ÅRSMELDING 2014 FOR GULEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 FOR GULEN KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR GULEN KOMMUNE Godkjend av kommunestyre i K-sak 43/15, datert

2 kommune - Årsmelding POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene Ellingsen, Lars Atle Larsen, Kristin Margrete Byrknes, Jenny Norunn Nordal, Johnny L. Langvatn, Reidar A. Byrknes, Jon Ivar Steine Høgre (5): Arve Harald Mjømen (varaordførar), Åshild Daae Eide, Anne-Mette Dahl Andreassen, Øyvind Bøe, Stein- Inge Larsen Venstre (3): Rune Østerbø, Dagfinn Midtun, Bjarte Undertun Kristeleg Folkeparti (2): Trude Brosvik, Kjell Oddvar Stendal Arbeidarpartiet (2): Gerd Ingunn Ynnesdal, Odd Harald Eide Framstegspartiet (1): Finn Johansen Formannskap Hallvard H. Oppedal (Sp), Helga Irene Ellingsen (Sp), Arve H. Mjømen (H), Odd Harald Eide (AP), Dagfinn Midtun (V) Hovudutval Plan og utvikling: Anne-Mette Dahl Andreassen (H, leiar), Jenny Norunn Nordal, (Sp, nestleiar), Stein-Inge Larsen (H), Bjarte Underthun (V), Trude Brosvik (Krf) Omsorg: Lars Atle Larsen (Sp, leiar), Astrid Uthaug (H, nestleiar), Johnny L. Langvatn (Sp), Vivian Våge (V), Merethe Ånneland Misje (Ap) Oppvekst: Kristin M. Byrknes (Sp, leiar), Øyvind Bøe (H, nestleiar), Reidar Andreas Byrknes (Sp), Gerd Ingunn Ynnesdal (Ap), Margrethe Thune Trædal (V) ADMINISTRATIV ORGANISERING 2

3 kommune - Årsmelding TILBAKEBLIKK PÅ SLIK RÅDMANNEN SER DET Økonomisk sett har vore eit akseptabelt år, med eit rekneskapsmessig overskot på kr 3,2 mill. Resultatmessig ligg kommunen over KS sin definerte norm på for sunn kommuneøkonomi. Det er ikkje noko mål i seg sjølv at kommunen skal gå med overskot, vi er likevel avhengig at eit visst slingringsmonn for å sikre at vi har noko i bakhand dersom det skjer uføresette ting. Overskotet for skuldast i hovudsak ikkje gjennomførte tiltak, det tilseier likevel at vi har god kontroll på faktisk aktivitet. Netto driftsresultat justert for ekstraordinære inntekter (dvs vanleg inntekt vanleg utgift) er i år positiv etter eit «dykk» under 0 i Den økonomiske utviklinga vi ser gjennom økonomiplanarbeidet tilseier at driftsutgiftene framleis er for høge. Det gjer kommunen sårbar for naturlege variasjonar på inntektssida som fylgje av m.a. endring i folketal og endra skatteinngang. I budsjett 2015 held difor arbeidet fram med å korrigere den økonomiske kursen. I starta kommunen opp arbeidet med kommunereforma. Dei neste åra er det eit omfattande arbeid som skal gjerast i høve vurderingar og diskusjonar med nabokommunar. Gjennom dette arbeidet ynskjer vi å få svar på om kommune ved å slå seg saman med andre kommunar på ein betre måte enn i dag skal kunne oppfylle ekspertutvalet sine 10 kriterier for god kommunestruktur. Som stor arbeidsgjevar må kommune i dette arbeidet ha eit særleg fokus på å ivareta dei arbeidsrettslege omsyna. Vi har lagt ein god plan på dette arbeidet i tett dialog med dei tillitsvalde. kommune har lang tradisjon for å samarbeide med nabokommunane, og det vert stadig vurdert nye samarbeidsprosjekt for å styrke tenestetilbodet. Eit døme på dette er samarbeidet innan barnevern som kommunane Masfjorden og etablerte i. Barnevernstenestene vart då gjennom eit prøveprosjekt samlokalisert. Gjennom felles barnevernsteneste vil vi vidareutvikle gode rutinar og nytte den samla kompetansen på ein god måte til beste for borna våre. vart ein milepæl då kommune for fyrste gong mottok flyktningar. God førebuing og godt lagspel mellom dei ulike fagetatar førte til at flyktningane fekk ein god start på sitt nye liv i Noreg. Kommunen arbeider no med å førebu mottak av nye flyktningar i Etter svært mange år med vurdering og planlegging fekk vi i ei avklaring på vegen vidare i høve utbygging av vassforsyninga i sør. Næringsutviklinga i området er i god vekst og ei trygg og sikker vassforsyning er viktig. Teknisk gjennomføring av utbygginga får stort fokus i Etter mange år med planlegging vart nytt næringsbygg i industrihamn ein realitet. Vidsyn næringsbygg vart offisielt opna i november, og vi ser allereie no konturane av kva dette næringsbygget vil bety for vidare utvikling, - i sjølve området, men også for kommunane og Masfjorden i si heilheit. Årsmeldinga du no les viser at det vert gjort mykje godt arbeid i kommunen. Dette er eit lagspel mellom den enkelte innbyggar, næringsliv, politikarar / tilsette i kommunen, og dei frivillige lag- og organisasjonar. Eg vil nytte høve til å takke alle for god innsats og godt utført arbeid i., 27. mars 2015 Reidun K. Halland rådmann Om identitet; ordsky frå folkemøter 3

4 kommune - Årsmelding Utviklingstrekk i driftsrekneskapen ØKONOMISK STATUS (alle tal i kr) Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Auke DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar ,3 % Andre sals- og leigeinntekter ,5 % Overføringar med krav til motytingar ,9 % Rammeoverføringar ,1 % Andre statlege overføringar ,7 % Andre overføringar ,2 % Inntekts- og formueskatt ,2 % Eigedomsskatt ,5 % Andre direkte og indirekte skattar ,5 % Sum driftsinntekter ,7 % DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter ,4 % Sosiale utgifter ,2 % Kjøp som inngår i kom. tenesteproduksjon ,0 % Kjøp som erstattar kom. tenesteproduksjon ,2 % Overføringar ,1 % Avskrivingar ,0 % Fordelte utgifter ,8 % Sum driftsutgifter ,7 % Brutto driftsresultat FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbyte ,3 % Mottekne avdrag på lån ,0 % Sum eksterne finansinntekter ,6 % FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar ,3 % Avdrag på lån ,7 % Utlån ,7 % Sum eksterne finansutgifter ,5 % Resultat finanspostar ,5 % Motpost avskrivingar ,0 % Netto driftsresultat ,5 % Justeringsfaktorar ,8 % Justert netto driftsresultat ,7 % Rekneskapsmessig resultat ,2 % *Ekstraordinære inntekter frå BKK (Kløvtveitutbygginga) i 2011 og Wergeland-Halsvik AS (NORM-deponi) 2011, 2012, 2013 og. Driftsinntektene Dei to store inntektspostane, Rammeoverføringar og Inntekts- og formueskatt, auka med høvesvis 3,1 og 5,2 %. Skatteinntektene auka til 104,6 % av landsgjennomsnittet. Eigedomsskatt auka til normalnivået att i, etter ein del utbetalingar i 2013 knytt til klager som vart gitt medhald i. Posten Brukarbetalingar synte reduksjon med 1,3 %. Hovudgrunnen var reduserte brukarbetalingar ved sjukeheim, etter ein periode med lågare behov for sjukeheimsplassar. Andre sals- og leigeinntekter vart redusert med 20,5 %, som skuldast at heile renovasjonsordninga inkl. gebyr, med inntekter på kr 3,7 mill. i 2013, vart lagt til NGIR IKS frå Posten var elles unormalt høg i 2011 på grunn av etterbetaling frå BKK for utbygging av Kløvtveit kraftverk. Posten Overføringar med krav til motyting vart redusert med kr 6,2 mill. - heile 16,9 %. Kr 6 mill. av desse skuldast at mva.-kompensasjon frå investeringsutgifter ikkje lenger vert rekna som inntekt i driftsrekneskapen. Posten Andre statlege overføringar auka med kr 2,8 mill. (175,7 %) på grunn av nye statstilskot til frivilligsentral, flyktningar og ø-hjelp-dagsenger. 4

5 Kr kommune - Årsmelding Posten Andre overføringar auka med kr 1,2 mill. i. NORM-inntektene utgjorde kr 4,5 mill. av inntektene. Posten var unormalt høg i 2011 fordi NORM-inntekter då utgjorde kr 13,7 mill. Samla sett auka driftsinntektene med 0,7 % i. Driftsutgiftene Lønsutgiftene steig samla med 3,4 %, men løn til vikarar og ekstrahjelp vart redusert med kr 1,5 mill. (10,8 %). Sosiale utgifter (arbeidsgjevaravgift og pensjonspremie), som svingar mykje frå år til år på grunn av pensjonsutgiftene, vart redusert med 3,2 % etter uvanleg høg vekst i Dei andre hovudpostane, til saman 28,3 % av samla driftsutgifter, vart reduserte med 6,9 % (kr 4,7 mill.) på grunn av bortfall av utgifter til privat barnehage på grunn av nedlegging, og til renovasjonsordninga på grunn av overføring av ordninga til NGIR IKS. Samla gjekk driftsutgiftene ned med 0,7 %. Finanspostane kommune har framleis lågare netto lånegjeld pr. innbyggjar enn landsgjennomsnittet, men lånegjelda er i vekst. Dette gjev stadig aukande negativt resultat av finanspostane, frå om lag kr 0 i 2010 til - kr 2,4 mill. i. Økonomisk resultat Økonomisk resultat dei siste fem åra Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Justert netto driftsresultat Resultatmargin Dei økonomiske resultata i vart betre enn i 2013, mykje på grunn av uvanleg høge løns- og pensjonsutgifter i 2013, medan inntektsutviklinga var meir jamn. Brutto- og netto driftsresultat Brutto driftsresultat var kr 2,8 mill. i. Brutto driftsresultat seier noko om mindreforbruk (overskot) etter avskrivingar, men før renter og andre finanspostar er teke med. Netto driftsresultat var på kr 5,5 mill. I netto driftsresultat er finanspostane med, men avskrivingane er nulla ut. I staden er avdraga inkludert. kommune har hatt ganske låg lånegjeld, difor har avskrivingane vore høgare enn netto finanspostar. Dette har gitt kommunen høgare netto driftsresultat enn brutto driftsresultat kvart år frå Resultatmargin, 1,75 % frå (tidlegare 3 %) Netto driftsresultat er eit mykje nytta måltal for korleis kommuneøkonomien utviklar seg. På grunn av endring i reglar for inntektsføring av mva.-kompensasjon frå investeringsutgifter inneber ein sunn kommuneøkonomi frå ein driftsmargin på minst 1,75 % av brutto driftsinntekter (om lag det same som eit resultat rundt 0 i privat sektor), utifrå utrekningar gjort av Det tekniske berekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi (nov. 14). Dette utgjer om lag kr 4 mill. for kommune, som er indikert med den stipla linja i figuren over. Netto driftsresultat justert for ekstraordinære inntekter (JND) Justert netto driftsresultat (den jamnaste heiltrekte lina i tabellen), som viser korleis dei vanlege utgiftene er i høve til dei vanlege inntektene, var på kr 0,9 mill. JND har vore ein viktig indikator i høve til god langtidsplanlegging. kommune har brukt indikatoren fordi kommunen har hatt ein 5

6 kommune - Årsmelding del ekstraordinære inntekter nokre av dei siste åra, som kan få drifta til å sjå betre ut i enkelte år enn ho faktisk er. I JND er desse inntektene sett vekk frå. Dette gjeld ekstraordinære inntekter frå BKK (2011) og NORM-avgift ( ). I utgjorde slike inntekter kr 4,5 mill. (NORM-inntekter). Frå 2015 og framover er NORM-avgifta venta å vere kr 2 mill. årleg. Rekneskapsmessig resultat (RR) Rekneskapsmessig resultat er det som står att av netto driftsresultat etter fondsavsettingar og andre årsoppgjersdisposisjonar. RR fortel om kommunestyret sin planlagde pengebruk og forventa inntekter (budsjett) samsvarar med faktisk pengebruk og faktiske inntekter (rekneskap). Driftsrekneskapen for syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr Hovudårsaken til dette er budsjetterte løyvingar i som ikkje vart fullt ut nytta/utbetalte dette året, til dømes løyving til garanti for reparasjon av den keltiske steinkrossen i Eivindvik, løyving til kompetanseplan og vegmidlar. Disponering av unytta midlar frå vert gjort i juni 2015, i politisk sak om godkjenning av årsrekneskapen. Driftsavvik fordelt på resultateiningar Justert budsjett Budsjettavvik i % Endring rekneskap Rammeområde Rekneskap 2011 Rekneskap 2012 Rekneskap 2013 Rekneskap 100 Ymse føremål ,3 % 10,3 % 200 Oppvekst ,5 % -11,2 % 211 Brekke barnehage og skule ,0 % 7,8 % 212 Byrknes barnehage og skule ,0 % 5,7 % 213 Dalsøyra barnehage og skule ,8 % -1,0 % 214 Eivindvik barnehage og skule ,6 % 1,3 % 310 Helse ,4 % 13,8 % 355 NAV ,5 % 41,8 % 360 Barnevern ,2 % -7,5 % 371 Eivindvik sone ,7 % 2,9 % 372 Byrknes sone ,6 % 23,4 % 373 Dalsøyra sone ,8 % 1,8 % 375 Brekke sone ,6 % 19,4 % 376 PU-tenesta ,7 % 12,0 % 400 Plan, teknisk og landbruk ,5 % -2,7 % Sum driftsutgifter ,9 % 5,8 % Avvik i høve til budsjett Samla mindreforbruk vart 1,9 %. Einaste budsjettoverskriding av ein viss storleik var innafor ansvar 310 Helse, som skuldast at innsparingstiltak innafor Omsorg var budsjettert her, men ga resultatverknad på ansvara Innsparingstiltaka skulle ha vore regulert inn på rette budsjetta gjennom året, sjølv om dei i praksis var under kontroll økonomisk. Rammeområda 100 Ymse føremål, 200 Oppvekst, 355 NAV, 360 Barnevern og 400 Plan, landbruk og teknisk hadde eit samla mindreforbruk på kr 3,0 mill. Størstedelen av avviket på 100 Ymse føremål skuldast at oppgåver med finansiering ikkje vart fullførte i. Innafor 200 Oppvekst skuldast avviket i stor grad vakanse i PPT og at skyssutgifter til symjeopplæring vart lågare enn budsjettert. 355 NAV hadde innsparing både på Kvalifiseringsprogrammet, Introduksjonsordninga og sosiale overføringar. 360 Barnevern utførte fleire tiltak sjølv i staden for å kjøpe tenester og hatt lågare bruk av fosterheim. Hovudforklaringa på avviket innafor 400 Plan, landbruk og teknisk var at utbetaling for asfaltering i Eivindvik vart halde att på grunn av mangelfullt utført arbeid. I tillegg var eininga prega av lågare bemanning enn planlagt på grunn av vakansar. Utviklinga i utgifter frå 2013 til Driftsutgiftene auka med om lag kr 9,7 mill. i (5,8 %). Rammeområda 200 Oppvekst, 360 Barnevern og 400 Plan, teknisk og landbruk hadde lågare netto utgifter enn i Desse rammeområda hadde nettoutgiftsauke på over kr 1 mill.: 100 Ymse føremål (skuldast i hovudsak utgiftsauke til fellesfunksjonar og kulturføremål), 310 Helse (skuldast i hovudsak uvanleg låg nettoutgift i 2013), 372 Byrknes sone (skuldast i hovudsak innføring av nattevakt) og 376 PU-tenesta (skuldast i hovudsak ein ny ressurskrevjande brukar). 6

7 kommune - Årsmelding Investeringsrekneskapen Dei samla investeringane i anleggsmidlar var på om lag kr 13,6 mill. i. I tillegg ligg eigenkapitalinnskot i KLP (kr 0,5 mill.), kommunale utlån (kr 1,6 mill. i husbankutlån og -avdrag) og avsettingar (kr 2,6 mill.) på utgiftssida, slik at samla finansieringsbehov vart kr 18,3 mill. Finansieringsbehovet vart stort sett dekt inn med lån (kr 12,2 mill.), men og noko inntekter frå tomtesal (kr 0,7 mill), meirverdiavgiftskompensasjon (kr 1,8 mill.) og mottekne avdrag og refusjonar (kr 2,6 mill. - kr 1,2 mill. i avdrag og kr 1,4 mill. frå mva.-refusjon for Dalsøyra kunstgras og Ortneset skytebane), i tillegg til bruk av fond (kr 1,0 mill.). Større investeringsprosjekt i var: Jordvarmeanlegg ved sjukeheim (kr 3,0 mill.), ymse samferdsleinvesteringar (kr 4,0 mill.), investeringar i skulebygga - særskilt Byrknes skule (kr 1,4 mill.), nybygg av barnehage i Eivindvik (kr 1,1 mill.), IKT-investeringar (kr 1,0 mill.), førsteinnsatsbilar til og Masfjorden Brann og Redning (kr 1,0 mill.) og transportmidlar til drifta elles (kr 0,6 mill.). Andre viktige investeringsprosjekt i Vassforsyning Sløvåg - forprosjekt Overvakingssystem Eivindvik vassverk Omsorgsbustader Dalsøyra - forprosjekt Nybygg Eidsbotn barnehage planlegging Investeringsbudsjettet for var på kr 28,7 mill. Hovudårsaken til det store avviket mellom planlagt og utført investeringsnivå var seinare framdrift enn føresett i tre større prosjekt; Vassforsyning Sløvåg, ventilasjonsanlegg ved Brekke skule og omsorgsbustader på Dalsøyra. Balanserekneskapen Balansen er sterkt påverka av vurderinga av storleiken på kommunen sine framtidige pensjonsplikter. I auka desse med kr 14,5 mill., til kr 316,6 mill. Dei utrekna pensjonsmidlane (kommunen sine «sparepengar» i pensjonskassene, som skal nyttast til å innfri pliktene) auka med kr 16,5 mill., til kr 245,1 mill., ved samanlikning med reelt 2013-nivå (rekneskapen for 2013 inneheld ei feilføring, jf. note 17 til rekneskapen for, som påverka balansekontoane Pensjonsmidlar og Kapitalkonto med kr 21 mill.). Eigenkapitalen auka reelt med kr 8,3 mill., til kr 88,4 mill., som i hovudsak skuldast auka disposisjonsfond på grunn av netto avsetting av kr 4,4 mill. til desse, og at pensjonsmidlane auka meir enn pensjonspliktene. Lånegjelda auka med kr 19,3 mill. i, fordi investeringane stort sett var lånefinansierte. Lågare investeringsnivå enn lagt opp til i budsjettet førte til at kr 16,7 mill. av opptekne lån framleis var ubrukte pr (mot kr 4,4 mill. i 2013). Økonomiske nøkkeltal Økonomiske nøkkeltal frå samanlikna med andre kommunar (førebelse tal frå KOSTRA) (alle tal i kr) Gruppe 05* Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 168,3 157,9 172,9 173,2 186,9 213,7 201,8 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 28,2 36,1 38,1 21,7 29,4 18,2 12,0 Frie inntekter i kroner pr innbyggjar Netto lånegjeld i kroner pr innbyggjar *Gruppe 05 er kommunar som kan samanliknast med, dvs. kommunar med få innbyggjarar, høge bundne kostnader og middels frie inntekter. Frå 2010 til 2013 var i gruppe 04 (få innbyggjarar, høge bundne kostnader og låge frie inntekter). I Langsiktig gjeld inngår både vanleg renteberande gjeld og framtidige pensjonsplikter til tilsette i kommunen. Pensjonspliktene, som er ei form for avsetting til framtidige pensjonsutbetalingar, utgjer om lag 3/4 av den langsiktige gjelda. Nivået på desse pliktene er rekna utifrå statlege reglar. Renteberande gjeld (1/4 av langsiktig gjeld) har auka noko dei siste åra, og er lågare enn gjennomsnittet i gruppe 05. Arbeidskapitalen (omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld) fortel om likviditeten, dvs. om kommunen har pengar til å betale rekningane sine til rett tid. kommune har god likviditet, samanlikna med både gjennomsnittet i gruppe 05 og landsgjennomsnittet. Frie disponible inntekter fortel noko enkelt sagt om kor mykje av skatteinntekter og overføringar gjennom inntektssystemet som ikkje er bundne opp til dei vanlege lovpålagde driftsoppgåvene. og dei andre Gruppe 05-kommunane har høgt utgiftsbehov på grunn av stort areal pr innb., og ofte mange folk i høg alder. I gjev inntektene frå kommunal eigedomsskatt auka frie inntekter pr innbyggjar med om lag kr Netto lånegjeld: Netto renteberande gjeld (1/4 av langsiktig gjeld) har auka noko dei siste åra, men er noko lågare enn gjennomsnittet i gruppe 05. Framdrifta i store utbyggingsprosjekt har vore lågare enn budsjettert i, noko som dempar veksten i netto lånegjeld. Alle

8 kommune - Årsmelding KOSTRA-samanlikningar KOmmune-STat-RApportering har vore i bruk i kommune frå Systemet, som ligg på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no), gjev eit godt grunnlag for å samanlikne kommunar når det gjeld ressursbruk, sjølv om tala må tolkast med noko varsemd. Viktige KOSTRA-funn om meldingsåret for kommune sin del: Innbyggjartalet auka med heile 20 personar, til 2335, med litt fleire i barnehagealder, færre i grunnskulealder og fleire frå 16 år og over. Netto innflytting frå utlandet utgjorde 21 personar. Kommunale prioriteringar: Netto driftsutgifter pr brukar var høgare enn snittet for samanlikningsgruppa 05 innafor dei største kommunale tenestene; skule og pleie/omsorg, om lag som snittet innafor barnehage og sosialteneste og lågare innafor barnevernteneste og administrasjon, styring og fellesutgifter. Netto driftsutgifter: Grunnskuleopplæring og Helse og omsorg utgjer større del av nettoutgiftene i kommune enn i gruppe 05-snittet. Kommunen har høgare inntekter frå næringsverksemd enn snittet, som i stor grad skuldast NORM-kompensasjon, og noko sal av konsesjonskraft. Innbyggjarar i pr år år år år år og over Til saman Folkemengd, alder, pr , % år 7,0 6,6 6,5 5,9 5,6 5,4 5,6 5,3 5,3 5, år 15,1 14,8 14,1 13,9 14,1 13,5 13,0 12,9 12,6 11, år 60,9 61,6 61,8 62,8 62,6 62,6 63,7 63,8 63,8 63, år 9,8 9,7 10,2 10,3 10,9 10,9 11,2 11,6 11,7 12,6 80 år og over 7,3 7,3 7,4 7,1 6,8 6,5 6,5 6,4 6,6 6,6 Kommunale prioriteringar i samanlikna med andre kommunar (alle tal i kr) Gr. 05 Landet Netto driftsutgifter pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar Netto driftsutg. pr innb år, grunnskuleopplæring Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutg. pr innbyggjar, kommunehelsetenesta Netto driftsutg. til diagnose, beh. og rehab. pr. innb Netto driftsutg. pr innb. 67 år og over, pleie og omsorg Netto driftsutg. pr. innb. 80 år og over, pleie og omsorg Andel innb. under 67 år som får heimetenester 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 2,3 1,9 - Andel innb år som får heimetenester 6,3 5,4 6,4 4,8 6,4 8,5 6,8 - Andel innb. over 80 år som får heimetenester ,3 39,2 36,6 37,0 37,2 32,6 - Andel innb. 80 år og over som bur på institusjon 17, ,2 13,1 14,9 18,1 13,5 Netto driftsutgifter pr innb år, sosialtenesta Netto driftsutg. pr innb år, barneverntenesta Netto driftsutg. pr innb., adm., styring og fellesutgifter Netto driftsutgifter for ymse tenester, målt i % av totale netto driftsutgifter Gruppe 05 Landet Administrasjon og styring (inkl. eigedomstaksering) 10,0 11,7 11,5 11,4 12,1 13,6 7,4 Barnehage 2,2 9,8 9,0 8,6 8,9 9,0 14,9 Grunnskoleopplæring 28,4 31,3 27,2 25,2 25,3 23,0 23,9 Helse og omsorg 47,6 49,2 46,8 44,0 47,5 43,9 36,6 Sosialteneste 1,2 1,4 1,0 1,0 1,7 2,4 5,5 Barnevern 2,0 2,2 1,7 1,4 1,5 2,2 3,3 Vatn, avløp, renovasjon/avfall 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0-0,5-0,5 Fysisk planlegging/kulturminne/natur/nærmiljø 1,6 0,6 1,6 1,3 0,9 1,4 1,2 Kultur 1,5 1,0 2,1 1,4 2,1 3,0 3,8 Kyrkje 1,6 1,7 1,9 1,6 1,5 1,7 1,1 Samferdsle 5,6 3,3 2,7 3,0 2,8 2,5 1,4 Bustad -0,2 0,0 0,0-0,1 0,0-0,2 0,0 Næring -0,6-15,5-4,5-2,8-3,0-0,6-0,2 Brann og ulukkesvern 1,5 1,7 2,3 1,9 2,0 1,9 1,4 Ymse (t.d. premieavvik) -2,6 1,4-3,6-0,2 0,0 0,0 0,2 Kommunebarometeret - kvalitetsmåling Basert på KOSTRA har Kommunal Rapport utvikla eit grunnlag for å samanlikne tenestekvalitet i kommunane i høve til ressursinnsats - Kommunebarometeret. kommune klatra frå 285.-plass av 8

9 kommune - Årsmelding om lag 430 kommunar i 2010 til 65.-plass i - utifrå -indikatorane for målinga. Når det gjeld sektorar skårar kommunen høgt på Grunnskule, Helse, Sosialhjelp og Barnevern. Elles viste barometeret for, som er basert på 2013-tal, at kommunen har høge kostnader pr tenestebrukar, relativt få fagutdanna tilsette og god økonomisk handlefridom, relativt sett. Godkjende stillingar PERSONALSTATUS Bemanning ved årsslutt året: Godkjende stillingar (inkl. vedtekne endringar for budsjettåret), årsverk 217,31 224,32 222,46 223,21 224,61 222,5 231,05 226,7 Auken fram mot 2008 skuldast mellom anna fleire opphaldstimar i barnehagar, auka timetal i skulane, øyremerkt satsing på psykiatri, fleire faste sjukevikarar og andre faktorar med delfinansiering utanfrå. Endringa skuldast nye stillingar som samhandlingskoordinator, folkehelsekoordinator, nattevakter i sonene, vaktmeister, kulturkonsulent og enkelte auka deltidsstillingar. Reduksjonen skuldast reduksjon av vegvaktarstilling, stillingar på sjukeheim og innan skulesektoren, samt omlegging av arbeidet med folkehelse. Sjukefråvær Legemeldt sjukefråvær (%) kommune 8,2 7,5 6,8 8,1 8,4 6,9 6,8 6,3 Sogn og Fjordane, kommunal forvaltning 6,9 7,1 7,1 6,6 6,8 6,3 6,4 6,1 Heile landet, kommunal forvaltning 7,8 7,9 8,2 7,5 7,6 7,3 7,25 7,25 Sjukefråværstala er henta frå NAV sine statistikkar, der eigenmeldingar ikkje er inkludert. I 2010 og 2011 var det ein auke i sjukefråværet i kommune, medan vi har hatt ein nedgang dei tre siste åra, til no det lågaste nivået vi har hatt på mange år. Kommunen ligg i 0,95 prosentpoeng under gjennomsnittet for kommunal forvaltning i landet og 0,2 prosentpoeng over gjennomsnittet for kommunal forvaltning i Sogn og Fjordane. Så samanlikna med kommunal forvaltning i fylket/landet, ser vi også ei forbetring her dei siste åra. Sjukefråværet i kommune er i hovudsak langtidsfråvær. Sjukefråværet er noko høgare innan pleie og omsorg enn innan oppvekstsektoren, og skilnaden har vore relativt stabil dei siste åra. Samarbeid med fagorganisasjonane Det var 4 møte med alle hovudtillitsvalde samla, der det mellom anna har vore drøftingar i samband med organisasjonsendringar, lokale lønsforhandlingar, planar og budsjettarbeid. Det har også vore drøftingar med hovudtillitsvalde enkeltvis eller i grupper ved behov mellom anna kring arbeidstidsordningar, tilsetjingar, innsparingar og ferieavvikling. Elles har det vore samarbeid med aktuelle tillitsvalde i konkrete saker. Hovudverneombod har også delteke på desse møta når temaet har vore aktuelt for vernetenesta. Kompetanseutvikling Kommunestyret vedtok i 2010 ein kompetanseplan for kommune gjeldande til Denne vert rullert årleg. Fleire tilsette er ferdige med utdanningar som fylgje av denne planen, og andre er i gang med utdanningar. Gjennom «Kompetanseløftet» fekk vi i 2013 stønad til 18 tilsette som tar grunnutdanning/ vidareutdanning innan pleie og omsorg; grunnutdanning innafor sjukepleie, vernepleie og helsefagarbeid, og vidareutdanning mellom anna innafor akuttsjukepleie og geriatri/ rehabilitering. Ein medarbeidar og ein lærling tok fagprøve som helsefagarbeidar i, og fleire jobbar med å opparbeide nok praksis til å gå opp til fagprøva dei kommande åra. To sjukepleiarar fullførte vidareutdanning som akuttsjukepleiar. Vi har to lærarar som har gjennomført vidareutdanning innan matematikk og engelsk, medan to lærarar byrja på vidareutdanning i naturfag og norsk i. Det er gjennomført ei rekkje andre kompetansehevingstiltak ved skular og barnehagar, i tråd med vedtatt kompetanseutviklingsplan for sektoren. To medarbeidarar held på med utdanning som barnehagelærar. Vi har to lærlingar innan helsefag og 2 lærlingar innan barne- og ungdomsarbeidarfaget mot utgangen av, i tillegg til at vi har inngått lærlingkontrakt i det nye faget «byggdriftar». Om lag 20 medarbeidarar; i hovudsak medarbeidarar ved sentraladministrasjonen og einingsleiarar, deltok i utdanning innan arbeidsrett og offentleg rett (til saman 30 studiepoeng) eit samarbeid mellom Folkeuniversitetet og kommunane i området. Felles leiaropplæring i HAFS over to år vart fullført i. Her deltok 20 av leiarane i kommune. 9

10 kommune - Årsmelding Helse, miljø og tryggleik (HMT) Det har vore 2 møte i arbeidsmiljøutvalet. Tema for vernerundane var ergonomi. Bedriftshelsetenesta (Stamina) vart nytta til generelle helsekontrollar, informasjon og kurs i nokre av einingane og oppfylging av sjukemelde. I tillegg hadde Stamina individuelle arbeidsplassvurderingar og arbeidsplassvurderingar på systemnivå i einingane. Dei var også nytta til rådgjeving i enkeltsaker og andre enkelttiltak. Diskriminering og likestilling kommune har som mål at usakleg forskjellsbehandling ikkje skal skje ved tilsetjing eller annan sakshandsaming. Vi drøftar reduksjon av deltidsstillingar med tillitsvalde, samarbeider tett med tillitsvalde i tilsetjingssaker, og har i auka deltidsstillingar til 22 av våre faste medarbeidarar. kommune er ein kvinnedominert arbeidsplass, og praktiserer likestilling. Godt utbygde velferdsordningar gjer kommunen til ein konkurransedyktig arbeidsplass, særskilt for kvinner. For å stimulere til fleire kvinnelege næringsetableringar vert kvinner prioriterte når det gjeld tilskot frå næringsfondet. 8 av 15 toppleiarar i kommune er kvinner. Over 80% av tilsette i kommune er kvinner. Etikk kommune ynskjer tilsette som legg vekt på respekt, rettferd, ærligheit, omsorg, toleranse, openheit og syner positive haldningar innad og utad. ( kommune, Etisk reglement) Kommunen legg vekt på at vår tenesteyting skal skje i samsvar med vårt etiske reglement. Vi fokuserer også på verdiplattforma vår, Samarbeid for utvikling, som seier korleis vi bør opptre, og kva overordna mål tilsette skal jobbe etter. Verdiplattforma skal henge synleg på alle arbeidsplassar, og reflekterast over på personalmøte jamleg. Verdiplattforma vert trekt fram på den årlege nytilsettdagen, som var i september. ADMINISTRASJON, POLITIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen består av Rådmannen m/stab, Ekspedisjonsavdelinga, Løns- og personalavd. og Økonomiavd. Ei viktig oppgåve er å førebu og følgje opp politiske saker til kommunestyre, formannskap, hovudutval og ymse andre råd og utval. Behandling av sektorovergripande saker, samfunnsutvikling, overordna styring, samordning og utføring av fellestenester for heile kommuneorganisasjonen er andre ressurskrevjande og viktige arbeidsoppgåver for at kommune skal fungere godt. Rådmannen hadde i meldingsåret jamlege møte med alle einingsleiarane i kommunen og «husmøte» på kommunehuset, og rundt 20 leiarar i deltok på leiaropplæring i HAFS-regionen. Fokus på beredskap var relativt høgt som følgje av mykje kraftig ver med straum- og teleutfall og eit skjerpa fokus nasjonalt på ulike trugsmål. Satellittelefon vart innkjøpt. Politikk Utvikling i tal politiske saker Kommunestyret Formannskapet Av viktige saker som vart behandla i kommunestyret i meldingsåret kan nemnast kommuneplanen for samfunnsdelen, nytt økonomireglement, kommuneplanen for arealdelen, trafikktryggingsplanen, økonomiplanen, tertialrapporter med regulering av budsjett, reguleringsplanar og andre arealplanar, kvalitetsplan for oppvekst -17, reparasjon av skada steinkross i Eivindvik, plan for busetting av flyktningar, kommunal bustad- og bulystpolitikk, vassforsyning sør, regionalt helsehus i Nordhordland og ymse fråsegner - mellom anna knytt til framlegg om ny kommunestruktur. Fellestenester Om lag tilsette i administrasjonen studerte og besto eksamen i forvaltningsrett og arbeidsrett (til saman 30 studiepoeng) i, i tillegg til vanleg arbeid. Dette har gitt høgare kvalitet på det samla arbeidet, til låg utgift for arbeidsgjevar. 10

11 kommune - Årsmelding Omstilling til elektroniske løysingar innafor lønssystem, telefoni, innkjøp, fakturasystem, kvalitetssystem og varslingstenester hadde bra framdrift i meldingsåret. 6 nr av Infoposten vart utgitt. I saksbehandlingssystemet vart registrert 1646 saker, om lag journalpostar og 50 elektroniske møteutsendingar i. Om lag 43 hyllemeter arkiv vart levert fylkesarkivet til endeleg oppbevaring, som resultat av ei ekstrasatsing i ekspedisjonen Samfunnsutvikling Det interkommunale næringsselskapet og Masfjorden Utvikling AS (GMU) hadde god framdrift i. Næringsbygget Vidsyn, med ei rekkje verksemder, vart offisielt opna 28. november. Satsinga på Gulatinget saman med fylkeskommunen held fram, med storslått markering av Grunnlovsjubileet juni. Næringsfondet fekk om lag kr 0,7 mill. i påfyll i. Mange av tilskota vart løyvd til nye verksemder i næringsbygget Vidsyn. Innafor samferdslesektoren deltok kommune i Kystvegen Bergen-Ålesund og Stamvegutvalet for E39 i Sogn og Fjordane, og arbeidde for opprusting av Fv. 57. Utbetring av Undalstunnelen vart starta opp av fylkeskommunen. ungdomsråd hadde brukbar aktivitet i, og delte m.a. ut transporttilskot og kulturmidlar, i tillegg til å arrangere Ungdommens Kulturmønstring (UKM). Prosjekt Kystarven, grunnlovsjubileet og oppstart av kulturminneplan var viktige satsingar innafor kulturfeltet, i tillegg til arbeid knytt til spelemidlar, tilskot til kulturbygg, kulturmidlar, UKM og tilflyttingsarbeid. kommune løyvde kr til festivalen Utkant, som vart arrangert juli med rekordoppslutning ( gjestar) i strålande ver. folkebibliotek kom noko vidare med bokregistrering i digitalt katalogsystem. Åtte tilskot til bustadetablerarar, på til saman kr vart utbetalt. Interessa for kommunale bustadtomter og andre kommunale eigedommar var høgare enn normalt dei siste åra, mellom anna med nokre reservasjonar av dei nye «gratistomtene» (resttomter i eldre bustadfelt). Ingen nye tomter i Hovden II vart selde, men fleire av tomtene vart reserverte. OPPVEKST Oppvekstsektoren er frå skuleåret organisert i 4 einingar som alle har barnehage-, grunnskule- og SFO-tilbod. Skule Utvikling i elevtal i dei fire skulekrinsane Brekke Byrknes Dalsøyra Eivindvik Samla elevtal 2010/ / / / /2015 pr Nedgangen i elevtalet er lågare enn prognosen. Grunnen til dette er tilflytting. Vedteke resultatmål: Gjennomsnittsresultatet for elevane i kommune dei siste 5 åra skal minst vere på nivå med gjennomsnittet for Sogn og Fjordane i same periode. Nasjonale prøvar: Det gledelege med resultata frå dei nasjonale prøvane er at alle årskull vi kan følgje frå 5 til 9. klasse har ei resultatutvikling som er på linje med eller betre enn snittet for landet. Dette er den sikraste indikatoren på at elevane i får eit godt tilbod. Snittresultata er og på snittet i Sogn og Fjordane. Dei er litt under for 5. klasse, 8. klasse på snittet og 9. klasse litt over snittet. Ser ein på enkeltprøvar, ser det ut som vi har utfordringar med engelskundervisninga i småskulen. Det må diskuterast på einingane korleis denne kan styrkast. Engelsk som fag har stått på prioriteringslista for vidareutdanning i mange år. Det er det faget der vi har minst formell kompetanse. Skuleåret 2013/ har vi hatt ein lærar som har teke 30 studiepoeng i engelsk. Vidareutdanning i engelsk må framleis prioritrast. Paradokset i denne situasjonen er at -elevane ofte gjer det svært godt både til skriftleg og munnleg eksamen i engelsk. For lesing er tendensen at opplæringa blir betre. Einingane har jobba godt med denne opplæringa og det gjev resultat. Lesing i 5. klasse hausten 2013 gav dårlege resultat på enkeltgrupper, og dette har vorte diskutert på einingane. 11

12 kommune - Årsmelding Resultata i rekning har vore gode, men det er tendensar til endring. Eit av problema for rekning som grunnleggande dugleik er at denne kompetansen har vore knytt til matematikkfaget og har ikkje vore ei fellesoppgåve for alle fag og faglærarar slik læreplanen krev. Dette må einingane jobbe systematisk med å endre. I HAFS-regionen planlegg vi eit etterutdanningsopplegg i rekning i samarbeid med matematikksenteret. Hovudutfordringa for einingane er likevel å la resultata vere meir systemavhengige enn av innsatsen til enkeltlærarar. Grunnskulepoeng: Grunnskolepoeng Snitt 42,4 44,1 42,3 44,0 43,2 Sogn og Fjordane 41,5 41,2 41,2 41,5 41,4 Norge 39,8 39,9 40,0 40,4 40,0 Grunnskulepoenga til -elevane har helde seg høgt over tid. Kommunebarometeret hevdar at det er god samanheng mellom prestasjonane på nasjonale prøver og snittresultata for grunnskulepoeng. Dette er det viktig å merke seg. Både nasjonalt og i Sogn og Fjordane er det stor skilnad på gutar og jenter. Jentene gjer det betre enn gutane. I er det markert mindre skilnad på resultata til gutane og jentene, og det er dette som viser att i det høge snittalet for kommunen. Spesialundervisning Prosent av elevar som får enkeltvedtak 2010/ / / / 8,3 % 9,5% 7,8% 7,1% ligg under snittet for Sogn og Fjordane som er 9,6. Skulefritidsordning (SFO) Tal på brukarar av skulefritidsordning Brekke Byrknes Dalsøyra Eivindvik Samla tal Bruken av SFO-tilbodet har auka i meldingsåret. Barnehagar Born i kommunale barnehagar, fordelt på avdelingane Brekke Byrknes Dalsøyra Eidsbotn Haveland Eivindvik Samla tal Etterspurnaden har auka. Dei fleste barn i har barnehageplass. Deltakinga er stor òg blant dei minste, ca 90%. Vi gjev tilbod til alle som søkjer om plass. PPT Tilviste saker frå 2009/ / / / / Tilmeldingane gjeld barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og vaksne. Vi har felles PP-teneste med 6 andre kommunar i Ytre Sogn/Sunnfjord, dei vidaregåande skulane i Dale og Høyanger, pluss Masfjorden kommune. Til saman har tenesta ca 12 fagstillingar, der vi har tilsette med høg kompetanse innafor fleire aktuelle fagområde. Musikk- og kulturskulen Elevar i musikkskulen Tal elevar i musikkskulen endrar seg lite. Korpsmedlemene kjem i tillegg. Elevane får undervisning i større eller mindre grupper. Undervisninga er spreidd på skulekrinsane. Dette fører til små stillingsstorleikar. Tilbodet er avhengig av eldsjeler, og er såleis sårbart. Musikk- og kulturskulen sel timar til skulekorpsa i Brekke og på Byrknes. 12

13 kommune - Årsmelding OMSORG Pleie og omsorg Samhandlingsreforma vart innført frå Reforma skal vise veg framover, og gje helsetenestene ny retning. Hovudmåla er: Førebygge framfor å reparere Tidleg innsats framfor sein innsats Få ulike ledd i helsetenestene til å jobbe betre saman Samle spesialiserte fagmiljø som er sterke nok Flytte tenestene nærmare der folk bur Betre for pasientane, auka brukarmedverknad Fleire oppgåver til kommunane og pengar til å utføre dei Gjennomføringa av reforma og oppbygging av helsetilbod i kommunane skal skje over noko tid, og gjev helse-, pleie- og omsorgstenestene nye og spanande utfordringar i åra framover. I samband med reforma er utarbeidd ny felles lov for helse- og omsorgstenestene i kommunane og ny folkehelselov. Utifrå lovverket pliktar kommunane og sjukehusa å samarbeide, og kvaliteten skal kunne målast betre. Pasientar og brukarar vil få eit tilbod som heng betre saman. kommune har greidd dei nye utfordringane rimeleg greitt. Vi opplevde i nokre flaskehalsar, i periodar mangel på korttidsplassar for utskrivingsklare pasientar. Sommarhalvåret var det ledige rom på sjukeheim, medan hausten var alle rom i bruk. Ved årsskiftet var det 6 pasientar på overbelegg. I betalte kommunen for 10 liggedøgn fordelt på Helse Førde og Helse Bergen. Nye krav til kommunen set nye krav til kompetanse. Ein kompetanseplan med bakgrunn i nye krav er utarbeidd og politisk vedtatt. Nokre av oppgåvene i samband med reforma ser ut til å kunne løysast best med interkommunalt samarbeid. kommune har «Dag-Øyeblikkeleg-hjelp»-plassar i samarbeid med Nordhordland interkommunale legevakt. Ordninga med interkommunal legevakt synest å fungere greitt for alle partar. Pleie i institusjon Institusjon Tal utskrivingar totalt Utskriving etter langtidsopphald Av desse etter dødsfall Utskrivingar etter korttidsopphald Av desse etter dødsfall Avlastning sjukeheim er delt i tre avdelingar for pleie: langtidsavdelinga har 12 plassar, rehabilitering og avlastning 8 plassar, dementavdelinga har 8 plassar, ein plass har tidlegare vore nytta til avlastning. Siste året har plassen vore nytta til fast plass grunna stor trong for fast institusjonsplass. Kommunen har nytta dagtilbod som alternativ for demente som bur heime. Arbeidet med å redusere sjukefråværet ved institusjonen held fram. Det er framleis ei stor utfordring å skaffe nok fagpersonar og vikarar. Prosjekt lindrande behandling vart vidareført i. Det er knytt ei 40 % stilling som ressurssjukepleiar i kreftomsorg til prosjektet, med hovudoppgåve å kvalitetssikre kreftomsorg og lindrande behandling gjennom undervisning og formidling av erverva kompetanse i kommunen, i tillegg til å gje råd og rettleiing for pasientar, pårørande og helsepersonell og samarbeide tverrfagleg med andre aktuelle aktørar. Kompetanseutvikling har vore satsa på. Tilsette har starta med ulike helsefagutdanningar. Kommunen har fått prosjektmidlar frå helsedirektoratet til eige prosjekt knytt til pårørandearbeid og lindrande omsorg. 20% prosjektstilling er finansiert og knytt til prosjektet. Sansehagen vart høgtideleg opna hausten. Dementavdelinga har ansvar for to kattar og to kaniner. Etter tilsyn frå Fylkesmannen har institusjonen utarbeida nye og betre rutinar på oppfylging av rehabiliteringspasientar og tverrfaglege samarbeidsmøte. Arbeidet med rehabiliteringsavdeling vert prioritert og vidareført i Open omsorg Heimebaserte tenester Tal brukarar i året Tenestetimar pr veke 286,7 278,4 291,0 306,0 340 Funksjonsevne 1,82 1,84 1,95 1,85 1,87 Brekke, Byrknes og Dalsøyra sone, sone BBD, vart i 2013 slått saman til ei sone med felles einingsleiar. Ordninga fungerer etter intensjonen. Sone Eivindvik er ikkje med i samanslåinga. Dei ulike avdelingane (Brekke, Byrknes og Dalsøyra) er om lag like store og brukartalet er også mykje likt. Grunna nedbygging av sjukeheimen, og at pasientar vert tidlegare utskrivne frå sjukehus, med fleire oppgåver overført til kommunehelsetenesta, er det trong for auka kompetanse på personalet vårt. Ei stor utfordring for sonene våre er å skaffe nok kvalifisert personale. Det er utarbeidd kompetanseplan for å betre stoda.

14 kommune - Årsmelding Avdeling Brekke og Dalsøyra har fått middag levert frå Masfjorden. Ordninga fungerer tilfredsstillande. Avdeling Byrknes har framleis eigen kokkestilling som lagar middag og brødmat til brukarar som har vedtak på desse tenestene. Kokkeressursen vert og nytta til å produsere matvarer til dei andre avdelingane i open omsorg. Frå vert kokkestillinga tatt bort, jf budsjettvedtak Sone BBD har ambulerande nattevakt stasjonert i Brekke og på Byrknesøy. Kommunale bustader (PU) Ein del av omsorgstenesta er knytt opp til personar med nedsett funksjonsevne. I løpet av har tenesta fått ein ny brukar på dagaktivitet og avlastning på Kjellevold. Kommunen kjøper tenester på dagtid til ein brukar, medan open omsorg organiserer nattevakt. Fem vaksne brukarar får tenester i eigen heim av eige personale. To kommunale og eit privat husvære vert nytta til avlastning. To brukarar har fast bustad på Dalsøyra bu- og omsorgssenter. Tenesta driv og dagaktivitet for brukarane. Etter politisk vedtak om ny gjennomgang av bygging av bustader og organisering av tenester til personar med nedsett funksjonsevne, vart det nedsett ei gruppe som skulle sjå på framtidig organisering av tenesta. Prosjektet skal leggast ut på anbod våren Helsetenestene Eining helse har frå sommaren fått eigen einingsleiar. Eininga omfattar helsestasjon/skulehelseteneste med 1,4 stilling helsesøster. kommune kjøper 20 % jordmorstilling frå Masfjorden kommune. Gravide frå reiser til Hosteland for konsultasjon med jordmor. Legetenesta består av tre fastlegar som har driftsavtale med kommunen, og faste kommunale stillingar for å utføre offentlege oppgåver. Frå april 2013 vart kommune ein del av Nordhordland interkommunal legevakt stasjonert i Knarvik. Ordninga gjer at legane i kommune har vakt på kvardagar frå kl til kl I resten av tida kjøper kommune legevakttenester i Knarvik. Ordninga synest å fungere godt for alle partar. kommune har 1 stilling som ergoterapeut fordelt på to 50 %-stillingar. Fysioterapitenesta er organisert med 70 % driftsavtale, og 30 % fastløn. Frå våren 2015 skal det tilsetjast fysioterapeut i ny 100 % stilling. Stillinga skal nyttast til kommunale oppgåver. Psykiatritenesta omfattar 2,3 stillingar. Tenesta har og støttekontaktar og arbeidstiltak for nokre personar. Mål for drifta er å vere eit lavterskeltilbod i forhold til psykisk helse. Innbyggjarane kan ta direkte kontakt og spørje om hjelp/informasjon, og det gjer dei. kommune har eit demensteam fordelt på ein 40 % stillingsressurs. Barnevern Arbeid i barnevernet Kontaktar med barn og unge Tiltak (tal born) Fosterheimstiltak Tilsynsansvar (tal born) Støttefamiliar Fritidskontaktar Støttegrupper Tilsynsførarar PMTO-tiltak (FMT i 2011) Fosterheimar Det er tilsett einingsleiar og barnevernskonsulent i heile stillingar. Januar fekk barnevernet tildelt midlar frå Fylkesmannen til kompetanseheving. Midlane er nytta til ei 100%-stilling; 50% i og 50% i Masfjorden. kommune skal vere arbeidsgjevar for stillinga. Arbeidet for å utgreie meir formelt samarbeid mellom kommunane har vore høgt prioritert i. Som ei prøveordning har tenesta felles kontor på Hosteland, med gjestekontor i Eivindvik. Einingsleiar i er og barnevernsleiar i Masfjorden. Barnevernet er ein del av KLAFF-gruppa, og deltek i det kommunale kriseteamet. NAV NAV Supplerande økonomisk sosialhjelp Av desse nye Deltakarar, kvalifiseringsprogrammet NAV vart etablert i mars 2009, og er et partnarskap mellom NAV og kommune. kommune finansierer 0,5 stilling som leiar og 1,0 stilling som rådgjevar. Kommunen har tilsett 50% stilling som flyktningkonsulent organisert av NAV. Den kommunale tenestemenyen (tenester som før vart administrert frå sosialkontoret) er: Opplysning, råd og vegleiing, Økonomisk rådgjeving, Økonomisk sosialhjelp, Individuell plan, Kvalifiseringsprogrammet med tilhøyrande stønad, Mellombels butilbod, Bustøtte (Husbanken), Startlån og tilskot (Husbanken) og Gjeldsrådgjeving. Etablering av flyktningadministrasjon har vore eit nytt arbeidsfelt for kommune og NAV.

15 kommune - Årsmelding PLAN, LANDBRUK OG TEKNISK Frå vart Plan, landbruk og teknisk eining (PLT) slått saman med Drift- og vedlikehaldseininga (DRV). Eininga har eit stort arbeidsfelt og utfører om lag 25 årsverk, fordelt på om lag 40 tilsette. Planlegging Kommuneplanar og reguleringsplanar Oppstarta Under arbeid Fullførte Byggjesaker Byggjeløyve for bustader, fritidsbustader og andre bygg Heilårsbustader Fritidsbustader Andre bygg* *Garasjer, naust osb. Kart og oppmåling Kart- og oppmålingsarbeid Innkomne saker Ferdige saker Utsende faktura * * Av desse er 40 stk. «reine» frådelingssaker, arealoverføringar oggrensejusteringar. Resten er krav om endringar i matrikkelen, påvising av grenser og samanføyingar. Landbruk Revisjon av kommuneplanen hadde høg prioritet, og både samfunnsdelen og arealdelen vart godkjende i. Ny trafikktryggingsplan vart også godkjent. har dei siste åra vore ein attraktiv utbyggingskommune for fritidsbustader, men aktiviteten har vore sterkt minkande. Utbyggingsaktiviteten i industriområda i søre del av kommunen har vore høg, og fleire tunge utbyggingssaker er handsama. Det store talet rekvisisjonar innkomne i 2013 har vorte ferdighandsama i. Gebyrinntektene har auka på grunn av ny gebyrmal og nye takstar. Stillingsressursen knytta til oppmåling er redusert med 30%. Denne ressursen er gått til arbeidet med e-skatt. Produksjonstilskot i landbruket Regionale miljømidlar Avløysing ferie og fritid Refusjon for sjukeavløysing Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) Tal mjølkeprodusentar Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) 98 23, , ,42 2 0, , , ,33 4 0, , , , , , , , , , , ,34 8 0,10 Jordbruket er ei stor næring i kommunen, sjølv om det har vore ein liten nedgang i talet på aktive brukarar dei siste åra. Trenden er nedgang i tal brukarar, men større bruk. I vart det gjeve tilbod om BU-midlar til eitt tiltak. fekk tildelt i alt kr til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar). Aktiviteten i skogbruket har vore låg. Viltforvaltning Hjortejakta i kommune Fallvilt Utfall År Kvote Felte dyr Felte dyr Meldingar Hjort Oter, ørn Daud på Ettersøk - ikkje Friskmeld Avliva (stk.) (stk.) (%) (stk) (stk.) (stk.) staden (stk.) funn (stk.) (stk.) (stk.) , , , , , er av dei største hjortekommunane i Sogn og Fjordane, med bra avskyting i meldingsåret. I hadde kommunen 4 storvald og 36 ordinære vald. Veterinærtenester administrerer veterinærtenestene for vaktdistrikt Høyanger (Høyanger, og Masfjorden). 5 veterinærar deler vaktene. Staten dekkjer mesteparten av ordninga. 15

16 kommune - Årsmelding Brann- og redningsvern, feiarteneste og Masfjorden Brann og Redning (GMBR) hadde stor aktivitet i. Det var 71 utrykkingar, ein stor auke frå 2013 då det var 52. Til desse tala knyter det seg fleire trafikkulukker i. Talet førstehjelpssoppdrag har og auka. Det vart ikkje starta opp lokalt grunnkurs i, men kurset som starta i 2013 vart avslutta i januar med 20 deltakarar. Alle dei 7 stasjonane i og Masfjorden har no fått sin eigen førsteinnsatsbil. Dette har skapt merksemd og fleire faginstansar har vore på synfaring for å følgje dette prosjektet. Brannvernet er inne i ein evalueringsfase, der utarbeiding av beredskapsanalyse inngår. og avslutning av grunnkurs med 20 deltakarar. Brannførebyggande arbeid skjer gjennom NGIB (Nordhordland og interkommunale brannførebyggande avdeling). Det er avdekt behov for betre brannteknisk dokumentasjon for dei kommunale bygga, som må arbeidast vidare med i var i heile med i felles feieteneste for kommunane Modalen, Masfjorden, Solund og. Masfjorden kommune administrerer ordninga, som er brukarfinansiert. Vatn, avlaup og renovasjon (VAR) VAR-tenestene er sjølvkosttenester. Abonnentane betaler sjølv kostnaden med tenestene (gebyr). Oversikt vassforbruk Eivindvik vassverk Vassforsyning Sløvåg År (m³ pr. år) %-avvik snittforbruk* (m³ pr. år) %-avvik snittforbruk* Vassforsyning: kommune eig anlegga i Eivindvik og Sløvåg-området, medan resten av vassverka i er private. Pr står kr på sjølvkostfond. Eivindvik vassverk: Anlegget har fungert utan store feil og manglar. Nytt driftsoperatørsystem vart installert på vassverket hausten. Vassforsyning Sløvåg: Avgrensa tilgang på drikkevatn til abonnentar har også i ført til situasjonar med rasjonering og andre tiltak. Det er sett i gang eit samarbeid med Masfjorden kommune om auka leveranse på kort og lang sikt. Samarbeidet tek og føre seg samarbeid om drifta av anlegget mot Sløvåg. Det er også sett i gang eit prøvetakingsprogram for å vurdere Langevatnet som framtidig reservevasskjelde. Nytt høgdebasseng i Sløvåg er ferdigprosjektert. Dette skal etter planen stå ferdig tidleg haust Avlaup: Det vart registrert 1 ny abonnent på det kommunale avlaupsnettet i. Etter avgiftsauke i 2013 og vart sjølvkostfondet positivt pr , med kr Slamtømming: Kommunen har ansvar for slamtømming for ca abonnentar. Det praktiske arbeidet er administrert av NGIR. Kommunen har tilsynsplikt i høve til private slamavskiljarar (ureiningsforskrifta 12 og 13). Sjølvkostfondet var framleis negativt pr , trass auka avgiftsnivå både i 2013 og. Renovasjon: NGIR har overtatt heile forvaltninga frå. Bygg Dei siste åra har kommunen skifta ein god del golvbelegg, vindauge, dører og taktekking. Ingen graverande avvik er kjende, men dokumentasjonen på bygningane er mangelfull. Av samla bygningsmasse på m2 er heile 60 % over 30 år og 75 % over 20 år. Viktige oppgåver i meldingsåret var oppussing på skulane, installering av jordvarmeanlegg ved sjukeheim og bygging av ny barnehage i Eivindvik. Vegar og uteanlegg kommune har 119,5 km kommunale vegar. Både sommarvedlikehald og brøyting vert i hovudsak utført av private kontraktørar og entreprenørar. I vart det lagt fast dekke på Asheim/Sætre og Randal/Vassvik, og reasfaltert gjennom Eivindvik sentrum. kommune har framleis over 50 km med grusvegar, noko nedslitne asfaltvegar, manglande autovern og generelt mange oppgraderingsbehov på kommunale vegar. Vedlikehaldsetterslep på 28 kommunale bruer og 20 kommunale kaier er rekna til om lag kr 10 mill.. Tilstandsrapportar er utarbeidd på desse områda. 16

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i K-sak /14, datert xx.06.14 kommune - Årsmelding POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2014

Kvalitetsmelding for 2014 Kvalitetsmelding for 2014 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2014 er det som opplæringslova

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/498-17/5024 Arkivkode FE - 151 Dato 26.05.2017 Saksdokument Handlings- og økonomiplan 2018-21 Saksnr. utval Utval

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Netto driftsresultat - % av driftsinnt.

Netto driftsresultat - % av driftsinnt. Samanstilling av KOSTRA tal for kommunane i Nordhordland 2013 I denne rapporten er det tatt med nokre av dei viktigaste nøkkeltala frå rekneskapen og KOSTRA rapporteringa for åra 2010 2013 for kommunane

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 Kong Olav V-statuen på Skjerjehamn. Foto: Vilde Kleppe Braanaas GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING Godkjent av kommunestyre i K.sak 17/10, datert 16.06.10 POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet Øyvind

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 2010

SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 2010 Til ordførar og rådmann i kommunane,,,,,, og 12.08.11 SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 10 Vedlagt følgjer ein kort rapport med nokre av dei viktigaste KOSTRA tala frå 07 10 og nøkkeltal frå

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Kong Olav V-statuen på Skjerjehamn. Foto: Vilde Kleppe Braanaas GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING Godkjent av kommunestyre i K.sak 29/09, datert 25.06.09 POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet Øyvind

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune 04.04.2016 Økonominotat 1. Målsettingar a. Effektiv og slagkraftig struktur Kommunane bør velje løysingar som gagnar ein framtidig felles kommune, og fornying

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008. Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94

HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008. Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94 HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR FOR 2008 side 3 ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT side 4 ØKONOMISK UTVIKLING FRAM TIL I DAG side 6 STATLEGE

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer