1. Emnekode, emnenavn, antall studiepoeng FXGLSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), 30 studiepoeng.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Emnekode, emnenavn, antall studiepoeng FXGLSM 100-1 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), 30 studiepoeng."

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning STUDIEPLAN Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM 100 Behandlet i Programutvalget IFU Godkjent av dekanen Sist revidert

2 1. Emnekode, emnenavn, antall studiepoeng FXGLSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), 30 studiepoeng. 2. Semester Studiet går over to semester i løpet av høsten 2011og våren Eksamen: våren Studierett GLSM- 30 studiepoeng er en videreutdanning for førskolelærere som vil kvalifisere seg for undervisning i grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring i grunnskolens årstrinn. For å få ansettelse i skolen må førskolelærere ha totalt 60 studiepoeng videreutdanning. I tillegg til de 30 studiepoengene som er spesifisert i denne fagplanen, må studentene ta ytterligere 30 studiepoeng i ett eller to sentrale skolefag didaktisk innrettet mot årstrinn. 4. Forkunnskapskrav Fullført førskolelærerutdanning. Målgruppen for studiet er førskolelærere som ønsker å kvalifisere seg til undervisning på trinn i grunnskolen. 5. Anbefalte forkunnskaper Fullført førskolelærerutdanning. 6. Læringsmål Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap om lærerprofesjonen, undervisning i skolen og om skolen som organisasjon. De skal særlig styrke sitt didaktiske grunnlag for å gjennomføre god og differensiert lese-, skrive- og matematikkopplæring. Arbeidet med faget skal sikre en god veksling mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, personlig og faglig utvikling og didaktisk refleksjon knyttet til arbeidet på årstrinn generelt og til grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring spesielt. Gjennom studiet skal studentene utvikle: gode fagkunnskaper i norsk og matematikk kunnskap om lærerprofesjonen, skolen som organisasjon og skolens innhold didaktisk kompetanse knyttet til oppgaver og utfordringer i årstrinn. Studiet er på 30 studiepoeng og består av fagområdene matematikk, norsk og pedagogikk. Fagene har ulikt omfang som en følge av at de også har ulikt omfang i førskolelærernes grunnutdanning. 2

3 7. Mål Rammeplanen angir tre målområder for studiet: 1. Faglig og didaktisk kunnskap 2. Å være lærer på 1. til 4. årstrinn 3. Samhandling og refleksjon Studentene skal arbeide med disse målområdene gjennom tre faglige emner og praksis: 1. Matematikk 2. Norsk 3. Pedagogikk 4. Praksis (4 uker) Studiet skal vektlegge de grunnleggende ferdighetene i grunnskolen, og gi innsikt i ulike arbeidsformer og læremidler, bl.a. IKT. De didaktiske perspektivene skal eksemplifiseres og konkretiseres, slik at både tverrfaglig og temabasert arbeid og utforskende og skapende aktiviteter inngår. Overordnet perspektiv i studiet er utfordringer knyttet til likeverdig og tilpasset opplæring for alle elever, uavhengig av kjønn, bosted, individuelle forutsetninger og kulturell bakgrunn. 1. Matematikk Matematikk i GLSM skal videreutvikle studentenes faglige kunnskaper og deres fagdidaktiske kompetanse. Det blir lagt vekt på å utvikle positive holdninger til faget. En solid fagkompetanse må være grunnlaget for å kunne bruke varierte arbeidsmetoder som problemløsing, utforsking, lek og arbeid med tekniske ferdigheter. Lærerens fagkompetanse i matematikk må derfor være på et høyere nivå enn det som undervises. Kommunikasjon og språkets betydning for begrepsutvikling i matematikk er viktig. Andre sentrale temaer er tilpasset opplæring og forebygging av matematikkvansker. Videre skal det arbeides med matematikk i ulike kulturer og matematikk for flerspråklige elever. Under dette temaet har en fokus på å gi studentene kompetanse og trygghet i arbeidet med den grunnleggende matematikkopplæringen. Det blir lagt vekt på teorier og arbeidsmetoder som er viktige for at barn kan utvikle matematisk bevissthet og grunnleggende ferdigheter i regning. Studentene skal: ha solide fagkunnskaper innen læreplanens fire hovedområder Tall Geometri Måling Statistikk ha innsikt i barns forståelse for tall, form og rom ha innsikt i intensjoner og krav i læreplanen ha kjennskap til og kunne benytte seg av ulike fagdidaktiske metoder 3

4 kjenne metoder for å få innsikt i elevenes kompetanse i matematikk kunne tilrettelegge for tilpasset opplæring i matematikk kunne bruke digitale verktøy i matematikkundervisningen 2. Norsk Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. I arbeidet med egne tekster - muntlige og skriftlige - og i møtet med andres tekster innlemmes elevene i tekstkulturen og får erfaringer som gir mulighet for opplevelse og læring og for å forstå seg selv og samfunnet. Norskemnet i GLSM skal videreføre studentenes kunnskaper om språk, tekst og kultur fra førskolelærerstudiet med særlig vekt på å utvikle deres faglige og fagdidaktiske kompetanse knyttet til skrive- og leseopplæringen i skolens fire første årstrinn. Det legges vekt på utforskende og skapende arbeidsmåter i faget der lek og opplevelse står sentralt. Studentene skal kunne gjennomføre og vurdere tilpasset opplæring i norskfaget slik at hver enkelt elev får utfordringer og muligheter til meningsfylt arbeid gjennom aktiv deltakelse. Studentene skal: Med utgangspunkt i Norskfaget årstrinn i Kunnskapsløftet (L06): ha innsikt i barns språklige kompetanse som grunnlag for lese- og skriveutvikling ha innsikt i muntlige ferdigheter, både som grunnlag for lese- og skriveopplæring og som selvstendige ferdigheter ha kunnskap om å legge til rette for en systematisk og variert lese- og skriveopplæring i alle fag, og vurdering av elevtekster ha kunnskap om å legge til rette for bruk av læringsstrategier og evne til kritisk tenkning ha kunnskap om å legge til rette for opplevelse, læring og refleksjon i bruk av ulike tekster, og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst ha innsikt i språklige utfordringer hos tospråklige barn, og kunne legge til rette for systematisk arbeid i utvikling av begreper og ordforråd ha kjennskap til kartleggingsprøver, observasjons- og vurderingsmåter, og hvordan dette kan nyttes i systematisk tilpasset opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker ha innsikt i sammensatte tekster og IKT-baserte hjelpemidler, og vurdere hvordan det kan brukes i lese- og skriveopplæringen ha innsikt i å vurdere ulike læreverk og læremidler 3. Pedagogikk Pedagogikk skal i GLSM bidra til at studentene tilegner seg kunnskap om lærerprofesjonen, innholdet i skolen og om skolen som organisasjon. Utdanningen skal bygge videre på førskolelærernes tidligere utdanning, og ha et helhetlig syn på læring med fokus på grunnleggende ferdigheter i grunnskolen, og stimulere til motivasjon for undring, utforskning og læring. Både tverrfaglig og temabasert arbeid skal konkretiseres, og det overordnede perspektiv i studiet knyttes til likeverdig og tilpasset opplæring for alle. 4

5 Studentene skal: kjenne skolen som en lærende organisasjon utvikle pedagogisk profesjonalitet kartlegge og observere elevene i et dynamisk perspektiv kunne dokumentere elevers utvikling kunne veiledning og samtale med eleven kunne legge til rette for et godt skole- hjemsamarbeid ha kunnskap for å kunne legge til rette for flerspråklige elever kunne utøve klasseledelse og drive forebyggende arbeid Praksis I studieåret inngår totalt fire uker veiledet praksis. I høstsemesteret blir det én uke observasjonspraksis, i vårsemesteret blir tre uker praksis hvor studentene selv er aktive i undervisningen. I observasjonspraksisen skriver studentene logg. I vårsemesteret skal studenten skrive to praksisoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgavene skal relateres til planlagt og gjennomført undervisning som studenten utfører i løpet av praksisperioden. En oppgave relatert til undervisning i norsk og en relatert til matematikk. Omfanget på hver av oppgavene er maksimalt 3 sider (A4 format, 12 pkt Times New Roman, linjeavstand 1,5). Øvingslærer vurderer studentene i løpet av praksisperioden og bruker vurdering bestått/ikke bestått. 8. Arbeidsformer Undervisningen blir gitt ved ukentlige samlinger på 3 4 undervisningstimer. Det er obligatorisk fremmøte til undervisning. I tillegg til de ukentlige samlingene skjer mye av aktiviteten i kurset på Its learning. Studiet er organisert med arbeidsmåter som fremmer aktiv deltakelse, blant annet: arbeid med oppgaver mellom samlingene selvstudium av litteratur observasjon og refleksjon deltakelse i faglige diskusjoner fremlegging av studentoppgaver Det blir også gitt rettledning og tilbakemelding fra kurslærerne. I løpet av studiet skal studentene levere inn ulike typer mindre oppgaver som samles i en mappe. Mappen består av: Logg fra observasjonspraksis 5

6 Praksisoppgavene Et skriftlig arbeid fra hvert av emnene norsk og pedagogikk. Hver av disse oppgavenes omfang er på maksimalt 5 sider (A4 format, 12 pkt Times New Roman, linjeavstand 1,5). Et selvstendig skriftlig arbeid i matematikk som gjennomføres i forbindelse med undervisningssamling. Tre individuelle refleksjonsskriv i norsk etter forelesning/gruppearbeid (halv A4-side) 9. Arbeidskrav Følgende må være bestått for å kunne fremstille seg til prøving: Kravet til oppmøte Utført obligatorisk arbeid (mappen) til karakteren bestått Fullført og godkjent praksis Skriftlig gruppeoppgave: - Gruppeoppgave med veiledning over et selvvalgt emne med utgangspunkt i mappe, pensum og praksis - Omfang: ca. 10 sider (A4-format, 12 pt Times New Roman, linjeavstand 1,5) - Besvarelsen skal leveres mot slutten av siste semester - Vurderes til bestått/ikke bestått 10. Prøveformer Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen holdes i eksamensperioden våren Skriftlig eksamen norsk 4 timers skriftlig eksamen Teller 40 % av endelig karakter Skriftlig eksamen matematikk 4 timers skriftlig eksamen Teller 40 % av endelig karakter Skriftlig eksamen pedagogikk 2,5 timers skriftlig eksamen Teller 20 % av endelig karakter Ved fullført studium får studenten én samlet bokstavkarakter basert på eksamenskarakterene etter de forholdstall som er oppgitt. 6

7 11. Litteratur/pensum Felles litteratur: Botten, G. m.fl. (2005): Kva fortel barnetekstane oss? Ein samtale mellom to matematikklærarar og to norsklærarar. I S. Skjong (red.): GLSM. Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Det Norske Samlaget. (18 sider) Frislid, M.E. (2006): Å lære seg å lære Grunnlag også for lese-, skrive- og matematikkopplæring. I M.E. Frislid & H. Traavik (red.): Boka om GLSM Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Universitetsforlaget. (20 sider) Heiberg Solem, I. & Strand, T. (2005): Gylne øyeblikk og tapte sjanser. Norsk og matematikk i 2. klasse. I S. Skjong (red.): GLSM. Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Det Norske Samlaget. (28 sider) Utdannings- og forskningsdepartementet (2005): Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Oslo. Lorentzen, R.T. (2005): Datamaskin frå 1. trinn. I S. Skjong (red.): GLSM. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Det Norske Samlaget. (13 sider) Reikerås, E. (2006): Skriftspråkvansker i norsk og matematikk, to sider av samme sak? Boka om GLSM, s Oslo: Universitetsforlaget. (12 sider) Sandvik, M. (2005): Digitale læringsressurar for 1. klasse. I S. Skjong (red.): GLSM. Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Det Norske Samlaget. (13 sider) Sønstabø, R. (2006): GLSM i praksis. I M.E. Frislid & H. Traavik (red.): Boka om GLSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Universitetsforlaget. (20 sider) Traavik, H. m.fl. (2006): Ei oversikt over teorigrunnlaget i GLSM. I M.E. Frislid & H. Traavik (red.): Boka om GLSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Universitetsforlaget. (13 sider) Matematikk: Alseth, B. & Røsseland, M. (2006): Undersøkelseslandskap i matematikk. I M.E. Frislid & H. Traavik (red.): Boka om GLSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Universitetsforlaget. (20 sider) Fauskanger, J. & Vassbø, M. (2005): Elevar i 1. og 2. klasse på veg inn i «den magiske talverda». I S. Skjong (red.): GLSM. Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Det norske samlaget (20 sider) Flottorp, V. (2005): Matematikk i en flerkulturell skole. I S. Skjong (red.): GLSM. Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Det norske samlaget (23 sider) Gustavsen, T., Rinvold, R. & Hinna, H. (2011): QED 1-7 Matematikk for grunnskoleutdanningen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Del 1 kap og del 2 kap. 3.6, 103 sider) Herheim, R. (2006): «Det der er ikkje ein trekant!» Omgrepsutvikling i matematikk. I M.E. Frislid & H. Traavik (red.): Boka om GLSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Universitetsforlaget. (15 sider) 7

8 Ostad, S. (2001). Matematikkvansker. Et resultat av forsinket eller kvalitativ forskjellig utvikling? Spesialpedagogikk, 3, (6 sider) Ostad, S. (2008) Strategier og strategiobservasjon i strategiopplæring. Trondheim: Læreboka forlag. Kap. 6 Strategiopplæring i matematikk (16 sider) Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2010) Tall og Tanke Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk. (368 sider) Notater fra undervisningen som er publisert i itslearning inngår i pensum. Norsk: Busch, S. T. (2005): Kartlegging av leseferdighet på 2. klassetrinn: Gjennomføring og oppfølging i Trondheim kommune. I S. Skjong (red.): GLSM Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Samlaget. (10 sider) Danbolt, A. M. V. (2005): I det flerspråklige klasserommet. I S. Skjong (red.): GLSM Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Samlaget. (11 sider) Engen, L.: Kartlegging av leseferdighet på småskoletrinnet: hvordan, hva og hvorfor. Om bruk og tolking av "Kartleggings- prøven i lesing for 2. klasse". I S. Skjong (red.): GLSM Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Samlaget. (15 sider) Engen, L. og Andreassen, A. B. (2007): Ny start for skriftspråklig utvikling. Stavanger: Lesesenteret, UIS. (32 sider) Hekneby, G. (2005): Elevens håndskrift. Skriftforming i grunnskolen, s Oslo: Universitetsforlaget. (75 sider) Håland, A. (red.) (2005): Leik og læring. Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Stavanger: Lesesenteret, UiS. (45 sider) Håland, A. (2007): Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget, s Oslo: Universitetsforlaget (92 sider) Håland, A. (red.) (2008): Lesing er Stavanger: Lesesenteret, UIS Kulbrandstad, L. (2003): Lesing i utvikling. Teoretiske og diaktiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. (224 sider) Lorentzen, R.T. (2009): Dei minste skolebarna og vegen inn i skrifta. I Smidt, J. (red.): Norskdidaktikk - ei grunnbok. 3. utg. S Oslo: Universitetsforlaget. (9 sider) Lorentzen, R.T. (2009): Den tidlege skriveutviklinga. I Smidt, J. (red.): Norskdidaktikk - ei grunnbok. 3. utg. S Oslo: Universitetsforlaget. (22 sider) Matre, S. (2009): Elevteksten som vegvisar til tilpassa opplæring. I Smidt, J. (red.): Norskdidaktikk ei grunnbok. s Oslo: Universitetsforlaget (18 sider) Michaelsen, E. (2008): Aktive barn med mange intelligenser. Stimulering av skriftspråklige ferdigheter på norskfaglige arbeidsstasjoner. I M.E. Frislid & H. Traavik (red.): Boka om GLSM. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring, s Oslo: Universitetsforlaget. Sjøhelle, D. K. (2009): Ny tid nye medier og kommunikasjonsformer ny didaktikk. I Smidt, J. (red.): Norskdidaktikk ei grunnbok. 3. utg. S Oslo: Universitetsforlaget (11 sider) Skjelbred, D. (2006): Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring. 3. rev. utg. Oslo: 8

9 Cappelen. Kap. 1 5 (61 sider) Smidt, J. (2009): Ulike syn på skriving og skriveundervisning. I Smidt, J (red.): Norskdidaktikk - Ei grunnbok. 3. utg. S Oslo: Universitetsforlaget. (37 sider) Torvatn, A. C. (2009): Lærebokvett. I Smidt, J. (red.): Norskdidaktikk ei grunnbok. 3. utg. S Oslo: Universitetsforlaget (10 sider) Pedagogikk: Eik, L.T. (2003): Lekende læring og lærende lek på småskoletrinnet. 3. utg. Oslo: Pedlex norsk skoleinformasjon (96 sider) Fuglestad, O.L. (1997) Pedagogiske prosessar. Empiri teori metode. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 7 og 8 (31 sider) Kibsgaard, S. (2000): Schpaa og sna, går det bra Multikulturelt mangfold i klasserommet. I S. Kibsgaard (red.): Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 10 (21 sider) Lyngsnes, K. og Rismark, M.(2007): Didaktisk arbeid. 2. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 5, 6, 7, 8. (114 sider) Ogden, T. (2002): Klasse- og undervisningsledelse, Bedre skole, småskriftserie nr. 6 (s. 6-45, 39 sider) 12. Privatister Studiet er ikke åpent for privatister. 13. Studiepoengreduksjon Det er ingen studiepoengreduksjon. Fullført emne gir 30 studiepoeng. 14. Studentevaluering I studiet blir det gjennomført tidligevaluering og sluttevaluering. I tillegg foretas evalueringer av hvert fag og gjennom hele studiet ved fagutvalget. 15. Ansvarlig fakultet Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning 9

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk FAGPLAN FOR ALLMENNLÆRERUTDANNING MED REALFAGSPROFIL. Gjelder kull 2007-2011

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk FAGPLAN FOR ALLMENNLÆRERUTDANNING MED REALFAGSPROFIL. Gjelder kull 2007-2011 UNIVERSITETET I TROMSØ Institutt for lærerutdanning og pedagogikk FAGPLAN FOR ALLMENNLÆRERUTDANNING MED REALFAGSPROFIL General Teacher Education focusing on Mathematics and Natural Science Gjelder kull

Detaljer

Høst og vår. VLE101 eller VLE102 + VLE103 VLE104 + VLE105

Høst og vår. VLE101 eller VLE102 + VLE103 VLE104 + VLE105 Lesing 1 og 2 Studiepoeng: 30 + 30 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemester: 2 + 2 Vurdering: Høst og vår Emnekode: Lesing 1 VLE101 eller VLE102 + VLE103 Lesing 2 VLE104 + VLE105 Kompetanse for kvalitet

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 30 studiepoeng 4. Etablert 5. Ikke relevant 6. Sist revidert: januar 2012 7. Innledning Studiet

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 1 Innhold DEL 1: Generell del, Fagplan for bachelor-førskolelærerutdanning 2010-14, hovedmodellen, IKT-støttet, deltid over

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Programplan 2013-2014

Programplan 2013-2014 Programplan 2013-2014 for Bachelorstudium Barnehagelærerutdanning Heltid Planen gjelder for 1. trinn 2013-2014 Planen bygger på Nasjonal forskrift for Rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt 4.juni

Detaljer

Master of Education year 1 7

Master of Education year 1 7 Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av konsulent Svitlana Synyuk Pedersen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 04.08.2015 HØST 2015 Studieplan for integrert mastergradsprogram

Detaljer

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Studiet består av to deler: Generell del: Voksenpedagogikk 10 studiepoeng Fagspesifikk del: Lese-

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at fagplanen er under revisjon.

Det gjøres oppmerksom på at fagplanen er under revisjon. Fagplan Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk Teacher education in music 60 studiepoeng Innholdsfortegnelse Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk... 1 Pedagogikk MUS-5001... 3 Fagdidaktikk MUS-5002...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Studieplan. Treårig lærerutdanning Bachelorgrad i steinerpedagogikk (180 stp)

STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Studieplan. Treårig lærerutdanning Bachelorgrad i steinerpedagogikk (180 stp) STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Treårig lærerutdanning Bachelorgrad i steinerpedagogikk (180 stp) Versjon 1.0 03.01.2013 INNHOLD STEINERPEDAGOGISK LÆRERUTDANNING... 4

Detaljer

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: YLSSH, YLSSN, YLSSR Godkjent

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Linje for internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid 2010-13

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Linje for internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid 2010-13 www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Linje for internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid 2010-13 1 Innhold DEL 1: Innledning til fagplan for bachelor førskolelærerutdanning, linje

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplan HiST Avdeling i Engelsk 1 (EN130) for lærerutdanning studieåret 2005-2006 og tegnspråk Fag: ENGELSK 1 Kode: EN130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplanens

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen www.dmmh.no Fagplan Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen 2012/13 15.08.2012 Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 1

Detaljer

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige STUDIEÅR 09/12 Studiehefte Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige 2 Velkommen som student ved faglærerutdanning for tospråklige. Faglærerutdanning for tospråklige er en profesjonsutdanning der du blir

Detaljer