ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i K-sak /14, datert xx.06.14

2 kommune - Årsmelding POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene Ellingsen, Lars Atle Larsen, Kristin Margrete Byrknes, Jenny Norunn Nordal, Johnny L. Langvatn, Reidar A. Byrknes, Jon Ivar Steine Høgre (5): Arve Harald Mjømen (varaordførar), Åshild Daae Eide, Anne-Mette Dahl Andreassen, Øyvind Bøe, Stein- Inge Larsen Venstre (3): Rune Østerbø, Dagfinn Midtun, Bjarte Underthun Kristeleg Folkeparti (2): Trude Brosvik, Kjell Oddvar Stendal Arbeidarpartiet (2): Gerd Ingunn Ynnesdal, Odd Harald Eide Framstegspartiet (1): Finn Johansen Formannskap Hallvard H. Oppedal (Sp), Helga Irene Ellingsen (Sp), Arve H. Mjømen (H), Odd Harald Eide (AP), Dagfinn Midtun (V) Hovudutval Plan og utvikling: Anne-Mette Dahl Andreassen (H, leiar), Jenny Norunn Nordal, (Sp, nestleiar), Stein-Inge Larsen (H), Bjarte Underthun (V), Trude Brosvik (Krf) Omsorg: Lars Atle Larsen (Sp, leiar), Astrid Uthaug (H, nestleiar), Johnny L. Langvatn (Sp), Vivian Våge (V), Merethe Ånneland Misje (Ap) Oppvekst: Kristin M. Byrknes (Sp, leiar), Øyvind Bøe (H, nestleiar), Reidar Andreas Byrknes (Sp), Gerd Ingunn Ynnesdal (Ap), Margrethe Thune Trædal (V) ADMINISTRATIV ORGANISERING 2

3 kommune - Årsmelding TILBAKEBLIKK PÅ SLIK RÅDMANNEN SER DET Økonomisk sett har vore eit akseptabelt år, med eit rekneskapsmessig overskot på kr 3,6 mill. Dette ligg under KS si tilrådde 3 % driftsmargin, men har vore i tråd med politisk prioritering i kommune. Netto driftsresultat justert for ekstraordinære inntekter (dvs vanleg inntekt vanleg utgift) er negativt. Det betyr at driftsutgiftene er for høge. Det gjer kommunen sårbar for naturlege variasjonar på inntektssida som fylgje av m.a. endring i folketal og endra skatteinngang. I budsjett 2014 er det difor sett større fokus på å korrigere den økonomiske kursen. Av ulike satsingsområder i vil eg peike særleg på planarbeid som eit av hovudområda. Kommunen brukte gjennom året mykje ressursar på å rullere kommunen sin samfunns- og arealdel, der hovudfokus vert lagt på bygdeutvikling i dei 4 grendene våre. Samfunnsdelen var på høyring hausten, og vart vedteke i kommunestyret i januar I samfunnsdelen har vi 3 overordna fokusområder; BUSETNAD / KOMMUNALE TENESTER Mål: Auke innbyggjartalet til minimum Behalde 4 livskraftige bygdesenter med levande grender rundt. Sikre innbyggjarane gode tilbod. Skape møteplassar. Trygge og framtidsretta bustadområde. INFRASTRUKTUR/NÆRINGSLIV Mål: Fleire lønsomme og varierte arbeidsplassar. Kommunen skal vere eit felles bu- og arbeidsområde. Minske avstandsulemper BARN OG UNGE/KULTUR Mål: God kvalitet på tenester til barn og unge. Trygge og gode oppvekstvilkår. Skape felles identitet. kommune er, trass svak folketalsutvikling, ein ekspansiv kommune. God samfunnsutvikling handlar om å sjå dei store linjene heile vegen - gjennom overordna målsetjingar i samfunnsplanen gjennom handlingsdel/økonomiplan, årsbudsjett, og inn i den enkelte sak som vert behandla i kommunestyret. Det kan til tider vere krevjande. Årsmeldinga du no les vi imidlertid vise at her vert gjort mykje godt arbeid i kommunen. Dette er eit lagspel mellom den enkelte innbyggar, næringsliv, politikarar / tilsette i kommunen, og dei frivillige lagog organisasjonar. Eg vil nytte høve til å takke alle for god innsats og godt utført arbeid i., 27. mars 2014 Reidun K. Halland rådmann Om identitet; ordsky frå folkemøter 3

4 kommune - Årsmelding ØKONOMISK STATUS Utviklingstrekk i driftsrekneskapen (alle tal i kr) Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Auke DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar ,7 % Andre sals- og leigeinntekter ,4 % Overføringar med krav til motytingar ,8 % Rammeoverføringar ,6 % Andre statlege overføringar ,1 % Andre overføringar ,8 % Inntekts- og formueskatt ,4 % Eigedomsskatt ,0 % Andre direkte og indirekte skattar ,0 % Sum driftsinntekter ,6 % DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter ,0 % Sosiale utgifter ,1 % Kjøp som inngår i kom. tenesteproduksjon ,8 % Kjøp som erstattar kom. tenesteproduksjon ,2 % Overføringar ,7 % Avskrivingar ,7 % Fordelte utgifter ,6 % Sum driftsutgifter ,6 % Brutto driftsresultat ,4 % FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbyte ,3 % Mottekne avdrag på lån ,3 % Sum eksterne finansinntekter ,2 % FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar ,4 % Avdrag på lån ,8 % Utlån ,5 % Sum eksterne finansutgifter ,6 % Resultat finanspostar ,5 % Motpost avskrivingar ,7 % Netto driftsresultat ,9 % Justeringsfaktorar ,7 % Justert netto driftsresultat ,1 % Rekneskapsmessig resultat ,3 % *Ekstraordinære inntekter frå BKK (Kløvtveitutbygginga) i 2009 og 2011, Staten i 2009 og Wergeland-Halsvik AS (NORM-deponi) 2009, 2011, 2012 og. Driftsinntektene Posten Brukarbetalingar synte auke med 3,7 % frå 2012, og Andre sals- og leigeinntekter auka med 2,4 %. Andre sals- og leigeinntekter var unormalt høg i 2011 på grunn av etterbetaling frå BKK for utbygging av Kløvtveit kraftverk. Posten Overføringar med krav til motyting auka med kr 8,6 mill. - heile 30,8 %. Kr 3 mill. av desse skuldast høgare mva.-kompensasjon for investeringsutgifter på grunn av høgare investeringsnivå enn normalt, og kr 2,5 mill. skuldast auka refusjon for ressurskrevjande brukarar. Dei to store inntektspostane, Inntekts- og formueskatt og Rammeoverføringar, auka med høvesvis 2,6 % og 3,4 %. Eigedomsskatt og statlege overføringar utafor inntektssystemet gjekk ned frå Posten Andre overføringar var unormalt høg i både 2011 og 2012 på grunn av høge NORM-inntekter, som utgjorde kr 13,7 mill. i 2011 og kr 5,9 mill. i NORM-inntektene utgjorde kr 4,3 mill. i. Samla sett auka driftsinntektene med 5,6 % i. 4

5 Kr kommune - Årsmelding Driftsutgiftene Samla steig driftsutgiftene med 9,6 % (kr 19,9 mill.). Lønsutgiftene steig med heile 8,0 % (kr 9,3 mill.), som skuldast stillingsauke på 8,5 årsverk, i tillegg til normal lønsvekst. Sosiale utgifter (arbeidsgjevaravgift og pensjonspremie), som svingar mykje frå år til år, auka med 30,1 % (kr 6,8 mill.) etter ein liten reduksjon i Dei fire siste åra auka sosiale utgifter med 7,0 % i gjennomsnitt, medan tilsvarande auke i lønsutgiftene var 6,4%. Postane Tenestekjøp, Overføringar, Avskrivingar og Fordelte utgifter, til saman om lag 30% av samla driftsutgifter, auka med 5,8 % (kr 3,8 mill.). Finanspostane Høgare gjennomføringstakt i investeringstiltaka enn dei siste åra gjorde at renteinntektene vart lågare, og rente- og avdragsutgiftene auka. kommune har lågare netto lånegjeld pr. innbyggjar enn landsgjennomsnittet, men lånegjelda er i vekst. Økonomisk resultat Økonomisk resultat dei siste fem åra Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Justert netto driftsresultat Resultatmargin, 3 % Brutto- og netto driftsresultat Brutto driftsresultat var så vidt negativt i (-kr ). I dei siste ti åra har dette resultatmålet berre vore negativt i 2007 og. Brutto driftsresultat seier noko om overskotet etter avskrivingar, men før renter og andre finanspostar er teke med. Netto driftsresultat var på kr 3,0 mill. I netto driftsresultat er finanspostane med, men avskrivingane er nulla ut. I staden er avdraga inkludert. kommune har hatt ganske låg lånegjeld, difor har avskrivingane vore høgare enn netto finanspostar. Dette har gitt kommunen høgare netto driftsresultat enn brutto driftsresultat kvart år frå Resultatmargin, 3 % Netto driftsresultat er eit mykje nytta måltal for korleis kommuneøkonomien utviklar seg. Ein sunn kommuneøkonomi inneber driftsmargin på minst 3 % av brutto driftsinntekter (om lag det same som eit resultat rundt 0 i privat sektor). Dette utgjer om lag kr 6 mill. for kommune, og tilrådd driftsmargin er indikert med den stipla linja i figuren over. Alle resultatmåla i grafen over var langt lågare enn 3 %-kravet i. Netto driftsresultat justert for ekstraordinære inntekter (JND) Justert netto driftsresultat (den jamnaste lina i tabellen), som viser korleis dei vanlege utgiftene er i høve til dei vanlege inntektene, var på kr 1,3 mill. JND har vore ein viktig indikator i høve til god langtidsplanlegging, som kommune har brukt fordi kommunen har hatt ein del ekstraordinære inntekter nokre av dei siste åra, som kan få drifta til å sjå betre ut i enkelte år enn ho faktisk er. I JND er desse inntektene sett vekk frå. Dette gjeld ekstraordinære inntekter frå BKK (2009 og 2011) og Staten (2009), i tillegg til NORM-avgift (2009, 2011, 2012 og ). I utgjorde slike inntekter kr 4,3 mill. (NORM-inntekter). Frå 2014 og framover er NORM-avgifta venta å vere kr 2 mill. årleg. Rekneskapsmessig resultat (RR) Rekneskapsmessig resultat er det som står att av netto driftsresultat etter fondsavsettingar og andre årsoppgjersdisposisjonar. RR fortel om kommunestyret sin planlagde pengebruk og forventa inntekter 5

6 kommune - Årsmelding (budsjett) samsvarar med faktisk pengebruk og faktiske inntekter (rekneskap). Driftsrekneskapen for syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr Hovudårsaken til dette er budsjetterte tiltak i som ikkje vart starta opp eller vart starta opp seinare enn planlagt. Disponering av unytta midlar frå vert gjort i juni 2014, i politisk sak om godkjenning av årsrekneskapen. Driftsavvik fordelt på resultateiningar Justert budsjett Budsjettavvik i % Endring rekneskap Rammeområde Rekneskap 2010 Rekneskap 2011 Rekneskap 2012 Rekneskap 100 Sentraladministrasjonen ,9 % 3,7 % 200 Oppvekst ,5 % -24,9 % 211 Brekke barnehage og skule ,8 % 2,8 % 212 Byrknes barnehage og skule ,3 % 4,2 % 213 Dalsøyra skule ,7 % 8,7 % 214 Eivindvik skule ,4 % 0,9 % 273 Dalsøyra/Eidsbotn barnehage ,4 % 14,8 % 274 Eivindvik/Haveland barnehage ,7 % 16,1 % 310 Helse ,4 % -8,4 % 355 NAV ,9 % -21,2 % 360 Barnevern ,9 % 2,1 % 371 Eivindvik sone ,3 % 4,8 % 372 Byrknes sone ,3 % 12,0 % 373 Dalsøyra sone ,1 % 1,8 % 375 Brekke sone ,8 % 6,8 % 376 PU-tenesta ,9 % 12,3 % 400 Plan, teknisk og landbruk ,6 % -6,7 % 620 Drift og vedlikehald ,2 % 7,7 % Sum driftsutgifter ,4 % 2,7 % Avvik i høve til budsjett Samla mindreforbruk vart 3,4 %. Fem rammeområde hadde budsjettoverskridingar. 274 Eivindvik/Haveland barnehage hadde meirforbruk (17,7 %) som fylgje av høgare lønsutbetalingar og lågare brukarbetaling enn budsjettert. 400 Plan, landbruk og teknisk sitt meirforbruk (15,6 %) skuldast mellom anna sviktande inntekter frå Kart og oppmåling, underskot i samband med at NGIR frå 2014 tek over renovasjonsrekneskapen, og høgare nettoutgift enn budsjettert innafor gebyrbelagte tenester. Rammeområda 100 Sentraladministrasjonen, 310 Helse, 355 NAV, 360 Barnevern og 371 Eivindvik sone hadde eit samla mindreforbruk på kr 6,7 mill. Størstedelen av avviket på 100 Sentraladministrasjonen skuldast at oppgåver med finansiering ikkje vart fullførte i. Innafor 310 Helse skuldast avviket i stor grad at utgifter ved ressurskrevjande brukarar vart lågare enn budsjettert, og refusjon for utgiftene høgare enn budsjettert. I tillegg vart kommunal medfinansiering for somatiske pasienter på sjukehus (Samhandlingsreforma) ikkje så ressurskrevjande som budsjettert. 355 NAV hadde innsparing både på sosiale overføringar, Kvalifiseringsprogrammet og sosialkontor. Avviket på 360 Barnevern skuldast noko redusert bemanning, at eininga har tatt hand om fleire tiltak sjølv i staden for å kjøpe tenester og mindre bruk av fosterheim. Hovudforklaringa på avviket innafor 376 PUtenesta er manglande tilgang på vikarar under vakansar, som i periodar har gjort det naudsynt å ha lågare bemanning enn planlagt. Utviklinga i utgifter frå 2012 til Driftsutgiftene auka med om lag kr 4,3 mill. i (2,7 %). 200 Oppvekst, 310 Helse, 355 NAV og 400 Plan, teknisk og landbruk hadde lågare netto utgifter enn i Desse rammeområda hadde utgiftsauke på over kr 1 mill.: 371 Eivindvik sone (noko utskifting av driftsutstyr og høgt belegg/auka utgifter knytt til mottak av pasientar frå sjukehus), 376 PU-tenesta og 620 Drift og vedlikehald. Investeringsrekneskapen Dei samla investeringane i anleggsmidlar var på om lag kr 27,7 mill. i. I tillegg ligg kjøp og sal av fast eigedom (netto utgift i ), eigenkapitalinnskot i KLP (kr 0,5 mill.) og kommunale utlån i investeringsrekneskapen (kr 3,0 mill. til Sløvåg næringsbygg, kr 0,6 mill. til Brandangersund 6

7 kommune - Årsmelding samfunnshus, kr 0,2 mill. til Ortneset skytebane og kr 4,3 mill. i husbankutlån og -avdrag). Desse utgjorde til saman kr 4,6 mill., som førte til at samla investeringsutgifter vart kr 37,0 mill. Investeringane vart finansiert slik: lån kr 13,5 mill., bruk av fond og overføring frå drifta kr 22,2 mill., tilskot, avdrag og refusjon frå andre kr 1,0 mill. og underdekning kr 0,3 mill. Større investeringsprosjekt i var: Nybygg av barnehage i Eivindvik (kr 13,3 mill.), bustadfeltet Hovden II (kr 5,5 mill.), samferdsleinvesteringar (kr 3,6 mill.), investeringar i skulebygga - særskilt Brekke skule (kr 1,7 mill.), IKT-investeringar (kr 1,0 mill.) og transportmidlar (kr 0,8 mill.). Andre viktige investeringsprosjekt i Ny vassleidning i Eivindvik Vegskilt - adresseprosjektet Vassforsyning Sløvåg - forprosjekt Enøk og varme sjukeheim - forprosjekt Omsorgsbustader Dalsøyra - forprosjekt Grindabygg på Tusenårsstaden Gulatinget Balanserekneskapen Balansen er sterkt påverka av vurderinga av storleiken på kommunen sine framtidige pensjonsplikter. I auka desse med kr 22,1 mill., til kr 302,1 mill., medan dei utrekna pensjonsmidlane (kommunen sine «sparepengar» i pensjonskassene) auka med kr 6,9 mill., til kr 207,7 mill. Eigenkapitalen vart redusert med kr 14,7 mill., til kr 59,1 mill., som i hovudsak skuldast at pensjonspliktene auka meir enn midlane. Kommunen sine fond vart reduserte med kr 18,3 mill., til kr 45,6 mill., på grunn av høg eigenkapitalfinansiering i større kommunale investeringsprosjekt og kr 4,1 mill. i utlån til private fellesinvesteringar (idrettsanlegg, samfunnshus, næringsbygg). Lånegjelda vart redusert med kr 3,0 mill. i, fordi høgt unytta lånopptak frå 2012 gjorde ny opplåning overflødig i. Ubrukte lånemiddel utgjer framleis kr 4,4 mill. pr Økonomiske nøkkeltal Økonomiske nøkkeltal frå samanlikna med andre kommunar (førebelse tal frå KOSTRA) (alle tal i kr) Gruppe 04* Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 153,7 168,3 157,9 172,9 173,2 179,7 206,0 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 25,8 28,2 36,1 38,1 21,7 15,8 14,1 Frie inntekter i kroner pr innbyggjar Netto lånegjeld i kroner pr innbyggjar *Gruppe 04 er kommunar som kan samanliknast med, dvs. kommunar med få innbyggjarar, høge bundne kostnader og låge frie inntekter. Til og med 2009 var i gruppe 05 (få innbyggjarar, høge bundne kostnader og middels frie inntekter). I Langsiktig gjeld inngår både vanleg renteberande gjeld og framtidige pensjonsplikter til tilsette i kommunen. Pensjonspliktene, som er ei form for avsetting til framtidige pensjonsutbetalingar, utgjer om lag 3/4 av den langsiktige gjelda. Nivået på desse pliktene er rekna utifrå statlege reglar. Renteberande gjeld (1/4 av langsiktig gjeld) har auka noko dei siste åra, og er lågare enn gjennomsnittet i gruppe 04. Arbeidskapitalen (omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld) fortel om likviditeten, dvs. om kommunen har pengar til å betale rekningane sine til rett tid. kommune har god likviditet, samanlikna med både gjennomsnittet i gruppe 04 og landsgjennomsnittet. Frie disponible inntekter fortel noko enkelt sagt om kor mykje av skatteinntekter og overføringar gjennom inntektssystemet som ikkje er bundne opp til dei vanlege lovpålagde driftsoppgåvene. og dei andre Gruppe 04-kommunane har høgt utgiftsbehov på grunn av stort areal pr innb., og ofte mange folk i høg alder. I gjev inntektene frå kommunal eigedomsskatt auka frie inntekter pr innbyggjar med om lag kr Netto lånegjeld: Renteberande gjeld (1/4 av langsiktig gjeld) har auka noko dei siste åra, men er noko lågare enn gjennomsnittet i gruppe 04. Framdrifta i store utbyggingsprosjekt har vore høgare enn tidlegare år i. KOSTRA-samanlikningar KOmmune-STat-RApportering har vore i bruk i kommune frå Systemet, som ligg på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no), gjev eit godt grunnlag for å samanlikne kommunar når det gjeld ressursbruk, sjølv om tala må tolkast med noko varsemd. Viktige KOSTRA-funn om meldingsåret for kommune sin del: Innbyggjartalet auka med 10 personar til 2315, med færre i grunnskulealder og fleire frå 16 år og over. Netto innflytting frå utlandet utgjorde 17 personar i. Alle 7

8 kommune - Årsmelding Netto driftsutgifter pr brukar var høgare enn snittet for gruppe 04 innafor barnehage, skule, pleie og omsorg, barnevern og administrasjon/styring/fellesutgifter, og mindre innafor kommunehelseteneste og sosialteneste. kommune nytta prosentvis meir ressursar enn snittet for gruppe 04 særskilt innafor pleie/omsorg, samferdsle og brann/ulukkesvern, og mindre innafor sosialteneste og kultur. Kommunen har høgare inntekter frå næringsverksemd enn snittet i gruppe 04, som i stor grad skuldast NORM-kompensasjon, og noko sal av konsesjonskraft. Innbyggjarar i pr år år år år år og over Til saman Folkemengd, alder, pr , % år 7,1 7,0 6,6 6,5 5,9 5,6 5,4 5,6 5,3 5, år 15,6 15,1 14,8 14,1 13,9 14,1 13,5 13,0 12,9 12, år 60,3 60,9 61,6 61,8 62,8 62,6 62,6 63,7 63,8 63, år 9,8 9,8 9,7 10,2 10,3 10,9 10,9 11,2 11,6 11,7 80 år og over 7,1 7,3 7,3 7,4 7,1 6,8 6,5 6,5 6,4 6,6 Kommunale prioriteringar i samanlikna med andre kommunar (alle tal i kr) Gr. 04 Landet Netto driftsutgifter pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar Netto driftsutg. pr innb år, grunnskuleopplæring Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutg. pr innbyggjar, kommunehelsetenesta Netto driftsutg. til diagnose, beh. og rehab. pr. innb Netto driftsutg. pr innb. 67 år og over, pleie og omsorg Netto driftsutg. pr. innb. 80 år og over, pleie og omsorg Andel innb. under 67 år som får heimetenester 1,5 1,7 1,5 1,5 1, ,7 1,9 - Andel innb år som får heimetenester 6,4 6,3 5,4 6,4 4,8 8,6 7,2 - Andel innb. over 80 år som får heimetenester 43, ,3 39,2 36,6 39,2 33,7 - Andel innb. 80 år og over som bur på institusjon 14,6 17, ,2 13,1 13,8 13,8 Netto driftsutgifter pr innb år, sosialtenesta Netto driftsutg. pr innb år, barneverntenesta Netto driftsutg. pr innb., adm., styring og fellesutgifter Netto driftsutgifter for ymse tenester, målt i % av totale netto driftsutgifter Gruppe 04 Landet Administrasjon og styring (inkl. eigedomstaksering) 10,4 10,0 11,7 11,5 11,4 11,4 7,4 Barnehage 2,2 2,2 9,8 9,0 8,6 8,7 14,4 Grunnskoleopplæring 29,4 28,4 31,3 27,2 25,2 25,1 23,9 Helse og omsorg 46,5 47,6 49,2 46,8 44,0 42,1 35,6 Sosialteneste 0,8 1,2 1,4 1,0 1,0 2,2 5,3 Barnevern 2,0 2,0 2,2 1,7 1,4 1,5 3,2 Vatn, avløp, renovasjon/avfall -0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2-0,6 Fysisk planlegging/kulturminne/natur/nærmiljø 0,7 1,6 0,6 1,6 1,3 1,1 1,1 Kultur 0,8 1,5 1,0 2,1 1,4 2,3 3,8 Kyrkje 1,7 1,6 1,7 1,9 1,6 1,8 1,1 Samferdsle 4,6 5,6 3,3 2,7 3,0 2,1 1,5 Bustad -0,3-0,2 0,0 0,0-0,1-0,7 0,1 Næring -4,5-0,6-15,5-4,5-2,8 0,3-0,2 Brann og ulukkesvern 1,8 1,5 1,7 2,3 1,9 1,5 1,3 Ymse (t.d. premieavvik) 4,0-2,6 1,4-3,6-0,2 0,0 0,2 Kommunebarometeret - kvalitetsmåling Basert på KOSTRA har Kommunal Rapport utvikla eit grunnlag for å samanlikne tenestekvalitet i kommunane i høve til ressursinnsats - Kommunebarometeret. kommune hamna på plass nr. 212 i 2010, nr. 78 i 2011, plass nr. 141 i 2012 og klatra vidare til plass nr. 62 i - basert på tala (428 norske kommunar pr ). Når det gjeld sektorar skårar kommunen høgt på Grunnskule, Helse, Sosialhjelp og Barnevern. Elles viste barometeret for at kommunen har høge kostnader pr tenestebrukar, relativt få fagutdanna tilsette og god økonomisk handlefridom, relativt sett. 8

9 Godkjende stillingar kommune - Årsmelding PERSONALSTATUS Bemanning ved årsslutt Godkjende stillingar, årsverk 222,46 223,21 224, ,05 Etter nokre år med relativt stabile tal godkjente stillingar, ser vi ei endring siste året. Endringa siste åra skuldast nye stillingar som til dømes samhandlingskoordinator, folkehelsekoordinator, nattevakter i omsorgssonene, vaktmeister, kulturkonsulent og auke i enkelte deltidsstillingar. Sjukefråvær Legemeldt sjukefråvær (%) kommune 6,8 8,1 8,4 6,9 6,8 Sogn og Fjordane, kommunal forvaltning 7,1 6,6 6,8 6,3 6,4 Heile landet, kommunal forvaltning 8,2 7,5 7,6 7,3 7,25 Sjukefråværstala er henta frå NAV sine statistikkar, der eigenmeldingar ikkje er inkludert. I 2010 og 2011 var det ein auke i sjukefråværet i kommune, medan vi har hatt ein nedgang i 2012 og til det lågaste nivået vi har hatt dei siste 9 åra. Kommunen ligg i 0,45 prosentpoeng under gjennomsnittet for kommunal forvaltning i landet og 0,4 prosentpoeng over gjennomsnittet for kommunal forvaltning i Sogn og Fjordane. Dette er ei betring i forhold til Fråværet er i hovudsak langtidsfråvær. Oppvekstsektoren har litt reduksjon siste året. Sjukefråværet i pleie- og omsorgssektoren har og vore stabilt frå 2012 til, etter ein stor nedgang i Samarbeid med fagorganisasjonane I meldingsåret var det fleire møte med alle hovudtillitsvalde samla, mellom anna med drøftingar i samband med organisasjonsendringar, drøftingar kring budsjett, møte om lokale forhandlingar, og om IA. Det har også vore drøftingar med hovudtillitsvalde enkeltvis eller i grupper ved behov mellom anna kring arbeidstidsordningar, tilsettingar og ferieavvikling. Elles har det vore samarbeid med aktuelle tillitsvalde i konkrete saker. Kompetanseutvikling Kommunestyret vedtok i 2010 ein kompetanseplan for kommune gjeldande til 2015, og med årleg rullering. Fleire tilsette er ferdige med utdanningar som resultat av planen, og andre er i gang med utdanningar. Gjennom «Kompetanseløftet» fekk vi i stønad til 23 tilsette som tar grunnutdanning/ vidareutdanning i pleie og omsorg; grunnutdanning innafor sjukepleie, vernepleie og helsefagarbeid, og vidareutdanning mellom anna innafor akuttsjukepleie og geriatri. Ein medarbeidar fullførte utdanning som vernepleiar. Sju medarbeidarar har i fullført teoridelen i helsefag, med mål å ta fagprøven når dei har fullført praksis. Eiin medarbeidar har bestått fagprøven som helsefagarbeidar. Ca 60 tilsette har fullført ABC-demensskule i løpet av året. Opplæringa har vore i samarbeid med Solund og Hyllestad og gått over fleire år. Ein lærar har fullført vidareutdaning innan spesialpedagogikk, ein lærarar har byrja med vidareutdanning i matematikk og ein i engelsk. Det er gjennomført ei rekkje andre kompetansehevingstiltak ved skular og barnehagar, i tråd med vedtatt plan for sektoren. Ein medarbeidar fullførte utdanninga si som førskulelærar, og to medarbeidarar byrja på denne utdanninga i. Vi har ein lærling i helsefag og fire lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget mot utgangen av. Ein lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget og ein i helsefagarbeidarfaget tok fagbrev i. Den tredje av i alt fire samlingar i ei felles leiaropplæring i HAFS vart gjennomført i Førde. Her deltar 20 av leiarane i kommune. Helse, miljø og tryggleik (HMT) Det har vore 1 møte i arbeidsmiljøutvalet. Tema for vernerundane var kjemikalie- og medikamenthandtering, og det vart arrangert ein vernedag for alle leiarar og verneombod med fokus på dette temaet. Bedriftshelsetenesta (Stamina) vart nytta til generelle helsekontrollar, informasjon og kurs i nokre av einingane, oppfylging av sjukemelde, arbeidsplassvurderingar både på individuelt nivå og systemnivå i einingane, og rådgjeving og tiltak i enkeltsaker. Det vart laga handlingsplan for IA/BHT (inkluderande arbeidsliv og bedriftshelseteneste). Diskriminering og likestilling kommune har som mål at usakleg forskjellsbehandling ikkje skal skje ved tilsetting eller anna sakshandsaming som vedkjem tilsettingsforhold. Vi drøfter reduksjon av deltidsstillingar med 9

10 kommune - Årsmelding tillitsvalde, og samarbeider tett med tillitsvalde i tilsettingssaker. kommune er ein kvinnedominert arbeidsplass, og praktiserer likestilling. Godt utbygde velferdsordningar gjer kommunen til ein konkurransedyktig arbeidsplass, særskilt for kvinner. Det har vore arbeidd noko med å slå saman dei minste deltidsstillingane, som er lite etterspurde. For å stimulere til fleire kvinnelege næringsetableringar vert kvinner prioriterte når det gjeld tilskot frå næringsfondet. 8 av 15 toppleiarar i kommune er kvinner. Over 80% av tilsette i kommune er kvinner. Etikk kommune ynskjer tilsette som legg vekt på respekt, rettferd, ærligheit, omsorg, toleranse, openheit og syner positive haldningar innad og utad. ( kommune, Etisk reglement) Kommunen legg vekt på at vår tenesteyting skal skje i samsvar med vårt etiske reglement. Vi fokuserer også på verdiplattforma vår, Samarbeid for utvikling, som seier korleis vi bør opptre, og kva overordna mål tilsette skal jobbe etter. Verdiplattforma skal henge synleg på alle arbeidsplassar, og reflekterast over på personalmøte jamleg. Verdiplattforma vert trekt fram på den årlege nytilsettdagen, ADMINISTRASJON, POLITIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen består av Rådmannen m/stab, Ekspedisjonsavdelinga, Løns- og personalavd. og Økonomiavd.. Ei viktig oppgåve er å førebu og følgje opp politiske saker til kommunestyre, formannskap, hovudutval og ymse andre råd og utval. Behandling av sektorovergripande saker, samfunnsutvikling, overordna styring, samordning og utføring av fellestenester for heile kommuneorganisasjonen er andre ressurskrevjande og viktige arbeidsoppgåver for at kommune skal fungere godt. Ny rådmann var på plass i februar, medan økonomisjef starta i april. Skatt- og rekneskapsavdelinga vart omgjort til Økonomiavdelinga i første halvår, med noko meir arbeidsoppgåver innafor økonomistyring og deltaking i rådmannen sine leiarmøte. Økonomiavdelinga og Ekspedisjonsavdelinga nytta i røynde «seniorar» til fullføring av eldre uløyste oppgåver. Rådmannen hadde jamlege møte med alle einingsleiarane i kommunen og «husmøte» på kommunehuset, og rundt 20 leiarar i deltok på regional leiaropplæring. Viktige gjennomførte prosjekt i meldingsåret var: Tilknyting til Nordhordland legevakt, Stortingsvalet og deltaking i beredskapsøvinga TYR. Kompetanseutviklingssatsinga, arbeid med reglement for personopplysningar, førebuing til Grunnlovsjubileet 2014 og IKT-satsing i Omsorg og Oppvekst var mellom tiltaka som kom eit stykke vidare, elles vart det av kapasitetsomsyn lagt vekt på å fullføre «må»-oppgåver framfor å starte opp nye tiltak. Politikk Utvikling i tal politiske saker Kommunestyret Formannskapet Talet på politiske saker var noko lågare enn vanleg dei siste åra. Det høge talet for 2011 skuldast utpeiking av medlemar til ymse råd og styrer i samband med kommuneval. Kommunestyret behandla mellom anna viktige saker som økonomiplanen, tertialrapporter med regulering av budsjett, reguleringsplanar og andre arealplanar, tilknyting til Nordhordland legevakt, ymse fråsegner, mellom anna til ny kraftleidningstrasè til Mongstad, krav til industrielle utslepp til Fensfjorden og Regional transportplan for Sogn og Fjordane, prosjektrekneskap frå , reparasjon av skada steinkross i Eivindvik, busetting av flyktningar og bustad- og bulystpolitikk. Fellestenester Tal publiserte nyheiter gjennom auka i. Seks utgåver av Infoposten vart send ut til husstandane. Viktige nye IKT-tiltak i var innføring av SYSPED og Feide i skuleverket og elektronisk føring av timelister i omsorgssektoren. Samfunnsutvikling Det interkommunale næringsselskapet og Masfjorden Utvikling AS (GMU) var prega av vakanse store delar av. Næringsbygget i Sløvåg industriområde, med eigen prosjektleiar, vart 10

11 kommune - Årsmelding starta opp, med kommunal støtte (ansvarleg lån). Skipavika næringspark på Sandøy vart opna kommunen fekk ros for effektiv saksprosess. Satsinga på Gulatinget saman med fylkeskommunen held fram. Lokal kulturbygging, arrangement og nettverksarbeid var høgt prioriterte oppgåver, i tillegg til oppsetting av grindabygg. Næringsfondet fekk om lag kr 0,85 mill. i påfyll i. Dei største tilskota var til Utkant-festivalen og grindabygg på Tusenårsstaden Gulatinget. Innafor samferdslesektoren deltok kommune i Kystvegen Bergen-Ålesund og Stamvegutvalet for E39 i Sogn og Fjordane, og arbeidde for opprusting av Fv. 57. ungdomsråd hadde brukbar aktivitet i, og delte m.a. ut transporttilskot og kulturmidlar, i tillegg til å arrangere Ungdommens Kulturmønstring (UKM). Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet vart revidert i. Kystsogevekene, reiselivsutvikling og Prosjekt Kystarven har vore andre viktige arbeidsoppgåver innafor kulturfeltet. Nettverk for kulturarbeidarar i HAFS vart starta opp. kommune vart meld inn i Norsk kulturforum (NOKU), og kulturkonsulenten sit i styret for NOKU i Sogn og Fjordane. Den første kunstgrasbana i vart ferdig, med Dalsøyra idrettslag/ fotballklubb som utbyggarar og støtte frå mellom anna spelemidlane og kommune. Slike midlar har og vore nytta til delfinansiering av skytehus i Brekke, lysanlegg i Brekke og renovering av Brandangersund samfunnshus i. folkebibliotek arrangerte Senioruniversitetssamlingar, arbeidde vidare med bokregistrering i digitalt katalogsystem, og opplevde auka besøkstal og utlån i. Hovden II bustadfelt vart ferdig, og ei kommunal bustadtomt vart seld der i. 7 tilskot til bustadetablerarar i, til saman kr , vart delt ut. Eigedomstilhøva på Ortneset næringsområde vart ordna i samband med oppføring av skytehus på området, med sal av kommunal grunn til Oppedal/Brekke skyttarlag og MC-klubb. OPPVEKST Oppvekstsektoren er frå skuleåret -14 organisert i 4 einingar som alle har barnehage-, grunnskule- og SFO-tilbod. Skule Utvikling i elevtal i dei fire skulekrinsane Brekke Byrknes Dalsøyra Eivindvik Samla elevtal 2007/ / / / / / / Nedgangen i elevtalet er lågare enn prognosen. Grunnen til dette er tilflytting. Nasjonale prøver: Nasjonale prøver Vedteke resultatmål: Gjennomsnittsresultatet for elevane i kommune dei siste 5 åra skal minst vere på nivå med gjennomsnittet for Sogn og Fjordane i same periode. 5. klasse: Resultata i 5. klasse er litt dårlegare enn snittet i Sogn og Fjordane i engelsk og rekning, men på snittet i lesing. I 2012 var resultata i lesing for -elevane vesentleg betre enn i rekning og engelsk, og betre enn leseresultata i Sogn og Fjordane. Om dette er ei enkelthending, eller om det er eit resultat som held seg, må vi følgje med på. Det kan vere eit utslag av prioritering av leseopplæringa. Det kan og stillast spørsmål ved om satsinga på lesing har fått negative konsekvensar for rekning og engelsk. 8. klasse: For 8. klasse er snittresultata i norsk og rekning lik snittresultata i Sogn og Fjordane. I engelsk er dei ein tidel under. Dei ligg på eller over lands-gjennomsnittet. Resultata for 9. klasse ligg godt over resultata i Sogn og Fjordane og landet, men dette er eit snitt for berre 3 år. Resultata for 8. klasse i 2012 var ein god del dårlegare enn normalt, men ser vi på denne gruppa sine resultat i 5. klasse, har elevane i snitt hatt like god resultatutvikling som elevane i Sogn og Fjordane. Tendensen er at resultatutviklinga for -elevane er betre enn for elevane i Sogn og Fjordane og på landsbasis. Dette gjeld for engelsk, norsk og rekning og for alle årskull. Dette er den sikraste indikatoren på at elevane i får ei god fagleg oppfølging. 11

12 kommune - Årsmelding Grunnskulepoeng: Grunnskolepoeng Snitt 42,8 41,4 42,4 44,1 42,7 Sogn og Fjordane 40,8 41,3 41,5 41,2 41,2 Norge 39,4 39,8 39,8 39,9 39,7 Grunnskulepoenga til -elevane har helde seg høgt over tid. Kommunebarometeret hevdar at det er god samanheng mellom prestasjonane på nasjonale prøver og snittresultata for grunnskulepoeng. Dette er det viktig å merke seg. Det vert i enkelte samanhengar hevda at det er for enkelt å få god karakter ved skulane i. Elevar får problem når dei skal begynne på vidaregåande skule. Dei får ikkje dei karakterane dei er vane med. Desse utsegnene saman med eksamensresultata syner at vi har trong for å setje fokus på vurdering. Høgt snitt for grunnskulepoeng må ikkje vere eit resultat av for dårlege vurderingsrutinar. Spesialundervisning Prosent av elevar som får enkeltvedtak 2010/ / / /2014 8,3 % 9,5% 7,8% 7,1% ligg under snittet for Sogn og Fjordane som er 9,6. Skulefritidsordning (SFO) Tal på brukarar av skulefritidsordning Brekke Byrknes Dalsøyra Eivindvik Samla tal Nedgangen i elevtalet heng saman med at det er færre elevar i aldersgruppa. Barnehagar Born i kommunale barnehagar, fordelt på avdelingane Brekke Byrknes Dalsøyra Eidsbotn Haveland Eivindvik Samla tal % av barna i aldersgruppa 1-5 år går i barnehage i, 90,9% av 1- og 2-åringane og 98,2% av 3-5-åringane. Vi greier altså å tilby barnehageplass til dei som ynskjer det. Tala syner og at vi får dei minoritetsspråklege barna til å starte i barnehagen. Dette er viktig får stimulere språkutvikling deira og lære dei norsk. God innsats her vil vere avgjerande for grunnskuleresultata. Vi bør dessutan halde på målet om å kunne tilby plass til alle og ha fortløpande barnehageopptak. PPT Tilviste saker frå 2009/ / / / Dette er alle tilmeldingar til PPT frå kommunen, altså førskule, grunnskule, vidaregåande og vaksne. Vi har felles PP-teneste med 6 andre kommunar i Ytre Sogn/Sunnfjord, dei vidaregåande skulane i Dale og Høyanger, pluss Masfjorden kommune. Til saman har tenesta ca 12 fagstillingar, der vi har tilsette med høg kompetanse innafor fleire aktuelle fagområde. Musikk- og kulturskulen Elevar i musikkskulen Tal elevar i musikkskulen har gått ned, truleg som resultat av elevtalsnedgang. Elevane får undervisning i større eller mindre grupper. Undervisninga er spreidd på skulekrinsane. Dette fører til små stillingsstorleikar. Tilbodet er avhengig av eldsjeler, og er såleis sårbart. Musikk- og kulturskulen sel timar til skulekorpsa i Brekke og på Byrknes. Skuleåret /2014 har ein og hatt tilbod om gratis kulturskuletime for småskuleelevane. 12

13 kommune - Årsmelding OMSORG Pleie og omsorg Samhandlingsreforma vart innført frå Reforma skal vise veg framover, og gje helsetenestene ny retning. Hovudmåla er: Førebygge framfor å reparere Tidleg innsats framfor sein innsats Få ulike ledd i helsetenestene til å jobbe betre Samle spesialiserte fagmiljø som er sterke nok saman Flytte tenestene nærmare der folk bur Betre for pasientane, auka brukarmedverknad Fleire oppgåver til kommunane og pengar til å utføre dei Gjennomføringa av reforma og oppbygging av helsetilbod i kommunane skal skje over noko tid, og gjev helse-, pleie- og omsorgstenestene nye og spanande utfordringar i åra framover. I samband med reforma er utarbeidd ny felles lov for helse- og omsorgstenestene i kommunane og ny folkehelselov. Utifrå lovverket pliktar kommunane og sjukehusa å samarbeide, og kvaliteten skal kunne målast betre. Pasientar og brukarar vil få eit tilbod som heng betre saman. kommune har greidd dei nye utfordringane rimeleg greitt. Vi opplevde i 2012 nokre flaskehalsar, i periodar mangel på korttidsplassar for utskrivingsklare pasientar. I greidde kommunen å ta imot alle utskrivingsklare pasientar innan tidsfristen. Sjølv om vi måtte nytte overbelegg på GS kan dette tyde på at vi har om lag nok institusjonsplassar i kommunen. Nye krav til kommunen set nye krav til kompetanse. Ein kompetanseplan med bakgrunn i nye krav er utarbeidd og politisk vedtatt, og folkehelsekoordinator i 50 % stilling er tilsett. Nokre av oppgåvene i samband med reforma ser ut til å kunne løysast best med interkommunalt samarbeid. kommune har starta opp med «Dag-Øyeblikkeleg-hjelp»-plassar i samarbeid med Nordhordland interkommunale legevakt. Ordninga skal evaluerast i løpet av Pleie i institusjon Institusjon Tal utskrivingar totalt Utskriving etter langtidsopphald Av desse etter dødsfall Utskrivingar etter korttidsopphald Avlastning 5 - Av desse etter dødsfall sjukeheim er inndelt i tre avdelingar for pleie: langtidsavdelinga har 12 plassar, dementavdelinga har 8 plassar, ein plass har vore nytta til avlastningsplass for demente som bur heime og avdeling for rehabilitering og avlastning har 8 plassar. Arbeidet med å redusere sjukefråværet ved institusjonen held fram. Det er framleis ei stor utfordring å skaffe nok fagpersonar og vikarar. Prosjekt lindrande behandling vart vidareført i. Det er knytt ei 40 % stilling som ressurssjukepleiar i kreftomsorg til prosjektet, med hovudoppgåve å kvalitetssikre kreftomsorg og lindrande behandling gjennom undervisning og formidling av erverva kompetanse i kommunen, i tillegg til å gje råd og rettleiing for pasientar, pårørande og helsepersonell og samarbeide tverrfagleg med andre aktuelle aktørar. Kompetanseutvikling har vore satsa på. Tilsette har starta med ulike helsefagutdanningar. Om lag 60 tilsette har fullført ABC-demensskule i løpet av året. Open omsorg Heimebaserte tenester Tal brukarar i året Tenestetimar pr veke 275,2 286,7 278,4 291,0 306,0 Funksjonsevne 1,83 1,82 1,84 1,95 1, vart sonene Brekke, Byrknes og Dalsøyra slått saman til ei sone med felles einingsleiar. Sone Eivindvik er ikkje med i samanslåinga. Dei ulike avdelingane (Brekke, Byrknes og Dalsøyra) er om lag like store og brukartalet er også mykje likt. Grunna nedbygging av sjukeheimen, og at pasientar vert tidlegare utskrivne frå sjukehus, med fleire oppgåver overført til kommunehelsetenesta, er det trong for auka kompetanse på personalet vårt. Ei stor utfordring for sonene våre er å skaffe nok kvalifisert personale. Det er utarbeidd kompetanseplan for å betre stoda. Avdeling Brekke og Dalsøyra har fått middag levert frå Masfjorden. Ordninga fungerer tilfredstillande. Avdeling Byrknes har framleis eigen kokkestilling som lagar middag og brødmat til brukarar som har vedtak på desse tenestene. Kokkeressursen vert og nytta til å produsere matvarer til dei andre avdelingane i open omsorg. Hausten vart det starta opp ambulerande nattevakt i Ytre. 13

14 kommune - Årsmelding Kommunale bustader (PU) Ein del av omsorgstenesta er knytt opp til personar med nedsett funksjonsevne. I løpet av har tenesta fått ein ny brukar på dagaktivitet, og ein ny brukar på avlastning i eigen heim. Kommunen kjøper tenester på dagtid til ein brukar, medan open omsorg organiserer nattevakt. Fem vaksne brukarar får tenester i eigen heim av eige personale. To kommunale og eit privat husvære vert nytta til avlastning. To brukarar har fast bustad på Dalsøyra bu- og omsorgssenter. Tenesta driv og dagaktivitet for to brukarar. Etter politisk vedtak om ny gjennomgang av bygging av bustader og organisering av tenester til personar med nedsett funksjonsevne, vart det nedsett ei gruppe som skulle sjå på framtidig organisering av tenesta. Arbeidet enda opp i politisk sak om bygging av bustader og aktivitetssenter på Kjellevold. Arbeidet vert høgt prioritert og vidareført i Helsetenestene Eining for helse omfattar helsestasjon/skulehelseteneste med 1,4 stilling helsesøster. kommune kjøper 20 % jordmorstilling frå Masfjorden kommune. Gravide frå reiser til Hosteland for konsultasjon med jordmor. Legetenesta består av tre fastlegar som har driftsavtale med kommunen, og faste kommunale stillingar for å utføre offentlege oppgåver. Frå april vart kommune ein del av Nordhordland interkommunal legevakt stasjonert i Knarvik. Ordninga gjer at legane i kommune har vakt på kvardagar frå kl til kl I resten av tida kjøper kommune legevakttenester i Knarvik. Ordninga synest å fungere godt for alle partar. kommune har 1 stilling som ergoterapeut fordelt på to 50 %-stillingar. Fysioterapitenesta er organisert med 70 % driftsavtale, og 30 % fastløn. Psykiatritenesta omfattar 2,3 stillingar. Tenesta har og støttekontaktar og arbeidstiltak for nokre personar. Mål for drifta er å vere eit lavterskeltilbod i forhold til psykisk helse. Innbyggjarane kan ta direkte kontakt og spørje om hjelp/informasjon, og det gjer dei. kommune har eit demensteam på 40 % stilling. Barnevern Arbeid i barnevernet Kontaktar med barn og unge Tiltak (tal born) Fosterheimstiltak Tilsynsansvar (tal born) Støttefamiliar Fritidskontaktar Støttegrupper Tilsynsførarar PMTO-tiltak (FMT i 2011) Fosterheimar Det er tilsett einingsleiar og barnevernskonsulent i heile stillingar. Tenesta har ein del samarbeid med Masfjorden kommune i enkeltsaker. Hausten fekk barnevernet tildelt kompetansehevingsmidlar frå Fylkesmannen. Midlane skal nyttast til ei 100%- stilling; 50% i og 50% i Masfjorden. kommune skal vere arbeidsgjevar for stillinga. Kommunane har starta opp eit arbeid for å utgreie meir formelt samarbeid mellom tenestene, som skal vere avslutta innan Barnevernet er ein del av KLAFF-gruppa, og deltek i det kommunale kriseteamet. NAV NAV Supplerande økonomisk sosialhjelp Av desse nye Deltakarar, kvalifiseringsprogrammet NAV vart etablert i mars 2009, og er et partnarskap mellom NAV og kommune. kommune finansierer 0,5 stilling som leiar og 1,0 stilling som rådgjevar. Den kommunale tenestemenyen (tenester som før vart administrert frå sosialkontoret) er: Opplysning, råd og vegleiing, Økonomisk rådgjeving, Økonomisk sosialhjelp, Individuell plan, Kvalifiseringsprogrammet med tilhøyrande stønad, Mellombels butilbod, Bustøtte (Husbanken), Startlån og tilskot (Husbanken) og Gjeldsrådgjeving. Utarbeiding og endring av administrative rutiner for tildeling av startlån var høgt prioritert i. PLAN, LANDBRUK OG TEKNISK Administrasjon/leiing Frå vart Plan, landbruk og teknisk eining (PLT) slått saman med Drift- og vedlikehaldseininga (DRV). Den samanslåtte eininga inneheld om lag 25 årsverk, fordelt på om lag 40 tilsette. Mykje 14

15 kommune - Årsmelding vakansar i meldingsåret har gjort det naudsynt med mellombelse tilpassingar av arbeidsområde og noko innleige av reinhaldstenester. Planlegging Kommuneplanar og reguleringsplanar Oppstarta Under arbeid Fullførte Kart og oppmåling Kart- og oppmålingsarbeid Innkomne saker Ferdige saker Utsende faktura 63* * Av desse er 40 stk. «reine» frådelingssaker, arealoverføringar oggrensejusteringar. Resten er krav om endringar i matrikkelen, påvising av grenser og samanføyingar. Arbeidet med kommuneplanen hadde høg prioritet i. Samfunnsdelen vart nesten fullført. I tillegg vart strandsoneanalyse del 2 for gjennomført. Trafikktryggingsplan vart starta opp parallelt med kommuneplanen. Kommunedelplan for Idrett og Fysisk Aktivitet (KIFA) vart godkjend i desember. Rekneskapen syner stor svikt i gebyrinntektene. Sakstyper utan gebyr, som krav om endringar i matrikkelen (grunna feil eller manglar) og samanføyingar, eller med låge betalingssatsar; t.d. saker knytt til arealoverføring og grensejustering, er ein vesentleg grunn til lågare inntekter. På grunn av vakansar hadde kommunen til tider berre ein godkjend matrikkelførar, som måtte føre bygningsdelen i matrikkelen. eit arbeid som må prioriterast til ei kvar tid. Dette reduserte kapasiteten til å utføre gebyrbetalte oppgåver vesentleg. Landbruk Produksjonstilskot i landbruket Regionale miljømidlar Avløysing ferie og fritid Refusjon for sjukeavløysing Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) Tal mjølkeprodusentar Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) 96 20, * 80 3, , , , , , , , , , , ,34 8 0, , , , , , , , , , , , , , , ,28 9 0, , , ,00 8 0, , , ,21 *utbetaling i mars 2014 Jordbruket er ei stor næring i kommunen, sjølv om det har vore nedgang i talet på aktive brukarar dei siste åra. Trenden er nedgang i tal brukarar, men større bruk. Kommunen har i lokal forskrift fastsett generell spreiefrist for husdyrgjødsel til og behandla 7 søknader om dispensasjon etter dette spreietidspunktet. I vart det gjeve tilbod om BU-midlar til to tiltak. fekk tildelt i alt kr til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar). Aktiviteten i skogbruket har vore låg. Viltforvaltning Hjortejakta i kommune Fallvilt Utfall År Kvote Felte dyr Felte dyr Meldingar Hjort Oter, ørn Daud på Ettersøk - ikkje Friskmeld Avliva (stk.) (stk.) (%) (stk) (stk.) (stk.) staden (stk.) funn (stk.) (stk.) (stk.) , , , , , er av dei største hjortekommunane i Sogn og Fjordane, med rekordstor kvote i meldingsåret. I hadde kommunen 4 storvald og 36 ordinære vald. Storvalda fekk tildeling etter godkjende bestandsplanar over 3 år, dei andre fekk retta avskyting. Under vårteljinga vart det sett dyr, ein nedgang på 62 dyr frå året før. Kommunen arrangerte elektronisk jegerprøveeksamen, for 6 personar. Viltfondet fekk inntekter frå fellingsavgiftene på kr , som vart nytta til å betale kommunale oppdrag, tilskot til søkjarar og faste avtaler. Kr av Fiskefondet vart nytta i. Veterinærtenester administrerer veterinærtenestene for vaktdistrikt Høyanger (Høyanger, og Masfjorden). 5 veterinærar deler vaktene. Staten dekkjer mesteparten av ordninga. 15

16 kommune - Årsmelding Brann- og redningsvern, feiarteneste og Masfjorden Brann og Redning (GMBR) hadde stor aktivitet i, mellom anna med 52 utrykkingar, gjennomføring av grunnkurs for 20 brann- og redningsmannskap og aktiv deltaking i den store nasjonale beredskapsøvinga «TYR» i Ytre Sognefjord 30. oktober. Siste helga i oktober var seks personar på røykdykkarkurs. Tre av desse var heimehøyrande i brannvesenet medan dei tre andre var personell frå Alexela Sløvåg. Det vart anskaffa 6 brukte ambulansebilar som skal nyttast som redningsbilar ved kvar av stasjonane i brannregionen. Tanken er at desse bilane skal bidra til å gje ein tidleg og effektiv innsats. Brannførebyggande arbeid skjer gjennom NGIB (Nordhordland og interkommunale brannførebyggande avdeling). Det er avdekt behov for betre brannteknisk dokumentasjon for dei kommunale bygga, som må arbeidast vidare med i var i heile med i felles feieteneste for kommunane Modalen, Masfjorden, Solund og. Masfjorden kommune administrerer ordninga, som er brukarfinansiert. Vatn, avlaup og renovasjon (VAR) VAR-tenestene er sjølvkosttenester. Abonnentane betaler sjølv kostnaden med tenestene (gebyr). Oversikt vassforbruk Eivindvik vassverk Vassforsyning Sløvåg År (m³ pr. år) %-avvik snittforbruk* (m³ pr. år) %-avvik snittforbruk* Vassforsyning: kommune eig anlegga i Eivindvik og Sløvåg-området, medan resten av vassverka i er private. Pr står kr på sjølvkostfond, og 1 ny abonnent knytte seg til kommunale anlegg. Eivindvik vassverk: Det var fleire utfordringar ved vassleveransen i Eivindvik i, mellom anna brot på vassleidning, lekkasje og redusert produksjon. Nytt driftsoperatørsystem skal installerast på vassverket i Vassforsyning Sløvåg: Kontrollen med vassleveranse og lekkasjar har vore god, slik at driftsproblem i stor grad er unngått. Kartlegging av kapasitetsauke frå Andvik vart utgreidd i. Hovden II tomtefelt vart nærast ferdigstilt i, med kommunal vassforsyning. Avlaup: Det vart registrert 1 ny abonnent på det kommunale avlaupsnettet i. Sjølvkostfondet vart brukt opp i 2012, og pris for abonnentane er difor sett opp både i og Slamtømming: Kommunen har ansvar for slamtømming for ca abonnentar. Det praktiske arbeidet er administrert av NGIR. Kommunen har tilsynsplikt i høve til private slamavskiljarar (ureiningsforskrifta 12 og 13). Kontroll og tilsyn med private utslepp vil truleg vere ei stor oppgåve å løyse i framover. Arbeid med å registrere inn opplysningar om private slamavskiljarar er starta opp. Sjølvkostfondet vart brukt opp i Avgiftsnivået er sett opp både i og Renovasjon: Tenesta gjekk med underskot i. Frå 2014 overtar NGIR heile forvaltninga. Bygg Dei siste åra har kommunen skifta ein god del golvbelegg, vindauge, dører og taktekking. Ingen graverande avvik er kjende, men dokumentasjonen på bygningane er mangelfull. Av samla bygningsmasse på m2 er heile 61,1 % over 30 år og 74,5 % over 20 år. Ein KS-modell rekna ut eit etterslep i 2008 på kr mill. når det gjeld vedlikehald av kommunal bygningsmasse. Viktige oppgåver i meldingsåret var oppussing på skulane, sprinkling av Eivindvik bu- og omsorgssenter og bygging av ny barnehage i Eivindvik. Vegar og uteanlegg kommune har 119,5 km kommunale vegar. Både sommarvedlikehald og brøyting vert utført av private kontraktørar og entreprenørar. I vart det lagt fast dekke i Virkesdalen og reasfaltert 3 km kommunale vegar i. Det er framleis mange oppgåver å ta tak i, med over 50 km med grusvegar, noko nedslitne asfaltvegar, manglande autovern og generelt stort oppgraderingsbehov på kommunale vegar. Utførande vegvedlikehald vart auka med 1 stilling i. Vedlikehaldsetterslep på 28 kommunale bruer og 20 kommunale kaier er estimert om lag kr 10 mill.. Tilstandsrapportar er utarbeidd på desse områda. 16

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR GULEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 FOR GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING FOR GULEN KOMMUNE Godkjend av kommunestyre i K-sak 43/15, datert 18.06.15 kommune - Årsmelding POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/498-17/5024 Arkivkode FE - 151 Dato 26.05.2017 Saksdokument Handlings- og økonomiplan 2018-21 Saksnr. utval Utval

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Netto driftsresultat - % av driftsinnt.

Netto driftsresultat - % av driftsinnt. Samanstilling av KOSTRA tal for kommunane i Nordhordland 2013 I denne rapporten er det tatt med nokre av dei viktigaste nøkkeltala frå rekneskapen og KOSTRA rapporteringa for åra 2010 2013 for kommunane

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Visjon: Historisk og framtidsretta, med: - gode oppvekstvilkår - livskraftige og samarbeidande bygder

Visjon: Historisk og framtidsretta, med: - gode oppvekstvilkår - livskraftige og samarbeidande bygder Førebels versjon til orientering HANDLINGSPLAN 2012-15 basert på SAMFUNNSDELEN I KOMMUNEPLANEN «Frå mål til handling» Visjon: Historisk og framtidsretta, med: - gode oppvekstvilkår - livskraftige og samande

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 Kong Olav V-statuen på Skjerjehamn. Foto: Vilde Kleppe Braanaas GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING Godkjent av kommunestyre i K.sak 17/10, datert 16.06.10 POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet Øyvind

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2014

Kvalitetsmelding for 2014 Kvalitetsmelding for 2014 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2014 er det som opplæringslova

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 2010

SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 2010 Til ordførar og rådmann i kommunane,,,,,, og 12.08.11 SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 10 Vedlagt følgjer ein kort rapport med nokre av dei viktigaste KOSTRA tala frå 07 10 og nøkkeltal frå

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i K-sak 34/14, datert 12.06.14 kommune - Årsmelding POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015 Arkivsak: 14/1277 Løpenummer: 14/8873 Arkivkode: FE-231, FA- Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato Kommunestyret 064/14 Formannskapet 14.11.2014 Forskrift om gebyr, avgifter, husleige

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Litt enklare å rekruttere større miljø kommunesenter noko nærare regionsenter. God kompetanse, noko større fagmiljø, mindre sårbar

Litt enklare å rekruttere større miljø kommunesenter noko nærare regionsenter. God kompetanse, noko større fagmiljø, mindre sårbar Vurdering av dei ulike alternativa Kommunereforma i Gulen kommune Område 1. Gulen - eigen kommune Kva er bra / svakheiter? Felles Smådriftsfordeler God tilgjenge for innbyggarane God lokalkunnskap Rekruttering

Detaljer

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Kong Olav V-statuen på Skjerjehamn. Foto: Vilde Kleppe Braanaas GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING Godkjent av kommunestyre i K.sak 29/09, datert 25.06.09 POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet Øyvind

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03..2013 Dykkar dato 25.10.2012 Vår referanse 2013/1742 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune Postboks 184 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer