Biogass som drivstoff

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biogass som drivstoff"

Transkript

1 Biogass som drivstoff Norsk Gassforum 07. november 2013 Trond Edvardsen Østfoldforskning AS

2 Østfoldforskning AS Holder til i Fredrikstad, på Værste-området Etablert 1. mars 1988, FoU-selskap fra Ca 20 forskerårsverk og en omsetting på ca 30 mill Arbeider med anvendt FoU for å bidra til en bærekraftig utvikling med fokus på verdiskaping og effektiv utnytting av tilgjengelige ressurser. Foto: Guro Nereng

3 Østfoldforskning AS - eierstruktur

4 Metodikk, produkter og anvendelse Livsløpsanalyser av verdikjeder med fokus på miljø, funksjonalitet og økonomi. Bærekraftanalyser og dokumentasjon av produkt og tjenester som grunnlag for: Strategiutvikling innovasjon og forbedring av produkter og prosesser Næringsanalyser, nettverksutvikling og innovasjonssystemer Sentrale bransjer og samfunnssektorer: Emballasje og næringsmiddel Avfallshåndtering Energiproduksjon og energibruk Bygg og byggematerialer Tjenesteproduksjon Næringsutvikling i offentlig sektor

5 4 Markedsområder Energi og avfallsressurser Optimal emballering og næringsmidler Innovasjon og innovasjonsprosesser Bygg, energibruk og tjenesteproduksjon

6 Vi skal være ledende på bærekraftig innovasjon

7 Biogass Produseres når biomasse brytes ned under anaerobe forhold. Består i hovedsak av metan (CH 4 ), CO 2 og vanndamp. Energiholdig gass (CH 4 ) som kan utnyttes til ulike formål: Varme- og/eller el-produksjon Drivstoff Krever oppgradering til min 96% metan (fjerne CO 2 og vanndamp) Oppfører seg som naturgass CH 4 Men: ulikt opphav Naturgass: fossilt opphav Biogass: biologisk opphav (tilhører det naturlige kretsløpet)

8 Hva er de viktigste energiressursene for produksjon av biogass? Avfallsressurser Matavfall Industriavfall Gjødsel Deponi Slam fra avløpsrenseanlegg Halm

9 Historikk - modellutvikling for matavfall og gjødsel FoU E6 som Biogassveg Frevar/Borg Buss/Frstad Biogass Potensialstudie biogass Enova VRI Østfold Gjenvinning Østfold Biogassnettverk Biogass Østfold 2015 Regionalt utvikl.prosj. Nasjonal biogassstrategi EnergiX-søknad: Biogas Value Chains - A comparative study of Norwegian and Danish Biogas Production Modell Klimaregnskap Avfall I og II Avfall Norge Regionale avfallsstudier i Norge (18 kommuner) DISBiogass Tel-Tek/HiT Oslofjordfondet Verdikjedemodell biogass for avfall og gjødsel Fase I SLF Verdikjedemodell biogass for avfall og gjødsel Fase II SLF Finansiert av SLF i samarbeid med FMLA i Østfold og Vestfold, Østfold/Vestfold bondelag. Utviklet sammen med Bioforsk og UMB. Verdikjedemodell biogass for avfall og gjødsel Fase III SLF Litteraturstudie utnyttelse biorest SLF Mål for utvikling av verdikjede-modell for biogass Dokumentasjon av netto klimapåvirkning og økonomi gjennom verdikjeden til biogassproduksjon i en region for et eller flere spesifikke anlegg for behandling av en spesifikk mengde avfall/gjødsel. Okt 2013

10 The life cycle of the generation and use of fuel Extraction and producton of fuel Use stage Life cycle of fuel generation, distribution and use

11 LCA CO 2 -emissions from 1 km driving Bensinmotor Dieselmotor Gassmotor g CO 2 -equiv. / km 2% and 0.5% CH 4 -loss in the upgrading process Fossil Fossil Fossil

12 Lokale miljøpåvirkninger: Forsuring, overgjødsling/eutrofiering og fotokjemisk oksidantdanning/pocp Støy Kilde: E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo, Østfoldforskning (Raadal, Morken og Lileng, 2009)

13 Lokale miljøpåvirkninger/forsuring (NOx, SO 2, HCl, NH 3 m.fl.) 0,6 Bensinmotor Forsuring Basert på databasedata (EcoInvent 2.0) Dieselmotor Gassmotor g SO2-ekv/passasjerkm 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Forbrenning i motor Produksjon av drivstoff Infrastruktur veg/kjøretøy ETBE = Biomassebasert ethyl tertiaryl butyl ether (47% etanol og 53% isobutylen) Biogass frå avløpsslam (90%) og matavfall (10%) Syngass fra gassifisering av biomasse, data fra pilotanlegg (ingen kommersielle anlegg tilgjengelige)

14 Lokale miljøpåvirkninger/overgjødsling (NOx, NH 3, COD, PO 4 3- m.fl.) 0,12 Bensinmotor Overgjødsling Basert på databasedata (EcoInvent 2.0) Dieselmotor Gassmotor g PO4 2- -ekv/passasjerkm 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Forbrenning i motor Produksjon av drivstoff Infrastruktur veg/kjøretøy ETBE = Biomassebasert ethyl tertiaryl butyl ether (47% etanol og 53% isobutylen) Biogass frå avløpsslam (90%) og matavfall (10%) Syngass fra gassifisering av biomasse, data fra pilotanlegg (ingen kommersielle anlegg tilgjengelige)

15 Lokale miljøpåverkninger/fotokjemisk oksidantdanning (NOx, VOC, CO, CH 4 m.fl.) g C2H4-ekv/passasjerkm Bensinmotor 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Fotokjemisk oksidantdanning Basert på databasedata (EcoInvent 2.0) Dieselmotor Gassmotor Forbrenning i motor Produksjon av drivstoff Infrastruktur veg/kjøretøy ETBE = Biomassebasert ethyl tertiaryl butyl ether (47% etanol og 53% isobutylen) Biogass frå avløpsslam (90%) og matavfall (10%) Syngass fra gassifisering av biomasse, data fra pilotanlegg (ingen kommersielle anlegg tilgjengelige)

16 Konklusjon: Biogass som drivstoff er miljømessig bra! Biogass er det mest miljøvennlige drivstoffet på markedet: Klimaperspektiv Lokale miljøpåverkninger Biogass bør helst brukes som drivstoff i tettbygd strøk for å få best effekt av både de lokale og globale miljøfordelene. I tillegg: Unngår moralske/etiske problemstillinger ved bruk av landbruksareal. Unngår problemstillinger vedr. redusert biologisk mangfold, avskoging, monokulturer, landdegradering osv på grunn av dyrking av biodrivstoffvekster.

17 Energipotensialet fra avfallsressurser til biogass Teoretisk potensial for produksjon av biogass: ca 5,5 TWh per år 14% av totalt drivstofforbruk i Norge Produksjon: < 500 GWh = ca 9% av totalt teoretisk potensial. Fordeling av teoretisk energipotensial mellom ulike biogassressurser i Norge Avløpsslam 5 % Husdyrgjødsel 45 % Deponier 5 % Husholdninger 7 % Halm 10 % Industri 23 % Handel 1 % Storhusholdninger 4 % Kilder: E6 som biogassvei fra Gøteborg til Oslo (2009), Potensialstudie for biogass i Norge (2008).

18 Bør biogassråvarene (matavfall, slam og gjødsel) heller utnyttes på annen måte? Resultater fra prosjektene: Miljønytte og verdikjedeøkonomi ved biogassproduksjon, fase II. Matavfall og husdyrgjødsel verdikjedeokonomi-ved-biogassproduksjon-fase-ii aspx Biogassproduksjon i Østfold. Analyse av klimanytte og økonomi i et verdikjedeperspektiv

19 Oppbygging av biogassmodellen Slakteriavfall Storfegjødsel Grisegjødsel Matavfall 1. Lagring 2. Transport til anlegg Klimabelastninger (rødt) - sparte utslipp (grønt) = Netto klimagassutslipp 3. Forbehandling Biorest 4. Biogassproduksjon Biogass 6. Avvanning og videre behandling 7. Transport til lagring og lagring 5. Oppgradering 8. Transport til brukssted og bruk (inkl spredning og vekstsesong) 10. Erstattes biorest (Jordforbedring sprodukt, torv) (Mineralgjødsel) 9. Erstattes biogass (diesel eller naturgass) (annen energibærer: olje, elektrisitet, fjernvarmemiks)

20 Resultater netto klimanytte matavfall Elproduk. Energiutn. Biogassproduksjon og utnyttelse Biogass til drivstoff gir størst klimanytte Varmeproduksjon Drivstoff produk.

21 Hvorfor? Elprodukt. Energiutn. Biogassproduksjon og utnyttelse Varmeproduksjon Drivstoff produkt.

22 Case Østfold anlegg og mengder Behandling av Alt matavfall fra husholdninger 30 % av husdyrgjødselet tonn matavfall tonn storfegjødsel tonn svinegjødsel Biogass erstatter fossilt drivstoff Biorest erstatter kunstgjødsel

23 tonn CO 2 -ekvivalenter/år Østfold - resultat per livsløpsfase Netto årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og gjødsel i Østfold Vist per livsløpsfase Lagring av substrat Transport til anlegg (Forbehandling) Biogass-produksjon (forbrenning/kompostering) Oppgradering Avvanning (inkl. komposterinng og N-rensing) Transport til lagring og lagring av biorest Transport til spredning og spredning/bruk Biogass erstatter drivstoff eller energibærer Referansescenario Scenario I Scenario IIa Scenario IIb Scenario III Biorest erstatter kunstgjødsel eller jordforbedrings-middel 1 forbehandlingsanlegg 1 biogassanlegg 1 eller 2 forbehandlingsanlegg 2 biogassanlegg 2 forbehandlingsanlegg 3 biogassanlegg

24 Konklusjoner klima og miljø Behandling av matavfall og gjødsel i biogassanlegg er klart bedre enn dagens håndtering for alle scenarier. Ett stort anlegg gir omtrent samme resultat som flere mindre/redusert transport. I et klimaperspektiv er det derfor ikke av vesentlig betydning om det bygges ett stort eller flere mindre anlegg. Resultatene er mest sensitive for reelt biogassutbytte.

25 Økonomimodell LCC og kost/nytte Gården Lager for fersk gjødsel Pumpeanlegg/røring Eventuelt lager for biorest Forbehandling * Eventuelt forbehandling Biogassanlegg (Samletank) Eventuelt forbehandlingstank Råtnetank Eventuelt oppgraderingsanlegg

26 Modelloppbygning økonomimodell; 4 moduler Gården Forbehandlingsanlegg Biogassanlegg Hele verdikjeden

27 Mål for økonomimodellen Utvikle en modell som gir beslutningsstøtte til investeringer i biogass produsert fra gjødsel og avfall - for hvert ledd og gjennomhele verdikjeden. Teste økonomimodellen med spesifikke data for Østfold. Transport Gjødsel- og matavfallsmengder Investeringskostnader Driftskostnader

28 Evalueringsmetoder Life Cycle Cost (LCC): Kostnader forbundet med investeringen frem til endt levetid (25 år). Investeringskostnad fratrukket eventuell investeringsstøtte pluss driftskostnader, rentejustert for hvert år etter investeringsåret. Kost/nytte Årlig kapitalkostnad (investeringskostnad fordelt på år) Årlige driftskostnader (driftskostnader inkl. oppgraderingskostnader) Årlige transportkostnader Inkluderer årlige avskrivninger og rentekostnader Inntekter: biorest erstatter gjødsel, lagerleie biorest, behandling av avfall, salg av energi (likt for alle scenariene)

29 Konklusjoner økonomi Modell utviklet for å kunne vurdere hele verdikjeden og hvert element Investerings- og driftskostnader ser ut til å øke ved etablering av flere anlegg Investeringskostnadene flater noe ut ved behandling av større mengder substrat Dyrere å drifte flere mindre/mellomstore anlegg framfor ett stort. Transportavstander påvirker driftsøkonomi -> viktig å minimere transport av gjødsel, avfall og biorest. Transportkostnader per tonnkilometer synker med økende avstand opp til et gitt nivå.

30 Klima og økonomiresultater i sammenheng Klimamessig er det ikke utslagsgivende om det etableres ett, to eller tre biogassanlegg i samspill med ett eller to forbehandlingsanlegg i Østfold. Handlingsrom for å velge den/de løsninger som er mest hensiktsmessig ut fra økonomi, effektiv utnyttelse av ressurser og lokale forhold. Kostnadsresultatene indikerer at det vil være mer effektivt å etablere ett stort biogassanlegg og ett forbehandlingsanlegg i tilknytning til dette under de gitte forutsetninger.

31 Biogas Value Chains finansieres av ENERGIX Designe effektive verdikjeder for biogass Sammenligne norske og danske biogassverdikjeder, og analysere effektiviteten i systemene med hensyn til miljø- og ressursutnyttelse, samt økonomi. Hvordan påvirkes verdikjedeeffektiviteten av nasjonal politikk, regelverk, virkemidler og insentiver i Norge og Danmark? Implementering av småskala gårdsanlegg i større industrielle anlegg? Utvikle og oppdatere verdikjedemodellene for biogassproduksjon gjennom samarbeid og felles forskning med det danske BioChain prosjektet. Partnere Østfoldforskning Bioforsk UMB Tel-Tek Høgskolen i Telemark Danske partnere Avfall Norge Norges Bondelag NHO Mat og Drikke NHO Mat og Bio Cambi

32 Resultater fra Østfoldforskning

33 Klimagassutslipp ved produksjon av og behandling av matsvinn i Norge det er 10 ganger bedre å forebygge! Klimagassutslipp fra matavfall i Norge Tonn klimagassutslipp per år , Klimagassutslipp fra produksjon av mat Klimagassutslipp fra behandling av matavfall i dag Klimagassutslipp med biogassproduksjon fra matavfall (erstatter diesel til kjøretøy)

34 Takk for oppmerksomheten! Referanser og mer info: (biogass case Østfold) (matavfall og husdyrgjødsel) (husholdningsavfall). 37.aspx (plast). Mer om kildesortering og matsvinn på

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri enova rapport 2009:5 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Forord Prosessindustriens Landsforening (PIL, nå Norsk Industri) gjennomførte,

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Restavfall og dets rolle i bærekraftig utvikling Et posisjonsdokument utarbeidet av IEA Bioenergy

Restavfall og dets rolle i bærekraftig utvikling Et posisjonsdokument utarbeidet av IEA Bioenergy Restavfall og dets rolle i bærekraftig utvikling Et posisjonsdokument utarbeidet av IEA Bioenergy IEA Bioenergy ExCo 2003:02 Forord til den norske utgaven Denne publikasjonen er en direkte oversettelse

Detaljer

Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack

Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack Mie Vold Cecilia Askham Nyland Knut Magne Furuheim Ole Jørgen Hanssen Stiftelsen

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG En analyse av miljømessige virkninger og bedriftsøkonomi ved produksjon av biodrivstoff basert på trevirke Hans Martin Storø Roald Sand Rapport 2008:2 POTENSIALET

Detaljer

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK Nyhetsbrev nr.7, desember 2004 0. GENERELT 0.1 Stor søknadsmasse til RENERGI 0.2 Nytt fellesarrangement der fokus settes på energibransjens- og leverandørindustriens F&U 0.3 SAMSTEMTs avslutningsseminar

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer