VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF"

Transkript

1 VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden Samlet kontraktsum: x til avtale mellom Borgestadklinikken Blå Kors SA og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelse: Beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1) skal Helse Sør-Øst RHF for avtaleperioden fram til og med betale en total ramme på kr x som utbetales i 12 like store månedlige rater. 1) Tjenestevolum og pris Kategori 1 Korttid døgn Antall Stk pris Behandlingsenhet Skien 5957 Behandlingsenhet, Borgestad 2508 Behandlingsenhet, Bragernes 5486 Behandlingsenhet, korttid, Loland 5047 Kategori 2 Langtid døgn Behandlingsenhet, langtid, Loland 8478 Kategori 4 Familieenhet Borgestad 8778 Kategori 5 Poliklinikk (spesifisert i egen tabell under) Poliklinikken Skien 5065 Poliklinikken Bragernes 3560 Kategori 6 Døgn etter HOT 10-3 Skjermet enhet, Borgestad (gravide rusmiddelmisbrukere HOT 10-3) 1619 Kategori 7 Avgiftning, herunder etter HOT 10-2 Avgiftningsenhet Borgestad 3451 Utredningsenhet Borgestad 1881 Avgiftningsenhet, Bragernes 3135 Døgnbehandling Avgiftingsenhet, Borgestad tvang HOT 10-2 (tilbakehold i institusjon uten eget samtykke) 625 Tillegg legestillinger Tillegg samhandlingskonsulenter Tilegg styrkes bemanning utredning Tillegg styrkes bemanning avgiftning Side 1 av 17

2 Bemanning knyttet til HOT 10-2 Kompetanseheving avgiftning/utredning Total ramme 2015 **Spesifisering av poliklinikk Poliklinikken Skien Pris Antall Ordinær konsultasjon Telefon gangskonsultasjon 349 Tester 18 Oppfølging 1. linje 38 Totalt Poliklinikken Skien. Pris Antall Ordinær konsultasjon 495 Telefon 19 1.gangskonsultasjon 44 Tester 2 Oppfølging 1. linje 5 Totalt 565 Totalt antall polikliniske konsultasjoner Skien Poliklinikken Bragernes Pris Antall Ordinær konsultasjon Telefon gangskonsultasjon 135 Oppfølging 1. linje 34 Totalt Poliklinikken Bragernes Pris Antall Ordinær konsultasjon 484 Telefon 42 1.gangskonsultasjon 25 Oppfølging 1. linje 6 Totalt 560 Totalt antall polikliniske konsultasjoner Drammen Side 2 av 17

3 Beskrivelse av behandlingstilbudet Døgnbehandling Behandlingsenhet Skien Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Kvinner og menn over 18 år med alle typer avhengighetsproblematikk Total bemanningsfaktor per pasient Total bemanningsfaktor 1,44/Pleiefaktor 1,09 Fysisk aktivitet Individualbehandling Medisinsk behandling, eventuelt inkludert LAR-behandling Enheten har et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, sosionom, spesialsykepleiere, vernepleiere, pedagog og prest. Vi arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv, med metodikk og tilnærming tilpasset pasientens individuelle forutsetninger, behov og livssituasjon. Behandlingen har særlig fokus på avhengighetsrelatert samspill i familier. Vi har en målsetting om å invitere pasientens barn til samtaler. En av behandlerne har funksjon som barneansvarlig. Samarbeidspartnere 4 6 måneder Vi samarbeider aktivt med henvisende instans. Dette samarbeidet foregår gjennom ansvarsgrupper, arbeid med individuell plan, oppfølging og (videre)henvisning til andre behandlingstiltak. Vi samarbeider også med annen spesialisthelsetjeneste dersom det er behov for det. Døgnbehandling Behandlingsenhet, Borgestad, Skien Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Retter seg mot kvinner og menn over 18 år med omfattende medikament- og rusmiddelproblematikk Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 1,52/Pleiefaktor 1,19 Felles bemanning på Behandlingsenhet Borgestad og Utredningsenhet Fysisk aktivitet Individualbehandling. Gruppebehandling Side 3 av 17

4 Miljøterapeutisk arbeid Enheten tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud med lege, psykolog, sosionom, spesialsykepleiere, vernepleiere, pedagog og prest. Under innleggelsen har den enkelte pasient lege, behandleransvarlig og miljøterapeut som er primærkontakt. Behandlingstilbudet bygger på anerkjente og kunnskapsbaserte metoder innen utredning, kartlegging, behandling og oppfølging. Dette gjelder både for pasientens somatiske og psykiske helse. Den medisinske behandlingen tar for seg ulike tilstander i pasientens helsesituasjon. Generell nødvendig medisinsk kartlegging blir foretatt, i tillegg til spesiell kartlegging ut fra den enkeltes tilstand. Medisinsk behandling inkluderer bl.a. legemiddelbasert rehabilitering (LAR). Vi arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv, med metodikk og tilnærming tilpasset pasientens individuelle forutsetninger, behov og livssituasjon. Behandlingen har særlig fokus på avhengighetsrelatert samspill i familier. Vi har en målsetting om å invitere pasientens barn til samtaler. En av behandlerne har funksjon som barneansvarlig. Samarbeidspartnere 10 uker Vi samarbeider aktivt med henvisende instans. Dette samarbeidet foregår gjennom ansvarsgrupper, arbeid med individuell plan, oppfølging og henvisning til andre behandlingstiltak. Vi samarbeider også med annen spesialisthelsetjeneste dersom det er behov for det. Side 4 av 17

5 Døgnbehandling Behandlingsenhet, Bragernes Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Behandlingsenheten tilbyr døgnbehandling til pasienter med avhengighetsproblematikk primært knyttet til alkohol og vanedannende medikamenter. Vi tilbyr kjønnsspesifikke behandlingsopplegg med adskilte enheter for menn og kvinner. Mange av pasienter innlegges direkte fra avgiftningsenheten. Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 0,65/Pleiefaktor 0,54 Behandlingsenheten tilbyr døgnbehandling til pasienter med avhengighetsproblematikk primært knyttet til alkohol og vanedannende medikamenter. Viktige elementer i behandlingen er: Kartlegging av rusproblemer og psykisk/fysisk helse Fysisk aktivitet. Egen treningsavdeling Daglig terapigrupper Ulike typer aktivitetsgrupper Individuell oppfølging Egen pårørendedag Delmål i behandlingsprosessen er: God kunnskap om rusens funksjon og skadevirkninger Finne andre måter å mestre livet på enn gjennom rusing Forsterking av motivasjon til varig rusfrihet Større selvrespekt og selvtillit Bedre evne til å tåle motgang Større selvforståelse større innlevelse i andres tanker og følelser. Struktur og rutiner dag og ukeplanlegging Vi arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv, med metodikk og tilnærming tilpasset pasientens individuelle forutsetninger, behov og livssituasjon. Behandlingen har særlig fokus på avhengighetsrelatert samspill i familier. Vi har en målsetting om å invitere pasientens barn til samtaler. En av behandlerne har funksjon som barneansvarlig. 13 uker Side 5 av 17

6 Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser. Dette samarbeidet foregår gjennom ansvarsgrupper, arbeid med individuell plan, oppfølging og viderehenvisning til andre behandlingstiltak. Vi samarbeider også med arbeidsgivere, AKAN, ulike brukerorganisasjoner og andre deler av spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt. Døgnbehandling Behandlingsenhet - korttid, Loland Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Avdelingens hovedmålgruppe er menn og kvinner fra 18 år og oppover med alle typer rusavhengighet inklusiv eventuell LARbehandling. Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 1,43/Pleiefaktor 0,97. Felles bemanning på korttids- og langtidsbehandling. Det er et overordnet mål at pasienten skal stabiliseres fysisk og psykisk, kartlegges mht. behandlingsbehov og behandles med sikte på å øke egen mestring til å motstå rusing I behandlingsprosessen vektlegges: struktur og rutiner på dags- og ukeplan innad på avdelingen samt tett samhandling med eksterne samarbeidspartnere Det er videre et mål å bidra til å synliggjøre for pasienten at det er mulig å leve et godt og verdig rusfritt liv, og hvordan de skal klare det i praksis. Dette innebærer at pasienten arbeider både med å internalisere dags- og ukerytme samtidig som det gis undervisning om relevante tema og tilbud om individual- og gruppeterapi. Pasientene skal også få en positiv erfaring med AA/NA/MA i løpet av behandlingen. Det er sentralt at pasienten skal bli bevisst sine nettverk/relasjoner og i hvilken grad de er støttende for et rusfritt liv eller ikke Fysisk trening Miljø- og arbeidstrening Mange av pasientene sliter med Side 6 av 17

7 somatiske problemer som krever spesialistbehandling. Pasienter kan få henvisning til somatiske poliklinikker og tannleger til behandling Behandlingstiden er individuelt tilrettelagt med vanlig maksimaltid på 4-6 måneder. Samarbeidspartnere Det kommunale hjelpeapparatet (sosialtjenesten og fastlegen) SSHF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (blant annet ifb. medavgiftning), vurdering av henvisninger og det lokale LAR-tiltaket. Vi har jevnlige samarbeidsmøter med SSHF, ARA. Vi samarbeider også med andre helseforetak(spesialisthelsetjeneste) og vurderingsinstanser i Helse Sør-Øst RHF. Kategori 2 Døgnbehandling Behandlingsenhet langtid, Loland Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Avdelingens hovedmålgruppe er menn og kvinner fra 18 til 35 år, også par med alle typer rusavhengighet. Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 1,43/Pleiefaktor 0,97. Felles bemanning på korttids- og langtidsbehandling. Det er et overordnet mål at pasienten skal stabiliseres fysisk og psykisk, kartlegges i forhold til behandlingsbehov og behandles Side 7 av 17

8 med sikte på å øke egen mestring og forståelse av sitt rusmisbruk/ rusavhengighet. Viktige elementer i behandlingen er: Kartlegging Samtaler med fagpersoner Samtalegruppe Terapigruppe Voldsgruppe Livssynsgruppe Undervisning Foreldreskole Arbeidstrening Evalueringsgrupper Ansvarsgrupper Fysisk trening Sosiale aktiviteter Turer Struktur og rutiner er en viktig del av behandlingen. I dette inngår blant annet å følge ukeplan, husregler og avlegge urinprøver. I behandlingsprosessen vektlegges også struktur og rutiner på dags- og ukeplan innad på avdelingen samt tett samhandling med eksterne samarbeidspartnere. Det er et mål å kartlegge individuelle forhold som er/kan bli en hindring for et rusfritt liv. Det er sentralt at pasienten skal bli bevisst sine nettverk/relasjoner og i hvilken grad de er støttende for et rusfritt liv eller ikke. Behandlingstiden er individuelt tilrettelagt med vanlig maksimaltid på 8-10 måneder. Samarbeidspartnere Det kommunale hjelpeapparatet (sosialtjenesten og fastlegen) er helt essensielle å samarbeide med for å oppnå et godt behandlingsforløp. Bolig etter behandling kan skaffes av kommunen. Videre har vi tett samarbeid med SSHF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling( blant annet ifb. med avgiftning), vurdering av henvisninger og det lokale LAR-tiltaket. Side 8 av 17

9 Vi har jevnlige samarbeidsmøter med SSHF, ARA. Vi samarbeider også med andre helseforetak og vurderingsinstanser i Helse Sør-Øst RHF. Kategori 4 Døgnbehandling Familieenhet, Borgestad Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn opptil skolealder. Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 1,03/Pleiefaktor 0,80. Familieenheten ved Borgestadklinikken gir behandlingstilbud til gravide rusmiddelmisbrukere og familier med små barn. Hit kommer pasienter med alle typer rusmiddelmisbruk. Kontakten vil alltid starte med en eller flere polikliniske samtaler, der videre behandling drøftes og planlegges ut fra den hjelpesøkendes behov. Dersom innleggelse ikke er aktuelt, kan vi tilby polikliniske samtaler; både individuelle samtaler og par- eller familiesamtaler. Foreldre og gravide innlegges via avgiftningsenheten på grunn av rusinntak. Varighet på oppholdet der er ca 1-2 uker. Målsetting: Gi tilbud til gravide rusmiddelmisbrukere som forebygger fosterskader og samtidig gir den gravide mulighet til å starte en positiv utviklingsprosess gjennom å motivere til behandling. Gi tilbud til familier med rusrelatert problematikk. Vi legger vekt på rusbehandling og hjelp til å skape et godt samspill i familien slik at barnets utviklingsprosess ivaretas. Innhold i behandlingen: Miljøterapi Gruppebehandling Side 9 av 17

10 Individualsamtaler Oppfølging fra jordmor, psykolog, familieterapeut og lege Foreldreveiledning i forhold til COS og HDT Sosialkonsulent er tilknyttet avdelingen sammen med et tverrfaglig team som består av barnevernspedagoger, sykepleier, vernepleier, miljøarbeider og husmor. Avdelingen er et bofelleskap som består av 13 små leiligheter. Bofellesskapet er bygget opp som en beskyttet boenhet for å kunne gi et lite og trygt bomiljø. Daglige rutiner er tilpasset livet til en småbarnsfamilie. Vi tilbyr poliklinisk oppfølging etter utskriving i form av oppfølgings-grupper som møtes hver annen måned Barnet er innlagt med egen pasientstatus. Det er 5 plasser tilgjengelig i egen barnehage for barn som har behov for barnehageplass. Behandlingen varer opptil 12 måneder, med tilbud om oppfølgingsgruppe på inntil 2 år etter utskrivning. Samarbeidspartnere Kommuner/NAV i Helse Sør-Øst, som innebærer rus- og barnevernstjeneste. Sykehuset Telemark, kvinne- og barneklinikken. Skien kommunes helsestasjon og fysioterapitjeneste. Kategori 5 Poliklinikk Skien Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Mennesker med ulike typer avhengighetsrelatert problematikk knyttet til ulike typer rusmidler, medikamenter eller pengespill. Vi har også behandlingstilbud til mennesker som for egen del opplever at de trenger helsehjelp knyttet til det å være pårørende til en person med et avhengighetsproblem. Poliklinikken foretar vurderingssamtaler der hvor vurderingsteamet ønsker flere opplysninger fra Side 10 av 17

11 pasienten før de ferdigvurderer henvisningen. Kortfattet beskrivelse av ytelsen/tilbudet Behandlingstilbud i poliklinikken gis i form av: Individuelle samtaler Parsamtaler Familiesamtaler Samtaler med berørte barn Samtaler med barnevern, sosialtjeneste, arbeidsgivere og andre relevante samarbeidspartnere Gruppeterapi I gruppe-, individual- og parterapi bruker vi virkemidler som stimulerer til åpenhet om egen livssituasjon og øker bevisstheten om avhengighetsproblematikk i et familie- og generasjonsperspektiv. Vi ønsker å skape bevisstgjøring om avhengighetens funksjon og konsekvenser som grunnlag for beslutninger som kan øke både pasienters og pårørendes livskvalitet. Behandlingsforløpene er individuelle. Noen trenger få avklarende samtaler og ønsker kun råd og veiledning, andre kommer regelmessig til samtale med sin terapeut i lang tid. For noen er samtalen i poliklinikken en forberedelse til innleggelse eller en del av oppfølgingen etter døgnbehandling. Gjennom polikliniske samtaler kan behovet for gruppeterapi fremkomme, og pasienten avklares eventuelt videre til et av våre polikliniske gruppetilbud, dersom pasienten ikke kommer inn under eksklusjonskriterier for slik behandling. Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser Arbeidsgiver/AKAN der dette er aktuelt Annen spesialisthelsetjeneste Poliklinikk Bragernes Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Poliklinisk behandling kan enten gis som et selvstendig behandlingstilbud, eller som del av en behandlingskjede som også inkluderer døgnbehandling I tillegg til alkohol- og medikamentavhengige, gir poliklinikken tilbud til pårørende, voksne barn av rusmisbrukere og spilleavhengige Side 11 av 17

12 Poliklinikken foretar vurderingssamtaler der hvor vurderingsteamet ønsker flere opplysninger fra pasienten før de ferdigvurderer henvisningen Behandling gis i form av individualterapi og/eller gruppeterapi. Behandling i poliklinikken kan innebære en eller flere av følgende tilnærminger: Utredninger og vurderinger av behandlingsbehov Individuelle behandlingssamtaler Parsamtaler Familiesamtaler Samtaler med barn som er pårørende Gruppeterapi Møter med samarbeidspartnere, (barnevern, sosialtjeneste, arbeidsgivere o.a.) Pasienter i poliklinisk behandling kan benytte seg av vår treningsavdeling som et viktig ledd i den polikliniske behandlingen. Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser Arbeidsgiver/AKAN der dette er aktuelt Annen spesialisthelsetjeneste Ulike brukerorganisasjoner Kategori 6 Døgnbehandling Skjermet enhet, Borgestad Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Pasientgruppe: Gravide rusmiddelmisbrukere som legges inn mot eget samtykke etter HOT 10-3 (Helse- og omsorgstjenesteloven) Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemmanningsfaktor 3,92/Pleiefaktor 3,02. Målsetting: Skjerme det ufødte barn mot rusmidler, støtte og veilede den gravide kvinnen gjennom denne prosessen, samt forberede henne til fødsel og det å bli mamma. Videre er målsettingen å tilrettelegge for prosesser som kan gjøre henne i stand til å ivareta barnet, samt motivere til behandling av rusproblematikk. Side 12 av 17

13 Det fokuseres på tre områder: 1. den gravides forhold til barnet, tilknytning, ansvar og kjærlighet 2. kvinnens forhold til seg selv - verdighet, håp og tro på mulighet til endring 3. kvinnens forhold til behandlere og til institusjon, tillit og allianse, samarbeid og en bærende relasjon til behandlingsapparatet Tvang er ingen behandlingsmetode, men en ramme hvorfra selve allianseoppbyggingen og behandlingen starter. Tvang er en alvorlig inngripen i et menneskes liv. Vi skal anerkjenne opplevelsen av overgrep og krenkelse, skape ro og forutsigbarhet, gi informasjon og omsorg. Den gravide innlegges via avgiftningsenhet, og får medisinsk oppfølging av lege. Jordmor ivaretar allerede her oppfølging av svangerskapet. Samarbeidspartnere Samtaler med behandler, ruskartlegging og undervisning i rustemaer danner grunnlag for den rusbehandling som den gravide skal tilbys. Det legges stor vekt på tett samarbeid med partner og familie dersom den gravide ønsker det. Det tilbys psykologisk bistand, tilbud om gruppebehandling og parsamtaler. Undervisning om graviditet og oppfordring til et godt samarbeid med barnevernet er et viktig tema under oppholdet. Oppfølgingsplan etter utskrivning kan det gis tilbud om. Fra vedtak på HOT 10-3 er fattet, og frem til fødsel. Samarbeidspartnere: Kommuners NAV/TSB i Helse- Sør-Øst Sykehuset Telemark, kvinne - og barneklinikken og psykiatrisk klinikk Barnevernstjeneste Det stilles stort krav til tett samarbeid med rustjenesten før innleggelse. De er innleggende instans, fatter vedtak på HOT 10-3, og det skal være telefonisk kontakt før innleggelse av den gravide samt at de følger til innleggelsen. Kategori 7 Side 13 av 17

14 Utredningsenhet, Borgestad Døgnbehandling Utredning Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Pasientgruppe: personer over 18 år med rus- og avhengighetslidelser Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 1,52/Pleiefaktor 1,19 Felles bemanning på Behandlingsenhet Borgestad og Utredningsenhet Målsetting: gi et individuelt tilpasset behandlings- og hjelpetilbud med utgangspunkt i pasientens problemer, ressurser og ønsker om endring Fokusområder er: Utredning, inklusiv medisinsk vurdering Kartlegging av fysisk og psykisk Funksjonsnivå Nettverk Sosial situasjon Ressurser Interesser Videre mål Den miljøterapeutiske tilnærmingen skal tilrettelegge for et miljø hvor en ivaretar gode relasjoner, og gjør det mulig for pasienten å være åpen om egne problemer, mestring og ønske om endring. Det gjennomføres et strukturert ukeprogram med gruppemøter, daglige gjøremål og fysisk trening. Tema det jobbes med er: - vilje, når individet skal lede seg selv - endring, motivasjon og ambivalens - personlig mestring og visjon - mentale strategier - selvledelse - vurdering av risiko - selvrealisering - endringsprosesser - oppsummering og evaluering Side 14 av 17

15 Det gis tilbud om oppfølging etter utskrivning. Varighet: 6-8 uker Det gis tilbud om innleggelse i til sammen 18 uker, dersom pasienten skal gjennomgå fase 1 og 2. Dersom pasienten kun skal ha et utredningsopphold, er dette på 6-8 uker. Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser Arbeidsgiver/AKAN der dette er aktuelt Annen spesialisthelsetjeneste Døgnbehandling Avgiftingsenhet, Borgestad, Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Menn og kvinner med ulike typer rusmiddelproblemer som ønsker hjelp gjennom abstinensfase etter avsluttet rusinntak. Pasientkategorier: 1. Alkoholmisbruk/avhengighet 2. Medikamentavhengige 3. Misbruk av illegale stoffer 4. LAR-pasienter med opptrapping, endring 5. Gravide rusmiddelbrukere 6. Innleggelser etter HOT 10-2 Pasienter innlagt etter HOT 10-2 har 2 tilrettelagte plasser med styrket bemanning. Disse er en del av avgiftningsenheten. Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Total bemanningsfaktor 2,62/Pleiefaktor 2,09 Målsetting: Behandle den enkelte pasient på en best mulig måte - psykisk og fysisk- gjennom avgiftningsfasen. Skal ikke rusrelaterte komplikasjoner behandles? Motivere og være med å tydeliggjøre pasientens problemer, ressurser og motivasjon. Være støttende overfor pårørende og bistå i samarbeid med andre instanser. Mange pasienter har samtidig psykiske lidelser, som også blir fortløpende behandlet og vurdert. Behandler - som er lege - har det behandlingsmessige hovedansvaret. Enheten har samhandlingskonsulent som ivaretar samarbeid med NAV, kommunenes rusteam, annen Side 15 av 17

16 spesialisthelsetjeneste og fastleger. Under oppholdet i avgiftningsposten kan pasienten bli internhenvist til andre enheter i Borgestadklinikken. Vurderingsteam vurderer behovet og eventuelt sørger for at de blir satt opp på venteliste til annen relevant behandling. 1 4 uker Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser. Samarbeidsfunksjoner med sosialtjenesten (ruskonsulent), fastlege, LAR-konsulent, annen spesialisttjeneste og liknende ut fra sin funksjon. Døgnbehandling Avgiftingsenhet, Borgestad Tvang HOT 10-2 Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Pasienter innlagt etter HOT Total bemanningsfaktor per pasient Total bemanningsfaktor 2,62/Pleiefaktor 2,09. Samme bemanning som avgiftningsenheten Borgestad. Målsetting: Hjelpe den enkelte pasient på en best mulig måte - psykisk og fysisk - gjennom avgiftningsfasen Motivere og være med å tydeliggjøre pasientens problemer, ressurser og motivasjon Være støttende overfor pårørende og bistå i samarbeid med andre instanser Mange pasienter har samtidig psykiske lidelser, som også blir fortløpende behandlet og vurdert. Behandler - som er lege - har det behandlingsmessige hovedansvaret. Sosialkonsulenten utfører også flere av de helse-byråkratiske oppgavene i tillegg til de ordinære sosialfaglige oppgavene. Etter vedtak Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser. Samarbeidsfunksjoner med sosialtjenesten (ruskonsulent), fastlege, LAR-konsulent, annen spesialisttjeneste med fleret fra sin funksjon. Side 16 av 17

17 Døgnbehandling Avgiftingsenheten, Bragernes Kortfattet beskrivelse av pasientgruppen(e) Total bemanningsfaktor per pasient per døgn Menn og kvinner med ulike typer rusmiddelproblemer som ønsker hjelp til å avslutte rusinntak og hjelp gjennom abstinensfasen. Primært alkohol- og medikamentavhengige. Total bemanningsfaktor 2,04/Pleiefaktor 1,65. Målsetting: Behandle den enkelte pasient på en best mulig måte - psykisk og fysisk -gjennom avgiftningsfasen Motivere og være med å tydeliggjøre pasientens problemer, ressurser og motivasjon Være støttende overfor pårørende og bistå i samarbeid med andre instanser Kartlegging av situasjonen for pasienters barn Adskilte enheter for menn og kvinner 1 4 uker Samarbeidspartnere Vi samarbeider aktivt med henvisende instans og andre hjelpeinstanser. Samarbeidsfunksjoner med sosialtjenesten (ruskonsulent), fastlege, LAR-konsulent, annen spesialisttjeneste og liknende ut fra sin funksjon.../..-. Helse Sør-Øst RHF Hamar../..-. Steinar Marthinsen. Ellen Sofie Øvrum direktør visadm. direktør Borgestadklinikken Blå Kors SA Side 17 av 17

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Trasoppklinikken Fagområde: TSB Delytelse Antall plasser/ Antall

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Incognito klinikk Fagområde: TSB Delytelse Antall plasser Antall

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2015 31.12.2015 Bestilling Kapasitet: Helse Sør-Øst RHF skal disponere 10 plasser (3 650

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Polikinikk_folder.indd 1 19.12.2016 09.23 VÅRT BEHANDLINGS-

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret:

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet Skjermet enhet Enhet for gravide rusmiddelsmisbrukere Tilbakeholdes etter 6-2a i LOST 7 plasser; 4 plasser til Helse SørS 3 plasser til andre regioner Ragnhild Myrholt 30.05.07 MÅL..hindre eller begrense

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom og Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1). skal

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Malmø 05.11.09 Egil Nordlie Overlege, ass.klinikksjef Borgestadklinikken, Skien, Norge Tilleggsparagraf

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter

Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter VIRKSOMHETSIDE LADE BEHANDLINGS- SENTER BIDRAR TIL AT RUSPROBLEMER KAN MESTRES Lade Behandlingssenter Eid

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Furukollen Psykiatriske Senter AS Fagområde: PHV,

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Med barnet i mente. Avdeling for TSB, Enhet for gravide og Enhet for familie. v/ Heidi Staksrud, psykolog og Inger Bjørlien, teamkoordinator.

Med barnet i mente. Avdeling for TSB, Enhet for gravide og Enhet for familie. v/ Heidi Staksrud, psykolog og Inger Bjørlien, teamkoordinator. Med barnet i mente Avdeling for TSB, Enhet for gravide og Enhet for familie. v/ Heidi Staksrud, psykolog og Inger Bjørlien, teamkoordinator. Våre enheter Enhet for gravide Enhet for familie -Familiehuset

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst AS avd. Blå Kors Senter. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst AS avd. Blå Kors Senter. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst AS avd. Blå Kors Senter og Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelmisbrukere

Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelmisbrukere Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelmisbrukere - om 6.2a tilbud Ingjerd Meen Lorvik Klinikksjef / psykologspesialist MILJØTERAPEUTFUNKSJONER: TILBYR ULIKE AKTIVITETER UTENFOR BORGESTADKLINIKKEN: - TURER

Detaljer

til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF

til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom A-senteret og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Tvang innen TSB. «Hvordan ivaretar TSB tvang overfor mennesker med rusmiddelavhengighet før, under og etter innleggelse»?

Tvang innen TSB. «Hvordan ivaretar TSB tvang overfor mennesker med rusmiddelavhengighet før, under og etter innleggelse»? Tvang innen TSB «Hvordan ivaretar TSB tvang overfor mennesker med rusmiddelavhengighet før, under og etter innleggelse»? Tema Før innleggelse Under innleggelse avrusning Under innleggelse døgnbehandling

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND Når ble forsterket helsestasjon etablert? 1993 et prosjekt Bjørg Hjerkinn - lege Sosionom, Jordmor og helsesøster Organisering Kommunalt tilbud Oppvekstsektor Familiens

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige fra ideelle organisasjoner 2014

KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige fra ideelle organisasjoner 2014 VEDLEGG 3 KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige fra ideelle organisasjoner 2014 Side 1 av 10 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1 Hovedprinsipp for behandlingen...

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN. Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold

OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN. Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold Hvem er disse kvinnene? Melding om graviditet og rus/mulig graviditet og rus? Kvinnene Mangfoldige. Ukjente og

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen HVEM - HVA - HVORdan Familieavdelingen Hvem kan ha nytte av Familieavdelingens tilbud? Pasientene ved Familieavdelingen står overfor varierte utfordringer i livet og opplever ulik grad av psykisk belastning.

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv MIDT I OSLO i et ærverdig hus med lav terskel holder vi til VÅR DRØM er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm! Jeg

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015 Begjæring om tvangsinnleggelse til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylke) (Adresse) Sak (nr): (kommune) v/ NAV/ helse/sosialtjeneste Offentlig part:

Detaljer

Rusens rolle og veien inn i rusbehandling. Ann Helen Midtlid

Rusens rolle og veien inn i rusbehandling. Ann Helen Midtlid Rusens rolle og veien inn i rusbehandling Ann Helen Midtlid Hva vil jeg komme inn på? Hvordan påvirker rusen de rundt Hvordan søke rusbehandling Rettighetsvurdering Hva bør en god henvising inneholde Ann

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Slemdal. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Slemdal. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Slemdal og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden: 01.01.2015 31.12.2015 Pasientinntak fra 02.01.2015 Samlet kontraktsum: Godtgjørelse:

Detaljer

Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter.

Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter. Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter. Overlege Rune T. Strøm ARA 12.oktober 2006 16.10.2006 Rune Strøm ARA 1 Prioriteringsforskriften Bygger på Lønning II-utvalgets inndeling av helsetjenester

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

TRASOPPKLINIKKEN. - for et bedre liv

TRASOPPKLINIKKEN. - for et bedre liv TRASOPPKLINIKKEN - for et bedre liv Behandling til alkohol- og medikamentavhengige, blandingsmisbrukere og familiemedlemmer/ pårørende. Poliklinikk Dagbehandling Avgiftning Døgnbehandling Behandlingstilbud

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter. Kalfaret Behandlingssenter 1

Kalfaret Behandlingssenter. Kalfaret Behandlingssenter 1 Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Kalfaret Behandlingssenter i hjertet av byen Et behandlingstilbud for unge mennesker som sliter med rusog avhengighetsproblemer. Institusjonen ligger

Detaljer

FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING

FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING Lade Behandlingssenter Blå Kors: Tverrfaglig spesialisert

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge

14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge 14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge 14.2.1 Innledning Som ledd i arbeidet med en nasjonal retningslinje for avrusning fra ulike rusmidler og vanedannende legemidler ble det i 2011 2012 foretatt

Detaljer

Attestasjonsskjema rus- og avhengighetsmedisin Obligatorisk vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning

Attestasjonsskjema rus- og avhengighetsmedisin Obligatorisk vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning Obligatorisk fra 1.12 2016 Attestasjonsskjema rus- og avhengighetsmedisin Obligatorisk vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning Skjemaet er en loggbok for hele utdanningen. Det skal attesteres på ett

Detaljer

AFR Seksjon Tertnes. En del av Avdeling for Rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen. Presentasjon Helse Sør-Øst, Elverum

AFR Seksjon Tertnes. En del av Avdeling for Rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen. Presentasjon Helse Sør-Øst, Elverum AFR Seksjon Tertnes En del av Avdeling for Rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen Presentasjon Helse Sør-Øst, Elverum 27.09.17 Ass. seksjonsleder/teamleder Tor Havnevik Koordineringsansvarlig

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Forståelse av akuttbegrepet Fra opptrappingsplan: Alle rusmiddelavhengige skal møtes med et utgangspunkt

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

Mål og metoder. Seksjon for utredning og behandling.

Mål og metoder. Seksjon for utredning og behandling. Skjema Avdeling for rusbehandling Mål og metoder. Seksjon for utredning og behandling. Endring siden forrige versjon Nytt. MÅL OG METODER VED SEKSJON FOR UTREDNING OG BEHANDLING TSB Dokumentet inneholder

Detaljer

8 Vedlegg 8 - TIGRIS 1

8 Vedlegg 8 - TIGRIS 1 8 Vedlegg 8 - TIGRIS 1 Innhold Screeningsverktøy TWEAK med tilleggsspørsmål... 3 Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere Rundskriv I-46/95 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet...

Detaljer

PRISSKJEMA OG OVERSIKT OVER BEMANNING. for anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

PRISSKJEMA OG OVERSIKT OVER BEMANNING. for anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Vedlegg 2.a Prisskjema PRISSKJEMA OG OVERSIKT OVER BEMANNING for anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige INNHOLDSFORTEGNELSE PRISSKJEMA...3 LEVERANDØR:...4 INNLEDNING...5

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere. I-46/95

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere. I-46/95 Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere. I-46/95 Rundskriv I-46/95 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet Til: Landets fylkesmenn Landets fylkeskommuner Landets kommuner

Detaljer

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam)

Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Tilnærming til ungdom- erfaring fra ARA poliklinikk (Psykiatrisk ungdomsteam) Klinisk sosionom Anne Marie Willesen Spesialsykepleier Karen Reinholtsen Øidne PUT (Psykiatrisk Ungdomsteam) Etablert i midten

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID. Quality

ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID. Quality ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID ACT N-DPS ACT i Mosseregionen: partnerskap mellom kommunene i regionen og Sykehuset Østfold, økonomien fordeles 50/50. Sykehuset Østfold har drift og arbeidsgiveransvar

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Rus og psykiatri 16.09.07 Unni Aker Klinikk rus og avhengighet, AUS koordineringsenheten 1 Si noe

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG KOMMUNENE I MIDT-NORGE

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG KOMMUNENE I MIDT-NORGE SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG KOMMUNENE I MIDT-NORGE Opprettet 01.01.07 Videreført 01.01.10 Evalueres før utgangen av 2012 SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM RUSBEHANDLING MIDT- NORGE

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Pårørendeseminar Stjørdal 13.03.14 med Blåkorsfarerne Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås 15.00: Undervurder aldri ein lykkeleg

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse?

Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Tiltakskjeden i endring hva forventer vi av Rusreformen og hvilke utfordringer skal den løse? Mari Trommald, avdelingsdirektør, Sosial- og helsedirektoratet Problemomfang rusmiddelmisbrukeres helsetilstand

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer