Handlingsprogram og økonomiplan Avdelingenes kommentarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer"

Transkript

1 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Referanse Dato Notat 2008/ Handlingsprogram og økonomiplan Avdelingenes kommentarer Oppvekst og kultur Generelt for avdelingen: Budsjettet for avdelingen er justert i forhold til registrert lønn i lønnssystemet per 1. oktober som er framskrevet. Kjente opprykk som følge av ansiennitet er i tillegg innarbeidet i tallene mens det er satt av en felles pott til dekning av lønnsoppgjøret per 1. mai 2009 (allerede vedtatt 3,1% eller kr i tillegg fra ). Lønnsstigningen både i 2008 og 2009 er betydelig større enn forventet som følge av den sentrale justering av lønnsstigene. Vi har dessuten mange med topp ansiennitet og dette forsterker virkningen. Et godt sentralt oppgjør virker dessuten inn på lederlønningene og de stillingene som får fastsatt lønna si lokalt ettersom de skaper skeivheter som må rettes opp. Hovedutfordring: Hovedutfordringen for avdelingen og Fosnes kommune er fortsatt et sterkt synkende barnetall! Dette vil få store konsekvenser både for grunnskole, barnehage og kulturskole dersom vi da ikke klarer å snu flyttestrømmen. Endringene skjer imidlertid raskere enn forventet og har store konsekvenser for rammetilskuddet ettersom vi får forholdsvis mer per barn i alderen 6-15 år enn for andre innbyggere! Nedgang i denne aldersgruppa gir derfor store utslag. Det blir dermed en stor utfordring å redusere både tjenestetilbudet og antall ansatte i takt med reduksjonen i barnetall og dermed også inntektssida. Det vil derfor fortsatt være nødvendig med flere omfattende innsparingstiltak enn de som allerede er lagt inn i økonomiplanen, men dette må skje gjennom en prosess i samarbeid med ansatte i skole og barnehage! Og uansett bør vi om mulig fortsatt ha som mål å unngå oppsigelser av ansatte og heller bruke nødvendig tid for å kunne ta reduksjonene gjennom naturlig avgang.

2 Side 2 av 16 Elevprognoser Elevprognosene viser fortsatt nedgang totalt sett. Tabellene under er oppdatert per , men de 4 elevene fra Lund skole som nå går ved Salsnes, er ikke tatt med her da dette er elever som tilhører en annen kommune. Avtalen med Nærøy gjelder dessuten bare ut skoleåret 2008/09, men vi håper selvsagt at denne blir videreført både av hensyn til elevene og skolemiljøet samt økonomi. Små endringer gir også forholdsvis store utslag særlig i forhold til Salsnes skole og om denne skal være todelt eller udelt. Tallene for Salsnes viser imidlertid en positiv utvikling framover noe vi får håpe fortsette! Elev prognose Salsnes skole / / / / / / / /2014 NB! Dersom elevtallet er mindre enn 13, er skolen i prinsippet udelt etter oppl.loven. Ellers skjer det hele tiden endringer som påvirker tallene slik at tabellen ikke er korrekt til en hver tid. Og vi får imidlertid bare håpe at det kommer flere nye elever flyttende ettersom tilveksten i gruppa 0-6 år er svært lav for tida: Fødselstall Fosnes : 1996: 1997: 1998: 1999: 2000: 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: Tabellen har ikke med tall for 2008, men per har vi en født (og 7 døde) så langt i år.

3 Side 3 av 16 Elevtallsutviklingene hele kommunen fram til 2013 ser slik ut per : Elevprognoser Fosnes / / / / / / / /2014 Omorganisering/vakant stilling: Som kjent er oppvekst- og kultursjefen tilsatt som rådmann. Med bakgrunn i innsparingsbehovene i fjor valgte en å som en prøveordning i 2 år fra å holde stillinga som oppvekstsjef vakant. (Rådmannen blir dermed også skolefaglig og barnehagefaglig ansvarlig, noe som er fullt lovlig både etter opplæringsloven, barnehageloven og kommuneloven.) Vi merker innser imidlertid nå at dette er en uholdbar løsning i lengden da arbeidstida ikke på noe vis står i stil med arbeidsmengden. Særlig gjelder det møtevirksomhet som tar mye tid for alle områdene som skal betjenes. Det er derfor budsjettert med en pedagogisk konsulent i 60 % stilling fra Denne må også sees i sammenheng med prosjektlederstillinga i 80 % som ble opprettet i fjor for å dekke opp ulike prosjekter kommunen er engasjert i samt vakante stillinger i 40 %. Denne stillinga har også hatt oppgaver innen både fellesfunksjoner og oppvekst- og kultur, men har egentlig mer enn nok med prosjektene og oppgaver innen fellesfunksjoner. Grunnskole: Timetallet på mellomtrinnet skal utvides med 2 uketimer á 60 minutter fra høsten Dette gir dermed 5/12 virkning i 2009 og helårsvirkning fra Kommunen har fått kompensert i ramma til å dekke denne utvidelsen og den utgjør 2 t/u (2,67 t á 45 min) ved Salsnes og 4 t/u (5,33 t á 45 min) ved Jøa skole. Dette er også innarbeidet i lønnsbudsjettet. Fjorårets utvidelse ble ikke dekket opp i forhold til kostnadene slik at skolene måtte dekke opp behovet ut over dette innen egne rammer (effektivisering), men det er usikkert om dette er mulig denne gangen særlig ved Salsnes skole som nå ligger på minste timetall i forhold til sikringsbestemmelsene når skolen er 2-delt. (Alle elevene kan formelt gå i samme klasse/gruppe hvis elevtallet er 12 eller færre elever, jf 5 pkt 2 i tidligere Lov om grunnskolen som i 1998 ble opphevet og avløst av Opplæringsloven, men som fortsatt gjelder som sikringsbestemmelse.)

4 Side 4 av 16 Ordningen med gratis frukt og grønt til elever i skoler med ungdomstrinn gjelder i utgangspunktet kun kombinerte skoler (Jøa skole), men ikke skoler med bare barnetrinn (eks Salsnes OS). Det er likevel forslått at ordningen videreføres også ved Salsnes OS. (Beregnet ut fra 10 elever blir det ca per år som i sin helhet blir en kommunal kostnad.) Det er stort behov for et skoleadministrativt fagsystem (datasystem) for blant annet lettere å kunne rapportere inn skoledata til sentrale myndigheter. Det ble derfor gjennomført felles anbudsrunde i MNR ivår. Kostnadene for Fosnes ble dessverre såpass store (for mye per elev pga få elever) at vi konkluderte med at vi ikke hadde råd til å bli med på en felles avtale for MNRkommunene, men vi får muligens en opsjon til å gå inn senere hvis vi finner at vi har råd til det. Kulturskole: Kulturskolen deltar i samarbeid med Jøa skole i et kulturprosjektet KOM = Kreativt OppvekstMiljø. Dette er et utviklingsprosjekt i samarbeid med grunnskolen i perioden Vi har allerede er nært og tett samarbeid mellom kulturskole, grunnskole og frivillig kulturliv i Fosnes, men prosjektet dreier seg om å utvikle dette ytterligere. Vi har videreført en deltakeravgift på kr for hvert av årene 2008, 2009 og 2010 under ansvar 2030 Den kulturelle skolesekken ettersom dette er et fellesprosjekt mellom grunnskole og kulturskole. I tillegg er kursbudsjettet styrket noe for kulturskolen med tanke på felles kursing av ansatte, noe som i liten grad har vært prioritert til nå. (Vi har flere ansatte i kombinerte stillinger mellom grunnskole og kulturskole.) Barnehage: Barnehagebudsjettet er kun framskrevet ut fra dagens barnetall, bemanning og tilbud samt justert noe på inntektssida i forhold til at en foreslår å prisjustere barnehageprisen med 3,5% (behandles som egen sak). For en helplass utgjør dette en økning fra kr til KST vedtok i desember 2006 at barnehageprisen skulle holdes uendret i perioden Kostnadene øker imidlertid bl.a. som følge av lønnsoppgjøret og det foreslås derfor en beskjeden prisjustering for å dekke opp noe av økningen gjennom økt egenbetaling. Satsene for statstilskudd og makismalprisen blir også prisjustert. (Ny maksimalpris i 2009 er nå på kr 2.330og vi ligger fortsatt godt under denne!) Vi ser imidlertid at lav pris fører til at flere benytter seg av tilbudet slik at vi på den måten får fylt opp plassene noe som igjen gir økt statstilskudd og foreldrebetaling til tross for små barnekull. Vi har også utvidet åpningstida ved Jøa barnehage fra til kl 16:30 etter ønske fra foreldrene. Dette medfører behov for noe økt bemanning og er innarbeidet i forslaget. Det har også kommet ønske om sommeråpen barnehage, men dette har vi foreløpig ikke funnet plass til innen budsjettet. Et slikt alternativ vil også kreve en høyere ukepris da vi ikke får statstilskudd for en slik utvidelse - hvis da ikke alle barna bruker et slikt tilbud. Bibliotek: Heller ikke for biblioteket er det lagt inn forslag om vesentlige endringer. Postene for innkjøp av bøker og media er beskjedent justert opp for å kompensere noe for prisstigingen. Disse postene har vært omtrent uforandret de siste årene.

5 Side 5 av 16 Vi har også økte lisenskostnader som følge av nytt elektronisk utlånssystem som ser ut til å fungere bra. Dette gjør det nå bl.a. mulig å se om biblioteket har bøkene via internett. Kan også sjekke hvilke bøker en har lånt. Museum: Fosnes bygdemuseum har nå både innlagt vatn og avløp samt toalett gjør nå stedet mye bedre egnet for å ta i mot besøkende. Dermed er det også mer aktuelt og attraktiv å benytte stedet og området i enda større grad en tidligere til ulike arrangementer. Museet og museumshaugen er i så måte et flott område som gjerne bør brukes mer! Budsjettet for vedlikehold er imidlertid svært beskjedent og forutsetter fortsatt dugnadsinnsats for å kunne holde bygningene noenlunde i stand. Etter at vi gikk ut av Namdal Fylkesmuseum da dette ble omorganisert fra BA til IKS i fjor, får vi heller ikke lenger tilskudd til museet. (Vi fikk tidligere ca årlig før konsolideringen, men dette falt helt bort fra 2008.) UKM: Tilbudet er etter hvert godt innarbeidet i kommunen og foreslås videreført som tidligere år. Vi bruker ca årlig til formålet, men dette er godt anvendte penger når en ser hvordan deltakere fra vesle Fosnes kommune har markert seg ved både fylkes- og landsmønstringer. Det kunne likevel vært aktuelt å se på utviklingsmuligheter innefor konseptet, men en prioriterer i denne omgangen deltakelse i KOM-prosjektet og håper og tror dette også kan ha en positiv virkning i forhold til UKM. Andre aktivitetstilbud for barn og unge: Det er få tilbud til barn og unge i kommunal regi i Fosnes med unntak av UKM og kulturskolen, men desto viktigere blir det da å støtte det frivillige organisasjonslivet som fortsatt er svært aktivt og som bidrar til et vi faktisk har et variert tilbud! Tilskudd til disse foreslås derfor videreført på samme nivå som før. De samlede tilskuddene til aktiviteter for barn/unge utgjør til sammen (herav kr i kulturmidler til barn/unge og kr til Jøa skolekorps). I tillegg videreføres også ordningen med gratis leie av kommunens lokaler til organiserte aktiviteter for barn/unge. Andre kulturaktiviteter for voksne: Budsjettet for dette området foreslås også bare videreført som tidligere. Kulturprisen skulle egentlig vært lyst ut i 2008, men blir nå i stedet lyst ut i Det er derfor lagt inn til dette formålet i 2009 (dekker bl.a. innkjøp og innramming av bilder fra Fosnes-stipendiaten Bjørnar Meisler). I tillegg foreslås kulturmidlene til voksne økt fra til (ble i fjor økt fra etter et par år med redusert tilskudd) samt i andre tilskudd.

6 Side 6 av 16 Kommunen har de senere årene også bidratt med tilskudd til Olav Duun-stemnet og det ble allerede i økonomiplanen for lagt inn kr i tilskudd til stemnet i Dette er bare videreført, men kommer som egen sak til KST. Svømmebassenget: Bruken av bassenget har økt betydelig de senere årene særlig i forhold til utleie til lag/grupper som stiller med egen badevakt. Dette har også medført en økning i inntekter, men kompenserer ikke for økte utgifter til strøm/oppvarming som følge av økt strømpris. Dette må imidlertid også sees opp mot de igangsatte ENØK-tiltakene innen plan- og utviklingsavdelingen. Det er etter hvert stort behov for rehabilitering av både tak og tekniske installasjoner til bassenget og noe må skje i økonomiplanperioden. Det ble i fjor lagt inn 1,5 mill i investeringsbudsjettet til reparasjon av taket uten at dette ble gjennomført. Bl.a. oppdaget vi nye sprekker i bassengveggen. Det er derfor behov for en grundig prosjektering for å se om vi skal rehabilitere eller bygge nytt. Staten gir nå rentefrie lån til rehabilitering av svømmebasseng til kommunene i statsbudsjettet for 2009 og det vil også være mulig å søke om spillemidler. Samtidig har det dukket opp tanker om å få bygget idrettshall. Det er derfor satt av kr til prosjektering og planlegging i Jøa stadion: Vi har gjennom Jøa Ils opprusting av Jøa stadion fått et topp oppgradert idrettsanlegg på Jøa et anlegg som vi håper og tror blir mye brukt både av skole og på fritida! Anlegget ble fullført ved hjelp av spillemidler og et beskjedent kommunalt tilskudd samt stor dugnadsinnsats. Kommunen bidrar i tillegg med et årlig tilskudd på i 10 år ( ) til dekning av renter og avdrag og har samtidig gitt en kommunal lånegaranti på dette lånet. Med hilsen Knut O. Dypvik Oppvekst- og kulturansvarlig

7 Side 7 av 16 Kommentarer til årsbudsjettet - ITavd Det som kan sies å prege IT-budsjettet er en overgang til at mange applikasjoner/tjenester blir budsjettert på art Tjenester fra interkommunale tiltak. Dette har i perioder vært en nokså uoversiktlig affære, særlig i de perioder nye tiltak har kommet på. Nå ser det ut til at dette begynner å stabilisere seg fordi at på de fleste områder er interkommunale ordninger vel etablerte. Litt tid har det tatt før årsbudsjettet har speilet denne overgangen. Budsjettet for 2009 er det første der Forum Winsak ikke er med i hele tatt med utgifter. Ephorte er i sin helhet budsjettert under De felles MNR-utgifter som fortsatt finnes utenom er vel kommunikasjonskostnader på og det nye internett publiseringsverktøyet CustomPublish på Disse er kostnader som av leverandør blir direkte fakturert hver enkelt kommune. Da ser det ut til å være like greit å ha det på egen art, selv om det egentlig er en felles MNR-ordning. Når det gjelder internt salg av IT-utstyr som i de siste årene har blitt utgiftsført på art og inntekstført på har det kommet forslag fra økonomi om å endre på dette. Ulempen for ITbuddsjettet sin del slik det er nå er at budsjettet blir blåst opp. Forslaget er ikke blitt endelig vedtatt, men en god ting her er at budsjettet blir mer reelt ved at art kan krediteres i stedet for at en inntekstpost bygger seg opp. Vi avventer kommentarer fra revisjonen her. Ellers i budsjettet er det bare små justeringer. En viktig ting totalt sett er imidlertid at det er tydelig at det spares penger på å dele på applikasjoner med det andre kommunene. Utgiftene til en rekke systemer som sak/arkiv, økonomi, sikkerhet, kommunikasjon, epost og andre er helt klart meget lave nå i forhold til om vi skulle ha etablert disse på egen hånd. Med hilsen Arnt Åge Rian IT-konsulent

8 Side 8 av 16 Handlingsprogram for helse og sosialavdelingen Generelle kommentarer: Det er ikke lagt inn noen form for aktivitetsøkning i planperioden. Budsjettet er i utgangspunktet framskrevet ut fra det som er gjeldende i dag, med unntak en liten økning til innkjøp av inventar til sykeheimen i forbindelse med opp-pussung av dagligstua. Lagt inn reduksjon av bemanningen ved kjøkkenet ved institusjonen med 50% stilling, i tråd med vedtatte innsparingstiltak, jfr. ROrapporten. I tillegg er det lagt inn kjente økte utgifter bl.a. innenfor barnevern og enkelte andre MNRordninger (hovedsakelig økte lønnsutgifter) Stor lønnsvekst både innenfor fastlønn og variable tillegg fører også til økte utgifter. Usikre inntekter pga. nedgang i innbyggertall og variabelt pasientbelegg ved institusjonen. I tillegg vil det bli bortfall av det øremerkede tilskuddet innenfor psykisk helsevern fra 2009, jfr. Handlingsplan for Psykisk helse. Tilskuddet utgjør i år kr ,-. Antall eldre i kommunen vil øke ganske mye i årene framover, spesielt aldersgruppen år. Dette kan bli en stor utfordring når vi ser hvordan den økonomiske utviklingen i kommunen er. Pr. i dag har vi 137 eldre over 67 år i kommunen. Framskrevet folkemengde i Fosnes år.

9 Side 9 av 16 Framskrevet folkemengde i Fosnes år. Framskrevet folkemengde i Fosnes 80 år Kommentarer til budsjettforslaget: Avdelingen har i løpet av inneværende år gjennomgått og gjennomført de resterende innsparingstiltak som var foreslått i den politiske vedtatte RO-rapporten (vedtatt av K-styret sak 056/06) Innsparingen bygger bl.a. på den forventede kommuneøkonomien og framskriving av folketallet de nærmeste årene. Ser at på tross av de store innsparinger som avdelingen har gjennomført de senere år, så øker utgiftene mer enn det vi sparer. Dette har sammenheng med bl.a. store lønnsutgifter, det har vært store lønnsopprykk spesielt for ansatte innenfor pleie og omsorg de siste årene, samt inntektstap pga. lavere innbyggertall enn forventet den gang rapporten ble utarbeidet.

10 Side 10 av 16 Tiltak som er gjennomført: Ny arbeidstidsordning. Felles turnus for alt personal innenfor pleie og omsorg. Oppstart august Redusert bemanningen med 176% stilling. Redusering av vikarutgifter, praktisert siden RO-rapporten ble vedtatt. Det blir ikke alltid leid inn vikarer ved sykdom (arbeidsgiverperioden) og ferieavvikling. Hver situasjon som oppstår blir nøye vurdert før innleie skjer. Ved langtidsykmeldinger, etter arbeidsgiverperioden, vurderes hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder både ved institusjon, inkl. kjøkken og vaskeri, samt hjemmehjelp. Hjemmehjelpstilbudet kan bli redusert ved sykdom blant ansatte, men brukeren vil få bistand til dusjing, personlig hygiene og matombringing. Dette blir utført av hjemmesykepleien. Redusert bemanning ved kjøkkenet og økt inntekt ved vaskeriet. Redusert med 50% stilling ved kjøkkenet fra april Ordningen skal evalueres i januar Signalene fram til nå har vært positive. Har ikke klart å øke inntektene ved vaskeriet pga. at den ansatte (50% stilling) ikke har kapasitet til å påta seg flere oppgaver. Avhjemling av institusjonsplasser. Utarbeidet sak til politisk behandling. Behandlet i K- styret mai i år. Konklusjon ble at det skulle opprettholdes 17 institusjonsplasser. Resultat: Ingen innsparing. Definere faglig forsvarlig tjenestetilbud. Nedsatt en gruppe som arbeider med å se på / vurdere kvaliteten på tjenestene vi tilbyr brukerne våre. (kvalitetsforskriften) - Evt. justere ned tilbudet hvis mulig for de minste hjelpetrengende brukergruppene i hjemmetjenesten. - Overføre ressursene til de som skulle vært på heimen etter vurdering av behov. - Gjøre en sammenligning med andre kommuners praksis for tjenesteyting. Målet er å konkretisere en kvalitetsstandard for tjenestene i tråd med kvalitetsforskriften. Lederstruktur/fordeling av arbeidsoppgaver. I forbindelse med NAV-reformen, samt bortfall av øremerkede tilskudd innenfor psykisk helsevern har vi gjennomgått lederstrukturen og arbeidsfordelingen innenfor avd. Bl.a. er en 50% sekretær overført til servicekontoret, og dennes oppgaver er fordelt på andre, bl.a. lederer innenfor avdelingen. Har ikke klart å få noen økonomisk innsparing ved dette tiltaket, men vi har tro på at det vil bli en god løsning. Ordningen trer i kraft fra januar MNR-barnevern: Årsaken til den store økningen er nye tiltak innenfor barnevernet, samt at tjenesten økes med en stilling til neste år. Helsesøstertjenesten: Fastlønn økes fra 30% til 50% stilling. Årsaken til det er bortfall av øremerkede tilskudd. Tidligere er 20% av stillingen finansiert av psykiatrimidlene. Psykisk helsevern: Viderefører 50% stilling. (tidligere 100%) Fra 2009 vil dette bli en kommunal utgift, ikke lenger finansiert av øremerkede midler. Legetjenesten: Kommunen har inngått en fastlegeavtale tilsvarende 40% stilling med en lege fra 1 januar 2009.Ingen store endringer i de totale utgiftene. Den nye legen mottar ikke fastlønn, men diverse tilskudd, samt egenandeler og trygderefusjoner. Kommuneoverlegen/folkehelseprosjekt: MNR-tiltak. Kommuneoverlegen: kr ,- Folkehelseprosjektstilling: kr ,- Usikker på om dette vil bli aktuelt, avventer en plan over prosjektet folkehelse fra kommuneoverlegen.

11 Side 11 av 16 Sykeheimen: Beregning av inntektene vedr. pasienter innlagt ved sykeheimen: - Beregner 15 beboere. Gj.snitt inntekt pr. mnd. kr ,-. Ca kr ,- pr. år, inkl. etterbetaling + 85% renteinntekter. Urealistisk å budsjettere med 17 beboere, da alle nye langtidspasienter har krav på en frimåned ved innleggelse. - Opp-pussingen av dagligstua ved sykeheimen er ikke ferdig. Det vil bli behov for en del nye møbler etter hvert, har økt inventarposten med kr ,-. Investeringer/utskiftning av utstyr som er ønskelig i planperioden: (ikke satt av midler til dette) Oppskjærsmaskin - kjøkkenet ca. kr Varmluftovn kjøkkenet ca. kr Varmrulle - vaskeriet ca. kr Dekontaminator/fatkoker sykeheimen ca. kr Senger 3 stk. sykeheimen ca. kr Konsekvenser etter de forskjellige salderingstiltak som er gjennomført siste årene: Med så store endringer og nedskjæringer over tid, er det umulig at ikke brukerne blir berørt. Bl.a. er: Antall hjemmehjelpstimer pr. bruker redusert (individuell vurdering) Redusert bemanning innenfor p/o-tjenesten Redusert innleie av vikarer ved sykdom og ferieavvikling Mindre tid til sosiale tiltak ved institusjon/boliger Mindre hjemmelaget mat ved institusjonen Målet vårt er at brukerne våre skal bli minst mulig skadelidende, og deres behov blir hele tiden vurdert opp mot det som er faglig forsvarlig. Alle får hjelp hvis noe ekstra skjer, uansett hvilken tid på døgnet det er. Det er i den vanlige hverdagen innsparingene merkes mest. De ansatte har over lengre tid vært utsatt for et stort arbeidspress pga. mindre innleie av vikarer + nedbemanning. Likevel har de vist stor vilje til å bidra til sparing, samt komme med innspill og forslag til andre og nye løsninger som har bidratt til et bedre tilbud for brukerne våre. Faren med det store arbeidspresset over tid, er økt sykefravær. Vi prøver å forebygge dette med å satse på et godt arbeidsmiljø ved bl.a. å arrangere en del felles sosiale tiltak, både utendørs og innendørs. Ansatte har gitt positive tilbakemeldinger på disse tiltakene, og vi vil prøve å videreføre tiltakene. En trivelig arbeidsplass har stor betydning for hver arbeidstakers yte-evne. Vedlikehold av arbeidstakerne er like viktig som alt annet vedlikehold. Utfordringer avdelingen står ovenfor i planperioden: Avd. må i planperioden videreføre de tiltak/samordninger vi har kommet fram til i forbindelse med Tiltaksplan redusert ressursbruk i Fosnes kommune RO-rapporten. Omstillingsgruppa, bestående av tillitsvalgte, verneombud, IA-repr. + ledelse, skal i løpet av våren 2009 revidere eksisterende service-erklæringer innenfor institusjon og hjemmetjenesten. I tillegg skal det utarbeides service-erklæring for helseavd. (legekontor og helsestasjon). Pr. i dag finnes ikke det. Disse tiltakene gjøres for å tilpasse og forbedre tjenestene våre ut fra de ressursene vi har til rådighet.

12 Side 12 av 16 Avd. har i tillegg begynt å arbeide med internkontroll utarbeidelse av gode kvalitetssystem, inkl. rutiner/skjema for avviks-melding. Målet er å få til et elektronisk system innen utgangen av Til denne jobben har vi fått bistand av repr. fra kommuneoverlegen i MNR. Med hilsen Kari Ø. Bakke Helse og sosialsjef

13 Side 13 av 16 Budsjettkommentarer Plan- og utvikling Ressurser og stillingshjemler: Avdelingens personal ressurser i administrasjonen er inneværende år styrket med 20% fast stilling. Denne hjemmelen benyttes ifm. kommunens pålagte oppgaver innenfor matrikkelføringer og kartregistreringer. Videre er vaktmestertjenesten styrket med en fast hjemmel på 32,5% stilling som i hovedsak benyttes innenfor Jøa skole, samfunnshus, basseng og barnehage. Denne stillingen er en del av den vakante 50% vaktmesterstillingen som har stått ubesatt i flere år. Denne ressursen bidrar til at vaktmestertjenesten i større grad kan utføre rehabiliteringstiltak og mindre byggetiltak i egen regi. Dette gir besparelser for kommunen som tiltakshaver. For å få kostnadene plassert mest mulig riktig under det ansvaret de forbrukes, er avdelingens sekretærstilling på 50%, redusert til 25% fra % av kostnaden er dermed flyttet fra plan/utvikling til fellesfunksjoner under servicekontoret. Ansvar 4110 kommunale boliger: Legger inn ekstra kostnad med kr 36000/år for anskaffelse av 2 stk varmepumper/år i 3 år. Dette vil gi redusert energiforbruk og medføre besparelse for leietakerne. Med økende energipriser vil dette også gjøre kommunale utleieboliger mer attraktive i markedet. Ekstraordinære driftskostnader Gjeldende strømprisavtale med NTE går ut i år. Etter kontakt med Mentsen i fylkeskommunen blir det opplyst at kommunene må belage seg på at strømprisen stiger fra dagens 29 øre/kwh til ca 55 øre/kvh. Dette utgjør ca 22% brutto økning for totalprisen inkl. nettleie/forbruksavgift m.m. Økningen legges inn i alle ansvarsområdene som har strøm kostnader. Forsikringskostnadene for kommunale bygg og anlegg har økt og er lagt inn etter oppgave fra kommunens meglerfirma Factor Ansvar 4020, Planleggingsoppgaver Gjeldene sentrumsplan for Dun området er fra Det er derfor behov for å revidere denne da ønsker og behov har endret seg vesentlig siden den tiden. Foreslår at det legges inn kr i planleggingskostnad i 2009 for å få utarbeidet ny reguleringsplan. Videre legges det inn kr i kjøp av tjenester for revidering av kommuneplanens arealdel i Foreslår at tiltakene finansieres med bruk av ubundne fondsmidler kr i 2009 og kr i 2010 Ansvar 4121 Brekka bolig/uthus Det legges opp til at bygningene deles fra på egen tomt og at eiendommen selges. Driftsutgifter fra 2010 fjernes derfor i budsjettet. Salg av fast eiendom legges inn som inntektpost i investeringsbudsjettet 2009 på samme ansvar 4121 Brekka og inntektspost art Anslår salgsverdi til Verditakst ble holdt Ansvar 4123 Salsnes skole:

14 Side 14 av 16 Vestveggen på skolen er ikke utbedret siden den ble satt opp midt på 50 tallet og er nå i dårlig forfatning. Det samme gjelder delvis også nordsiden og gamle delen av sørvegg selv om alle vinduene er byttet ut. Når man først foretar utbedring av disse veggene, bør man også etterisolere slik at man oppnår en energibesparelse i driften av bygget. Samlet veggareal som bør rehabiliteres er på ca 150 m2. Med riving, isolering, vindtetting, utlekting og ny utvendig kledning vil kostnadene havne på ca kr 1400,- pr m2. Totalkostnadene blir inntil kr ,-. I dette ligger kjøp av tjenesten fra bygningsfirma. Utføres riving i egen regi vil man kunne redusere kostnadene med ca Foreslår at det tiltaket og kostnad på inntil legges inn i budsjettet for 2009 Kostnaden delfinansieres med bruk av ubundet fond på kr Ansvar 4125 Salsnes barnehage: For gjøre barnehagen mer brukervennlig er det ønske om følgende tiltak: - Etablere takoverbygg mot nord, slik at barnevogner står beskyttet når disse benyttes til hvile for de små barna - Etablere takoverbygg over HK rampe slik at man unngår snø/is og glatt tredekke - Bygge inn hjørne mot sørøst slik at gang/omkledningsrom blir utvidet Kostnaden med disse tiltakene anslås til ca og foreslås finansiert med bruk av bundet driftsfond kr og bruk av ubundet fond med kr Sykeheimen For å lette arbeidene med avfallet som gjelder esker og papp, vil en presse kunne gi en enklere og mindre ressursbruk for vaktmesteren. En slik liten elektrisk/hydraulisk presse koster ca Legger inn denne kostnaden under inventar utstyr. Ansvar 4172 Geilin boligfelt Geilin velforening holder på med etablering av leikeplass i boligfeltet. I den forbindelse søker de om at det blir montert 2 lyspunkter på plassen. Etter tilbud fra NTE vil dette beløpe seg til ca mva. I tillegg søker de om tilskudd på ca til ferdigstilling med en del utstyr på plassen. Foreslår at dette tas inn i driftsbudsjettet med til lys og tilskudd med kr Tiltakene foreslås finansiert med bruk av ubundet fondsmidler Ansvar 4190 Jøa samfunnshus Hovedtavla i sikringsrommet er slik den var da bygget var nytt i Etter opplysninger fra el.kontrollen og fra NTE, er dagens løsning både farlig for de som må inn dit (åpne strømførende komponenter) og brannfarlig mht. overslag. Har fått tilbud fra NTE om ny innbygd tavelløsning på kr mva. Legger inn dette tiltaket i budsjettforslaget 2009 og foreslår at det finansieres med bruk av fondsmidler på kr Ansvar 4410 Vaktmestertjenesten Ansvarsområdet skal gå ut i balanse med at tjenestene er fordelt på ansvarsområder som brukere av denne tjenesten. Fordelingen er ikke eksakt da den er basert på en skjønnsmessig vurdering. Brutto kostnad med tjenesten er budsjettert til ca Det er ikke lagt inn for interne overføringer av lønn ifm. rehabiliteringer/investeringer som utføres av vaktmesterne. Det er videreført budsjett for noe kvelds og ekstrahjelp under tjenesten

15 Side 15 av 16 Ansvar 4741 Kjelbotnet: Det er behov for en del tiltak i Kjelbotnet for at stedet skal fungere på en tilfredsstillende måte for brukerne. Dette omfatter: - montere lys og avtrekk fra biodoet i uthuset - reparere og forankre flytekaia på stedet Foreslår at kostnadsramma for ansvaret økes med kr i 2009 slik at disse tiltakene kan gjennomføres Investeringer: 1. Salg av brekka bolig/uthus 2009 inntekt kr Ferdigstille rehabiliteringen av lager (helsehus) til skole/samfunnshus kr Etablere varmepumpe eller biokjel i samfunnshuset m.m kr Rehabilitering av svømmehall. Forprosjet/prosjektering inkl. hallvurdering kr Forsterkning og asfaltering av kommuneveg fra Coop til omsorgsboliger kr Ansvar 4121 Brekka Foreslår at bolig og uthus deles fra på egen tomt og selges til boligtrengendei Takst ikke mottatt ennå, men anslår salgsverdi til inntil videre til kr Ansvar 4122 Lager (helsehuset) Det er i inneværende års investeringsbudsjett satt av kr til rehabilitering av lagret. I dette ligger også tilrettelegging for renholdstjenesten oppgaver ved skole/samfunnshus med eget rom/lager til utstyr og drift. For å få ferdigstilt den totale rehabiliteringen med bygget vil det påløpe kostnader utover denne rammen. Arbeidene hittil er utført av vaktmestertjenesten. Kostnadene med ferdigstilling av arbeidene anslås til inkl. riving av delen nærmest skolen og kjøp av tjenester til el.arbeider samt ny grunnmur mot skolen. Det er også lagt inn utgifter til inventar/utstyr som også skal dekke renholdsrommet med kr Det foreslås finansiering med bruk av disposisjonsfond kr Ansvar 4190 Samfunnshus nytt varmeanlegg/enøktiltak Eksisterende el.kjel er ute av drift og all oppvarming via vannbåren varme i samfunnshus, svømmehall og barneskolen foregår for tiden med oljefyrt kjelvarme. El.kjelen er så gammel at det ikke kan skaffes deler til denne lengre. Det er også en nasjonal og lokal målsetting at energibehovet i kommunale bygg skal reduseres og baseres på fornybare ressurser. Det må da vurderes å installere biokjel eller varmepumpe i lokalene. Det er via EPC prosjektet og Siemens engasjering i dette, gjennomført analyser av enøk tiltak i bygningene. Deres konklusjoner er at det er mest lønnsom å etablere luft til vann varmepumpe og i tillegg foreta noe isolering samt montere SD-anlegg for styring og regulering av bla. varme og ventilasjon i bygningene. For enøkandelen med investeringene er det mulig å søke om tilskudd fra Enova på inntil 30% av kostnadene. Kostnadene med disse tiltakene er av Siemens beregnet til mva. Finansieres med låneopptak kr og enøk tilskudd fra Enova beregnet til kr Ansvar 4191, Jøa svømmehall

16 Side 16 av 16 Som kjent er svømmehallen fra Selve bassenget ble delvis rehabilitert i Det ble da også montert nytt ventilasjonsanlegg i bygget. Skadeutbredelsen i bassenget har akselerert de senere år (rustsprenging av armering) og taket lekker selbv om det ble lappet for et år siden. Renseanlegget har også gått ut på dato og er i behov for utskifting. Samlet sett gir dette grunnlag for å foreta en bruks- og økonomisk vurdering av hva som må og bør gjøres med bassenget og bygget. Når det samtidig er arbeidet lokalt med vurderinger av idrettshall i det samme området, synes det hensiktsmessig at hallprosjektet tas med som en del av bassengutredningene, slik at man får en grundig vurdering av mulig hallutbygging. For å få fram nødvendig beslutningsgrunnlag for et slikt prosjekt, må det gjennomføres en utredningsprosess der både muligheter og begrensninger er vurdert. Det vil da være aktuelt å gjennomføre et forprosjekt som konkluderer med mulige bygningsmessige løsninger og med en kostnadsramme for tiltakene. Til arbeidet med forprosjektet må det engasjeres faghjelp med erfaring fra tilsvarende oppgaver. Ser for oss at arbeidet med forprosjektet bør starte straks over nyår slik at man har et beslutningsgrunnlag for bassengrehabilitering og eventuell hallbygging i løpet av høsten 09. Foreslår at det settes av kr til prosjekteringsarbeidene i 2009 og at dette finansieres med lån på kr For 2010 foreslås bevilgning til utbygging med kr 7 mill + mva som finansieres med i hovedsak rentefrie lån kr 4 mill og kr 3 mill i spillemidler Ansvar 4200, kommunale veger I driftsbudsjettet for planlegging er det lagt inn forslag om at den gamle reguleringsplanen for Dun sentrum blir revidert. Både i den forbindelse og mht. at kommunesentret i dag framstår som dårlig vedlikeholdt og lite estetisk tiltalende, er det behov for utbedringer på ulike områder. Det vil derfor være naturlig at man bla. ruster opp samlevegen til kommunesentret, med sykeheim og kommuneadministrasjon. Foreslår at kommunevegen asfalteres fra avkjørsel til Fv 482 ved S- laget og fram til omsorgsboligene inkl. sideveg og parkering til kommunehuset. Kostnadene beregnes til ca Finansiering med lån kr Stig Bjøru Plan og utviklingssjef

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

2009/1520-1 27.02.2009

2009/1520-1 27.02.2009 Fosnes kommune Oppvekst og kultur Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Knut O. Dypvik Referanse 2009/1520-1 27.02.2009 Dato Årsmelding oppvekst og kultur 2008 1: BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN - ENDRINGER 1.1.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle Fosnes kommune Tegning: Knut Høyhjelle Side 2 av 24 Årsmelding 2007 Innhold INNHOLD...3 INNLEDNING/FORORD...4 HOVEDMÅL...5 VISJON...5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING...5 ANLEGG...5 SAMARBEIDSPARTER...6 INTERKOMMUNALT

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Forutsetninger på nasjonalt nivå...4 Statsbudsjett 2010...4 Skatteinntekter...4 Skatt på formue og inntekt...4 Rammeoverføring...4 3 Driftsbudsjettet...5 Forutsetninger

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Kvitsøy kommune Kvitsøy kommune Side 2 av 42 Budsjett 2014 - tekstdel INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT FOR 2014... 4 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017... 4 GENERELT OM

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Forord... 2 Kap 1. Sammendrag... 3 Kap 2. Befolkningsprognose og frie inntekter... 6 Kap 3. Konsekvensjustert økonomiplan og budsjett... 8 Kap 4. Tiltak i økonomiplanperioden...

Detaljer

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Verdal kommune 1. tertial 2010 Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Innhold: DEL I DRIFT 3 1 Rådmannens vurderinger 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 3 2.1 Oppvekst 3 2.2 Helse, omsorg og velferd. 5 2.3

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Bardu kommune Foto: Vilhelm Kjelsvik Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2011 Arkivsak 11/1563 Innhold 1 Forord... 3 2 Kort sammendrag... 5 3 Kommunens planverk...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer