Prosjekteringsanvisning. Overordnet SD anlegg (OSD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekteringsanvisning. Overordnet SD anlegg (OSD)"

Transkript

1 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM PA SD anlegg overordnet Fylke dato: Filnavn: Ver264.doc FEF dato: Side 1 av 15 Prosjekteringsanvisning Overordnet SD anlegg (OSD)

2 Side: 2 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING HENSIKT Håndtering av avvik fra anvisningen ORIENTERING OG GENERELLE KRAV Orientering Eksisterende bygningsmasse Datateknisk infrastruktur Generelle krav TEKNISKE OG FUNKSJONELLE KRAV TIL OSD/AUTOMATISERINGSANLEGG Brukergrensesnitt og betjening Tilgangsnivå Skjermbilder Merking Grensesnitt Lisens Maskinvare, server Backup og sikkerhet Rapportering Historikk og trendlogger Alarmer Lagring av forbrukstall (EOS) og klimastatistikk Driftstidsregistrering Tidsstyring Kommunikasjon mellom lokal SD og overordet SD-anlegg (OSD) Testing og ibruktakelse SJEKKLISTE FOR ANVISNING OSD REFERANSER VEDLEGG... 15

3 1 INNLEDNING Dato: For effektiv bygging, drift og vedlikehold av Nord-Trøndelag fylkeskommune sin bygningsmasse er det utarbeidet en rekke prosjekteringsanvisninger. Side: 3 av 15 Denne anvisningen tar for seg retningslinjer rundt overordnet SD (OSD). Disse retningslinjer skal følges som et minimumskrav og dersom det ønskes avvik fra disse retningslinjer skal dette skriftlig godkjennes av byggherre på forhånd. Prosjekteringsanvisninger for Nord-Trøndelag fylkeskommune er inndelt etter fag tilsvarende NS Oversikt over gjeldende prosjekteringsanvisninger: Prosjekteringsanvisning Generelle bestemmelser Prosjekteringsanvisning Bygning Prosjekteringsanvisning VVS-tekniske anlegg Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske anlegg Prosjekteringsanvisning SD-anlegg overordnet Prosjekteringsanvisning Automatiseringsanlegg Prosjekteringsanvisning Avfallshåndtering Prosjekteringsanvisning Drift og vedlikehold Prosjekteringsanvisning Krav til tegninger Dokumentene foreligger i MS Word. Det forutsettes at alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver for NTFK gjør seg kjent med gjeldende anvisninger for det aktuelle prosjekt. Anvisning 1 gjelder for alle fag.

4 2 HENSIKT Dato: Side: 4 av 15 Hensikten med anvisningene er å forsikre at riktige systemløsninger blir levert i NTFK sine prosjekter. Det vil medføre at tekniske anlegg i eksisterende og fremtidig bygningsmasse som skal tilkobles byggherrens toppsystem, blir av samme minimumskvalitet og har standardiserte systemløsninger. Dette vil sikre god integrasjon mellom byggherrens tekniske systemer på de ulike eiendommene. Anvisningene vedlegges i alle tilbudsforespørsler initiert av NTFK som et minimumskrav til funksjon og valg av tekniske løsninger. Anvisningene vedlikeholdes og oppdateres av NTFK. 2.1 Håndtering av avvik fra anvisningen Prosjekterende og utførende (rådgiver/entreprenører/leverandører) aktører skal følge denne anvisningen, men de prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med prosjektleder og endelig utførelse skal dokumenteres skriftlig med godkjenning fra prosjektleder. Dersom slik godkjenning ikke foreligger på forhånd må rådgiver, entreprenør eller prosjekt/byggelederfirma utføre dette for egen kostnad. Ved et hvert prosjekt skal prosjekterende, entreprenør og leverandør angi eventuelle avvik i forhold til anvisningen.

5 Side: 5 av 15 3 ORIENTERING OG GENERELLE KRAV 3.1 Orientering NTFK sine eiendommer er spredt. For å oppnå effektiv og enklere drift av disse eiendommene, skal automatiseringsanleggene kunne tilknyttes en felles driftssentral med et OSD. NTFK ønsker en større frihet for drifting av disse anleggene. Dette gjelder også støttedrift mellom eiendommene. Anvisningen stiller krav til prosjektering, idrftsettelse og opplæring av overordnet automatiseringsanlegg (OSD) i byggherrens eiendomsmasse. De ulike delene av anvisningen må sees i sammenheng for å få et komplett bilde av leveransen. Det påligger leverandør å gjøre seg kjent med øvrige faganvisinger fra NTFK. Øvrige faganvisninger kan innhentes hos NTFK (se under eiendom og prosjekteringsanvisninger). Alle krav i anvisningene, med underkapitler og vedlegg, er å betrakte som minimum. Dette gjelder blant annet anleggsinformasjon, funksjonskrav og ytelseskrav. Det stilles krav til at leverandør av de lokale automatiseringsanleggene 1 (se anvisning for lokale automatiseringsanlegg) skal kunne aksessere sine undersentraler fra Internet, via NTFK sin valgte sikre pålogging (VPN). Dvs. at programmering, oppdatering av software eller lignende i undersentralen skal kunne foretas av leverandør uten å måtte fysisk være til stede på eiendommen og det tekniske anlegg. Opplasting av eventuelle oppdateringspakker (filtyper etc.) må avklares med byggherre OSD skal kunne betjenes fra Internet via valgte løsninger beskrevet i kapittel Eksisterende bygningsmasse Eksisterende eiendommer i NTFK skal/er OSD tilknyttes de lokale automatiseringsanleggene. Dette skal foregå via et eget dedikert virtuelt tekniske nett med åpne standarder som er avklart med NTFK. Alle bygg vil i tillegg ha et lokalt SD-anlegg, dvs skjermtilgang lokalt direkte mot undersentraler eller via intranet/internet til overordnet SD-anlegg ( OSD) Eksisterende bygningsmasse benytter i dag ulike løsninger fra flere leverandører, som pr. mars 2009 er Siemens, Johnson Controls, TAC og Honeywell. Følgende tabell viser status for eksisterende eiendomsmasse. Tabell 1 Status eksisterende eiendomsmasse Eiendsnr Skole Fabrikat Installert år Areal, brutto Tilknyttet OSD 22 Meråker videregående skole Siemens Ja 23 Ole Vig videregående skole, Stjørdal Siemens, Honeywell 2000/ Ja/under etabl. 24 Levanger videregående skole Johnson Control Ja 26 Verdal videregående skole Johnson Control Under etabl. 29 Mære Landbruksskole Siemens Ja 28 Inderøy videregående skole Johnson Control Under etabl. 27 Leksvik videregående skole Johnson Control Ja 30 Steinkjer videregående skole TAC (NTE) Nei 31 Steinkjer vgs, avd. Egge Siemens Nei 32 Olav Duun vgs, Namsos Siemens Ja 34 Grong vgs Satchwell / TAC ( NTE) Nei 35 Ytre Namdal vgs, Rørvik TAC (NTE) Nei 36 Fylkets hus, Steinkjer Siemens Ja 1 Lokalt automatiseringsanlegg inkluderer lokalt toppsystem, undersentraler, tavler og periferiutstyr.

6 Side: 6 av Datateknisk infrastruktur Byggherren stiller krav til tilgangsnivå til OSD fra utsiden av brannmur. Figuren under viser forenklet hvordan kommunikasjonen med OSD skal foregå. Figur 1 Forenklet figur av hvordan tilgang til OSD skal foregå via brannmur NTFK har i dag egen fiberforbindelse med 50 Mbit/s hastighet til alle eiendommene de har ansvaret for i hele fylket. NTFK har delt opp sine nettverk i flere sub-nett og skal i forbindelse med overordnet toppsystem, opprette et virtuelt teknisk nett. Her skal kommunikasjonen mellom toppsystem og de ulike lokale anleggene foregå. Det tekniske nettet er et virtuelt LAN med egen virtuelt IP-subnett for skolene, felles for alle. Trafikken mellom skolene går inn til NTFK og så ut til skolene. NTFK har eget serverrom hvor servere for toppsystem skal være plassert. Tilgang til toppsystemet utenfor det tekniske nettverket skal pr. i dag foregå via VPN tunnel. Fra admin-nett får man tilgang til tekniske nett via router 2. Når brukeren er på innsiden av teknisk nettverk gjøres normal pålogging til OSD via desktop-grensesnitt eller web-grensesnitt via lokal IP. Alle undersentraler skal være IP-adresserte og kobles til ethernet.

7 Side: 7 av 15 Figur 2 viser en forenklet topologi av admin-nivå, automasjonsnivå og feltnivå 3.4 Generelle krav Det forutsettes at de lokale automatiseringsanleggene fungerer autonomt, dvs. at kritiske funksjoner som regulering, sikkerhetsfunksjoner osv. skal ivaretas av de lokale automatiseringsanleggene ved en evt. kommunikasjonssvikt med OSD. Dersom det er nødvendig med ytterligere maskinvare eller tilpasninger av annet utstyr for å oppnå beskrevet funksjon, skal dette spesifiseres og inkluderes. Dette gjelder både utstyr til OSD og lokalt automatiseringsanlegg. Leverandør må også som en del av sin prosjekteringsytelse selv innhente opplysninger om systemer, anlegg og merkestruktur som skal tilknyttes OSD i sin leveranse. Dvs. at det påhviler leverandør å kontrollere lokale automatiseringsanlegg for å forsikre at nødvendig maskinvare/programvare er installert for å tilfredsstille denne anvisningen. Det er et krav at installert OSD ikke behøver programvareoppgraderinger for å kunne tilknytte nye eller eksisterende bygg. Ved overlevering av anlegg skal siste versjon av programvare være installert. Dersom det ved tilknytning til nye eller eksisterende bygg blir nødvendig med ytterligere lisensiering skal dette inngå oppgraderingskostnadene. Det er et krav at det ikke skal være praktiske begrensninger i OSD forhold til fremtidig tilknytning til systemet. All funksjonalitet skal prosjekteres slik at beskrevet funksjon (denne anvisning, beskrivelse og funksjonsbeskrivelser) og kapasitet (funksjons- og kapasitetstabeller) oppfylles. OSD skal ha et grensesnitt som tillatter styring på samme nivå som på de lokale automatiseringsanleggene. Det vil si at funksjonaliteten på OSD skal være minimum på samme nivå som på de eksisterende lokale

8 Side: 8 av 15 automatiseringsanleggene på de ulike eiendommene. For nye anlegg henvises til NTFK anvisning for automatiseringsanlegg. All kommunikasjon mellom bruker og system skal være på norsk. Ved strømbortfall, manglede kommunikasjon og lignende skal følgealarmer undertrykkes, dvs. at ved logiske hendelser skal følgealarmer undertrykkes for å redusere alarmtrafikken.

9 Side: 9 av 15 4 TEKNISKE OG FUNKSJONELLE KRAV TIL OSD/AUTOMATISERINGSANLEGG 4.1 Brukergrensesnitt og betjening Brukergrensesnittet i OSD skal være standardisert så langt det lar seg gjøre, også mellom evt. ulike leverandører for de forskjellige OSD. Dette kapitlet beskriver noen viktige funksjoner i forhold til brukergrensesnitt, men endelige design av brukergrensesnittet avklares med byggherre. Universiell utforming og god brukervennlighet skal tilstrebes. Spesielt gjelder dette tilknytning til skjermbilder, betjening, farger etc. Funksjonaliteten på OSD skal være identisk med de lokale automatiseringsanleggene ved tilknytning til eksisterende automatiseringsanlegg. Innstillinger som settpunkt, driftstider etc. skal skje ved enkle betjeningsordrer direkte fra skjermbildet. Betjening skal skje ved enkle og logiske betjeningsordrer, og tekster skal ha direkte sammenheng med valget, slik at det er enkelt å forstå. Programmeringstermer skal ikke brukes. Eksempelvis skal teksten Innstilling av driftstider eller lignende benyttes i stedet for tekst som Editering av punktparametre. Dette innebærer at alle betjeningskommandoer, innstillinger etc. for systemene som vises i grensesnittet skal være atskilt fra programmeringsordre for programvare. 4.2 Tilgangsnivå Systemet skal kunne skille mellom ulike brukere. Hver bruker skal ha eget passord og spesifikt område brukeren har tilgang til. Tilgangen til OSD skal som minimum kunne styres etter følgende ulike kriterier: Fagkategori Anleggskategori I/O nivå (skal kunne utelukke/inkludere enkeltpunkter) For alle disse nivåene skal det være mulig å definere brukere kun med lesetilgang. Systemet skal kunne utarbeide rapport over alle brukere som har tilgang til systemet og deres rettighetsnivå. Dette gjelder også informasjon om hvem som er innlogget og har vært innlogget. Systemet skal også vise adgangsnivå for innlogget bruker. 4.3 Skjermbilder Inngangsbildet til alle OSD skal inneholde et felles startbilde som viser en oversikt over samtlige bygg. De bygg som er tilkoblet det aktuelle OSD skal aktiv link til lokalt automatiseringsanlegg. De bygg som ikke er tilkoblet det aktuelle OSD skal vise en henvisning til hvilken OSD (leverandørspesifikt) de ligger på. For enkelte brukere skal det være mulig å koble disse direkte ned til riktig anlegg, dvs. ved hjelpe av brukerstyring. Ved innlogging vil disse brukerne (drift) få direkte tilgang til sine anlegg. Det skal være mulig å klikke seg tilbake i hierarkiet for en mer overordnet oversikt. Skjermbilder skal minimum inneholde følgende informasjon: Komponentenes ID-kode Setpunkt/fyringskurver/kompenseringskurver (avtekkskompensert, utekompensert etc.) Alarmgrenser (høy, høy høy, lav, lav lav) Visualisering av alarmer Avlesning av målte verdier Visualisering av overstyringer Visualisering av status (start, stopp, halv, hel etc.) Systemets ID-kode, navn og hva det betjener Systemets eller komponentens fysisk plassering/romnummer i klartekst Tavlevenderenes posisjon Systembildene skal ikke overinstrumenteres, noe som kan gjøre bildene uoversiktlig.

10 Side: 10 av 15 Alle IO og alle fiktive punkter (settpunkt, alarmgrenser etc.) skal vises i skjermbildene. Hvert system skal ha et eget skjermbilde. Avvik fra dette skal avklares med byggherre. Dersom to eller flere system henger sammen skal disse linkes sammen i skjermbildet. Alle skjermbilder skal ha systemskisse basert på systemskjema. Rene tabellariske opplistinger skal unngås. Komponenter og alle IO i systemer og sonekontroll skal kunne settes i manuell overstyring. Overstyringer skal markeres i bildet slik at dette enkelt oppdages av operatør. Det skal være mulig å få opp gjeldende funksjonsbeskrivelsene fra skjermbildene. Det skal være enkelt å skrive ut skjermbilder og funksjonsbeskrivelser fra OSD. Utskrift av skjermbilder skal inneholde dato og tid for utskriften. Bruker skal løpende kunne legge inn nye eller endrede funksjonsbeskrivelser. Skjermbildene skal standardiseres, gjenkjennelsesfaktoren mellom de ulike leverandørspesifikke OSD skal være stor. Dette innebærer at leverandør må sørge for at skjermbilder/prosessbilder blir mest mulig like mellom de ulike OSD. I skjermbildene skal det være mulig å enkelt linke til en ekstern adresse som webcam, video eller bilder. Skjermbildene skal ha standard symboler og farger. I skjermbildene skal det angis hvilke feil som er aktive. Symboler skal skifte farge ved spesielle hendelser. Drift og feil på komponenter skal vises med fargesymboler på selve komponenten. Her listes de viktigste: Grønt = Drift Hvit = Av Rødt = Feil Gult = Service/håndstyrt Bakgrunnsfarge på skjermbildene skal være hvit. Dette er viktig for lesbarheten. Følgende generelle krav gjelder til skjermbilder. Alle skjermbilder skal utformes tilsvarende, for eksempel med lik fargebruk på tur/retur og tilluft/avkast, symboler på komponenter, alarmer osv. All symbolbruk skal være etter en standard Ingen firmareklame, navn skal i skjermbilder. I topp skal etableres system ID, navn og hva det betjener. I topp skal etableres fliker/faner for tilhørende system Alle farger skal standardiseres etter mal. All systemstyring, ur skal angis i bunn mitt på bilde Alle kompenseringer, kurver skal angis i bunn til venstre Til/tur skal være nederst, mens retur/fra skal være øverst Til rom, hva det betjener skal være til høyre i bildet. Ved mye tekst i bilde kan etableres et eget ikon for å slå av og på supplerende tekst i bildet Nederst til høyre skal eget ikon for funksjonsbeskrivelse, bilder, videosnutter. Vedrørende automatiseringsnivå så henvises til egen anvisning, automatisering Sonekontroll Det skal lages et oversiktsbilde hvor man kan klikke seg inn på ønsket etasje. Det skal lages ett oversiktbilde for hver etasje. Hver sone i etasjen skal ha visning av målt temperatur, pådrag lys og evt. persondetektering. Dersom etasjen er for stor eller det er for mange soner på etasjen, skal etasjen deles opp i logiske deler med link mellom delene. Underlagstegninger kan fremskaffes hos byggherre.

11 Side: 11 av 15 Ved å klikke på den enkelte sone skal alle tilgjengelige parametre vises i egen dialogboks/vindu, som pådrag styringer (varm/kjøling), settpunkt etc., for endring av settpunkt og overstyringer. Alle skjermbildene for visning av sonekontrollen skal ha visning av aktuelt romnummer. Mulighetene for visning av målte verdier og muligheten for endring av settpunkt og overstyringer i OSD skal være lik en evtl. eksisterende løsning av lokalt SD-anlegg. Alle skjermbilder skal oversendes byggherren for gjennomsyn før implementering. 4.4 Merking Merking og navngiving i skjermbildene skal være sammenfallende med merking og navngiving ute i anlegget og i all annen dokumentasjon som beskriver byggherrens merkestruktur/merkesystem. Serveren må kunne programmeres med tilstrekkelig antall karakterer i flg. prosjektets merkestruktur. Evt. begrensninger skal oppgis av leverandør. I alle nye prosjekter skal NTFK merkeanvisning benyttes, se anvisning for merkesystem. 4.5 Grensesnitt Tilgang til toppsystemet forutsetter at klienten er tilknyttet lokalnettverket. Interne brukere har direkte tilgang til webgrensesnitt og/eller tilgang til desktop-grensenitt via terminaltilkobling mot terminalserver (SD-server). Eksterne brukere som skal ha tilgang SD-server kobler seg til lokalnettverket, beskrevet i kapittel 3.3. Det forutsettes at ingen installasjon av ekstra programvare på klienter som skal benyttes til SD-tilgang er nødvendig. Det forutsettes at disse klienter har preinstallert Windows Terminal Services med mulighet for Remote Desctop Connection eller annen terminalklient som er komptatibel med terminalserverene. 4.6 Lisens Alle lisenskostnader skal spesifiseres av leverandør. OSD skal minimum ha 20% reservekapasitet ved overtakelsestidspunktet. Begrensninger i punktlisens eller lignende skal oppgis til NTFK. Systemet skal tillate minimum 5 samtidige brukere. Dette skal ikke legge noen begensning på antall brukere med forskjellig tilgangsnivå, men kun begrense samtidighet. 4.7 Maskinvare, server Byggherre er ansvarlig for å levere nødvendig maskinvare og installere all programvare, utenom OSDprogramvare. Leverandør må spesifisere sine krav til maskinvaren og operativsystem. Serverne skal stå i serverrom til NTFK. Installasjon og konfigurering av toppsystem er leverandøren ansvarlig for, mens primærdrifting og backup blir ivaretatt av byggherre. OSD driftes av leverandør. 4.8 Backup og sikkerhet Byggherre er ansvarlig for full systembackup av servere i serverrom, også for OSD servere plassert i serverrom. Hver leverandør er ansvarlig for at OSD (programvare og database) kan inngå i byggherrens backupsystem. Leverandør spesifiserer hva byggherre skal ta backup av. NTFK sørger for at servere til OSD tilkobles egne UPS er, i tillegg til nødvendig programvare for automatisk nedkjøring. UPS skal ikke medtas av leverandør. OSD må kunne kjøres ned automatisk. Nødvendig programvare må medtas av leverandør og beskrives. 4.9 Rapportering Utskrifter av alle typer status (sanntid) som alarmer, effektgrenser, optimal start/stopp, oppsett etc. skal kunne foretas via OSD. Det skal kunne søkes etter fritt valgte karaktermønster (wild card søk i merkesystem), både midt i adresse og trunkering på slutten, samt midt i en adresse og trunkering samtidig. Søk skal kunne inneholde logiske parametre som <, >, >< og =. Bruker skal enkelt kunne generere rapporter som gir oversikt over alarmstatus, anleggsstatus, programpunkter etc. Rapportene skal kunne genereres ved tid (klokkeslett og dato, intervall) eller spesielle hendelser.

12 Side: 12 av 15 Alle rapporter skal kunne eksporteres til PDF, RTF og csv. Tilgang til de ulike rapportene skal være brukerdefinert. All rapportuthenting av skal være oversiktlig og enkel. Alle rapporter og søk skal kunne utføres av en normal bruker. Følgende rapporter er å betrakte som minimum: - Standardrapporter (fastsatte vilkår) o Adresseliste o Alarmrapport med gruppering på: Utkvitterte alarmer Stående alarmer Alarmprioritet Tidsintervall og kombinasjon av valgene o Oversikt over brukere med tilgangsnivå o Oversikt over innloggingsstatistikk og hvilke endringer bruker har utført o Energirapporter (dersom dette medtas i OSD) ET-kurver pr. måler/bygningsavsnitt/totalt Forbrukskurver pr. måler/bygningsavsnitt/totalt Effektbelastning Korrigert energirbruk - Spesialrapporter (vilkår velges av bruker) fritt søkbart i merkesystemet (trunkering) o Generelt globalt søk av alle statuser på alle punkter o Statusoversikt manuelle overstyringer o Endringsrapport (oversikt over endringer basert på valgt tidsrom) 4.10 Historikk og trendlogger Programmet skal kunne registrere (i database) alle historiske verdier /statuser for alle I/O. Brukere skal enkelt og oversiktlig kunne angi hvilke verdier som skal logges og hva som skal inngå i korttidslager eller langtidslager. Det skal skilles mellom korttidslager og langtidslager. Oppløsning og loggefrekvens skal kunne bestemmes av bruker/driftsoperatøren. Oppløsningen skal kunne settes fra maksimalt 5 sekunder og oppover til minimum 7 døgn. Logging av flere ulike parametre skal kunne settes inn i samme loggesekvens med felles akser. Totalt skal systemet kunne håndtere minimum 50 loggesekvenser. Eksport av historiske trendlogger til csv-filer skal være mulig. Både analoge og digitale signaler skal kunne logges. Minimum 10 punkter skal kunne settes opp pr. logg med forskjellig Y-akse hvor fargekoder benyttes for å skille kurvene fra hverandre. Det skal være mulig å logge med rullerende lagring hvor de eldste dataene slettes når ny blir lagret. Den faste perioden skal kunne være et døgn, uke, måned eller ett år. Systemet skal ha en kontinuerlig lagring av alle hendelser, alarmer, systemmeldinger, ut og innlogginger etc. i et tilstrekkelig stort rullerende lager. Begrensninger i dette lageret skal oppgis. Det skal være mulig å lagre alarmstatistikk og hendelsesstatistikk for direkte import i csv-fil, uten sideskift. Det være mulig for operatør å finne ut hvor mange ganger et punkt har endret status og når Alarmer Alarm kan være feilmeldinger, statusendring, grenseverdioverskridelse etc. Stående alarmer og kvitterte alarmer skal angis forskjellig i systemet. Når og hvem som har kvittert alarmene skal også lagres i systemet. Alarm skal være rullerende lager med tilstrekkelig kapasitet. Alle alarmer skal lagres i statistikklager. Det skal være mulig for en operatør å finne ut når og hvor mange ganger et punkt har endret status.

13 Side: 13 av 15 Alarmhåndtering, dvs. routing etc. skal settes opp i OSD. Tekst for alarmmeldinger og alarmprioritet i OSD skal være tilsvarende det lokale automatiseringsanlegg. Alarmtekster og prioriteringer skal oversendes byggherre for kommentarer før implementering. Alarmmeldinger skal alltid være i klartekst. Undertrykkelse av meldinger og alarmer skal være mulig. Utskrift/logging av punkter som endrer status som følge av f. eks. en alarm skal kunne sperres (filtreres). Dette for å begrense utskriftsmengden ved f. eks. normal stans av aggregat. Da skal luftvakter, filtervakter og etc. undertrykkes i systemet. For analoge verdier skal der være mulig å definere minst 4 alarmnivåer Lagring av forbrukstall (EOS) og klimastatistikk Energi- og mengdemåling skal foregå på M-bus (målebus). Dersom det brukes digitale pulssignaler/analoge signaler skal dette avklares med NTFK (SD-ansvarlig eiendom) på forhånd Driftstidsregistrering Alle registrerte driftstider for tilknyttede motoreffekter skal registreres i US og skal være i tilgjengelig i OSD. Drifttidsregistreringen skal kunne forårsake varsel eller henvendelser til andre programmer (FDV program eller lignende) ved overskridelse av satte grenseverdier (tid). Driftspersonell skal kunne sette grenseverdier og nullstille driftsregistreringen Tidsstyring Endringer i tidsstyringen skal kunne foretas fra skjermbildet i OSD. Tidsstyringen skal lagres i lokalt automatiseringsanlegg slik at kommunikasjonen mellom lokalt automatiseringsanlegg og OSD faller bort, skal siste definerte tidsstyring fortsette å gjelde for anlegget. Tidsstyring settes individuelt for de ulike anleggene. Dette gjøres sentralt fra OSD. Punkter på anlegget skal kunne styres med 15 minutts oppløsning eller bedre. Tidsstyringen skal kunne styre for eksempel start/stopp av motorer, justering av setpunkt eller utskrift av rapport etc. Tidsstyringen skal ivareta faste og flytende helligdager, fridager og vinter/sommertid med norsk kalenderfunksjon (årskalender). Brukergrensesnittet for tidsstyringen skal være enkel og oversiktlig. Bruker skal kunne endre og justere driftstider på en rask og intuitiv måte Kommunikasjon mellom lokal SD og overordet SD-anlegg (OSD) NTFK har i dag egen fiberforbindelse med 50 Mbit/s hastighet til alle eiendommene de har ansvaret for i hele fylket. NTFK har delt opp sine nettverk i flere sub-nett og skal i forbindelse med overordnet toppsystem, opprette et virtuelt teknisk nett. Her skal kommunikasjonen foregå mellom toppsystem og lokale anlegg. Det tekniske nettet er et virtuelt LAN med egen virtuelt IP-subnett for skolene, felles for alle. Trafikken mellom skolene går inn til NTFK og så ut til skolene. OSD og de lokale automatiseringsanleggene blir tildelt en fast lokal IP i teknisk nett. Dersom eksisterende lokalt automatiseringsanlegg og nytt OSD leveres av samme leverandør, skal leverandør medta kostnader i forbindelse med oppgradering av lokalt automatiseringsutstyr (lokal SD PC, nettverkskontroller). Dersom lokalt automatiseringsanlegg og OSD leveres av forskjellige leverandører, skal standardiserte kommunikasjonsformer benyttes. For å nevne noen: Bacnet Lon EIB KNX OPC

14 Side: 14 av 15 Etc. Leverandør av OSD skal være forberedt på fremtidig prosjekter. Leverandør skal beskrive alternative løsninger og hvordan installasjonen ivaretar en fremtidig tilkobling til OSD for: Nye bygg med lokale automatiseringsanlegg av samme fabrikat Nye bygg med lokale automatiseringsanlegg av forskjellig fabrikat 4.16 Testing og ibruktakelse Kommunikasjon til automatiseringsanleggene skal testes og dokumenteres. Dette gjelder også alle moduler i OSD som alarmhåndtering, logging, eksporter, rapportering osv. Stikkprøver på hele kommunikasjonskjeden skal utføres. Dette kan gjøres ved eksempelvis å utløse alarmer lokalt for å se respons i OSD (frostsikring e.l.). Stikkprøvetesting må dokumenteres. Ved overlevering av OSD skal minimum følgende dokumentasjon overleveres: Testresultater Brukerveiledninger Systemtegninger OSD/Lokale automatiseringsanlegg (oppdateres ved hver ny tilkobling) Drifts- og vedlikeholdsinstruks jfr. NTFK anvisning for FDV Ferdigbefaring Leverandørs egne utsjekkingslister skal sendes byggherre i ferdig utfylt stand 1 uke før ferdigbefaring kan gjennomføres. Det vil ikke bli holdt overtakelsesforretning før alle punkter på ferdigbefaringsrapporten er dokumentert utført. Byggherre vurderer om det skal holdes en besiktigelse, eller om ferdigbefaringen anses som tilstrekkelig.

15 Side: 15 av 15 5 SJEKKLISTE FOR ANVISNING OSD Nr Stikkord OK Ikke OK Merknader ved avvik. 1 Kontroll av statisk skjermbilde 2 Korrekt mapping av punkter 3 Kontroll av alarmering 4 Test av kommunikasjon til lokale system 5 Kontroll av rapporteringsgenerator 6 Kontroll av energiregistreringer 7 Kontroll av tidstyring 8 Kontroll av historikk og trendlogger 9 Kontroll av alarmprioritering og alarmtekster 10 Kontroll av alarmlager og alarmhistorikk 11 Kontroll av alarmutsending 6 REFERANSER. Dersom det er referert til referanser så skal disse listes opp her. 7 VEDLEGG

Prosjekteringsanvisning. Overordnet SD anlegg (OSD)

Prosjekteringsanvisning. Overordnet SD anlegg (OSD) NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Prosjekteringsanvisning. Overordnet SD-anlegg OSD Fylke dato: 24.01.2011 Arkiv Ver264 FEF dato: Side 1 av Prosjekteringsanvisning Overordnet SD anlegg (OSD) Prosjektnr.:

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 23. januar 2014 Side 1 av 12

Stavanger eiendom. Sist lagret: 23. januar 2014 Side 1 av 12 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1 Hensikt... 4 1.1 Håndtering av avvik fra anvisningen... 4 2 Orientering og generelle krav... 5 2.1 Orientering... 5 2.2 Eksisterende bygningsmasse...

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning 0.6.11.2 PROSJEKTERINGSANVISNING, OVERORDNET SD- ANLEGG (OSD) Fylke dato: FEF dato: Filnavn: ver264.doc Side: 1 av 17 Prosjekteringsanvisning OVERORDNET SD-ANLEGG (OSD) 1.1 10.11.2008 Mindre suppleringer.

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning. Sandnes kommune, Sandnes Eiendomsselskap KF

Prosjekteringsanvisning. Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning. Sandnes kommune, Sandnes Eiendomsselskap KF Prosjekteringsanvisning Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning Sandnes kommune, Sandnes Eiendomsselskap KF Versjon 11 13032014 TN Side 1 av 13 Innhold 1 Innledning... 3 2 Orientering

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning, Programvare leverandør- server. Sandnes kommune, Eiendom

Prosjekteringsanvisning. Grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning, Programvare leverandør- server. Sandnes kommune, Eiendom Prosjekteringsanvisning Grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning, Programvare leverandør- server Sandnes kommune, Eiendom Versjon 9 03102012 TN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Hensikt... 3 3 Orientering

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning. Sandnes kommune, Eiendom

Prosjekteringsanvisning. Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning. Sandnes kommune, Eiendom Prosjekteringsanvisning Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning Sandnes kommune, Eiendom Versjon 10 23112012 TN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Hensikt... 3 3 Orientering og generelle

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 16. desember 2015 Side 1 av 12

Stavanger eiendom. Sist lagret: 16. desember 2015 Side 1 av 12 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Hensikt... 4 2.1 Håndtering av avvik fra anvisningen... 4 3 Krav til automatiseringsanlegg... 5 3.1 Orientering... 5 3.2 Tekniske krav til automasjonsgrensesnitt...

Detaljer

Byggautomatisering med web grensesnitt ved Stavanger Kommune

Byggautomatisering med web grensesnitt ved Stavanger Kommune Byggautomatisering med web grensesnitt ved Stavanger Kommune Orientering og generelle krav Orientering For å oppnå effektiv og rasjonell drift av de kommunale eiendommene i Stavanger, skal automatiseringsanleggene

Detaljer

Veileder for lokalt SD-anlegg

Veileder for lokalt SD-anlegg Veileder for lokalt SD-anlegg Versjon 1.0 23.02.2016 Veiledning og krav til etablering av lokalt SD-anlegg Et skolebygg å være stolt av! Innholdsfortegnelse 1. Orientering 1 2. Terminologi og merknader

Detaljer

Innledning. Generell orientering. Orientering om krav til toppsystem. Vedlegg A Kravspesifikasjon

Innledning. Generell orientering. Orientering om krav til toppsystem. Vedlegg A Kravspesifikasjon Innledning RK - (Ringsaker kommune) ønsker drift/styring/overvåkingsmuligheter av tekniske installasjoner fra ett toppsystem. Vår bygningsmasse er i dag utstyrt med tekniske installasjoner innenfor vvs,

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning. Sandnes kommune, Sandnes Eiendomsselskap KF

Prosjekteringsanvisning. Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning. Sandnes kommune, Sandnes Eiendomsselskap KF Prosjekteringsanvisning Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning Sandnes kommune, Sandnes Eiendomsselskap KF Versjon 11 13032014 TN Side 1 av 19 Innhold 1 Innledning... 3 2 Orientering

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Applikasjonen for operatørstasjonen skal være installert som en Windows service og starte uten at brukere er pålogget.

Applikasjonen for operatørstasjonen skal være installert som en Windows service og starte uten at brukere er pålogget. Kravspesifikasjon Kravspesifikasjon...1 Sentralutstyr...1 Operatørstasjon...1 Kommunikasjon mot brannsystem...2 Kommunikasjon mot undersentraler...2 Undersentraler (US)...2 Undersentraler (US) kortversjon...4

Detaljer

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon. Versjon: 2.2

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon. Versjon: 2.2 Generell informasjon Versjon: 2.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Innledning... 3 1.1 Ordliste... 3 1.2 Kontaktpunkt... 3 2.0 Grensesnitt for anlegg... 3 2.1 OPC... 3 2.2 OPC Server...

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning. Sandnes kommune,

Prosjekteringsanvisning. Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning. Sandnes kommune, Prosjekteringsanvisning Automatiseringsanlegg, grensesnitt, Sentral drifts- overvåkning Sandnes kommune, Sandnes Eiendomsselskap KF Versjon 12 16122014 TN Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning... 3 2 Generelle

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 23. januar 2014 Side 1 av 5

Stavanger eiendom. Sist lagret: 23. januar 2014 Side 1 av 5 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 6 Andre installasjoner... 4 62 Person- og varetransport... 4 621 Heiser... 4 Side 2 av 5 Innledning For effektiv bygging, drift og vedlikehold av bygningsmassen

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon Generell informasjon Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Innledning... 3 1.1 Ordliste... 3 1.2 Kontaktpunkt... 3 2.0 Grensesnitt for anlegg... 3 2.1 OPC... 3 2.2 OPC Server... 3 2.3 Leid samband

Detaljer

Sentralisering av drift. Runar Solli HOIST Energy EM Systemer

Sentralisering av drift. Runar Solli HOIST Energy EM Systemer Runar Solli HOIST Energy EM Systemer Hva ligger i begrepet «Sentralisering av drift»? Betjening av forskjellig utstyr fra en dedikert lokasjon Mål for sentralisering Effektivisere, kvalitetssikre og rasjonalisere

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. februar 2012 Side 1 av 15

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. februar 2012 Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Hensikt... 4 2.1 Visualisering av grensesnitt for prosjekteringsanvisning 5A-5B-5C... 4 2.2 Håndtering av avvik fra anvisningen... 4 3 Orientering og

Detaljer

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L WEB basert Leder VA D R I F T S K O N T R O L L Nordfjordeid Førde Lillehammer Sandvika LOKALISERING NORMATIC AS Landsdekkende leverandør av automasjonssystem Etablert i 1998 50 ansatte Omsetning : 60

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Automatisering, grensesnitt, Sentral drifts- overvåking. Sandnes kommune,

Prosjekteringsanvisning. Automatisering, grensesnitt, Sentral drifts- overvåking. Sandnes kommune, Prosjekteringsanvisning Automatisering, grensesnitt, Sentral drifts- overvåking Sandnes kommune, Versjon 13 05082015 TN Side 1 av 17 Innhold 1 Innledning... 3 2 Generelle krav... 3 2.1 ITB-ansvar... 3

Detaljer

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E Brukermanual PLS type XV-152 Revisjon manual 01 Programversjon E Innhold Hovedmeny... 2 Innlogging... 2 Parameterliste (variabler)... 3 Endring av parameter:... 3 Kjølevariabler... 3 Vaskevariabler...

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

SD-anlegg og filosofi driftsorganisering Nord-Trøndelag Fylkeskommune

SD-anlegg og filosofi driftsorganisering Nord-Trøndelag Fylkeskommune SD-anlegg og filosofi driftsorganisering Nord-Trøndelag Fylkeskommune Eiendomsleder Rune Venås Nord-Tr Trøndelag Fylkeskommune Årsmøte FSTL 2010, Stiklestad,16.6.2010 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Innbyggere:

Detaljer

Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver

Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver Guard Tour System Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver Introduksjon. Dokumentasjon av utførte vakt-, kontroll-, og brannrunder

Detaljer

SD-anlegg og filosofi driftsorganisering

SD-anlegg og filosofi driftsorganisering SD-anlegg og filosofi driftsorganisering Nord-Trøndelag Fylkeskommune Eiendomsleder Rune Venås Nord-Trøndelag Fylkeskommune Årsmøte FSTL 2010, Stiklestad,16.6.2010 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Innbyggere:

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt i realtid med R-CONTROL RCO Securitys programvare R-CONTROL tilbyr avansert systemadministrasjon og anleggsoversikt alt presentert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 å beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Side 1 av 5 1 Generelt 1.1 Faglig standard Arbeidene

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

CRI Brukermanual for bilforhandlere

CRI Brukermanual for bilforhandlere CRI Brukermanual for bilforhandlere 1 Pålogging Gå til denne linken for å logge på. (http://www.carnext.biz/prd/no/bidderlogin?rccmd=start&instancecode=crno01) Du har fått tilsendt brukernavn og passord

Detaljer

Krav til FDV-dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon E06 11.03.11 Implementering GMWEE GMRTV GMFAG E05 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E04 26.02.10 Implementering GMRTV GMWEE GMFAG E03 15.09.09 Implementering GMWEE GMTND GMFAG E02 18.03.09

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon/Beskrivelse av leveransen.

Bilag 1 Kravspesifikasjon/Beskrivelse av leveransen. Bilag 1 Kravspesifikasjon/Beskrivelse av leveransen. Innhold Generelt... 2 Innsamling av målerdata.... 2 Systemoppbygging.... 3 Avviksbehandling.... 4 Rapportering... 4 Avtale.... 5 Generelt. Det skal

Detaljer

WEBvision Brosjyre. Sentral Driftskontroll

WEBvision Brosjyre. Sentral Driftskontroll WEBvision Brosjyre Sentral Driftskontroll Anleggstyring Lysstyring Alarmering Trendlogging Fjernbetjening Fjernovervåkning Sentral Driftskontroll Byggherrer som ønsker de laveste årskostnadene og samtidig

Detaljer

Retningslinjer for prosjektering av byggautomasjon og anlegg for sentral driftskontroll.

Retningslinjer for prosjektering av byggautomasjon og anlegg for sentral driftskontroll. Side: 1 0. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning og generelt. 2. Struktur. 3. Kommunikasjonsnettverk. 4. Utstyr for betjening av anleggene. 5. Feilmeldinger og alarmer utenom arbeidstiden. 6. Funksjonskrav

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Oppgradering WMS og PLS

Oppgradering WMS og PLS Oppgradering WMS og PLS Lageret til Midtunbygget Varehotell ble bygget for Vinmonopolet på åttitallet. Leverandør for automatlageret var den gang Munck Autech Technology. Lageret består av fire reolganger

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

Brukermanual for. Internettbookingen. Versjon 1.0

Brukermanual for. Internettbookingen. Versjon 1.0 Brukermanual for Internettbookingen Versjon 1.0 Hvordan fungerer Internettbookingen? Internettbookingen installerer to komponenter på klubben. Det vil være et nytt installasjonsprogram som er en del av

Detaljer

Brukermanual Findmy dataprogram

Brukermanual Findmy dataprogram Brukermanual Findmy dataprogram Velkommen til Findmy AS. I pakken fra Findmy AS finner du: E-bjeller Tilleggsutstyr: Ladestasjon, strømadapter og USB kabel for kommunikasjon med PC. ADVARSEL:!Strømkontakten

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering Beslutningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger Desember 2004 Tor I. Hoel Pro Teknologi AS KORT CV Kort CV Tor I. Hoel 1993 1994

Detaljer

Brukerveiledning for kartarkiv levert av Konkylie Data

Brukerveiledning for kartarkiv levert av Konkylie Data Brukerveiledning for kartarkiv levert av Konkylie Data Sist oppdatert: 20.11.2012 Utgave 1.0 Innhold Viktig!... 3 Hvis noe går galt... 3 Innlogging... 4 Roller... 4 Superbruker... 4 Karttegner... 4 Løypelegger...

Detaljer

Kommunikasjon. AerWeb 300 kommunikasjon over internett

Kommunikasjon. AerWeb 300 kommunikasjon over internett AerWeb 300 kommunikasjon over internett AerWeb 300 AerWeb er en tilleggsmodul som kan plasseres i alle Aermec aggregater og som gir mulighet å kommunisere via internett. Kommunikasjonene kan foregå på

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 På beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Fagmøte driftsassistansen Møre og Romsdal Molde 13 desember 2005

Fagmøte driftsassistansen Møre og Romsdal Molde 13 desember 2005 Fagmøte driftsassistansen Møre og Romsdal Molde 13 desember 2005 Funksjonalitet Kjell Myklebust Hva er en Webserver? Top system som erstatter windows baserte systemer EXO 4 ifix Intouch Citect Osv.. Hvorfor

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

Applikasjon for dispensasjoner i produksjonstilskudd

Applikasjon for dispensasjoner i produksjonstilskudd BRUKERHJELP TIL Applikasjon for dispensasjoner i produksjonstilskudd Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester Oppdatert 13.07.2016 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Pålogging...

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse Ruteinformasjon Side 2 av 9 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Kort presentasjon av systemet... 3 3. Funksjoner... 4 3.1. Lister... 4 3.2. Melding... 5 3.3. Farger og skrifttyper...

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Innhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Bruk...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6 2.

Detaljer

GK presentasjon teknisk vinteruke 2007. Roar Johannesen Direktør Byggautomasjon

GK presentasjon teknisk vinteruke 2007. Roar Johannesen Direktør Byggautomasjon GK presentasjon teknisk vinteruke 2007 Roar Johannesen Direktør Byggautomasjon Klagefritt innemiljø GKs misjon er å sørge for et klagefritt innemiljø i nye og eksisterende bygninger. Visjon GK skal være

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

9 Brukergrensesnitt (Ny design)

9 Brukergrensesnitt (Ny design) 9 Brukergrensesnitt (Ny design) Når du er ferdig med å lage prosjektet, laste det opp til Sensiokontrolleren og til internett, vil du kunne prøve ut brukergrensesnittet i Sensio xsetup. Du kan også styre

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 7

Prosjekteringsanvisning 7 PROSJEKTERINGSANVISNING 7, MERKESYSTEM Fylke dato: 21.12.2009 Rev:01.11.2012 TH Filnavn: ver168 FEF dato: 01.10.2008 Side: 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 7 ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 6 7. ID-merking.doc

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C-Elektrotekniske anlegg 8. Kontroll- og overvåkingsanlegg Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse C.8 Kontroll- og overvåkingsanlegg... 3 C.8.1 Overvåkning

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

PROSJEKT : BRUELAND BARNEHAGE NY KAPITTEL : Automatikkarbeider

PROSJEKT : BRUELAND BARNEHAGE NY KAPITTEL : Automatikkarbeider SIDE:1 56 AUTOMATISERING.01 Orientering. Det ønskes tilbud på komplett driftskontrollanlegg, siden kaldt SD-anlegg. Systemet skal være et påent system og skal som minimum kunne leveres med/tilknyttes protokoll/driver

Detaljer

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE Notat Til: Fra: Rolf Østmoe Espen Andersen Kopi: Dato: 24.11.2008 Emne: Forenklet DAK - manual Krav til tegninger i forbindelse med bygging av utleieboliger

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

KPS kontaktdatase Driftsveiledning

KPS kontaktdatase Driftsveiledning KPS kontaktdatase Driftsveiledning Dettte dokumentet er beregnet for IT/driftsansvarlige, og inneholder ikke brukerveiledning for KPS kontaktdatabase. Brukerveiledning finnes på denne adressen http://www.eilert.no/kps/bruksanvisning.html

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Hockey Scores. Brukermanual. Morgendagens resultattavle. brukervennlig og innovativ. Version Dokument #1001-N

Hockey Scores. Brukermanual. Morgendagens resultattavle. brukervennlig og innovativ. Version Dokument #1001-N Hockey Scores Morgendagens resultattavle brukervennlig og innovativ Brukermanual Version. 1.5.0.0 Dokument #1001-N Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon...3 2 Innstillinger...4 3 Forberedelser før kamp...5

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Endepunktsikkerhet Dato: 24.11.2008 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets sluttpunktsikkerhet Antivirus

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer