktige aktører som multinasjonale selskaper, World Trade Organization (WTO), EU og EØS blir gjort rede for. Rettferdig handel (Fair Trade) blir gjennomgått. Verdenshandel og økonomi henger også sammen med miljøsituasjonen; spesielt global oppvarming og biologisk mangfold. Vi ser på hvilke konsekvenser dette kan få for ulike land, og hva man kan gjøre for å takle utfordringene både som enkeltpersoner og på et nasjonalt og internasjonalt nivå. Det undervises i teaterhistorie i en 3 ukers periode. Vi vil ta for oss fremveksten av det greske teateret, da spesielt tragedien og dets nære forhold til myter. Vi leser Kong Oidipus i sin helhet og tolker stykket i lys av samtidens problematikk: mennesker og guder. Aristoteles teorier om diktekunsten blir belyst. Deretter går vi raskt gjennom romersk teater og videre hvordan teateret forandres i den kristne middelalder. Vi kommer så inn på teateret i renessansen og opplysningstiden med hovedpersoner som Shakespeare, Molière og Holberg. Til slutt blir realismen og Ibsen behandlet. Elevene har kor to timer pr. uke på videregående trinn. Repertoaret omfatter klassisk, musikk, populærmusikk og folkemusikk, både enstemmig og flerstemmig. I koret får elevene øve stemmebruk og gehør, klang og intonasjon. Videre får de trening i å frasere, og de lærer å formidle musikalsk form og uttrykk. Det er nødvendig at elevene lytter til hverandre og at hver elev er bevisst sin personlige stemme i sangerfellesskapet. Det kreves at elevene tar ansvar for seg selv og for hverandre. Alle elevene på videregående har en time i uken som kalles klassens time. Her diskuteres aktuelle tema både ut fra hendelser i tiden eller på bakgrunn av rent praktiske punkter som innvirker på elevens skolegang. Timene vil også kunne bli brukt til å arrangere foredrag med eksterne foredragsholdere hvor både samfunnsmessige og sosiale spørsmål blir tatt opp. Både elever og lærere kan ta initiativ til å få debattert et tema, men normalt er det klasselærer som styrer timene, og elevene blir også øvet i tale og debatteknikk. I tillegg brukes denne timen til å arrangere kunstneriske forestillinger for klassene på høystadiet. Det undervises i tegning i 2 timer i uken frem til påske. Elevene skal øve seg i ulike teknikker med linje, kontur, skravering, og arbeidet med å fange en form ut ifra dette. Elevene skal også øves opp i å tegne et motiv på forskjellige

5 Maling Nina Hoftun Bergesen Modellering Leire måter, se motivet og skravere slik at formen og motivet vokser frem fra valører de skaper, samt tegne motiv med linjer og tilføre formgivende skygge på den tegnede formen. Der blir gitt øvingsoppgaver som hjemmearbeid. På skolen jobber vi med portrettegning. Et overordnet mål er at de skal utvikle en selvstendig evne til å sanse, forme og formidle et utvalg av kunstneriske uttrykk. Etter påske vil det undervises i maling to timer i uken. Elevene skal arbeide grundig med fargeøvelsene for å øve seg i å skille mellom de forskjellige fargenes kvaliteter og å bruke dem bevisst i maleriene. Forskjellige teknikker, kontrastlære og regler for maleriet utprøves. Det skal også males bilder hvor fargestemning, komposisjon og perspektiv vektlegges. Elevene skal øves i å reflektere over og drøfte kvaliteter i egne og andres arbeider knyttet til utførelse og funksjon. Det undervises i modellering i en periode på 5 uker a 4 timer i uken. På dette klassetrinnet er oppgaven å komponere i leire to eller flere personer som sammenføyd til en skulpturell form, visualiserer en fortelling/situasjon/hendelse. Gjennom skulpturrering av leirens material, skal elevene øves i 3 dimensjonale forhold: Plan, volum, flate. De skal også øves i å reflektere over og drøfte kvaliteter i egne og andres arbeider knyttet til utførelse, komposisjon og prosess. Et overordnet mål er at de utvikler en selvstendig evne til å sanse, forme og formidle et uttrykk i en 3 dimensjonal form. Perioden strekker seg fra uke 3-7,2015, 4 timer i uken. Vi bruker leire som virkemiddel for å arbeide med relieff. Elevene får lære ulike teknikker bl.a. i forhold til å lage tekstur i overflatene. Temaet for perioden er ansiktets proporsjoner og utrykk.

En læreplan for steinerskolene 2007

En læreplan for steinerskolene 2007 En læreplan for steinerskolene 2007 Videregående trinn: Fagenes formål og perspektiver Kompetansemål Evalueringsordninger EN LÆREPLAN FOR STEINERSKOLENE 2007 - VIDEREGÅENDE TRINN FAGENES FORMÅL OG PERSPEKTIVER

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagkatalogen 2009/2010 Studiespesialiserende utdanningsprogram Gjøvik videregående skole INNHOLD PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI...

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1 ROSENVILDE

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen 2004

Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen 2004 Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan for Steinerskolen 2004 Redaktør: Jakob Kvalvaag Innledning: Arve Mathisen 1 Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Opprettet per 8. juli 1999 Læreplan for videregående opplæring B-/C-språk Alle studieretninger Oslo, juli 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring

Detaljer

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1.

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1. STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 N-0260 Oslo

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole

Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole 3 Studieplan for den fireårige profesjonsutdanningen for utøvende eurytmipedagoger ved Den norske Eurytmihøyskole The Norwegian College of Eurythmy Oslo UTDANNINGEN GIR GRADEN BACHELOR, DEN ER FIREÅRIG

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Steinerskolen og hvordan leseog skriveopplæringen gis til elever med dysleksi

Steinerskolen og hvordan leseog skriveopplæringen gis til elever med dysleksi Steinerskolen og hvordan leseog skriveopplæringen gis til elever med dysleksi Et kvalitativt studie av tre lærere på tre forskjellige steinerskoler om kartlegging, tiltak, opplæringsmetoder og samarbeid

Detaljer

3STSSA/3STREA 2011/2012

3STSSA/3STREA 2011/2012 3STSSA/3STREA 2011/2012 3. klasse studiespesialiserende er en sammensveisa gjeng bestående av 24 elever. Kontaktlærere er Øyvind Sirnes og Mattis Rønning. Under vil vi presentere de fagene vi har i år.

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

ETTÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING

ETTÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Studieplan FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Forslag fra arbeidsgruppe i forkursnettverket på vegne av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning/uhr April 2008 ETTÅRIG FORKURS FOR

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring.

Detaljer