VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF"

Transkript

1 VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden Samlet kontraktsum: x til avtale mellom Borgestadklinikken Blå Kors SA og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelse: Beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1) skal Helse Sør-Øst RHF for avtaleperioden fram til og med betale en total ramme på kr x som utbetales i 12 like store månedlige rater. 1) Tjenestevolum og pris Kategori 1 Korttid døgn Antall Stk pris Behandlingsenhet Skien 5957 Behandlingsenhet, Borgestad 2508 Behandlingsenhet, Bragernes 5486 Behandlingsenhet, korttid, Loland 5047 Kategori 2 Langtid døgn Behandlingsenhet, langtid, Loland 8478 Kategori 4 Familieenhet Borgestad 8778 Kategori 5 Poliklinikk (spesifisert i egen tabell under) Poliklinikken Skien 5065 Poliklinikken Bragernes 3560 Kategori 6 Døgn etter HOT 10-3 Skjermet enhet, Borgestad (gravide rusmiddelmisbrukere HOT 10-3) 1619 Kategori 7 Avgiftning, herunder etter HOT 10-2 Avgiftningsenhet Borgestad 3451 Utredningsenhet Borgestad 1881 Avgiftningsenhet, Bragernes 3135 Døgnbehandling Avgiftingsenhet, Borgestad tvang HOT 10-2 (tilbakehold i institusjon uten eget samtykke) 625 Tillegg legestillinger Tillegg samhandlingskonsulenter Tilegg styrkes bemanning utredning Tillegg styrkes bemanning avgiftning Side 1 av 17

2 Bemanning knyttet til HOT 10-2 Kompetanseheving avgiftning/utredning Total ramme 2015 **Spesifisering av poliklinikk Poliklinikken Skien Pris Antall Ordinær konsultasjon Telefon gangskonsultasjon 349 Tester 18 Oppfølging 1. linje 38 Totalt Poliklinikken Skien. Pris Antall Ordinær konsultasjon 495 Telefon 19 1.gangskonsultasjon 44 Tester 2 Oppfølging 1. linje 5 Totalt 565 Totalt antall polikliniske konsultasjoner Skien Poliklinikken Bragernes Pris Antall Ordinær konsultasjon Telefon gangskonsultasjon 135 Oppfølging 1. linje 34 Totalt Poliklinikken Bragernes Pris Antall Ordinær konsultasjon 484 Telefon 42 1.gangskonsultasjon 25 Oppfølging 1. linje 6 Totalt 560 Totalt antall polikliniske konsultasjoner Drammen Side 2 av 17

3 Beskrivelse av behandlingstilbudet Døgnbehandling Behandlingsenhet Skien Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Kvinner og menn over 18 år med alle typer avhengighetsproblematikk Total bemanningsfaktor per pasient Total bemanningsfaktor 1,44/Pleiefaktor 1,09 Fysisk aktivitet Individualbehandling Medisinsk behandling, eventuelt inkludert LAR-behandling Enheten har et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, sosionom, spesialsykepleiere, vernepleiere, pedagog og prest. Vi arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv, med metodikk og tilnærming tilpasset pasientens individuelle forutsetninger, behov og livssituasjon. Behandlingen har særlig fokus på avhengighetsrelatert samspill i familier. Vi har en målsetting om å invitere pasientens barn til samtaler. En av behandlerne har funksjon som barneansvarlig. Samarbeidspartnere 4 6 måneder Vi samarbeider aktivt med henvisende instans. Dette samarbeidet foregår gjennom ansvarsgrupper, arbeid med individuell plan, oppfølging og (videre)henvisning til andre behandlingstiltak. Vi samarbeider også med annen spesialisthelsetjeneste dersom det er behov for det. Døgnbehandling Behandlingsenhet, Borgestad, Skien Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Retter seg mot kvinner og menn over 18 år med omfattende medikament- og rusmiddelproblematikk Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 1,52/Pleiefaktor 1,19 Felles bemanning på Behandlingsenhet Borgestad og Utredningsenhet Fysisk aktivitet Individualbehandling. Gruppebehandling Side 3 av 17

4 Miljøterapeutisk arbeid Enheten tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud med lege, psykolog, sosionom, spesialsykepleiere, vernepleiere, pedagog og prest. Under innleggelsen har den enkelte pasient lege, behandleransvarlig og miljøterapeut som er primærkontakt. Behandlingstilbudet bygger på anerkjente og kunnskapsbaserte metoder innen utredning, kartlegging, behandling og oppfølging. Dette gjelder både for pasientens somatiske og psykiske helse. Den medisinske behandlingen tar for seg ulike tilstander i pasientens helsesituasjon. Generell nødvendig medisinsk kartlegging blir foretatt, i tillegg til spesiell kartlegging ut fra den enkeltes tilstand. Medisinsk behandling inkluderer bl.a. legemiddelbasert rehabilitering (LAR). Vi arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv, med metodikk og tilnærming tilpasset pasientens individuelle forutsetninger, behov og livssituasjon. Behandlingen har særlig fokus på avhengighetsrelatert samspill i familier. Vi har en målsetting om å invitere pasientens barn til samtaler. En av behandlerne har funksjon som barneansvarlig. Samarbeidspartnere 10 uker Vi samarbeider aktivt med henvisende instans. Dette samarbeidet foregår gjennom ansvarsgrupper, arbeid med individuell plan, oppfølging og henvisning til andre behandlingstiltak. Vi samarbeider også med annen spesialisthelsetjeneste dersom det er behov for det. Side 4 av 17

5 Døgnbehandling Behandlingsenhet, Bragernes Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Behandlingsenheten tilbyr døgnbehandling til pasienter med avhengighetsproblematikk primært knyttet til alkohol og vanedannende medikamenter. Vi tilbyr kjønnsspesifikke behandlingsopplegg med adskilte enheter for menn og kvinner. Mange av pasienter innlegges direkte fra avgiftningsenheten. Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 0,65/Pleiefaktor 0,54 Behandlingsenheten tilbyr døgnbehandling til pasienter med avhengighetsproblematikk primært knyttet til alkohol og vanedannende medikamenter. Viktige elementer i behandlingen er: Kartlegging av rusproblemer og psykisk/fysisk helse Fysisk aktivitet. Egen treningsavdeling Daglig terapigrupper Ulike typer aktivitetsgrupper Individuell oppfølging Egen pårørendedag Delmål i behandlingsprosessen er: God kunnskap om rusens funksjon og skadevirkninger Finne andre måter å mestre livet på enn gjennom rusing Forsterking av motivasjon til varig rusfrihet Større selvrespekt og selvtillit Bedre evne til å tåle motgang Større selvforståelse større innlevelse i andres tanker og følelser. Struktur og rutiner dag og ukeplanlegging Vi arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv, med metodikk og tilnærming tilpasset pasientens individuelle forutsetninger, behov og livssituasjon. Behandlingen har særlig fokus på avhengighetsrelatert samspill i familier. Vi har en målsetting om å invitere pasientens barn til samtaler. En av behandlerne har funksjon som barneansvarlig. 13 uker Side 5 av 17

6 Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser. Dette samarbeidet foregår gjennom ansvarsgrupper, arbeid med individuell plan, oppfølging og viderehenvisning til andre behandlingstiltak. Vi samarbeider også med arbeidsgivere, AKAN, ulike brukerorganisasjoner og andre deler av spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt. Døgnbehandling Behandlingsenhet - korttid, Loland Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Avdelingens hovedmålgruppe er menn og kvinner fra 18 år og oppover med alle typer rusavhengighet inklusiv eventuell LARbehandling. Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 1,43/Pleiefaktor 0,97. Felles bemanning på korttids- og langtidsbehandling. Det er et overordnet mål at pasienten skal stabiliseres fysisk og psykisk, kartlegges mht. behandlingsbehov og behandles med sikte på å øke egen mestring til å motstå rusing I behandlingsprosessen vektlegges: struktur og rutiner på dags- og ukeplan innad på avdelingen samt tett samhandling med eksterne samarbeidspartnere Det er videre et mål å bidra til å synliggjøre for pasienten at det er mulig å leve et godt og verdig rusfritt liv, og hvordan de skal klare det i praksis. Dette innebærer at pasienten arbeider både med å internalisere dags- og ukerytme samtidig som det gis undervisning om relevante tema og tilbud om individual- og gruppeterapi. Pasientene skal også få en positiv erfaring med AA/NA/MA i løpet av behandlingen. Det er sentralt at pasienten skal bli bevisst sine nettverk/relasjoner og i hvilken grad de er støttende for et rusfritt liv eller ikke Fysisk trening Miljø- og arbeidstrening Mange av pasientene sliter med Side 6 av 17

7 somatiske problemer som krever spesialistbehandling. Pasienter kan få henvisning til somatiske poliklinikker og tannleger til behandling Behandlingstiden er individuelt tilrettelagt med vanlig maksimaltid på 4-6 måneder. Samarbeidspartnere Det kommunale hjelpeapparatet (sosialtjenesten og fastlegen) SSHF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (blant annet ifb. medavgiftning), vurdering av henvisninger og det lokale LAR-tiltaket. Vi har jevnlige samarbeidsmøter med SSHF, ARA. Vi samarbeider også med andre helseforetak(spesialisthelsetjeneste) og vurderingsinstanser i Helse Sør-Øst RHF. Kategori 2 Døgnbehandling Behandlingsenhet langtid, Loland Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Avdelingens hovedmålgruppe er menn og kvinner fra 18 til 35 år, også par med alle typer rusavhengighet. Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 1,43/Pleiefaktor 0,97. Felles bemanning på korttids- og langtidsbehandling. Det er et overordnet mål at pasienten skal stabiliseres fysisk og psykisk, kartlegges i forhold til behandlingsbehov og behandles Side 7 av 17

8 med sikte på å øke egen mestring og forståelse av sitt rusmisbruk/ rusavhengighet. Viktige elementer i behandlingen er: Kartlegging Samtaler med fagpersoner Samtalegruppe Terapigruppe Voldsgruppe Livssynsgruppe Undervisning Foreldreskole Arbeidstrening Evalueringsgrupper Ansvarsgrupper Fysisk trening Sosiale aktiviteter Turer Struktur og rutiner er en viktig del av behandlingen. I dette inngår blant annet å følge ukeplan, husregler og avlegge urinprøver. I behandlingsprosessen vektlegges også struktur og rutiner på dags- og ukeplan innad på avdelingen samt tett samhandling med eksterne samarbeidspartnere. Det er et mål å kartlegge individuelle forhold som er/kan bli en hindring for et rusfritt liv. Det er sentralt at pasienten skal bli bevisst sine nettverk/relasjoner og i hvilken grad de er støttende for et rusfritt liv eller ikke. Behandlingstiden er individuelt tilrettelagt med vanlig maksimaltid på 8-10 måneder. Samarbeidspartnere Det kommunale hjelpeapparatet (sosialtjenesten og fastlegen) er helt essensielle å samarbeide med for å oppnå et godt behandlingsforløp. Bolig etter behandling kan skaffes av kommunen. Videre har vi tett samarbeid med SSHF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling( blant annet ifb. med avgiftning), vurdering av henvisninger og det lokale LAR-tiltaket. Side 8 av 17

9 Vi har jevnlige samarbeidsmøter med SSHF, ARA. Vi samarbeider også med andre helseforetak og vurderingsinstanser i Helse Sør-Øst RHF. Kategori 4 Døgnbehandling Familieenhet, Borgestad Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn opptil skolealder. Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 1,03/Pleiefaktor 0,80. Familieenheten ved Borgestadklinikken gir behandlingstilbud til gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn. Hit kommer pasienter med alle typer rusmiddelmisbruk. Kontakten vil alltid starte med en eller flere polikliniske samtaler, der videre behandling drøftes og planlegges ut fra den hjelpesøkendes behov. Dersom innleggelse ikke er aktuelt, kan vi tilby polikliniske samtaler; både individuelle samtaler og par- eller familiesamtaler. Foreldre og gravide innlegges via avgiftningsenheten på grunn av rusinntak. Varighet på oppholdet der er ca 1-2 uker. Målsetting: Gi tilbud til gravide rusmiddelmisbrukere som forebygger fosterskader og samtidig gir den gravide mulighet til å starte en positiv utviklingsprosess gjennom å motivere til behandling. Gi tilbud til familier med rusrelatert problematikk. Vi legger vekt på rusbehandling og hjelp til å skape et godt samspill i familien slik at barnets utviklingsprosess ivaretas. Innhold i behandlingen: Miljøterapi Gruppebehandling Side 9 av 17

10 Individualsamtaler Oppfølging fra jordmor, psykolog, familieterapeut og lege Foreldreveiledning i forhold til COS og HDT Sosialkonsulent er tilknyttet avdelingen sammen med et tverrfaglig team som består av barnevernspedagoger, sykepleier, vernepleier, miljøarbeider og husmor. Avdelingen er et bofelleskap som består av 13 små leiligheter. Bofellesskapet er bygget opp som en beskyttet boenhet for å kunne gi et lite og trygt bomiljø. Daglige rutiner er tilpasset livet til en småbarnsfamilie. Vi tilbyr poliklinisk oppfølging etter utskriving i form av oppfølgings-grupper som møtes hver annen måned Barnet er innlagt med egen pasientstatus. Det er 5 plasser tilgjengelig i egen barnehage for barn som har behov for barnehageplass. Behandlingen varer opptil 12 måneder, med tilbud om oppfølgingsgruppe på inntil 2 år etter utskrivning. Samarbeidspartnere Kommuner/NAV i Helse Sør-Øst, som innebærer rus- og barnevernstjeneste. Sykehuset Telemark, kvinne- og barneklinikken. Skien kommunes helsestasjon og fysioterapitjeneste. Kategori 5 Poliklinikk Skien Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Mennesker med ulike typer avhengighetsrelatert problematikk knyttet til ulike typer rusmidler, medikamenter eller pengespill. Vi har også behandlingstilbud til mennesker som for egen del opplever at de trenger helsehjelp knyttet til det å være pårørende til en person med et avhengighetsproblem. Poliklinikken foretar vurderingssamtaler der hvor vurderingsteamet ønsker flere opplysninger fra Side 10 av 17

11 pasienten før de ferdigvurderer henvisningen. Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet Behandlingstilbud i poliklinikken gis i form av: Individuelle samtaler Parsamtaler Familiesamtaler Samtaler med berørte barn Samtaler med barnevern, sosialtjeneste, arbeidsgivere og andre relevante samarbeidspartnere Gruppeterapi I gruppe-, individual- og parterapi bruker vi virkemidler som stimulerer til åpenhet om egen livssituasjon og øker bevisstheten om avhengighetsproblematikk i et familie- og generasjonsperspektiv. Vi ønsker å skape bevisstgjøring om avhengighetens funksjon og konsekvenser som grunnlag for beslutninger som kan øke både pasienters og pårørendes livskvalitet. Behandlingsforløpene er individuelle. Noen trenger få avklarende samtaler og ønsker kun råd og veiledning, andre kommer regelmessig til samtale med sin terapeut i lang tid. For noen er samtalen i poliklinikken en forberedelse til innleggelse eller en del av oppfølgingen etter døgnbehandling. Gjennom polikliniske samtaler kan behovet for gruppeterapi fremkomme, og pasienten avklares eventuelt videre til et av våre polikliniske gruppetilbud, dersom pasienten ikke kommer inn under eksklusjonskriterier for slik behandling. Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser Arbeidsgiver/AKAN der dette er aktuelt Annen spesialisthelsetjeneste Poliklinikk Bragernes Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Poliklinisk behandling kan enten gis som et selvstendig behandlingstilbud, eller som del av en behandlingskjede som også inkluderer døgnbehandling I tillegg til alkohol- og medikamentavhengige, gir poliklinikken tilbud til pårørende, voksne barn av rusmisbrukere og spilleavhengige Side 11 av 17

12 Poliklinikken foretar vurderingssamtaler der hvor vurderingsteamet ønsker flere opplysninger fra pasienten før de ferdigvurderer henvisningen Behandling gis i form av individualterapi og/eller gruppeterapi. Behandling i poliklinikken kan innebære en eller flere av følgende tilnærminger: Utredninger og vurderinger av behandlingsbehov Individuelle behandlingssamtaler Parsamtaler Familiesamtaler Samtaler med barn som er pårørende Gruppeterapi Møter med samarbeidspartnere, (barnevern, sosialtjeneste, arbeidsgivere o.a.) Pasienter i poliklinisk behandling kan benytte seg av vår treningsavdeling som et viktig ledd i den polikliniske behandlingen. Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser Arbeidsgiver/AKAN der dette er aktuelt Annen spesialisthelsetjeneste Ulike brukerorganisasjoner Kategori 6 Døgnbehandling Skjermet enhet, Borgestad Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Pasientgruppe: Gravide rusmiddelmisbrukere som legges inn mot eget samtykke etter HOT 10-3 (Helse- og omsorgstjenesteloven) Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemmanningsfaktor 3,92/Pleiefaktor 3,02. Målsetting: Skjerme det ufødte barn mot rusmidler, støtte og veilede den gravide kvinnen gjennom denne prosessen, samt forberede henne til fødsel og det å bli mamma. Videre er målsettingen å tilrettelegge for prosesser som kan gjøre henne i stand til å ivareta barnet, samt motivere til behandling av rusproblematikk. Side 12 av 17

13 Det fokuseres på tre områder: 1. den gravides forhold til barnet, tilknytning, ansvar og kjærlighet 2. kvinnens forhold til seg selv - verdighet, håp og tro på mulighet til endring 3. kvinnens forhold til behandlere og til institusjon, tillit og allianse, samarbeid og en bærende relasjon til behandlingsapparatet Tvang er ingen behandlingsmetode, men en ramme hvorfra selve allianseoppbyggingen og behandlingen starter. Tvang er en alvorlig inngripen i et menneskes liv. Vi skal anerkjenne opplevelsen av overgrep og krenkelse, skape ro og forutsigbarhet, gi informasjon og omsorg. Den gravide innlegges via avgiftningsenhet, og får medisinsk oppfølging av lege. Jordmor ivaretar allerede her oppfølging av svangerskapet. Samarbeidspartnere Samtaler med behandler, ruskartlegging og undervisning i rustemaer danner grunnlag for den rusbehandling som den gravide skal tilbys. Det legges stor vekt på tett samarbeid med partner og familie dersom den gravide ønsker det. Det tilbys psykologisk bistand, tilbud om gruppebehandling og parsamtaler. Undervisning om graviditet og oppfordring til et godt samarbeid med barnevernet er et viktig tema under oppholdet. Oppfølgingsplan etter utskrivning kan det gis tilbud om. Fra vedtak på HOT 10-3 er fattet, og frem til fødsel. Samarbeidspartnere: Kommuners NAV/TSB i Helse- Sør-Øst Sykehuset Telemark, kvinne - og barneklinikken og psykiatrisk klinikk Barnevernstjeneste Det stilles stort krav til tett samarbeid med rustjenesten før innleggelse. De er innleggende instans, fatter vedtak på HOT 10-3, og det skal være telefonisk kontakt før innleggelse av den gravide samt at de følger til innleggelsen. Kategori 7 Side 13 av 17

14 Utredningsenhet, Borgestad Døgnbehandling Utredning Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Pasientgruppe: personer over 18 år med rus- og avhengighetslidelser Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 1,52/Pleiefaktor 1,19 Felles bemanning på Behandlingsenhet Borgestad og Utredningsenhet Målsetting: gi et individuelt tilpasset behandlings- og hjelpetilbud med utgangspunkt i pasientens problemer, ressurser og ønsker om endring Fokusområder er: Utredning, inklusiv medisinsk vurdering Kartlegging av fysisk og psykisk Funksjonsnivå Nettverk Sosial situasjon Ressurser Interesser Videre mål Den miljøterapeutiske tilnærmingen skal tilrettelegge for et miljø hvor en ivaretar gode relasjoner, og gjør det mulig for pasienten å være åpen om egne problemer, mestring og ønske om endring. Det gjennomføres et strukturert ukeprogram med gruppemøter, daglige gjøremål og fysisk trening. Tema det jobbes med er: - vilje, når individet skal lede seg selv - endring, motivasjon og ambivalens - personlig mestring og visjon - mentale strategier - selvledelse - vurdering av risiko - selvrealisering - endringsprosesser - oppsummering og evaluering Side 14 av 17

15 Det gis tilbud om oppfølging etter utskrivning. Varighet: 6-8 uker Det gis tilbud om innleggelse i til sammen 18 uker, dersom pasienten skal gjennomgå fase 1 og 2. Dersom pasienten kun skal ha et utredningsopphold, er dette på 6-8 uker. Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser Arbeidsgiver/AKAN der dette er aktuelt Annen spesialisthelsetjeneste Døgnbehandling Avgiftingsenhet, Borgestad, Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Menn og kvinner med ulike typer rusmiddelproblemer som ønsker hjelp gjennom abstinensfase etter avsluttet rusinntak. Pasientkategorier: 1. Alkoholmisbruk/avhengighet 2. Medikamentavhengige 3. Misbruk av illegale stoffer 4. LAR-pasienter med opptrapping, endring 5. Gravide rusmiddelbrukere 6. Innleggelser etter HOT 10-2 Pasienter innlagt etter HOT 10-2 har 2 tilrettelagte plasser med styrket bemanning. Disse er en del av avgiftningsenheten. Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 2,62/Pleiefaktor 2,09 Målsetting: Behandle den enkelte pasient på en best mulig måte - psykisk og fysisk- gjennom avgiftningsfasen. Skal ikke rusrelaterte komplikasjoner behandles? Motivere og være med å tydeliggjøre pasientens problemer, ressurser og motivasjon. Være støttende overfor pårørende og bistå i samarbeid med andre instanser. Mange pasienter har samtidig psykiske lidelser, som også blir fortløpende behandlet og vurdert. Behandler - som er lege - har det behandlingsmessige hovedansvaret. Enheten har samhandlingskonsulent som ivaretar samarbeid med NAV, kommunenes rusteam, annen Side 15 av 17

16 spesialisthelsetjeneste og fastleger. Under oppholdet i avgiftningsposten kan pasienten bli internhenvist til andre enheter i Borgestadklinikken. Vurderingsteam vurderer behovet og eventuelt sørger for at de blir satt opp på venteliste til annen relevant behandling. 1 4 uker Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser. Samarbeidsfunksjoner med sosialtjenesten (ruskonsulent), fastlege, LAR-konsulent, annen spesialisttjeneste og liknende ut fra sin funksjon. Døgnbehandling Avgiftingsenhet, Borgestad Tvang HOT 10-2 Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Pasienter innlagt etter HOT Total bemanningsfaktor per pasient Total bemanningsfaktor 2,62/Pleiefaktor 2,09. Samme bemanning som avgiftningsenheten Borgestad. Målsetting: Hjelpe den enkelte pasient på en best mulig måte - psykisk og fysisk - gjennom avgiftningsfasen Motivere og være med å tydeliggjøre pasientens problemer, ressurser og motivasjon Være støttende overfor pårørende og bistå i samarbeid med andre instanser Mange pasienter har samtidig psykiske lidelser, som også blir fortløpende behandlet og vurdert. Behandler - som er lege - har det behandlingsmessige hovedansvaret. Sosialkonsulenten utfører også flere av de helse-byråkratiske oppgavene i tillegg til de ordinære sosialfaglige oppgavene. Etter vedtak Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser. Samarbeidsfunksjoner med sosialtjenesten (ruskonsulent), fastlege, LAR-konsulent, annen spesialisttjeneste med fleret fra sin funksjon. Side 16 av 17

17 Døgnbehandling Avgiftingsenheten, Bragernes Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Menn og kvinner med ulike typer rusmiddelproblemer som ønsker hjelp til å avslutte rusinntak og hjelp gjennom abstinensfasen. Primært alkohol- og medikamentavhengige. Total bemanningsfaktor 2,04/Pleiefaktor 1,65. Målsetting: Behandle den enkelte pasient på en best mulig måte - psykisk og fysisk -gjennom avgiftningsfasen Motivere og være med å tydeliggjøre pasientens problemer, ressurser og motivasjon Være støttende overfor pårørende og bistå i samarbeid med andre instanser Kartlegging av situasjonen for pasienters barn Adskilte enheter for menn og kvinner 1 4 uker Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser. Samarbeidsfunksjoner med sosialtjenesten (ruskonsulent), fastlege, LAR-konsulent, annen spesialisttjeneste og liknende ut fra sin funksjon.../..-. Helse Sør-Øst RHF Hamar../..-. Steinar Marthinsen. Ellen Sofie Øvrum direktør visadm. direktør Borgestadklinikken Blå Kors SA Side 17 av 17

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Forord. SIRUS vil gjerne takke alle tiltakene for samarbeidet i det siste året. Oslo, 2007. Marte Ødegård Lund og Astrid Skretting

Forord. SIRUS vil gjerne takke alle tiltakene for samarbeidet i det siste året. Oslo, 2007. Marte Ødegård Lund og Astrid Skretting Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er ansvarlig for nettstedet www.rustiltak.no, som består av en søkbar database med for tiden 219 tiltak for rusmiddelmisbrukere i Norge. Nettstedet

Detaljer

Driftsstyrets årsmelding 2008

Driftsstyrets årsmelding 2008 1 Driftsstyrets årsmelding 2008 Årsmelding for klinikkens virksomhet i 2008 er drøftet i driftsstyret og deretter godkjent av stiftelsesstyret. Styret er godt fornøyd med de resultatene som er oppnådd.

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes

Detaljer

Vi bidrar til at rusproblemer mestres

Vi bidrar til at rusproblemer mestres 2013 Vi bidrar til at rusproblemer mestres ÅRSMELDING 2013 LADE BEHANDLINGSSENTER BLÅ KORS BA Lade Behandlingssenter Blå Kors BA eies og drives av Blå Kors. Senteret har i h.h.t. driftsavtale med Helse

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken Innhold 3 4 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2013 Behandlingstilbud Aktiviteter og resultater Samarbeidsinstanser Kvalitetsarbeidet Antall årsverk Måling av brukertilfredshet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling

VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling VESLELIEN Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling Årsmelding 2010 Forsiden: Bilde, Laget av, og gitt i gave til Veslelien fra S. Sitter. Foto: A. Krømcke s. 2 Hvis jeg var en båt kunne jeg ha vært langt

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen ValdresKlinikken og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris behandlingsdøgn

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 25.08.2010 Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Side 2 av 20 Det nye hjemmet Det neste hjemmet du skal ha, skal ha nøkkel

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Tabell for beskrivelse av dagens tjenester

Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Barneverntjenesten Beskriv kort hvilken/ hvilke brukergruppe dere har ansvar for. Antall brukere pr år, konkret eller som et gjennomsnitt Beskriv kort hvilket/hvilke

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer