Handlingsprogram og økonomiplan Avdelingenes kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer"

Transkript

1 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Referanse Dato Notat 2008/ Handlingsprogram og økonomiplan Avdelingenes kommentarer Oppvekst og kultur Generelt for avdelingen: Budsjettet for avdelingen er justert i forhold til registrert lønn i lønnssystemet per 1. oktober som er framskrevet. Kjente opprykk som følge av ansiennitet er i tillegg innarbeidet i tallene mens det er satt av en felles pott til dekning av lønnsoppgjøret per 1. mai 2009 (allerede vedtatt 3,1% eller kr i tillegg fra ). Lønnsstigningen både i 2008 og 2009 er betydelig større enn forventet som følge av den sentrale justering av lønnsstigene. Vi har dessuten mange med topp ansiennitet og dette forsterker virkningen. Et godt sentralt oppgjør virker dessuten inn på lederlønningene og de stillingene som får fastsatt lønna si lokalt ettersom de skaper skeivheter som må rettes opp. Hovedutfordring: Hovedutfordringen for avdelingen og Fosnes kommune er fortsatt et sterkt synkende barnetall! Dette vil få store konsekvenser både for grunnskole, barnehage og kulturskole dersom vi da ikke klarer å snu flyttestrømmen. Endringene skjer imidlertid raskere enn forventet og har store konsekvenser for rammetilskuddet ettersom vi får forholdsvis mer per barn i alderen 6-15 år enn for andre innbyggere! Nedgang i denne aldersgruppa gir derfor store utslag. Det blir dermed en stor utfordring å redusere både tjenestetilbudet og antall ansatte i takt med reduksjonen i barnetall og dermed også inntektssida. Det vil derfor fortsatt være nødvendig med flere omfattende innsparingstiltak enn de som allerede er lagt inn i økonomiplanen, men dette må skje gjennom en prosess i samarbeid med ansatte i skole og barnehage! Og uansett bør vi om mulig fortsatt ha som mål å unngå oppsigelser av ansatte og heller bruke nødvendig tid for å kunne ta reduksjonene gjennom naturlig avgang.

2 Side 2 av 16 Elevprognoser Elevprognosene viser fortsatt nedgang totalt sett. Tabellene under er oppdatert per , men de 4 elevene fra Lund skole som nå går ved Salsnes, er ikke tatt med her da dette er elever som tilhører en annen kommune. Avtalen med Nærøy gjelder dessuten bare ut skoleåret 2008/09, men vi håper selvsagt at denne blir videreført både av hensyn til elevene og skolemiljøet samt økonomi. Små endringer gir også forholdsvis store utslag særlig i forhold til Salsnes skole og om denne skal være todelt eller udelt. Tallene for Salsnes viser imidlertid en positiv utvikling framover noe vi får håpe fortsette! Elev prognose Salsnes skole / / / / / / / /2014 NB! Dersom elevtallet er mindre enn 13, er skolen i prinsippet udelt etter oppl.loven. Ellers skjer det hele tiden endringer som påvirker tallene slik at tabellen ikke er korrekt til en hver tid. Og vi får imidlertid bare håpe at det kommer flere nye elever flyttende ettersom tilveksten i gruppa 0-6 år er svært lav for tida: Fødselstall Fosnes : 1996: 1997: 1998: 1999: 2000: 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: Tabellen har ikke med tall for 2008, men per har vi en født (og 7 døde) så langt i år.

3 Side 3 av 16 Elevtallsutviklingene hele kommunen fram til 2013 ser slik ut per : Elevprognoser Fosnes / / / / / / / /2014 Omorganisering/vakant stilling: Som kjent er oppvekst- og kultursjefen tilsatt som rådmann. Med bakgrunn i innsparingsbehovene i fjor valgte en å som en prøveordning i 2 år fra å holde stillinga som oppvekstsjef vakant. (Rådmannen blir dermed også skolefaglig og barnehagefaglig ansvarlig, noe som er fullt lovlig både etter opplæringsloven, barnehageloven og kommuneloven.) Vi merker innser imidlertid nå at dette er en uholdbar løsning i lengden da arbeidstida ikke på noe vis står i stil med arbeidsmengden. Særlig gjelder det møtevirksomhet som tar mye tid for alle områdene som skal betjenes. Det er derfor budsjettert med en pedagogisk konsulent i 60 % stilling fra Denne må også sees i sammenheng med prosjektlederstillinga i 80 % som ble opprettet i fjor for å dekke opp ulike prosjekter kommunen er engasjert i samt vakante stillinger i 40 %. Denne stillinga har også hatt oppgaver innen både fellesfunksjoner og oppvekst- og kultur, men har egentlig mer enn nok med prosjektene og oppgaver innen fellesfunksjoner. Grunnskole: Timetallet på mellomtrinnet skal utvides med 2 uketimer á 60 minutter fra høsten Dette gir dermed 5/12 virkning i 2009 og helårsvirkning fra Kommunen har fått kompensert i ramma til å dekke denne utvidelsen og den utgjør 2 t/u (2,67 t á 45 min) ved Salsnes og 4 t/u (5,33 t á 45 min) ved Jøa skole. Dette er også innarbeidet i lønnsbudsjettet. Fjorårets utvidelse ble ikke dekket opp i forhold til kostnadene slik at skolene måtte dekke opp behovet ut over dette innen egne rammer (effektivisering), men det er usikkert om dette er mulig denne gangen særlig ved Salsnes skole som nå ligger på minste timetall i forhold til sikringsbestemmelsene når skolen er 2-delt. (Alle elevene kan formelt gå i samme klasse/gruppe hvis elevtallet er 12 eller færre elever, jf 5 pkt 2 i tidligere Lov om grunnskolen som i 1998 ble opphevet og avløst av Opplæringsloven, men som fortsatt gjelder som sikringsbestemmelse.)

4 Side 4 av 16 Ordningen med gratis frukt og grønt til elever i skoler med ungdomstrinn gjelder i utgangspunktet kun kombinerte skoler (Jøa skole), men ikke skoler med bare barnetrinn (eks Salsnes OS). Det er likevel forslått at ordningen videreføres også ved Salsnes OS. (Beregnet ut fra 10 elever blir det ca per år som i sin helhet blir en kommunal kostnad.) Det er stort behov for et skoleadministrativt fagsystem (datasystem) for blant annet lettere å kunne rapportere inn skoledata til sentrale myndigheter. Det ble derfor gjennomført felles anbudsrunde i MNR ivår. Kostnadene for Fosnes ble dessverre såpass store (for mye per elev pga få elever) at vi konkluderte med at vi ikke hadde råd til å bli med på en felles avtale for MNRkommunene, men vi får muligens en opsjon til å gå inn senere hvis vi finner at vi har råd til det. Kulturskole: Kulturskolen deltar i samarbeid med Jøa skole i et kulturprosjektet KOM = Kreativt OppvekstMiljø. Dette er et utviklingsprosjekt i samarbeid med grunnskolen i perioden Vi har allerede er nært og tett samarbeid mellom kulturskole, grunnskole og frivillig kulturliv i Fosnes, men prosjektet dreier seg om å utvikle dette ytterligere. Vi har videreført en deltakeravgift på kr for hvert av årene 2008, 2009 og 2010 under ansvar 2030 Den kulturelle skolesekken ettersom dette er et fellesprosjekt mellom grunnskole og kulturskole. I tillegg er kursbudsjettet styrket noe for kulturskolen med tanke på felles kursing av ansatte, noe som i liten grad har vært prioritert til nå. (Vi har flere ansatte i kombinerte stillinger mellom grunnskole og kulturskole.) Barnehage: Barnehagebudsjettet er kun framskrevet ut fra dagens barnetall, bemanning og tilbud samt justert noe på inntektssida i forhold til at en foreslår å prisjustere barnehageprisen med 3,5% (behandles som egen sak). For en helplass utgjør dette en økning fra kr til KST vedtok i desember 2006 at barnehageprisen skulle holdes uendret i perioden Kostnadene øker imidlertid bl.a. som følge av lønnsoppgjøret og det foreslås derfor en beskjeden prisjustering for å dekke opp noe av økningen gjennom økt egenbetaling. Satsene for statstilskudd og makismalprisen blir også prisjustert. (Ny maksimalpris i 2009 er nå på kr 2.330og vi ligger fortsatt godt under denne!) Vi ser imidlertid at lav pris fører til at flere benytter seg av tilbudet slik at vi på den måten får fylt opp plassene noe som igjen gir økt statstilskudd og foreldrebetaling til tross for små barnekull. Vi har også utvidet åpningstida ved Jøa barnehage fra til kl 16:30 etter ønske fra foreldrene. Dette medfører behov for noe økt bemanning og er innarbeidet i forslaget. Det har også kommet ønske om sommeråpen barnehage, men dette har vi foreløpig ikke funnet plass til innen budsjettet. Et slikt alternativ vil også kreve en høyere ukepris da vi ikke får statstilskudd for en slik utvidelse - hvis da ikke alle barna bruker et slikt tilbud. Bibliotek: Heller ikke for biblioteket er det lagt inn forslag om vesentlige endringer. Postene for innkjøp av bøker og media er beskjedent justert opp for å kompensere noe for prisstigingen. Disse postene har vært omtrent uforandret de siste årene.

5 Side 5 av 16 Vi har også økte lisenskostnader som følge av nytt elektronisk utlånssystem som ser ut til å fungere bra. Dette gjør det nå bl.a. mulig å se om biblioteket har bøkene via internett. Kan også sjekke hvilke bøker en har lånt. Museum: Fosnes bygdemuseum har nå både innlagt vatn og avløp samt toalett gjør nå stedet mye bedre egnet for å ta i mot besøkende. Dermed er det også mer aktuelt og attraktiv å benytte stedet og området i enda større grad en tidligere til ulike arrangementer. Museet og museumshaugen er i så måte et flott område som gjerne bør brukes mer! Budsjettet for vedlikehold er imidlertid svært beskjedent og forutsetter fortsatt dugnadsinnsats for å kunne holde bygningene noenlunde i stand. Etter at vi gikk ut av Namdal Fylkesmuseum da dette ble omorganisert fra BA til IKS i fjor, får vi heller ikke lenger tilskudd til museet. (Vi fikk tidligere ca årlig før konsolideringen, men dette falt helt bort fra 2008.) UKM: Tilbudet er etter hvert godt innarbeidet i kommunen og foreslås videreført som tidligere år. Vi bruker ca årlig til formålet, men dette er godt anvendte penger når en ser hvordan deltakere fra vesle Fosnes kommune har markert seg ved både fylkes- og landsmønstringer. Det kunne likevel vært aktuelt å se på utviklingsmuligheter innefor konseptet, men en prioriterer i denne omgangen deltakelse i KOM-prosjektet og håper og tror dette også kan ha en positiv virkning i forhold til UKM. Andre aktivitetstilbud for barn og unge: Det er få tilbud til barn og unge i kommunal regi i Fosnes med unntak av UKM og kulturskolen, men desto viktigere blir det da å støtte det frivillige organisasjonslivet som fortsatt er svært aktivt og som bidrar til et vi faktisk har et variert tilbud! Tilskudd til disse foreslås derfor videreført på samme nivå som før. De samlede tilskuddene til aktiviteter for barn/unge utgjør til sammen (herav kr i kulturmidler til barn/unge og kr til Jøa skolekorps). I tillegg videreføres også ordningen med gratis leie av kommunens lokaler til organiserte aktiviteter for barn/unge. Andre kulturaktiviteter for voksne: Budsjettet for dette området foreslås også bare videreført som tidligere. Kulturprisen skulle egentlig vært lyst ut i 2008, men blir nå i stedet lyst ut i Det er derfor lagt inn til dette formålet i 2009 (dekker bl.a. innkjøp og innramming av bilder fra Fosnes-stipendiaten Bjørnar Meisler). I tillegg foreslås kulturmidlene til voksne økt fra til (ble i fjor økt fra etter et par år med redusert tilskudd) samt i andre tilskudd.

6 Side 6 av 16 Kommunen har de senere årene også bidratt med tilskudd til Olav Duun-stemnet og det ble allerede i økonomiplanen for lagt inn kr i tilskudd til stemnet i Dette er bare videreført, men kommer som egen sak til KST. Svømmebassenget: Bruken av bassenget har økt betydelig de senere årene særlig i forhold til utleie til lag/grupper som stiller med egen badevakt. Dette har også medført en økning i inntekter, men kompenserer ikke for økte utgifter til strøm/oppvarming som følge av økt strømpris. Dette må imidlertid også sees opp mot de igangsatte ENØK-tiltakene innen plan- og utviklingsavdelingen. Det er etter hvert stort behov for rehabilitering av både tak og tekniske installasjoner til bassenget og noe må skje i økonomiplanperioden. Det ble i fjor lagt inn 1,5 mill i investeringsbudsjettet til reparasjon av taket uten at dette ble gjennomført. Bl.a. oppdaget vi nye sprekker i bassengveggen. Det er derfor behov for en grundig prosjektering for å se om vi skal rehabilitere eller bygge nytt. Staten gir nå rentefrie lån til rehabilitering av svømmebasseng til kommunene i statsbudsjettet for 2009 og det vil også være mulig å søke om spillemidler. Samtidig har det dukket opp tanker om å få bygget idrettshall. Det er derfor satt av kr til prosjektering og planlegging i Jøa stadion: Vi har gjennom Jøa Ils opprusting av Jøa stadion fått et topp oppgradert idrettsanlegg på Jøa et anlegg som vi håper og tror blir mye brukt både av skole og på fritida! Anlegget ble fullført ved hjelp av spillemidler og et beskjedent kommunalt tilskudd samt stor dugnadsinnsats. Kommunen bidrar i tillegg med et årlig tilskudd på i 10 år ( ) til dekning av renter og avdrag og har samtidig gitt en kommunal lånegaranti på dette lånet. Med hilsen Knut O. Dypvik Oppvekst- og kulturansvarlig

7 Side 7 av 16 Kommentarer til årsbudsjettet - ITavd Det som kan sies å prege IT-budsjettet er en overgang til at mange applikasjoner/tjenester blir budsjettert på art Tjenester fra interkommunale tiltak. Dette har i perioder vært en nokså uoversiktlig affære, særlig i de perioder nye tiltak har kommet på. Nå ser det ut til at dette begynner å stabilisere seg fordi at på de fleste områder er interkommunale ordninger vel etablerte. Litt tid har det tatt før årsbudsjettet har speilet denne overgangen. Budsjettet for 2009 er det første der Forum Winsak ikke er med i hele tatt med utgifter. Ephorte er i sin helhet budsjettert under De felles MNR-utgifter som fortsatt finnes utenom er vel kommunikasjonskostnader på og det nye internett publiseringsverktøyet CustomPublish på Disse er kostnader som av leverandør blir direkte fakturert hver enkelt kommune. Da ser det ut til å være like greit å ha det på egen art, selv om det egentlig er en felles MNR-ordning. Når det gjelder internt salg av IT-utstyr som i de siste årene har blitt utgiftsført på art og inntekstført på har det kommet forslag fra økonomi om å endre på dette. Ulempen for ITbuddsjettet sin del slik det er nå er at budsjettet blir blåst opp. Forslaget er ikke blitt endelig vedtatt, men en god ting her er at budsjettet blir mer reelt ved at art kan krediteres i stedet for at en inntekstpost bygger seg opp. Vi avventer kommentarer fra revisjonen her. Ellers i budsjettet er det bare små justeringer. En viktig ting totalt sett er imidlertid at det er tydelig at det spares penger på å dele på applikasjoner med det andre kommunene. Utgiftene til en rekke systemer som sak/arkiv, økonomi, sikkerhet, kommunikasjon, epost og andre er helt klart meget lave nå i forhold til om vi skulle ha etablert disse på egen hånd. Med hilsen Arnt Åge Rian IT-konsulent

8 Side 8 av 16 Handlingsprogram for helse og sosialavdelingen Generelle kommentarer: Det er ikke lagt inn noen form for aktivitetsøkning i planperioden. Budsjettet er i utgangspunktet framskrevet ut fra det som er gjeldende i dag, med unntak en liten økning til innkjøp av inventar til sykeheimen i forbindelse med opp-pussung av dagligstua. Lagt inn reduksjon av bemanningen ved kjøkkenet ved institusjonen med 50% stilling, i tråd med vedtatte innsparingstiltak, jfr. ROrapporten. I tillegg er det lagt inn kjente økte utgifter bl.a. innenfor barnevern og enkelte andre MNRordninger (hovedsakelig økte lønnsutgifter) Stor lønnsvekst både innenfor fastlønn og variable tillegg fører også til økte utgifter. Usikre inntekter pga. nedgang i innbyggertall og variabelt pasientbelegg ved institusjonen. I tillegg vil det bli bortfall av det øremerkede tilskuddet innenfor psykisk helsevern fra 2009, jfr. Handlingsplan for Psykisk helse. Tilskuddet utgjør i år kr ,-. Antall eldre i kommunen vil øke ganske mye i årene framover, spesielt aldersgruppen år. Dette kan bli en stor utfordring når vi ser hvordan den økonomiske utviklingen i kommunen er. Pr. i dag har vi 137 eldre over 67 år i kommunen. Framskrevet folkemengde i Fosnes år.

9 Side 9 av 16 Framskrevet folkemengde i Fosnes år. Framskrevet folkemengde i Fosnes 80 år Kommentarer til budsjettforslaget: Avdelingen har i løpet av inneværende år gjennomgått og gjennomført de resterende innsparingstiltak som var foreslått i den politiske vedtatte RO-rapporten (vedtatt av K-styret sak 056/06) Innsparingen bygger bl.a. på den forventede kommuneøkonomien og framskriving av folketallet de nærmeste årene. Ser at på tross av de store innsparinger som avdelingen har gjennomført de senere år, så øker utgiftene mer enn det vi sparer. Dette har sammenheng med bl.a. store lønnsutgifter, det har vært store lønnsopprykk spesielt for ansatte innenfor pleie og omsorg de siste årene, samt inntektstap pga. lavere innbyggertall enn forventet den gang rapporten ble utarbeidet.

10 Side 10 av 16 Tiltak som er gjennomført: Ny arbeidstidsordning. Felles turnus for alt personal innenfor pleie og omsorg. Oppstart august Redusert bemanningen med 176% stilling. Redusering av vikarutgifter, praktisert siden RO-rapporten ble vedtatt. Det blir ikke alltid leid inn vikarer ved sykdom (arbeidsgiverperioden) og ferieavvikling. Hver situasjon som oppstår blir nøye vurdert før innleie skjer. Ved langtidsykmeldinger, etter arbeidsgiverperioden, vurderes hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder både ved institusjon, inkl. kjøkken og vaskeri, samt hjemmehjelp. Hjemmehjelpstilbudet kan bli redusert ved sykdom blant ansatte, men brukeren vil få bistand til dusjing, personlig hygiene og matombringing. Dette blir utført av hjemmesykepleien. Redusert bemanning ved kjøkkenet og økt inntekt ved vaskeriet. Redusert med 50% stilling ved kjøkkenet fra april Ordningen skal evalueres i januar Signalene fram til nå har vært positive. Har ikke klart å øke inntektene ved vaskeriet pga. at den ansatte (50% stilling) ikke har kapasitet til å påta seg flere oppgaver. Avhjemling av institusjonsplasser. Utarbeidet sak til politisk behandling. Behandlet i K- styret mai i år. Konklusjon ble at det skulle opprettholdes 17 institusjonsplasser. Resultat: Ingen innsparing. Definere faglig forsvarlig tjenestetilbud. Nedsatt en gruppe som arbeider med å se på / vurdere kvaliteten på tjenestene vi tilbyr brukerne våre. (kvalitetsforskriften) - Evt. justere ned tilbudet hvis mulig for de minste hjelpetrengende brukergruppene i hjemmetjenesten. - Overføre ressursene til de som skulle vært på heimen etter vurdering av behov. - Gjøre en sammenligning med andre kommuners praksis for tjenesteyting. Målet er å konkretisere en kvalitetsstandard for tjenestene i tråd med kvalitetsforskriften. Lederstruktur/fordeling av arbeidsoppgaver. I forbindelse med NAV-reformen, samt bortfall av øremerkede tilskudd innenfor psykisk helsevern har vi gjennomgått lederstrukturen og arbeidsfordelingen innenfor avd. Bl.a. er en 50% sekretær overført til servicekontoret, og dennes oppgaver er fordelt på andre, bl.a. lederer innenfor avdelingen. Har ikke klart å få noen økonomisk innsparing ved dette tiltaket, men vi har tro på at det vil bli en god løsning. Ordningen trer i kraft fra januar MNR-barnevern: Årsaken til den store økningen er nye tiltak innenfor barnevernet, samt at tjenesten økes med en stilling til neste år. Helsesøstertjenesten: Fastlønn økes fra 30% til 50% stilling. Årsaken til det er bortfall av øremerkede tilskudd. Tidligere er 20% av stillingen finansiert av psykiatrimidlene. Psykisk helsevern: Viderefører 50% stilling. (tidligere 100%) Fra 2009 vil dette bli en kommunal utgift, ikke lenger finansiert av øremerkede midler. Legetjenesten: Kommunen har inngått en fastlegeavtale tilsvarende 40% stilling med en lege fra 1 januar 2009.Ingen store endringer i de totale utgiftene. Den nye legen mottar ikke fastlønn, men diverse tilskudd, samt egenandeler og trygderefusjoner. Kommuneoverlegen/folkehelseprosjekt: MNR-tiltak. Kommuneoverlegen: kr ,- Folkehelseprosjektstilling: kr ,- Usikker på om dette vil bli aktuelt, avventer en plan over prosjektet folkehelse fra kommuneoverlegen.

11 Side 11 av 16 Sykeheimen: Beregning av inntektene vedr. pasienter innlagt ved sykeheimen: - Beregner 15 beboere. Gj.snitt inntekt pr. mnd. kr ,-. Ca kr ,- pr. år, inkl. etterbetaling + 85% renteinntekter. Urealistisk å budsjettere med 17 beboere, da alle nye langtidspasienter har krav på en frimåned ved innleggelse. - Opp-pussingen av dagligstua ved sykeheimen er ikke ferdig. Det vil bli behov for en del nye møbler etter hvert, har økt inventarposten med kr ,-. Investeringer/utskiftning av utstyr som er ønskelig i planperioden: (ikke satt av midler til dette) Oppskjærsmaskin - kjøkkenet ca. kr Varmluftovn kjøkkenet ca. kr Varmrulle - vaskeriet ca. kr Dekontaminator/fatkoker sykeheimen ca. kr Senger 3 stk. sykeheimen ca. kr Konsekvenser etter de forskjellige salderingstiltak som er gjennomført siste årene: Med så store endringer og nedskjæringer over tid, er det umulig at ikke brukerne blir berørt. Bl.a. er: Antall hjemmehjelpstimer pr. bruker redusert (individuell vurdering) Redusert bemanning innenfor p/o-tjenesten Redusert innleie av vikarer ved sykdom og ferieavvikling Mindre tid til sosiale tiltak ved institusjon/boliger Mindre hjemmelaget mat ved institusjonen Målet vårt er at brukerne våre skal bli minst mulig skadelidende, og deres behov blir hele tiden vurdert opp mot det som er faglig forsvarlig. Alle får hjelp hvis noe ekstra skjer, uansett hvilken tid på døgnet det er. Det er i den vanlige hverdagen innsparingene merkes mest. De ansatte har over lengre tid vært utsatt for et stort arbeidspress pga. mindre innleie av vikarer + nedbemanning. Likevel har de vist stor vilje til å bidra til sparing, samt komme med innspill og forslag til andre og nye løsninger som har bidratt til et bedre tilbud for brukerne våre. Faren med det store arbeidspresset over tid, er økt sykefravær. Vi prøver å forebygge dette med å satse på et godt arbeidsmiljø ved bl.a. å arrangere en del felles sosiale tiltak, både utendørs og innendørs. Ansatte har gitt positive tilbakemeldinger på disse tiltakene, og vi vil prøve å videreføre tiltakene. En trivelig arbeidsplass har stor betydning for hver arbeidstakers yte-evne. Vedlikehold av arbeidstakerne er like viktig som alt annet vedlikehold. Utfordringer avdelingen står ovenfor i planperioden: Avd. må i planperioden videreføre de tiltak/samordninger vi har kommet fram til i forbindelse med Tiltaksplan redusert ressursbruk i Fosnes kommune RO-rapporten. Omstillingsgruppa, bestående av tillitsvalgte, verneombud, IA-repr. + ledelse, skal i løpet av våren 2009 revidere eksisterende service-erklæringer innenfor institusjon og hjemmetjenesten. I tillegg skal det utarbeides service-erklæring for helseavd. (legekontor og helsestasjon). Pr. i dag finnes ikke det. Disse tiltakene gjøres for å tilpasse og forbedre tjenestene våre ut fra de ressursene vi har til rådighet.

12 Side 12 av 16 Avd. har i tillegg begynt å arbeide med internkontroll utarbeidelse av gode kvalitetssystem, inkl. rutiner/skjema for avviks-melding. Målet er å få til et elektronisk system innen utgangen av Til denne jobben har vi fått bistand av repr. fra kommuneoverlegen i MNR. Med hilsen Kari Ø. Bakke Helse og sosialsjef

13 Side 13 av 16 Budsjettkommentarer Plan- og utvikling Ressurser og stillingshjemler: Avdelingens personal ressurser i administrasjonen er inneværende år styrket med 20% fast stilling. Denne hjemmelen benyttes ifm. kommunens pålagte oppgaver innenfor matrikkelføringer og kartregistreringer. Videre er vaktmestertjenesten styrket med en fast hjemmel på 32,5% stilling som i hovedsak benyttes innenfor Jøa skole, samfunnshus, basseng og barnehage. Denne stillingen er en del av den vakante 50% vaktmesterstillingen som har stått ubesatt i flere år. Denne ressursen bidrar til at vaktmestertjenesten i større grad kan utføre rehabiliteringstiltak og mindre byggetiltak i egen regi. Dette gir besparelser for kommunen som tiltakshaver. For å få kostnadene plassert mest mulig riktig under det ansvaret de forbrukes, er avdelingens sekretærstilling på 50%, redusert til 25% fra % av kostnaden er dermed flyttet fra plan/utvikling til fellesfunksjoner under servicekontoret. Ansvar 4110 kommunale boliger: Legger inn ekstra kostnad med kr 36000/år for anskaffelse av 2 stk varmepumper/år i 3 år. Dette vil gi redusert energiforbruk og medføre besparelse for leietakerne. Med økende energipriser vil dette også gjøre kommunale utleieboliger mer attraktive i markedet. Ekstraordinære driftskostnader Gjeldende strømprisavtale med NTE går ut i år. Etter kontakt med Mentsen i fylkeskommunen blir det opplyst at kommunene må belage seg på at strømprisen stiger fra dagens 29 øre/kwh til ca 55 øre/kvh. Dette utgjør ca 22% brutto økning for totalprisen inkl. nettleie/forbruksavgift m.m. Økningen legges inn i alle ansvarsområdene som har strøm kostnader. Forsikringskostnadene for kommunale bygg og anlegg har økt og er lagt inn etter oppgave fra kommunens meglerfirma Factor Ansvar 4020, Planleggingsoppgaver Gjeldene sentrumsplan for Dun området er fra Det er derfor behov for å revidere denne da ønsker og behov har endret seg vesentlig siden den tiden. Foreslår at det legges inn kr i planleggingskostnad i 2009 for å få utarbeidet ny reguleringsplan. Videre legges det inn kr i kjøp av tjenester for revidering av kommuneplanens arealdel i Foreslår at tiltakene finansieres med bruk av ubundne fondsmidler kr i 2009 og kr i 2010 Ansvar 4121 Brekka bolig/uthus Det legges opp til at bygningene deles fra på egen tomt og at eiendommen selges. Driftsutgifter fra 2010 fjernes derfor i budsjettet. Salg av fast eiendom legges inn som inntektpost i investeringsbudsjettet 2009 på samme ansvar 4121 Brekka og inntektspost art Anslår salgsverdi til Verditakst ble holdt Ansvar 4123 Salsnes skole:

14 Side 14 av 16 Vestveggen på skolen er ikke utbedret siden den ble satt opp midt på 50 tallet og er nå i dårlig forfatning. Det samme gjelder delvis også nordsiden og gamle delen av sørvegg selv om alle vinduene er byttet ut. Når man først foretar utbedring av disse veggene, bør man også etterisolere slik at man oppnår en energibesparelse i driften av bygget. Samlet veggareal som bør rehabiliteres er på ca 150 m2. Med riving, isolering, vindtetting, utlekting og ny utvendig kledning vil kostnadene havne på ca kr 1400,- pr m2. Totalkostnadene blir inntil kr ,-. I dette ligger kjøp av tjenesten fra bygningsfirma. Utføres riving i egen regi vil man kunne redusere kostnadene med ca Foreslår at det tiltaket og kostnad på inntil legges inn i budsjettet for 2009 Kostnaden delfinansieres med bruk av ubundet fond på kr Ansvar 4125 Salsnes barnehage: For gjøre barnehagen mer brukervennlig er det ønske om følgende tiltak: - Etablere takoverbygg mot nord, slik at barnevogner står beskyttet når disse benyttes til hvile for de små barna - Etablere takoverbygg over HK rampe slik at man unngår snø/is og glatt tredekke - Bygge inn hjørne mot sørøst slik at gang/omkledningsrom blir utvidet Kostnaden med disse tiltakene anslås til ca og foreslås finansiert med bruk av bundet driftsfond kr og bruk av ubundet fond med kr Sykeheimen For å lette arbeidene med avfallet som gjelder esker og papp, vil en presse kunne gi en enklere og mindre ressursbruk for vaktmesteren. En slik liten elektrisk/hydraulisk presse koster ca Legger inn denne kostnaden under inventar utstyr. Ansvar 4172 Geilin boligfelt Geilin velforening holder på med etablering av leikeplass i boligfeltet. I den forbindelse søker de om at det blir montert 2 lyspunkter på plassen. Etter tilbud fra NTE vil dette beløpe seg til ca mva. I tillegg søker de om tilskudd på ca til ferdigstilling med en del utstyr på plassen. Foreslår at dette tas inn i driftsbudsjettet med til lys og tilskudd med kr Tiltakene foreslås finansiert med bruk av ubundet fondsmidler Ansvar 4190 Jøa samfunnshus Hovedtavla i sikringsrommet er slik den var da bygget var nytt i Etter opplysninger fra el.kontrollen og fra NTE, er dagens løsning både farlig for de som må inn dit (åpne strømførende komponenter) og brannfarlig mht. overslag. Har fått tilbud fra NTE om ny innbygd tavelløsning på kr mva. Legger inn dette tiltaket i budsjettforslaget 2009 og foreslår at det finansieres med bruk av fondsmidler på kr Ansvar 4410 Vaktmestertjenesten Ansvarsområdet skal gå ut i balanse med at tjenestene er fordelt på ansvarsområder som brukere av denne tjenesten. Fordelingen er ikke eksakt da den er basert på en skjønnsmessig vurdering. Brutto kostnad med tjenesten er budsjettert til ca Det er ikke lagt inn for interne overføringer av lønn ifm. rehabiliteringer/investeringer som utføres av vaktmesterne. Det er videreført budsjett for noe kvelds og ekstrahjelp under tjenesten

15 Side 15 av 16 Ansvar 4741 Kjelbotnet: Det er behov for en del tiltak i Kjelbotnet for at stedet skal fungere på en tilfredsstillende måte for brukerne. Dette omfatter: - montere lys og avtrekk fra biodoet i uthuset - reparere og forankre flytekaia på stedet Foreslår at kostnadsramma for ansvaret økes med kr i 2009 slik at disse tiltakene kan gjennomføres Investeringer: 1. Salg av brekka bolig/uthus 2009 inntekt kr Ferdigstille rehabiliteringen av lager (helsehus) til skole/samfunnshus kr Etablere varmepumpe eller biokjel i samfunnshuset m.m kr Rehabilitering av svømmehall. Forprosjet/prosjektering inkl. hallvurdering kr Forsterkning og asfaltering av kommuneveg fra Coop til omsorgsboliger kr Ansvar 4121 Brekka Foreslår at bolig og uthus deles fra på egen tomt og selges til boligtrengendei Takst ikke mottatt ennå, men anslår salgsverdi til inntil videre til kr Ansvar 4122 Lager (helsehuset) Det er i inneværende års investeringsbudsjett satt av kr til rehabilitering av lagret. I dette ligger også tilrettelegging for renholdstjenesten oppgaver ved skole/samfunnshus med eget rom/lager til utstyr og drift. For å få ferdigstilt den totale rehabiliteringen med bygget vil det påløpe kostnader utover denne rammen. Arbeidene hittil er utført av vaktmestertjenesten. Kostnadene med ferdigstilling av arbeidene anslås til inkl. riving av delen nærmest skolen og kjøp av tjenester til el.arbeider samt ny grunnmur mot skolen. Det er også lagt inn utgifter til inventar/utstyr som også skal dekke renholdsrommet med kr Det foreslås finansiering med bruk av disposisjonsfond kr Ansvar 4190 Samfunnshus nytt varmeanlegg/enøktiltak Eksisterende el.kjel er ute av drift og all oppvarming via vannbåren varme i samfunnshus, svømmehall og barneskolen foregår for tiden med oljefyrt kjelvarme. El.kjelen er så gammel at det ikke kan skaffes deler til denne lengre. Det er også en nasjonal og lokal målsetting at energibehovet i kommunale bygg skal reduseres og baseres på fornybare ressurser. Det må da vurderes å installere biokjel eller varmepumpe i lokalene. Det er via EPC prosjektet og Siemens engasjering i dette, gjennomført analyser av enøk tiltak i bygningene. Deres konklusjoner er at det er mest lønnsom å etablere luft til vann varmepumpe og i tillegg foreta noe isolering samt montere SD-anlegg for styring og regulering av bla. varme og ventilasjon i bygningene. For enøkandelen med investeringene er det mulig å søke om tilskudd fra Enova på inntil 30% av kostnadene. Kostnadene med disse tiltakene er av Siemens beregnet til mva. Finansieres med låneopptak kr og enøk tilskudd fra Enova beregnet til kr Ansvar 4191, Jøa svømmehall

16 Side 16 av 16 Som kjent er svømmehallen fra Selve bassenget ble delvis rehabilitert i Det ble da også montert nytt ventilasjonsanlegg i bygget. Skadeutbredelsen i bassenget har akselerert de senere år (rustsprenging av armering) og taket lekker selbv om det ble lappet for et år siden. Renseanlegget har også gått ut på dato og er i behov for utskifting. Samlet sett gir dette grunnlag for å foreta en bruks- og økonomisk vurdering av hva som må og bør gjøres med bassenget og bygget. Når det samtidig er arbeidet lokalt med vurderinger av idrettshall i det samme området, synes det hensiktsmessig at hallprosjektet tas med som en del av bassengutredningene, slik at man får en grundig vurdering av mulig hallutbygging. For å få fram nødvendig beslutningsgrunnlag for et slikt prosjekt, må det gjennomføres en utredningsprosess der både muligheter og begrensninger er vurdert. Det vil da være aktuelt å gjennomføre et forprosjekt som konkluderer med mulige bygningsmessige løsninger og med en kostnadsramme for tiltakene. Til arbeidet med forprosjektet må det engasjeres faghjelp med erfaring fra tilsvarende oppgaver. Ser for oss at arbeidet med forprosjektet bør starte straks over nyår slik at man har et beslutningsgrunnlag for bassengrehabilitering og eventuell hallbygging i løpet av høsten 09. Foreslår at det settes av kr til prosjekteringsarbeidene i 2009 og at dette finansieres med lån på kr For 2010 foreslås bevilgning til utbygging med kr 7 mill + mva som finansieres med i hovedsak rentefrie lån kr 4 mill og kr 3 mill i spillemidler Ansvar 4200, kommunale veger I driftsbudsjettet for planlegging er det lagt inn forslag om at den gamle reguleringsplanen for Dun sentrum blir revidert. Både i den forbindelse og mht. at kommunesentret i dag framstår som dårlig vedlikeholdt og lite estetisk tiltalende, er det behov for utbedringer på ulike områder. Det vil derfor være naturlig at man bla. ruster opp samlevegen til kommunesentret, med sykeheim og kommuneadministrasjon. Foreslår at kommunevegen asfalteres fra avkjørsel til Fv 482 ved S- laget og fram til omsorgsboligene inkl. sideveg og parkering til kommunehuset. Kostnadene beregnes til ca Finansiering med lån kr Stig Bjøru Plan og utviklingssjef

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9934-5 Saksbehandler: Saksframlegg Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 10.12.2008 Fosnes kommunestyre

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Regnskapsrapport og budsjettsaldering 1. halvår Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Regnskapsrapport og budsjettsaldering 1. halvår Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/4301-3 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Regnskapsrapport og budsjettsaldering 1. halvår 2009 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/1352-27 Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per 25.03.14 - Behandling

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01 ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3673-2 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/810-16 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Ny svømmehall / flerbrukshall på Jøa Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer