Utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud for mennesker med KOLS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud for mennesker med KOLS"

Transkript

1 Utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud for mennesker med KOLS Samhandlingsprosjekt mellom Orkdal kommune, Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF Aktiv deltakelse og mestring gjennom hele pasientforløpet Trondheim, 20. mai 2014 Astrid Birkelund, Bente Sandvik og Borghild Kr. Lomundal Orkdal kommune

2 Disposisjon Bakgrunn Overordnede føringer KOLS Mål og faser Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt Forslag til oppgavefordeling Forslag til samhandlingsmodell Oppsummering Orkdal kommune

3 Lærings- og mestringstilbud Tiltak som legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, tilegner seg kunnskap og ferdigheter som kan bidra til styrket mestring og bedret livskvalitet. Sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter er en forutsetning for lærings- og mestringsaktivitet. Orkdal kommune

4 Sentrale føringer Utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud er godt fundamentert: - Økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid - Avtalte behandlingsforløp i hab/rehab mellom forvaltningsnivå - BEON-prinsippet - Økt brukerinnflytelse - Støtte til mestring ved langvarige helseutfordringer (Nasjonal helse- og omsorgsplan , Folkehelsemeldingen, Kvalitetsmeldingen, NCD-Strategi (HOD)) - Lærings- og mestringstilbud i tjenesteavtale 2 og 10 (Samarbeidsavtaler mellom helsetjenestens forvaltningsnivåene) Orkdal kommune

5 Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) Omfang og utbredelse Vitenskapelig dokumentasjon Opplæring og trening har positiv effekt (Lacasse et al 2006, Effing et al 2007) Effekten forsvinner 6 12 måneder etter opplæringstiltakets slutt (Ries et al 1995, Bestall et al 2003, Lacasse et al 2006) Jevn vedlikeholdstrening gir bedre langtidseffekt vs. Ingen trening (Heppner et al 2006) Hvordan etablere lærings- og mestringstilbud i sømløse pasientforløp? Orkdal kommune

6 Mål Hovedmål Støtte utviklingen av kommunale lærings- og mestringstilbud for mennesker med KOLS Delmål Kartlegge eksisterende lærings- og mestringstilbud Undersøke behov for kompetanse avklare forhold rundt spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt Utarbeide forslag til oppgavefordeling og modell for samhandling mellom og innen forvaltningsnivå Orkdal kommune

7 Kartleggingsfase Prosjektfaser Kartlegge eksisterende opplærings- og treningstilbud ved St. Olavs Hospital, i Trondheim og Orkdal kommune, LHL og NAAF Kartlegge kommunenes behov for kompetanse innen arbeidsmetodikken ved lærings- og mestringstilbud og spesifikt innen diagnosen KOLS Gjennomføringsfase Gjennomføre kompetansehevende tiltak ivaretakelse av veiledningsplikt Kommunene utvikler og gjennomfører lærings- og mestringskurs til mennesker med KOLS Avklaringsfase Forslag på oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene Tydeliggjøre lærings- og mestringstilbudets plass i et helhetlig pasientforløp Forslag til samhandlingsmodell Orkdal kommune

8 Overføring av kompetanse anvendelse av veiledningsplikten Behov for kompetansehevende tiltak/anvendelse av veiledningsplikt Overføringsverdi Kommunene og St. Olavs Hospital foretar en felles evaluering Kommunene definerer sitt behov. St. Olavs klargjør sin kompetanse St. Olavs Hospital sammenstiller innspill og lager forslag til program Kommune og brukerrepresentant gis mulighet til å komme med innspill til foreslåtte program. Gjennomføring av kompetansehevende tiltak

9 Forslag til oppgavefordeling Kommune Spesialisthelsetjeneste Behov for kompetanse knyttet til muligheter og begrensninger i nærmiljø? Behov for langvarig og koordinert oppfølging? Behov for spesialisert kompetanse? Behov for kompleksitet? Behov for tverrsektoriell samhandling? Brukers mål om best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet Behov for intensitet?

10 Forventet pasientforløp Allmenn forebygging Kommunal oppfølging Behandling og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Oppfølging i spesialisthelsetjenesten Oppfølging i kommunen Oppfølging i frivillige lag og organisasjoner

11 Allmenn forebygging Aktivitet Gruppebasert og individuell hjelp til røykeslutt Trening på tvers av diagnose Tjenestested Frisklivssentral eller tilsvarende Forebygging av start av snus og røyk i skolen Ansvarlig enhet avhenger av kommunal organisering

12 Kommunal oppfølging Aktivitet Lavterskel lærings- og mestringstilbud med fokus på sykdomsforståelse, fysisk aktivitet, livsstilendringer (røykeslutt), motivasjon, kontakt med selvhjelpsgrupper, kjennskap til tilbud i frivillige lag og organisasjoner Tjenestested Frisklivssentral eller tilsvarende tilbud Støtte til egenmestring gjennom aktiv deltakelse Hjemmetjeneste hvis aktuelt Fysisk aktivitet og trening, individuelt og i gruppe. Tilrettelegging i hjemmet ved behov Individuell behandling og gruppebasert trening Fysio- og ergoterapitjeneste Fysikalske institutt

13 Behandling og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Aktivitet Sekretmobilisering, hoste- og anfallsmestring, pusteøvelser, tilpasning av medisinskteknisk utstyr Tidlig intervensjon under forverring for å unngå funksjonstap Energiøkonomisering Vurdering og veiledning i forhold til kosthold og ernæring Tjenestested Avdeling Fysioterapi Avdeling Ergoterapi Avdeling Klinisk ernæringsfysiolog

14 Oppfølging i spesialisthelsetjenesten Aktivitet Tverrfaglig diagnosespesifikk informasjon i gruppe. Veiledning og praktisk trening Testing av utholdenhet og styrke Kom-i-gang-grupper raskt etter utskriving og poliklinisk treningstilbud ved komorbiditet, ved ustabil, alvorlig KOLS, til oksygenbrukere og pasienter som krever akuttberedskap ved fysisk aktivitet Poliklinisk individuell behandling ved alvorlig KOLS: sekretmobilisering, hoste- og anfallsmestring, pusteøvelser og tilpasning av medisinskteknisk utstyr Heldøgns lungerehabilitering ved komplisert KOLS og ustabilt sykdomsforløp utredning, behandling og rehabilitering Tjenestested Lærings- og mestringssenteret Avdeling Fysioterapi Fosen DMS Røros Rehabilitering Glittreklinikken Granheim Lungesykehus

15 Oppfølging i kommunen Aktivitet Gruppebasert lærings- og mestringstilbud, med fokus på å mestre hverdagen med KOLS Treningsgruppe på tvers av diagnose Hjelp til røykeslutt Formidle mulige eksisterende aktivitetstilbud Gruppebasert trening tilpasset personer med KOLS Vurdering og tilrettelegging der pasienten har begrensninger ift arbeids- eller hjemmesituasjon. Mobilisering og trening i hjemmet Tjenestested Frisklivssentral eller tilsvarende tilbud Fysikalske institutt Fysioterapitjenesten Fysio- og ergoterapitjenesten

16 Oppfølging i frivillige lag og organisasjoner Aktivitet Selvhjelpsgrupper Fysisk aktivitet og trening i likemannsgrupper Andre aktivitetstilbud Tjenestested Frivillige lag og organisasjoner

17 Kommune St. Olavs Hospital Helse- og velferdskontor Kommunal tjeneste Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin (LA) Pasienten/brukeren 3 Friskliv/ læring og mestring eller tilsvarende tiltak LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner 4 Fastlege Fysikalske institutt Frivillige lag og organisasjoner 6 Fosen DMS Røros Rehabilitering Glittreklinikken Granheim Lungesykehus 1 Behov for to eller flere tjenester 2 Behov for èn kommunal tjeneste 3 Behov for medisinsk avklaring, behandling, rehabilitering 4 Behov for videre utredning 5 Oversikt over relevante lærings- og mestringstilbud 6 Brukerrepresentasjon i lærings- og mestringstilbud og samarbeid om aktivitetstilbud

18 Oppsummering/konklusjon Klar oppgavefordeling og etablerte samhandlingslinjer innen og på tvers av forvaltningsnivå, bidrar til at bruker får tilpasset opplæring og trening ut fra eget behov, når hun trenger det Veiledningsplikt: gjensidig samarbeid er vesentlig for å målrette form og innhold Vektlegging av brukerperspektivet, brukerkunnskap og helsefaglig og pedagogisk kompetanse er essensielt i utvikling av lærings- og mestringstilbud Samhandlingslinjer: kommuner må få egne erfaringer i å drive LMS-kurs for gjensidig kunnskaps- og kompetanseutveksling Orkdal kommune

19 TAKK FOR OSS God helse er ikke nødvendigvis fravær av sykdom. Det er bra å bli helt fri for en sykdom eller rette opp en skade når det er mulig, men det er også bra å mestre livet godt, og føle at du har god helse, også når du har noen diagnoser, må leve med skader, eller opplever alderdommens svekkelser og bruker noen medikamenter. Derfor mener jeg at definisjonen på god helse er lik det å mestre. Helseminister Bent Høie Sykehustalen 7. januar 2014 Orkdal kommune

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring- og mestring side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER... 4 4. PROSESS...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING STRATEGISKE FORUTSETNINGER... 3 1.2 Strategiens hensikt 3 1.3 Grunnlag 4 1.4 Nye behov og forventninger

Detaljer

Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter. Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter

Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter. Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter Innhold 1.0 Bakgrunn 2.0 Sammendrag 3.0 Hovedmål 3.1 Delmål 3.2 Kvalitetsmål 3.3

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013 Utviklingen på rehabiliteringsfeltet etter samhandlingen og videre framover, med fokus på ansvarsfordeling og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Til Helse og- omsorgsdepartementet Teatergata 9 0030 Oslo Dato: 2013-01-14 Arkiv: 21 Journal: 07/13 Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene)

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand

Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand HELSE OG SOSIAL Helsefremming og innovasjon Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand «Var deprimert tidligere og oppgitt over situasjonen. Alt er bedre!

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Høringsforslag juni 2014 Nettbasert veileder: Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Delrapport helsefremmende og forebyggende tjenester Samhandlingsprosjekt Nedre Romerike og Rømskog

Delrapport helsefremmende og forebyggende tjenester Samhandlingsprosjekt Nedre Romerike og Rømskog 2012 Delrapport helsefremmende og forebyggende tjenester Samhandlingsprosjekt Nedre Romerike og Rømskog 04.12.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Sammendrag... 4 2. Samhandlingsprosjektet

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Veileder for kommunale frisklivssentraler Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-xxxx 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. måned/år,

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE 0 KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Sist revidert: 31.10.2014 INNHOLD 1.0 Sammendrag 3 2.0 Bakgrunn og mandat 4 2.1 Kreftforekomst og utviklingstrekk 4 3.0 Forebyggende kreftarbeid 5 3.1 Tobakksbruk

Detaljer

STANDARDISERT PASIENTFORLØP

STANDARDISERT PASIENTFORLØP STANDARDISERT PASIENTFORLØP Sykehusbehandling til pasienter med KOLS i Helse Nord- Trøndelag Forløpsansvarlig P.A. Oppegaard Prosessveiledere Mariann Håpnes, Monika Aasbjørg DAGENS AGENDA Pasient og pårørende

Detaljer

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04.

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04. Drangedal kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00164 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Dato: 29.05.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00159 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter

Detaljer