OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE"

Transkript

1 OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETSPLAN HØST 2011 Det vesentlige ved lykken Er ikke rikdom og nytelse, Men aktivitet Den frie utfoldelsen av evner, Samt vennskap med gode mennesker Aristoteles

2 Aktivitetsplan høst 2011 Vi går høsten i møte med ny giv inn i et nytt helseforetak, Helse Møre og Romsdal. Vi tror at dette gir oss ansatte mulighet til å benytte mer av hverandres ressurser på tvers av sykehusene, og til å ha mer fokus på kvalitet i tjenestetilbudet. De to lærings- og mestringssentrene i fylket vil få mulighet til tettere samarbeid, til beste for satsingen på pasient og pårørendeopplæring, som en av helseforetakets fire hovedoppgaver. Samhandling er i fokus som aldri før med Samhandlingsreformens oppstart i januar I følge Samhandlingsreformen, er lærings- og mestringstilbud noe som skal satses på ute i kommunene i fremtiden. Lærings- og mestringssenteret har derfor samarbeidet tett med Nordmørskommunene ift å styrke ansatte i helsepedagogikk. Resultatet av dette er at mange ulike tiltak er satt i gang for pasienter og pårørende ute i kommunene, som forebygging av fallulykker, gruppe for pårørende til demente og forebygging av beinskjørhet m.m. I høst vil denne satsingen gå mot ledere i Kr.sund- og Smøla kommune og ledere ved sykehus. Vi skal arrangere et seminar med fokus på samhandling, opplæring og brukermedvirkning. Barn og ungdom som pårørende har vært og er en satsing helseforetaket har arbeidet med siden høsten 2008, med prosjektleder Marita Melbye i spissen. Mye er skjedd som følge av dette; barneansvarlige er opprettet på alle aktuelle avdelinger, utsmykking av rom tilpasset barn/ungdom, innkjøp av leker og nye retningslinjer i EQS som skal kvalitetssikre at barn og ungdom blir fulgt opp m.m. Videre vil det bli satset på tettere samarbeid med kommunene, og høsten 2011 vil det bli arrangert Samhandlingsseminar i Molde og med fokus på barn og ungdom som pårørende. Å være ung i dag er en utfordring i seg selv med krav og forventninger fra venner, foreldre og samfunnet for øvrig. Barn og ungdom som har ulike kroniske sykdommer har en ekstra belastning, og som igjen utfordrer foreldrerollen. Det er derfor flott at Avdeling for barn og unge starter opp med flere nye opplæringstilbud for foreldre som har barn med ulike utfordringer, som eksem, diabetes og matvareallergi. Høstens store satsing er Starthelp, et gruppebasert læringstilbud for foreldre /foresatte som nylig har fått barn som har nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, og som vil trenge tett oppfølging fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Dette er et lokalt tilbud etter en nasjonal satsing, og utviklet i tett samarbeid mellom kommuner og brukerorganisasjoner, med Barnehabiliteringstjenesten og Lærings- og mestringssenteret i spissen. Det viktigste med all opplæring er at vi møter pasienten der pasienten er. Vi fortsetter derfor det gode samarbeidet vi har med brukerrepresentanter og brukerorganisasjoner. I høst skal vi bl.a. samarbeide med Blindeforbundet, og i fellesskap arbeide for at blinde og svaksynte skal få det rehabiliteringstilbudet som de har krav på. Til slutt vil vi påpeke at Lærings- og mestringssenteret arbeider videre med at pasient- og pårørendeopplæring blir en naturlig del i et pasientforløp, enten i helseforetaket eller i kommunen der den enkelte bor. God høst og vinter i samhandlingens ånd! Lærings- og mestringssenteret v/toril Kvisvik

3 Aktivitetsplan høst 2011 Opplæring av pasienter og pårørende I hver klinisk avdeling er det etablert en opplæringskoordinator som skal ivareta pasient- og pårørendeopplæring. Det er de kliniske avdelingene som har ansvar for opplæring av pasienter og pårørende. Lærings- og mestringssenteret skal bistå avdelingene med å planlegge og gjennomføre tiltak. Sammen med opplæringskoordinator skal de samarbeide om å implementere opplæring som en del av tilbudet i helseforetaket. Mye opplæring skjer utenom Lærings- og mestringssenteret, og da er det den enkelte avdeling som går ut med informasjon om dette. Henvisning For å delta på de fleste kurs må pasienten ha henvisning fra lege. Dette vil det bli opplyst om i kursbrosjyrene. Egenandel kr. 307,00 pr. pasient. For de som har frikort er kursene gratis. Foreldre kan søke NAV om opplæringspenger for å få dekt tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter. Lunsj kommer i tillegg. Vennligst gi oss beskjed dersom det er behov for spesiell tilrettelegging.

4 Aktivitetsplan høst 2011 Hva er et lærings- og mestringssenter? En tilgjengelig møteplass mellom fagpersonell og brukere Et lærested for brukere med kronisk sykdom/funksjonshemming hvor de kan tilegne seg kunnskaper for å mestre hverdagen Et lærested for helsepersonell for å øke deres bevissthet og evne til å formidle kunnskap om sykdom, funksjon og helse Informasjon er ikke det som er sagt, men det som pasient og pårørende har FORSTÅTT Det gis læringstilbud til grupper av brukere (pasienter, pårørende og venner). Avhengig av tema settes gruppene sammen av brukere av samme diagnose eller på tvers av diagnosegrupper. Alle tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid mellom fagfolk og brukerrepresentanter.

5 Aktivitetsplan høst 2011 Starthjelp Barnehabiliteringstjenesten skal i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret arrangere Starthjelp, som er et nytt læringstilbud og en nasjonal satsing av Nasjonalt Kompetansesenter for Læring- og mestring (NKLMS). Det skjer i samarbeid med to brukerorganisasjoner og to kommuner på Nordmøre. et Starthjelp er et gruppebasert læringstilbud for foreldre/foresatte som nylig har fått barn som har nedsatt funksjonsevne eller en kronisk sykdom og som vil trenge tett oppfølging fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Målsettingen med kurset er å styrke foreldrenes kunnskap og forståelse om deres nye situasjon, og opplevelse av mestring i egen hverdag. et skal foregå i på dagtid. Oppstartsdato er 30.august. Kontakt Linn Stokke Maude på Lærings- og mestringssenteret for nærmere informasjon og påmelding. Tlf / Fyrtårn Lærings- og mestringssenteret skal også i høst tilby gruppemøter for foreldre som har barn med en eller annen form for funksjonsnedsettelse eller sykdom, der målet er å styrke familiens mestring. Denne satsingen har navnet Fyrtårn og er et samarbeid med Avdeling for barn og unge og erfarne brukere. Gruppemøtene vil i høst foregå i. Kontakt Oddny Elshaug på barnehabiliteringstjenesten ved sykehus for nærmere informasjon og påmelding. Oddny Elshaug: ,

6 Aktivitetsplan høst 2011 Autismespektervansker Autismeteamet i Avdeling for barn og unge samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og Autismeforeningen om pasientopplæring i gruppe for foreldre/ pårørende til nydiagnostiserte barn og unge med autismespektervansker/ asperger syndrom. Det skal også tilbys pasientopplæring i gruppe for barn og unge med nydiagnostiserte autismespektervansker/asperger syndrom. Kontakt Elin Fladseth tlf for nærmere informasjon. Artrosekurs Døgnenhet for ortopedi ved sykehus tilbyr gruppebasert pasientopplæring for personer med artrose i hofte og kneledd. Det skjer i samarbeid med enhet for rehabilitering, Revmatikerforbund og Læringsog mestringssenteret. Målsettingen med kurset er å gi personer med artrose et tilbud om å bedre egenomsorgen av sykdommen. Høsten 2011 vil det arrangeres kurs 9.sept. og 4.nov. Kontakt Linn Stokke Maude på Lærings- og mestringssenteret for ytterligere opplysninger. Tlf /

7 Aktivitetsplan høst 2011 TA TAK En kursrekke for voksne pårørende (over 18 år) til mennesker som sliter med sin psykiske helse og/eller rusmiddelmisbruk. et har fokus på bl.a. diagnose og behandling, holdninger, mestringsstrategier, kommunale tilbud, sosiale tjenester og barn som pårørende. Oppstart 14. sept. kl og følgende datoer med samme tidspunkt; 21. sept., 28.sept., 19. okt., 26.okt. og 2.nov. Sted: Auditoriet, sykehus. Interesserte bes ta kontakt med: Tlf: mobil: Påmeldingsfrist 7.sept Sorggrupper Sorggrupper er et tilbud for barn, ungdom og voksne som har mistet en av sine nære pårørende. Uansett hvor lenge siden tapet har skjedd kan en ha utbytte av å være med i en sorggruppe. Gjennom sorggruppen kan man dele opplevelser og tanker med andre som vet hva du snakker om. I er dette et samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, kommuner og Kirken. Interesserte bes ta kontakt med Wenche Sørbye, Avd. for barn og unge, tlf eller Toril Kvisvik, Lærings- og mestringssenteret, tlf / I Molde er det sorggrupper for barn i regi av Molde sjukehus, interesserte bes ta kontakt med Håvard Ervik, sjukehusprest, eller Oddrun Nerbø, Avd. for barn og unge, tlf

8 Aktivitetsplan høst 2011 SPORTMIX Sportmix er et aktivitetstilbud for elever i trinn ved Atlanten ungdomskole. Sportmix går ut på å prøve ut ulike aktiviteter, en dag i uken etter skoletid, enten i Idrettshallen eller ute. Det er elever ved Atlanten v.g. skole som er instruktører. Dette er et samarbeid mellom idrettslinjen ved Atlanten vg. skole, kommune og Lærings- og mestringssenteret. Målsetting: mestre fysisk aktivitet og unngå at elevene faller ut av gymtimene. Kontaktperson Atlanten u.skole: Ingeborg Fagerlie Johannesen.

9 Aktivitetsplan høst 2011 Artrose sykehus, auditoriet 9.september og 4. november voksne med artrose i hofte og kne. Linn Stokke Maude Tlf: Autismespektervansker Molde sjukehus 13. og 19. oktober sykehus 12. og 19. september Foreldre til barn og ungdom med Autismespektervansker Foreldre til barn og ungdom med Autismespektervansker Elin Fladseth Tlf Mob Cøliaki sykehus auditoriet 10.november Voksne med cøliaki og foreldre til barn med cøliaki Britt Olufsen Tlf Diabetes type 1 sykehus Peisestua, Barnehab. sykehus auditoriet 13.oktober 26.september Voksne med diabetes type 1 foreldre til barn med diabetes type 1 Åse Kvalvik Tlf Jarlaug Aspen Tlf

10 Diabetes type 2 Molde sjukehus, festsalen sykehus, auditoriet Høst og 22.nov. Pasienter og pårørende Pasienter og pårørende Torunn Kanestrøm Tlf Åse Kvalvik Tlf Eksem-skole Sykehus 20. oktober Foreldre til barn med eksem Jarlaug Aspen Tlf Hjerte sykehus, auditoriet Molde sjukehus, festsalen 24. og 31. okt. Høst 2011 Personer med hjerteinfarkt/ utblokking eller har operert inn stent Britt Andresen Tlf Berit Birkeland Tlf Kols kronisk obstruktiv lungesykdom kommune /treningsgruppe Høst 2011 Personer med Kols i alle aldre Bente Åsbø Tlf / Kumelk-allergi sykehus, 20. auditoriet september Foreldre til barn med kumelkallergi/- intoleranse Jarlaug Aspen Tlf

11 ME Molde sjukehus Festsalen serie Høst 2011 Unge voksne med ME Annette Dalstein Tlf Morbus crohn (MC) og ulcerøs colitt (UC) sykehus, auditoriet for ungdom og voksne 1. november Ungdom og voksne med MC og UC og foreldre til barn med MC og UC Tove Olsen Tlf Nyre sykehus Temakveld Kosthold Oktober 2011 De som går i dialyse Ellen Anne Lien Tlf Sykehus Nyreskole Høst 2011 De som går i dialyse/predialytiske Ellen Anne Lien Tlf Overvekt Molde Oppfølgingsdager 24.august og november 2011 Voksne med overvektsproblematikk Eva Kvendbø Tlf Prostatakreft sykehus, auditoriet Høst 2011 Personer med prostatakreft m/pårør. Toril Kvisvik Tlf:

12 Starthjelp sykehus, auditoriet 30. august, 13. og 27. sept. og 11. november Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse Oddny Elshaug Tlf: Stoffskifte høyskolesenteret for deg med stoffskifteproblematikk 27. og 28. september Voksne med stoffskifteproblematikk Toril Kvisvik Tlf Stomi Molde Sjukehus, Festsalen 21. og 28. sept. Linn Stokke Maude Tlf / Ta Tak sykehus 14. sept., 21. sept. 28. sept., 19. okt., 26.okt., og 2. nov. pårørende psykisk helse/rusmiddel misbruk Toril Kvisvik Tlf: * Det tas forbehold om endringer i planen. * For nærmere informasjon om kursene, eller ved spesielle behov, som f.eks. allergi eller tolketjeneste, ta kontakt med kontaktperson for kurset eller Lærings- og mestringssenteret.

13 Aktivitetsplan - høst 2011 PROGRAMOPPHOLD AURE REHABILITERINGSSENTER 3 ukers opphold : RASKERE TILBAKE : Fortløpende inntak hver 3. uke LIVSSTILS GRUPPE : Fra og fra PARKINSONSKOLE: Start KOLS : Start AURE REHABILITERINGSSENTER TLF

14 Aktivitetsplan høst 2011 OPPLÆRINGSKOORDINATORER I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL Avdelingens opplæringskoordinatorer skal sørge for at informasjon og opplæring tilpasses pasientens behandlingsforløp. Koordinatoren er knyttet til Lærings-og mestringssenteret for å sikre overføring av helsepedagogisk kompetanse. AVDELING NAVN ADR. Nevrologisk avdeling Ragnhild Maalen Bugge ØNH/Øye/Tann- Kjeve Avdeling for barn og unge Kirurgisk avdeling (Kr.sund) Kirurgisk avdeling (Molde) Klinikk for voksenpsykiatri Aure rehabiliteringssenter Enhet for rehabilitering Kr.sund Enhet for rehabilitering Molde Medisinsk avdeling (Kr.sund/Molde) May Kristin Meisingset Geir Longvastøl Berit Kristoffersen Åslaug Asperheim Aud Sissel Suoranta Oddveig Olsbakk Elin Bjelke Kalgraff Kristin Høgetveit Britt Andresen

15 ANSATTE VED LÆRINGS-OG MESTRINGSSENTERET Toril Kvisvik Linn Stokke Maude Toril Espe Aukan konsulent fagkonsulent sekretær tlf tlf tlf mobil mobil Kontaktadresse: Helse Nordmøre og Romsdal HF Herman Døhlens v 1, har kontorsted ved sykehus. kontordag onsdager ved Info*senteret, Molde sjukehus.

16

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 HF Vådanveien 39, 7024 Trondheim TILBUD OG KURS TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 i samarbeid med Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Avdeling for Ervervet hjerneskade tilbyr opplæring til

Detaljer

Livstilendring, læring og mestring

Livstilendring, læring og mestring FRISKLIV OVERHALLA Livstilendring, læring og mestring Overhalla frisklivssentral 2013-14 OVERHALLA HELSE OG OMSORG Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1.0 Bakgrunn... 2 1.1 Mål... 2 1.2 Prosjekt

Detaljer

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 HELSE NORD-TRØNDELAG Lærings og mestringssenteret Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med representanter

Detaljer

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle Sunnaas sykehus HF Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle 05.01.2011 Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere INNHOLD Om visjonen... 3 Bakgrunn... 4 1. Fagmiljø... 6 2. Forskning... 8 3. Rettigheter... 10 4. Tilgjengelighet... 12 5. Overganger... 14 6. Miljø... 16

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 [4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 utsi a utsi a Innhold [4-05] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Kurskatalog 2015 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Brukerkurs 7 I grupper eller

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer