Hva sier utredningene? Klimanytte og verdikjedeøkonomi ved biogassanlegg i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva sier utredningene? Klimanytte og verdikjedeøkonomi ved biogassanlegg i Østfold"

Transkript

1 Hva sier utredningene? Klimanytte og verdikjedeøkonomi ved biogassanlegg i Østfold Biogasskonferanse for Østfold 23. mai 2013 Hanne Lerche Raadal Østfoldforskning

2 Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad Etablert 1. mars 1988 som privat FoUstiftelse -> forskningsselskap fra Ca 20 forskerårsverk. Metodikk, produkter og bransjer Livsløpsanalyser av verdikjeder med fokus på miljø, funksjonalitet og økonomi Miljøanalyser og dokumentasjon av produkt og tjenester som grunnlag for strategiutvikling, innovasjon og forbedring. Sentrale bransjer og samfunnssektorer: Emballasje og næringsmiddel Avfallshåndtering Energiproduksjon og energibruk Bygg og byggematerialer Tjenesteproduksjon

3 Prosjekteksempler Klimaregnskap og energiplanlegging LCA og EPD (miljødeklarasjoner) av byggematerialer LCA og hele byggekonstruksjoner Klimaregnskap for avfall og gjødsel Netto klimanytte ved ulik utnyttelse av gjødsel/avfall. Energihandel & Miljø 2020 Miljødokumentasjon av elektrisitet, systemer og effekter av handel med miljøattributter LCA av gasskraft med og uten CCS Statoil Sammenligne miljømessige effekter av gasskraftscenarier med/uten karbonfangst og lagring (CCS). Gas production offshore at Heidrun LCA av bioenergi NVE Miljøbelastning ved kraftvarmeproduksjon bioenergi fra ulike råstoffkilder og anleggstyper/ størrelser. Livsløpsanalyse av produkt fra bioraffineri Borregaard Miljøegenskaper ved produksjon av cellulose, etanol, lignin og vanillin. Biofuel production Gas transport: Haltenpipe Transport Gas terminal Electricity to grid Electricity production at CCGT Tjeldbergodden Gas (CCS-1) Biofuel (CCS-2) Electricity Steam (CCS-3) Exhaust. MEA Steam production (boiler) Post-combustion CO 2 capture plant Steam Exhaust Emissions of NO 2, MEA, NH 3 and CO 2 CO2 Hazardous waste Compression Injection and pipeline and storage transport of CO2 of CO2 28/10-10

4 Modell FoU Mål for utvikling av verdikjede-modell for biogass Dokumentasjon av netto klimapåvirkning og økonomi gjennom verdikjeden til biogassproduksjon i en region for et eller flere spesifikke anlegg for behandling av en spesifikk mengde avfall/gjødsel. Historikk - modellutvikling for matavfall og gjødsel E6 som Biogassveg Frevar/Borg Buss/Frstad Biogass Potensialstudie biogass Enova VRI Østfold Gjenvinning Østfold Biogassnettverk Biogass Østfold 2015 Regionalt utvikl.prosj. Nasjonal biogassstrategi EnergiX-søknad: Biogas Value Chains - A comparative study of Norwegian and Danish Biogas Production (beslutning mai 2013) Klimaregnskap Avfall I og II Avfall Norge Regionale avfallsstudier i Norge (18 kommuner) DISBiogass Tel-Tek/HiT Oslofjord- Fondet Verdikjedemodell biogass for avfall og gjødsel Fase I SLF Verdikjedemodell biogass for avfall og gjødsel Fase II SLF Finansiert av SLF i samarbeid med FMLA i Østfold og Vestfold, Østfold/Vestfold bondelag. Utviklet sammen med Bioforsk og UMB. Verdikjedemodell biogass for avfall og gjødsel Fase III SLF Litteraturstudie utnyttelse biorest SLF

5 Oppbygging av biogassmodellen Kartlegging av utslipp og aktiviteter i hver fase for hvert substrat. Oppretting av parametere (152 stk) og fastsetting av basisverdier. Modellering i programverktøyet SimaPro. Totalt 2050 prosesser er involvert (forgrunn + bakgrunn). Netto klimagassutslipp = Klimabelastninger - sparte utslipp 6. Avvanning og videre behandling 3. Forbehandling Biorest Slakteriavfall Matavfall 7. Transport til lagring og lagring 8. Transport til brukssted og bruk (inkl spredning og vekstsesong) 10. Erstattes biorest (Jordforbedring sprodukt, torv) (Mineralgjødsel) Grisegjødsel 2. Transport til anlegg 4. Biogassproduksjon 1. Lagring Storfegjødsel Biogass 5. Oppgradering 9. Erstattes biogass (diesel eller naturgass) (annen energibærer: olje, elektrisitet, fjernvarmemiks)

6 Resultater fra tidligere studier - matavfall Biogass til drivstoff gir størst klimanytte Varmeproduksjon Elproduk. Drivstoff produk.

7 Hvorfor? Varmeproduksjon Elproduk. Drivstoff produk.

8 Case Østfold anlegg og mengder Behandling av Alt matavfall fra husholdninger 30 % av husdyrgjødselet tonn matavfall tonn storfegjødsel tonn svinegjødsel Biogass erstatter fossilt drivstoff Biorest erstatter kunstgjødsel

9 Case Østfold - 5 analyserte scenarioer Behandling av alt matavfall og 30 % av husdyrgjødselet i fylket 0 Referansescenario (2010): energigjenvinning og kompostering av hhv 86% og 14% av matavfall, husdyrgjødsel spredd lokalt. 1 1 biogassanlegg (Frevar) og 1 forbehandlingsanlegg (Frevar) + Tomb 2 2 biogassanlegg (Frevar og Askim) + Tomb a) 1 forbehandlingsanlegg (Frevar). b) 2 forbehandlingsanlegg (Frevar og Askim). 3 3 biogassanlegg (Frevar, Askim, Rakkestad) og 2 forbehandlingsanlegg (Frevar og Askim) + Tomb. Tomb (Råde) Stegen (Askim) Frevar (Fredrikstad) Bodal (Rakkestad)

10 Bruk av GIS for beregning av transportavstander

11 tonn CO 2 -ekvivalenter/år Kompostering/ Forbrenning Biogass erstatter diesel Biogass erstatter diesel Biogass erstatter diesel Biogass erstatter diesel - Østfold resultat per scenario Netto årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og gjødsel i Østfold forbehandlingsanlegg 1 biogassanlegg 1 eller 2 forbehandlingsanlegg 2 biogassanlegg 2 forbehandlingsanlegg 3 biogassanlegg

12 tonn CO 2 -ekvivalenter/år Østfold - resultat per livsløpsfase Netto årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og gjødsel i Østfold Vist per livsløpsfase Lagring av substrat Transport til anlegg (Forbehandling) Biogass-produksjon (forbrenning/kompostering) Oppgradering Avvanning (inkl. komposterinng og N-rensing) Transport til lagring og lagring av biorest Transport til spredning og spredning/bruk Referansescenario Scenario I Scenario IIa Scenario IIb Scenario III Biogass erstatter drivstoff eller energibærer Biorest erstatter kunstgjødsel eller jordforbedrings-middel 1 forbehandlingsanlegg 1 biogassanlegg 1 eller 2 forbehandlingsanlegg 2 biogassanlegg 2 forbehandlingsanlegg 3 biogassanlegg

13 tonn CO 2 -ekvivalenter/år Resultat per scenario og substrattype Svinegjødsel Storfegjødsel Matavfall Referansescenario Scenario I Scenario IIa Scenario IIb Scenario III 1 forbehandlingsanlegg 1 biogassanlegg 1 eller 2 forbehandlingsanlegg 2 biogassanlegg 2 forbehandlingsanlegg 3 biogassanlegg

14 Konklusjoner klima og miljø Behandling av matavfall og gjødsel i biogassanlegg er klart bedre enn dagens håndtering for alle scenarier Ett stort anlegg gir omtrent samme resultat som flere mindre/redusert transport. I et klimaperspektiv er det derfor ikke av vesentlig betydning om det bygges ett stort eller flere mindre anlegg. Resultatene er mest sensitive for reelt biogassutbytte.

15 Økonomimodell LCC og kost/nytte Gården Lager for fersk gjødsel Pumpeanlegg/røring Eventuelt lager for biorest Forbehandling * Eventuelt forbehandling Biogassanlegg (Samletank) Eventuelt forbehandlingstank Råtnetank Eventuelt oppgraderingsanlegg

16 Modelloppbygning økonomimodell; 4 moduler Gården Forbehandlingsanlegg Biogassanlegg Hele verdikjeden

17 Mål for økonomimodellen Utvikle en modell som gir beslutningsstøtte til investeringer i biogass produsert fra gjødsel og avfall - for hvert ledd og gjennomhele verdikjeden. Teste økonomimodellen med spesifikke data for Østfold. Transport Gjødsel- og matavfallsmengder Investeringskostnader Driftskostnader

18 Evalueringsmetoder Life Cycle Cost (LCC): Kostnader forbundet med investeringen frem til endt levetid (25 år). Investeringskostnad fratrukket eventuell investeringsstøtte pluss driftskostnader, rentejustert for hvert år etter investeringsåret. Kost/nytte Årlig kapitalkostnad (investeringskostnad fordelt på år) Årlige driftskostnader (driftskostnader inkl. oppgraderingskostnader) Årlige transportkostnader Inkluderer årlige avskrivninger og rentekostnader Inntekter: biorest erstatter gjødsel, lagerleie biorest, behandling av avfall, salg av energi (likt for alle scenariene)

19 Forutsetninger Kalkulasjonsrente: 5 %, Inflasjon: 2 % Tørrstoff i råtnetank: 10 % Ingen fakling Investerings- og driftskostnader til biogassanlegg basert på data fra Enova Transportkostnader for innsamling av matavfall allokeres forbehandlingsanlegget Transportkostnader for innsamling av gjødsel allokeres biogassanlegget Investerings- og driftskostnader til forbehandling basert på fordelingsnøkler Gårdsinvesteringer 1 typisk svinegård, 1 typisk storfegårder og 1 typisk gård som mottar biorest definert og oppskalert. Infrastruktur, duk til lager og lager

20 Levetidskostnader (LCC) per scenario Levetidskostnader (LCC) for investering og drift Investerings- og driftskostnader i investeringsåret pluss rentejusterte driftskostnader i 25 år.

21 Årlige kostnader og inntekter for hele verdikjeden

22 Konklusjoner økonomi Modell utviklet for å kunne vurdere hele verdikjeden og hvert element Investerings- og driftskostnader ser ut til å øke ved etablering av flere anlegg Investeringskostnadene flater noe ut ved behandling av større mengder substrat Dyrere å drifte flere mindre/mellomstore anlegg framfor ett stort. Transportavstander påvirker driftsøkonomi -> viktig å minimere transport av gjødsel, avfall og biorest. Transportkostnader per tonnkilometer synker med økende avstand opp til et gitt nivå.

23 Klima og økonomiresultater i sammenheng Klimamessig er det ikke utslagsgivende om det etableres ett, to eller tre biogassanlegg i samspill med ett eller to forbehandlingsanlegg i Østfold. Handlingsrom for å velge den/de løsninger som er mest hensiktsmessig ut fra økonomi, effektiv utnyttelse av ressurser og lokale forhold. Kostnadsresultatene indikerer at det vil være mer effektivt å etablere ett stort biogassanlegg og ett forbehandlingsanlegg i tilknytning til dette under de gitte forutsetninger.

24 Nytteverdi av modellene Bedre beslutningsgrunnlaget for planlegging av biogassanlegg i Norge sikre mest mulig optimale løsninger Klima Økonomi Økt kompetanse og forståelse av biogassens verdikjede Hvilke forhold medfører hvilke konsekvenser? Grunnlag for vurdering av virkemidler Nivå på incentiver/støtteordninger gjennom verdikjeden for å sikre lønnsomhet gjennom hele verdikjeden samlet og hver for seg Videre arbeid Videreutvikling av modellen og jevnlig/årlig oppdatering av datagrunnlaget Biogass-sektoren er ny og i utvikling behov for oppdaterte data

25 Takk for oppmerksomheten! Referanser og mer info: (biogass case Østfold) (matavfall og husdyrgjødsel) (husholdningsavfall). 37.aspx (plast). Mer om kildesortering og matsvinn på

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri enova rapport 2009:5 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Forord Prosessindustriens Landsforening (PIL, nå Norsk Industri) gjennomførte,

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack

Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack Mie Vold Cecilia Askham Nyland Knut Magne Furuheim Ole Jørgen Hanssen Stiftelsen

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG En analyse av miljømessige virkninger og bedriftsøkonomi ved produksjon av biodrivstoff basert på trevirke Hans Martin Storø Roald Sand Rapport 2008:2 POTENSIALET

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer