Fagplan for VG2 ved Steinerskolen i Stavanger, Fag Lærer Anne Lise S Fjeldså

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for VG2 ved Steinerskolen i Stavanger, 2014-15 Fag Lærer Anne Lise S Fjeldså"

Transkript

1 Fagplan for VG2 ved Steinerskolen i Stavanger, Fag Lærer Norsk Matematikk Årsplan Årsplanen skal gi en kortfattet oversikt over hva som skal gjennomgås i forhold til Læreplanen og kompetansemålene. Beskriv lengden på faget, perioder og eller uketimer. Hvilke typer elevaktivitet er det lagt opp til (gruppearbeid, selvstendige oppgaver, periodebok, elevøvelser i naturfag, foredrag etc.)type skriftlige innleveringer og prøver. Prøveform (muntlig, skriftlig, heldags etc.) I de kunstneriske/praktiske fag beskriv type elevarbeider Elevene har norsk 3 timer i uken, samt 2 norskperioder (Vg2 har 3 perioder i år) Fordyping i Forbrytelse og straff av Fjodor Dostojevskij. Samtaler omkring temaene verket tar opp: nihilisme, religiøs hengivenhet, selvoppofring, ansvar, skyld, soning, lidelsens mening og funksjon. Elevene leser boka i sin helhet. Muntlige og skriftlige oppgaver rundt personenes karakteregenskaper, ulike motiver og samfunnssyn. Gjennomgang av Dostojevskijs biografi. Perioden avsluttes med en prøve / analyse. Parsifal (sammen med Vg3): Innledningsvis tar vi for oss stoff som er av generell interesse for gjennomgangen av Wolfram von Eschenbachs store middelalderepos Parzival fra ca. 1210: Legendestoff om den hellige gral. Gralsvokterne hvem var de? Josef av Arimathea og hans historie. Annen gralslitteratur. Arthurlitteratur. Det geografiske området for denne typen litteratur. Katarene i Sør-Frankrike og litt om deres slektskap med manikeismen. Trubadurer og minnesangere. Tempelherrene. I gjennomgåelsen av selve verket bruker vi en prosagjengivelse til svensk av Marit Laurin (ikke ungdomsutgaven), oversatt til norsk av Marianne Uthaug. (Eschenbachs originalutgave er på knittelvers. I undervisningen blir hovedvekten lagt på tolking av og samtale om stoffet for å komme til en utdypet forståelse av Parzivals livsvei og utvikling, og av de allmennmenneskelige spørsmål og problemstillinger som kan utledes av dette stoffet. Perioden blir avsluttet med en tretimersprøve der elevene skal gjøre rede for Parzivals utvikling gjennom de forskjellige stadiene i livet hans. Hva prøven skal gå ut på, er kjent for elevene fra begynnelsen av perioden. Verdens litteraturhistorie, sammen med Vg3: Målet er å få en grov oversikt over de mest kjente linjene i verdenslitteraturen, fra verdens eldste kjente epos Gilgamesj (som vi leser), og opp mot modernismen. Vi ser på den litterære utviklingen ved å lese en del tekstutdrag og plasserer tidligere leste verk inn i sammenhengen. Vi leser utdrag av andre betydningsfulle verk. Vi ser på de store linjene i norsk litteraturhistorie. Periodebok, muntlig fremleggelse + prøve i kunnskapsstoffet. Fagtimer (sammen med Vg3): Lyrikk og skriveverksted. Retorikk, argumentasjon, språklige virkemidler, reklame. Eventyr og sagn, fortellerkunst, forberedelse til Parsifal. Roman, romanteori, særemne, Vg3 ikke-vestlig forfatter, Vg2 litterært el språklig emne. Lesing av sakprosa; avisartikler, kommentarer etc. Argumentasjon (åpen og skjult), essay, blogg. Språk i dag; dialektkunnskap. Kun Vg2: Novelle som tematikk. Noveller fra ulike tidsepoker blir gjennomgått og tolket. Stil- og oppgaveskriving: Disposisjon (oppbygning), sjangrer (kronikk, kåseri, artikkel, essay), rettskriving. Språklige og stilistiske virkemidler blir gjennomgått i tilknytning til stilskrivingen. Muntlig: Trening i argumentasjon i formelle og uformelle diskusjoner. Arbeide med muntlige fortellertradisjoner, inkludert øving i å fortelle fritt f.eks. eventyr, sagn eller historie. Framlegg om litterært eller språklig emne, Vg3: ikke vestlig roman. Framlegg i forbindelse med verdens litteraturhistorie. Sidemål: Arbeid med grammatikk og ordtilfang. Lesing og samtale rundt noveller og / eller roman (Haugtussa). Stiler og omarbeiding av tekster fra bokmål til nynorsk. Det undervises i matematikk i to timer i uken og i to perioder. Den første perioden

2 Fredrik M Kirkemo Engelsk Barbara Lien Spansk Maling Tegning Unni O. Relling Kor Sverre Bogstad- Kvam Eurytmi Mervin Wilk undervises sammen med Vg3; temaet for perioden er derivasjon. Tema for den andre perioden er geometriske følger, tallrekker og uendeligheter. I fagtimene behandles temaene funksjoner, statistikk og sannsynlighet, analytisk geometri og projektiv geometri. En mer detaljert årsplan er tilgjengelig på elevenes It s learning sider for faget. Det undervises i engelsk i 3 timer i uken. Elevene skal arbeide med en gjennomgang av engelsk dramahistorie fra og med Latin Plays og Mystery Plays til og med William Shakespeare. Shakespeares biografi og skuespill blir gjennomgått i periodene og klassen leser ett spill. Klassen skal i fagtimene også lese romanene About the Boy av Nick Hornby som bearbeides skriftlig og muntlig i timene. I tillegg skal klassen arbeide med 2 prosjektoppgaver i grupper moderne drama med muntlig fremføring, og The British Press. Temaene skal gi klassen rikelig språkøvelser i grammatikk og syntaks, samt å ta skriftlige notater og referere hovedinnholdet i skrevne tekster, foredrag og forelesninger. Elevene har 3 undervisningstimer spansk i uken, fordelt på én dobbelttime og én enkelttime. Dette året fortsetter vi med læreboken Mundos 2 og den faglige progresjonen boken legger opp til. Omtrent rundt vinterferien vil vi gjøre oss ferdige med Vidas 1 og vi fortsetter da med Vidas 2. Det vil bli noe repetisjon i begynnelsen av året, men videre blir kultur, historie og tradisjoner i landene i språkområdet et sentralt tema; El mundo hispanohablante. Når vi går over til Vidas 2 vil vi arbeide mye med verbets tider, samtidig som det tematisk sett vil handle om kulturelle kontraster, aktuelle samfunnstema og landkunnskap. Det vil være ulike vurderingssituasjoner i undervisningen, blant annet: glosetester, diktater og grammatikkprøver, samt skriveøvelser og muntlige øvelser. Etter hvert tredje eller fjerde kapittel, blir det avholdt en større prøve. Rundt midten av skoleåret vil elevene få en prosjektoppgave; å arbeide med et spansktalende land dets folk og kultur. Det undervises i maling to timer i uken frem til påske. Elevene skal i år male de forskjellige årstidene og klare å få frem den rette stemningen ved bruk av ulike teknikker. Kunsthistorieperioden de skal ha på våren, danner bakgrunn for flere av oppgavene. De skal blant annet gjengi samme motiv malt på forskjellige måter som er inspirert av stilretningene på og 1900 tallet. På slutten av året skal de arbeide med det non-figurative uttrykket. På denne måten skal elevene få erfare at det viktigste ikke lenger er hvordan man klarte å gjengi et motiv, men hvordan skape et godt maleri, hvor motivet bare er et virkemiddel. Det undervises i tegning to timer i uken fra påske og ut skoleåret. Vi øver på å tegne motiv med samme redskap men med ulike teknikker. Videre ser vi på hvordan utrykket i tegningen forandres ved å bruke andre redskaper og materialer. Øvelser blir også gitt ut i fra andre tegneres arbeid som hjelp til å finne eget personlig uttrykk. Elevene har kor to timer pr. uke på videregående trinn. Repertoaret omfatter klassisk, musikk, populærmusikk og folkemusikk, både enstemmig og flerstemmig. I koret får elevene øve stemmebruk og gehør, klang og intonasjon. Videre får de trening i å frasere, og de lærer å formidle musikalsk form og uttrykk. Det er nødvendig at elevene lytter til hverandre og at hver elev er bevisst sin personlige stemme i sangerfellesskapet. Det kreves at elevene tar ansvar for seg selv og for hverandre. Det undervises i eurytmi to timer i uken med og uten musiker. Formøvelser, koordinasjon og orientering i rommet skal fordypes og samarbeidsevnen elevene imellom skal styrkes. Elevene skal arbeide på alle grunnleggende eurytmiske elementer og utvikle en viss sikkerhet i egen omgang med dem i det kunstneriske. På den måten vil de i større grad kunne anvende dem selvstendig i dikt og musikkstykker. I lydeurytmien vil vi arbeide med sjelelige uttrykk og

3 Gymnastikk Marius Gannsen Biologi Fysikk Kjemi Historie fargegrunnstemninger. I toneeurytmien skal intervaller og melodiføring vektlegges og en del teoretisk harmonilære kommer at berøres. Det blir arbeidet med musikkhistoriske stilarter, inkludert moderne seriøs musikk. De skal med utgangspunkt i et dikt eller et musikkstykke, lage form og bevegelser som passer til. Større musikalsk verk og dikt skal utarbeides og vises frem for publikum. Frem til jul kommer klassen å jobbe med eventyret Ringelihorn som de skal vise frem for barnetrinn på skolen. Det undervises to timer i uken i gymnastikk. Elevene jobber i perioder, som oftest mot slutten av sommeren/ i begynnelsen av høsten, med kondisjonstrening og friidrett. Ved dårlig vær har de volleyball som et alternativ. Om vinteren konsentrerer vi oss om basketball og turn, mens på våren arbeider elevene med å mestre grunnleggende teknikker i ballspill, friidrett og forbedre sin kondisjon. I løpet av andre semester konsentrerer elevene seg mest om det taktiske i spill. I tillegg skal elevene selv forberede og lede undervisningen av grupper på to til tre personer av gangen. Elevene skal lære om: de viktigste plantegruppene og enkle karaktertrekk ved dem blomsterplantens bygning og formutvikling fra frø til frukt den idéhistoriske utviklingen i synet på liv og organismer cellens oppbygning og funksjoner og beskrive celledelingen oppbygningen av bakterier og virus og deres rolle i forhold til sykdommer prinsippene for krysning, kjenne til DNA-koden og proteinsyntesen ulike teorier om årsaksforholdet mellom gen og organisme de enkleste metodene og prinsippene for genmodifisering problemstillingene til å drøfte etiske spørsmål knyttet til bruk av bioteknolog Det undervises i fysikk i en periode. I 2.klasse skal bølger og stråling bli det sentrale tema. Etter en introduksjon om strålenes betydning i hverdagen, skal bølgenes egenskaper bli behandlet og deretter de forskjellige strålingstypene. Kjernestråling er det neste vi skal gå dypere inn i: Alfa, beta og gammastråling. Radioaktivitet skal også bli gjennomgått. Så skal vi behandler strålene som elektroner i bevegelse danner: røntgenstråler, katodestråler og lysrørets funksjon. Så skal vi gå over til UV-stråling og lys. Det skal også behandles mikrobølger og radiobølger som blir brukt i kommunikasjon. Det skal også behandles teoriene bak og anvendelsen av optisk teknologi og polarisasjon I år, , blir en del av stoffet fra 1.vg behandlet. Det er relativitetsteori vi går inn på. Det undervises i kjemi i en periode. Først skal vi gjennomgå oversikten over atombegrepet fra Demokrit til Nils Bohr. Grunnstoffene fosfor, svovel og alkalimetaller; det periodiske system skal bli gjennomgått og ionbegrepet forklart. Formelskrivingen og støkiometri skal bli behandlet. Vi skal ta for oss redoksmodellen og forklare oksidasjon og reduksjon. Elektrolyse, galvanisering og fremstilling av batterier skal i denne sammenheng gjennomgås. Det undervises i historie i to perioder. Den første tar for seg utviklingen i Vest- Europa i middelalderen fra Romerikes fall til renessansen. Her blir tråden tatt opp fra perioden om oldtiden og man ser nøyere på hvordan menneskeheten begynner å skape et mer moderne samfunn rundt seg. Så blir de tre ulike periodene, tidlig, høy- og sen middelalder gjennomgått og de spesielle kjennetegn blir trukket frem. Formålet med perioden er å gi en historisk bakgrunn for mye av tematikken i andre fagområder som litteratur, musikk og kunsthistorie som også blir behandlet i Vg2. Den andre perioden tar for seg den historiske utviklingen på 1900-tallet, hvor man begynner med Versaillesfreden og ettervirkningene av krigen. De ideologiske forutsetningene for fascisme, kommunisme og kapitalisme beskrives. Videre gjennomgås årsakene til, og følgene av den økonomiske krisen i mellomkrigstiden. Det gis en beskrivelse av de forhold som medvirket til utbruddet av 2. verdenskrig med vekt på forholdene i Nazi-Tyskland, Hovedforløpet i andre verdenskrig blir

4 Kunsthistorie Religion (Anne Lise Straube ) Musikkhistorie Sverre Bogstad- Kvam Samfunnsfag Modellering Unni Oline Relling Smie Data beskrevet. Det undervises i moderne kunsthistorie i en periode på tre uker. Utviklingen frem til og med nyklassisismen blir skjematisk repetert. Hovedvekten blir lagt på utviklingen av maleriet fra Romantikken og frem til i dag. Formålet med perioden er å gi elevene et innblikk i kunstnernes kamp for frihet til selv å velge sitt motiv, og dernest hvordan de løsriver seg helt fra det ytre motiv for å få frem noe ikkematerielt. På denne måten skal elevene gis større grunnlag til å forstå kunsten av i dag. Undervisningen blir konsentrert om å få dette frem ved å gjennomgå og å analysere bilder mer enn å beskrive de enkelte malerne. I timene skal elevene etter tur ta den muntlige gjenfortellingen av gårsdagens stoff. I arbeidsboken skal ikke alt det gjennomgåtte stoffet tas med, men elevene skal få frem utviklingen av kunsten ved å lage 15 billedanalyser av kunst fra de forskjellige periodene. Fire av disse skal illustreres. For å kontrollere at de har forstått utviklingen, blir det avholdt en prøve hvor de kan ha med seg arbeidsboken. Ved fastsettelse av karakter blir prøven tillagt størst vekt (60 %). Det undervises i en tre ukers periode i religion sammen med Vg3. Tema blir midtøstenreligionene med vekt på kristendom og islam. Vi vektlegger hvordan religionene har tilpasset seg og endret seg i møtet med det moderne samfunnet. Et sammenligningsperspektiv ligger implisitt i framstillingen. Underveis skal elevene bli kjent med sentrale religiøse begreper. (I Parsifal-perioden: Legendestoff om den hellige gral. Gralsvokterne hvem var de? Josef av Arimathea og hans historie. Katarene i Sør-Frankrike og litt om deres slektskap med manikeismen.) Det undervises i musikkhistorie i en periode på 3 uker. Perioden den europeiske kunstmusikkens historie. Det legges vekt på representative hovedverk for de ulike tidsepokene. Elevene skal gjennom lytteeksempler få kjennskap til vesentlige trekk ved epokene. Det blir lagt vekt på musikkens estetiske idealer, sett i lys av den generelle historien og kunsthistorien som går parallelt. Det legges også vekt på hvordan samfunnet til en vær tid har preget det musikalske uttrykket og komponistene. Elevene deltar aktivt i diskusjon om musikken, og de lager periodehefte og får en skriftlig prøve ved periodens slutt. Det undervises i samfunnsfag i en tre ukers periode sammen med Vg3. Her behandles tre hovedemner: krig og fred, globalisering, miljø og klima. Innenfor emnet krig og fred er FN sentralt, hovedoppgaver og hvilke virkemidler de har til rådighet. Terrorisme. Hvilken rolle supermakter som USA spiller, og hva ambisjonene til EU innenfor dette er. Bakgrunnen for, og utviklingen av Midtøstenkonflikten blir tatt opp, samt Balkankrigene, som eksempler på det internasjonale samfunnets rolle i krig og fred. Økonomisk globalisering er et emne som er tatt opp i Vg1 med vekt på den økonomiske. Nå i Vg3 blir dette temaet behandlet noe mer i dybden. Det undervises i modellering i en periode på 5 uker a 4 timer i uken. Oppgaven er å modellere i leire en portrettbyste i full størrelse. Intensjonen er å vekke bevissthet om hodets/ansiktsformens uttrykk og mangfold, og hvordan dette kan visualiseres skulpturelt i en 3 dimensjonal form. Elevene skal øves i formproblematikk: Volum/flate/plan, konveks og konkav, samt erverve kjennskap til materialets iboende egenskaper. De skal også øves i å reflektere over og drøfte kvaliteten i egne og andres arbeider knyttet til utførelse, komposisjon og prosess. Det vektlegges at elevene utvikler en selvstendig evne til å forme og formidle et skulpturelt og karakteristisk uttrykk. Det undervises i finsmie i en periode på 6 uker, til sammen ca 20 timer. Det skal lages arbeider i 925 Sølv. Elevene må ta hensyn både til form og funksjon foruten de håndverksmessige krav som blir stilt. Det blir gitt en kort innføring i generell verktøybruk. Elevene blir også informert om edelmetallene og reglene for legering og stempling. Gullsmedfagets forskjellige områder blir kort gjennomgått. Det undervises i data i en periode på 9 timer i delt klasse. Tema som blir behandlet

5 Gottfried Straube Bokbinding Unni Oline Relling Klassens time er digitalteknologi: ved hjelp av SN74xx-brikker ble det bygget kombinatoriske nett av forskjellige slag, blant annet en enkel regnemaskin. AND-, OR- og NOT-port, sannhetstabeller, Karneaugh-diagrammer, binært- og heksadesimalt tallsystem ble behandlet teoretisk og brukt i de praktiske oppgavene. Det undervises i bokbinding i 9 uker, 2 timer i uken. Elevene skal lære grunnleggende ferdigheter i falsing, sying, liming, og innbinding med papir, bendelbånd, shirting og papp. Elevene velger dekorpapir som skal gi boken et personlig preg. Det blir hovedsakelig brukt håndverktøy i perioden. De skal lage en enseksjonsbok og en flerseksjonsbok. Alle elevene på videregående har en time i uken som kalles klassens time. Her diskuteres aktuelle tema både ut fra hendelser i tiden eller på bakgrunn av rent praktiske punkter som innvirker på elevens skolegang. Timene blir også brukt til å arrangere foredrag med eksterne foredragsholder hvor både samfunnsmessige og sosiale spørsmål blir tatt opp. Både elever og lærere kan ta initiativ til å få debattert et tema, men normalt er det klasselærer som styrer timene og elevene blir også øvet i tale og debatteknikk. I tillegg brukes denne timen til å arrangere kunstneriske forestillinger for klassene på høystadiet. I Vg2 vil en betydelig del av timene brukes til spørsmål angående årsoppgaven.

Årsplan for VG1 ved steinerskolen i Stavanger, 2014-15

Årsplan for VG1 ved steinerskolen i Stavanger, 2014-15 Årsplan for VG1 ved steinerskolen i Stavanger, 2014-15 Fag Lærer Norsk Anne Lise Straube Fjeldså Engelsk Spansk Rocio Byberg Årsplan Årsplanen skal gi en kortfattet oversikt over hva som skal gjennomgås

Detaljer

En læreplan for steinerskolene 2007

En læreplan for steinerskolene 2007 En læreplan for steinerskolene 2007 Videregående trinn: Fagenes formål og perspektiver Kompetansemål Evalueringsordninger EN LÆREPLAN FOR STEINERSKOLENE 2007 - VIDEREGÅENDE TRINN FAGENES FORMÅL OG PERSPEKTIVER

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen 2004

Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen 2004 Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan for Steinerskolen 2004 Redaktør: Jakob Kvalvaag Innledning: Arve Mathisen 1 Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

Steinerskolen og hvordan leseog skriveopplæringen gis til elever med dysleksi

Steinerskolen og hvordan leseog skriveopplæringen gis til elever med dysleksi Steinerskolen og hvordan leseog skriveopplæringen gis til elever med dysleksi Et kvalitativt studie av tre lærere på tre forskjellige steinerskoler om kartlegging, tiltak, opplæringsmetoder og samarbeid

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Opprettet per 8. juli 1999 Læreplan for videregående opplæring B-/C-språk Alle studieretninger Oslo, juli 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2015/2016 * 1 2 I N N H O L D: Om KKGs fagtilbud og fagkombinasjoner 4 Om fremmedspråk i Kunnskapsløftet fellesfag og programfag 6 Matematikk fellesfag

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1 ROSENVILDE

Detaljer

Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagkatalogen 2009/2010 Studiespesialiserende utdanningsprogram Gjøvik videregående skole INNHOLD PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI...

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Forslag til årsplan Fabel 10

Forslag til årsplan Fabel 10 Forslag til årsplan Fabel 10 27 Forslag til årsplan Fabel 10 Periode og kapitler Teoristoff/ sjanger Grammatikk og rettskriving Tekstsamling Digitale ressurser August 8 Roman, s. 153 175 5 Sidemålet i

Detaljer

Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole

Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole 3 Studieplan for den fireårige profesjonsutdanningen for utøvende eurytmipedagoger ved Den norske Eurytmihøyskole The Norwegian College of Eurythmy Oslo UTDANNINGEN GIR GRADEN BACHELOR, DEN ER FIREÅRIG

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv når det gjelder samtid og fortid og det globale perspektivet

LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv når det gjelder samtid og fortid og det globale perspektivet VEDLEGG 2 Skjema for åpen høring Uttalelse fra: Landslaget for norskundervisning (LNU) Uttalelsen gjelder følgende læreplan: Norsk Formål med faget LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1.

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1. STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 N-0260 Oslo

Detaljer