Høst og vår. VLE101 eller VLE102 + VLE103 VLE104 + VLE105

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høst og vår. VLE101 eller VLE102 + VLE103 VLE104 + VLE105"

Transkript

1 Lesing 1 og 2 Studiepoeng: Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: Vurdering: Høst og vår Emnekode: Lesing 1 VLE101 eller VLE102 + VLE103 Lesing 2 VLE104 + VLE105 Kompetanse for kvalitet Studiet i Leseopplæring består av to studieenheter Lesing 1 og Lesing 2, hver på 30 studiepoeng, og er en del av det statlige systemet for kompetanseutvikling som ble etablert fra Systemet innebærer blant annet gratis studieplasser og delvis fri vikar under studiet for pedagogisk personale. Formålet med Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning er å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom målrettet og landsdekkende gjennomføring av videreutdanning. Strategien skal bidra til å øke læreryrkets status og styrke tilliten til skolens kvalitet. Faglig ansvar: Deltakerne på Lesing 1 og 2 søker om studieplass via Utdanningsdirektoratets nettside. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har det faglige ansvaret. Fagpersoner: Åse Kari Hansen Wagner, Senterleder Toril Frafjord Hoem, emneansvarlig Lesing 1 Lise Helgevold, emneansvarlig Lesing 2 Mål: Lesing 1 og Lesing 2 legger vekt på å belyse sentrale aspekt ved hva det innebærer å være leselærer i alle fag. Målet er at deltakerne skal øke sin kompetanse til å iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i nyere teorier om lesing og skriving. Sentralt i begge studiene er drøfting av ulike måter å legge til rette for lese- og skrivesituasjoner som kan fremme læring for alle elever i alle fag. Studiene ser på lesing i et bredt tekstperspektiv. Det handler om lesing av både fagtekster og skjønnlitterære tekster, og det blir også satt fokus på samlesing av tekster som består både av verbaltekst, bilder, grafer, tabeller og andre meningsskapende ressurser. Kunnskap om hvordan ulike typer kartleggingsverktøy og lesetester kan brukes som grunnlag for tilpasset undervisning utgjør også en viktig del av studiene. 1

2 Læringsutbytte Lesing 1 Lesing 2 Kunnskaper Studenten skal ha kunnskaper om - hva funksjonell skriftkyndighet innebærer i vår globale verden. - hvilke metoder forskning viser at fremmer leseferdigheter. - sammenhenger mellom lesing og skriving og muntlig bruk av språket. - hvordan en kartlegger leseferdighet. - hva det innebærer å lese sammensatte tekster og å lese på skjerm. - hvordan IKT kan brukes som verktøy i lese- og skriveundervisningen. Kunnskaper Studenten skal ha kunnskaper om - forskning om sammenhenger mellom vurdering og læring. - problemstillinger knyttet til det å vurdere ulike læreverk med hensyn til lesing. - spesielle utfordringer elever kan møte når de skal lese og lære når norsk er andrespråk. - formelle krav til en akademisk framstilling. - metoder en kan ta i bruk for å kunne studere sin egen praksis med et forskerblikk. Ferdigheter Studentene skal kunne - reflektere over egen praksis i lys av nyere teorier om lesing. - ta i bruk effektive og læringsfremmende metoder og prinsipper i leseopplæringen. - drive systematisk arbeid med litteratur og lesestimulering. - bruke skolebibliotek som støtte i leseopplæringen. - sette i gang tiltak som forebygger lesevansker og som hjelper de elevene som strever. Ferdigheter Studentene skal kunne - bruke vurdering for å fremme læring. - vurdere styrker og svakheter ved ulike typer læremidler til bruk i skolen. - tilpasse lese- og skriveopplæringen til elever med norsk som andrespråk. - formulere problemstillinger og planlegge og gjennomføre et FOU-arbeid. - finne, vurdere og henvise til relevant fagstoff i tilknytning til et FOU-arbeid, og framstille dette slik at det belyser en valgt problemstilling. - bruke relevant praktisk og teoretisk kunnskap i et utviklingsarbeid og kan evaluere og videreutvikle dette. Generell kompetanse Studentene skal kunne - planlegge å gjennomføre varierte arbeidsoppgaver alene og sammen med andre - formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig. - utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet om lesing og skriving, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder leseopplæring. Generell kompetanse Studentene skal kunne - planlegge å gjennomføre varierte arbeidsoppgaver alene og sammen med andre. - formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig. - utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet om lesing og skriving, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder leseopplæring. 2

3 Målgruppe og opptakskrav: Studiene i Lesing 1 og 2 tilbys til lærere fra trinn. Studiet vil passe for lærere i alle fag. Opptakskrav er godkjent lærerutdanning, førskolelærerutdanning eller tilsvarende utdanning. Deltakernes egen yrkespraksis vil knyttes til og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving i egen klasse mellom samlingene. Modulbaserte studier: Planmessig er studiet lagt opp som følgende: Lesing 1: VLE101 Modul 1 og Modul 2 (30 sp) eller VLE102 Modul 1 (15sp) + VLE103 Modul 2 (15sp) VLE101 Modul 1 og Modul 2 (30 sp) er et emne for studenter som ønsker å ta begge modulene på Lesing 1 (30 sp). VLE102 er et emne for studenter som ønsker å avslutte etter modul 1 (15 sp) på Lesing 1 og VLE103 er da et emne for de studentene som på et senere tidspunkt ønsker å gå videre på Lesing 1 og bygge på med modul 2 (15 sp). Lesing 2: VLE104 Modul 1 (15 sp) + VLE105 Modul 2 (15 sp) Studentene tilbys 3 emner innenfor hver modul med tilhørende emnesamlinger på to dager i hvert emne. Mellom samlingene vil det være leseperioder, gjennomføring av ulike arbeidskrav og faglig kontakt skjer via It`s learnings læringsplattform. Modul 1 Lesing 1 Lesing 2 Tema 1 (Tema brukes i stedet for emne) Tema 2 Tema3 Modul 2 Tema1 Hva er god begynneropplæring i lesing og skriving? eller Lesing som grunnleggende ferdighet i fag. Kartlegging og forebygging av lese- og skrivevansker. Lesestimulering, litteraturformidling/skolebibliotek. Å lese for å lære fag. Vurdering for læring. Hvordan vurdere skriftspråkkompetanse i forhold til kompetansemål i Kunnskapsløftet? Læremiddelkunnskap. Vurdering av ulike typer læremidler, eks lærebøker, digitale læringsressurser. Lesing og skriving når norsk er andrespråket. Tema 2 Skriving og muntlighet. FOU-arbeid Tema 3 Multimodal kompetanse. 3

4 I første emne i første modul vil studentene ha valg om enten begynneropplæring eller lesing som grunnleggende ferdighet i fag alt etter hvor de har sitt arbeid. Arbeidskrav: Til hvert emne skal studentene skrive et refleksjonsskriv etter samlingen, delta i nettdiskusjoner om ulike problemstillinger og skrive en fagtekst individuelt eller holde muntlig framlegg på bakgrunn av et gruppearbeid. De individuelle fagtekstene skal i hovedsak ta utgangspunkt i arbeid i egen klasse. Utgangspunktet er at deltakerne prøver ut, reflekterer over, vurderer og drøfter arbeid/ metoder/ opplegg med fokus på lesing, skriving eller muntlighet. Skrivingen av fagtekster er satt inn i en prosessorientert ramme ved at studentene gir hverandre respons før de leverer teksten for godkjenning og respons hos faglærer. Disse fagtekstene kan bearbeides gjennom hele studiet, og vil danne grunnlag for mappevurdering. Når det gjelder den siste modulen i Lesing 2, som er et empirisk arbeid på egen skole, (FOU-arbeid) vil det være en samling med fokus på aksjonslæring og hvordan en kan planlegge å gjennomføre et utviklingsprosjekt. Arbeidskrav i denne modulen vil være å utarbeide en prosjektbeskrivelse med en problemstilling, mål, metode, teorigrunnlag og framdriftsplan som må godkjennes av faglærer før studenten går i gang med prosjektet. Det vil videre bli gitt veiledning på prosjektet på bakgrunn av veiledningsdokument underveis i prosjektperioden. Denne veiledningen blir gitt i grupper. Til slutt må studentene skrive en rapport som skal danne grunnlag for avsluttende muntlig eksamen. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Vurdering: Lesing 1 VLE101 Modul 1 og Modul 2 (30sp): Mappeevaluering Eksamensmappa skal inneholde to fagtekster i bearbeidet utgave sammen med et presentasjonsskriv, og til hver av fagtekstene skal det også leveres et refleksjonsskriv. Omfang på mappen: Mappen skal inneholde et innledningsskriv som presenterer mappen på ca 450 ord (ca en side). To fagtekster på hver 2250 ord, men tilhørende refleksjonsskriv på maks 900 ord. Mappens omfang skal da til sammen bestå av ca 6750 ord. Det gis karakter på eksamensmappen etter vanlig karakterskala A-F. VLE102 Modul 1 (15 sp): Mappeevaluering 4

5 Eksamensmappen skal inneholde en fagtekst i bearbeidet utgave med tilhørende presentasjonsskriv og refleksjonsskriv. Mappen skal ha et omfang på ca 3600 ord. Det gis karakter på eksamensmappen etter vanlig karakterskala A-F. VLE103 Modul 2 (15sp): Mappeevaluering Eksamensmappen skal inneholde en fagtekst i bearbeidet utgave med tilhørende presentasjonsskriv og refleksjonsskriv. Mappen skal ha et omfang på ca 3600 ord. Det gis karakter på eksamensmappen etter vanlig karakterskala A-F. Lesing 2 VLE104 Modul 1 (15sp): Mappeevaluering Mappevurdering som på Lesing 1, med en fagtekst og tilhørende skriv i mappen. Mappen skal ha et omfang på ca 3600 ord. Det gis karakter på eksamensmappen etter vanlig karakterskala A-F. VLE105 Modul 2 (15sp): Muntlig presentasjon og prosjektrapport FOU-arbeidet, som er de siste 15 stp i Lesing 2, vurderes ut fra muntlig presentasjon på 30 minutter og innlevert prosjektrapport. Det gis karakter på presentasjonen etter vanlig karakterskala A-F. Åpent for privatister: Nei Studentevaluering: Sluttevaluering 5

6 Litteratur Det vil være muligheter for å velge deler av litteraturen ut fra hvilket trinn en arbeider på og hvilke fag en underviser i. Noen av artiklene legges ut på itslearning i pdf-format (Små endringer i litteraturlista kan forekomme) Lesing 1 Tema 1: Begynneropplæring eller Lesing som grunnleggende ferdighet i fag Begynneropplæring: Håland, A. (red.). (2005). Leik og læring. Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret. + filmmateriale Lundetræ, K. og Walgermo, B. R. (2014). Leseopplæring å komme på sporet. I K. Lundetræ og F. E. Tønnesen (red.). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk Solheim, R og Aasen, A. J. (2011). Rettleidd lesing. Ei ramme for den første leseopplæringa. I Norsklæreren nr Traavik, H. og Alver, V. R. (2008). Skrive- og lesestart. Skriftspråkutvikling i småskolealderen. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-9 ) Tønnesen, F. E. og Uppstad, P. H. (2014). Leseundervisning. I K. Lundetræ og F. E. Tønnesen (red.). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk Lesing som grunnleggende ferdighet i fag: Skjelbred, D. og Aamotsbakken, B. (red.). (2010). Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet. Oslo: Novus forlag. (kap 1 + en valgfri artikkel) Traavik, H, Hallås, O. Ørvig, A. (2009). Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap valgfrie kapitler knyttet til fag en underviser i). Fellespensum tema 1: Bråten, I. (2007). Leseforståelse innledning og oversikt. I Bråten, I. (red.). Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet teori og praksis. Oslo: Cappelen. Akademisk forlag. (kap. 1 ). Gabrielsen, E. (2014). Noen korte historiske tilbakeblikk. I K. Lundetræ og F. E. Tønnesen (red.). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Håland, A. Helgevold, L. og Hoel, T. (2008). Lesing er. Lesesenteret. Maagerø, E og Tønnessen, E. S. (2006). Å lese i alle fag. I Maagerø, E og Tønnessen, E. S Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1) Roe, A. (2014). Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget (Forord + Kap. 1 og 2). NB: Ny utgave kommer i juli 2014 Skjelbred, D. (2006). Sjanger og lesemåter i fag. I Maagerø, E og Tønnessen, E. S. Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2) 6

7 Tema 2: Kartlegging og forebygging av lese- og skrivevansker Andreassen, R. (2006). Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? I L. Helgevold og L. Engen, L. Fagbok i bruk. Grunnleggende ferdigheter. Lesesenteret. Austad, I. (1994). Lettlestbøker og lesbarhet. Bøker som er lette å avkode og lette og forstå. I Norsklæraren nr Bråten, I. (2007). Leseforståelse komponenter, vansker og tiltak. I: Bråten, Ivar (red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet teori og praksis. Cappelen Akademisk forlag (kap. 3). Engen, L. og Andreassen, A. B. (2007). Ny start for skriftspråklig utvikling. Lesesenteret eller Knivsberg, A.M. og Heber, E. (2009). Lese- og skrivevansker. Fra teori til IKT-baserte tiltak. Lesesenteret. Færevåg, M. K. og Gabrielsen, N.N. (2014). Kartlegging av Lese- og skriveferdighet, utfordringer og muligheter. I K. Lundetræ og F. E. Tønnesen (red.). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Færevåg, M.K. og Stangeland, E. B. Barn vi skal være spesielt oppmerksomme på i begynneropplæringen. I K. Lundetræ og F. E. Tønnesen (red.). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. For de som ikke arbeider med begynneropplæring kan disse to kapitlene kan byttes ut med Refsdahl (2012). Refsdahl, V. (2012). Når lesing er vanskelig. Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne. Oslo: Cappelen Akademisk. (Kapittel 4, 5 og 6) Reichenberg, M. og Lundberg, I. (2008). Väd är lättläst? Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kan lastes ned på: Teigland, A. S. (2002). Lettlestbøker for hvem. I Norsklæraren Tønnessen, F. E. og Uppstad, P.H. (2014). Leseflyt. I K. Lundetræ og F. E. Tønnesen (red.). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Et valgfritt kartleggingsverktøy med tilhørende veiledningsmateriell 7

8 Tema 3: Litteraturformidling/Lesestimulering/skolebibliotek Hennig, Å. (2012). Effektive lesere snakker sammen. Innføring i litterære samtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk. Lillesvangstu, M. mfl. (red.) (2007). Inn i teksten - ut i livet. Fagbokforlaget. (Kapittel 1-7, 9-10) Maagerø, E. og Tønnessen, E. S. (2002). På vandring i fortellingens og kulturens skoger. I Bjorvand, A. M. og Tønnessen, E. S Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget. Hoel, T. (2005). Perlejakten- på sporet av gode leseprosjekter i skolen. Lesesenteret. Hoel, T. (2010). Lesing i skolebiblioteket. Lesesenteret. Håland, A. og Ulland, G. (2014). Litteraturdidaktikk på barnetrinnet.. I H. Traavik og B. Jansson. (red.). Norskboka 2. Oslo: Universitetsforlaget Skaftun, A. (2010). Litteraturens nytteverdi. Fagbokforlaget/LNU (Kapittel 2) Smidt, Jon (red.). (2009). Norskdidaktikk - ei grunnbok. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Del 3.3. Arbeid med skriftlige tekster lesing og litteraturarbeid. Velg to av artiklene. Ulland, G. og Håland, A. (2014). Litteraturdidaktikk en introduksjon. I H. Traavik og B. Jansson. (red.). Norskboka 2. Oslo: Universitetsforlaget. Aase, L. (2009). Litterære samtalar. I Nicolaysen, B. K. & L. Aase (red.): Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. Oslo: Samlaget, (s. 9 31). Tema 4: Å lese for å lære fag Andreassen, R. (2014). Undervisning som fremmer leseforståelse. I K. Lundetræ og F. E. Tønnesen (red.). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Anmarkrud, Ø. (2007). Spesielt dyktige læreres leseundervisning med fokus på leseforståelse. I : Bråten, I. (red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (kap. 10) eller Anmarkrud, Ø. og Refsdal, R Gode lesestrategier på mellomtrinnet. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Bråten, I. og Strømsø, H. (2007). Forståelse av multiple tekster. I Bråten, I. (red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (kap. 8 ). Hoem, T. F. og Nielsen. I. (2014). Lesing av multiple tekster. En tilnærming til Palestina-konflikten som eksempel i samfunnsfag. I Norsklæreren 3/ Mork, S. og Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget Helgevold, L. og Engen, L Fagbok i bruk. Grunnleggende ferdigheter. Lesesenteret. Kapittel 1, 5 og 7 Mortensen-Buan, A. B. (2006). Lesestrategier og fagtekster i klasserommet. I Maagerø, E og Tønnessen, E. S. (2006). Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 9). Roe, A. (2014). Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 3, 4, 5, 6, 7 ). Sekundærlitteratur: Fagstoff og pedagogiske ressurser til arbeid med lesing i alle fag som er publisert på Kverndokken, K måter å lese leseleksa på om lesing, lesebestilling og tekstvalg. Bergen: Fagbokforlaget. 8

9 Tema 5: Multimodal kompetanse Kulbrandstad, L. I. (2008). Lese- og skrivepraksiser foran dataskjermen. I Bjar, L. (red.). Det er språket som bestemmer! Bergen: Læ ring og språkutvikling igrunnsko Fagbokforlaget Lersbryggen Mørk, K. (2007). Med skriftlige og skjermbaserte tekster i skolesekken. I M. Lillesvangstu, mfl. (red). Inn i teksten - ut i livet. Bergen: Fagbokforlaget. Løvland, A. (2011). På jakt etter svar og forståing. Bergen: Fagbokforlaget Mangen, A. (2008). Lesing på skjerm. Lesesenteret Otnes, H. (2009). Å være digital. I Otnes, H (red.). Å være digital i alle fag. Universitetsforlaget Otnes, H. (red.). Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. En valgfri artikkel knyttet til fag en underviser i. Tønnessen, E.S. (red.). (2010). Sammensatte tekster. Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1 + to valgfrie artikler). Tema 6: Skriving og muntlighet Grimnes, L. Børresen, B. og Svenkerud, S. (2012). Muntlig kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget. Hertzberg, F. (2006). Skrivekompetanse på tvers av fag. I Elstad, E. og Turmo, A. Lesestrategier. Søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Eller Klæboe, G. og Sjøhelle, D. K. (2013). Veiledet lesing i begynneropplæringen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Hertzberg, F. (2008). Sjangerskriving i ungdomsskolen: Fortelling er ikke nok. I Bjar, L. (red.). Det er språket som bestemmer! Læ ring og språkutvikling ig Bergen: Fagbokforlaget. Eller Håland, A. (2007). Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Oslo: Universitetsforlaget. Hoem, T. F. (2014). Å bevege seg i tekster og sette tekster i bevegelse. I K. Lundetræ og F. E. Tønnesen (red.). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Håland, A. (2009). Skriv slik at nokon får lyst til å lesa teksten din. I: Knudsen, S. m.fl. (red.). Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Oslo: Novus forlag eller Øgreid, A. K. 2008: Stjålen skrivefrihet? Om argumenterende skriving på ungdomstrinnet. I Nergård, M.E. og I. Tonne (red.). Språkdidaktikk for norsklærere. Mangfold av språk og tekster i undervisninga. Oslo: Universitetsforlaget. Kvithyld, T., Kringstad, T. og Melby, G. (2014). Gode skrivestrategier. På mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm akademisk Kvithyld, T. og Aasen, A. J. (2011). Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. I: Smidt, J. Solheim, R. og Aasen, A. J På sporet av god skriveopplæring ei bok for lærere i alle fag. Skrivesenteret. Smidt, J. Solheim, R. og Aasen, A. J. (2011). På sporet av god skriveopplæring ei bok for lærere i alle fag. Skrivesenteret. Del 1 + En valgfri artikkel. Smidt, J. og Lorentzen, R. T. (red.). (2008). Å skrive i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. (Del 1 og 2 + en valgfri artikkel knyttet til fag en underviser i fra Del 4 eller 5). Fagstoff og pedagogiske ressurser til arbeid med skriving i alle fag som er publisert på 9

10 Lesing 2 Tema 1: Planlegging og vurdering: Fjørtoft, H. (2008). Effektiv planlegging og vurdering. Rubrikker og andre verktøy for lærere. Bergen: Fagbokforlaget. Evensen, L. S. (2009). Vurdering av skrivekompetanse: En kompleks utfordring. I O. K. Haugaløkken m.fl. Tekstvurdering som didaktisk utfordring, Oslo: Universitetsforlaget, (s 15-23). Helgevold, L. og Engen, L Veiledningshefte til Leselos. Kan lastes ned på Hoem, T. F. (2014) Vurdering for læring. I I M. E. Frislied og H. Traavik, H. (red.). Lese, skrive regne. Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplæringen. Oslo: Universitetsforlaget. Roe, A Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget. (Del III, kap. 8 og 9). Slemmen, T. (2010). Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Cappelen Akademiske. Sjøhelle, D. K. (2011). Vurdering av sammensatte tekster vanskelig men nødvendig. I Smidt, J. Solheim, R. og Aasen, A. J På sporet av god skriveopplæring ei bok for lærere i alle fag. Trondheim: Tapir/ Skrivesenteret. Skjelbred, D. (2006). Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring. Oslo: LNU/Cappelen Akademisk forlag. Tema 2: Læremiddelkunnskap Kverndokken, Kåre. (2012). 101 måter å lese leseleksa på om lesing, lesebestilling og tekstvalg. Bergen: Fagbokforlaget. (Kapittel 3.). Reichenberg, M. (2007). La det bli et eventyr å lese lærebøker. I: Bråten, I. (red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (Kapittel 4). Skjelbred, D. (2010). De mangfoldige realfagstekstene. Om lesing og skriving i matematikk og naturfag. Bergen: Fagbokforlaget (Velg faget matematikk eller naturfag) eller Skjelbred, D. og Aamotsbakken, B.(red.). (2010). Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet. Del 3, Teksten. s Oslo: Novus forlag. Skjelbred, D. (2009). Lesing og oppgaver i lærebøker. I Knudsen, S. m.fl. (red.). Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Oslo: Novus forlag. Aamotsbakken, B. (2009). Identitet gjennom lesing. I Knudsen, S. m.fl. (red.). Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Oslo: Novus forlag. For de som jobber med begynneropplæring Dahle, A. E. (2001). Hva er god begynneropplæring i lesing? I Norsklæraren nr Høigaard, A. (2002). Tilbake til gamlemåten? Tendenser i ti nye abc-er. I Norsklæraren nr 5/2002 Skjelbred, D. (2001). Vanskelige abc-bøker, enkle svar på kompliserte spørsmål? I Norsklæraren nr

11 Tema 3: Lesing og skriving når norsk er andrespråket Aukrust, V. G. (2007). Røverkjøp og bra kjøp : Om språk og leseforståelse i et utviklingsperspektiv. I Bråten (red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademiske. Bøyesen, L. og Mossige, M. (red.). (2009). Mangfold i språk og tekst. Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv. Utdanningsdirektoratet/Lesesenteret. Hvistendal, R Jeg må lære noe av dette. Lesing som vei til kunnskap for språklige minoriteter. I Elstad, E. og Turmo, A. (2006). Lesestrategier. Søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 5). Melby-Lervåg, M. og Lervåg, A. (2011). Hvilken betydning har morsmålsferdigheter for utviklingen av leseforståelse og dets underliggende komponenter på andrespråket. En oppsummering av empirisk forskning. I Norsk pedagogisk tidsskrift, 5, s Molander, B. og Skauge, I. L. (2009). Lese, lære, lykkes. Oslo: Gyldendal Akademisk. Moskvil, M.E. (2006). Når den minoritetsspråklige møter fagteksten. I Maagerø, E. og Tønnessen, E. S Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. Wagner, Å. K. og Walgermo, B. R. (2014). Flerspråklige barns språk- og leseutvikling. I K. Lundetræ og F. E. Tønnesen (red.). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Aarsæther, F. (2008). Flerspråklighet og flerspråklig praksis. I: Nergård, M. E. og I. Tonne (red.). Språkdidaktikk for norsklærere. Mangfold av språk og tekster i undervisninga. Oslo: Universitetsforlaget. Nett-tekster: Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen: HiOA/NAFO/Idehefte.-Spraaklig-og-kulturelt-mangfold-en-ressurs-i-opplaeringen Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Utdanningsdirektoratet: Veiledning til Språkkompetanse i grunnleggende norsk Utdanningsdirektoratet og NAFO: Fou-arbeid Postholm, M. B. og Moen T. (2009). Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. En metodebok for lærere, studenter og forskere. Oslo: Universitetsforlaget. Håndbok om akademisk skriving kan lastes ned fra + ca. 500 sider med relevant faglitteratur avhengig av innretning på FOU-arbeid. 11

Lesing 1 og 2. Studiepoeng: 30 + 30 Undervisningsstart: Undervisningssemester: 2 + 2. Emnekode:

Lesing 1 og 2. Studiepoeng: 30 + 30 Undervisningsstart: Undervisningssemester: 2 + 2. Emnekode: Lesing 1 og 2 Studiepoeng: 30 + 30 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: 2 + 2 Vurdering: Høst og vår Emnekode: Lesing 1 VLE101 eller VLE102 + VLE103 Lesing 2 VLE104 + VLE105 Kompetanse for kvalitet

Detaljer

Høst og vår FXLEO1100 FXLEO1110 FXLEO1120 FXLEO2100 FXLEO2110

Høst og vår FXLEO1100 FXLEO1110 FXLEO1120 FXLEO2100 FXLEO2110 Lesing 1 og 2 Studiepoeng: 30 + 30 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: 2 + 2 Vurdering: Høst og vår Emnekode: FXLEO1100 FXLEO1110 FXLEO1120 FXLEO2100 FXLEO2110 Det humanistiske fakultet, Nasjonalt

Detaljer

Lesing 1 og 2. Studiepoeng: Undervisningsstart: Undervisningssemester: Emnekode: FXLEO 1100 FXLEO 2100

Lesing 1 og 2. Studiepoeng: Undervisningsstart: Undervisningssemester: Emnekode: FXLEO 1100 FXLEO 2100 Lesing 1 og 2 Studiepoeng: 30 + 30 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: 2 + 2 Vurdering: Høst og vår Emnekode: FXLEO 1100 FXLEO 2100 Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, Modul 2: Den andre lese- og skriveopplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for første

Detaljer

Lesing er... - referanseliste

Lesing er... - referanseliste Lesing er... - referanseliste Bøker Den andre leseopplæringa Bjorvand, Agnes Margrethe og Tønnessen, Elise Seip (red.) (2002). Den andre leseopplæringa: Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 30 studiepoeng 4. Etablert 5. Ikke relevant 6. Sist revidert: januar 2012 7. Innledning Studiet

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emne GLU1120_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emne GLU1120_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:46 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2, 8-13

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2, 8-13 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2, 8-13 Studiepoeng: 15 + 15 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: Høst og vår Vurdering: Høst og vår Emnekode: VLE210/ VLE211 Faglig ansvar: Deltakerne

Detaljer

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Av Sture Nome, rådgiver ved Senter for skriveopplæring og skriveforsking, HiST. Hva er lesing etter Leselosmodellen? Hva er lesing?

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere

Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere Emne 1: Språkutvikling, språklæring og språkutvikling i et tospråklig perspektiv Kode 2spd21 Studiepoeng Bestått eksamen i modul 1 gir 15 studiepoeng. Semester

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emne GLU1120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST.

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Førlesing og underveislesing som fokus Vi skal arbeide mer

Detaljer

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:16 Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Emnekode: 2GLSM19 Studiepoeng: 30 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Se generell beskrivelse av studiet Læringsutbytte MATEMATIKK

Detaljer

VLE100 Lesing, læring og vurdering

VLE100 Lesing, læring og vurdering VLE100 Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 5.september 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Strategiopplæring og engasjement for lesing

Strategiopplæring og engasjement for lesing Strategiopplæring og engasjement for lesing Kurspakke i lesing med 10 delpakker Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS Egenpresentasjon Sture Nome Lesesenteret Lærebokforfatter Erfaring fra kurs og foredrag

Detaljer

Ny GIV. Skriving, respons og vurdering. V/ Iris Hansson Myran

Ny GIV. Skriving, respons og vurdering. V/ Iris Hansson Myran Ny GIV Skriving, respons og vurdering V/ Iris Hansson Myran Veiledet skriving - støtte før, under og etter skrivingen Veiledet skriving er å veilede eleven fram til økt skrivekompetanse og skriveglede.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4)

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: Haust og vår Årstal: 2015-2016 Samla sidetal: ca. 1055 Sist oppdatert:

Detaljer

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan kan vi drive en mer eksplisitt leseopplæring? Ved Universitetslektor Sture Nome

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan kan vi drive en mer eksplisitt leseopplæring? Ved Universitetslektor Sture Nome Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan kan vi drive en mer eksplisitt leseopplæring? Ved Universitetslektor Sture Nome Målet for gjennomgangen er At dere skal få en innføring i bruken av lesestrategier

Detaljer

Forsøk med én karakter Kongsbakken Gardermoen

Forsøk med én karakter Kongsbakken Gardermoen Forsøk med én karakter Kongsbakken Gardermoen 10.4.2015 Kongsbakken videregående skole Studiespesialisering -6 paralleller Musikk, dans og drama 2 paralleller 1 1 Forsøk og utviklingsarbeid 1 Skoleåret

Detaljer

NOLES februar 2011. Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag?

NOLES februar 2011. Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag? NOLES februar 2011 Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag? Skriving etter Kunnskapsløftet Hvorfor skriving i fag? styrker den grunnleggende ferdigheten som skriving er fører til at elevene lærer

Detaljer

SENSURVEILEDNING SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* V2009/ Skriftleg eksamen EMNEKODE OG NAVN* NO130SKR

SENSURVEILEDNING SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* V2009/ Skriftleg eksamen EMNEKODE OG NAVN* NO130SKR EMNEKODE OG NAVN* NO130SKR SENSURVEILEDNING SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* V2009/ Skriftleg eksamen OPPGAVETEKSTEN* LK06 legg opp til at elevane skal utvikle lesekompetansen sin gjennom heile skoleløpet.

Detaljer

Teksten er blitt til i samarbeid med Lesesenteret, NAFO og et utvalg lærere og skoleledere.

Teksten er blitt til i samarbeid med Lesesenteret, NAFO og et utvalg lærere og skoleledere. God leseopplæring for lærere på ungdomstrinnet I dette dokumentet presenterer vi hva forskning sier om elevers lesekompetanse og leseundervisning i norsk skole. Du kan også lese om hva lesing som grunnleggende

Detaljer

Lesing og skriving av fagtekst på. 2. trinn. Det va kjekt å lesa, nå lærte eg någe Eg e trøtte, men eg vil skriva merr

Lesing og skriving av fagtekst på. 2. trinn. Det va kjekt å lesa, nå lærte eg någe Eg e trøtte, men eg vil skriva merr Lesing og skriving av fagtekst på Det va kjekt å lesa, nå lærte eg någe Eg e trøtte, men eg vil skriva merr 2. trinn Anne Hoslemo Meling og Toril Frafjord Hoem Ingen enkeltfaktor er mer avgjørende for

Detaljer

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2220_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:49 Norsk 2 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

1. Emnekode, emnenavn, antall studiepoeng FXGLSM 100-1 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), 30 studiepoeng.

1. Emnekode, emnenavn, antall studiepoeng FXGLSM 100-1 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning STUDIEPLAN 2011-2012 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

Pensumliste. Bøker: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10

Pensumliste. Bøker: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Pensumliste Emnekode Emnenamn: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2016-2017 Samla sidetal: Ca 1035 Sist oppdatert:

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Studieplan Studieåret 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 07.07.11 Sist revidert: 19.09.13 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Å tilrettelegge leseopplæringen til elever med norsk som Andrespråk. Marit Aasen og Hege Rangnes

Å tilrettelegge leseopplæringen til elever med norsk som Andrespråk. Marit Aasen og Hege Rangnes Å tilrettelegge leseopplæringen til elever med norsk som Andrespråk Marit Aasen og Hege Rangnes 26.11.15 1 Fem grunnprinsipper 1. Sterk sammenheng mellom vokabular og leseforståelse spesielt for flerspråklige

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06)

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Emne: SPRÅKDIDAKTIKK Kode: SPD130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Internettbaserte verktøy i skriveprosesser

Internettbaserte verktøy i skriveprosesser Internettbaserte verktøy i skriveprosesser Studenter i veiledet praksis prøver ut wiki i norskfaget på 4. trinn Eva Michaelsen, Høgskolen i Oslo NOFA 3 Karlstad 10. 13. mai 2011 Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Det er språket som bestemmer!

Det er språket som bestemmer! Louise 3jar (red.) tr> Det er språket som bestemmer! Læring og språkutvikling i grunnskolen 3oka er oversatt av Hilde Strømsnes Q FAGBOKFORLAGET Landslaget for Norskundervisning (LNU) INNHOLD Presentasjon

Detaljer

Skrivesenteret skal gjennom sin virksomhet bidra til skrivestimulering og skriveglede i barnehagen, grunnskolen og videregående skole

Skrivesenteret skal gjennom sin virksomhet bidra til skrivestimulering og skriveglede i barnehagen, grunnskolen og videregående skole Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal være et nasjonalt ressurssenter i arbeidet med å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten skriving Skrivesenteret skal gjennom sin

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2015 2016 Samla sidetal: Om lag 1080 Sist oppdatert: 26.06.2015

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Slik bruker du pakken. Kompetanseutviklingspakke Lesestrategier og leseengasjement

Slik bruker du pakken. Kompetanseutviklingspakke Lesestrategier og leseengasjement Slik bruker du pakken Kompetanseutviklingspakke Lesestrategier og leseengasjement Dette er informasjon til deg/dere som skal lede fremdriften i kollegiet. Her finner du en oversikt over pakkens innhold

Detaljer

NTNU. Lesingsom grunnleggendeferdigheteri alle fag for lærere som underviser i grunnskolen på 5-7.trinn

NTNU. Lesingsom grunnleggendeferdigheteri alle fag for lærere som underviser i grunnskolen på 5-7.trinn HOGSKOLEN INORD-TRONDELAG NTNU Lesingsom grunnleggendeferdigheteri alle fag for lærere som underviser i grunnskolen på 5-7.trinn Til: skoleeiere i Nord- og Sør-Trøndelag Fra: Region 5. Midt-Norge EVU ansvarlig

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere Studieplan Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere 30 studiepoeng FS-kode: K2GLSM Studieplanen er godkjent: 07.07.11 Sist revidert: 10.06.14 A. Overordnet beskrivelse av

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Å arbeide med språk ungdomstrinn og videregående Samling for språkkommuner dag

Å arbeide med språk ungdomstrinn og videregående Samling for språkkommuner dag Å arbeide med språk ungdomstrinn og videregående Samling for språkkommuner dag 1-20.9.16 Vi blir litt kjent Gå sammen to og to og presenter dere for hverandre Presenter sidemannen for de andre på gruppa

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Hvordan arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i KRLE?

Hvordan arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i KRLE? Hvordan arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i KRLE? ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.09.2015 I Kunnskapsløftet er skriving som grunnleggende ferdighet i KRLE beskrevet slik: Å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Berge, K. L. (2007). Grunnleggende om de grunnleggende ferdighetene. I H. Hølleland (Red.), På vei mot

Berge, K. L. (2007). Grunnleggende om de grunnleggende ferdighetene. I H. Hølleland (Red.), På vei mot Ressurs Bøker og artikler Berge, K. L. (2007). Grunnleggende om de grunnleggende ferdighetene. I H. Hølleland (Red.), På vei mot Kunnskapsløftet: begrunnelser, løsninger og utfordringer. (s 228-250). Oslo:

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Læringsstrategier. alle fag

Læringsstrategier. alle fag Læringsstrategier i alle fag Praktisk arbeid med lese- og skrivestrategier knyttet til ulike tekster. Presentasjon og vurdering av ulike undervisningsopplegg beregnet for svakt presterende elever. Ny GIV

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

FRA SJANGERFORMALISME TIL SJANGERANARKI? Marte Blikstad-Balas marte.blikstad-balas@ils.uio.no

FRA SJANGERFORMALISME TIL SJANGERANARKI? Marte Blikstad-Balas marte.blikstad-balas@ils.uio.no FRA SJANGERFORMALISME TIL SJANGERANARKI? Marte Blikstad-Balas marte.blikstad-balas@ils.uio.no Utfordringer med tradisjonell skoleskriving: Handler ofte om å "finne rett svar" Mange skriveoppgaver har

Detaljer

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education Videreutdanning på bachelornivå 15 studiepoeng/15 ECTS Deltid Studieprogramkode:

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Læringsfremmende vurdering

Læringsfremmende vurdering Gardermoen januar 2016 Ressurslærersamling Læringsfremmende vurdering Marthe Lønnum Trude Kringstad Innhold i økta Modellere metoder for erfaringsdeling og refleksjon Synliggjøre sammenhengen mellom god

Detaljer

Tid Hva Hvordan Ressurs 1 min Formålet med denne samlinga

Tid Hva Hvordan Ressurs 1 min Formålet med denne samlinga Beskrivelse av økt 1: Skriving som grunnleggende ferdighet (en powerpointpresentasjon inkludert refleksjonsspørsmål og oppdrag til neste samling) Tid Hva Hvordan Ressurs 1 min Formålet med denne samlinga

Detaljer

Hamar Åpen Pålitelig Modig Helhetlig

Hamar Åpen Pålitelig Modig Helhetlig Hamar Åpen Modig På Hel Ajer - et godt sted å være, et godt sted å lære for alle Rektor Sølvi Aas Hallem Ressurslærer Kirsti Eide Nyhus Hvem er vi? - 360 elever 120 elever på hvert trinn to team à 60 elever

Detaljer

Fort ferdig eller lurt lest?

Fort ferdig eller lurt lest? Fort ferdig eller lurt lest? En undersøkelse om lekselesing i ungdomsskolen av siri hovda ottesen og aasfrid tysvær En undersøkelse viser at lekselesing ikke var en integrert del av lesestrategiopplæringen

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer