Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet"

Transkript

1 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode studiepoeng 4. Etablert 5. Ikke relevant 6. Sist revidert: januar Innledning Studiet leseopplæring 2 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere innen de sentrale undervisningsfagene, og revidert etter tildeling av en ny treårsperiode fra Målet med strategiplanen er å styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse. Systemet innebærer blant annet delvis fri vikar under studiet for de deltakende lærerne. Lærere som ønsker studieplass, søker om det via skoleeier til fylkesmennene i sitt fylke. 8. Læringsutbytte Etter fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende: Kunnskaper: kunne planlegge og gjennomføre leseundervisning tilpasset elevers forutsetninger når det gjelder lesing og skriveopplæring kunne forebygge og kartlegge lese- og skrivevansker Ferdigheter: kunne vurdere ulike modeller for organisering av lese- og skriveopplæringen Generell kompetanse: ha god kompetanse som leselærer og leseveileder kunne drive utviklingsarbeid innenfor leseopplæring på egen skole og i egen klasse 9. Målgruppe Studiet retter seg mot lærere som underviser i grunnskolen. Det er en fordel om søkere har tilleggsutdanning i norsk, for eksempel lesing 1 (30 studiepoeng), eller annen norskfaglig tilleggsutdanning på 30 studiepoeng.

2 2 10. Opptakskrav Lærerutdanning med norsk i fagkretsen. Det er en forutsetning at deltakerne har tilknytning til grunnskolen og kan ha utprøvinger i egen klasse eller på egen skole. 11. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene. 12. Kompetanse Studiet bidrar til økt kompetanse i lese- og skriveopplæring hos lærere i grunnskolen. Lærerutdanning som inkluderer 30 sp i norsk og minst 20 sp i enten engelsk, musikk eller KRL og lesing 1 eller lesing 2, er kvalifisert for opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Hedmark. Studenter med en bachelorgrad supplert med leseopplæring 2, kan søke om å få lesing 2 godkjent som en valgmodul i masterstudiet. 13. Informasjonskompetanse Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. Høgskolebiblioteket tilbyr kurset Kilder og kildebruk til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte: man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse Andre ressurser fra høgskolebiblioteket: Fronter-rom Biblioteket (tilgjengelig for alle studenter og ansatte), med PowerPoint til Kilder og kildebruk, videoforelesninger og en elektronisk prøve i informasjonskompetanse Bibliotekets studiehjelpside - https://www.hihm.no/hihm/hovedsiden/bibliotek/studiehjelp 14. Internasjonalisering Det er ikke aktuelt med utenlandsopphold i dette studiet. 15. Undervisnings- og læringsformer Innhold og arbeidsmåter vil i stor grad være knyttet til deltakernes daglige arbeid i skolen. Arbeidskravene vil bestå av praksisnære oppgaver som deltakerne gjennomfører individuelt og i grupper, som for eksempel utprøving av ulike undervisningsopplegg. Drøfting av og refleksjon over lesepraksis og skrivepraksis vil være en viktig del av disse arbeidsoppgavene. Sentralt i studiet er et individuelt prosjekt der deltakerne får erfaring med å fordype seg i et selvvalgt tema innen leseopplæring og/eller skriveopplæring gjennom å planlegge og gjennomføre et FOU-arbeid i egen klasse / på egen skole. Dette prosjektet er knyttet til emne 2: Organisering og utvikling av leseundervisning. Det gis veiledning av faglærer i tilknytning til prosjektet. Gjennom det nettbaserte studieopplegget vil det legges til rette for nettverksgrupper for erfaringsdeling og drøfting av praksis. 16. Vurderingsformer Det benyttes varierte vurderingsformer. Se nærmere beskrivelse i emnebeskrivelsene. 17. Studiets innhold, oppbygging og organisering Se nærmere informasjon i emnebeskrivelsene.

3 3 B. EMNEBESKRIVELSER Emne 1: Leseutvikling 1 Navn: Leseutvikling 2 Kode: 3 Studiepoeng: 15 4 Semester: Høst (september til januar) 5 Språk: Norsk 6 Sist revidert: 7 Læringsutbytte: En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper om funksjonell skriftkyndighet og hva det innebærer i vår globale verden teorier om lesing og leseutvikling lesing som grunnleggende ferdighet lese- og skrivevansker lesing på et andrespråk Ferdigheter i: å kunne planlegge og gjennomføre leseundervisning tilpasset elevers forutsetninger når det gjelder lesing å kunne forebygge og kartlegge lese- og skrivevansker Generell kompetanse: som leselærer og leseveileder kunne bidra til skolens utvikling og praksis når det gjelder leseopplæring 8 Innhold: Skriftkyndighet i et sosiokulturelt perspektiv Lesing for ulike formål, i og på tvers av fag Utvikling av lesestrategier og leseforståelse Kartlegging og vurdering som ledd i lese- og skriveopplæringen Forebygging og avhjelping av lesevansker Leseopplæring for elever som har et annet hjemmespråk enn norsk 9 Organisering og arbeidsformer: Studiet er nettbasert med to samlinger over to til tre dager. Det er obligatorisk frammøte til samlingene. Den nettbaserte delen av studiet er den mest omfattende. Læringsplattformen vil være Fronter, og en relativt stor del av undervisningsressursene vil bli brukt til veiledning på nett, individuelt og i grupper. Et utvalg av studiemateriale og noen videoforelesninger vil bli lagt ut på nett. Det vil bli lagt opp til at studentene skal gi hverandre respons og diskutere på nett. 10 Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle krav

4 4 11 Obligatoriske krav som må være godkjent før studentene kan avlegge eksamen: Deltagelse på alle samlinger Inntil 3 individuelle skriftlige fagtekster knyttet til arbeid i egen klasse / på egen skole Ett refleksjonsskriv Deltakelse i gruppevise nettseminar etter nærmere avtale Skriftlig respons til andre deltakere etter nærmere beskrivelse i semesterplanen 12 Vurderingsordning To individuelle skriftlige hjemmeoppgaver som leveres i en mappe. Spesifisering av kravene til oppgavene vil bli gitt i den endelige semesterplanen. Det gis en samlet karakter for mappen. Denne vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 13 Faglig ansvar Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Pensum: Frost, J. (red.) (2009). Språk- og leseveiledning i teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk. Del 2 Didaktiske nøkkeltemaer, kap. 10, 12, 16, 17, sider Golden, A. (2009). Ordforråd, ordbruk og ordlæring. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Følgende kapitler: Kap. 1 Hva er et ord? Kap. 6 Hvordan forstår vi ordene? Kap. 7 Ordlæring 59 sider Kulbrandstad, L. I. (2003 og senere). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 7 Utvikling av lesekyndighet 48 sider Lillesvangstu, M., Tønnessen, E.S, Dahl-Larssøn, H.(red.) (2007): Inn i teksten ut i livet: Nøkler til leseglede og litterær kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget Kap. 2, 3, 7, 10, sider Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012): Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Oslo: Cappelen Damm Akademisk 90 sider Magerø, E og Tønnessen, E. S. (red.) (2006): Å lese i alle fag. Oslo. Universitetsforlaget. Kap 1, s.13-s sider

5 5 Penne, S. og Hertzberg, F. (2008). Muntlige tekster i klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget. 100 sider Roe, Astrid (2011): Lesedidaktikk etter den første leseopplæringa. Oslo. Universitetsforlaget. 2. utgave. Del i og del III. 50 sider Selj, E. og Ryen, E. (red) (2008): Med språklige minoriteter i klassen: Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Akademisk Selj, E: Minoritetselevene, språket og skolen (s 13 46) Hauge, A.-M.: Grunnleggende lesing og skriving i en tospråklig situasjon (s ) Alver, E. og Selj, E.: Å lese fagtekster på andrespråket (s ) Selj, E.: Skriving når norsk er andrespråk (s ) Wold, A. H.: Utvikling av ordforråd med fokus på norsk som andrespråk (s ) 101 sider Aamotsbakken, B. & Knudsen, S.V. (2011). Å tenke teori. Om leseteorier og lesing. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1 Literacy og literacies Kap. 2 Digital literacy/cies 44 sider (Forbehold om justeringer av pensum) Tekstpensum Tekstpensum består av et utvalg nyere tekster for barn og ungdom. Supplerende litteratur: Bråten, Ivar (red.) (2007): Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet teori og praksis. Oslo. Cappelen akademisk forlag Bøyesen, L. og Mossige, M. (red) Mangfold i språk og tekst. Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv. Utdanningsdirektoratet/Lesesenteret Elstad, E. og Turmo, A. (2006): Lesestrategier. Søkelys på lærernes praksis. Universitetsforlaget. Hagtvet, B. E., Frost, J. & Refsdal, V. (2012). Den intensive leseopplæringen. Dialog og mestring når lesing har låst seg. Oslo: Cappelen. (ventes juni/juli 2012) Hekneby, G. (2011). Skrive lese skrive. Begynneropplæring i norsk. 3.utg. Oslo: Universitetsforlaget Helgevold, L. og Engen, L. (2011): Leselos. Veiledningshefte. Kan lastes ned på Håland, A. (2007): Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Oslo: Universitetsforlaget.

6 6 Knivsberg, A.M. og Heber E. (2009): Lese- og skrivevansker. Fra teori til IKT-baserte tiltak. Stavanger. Lesesenteret. Knudsen, S. m.fl. (red.) (209): Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Novus forlag Lundberg, Ingvar og Herrlin, Katarina (2008): God leseutvikling. Oslo. Cappelen Akademisk forlag Lyster, Solveig-Alma Halaas (2011): Å lære å lese og skrive. Individ i kontekst. Oslo: Gyldendal Akademisk Lundberg, I. (2009). God skriveutvikling. Kartlegging og undervisning. Oslo: Cappelen Akademisk. Molander, B. & Skauge, I.L. (2009). Lese, Lære, Lykkes. Oslo: Gyldendal Akademisk. Maagerø, E. & Skjelbred, D. (2010). De mangfoldige realfagstekstene. Om lesing og skriving i matematikk og naturfag. Bergen: Fagbokforlaget. Otnes, H. (Red.) (2009). Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget Reichenberg, M. og Lundberg, I. (2008): Väd är lättläst? Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kan lastes ned på: Skedsmo kommunes plan for muntlige ferdigheter. Skjelbred, D. (2006): Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring. Oslo: LNU/Cappelen akademisk forlag Slemmen, T. (2010): Vurdering for læring i klasserommet. Cappelen Akademiske Smidt, J. Solheim, R. og Aasen, A. J. (2011): På sporet av god skriveopplæring ei bok for lærere i alle fag. Skrivesenteret. Tønnessen og Vollan (2010): Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget

7 7 Emne 2: Organisering og utvikling av leseundervisning 1 Navn: Organisering og utvikling av leseundervisning 2 Kode: 3 Studiepoeng: 15 4 Semester: Vår (februar til mai) 5 Språk: Norsk 6 Sist revidert: 7 Læringsutbytte: En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper om: egnede tekster og tekstutvalg for leseopplæring og lesestimulering gode metoder og arbeidsmåter som utvikler lesestrategier og leseforståelse i og på tvers av fag Ferdigheter : å kunne bruke ulike tekster for ulike leseformål i lese- og skriveopplæringen å kunne vurdere ulike modeller for organisering av lese- og skriveopplæringen å kunne planlegge og organisere tilpasset lese- og skriveopplæring Generell kompetanse ha kompetanse som leselærer og leseveileder kunne drive utviklingsarbeid innenfor leseopplæring på egen skole og i egen klasse 8 Innhold: Multimodale og digitale tekster i leseopplæringen Tekstutvalg og leseveiledning for elever på ulike lesenivåer og på ulike alderstrinn Organisering av leseundervisning for tilpasset opplæring Vurdering av ulike modeller for organisering av lese- og skriveopplæringen FoU-arbeid som grunnlag for å styrke egen kompetanse som leselærer og leseveileder 9 Organisering og arbeidsformer: Studiet er nettbasert med to samlinger over to til tre dager. Det er obligatorisk frammøte til samlingene. Den nettbaserte delen av studiet er den mest omfattende. Læringsplattformen vil være Fronter, og en relativt stor del av undervisningsressursene vil bli brukt til veiledning på nett, individuelt og i grupper. Et utvalg av studiemateriale og noen videoforelesninger vil bli lagt ut på nett. Det vil bli lagt opp til at studentene skal gi hverandre respons og diskutere på nett. Et prosjekt i form av et FoU-arbeid i eget klasserom / på egen skole er en viktig del av studiet. 10 Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle krav 11 Obligatoriske krav som må være godkjent før studentene kan avlegge eksamen: Deltagelse på alle samlinger En fagtekst i form av en prosjektbeskrivelse knyttet til det praksisorienterte FoU-arbeidet

8 8 Et refleksjonsskriv Deltakelse i nettseminarer etter nærmere beskrivelse i semesterplanen Skriftlig respons til andre deltakere etter nærmere beskrivelse i semesterplanen 12 Vurderingsordning En skriftlig rapport knyttet til det praksisorienterte FoU-prosjektet i egen klasse / på egen skole. Spesifisering av kravene til oppgavene vil bli gitt i den endelige semesterplanen. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter. 13 Faglig ansvar Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Pensum: Frost, J. (2010). Kvalitet i leseopplæringen. Erfaringer med oppstart av språk- og leseveiledning. Oslo: Cappelen Akademisk. Del 1, 2 og 3 36 sider Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Kristiansand S: Høyskoleforlaget. Kapittel 8 Undersøkelsens fjerde fase: Innsamling av kvalitative data Kapittel 9 Undersøkelsens femte fase: Hvordan skal vi velge ut enheter? Kapittel 10 Undersøkelsens sjette fase: Hvordan skal vi analysere datamaterialet? 60 sider (ligger i Fronter) Kvale, S. (2001 og 2009). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal. Kapittel 5 Intervjusituasjonen Kapittel 9 Analysemetoder 36 sider (ligger i Fronter) Løvland, A. (2011). På jakt etter svar og forståing. Samansette fagtekstar i skulen. Bergen: Fagbokforlaget. 165 sider Postholm, May Britt og Torill Moen (2009): Forskings- og utviklingsarbeid i skolen. En metodebok for lærere, studenter og forskere. Oslo. Universitetsforlaget 94 sider (Forbehold om justeringer av pensum) I tillegg kommer 300 sider selvvalgt pensum Supplerende litteratur: Berggren, Harald og Kjartan Sørland og Vigdis Rosvold Alver (2012): God nok i norsk? Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

9 9 Danbolt, Anne Marit Vesteraas og Kulbrandstad, Lise Iversen (2008): Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen. Vallset: Oplandske bokforlag Engen, L. (2007) Lærerens ABC: Håndbok i lese- og skriveopplæring. 2. utg. Oslo: Damm Høien, T. og Lundberg, I. (2012): Dysleksi:Fra teori til praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag Jahr, Mette-Cathrine (2003): Å lese for livet. Barn lærer å lese. Oslo: Cappelen akademisk forlag Korsgård, Klara og Monique Vitger og Sara Hannibal (2012): Oppdagende skriving. En Vei inn i lesingen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Knudsen, S. V., D. Skjelbred og B. Aamotsbakken (red.) (2009): Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Oslo. Novus Løvland, Anne (2007): På mange måtar: Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget/LNU Obligatorisk kartleggingsprøve. Kartlegging av leseferdighet på 2. årstrinn, del 2: Idéhefte Oslo. Utdanningsdirektoratet 2008 Refsahl, Vigdis (2012): Når lesing er vanskelig. Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Rustad, Hans Kristian (2012): Digital litteratur. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Säljö, R, (2001 og senere): Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: J.W. Cappelens forlag Senje, Tone, og Synnøve Skjong (2005): Elevfortellinger: Analyse og vurdering. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har gitt ut en rekke veiledningshefter om leseopplæring, bl.a.: Bok i bruk på første til fjerde trinn Bok i bruk på femte til sjuende trinn Bok i bruk på åttande til tiande 10. trinn Fagbok i bruk Gutter og lesing Leik og læring: grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn Se: for nærmere presentasjon av heftene.

10 10 C. Litteraturlister Se emneplanene for litteraturlister.

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige STUDIEÅR 09/12 Studiehefte Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige 2 Velkommen som student ved faglærerutdanning for tospråklige. Faglærerutdanning for tospråklige er en profesjonsutdanning der du blir

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag 1 Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Programkode: KFKNU Emnekode og emnenavn Norsk 2 emne 1: KFKNU 26100 Norsk 2 emne 2: KFKNU 26200 Engelsk emnenavn Norwegian Level 2, Secondary

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring Flerspråklige elever og tilpasset opplæring av kirsten palm Arbeidsformene i den ordinære undervisningen betyr mye for flerspråklige elever som får sin undervisning i vanlige klasser. Men det kan være

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forskningsbasert kunnskap om læremidler og læremiddelpraksis... 6 1.3 Status for tilskuddsmidler

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer