Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit"

Transkript

1 Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit del av gnr. 18 bnr. 1 i Evje og Hornnes kommune PlanID

2 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 2 Tittel Forslag til reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit, del av gnr.18 bnr. 1 i Evje og Hornnes kommune Prosjekt Nr. 206 Prosjektnamn Tveit - fritidsbustad Sider 20 Prosjekttype Detaljplan fritidsbustadar med parsellhage Dato Prosjektansvarlig Gunhild Austjord Ekstrakt Kvalitetskontroll: Kathrin Hinz Kontaktperson oppdragsgivar Sven Reiersen Planen gjeld detaljregulering av 10 tomter for fritidsbustadar med høg standard. Hyttene skal byggjast ut med energi frå CraftEngine eit kraftanlegg basert på flisfyring som produserar varme + noko elektrisitet. Utbygginga skal ha ein gjennomgåande miljøprofil, der bygningar og anlegg skal ha former og utsjånad som reflekterar energieffektivisering og ein ny hytteprofil. I tilknyting til tomtene ligg det dyrkamark som er tenkt nytta til parsellhage. Området er omfatta av godkjent områdeplan vedtatt med krav til detaljregulering og gjeld byggjeområde A1 og A2.

3 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 3 Innhald 1 Bakgrunn Planstatus Varsel av planarbeidet Føresetnader for planarbeidet Kartgrunnlag Krav frå Evje og Hornnes kommune Omtale av planområdet Generelt om arealet Landskap og vegetasjon Eksisterande bygg Veg og trafikktilhøve Vatn Naturverdiar, biologisk mangfald Kulturminne Friluftsliv Skogbruksinteresser Omtale av planforslag, løysingar og vurderingar Samanstilling av registreringar/analyse Omtale av planforslag Energiløysing og standard på hyttene Arealformål Bygningar og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Landbruks-, natur- og friluftsområder Hensynssoner Vurderingar og konsekvensar av planforslaget Konsekvensutgreiing for Tveit hyttefeltet Hytteplassering og omfang Byggjeskikk Omsynet til born og unge V/A - anlegg Fareområde Risiko og sårbarheit Konsekvensar av planframlegget 17

4 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 4 1 Bakgrunn Bakgrunn for planarbeidet er utvikle eit nytt, lite hyttefelt i tilknytting til eksisterande hytteområde ved Stangeråsen på Tveit. Grunneigar av gnr. 18 og bnr. 1 er Sven Reiersen, som har vore kontaktperson for utarbeiding av detaljplanen. AT Plan AS er leigd inn for å gjere arbeidet med detaljregulering av området, for å leggje til rette for utbygging av 10 tomter for fritidsbustader. Tomtene skal planleggjast for høg sanitær standard. I feltet skal det etablerast eige, lokalt energiforsyningsanlegg CraftEngine frå DVG, basert på flisfyring. Anlegget er ei nyvinning og skal testast ut i hyttefeltet på Tveit. Vidare er dyrkamark i området regulert til dyrkingsparsellar for fritidsbusetnaden, ut frå eit kolonihage konsept. Bilete 1: Raud, avmerket arealet er området for detaljplan Tveit.

5 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 5 2 Planstatus I "Områdeplan Tveit, gnr. 18, bnr. 1, 4 og 5" er området lagt ut som byggeområde A1 og A2, med krav om detaljregulering. Overordna planar og retningsliner: Nasjonale St. meld. Nr. 26 ( ): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand St. meld. Nr. 21 ( ): Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikkjen Rettleiar T 1450: Planlegging av fritidsbebyggelse Andre aktuelle retningsliner Relevante planar Kommuneplan for Evje og Hornnes "Områdeplan Tveit, gnr. 18, bnr. 1, 4 og 5", vedtatt Bilete 2: Område O er planområde for detaljplan A1 og A2. Utsnitt frå områdeplan Tveit

6 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 6 3 Varsel av planarbeidet AT Plan har vore i dialog med Evje og Hornnes kommune i førekant av arbeidet, og fekk klarsignal om oppstart av planarbeidet. Naboar, hytteeigar, Evje og Hornnes kommune og regionale myndigheitar vart varsla , med frist for innsending av innspel 13. august Planarbeidet vart i tillegg kunngjort i avisa Fædrelandsvennen og på heimesida til Evje og Hornnes kommune. Det har kome inn fylgjande innspel til planarbeidet: Statens vegvesen gjer merksam på at krysset ved Fv 42 ikkje er opparbeida ennå. Ein ny utforming av krysset blir omtala i "Områdeplan Tveit" og endringa forankra i føresegnene. Vegvesen krev at denne føresegna (1.3) i tillegg til punkt frisiktsoner i områdeplan takast med i planen. Vegvesen minner vidare om byggjegrense frå riksvegen på 50 meter frå senterlinja ifølgje vegloven. Dei oppmodar til trafikksikre løysingar, dvs. at ein unngår kombinasjonar av element som bratt stigning, krappe kurver og lite sikt, og at siktsoner i kryss og avkøyrsel får en trafikksikker utforming. Kommentar: Føresegner om utbygging av krysset og frisiktsona er tatt med i planen. Planen følgjer vegloven om 50m byggjegrense til Fv42. Eksisterande fritidsbygg på 18/1/4 ligg 52 m frå senterlinje til fylkesvegen. Byggeområde til festetomta ligg utanfor 50m grense. Utforminga av kryss og vegar er søkt planlagt slik vegvesen tilrår. Fylkesmannen i Aust Agder viser til føresegner i områdeplanen. Dei ser det som viktig at det leggast vekt på landskapstilpassing ved utforming av planen, særlig god terrengtilpassing i samband med anlegging av veg, og at V/A anlegg og straum følgjer vegtraseen for å minimere inngrepa i området. Landbruksavdelinga synest bruk av dyrka mark til parsellhagar er ein god løsning og ber om regulering av en vegetert buffer til hyttefeltet. Fylkesmannen vidare gjer merksam på krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommentar: Det er ikkje regulert buffer mellom kolonihagane og område for fritidsbusetnad. Meininga er at tomtene nærast dyrkamarka skal ha direkte kontakt med parsell til tomta. Aust Agder fylkeskommune har ingen særlege merknader og ser positiv på energiforsyningsanlegget, miljøprofil til feltet og bruken av dyrka mark til parsellhagar. Seksjon for kulturminnevern har ingen merknader til planarbeidet. Kommentar: Til vitande.

7 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 7 Norges vassdrags- og energidirektoratet peikar på at delar av planområdet er innanfor område markert som fareområde for snøskred, jf. og at det må gjerast ei konkret vurdering av om det er reell skredfare. Vidare minner dei om at viss det planleggast tiltak som rører ved vassdrag, må konsekvensane av dette omtalast, som grunnlag for ev. vurdering etter vassressurslova.. NVE viser vidare til rettleiingsmateriell på blant anna NVEs Retningslinje nr. 2/2011 Flaum- og skred i arealplanar. Kommentar: Omsyna er søkt ivareteke i planen. Reidar Gunstensen er eiger av eigendom 18/11 (fritidsbustad) ber om å bli informert om planar og utvikling av dette prosjektet. Han har tidlegare tatt forbehold om eksisterande vatntilførsel ( brønn ) til eigedom og at denne ikkje må forringas ved planlagt utbygging. Det same gjelder også ved vegrett og tinglyst avtale om vedlikehald av denne. Kommentar: Eigedomen ligg rett på utsida av planområdet, og vil ikkje verte råka av utbygginga direkte.

8 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 8 4 Føresetnader for planarbeidet 4.1. Kartgrunnlag Kartgrunnlag som er nytta for området er økonomisk kartverk og FKB data med 1 meter ekvidistanse. Feltarbeidet er utført med GPS/CPOS for plassering av vegar og tomter. Ortofoto er nytta som grunnlag i planarbeidet, samt innsynstenestar/wms tenestar: Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), Skog og Landskap (www.skogoglandskap.no), Direktoratet for naturforvaltning (www.dirnat.no), Norges geologiske undersøkelse (www.ngu.no, Skrednett, Berggrun,..), Riksantikvaren (www.riksantikvaren.no), NVE (www.nve.no). Plankartet er utarbeidd i digital form på SOSI- format. Murtetjørn Rv42 Bilete 3: Flyfoto over området (frå

9 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Krav frå Evje og Hornnes kommune I tillegg til føresegner og retningsliner i kommuneplanen sin arealdel, har Evje og Hornnes utarbeidd eigne krav til private reguleringsframlegg. Desse er søkt ivareteke der dei er vurdert relevante for planarbeidet, samt lagt til grunn ved utforming av reguleringsføresegnene. Bilete 4: Planområdet ved Tveit sett frå vest (Virtual globe)

10 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 10 5 Omtale av planområdet 5.1. Generelt om arealet Planen avgrensast i sør av jordet og tilkomstvegen som er lagt i områdeplanen. I vest er området avgrensa av eksisterande skogsbilveg Landskap og vegetasjon Planområdet går inn under landskapsregionen Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust-Agder. Området er vestvendt og ligg mellom Murtetjørn og Stangeråsen. Terrenget stig frå om lag 370 moh i vest opp til en kolle på 405 moh. Ei mindre jordbruksareal ligg i den vestlege delen, som elles er dominert av blandingsskog på gamal beitemark. Botnvegetasjonen består av lyng, mose og gras. En liten kolle med fjell i dagen tronar området. Bilete 5: Store delar av området er tidlegare beitemark Eksisterande bygg Området inneheld ei eksisterande hytte nordvest for dykamarka. I tilgrensande hyttefelt ved Stangeråsen er om lag 70 hytter bygd ut relativt spreidd over store område.

11 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Veg og trafikktilhøve Området har i dag tilkomst frå RV 42 via privat veg til området. Vegen fram til feltet er heilårsopen og fører vidare inn til eksisterande hyttefelt på Tveit. Ei auke av trafikken er uproblematisk, grusvegen er i god stand. Avkjøring frå Rv 42 skal opparbeidast slik det er regulert Områdeplan Tveit. Avkøyringa i aust skal behaldast som skogsveg Vatn Det finns ingen vatn/bekk i planområdet Naturverdiar, biologisk mangfald Per er det ingen kjente registreringar på registreringar på Direktoratet for naturforvaltning si naturdatabase. Artsdatabanken har per ingen registreringar på artar som står på raudlista. Tema naturmiljø var tema i Konsekvensutgreiinga som låg til grunn for områdeplan Tveit Kulturminne Kulturminnevernet undersøkte området i september Det vart ikkje registrert automatisk freda kulturminne, jfr. rapport frå Aust-Agder Fylkeskommune Friluftsliv I kommuneplanens arealdel for Evje og Hornnes kommune er område markert med viktige friluftsinteresser (hensynsone friluftsliv HF). Desse tilhøva er avklart i områdeplan. Gjennom hyttefeltet på Tveit blir det køyrd opp løype og det er ynskje om å få til eit betre samanhengande løypenett mot Fjellestad området. Innanfor sjølve planområdet finns det ingen stiar eller anna tilrettelegging for friluftsliv Skogbruksinteresser I fylgje databasen til skog og landskap består skogen av middels bonitet skog og et lite areal med høg bonitet skog. Det er ingen kjente MIS registreringar i området.

12 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 12 6 Omtale av planforslag, løysingar og vurderingar 6.1. Samanstilling av registreringar/analyse I kartet under har ein kartfesta og lagt saman dei ulike registreringane. Bilete 6: Registreringskart 6.2. Omtale av planforslag Planforslaget er utarbeidd som ein detaljplan og består av følgjande dokument: Plankart i målestokk 1:1000 datert Reguleringsføresegner datert Energiløysing og standard på hyttene I gjeldande kommuneplan for Evje og Hornnes ligg det krav om at alle hyttefelt skal ha høg sanitær standard. På Tveit er det to km til næraste Trafo, og ei utbygging straum til hyttefelta på Tveit vil bli veldig kostbar. Med bakgrunn i dette har grunneigar sett i gang eit eige prosjekt med tanke på å finne ei alternativ energiløysing, som kan gjere til at området kan byggjast ut med den standard tilsvarande det kommunen krev.

13 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 13 Arbeidet med å førebu ei slik alternativ energiløysing til feltet, har gått føre seg som eit eige prosjekt, der fase 1 av prosjektet er igangsett før oppstart av detaljplan. Fase 1 har hatt som mål å finne ut: - Er det marknad for eit slikt konsept, miljøhytter med alternativ energi og kanskje alternativ byggjeskikk og avlaupsløysing? - Kva fasilitetar bør hyttene ha for å gjere dei salgbare samstundes som ein søkjer å ha eit lite energibehov? - Avklare arealbruk, energibehov, byggjeskikk, passering av tekniske anlegg m.m. i detaljplan. - Prisnivå hytter/ tomter. I feltet skal det etablerast eige, lokalt energiforsyningsanlegg CraftEngine frå DVG, basert på flisfyring. Anlegget er ei nyvinning og skal testast ut i hyttefeltet på Tveit. Avgrensing av planområdet er tilpassa det som er tenkt som testområde for utbygging av hytter basert på anlegget CraftEngine ved Tveit. Kommunen v/ Inge Eftevatn har vore dels med i møta kring prosjektet, og dels vore orientert om framdrift og resultat via e-post. Som vedlegg følgjer informasjon om CraftEngine anlegget, som for Tveit sin del er tenkt å basere seg på flis. Vedlagt følgjer momentliste samt referat frå dei to møta i fase 1 av prosjektet. Fase 2 av prosjektet vil starte opp nå i haust, der fase 1 avsluttast ved levering av detaljplan til handsaming. Fase 2 vil gå nærare inn på dei tekniske løysingane og drift av anlegget, samt økonomi/ finansiering Arealformål Område er på om lag 42 daa og er regulert til følgjande formål: Bygningar og anlegg Fritidsbusetnad 12,5 daa Parsellhage 6,0 daa Andre typar bygg og anlegg (teknisk anlegg) 1,0 daa Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 2010 Veg 6,0 daa Landbruks-, natur- og friluftsområder 5100 LNF, generalisert 16,5 daa Hensynssoner H310 - Hensyn Ras Utløpsområde 3,5 daa

14 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Bygningar og anlegg Fritidsbusetnad Planen opnar for 10 nye fritidsbusetnadar. Tomtene er delt i to felt. Tomt 1 til 3 er plassert i tilknyting til jordbruksarealet med ein kort tilkomstveg. Hyttene 7 til 10 er samla rett aust, i nedkanten av ein liten kolle. Det fins ei eksisterande festetomt med hytte nord i planområdet. Byggeområdet rundt hytta ligg utanfor 50m grense til fylkesvegen. Andre typar bygg og anlegg (teknisk anlegg) Areal skal brukast for energiforsyningsanlegget. Reinseanlegget skal også plasserast her. Plan for vatn- og avlaup, følgjer som vedlegg til planen. Parsellhagar Området med dyrka mark er i planframlegget avsett til parsellhagar for dyrking av grønnsakar og liknande. Arealet er tenkt oppdelt i inntil 21 utleieparsellar, med en størrelse mellom 250 til 400m2. Tre parsellhagar grenser til hyttetomtene 1 til 3 og inngår som ein del av desse. Resten av parsellane kan leigast av hytteigarane på Tveit ved eiga avtale med grunneigar. På parsellane kan det settes opp drivhus og eit enkelt reiskapshus. Tilkomst til parsellane skjer via ein opparbeidd, køyrbar gangsti med breidde 3,0m. Bilete 7: Gamal dyrkamark som skal nyttast som parsellhagar.

15 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Eksisterande private vegar er vist i planen, samt planlagt hovudveg lagt i områdeplan. Detaljplan regulerer inn nye internvegar Landbruks-, natur- og friluftsområder Skogområdet i planområdet er avsett til LNF Hensynssoner Faresone Ras Søraust i planområdet er det lagt inn hensynssone H310 - utløpsområde for snøskred Vurderingar og konsekvensar av planforslaget Konsekvensutgreiing for Tveit hyttefeltet Ei overordna vurdering av Tveit hyttefelt vart gjennomført i samband med reguleringsarbeidet for "Områdeplan Tveit, gnr. 18, bnr. 1, 4 og 5" i 2010/2011. Tema i konsekvensutgreiinga var Landskap, Naturmiljø, Friluftsliv, Næringsliv og sysselsetting Hytteplassering og omfang Planforslaget gjer framlegg om detaljregulering av 10 nye tomter for fritidsbustad, kvar av dei på om lag 1 daa. Tomtene er søkt plassert med omsyn til innkomne innspel, føringar i overordna kommuneplan, landskap og omgjevnader. Plassering av hyttene er markert med påle i terrenget. Med utgangspunkt i desse plasseringane har ein regulert inn med byggjegrenser i reguleringsplanen Byggjeskikk Ved plassering av busetnad i planområdet har ein søkt å ta omsyn til landskap og stadeigne tilhøve. Undervegs i fase 1 i utbyggingsprosjektet med alternativ energi, har Eikås Hytter & Hus utarbeidd ein hyttemodell som er teikna etter tanken om energieffektivisering, samstundes som dei skal ha eit moderne utrykk som syner ei anna hytteform enn dei tradisjonelle. Dette for at feltet skal få sin eigen miljøprofil som både avspeglast i byggjeskikk, storleik og energiløysingar, samt parsellhagane Omsynet til born og unge Høve til fri leik og flotte naturområde vil vere den største kvaliteten for tomtene ved Tveit. Ein ser det ikkje som naudsynt med særskild tilrettelegging i høve til born og unge ut over dei kvalitetane område gjev frå naturen si side. Tilrettelagt løyper kring Stangeråsen og mot Fjellestad, samt parsellhagekonseptet, legg til rette for miljøvenlege aktivitetar for små og store.

16 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE V/A - anlegg Hyttefeltet skal byggjast ut med 2 borebrønnar og felles reinseanlegg. Utileco lagar V/A plan for området. Denne blir ettersendt planframlegget Fareområde Nettstaden Skredatlas viser et område i søraust, som er utsatt som utløysningsområde for snøskred. Pga vegetasjon og stadeigne tilhøve, trur ein at den reelle skredfare er veldig liten. I plankartet er arealet likevel lagt inn med faresone og regulert til LNF eller vegformål. Ingen ny busetnad er planlagt her Risiko og sårbarheit Det ligg ikkje føre radonmålingar i området. Etter nye byggereglar som trådde i krav 1. juli 2010, er det krav om radonsperre. Sjekkliste - Risiko og sårbarheitsundersøking Emne Forhold eller uønska hending Vurdering Naturgitte forhold Infrastruktur Tidligare bruk Omgivelser Er det området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utgildning (geoteknisk ustabilt?) Er området utsett for springflod/ flom i sjø/vatn? Er området utsatt for flom i elv/bekk? Er det radon i grunnen? Evt. anna Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande transportårer, utgjere ein risiko for området? Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe i nærliggande verksemder, utgjøre ein risiko for området? Dersom det går høgspentlinjer ved/gjennom området: Er det spesielle fare forbundet med bruk av transportnett for gåande, syklande og kjørande innanfor området? (event. omtale) Er det mistanke om forurensning i grunnen frå tidligare virksamheter? (event. omtale) Er det regulerte vassmagasin i nærleiken, med spesiell fare for usikker is? Finns det naturlege terrengformasjonar som utgjer særleg fare (stup etc.)? Evt. anna Nei Ja og merknad Ja, eit lite område, fareområde er regulert inn i planen. Krav i ny PBL.

17 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Konsekvensar av planframlegget Planframlegget legg opp til etablering av 10 nye tomter for fritidsbusetnad i eit område som gjennom områdeplan er godkjent som byggjeområde. Området ligg godt til rette for utbygging når det gjeld landskap og naturtilhøve. Ei utbygging vil ha lite negative konsekvensar for natur og miljø. Energiprosjektet/ -anlegget CraftEngine som skal etablerast i området, kan bli eit pilotprosjekt som vil opne opp heilt nye miljøvenlege løysingar når det gjeld energi i bygg generelt, og i hyttefelt spesielt. Kanskje vil hyttefeltet på Tveit med dette vere med på og opne for nye tankar kring både energi, byggjeskikk og ein grøn profil på framtidas fritidsbustader. Fyresdal, 19. oktober 2012 For AT Plan as Gunhild Austjord Jordskiftekandidat Kathrin Hinz Sivilingeniør Vedlegg: Reguleringsføresegner, Referat og , energiprosjekt fase 1 Varslingsbrev og kart,

18 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 18 Reguleringsføresegner for A1 og A2 ved Tveit, gnr. 18 bnr. 1 i Evje og Hornnes kommune PlanID 2012 Kommunestyrets vedtak, sak / Føresegnene gjeld for område innanfor planavgrensing i plankartet og er gjevne i medhald av Plan- og bygningslova Formål 1.1. Formålet med planen er å regulere for etablering av 10 tomter for fritidsbustadar med tilhøyrande tilkomstveg og med høg sanitær standard ved Tveit i Evje og Hornnes kommune. 2 Reguleringsføremål (PBL. 25) PBL 12-5,1 PBL 12-5, 2 PBL 12-5, 5 PBL 12-5, 5 Bygningar og anlegg - Fritidsbustader - Parsellhage Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Køyreveg - Parkeringsplasser Landbruks-, natur- og friluftslivformål - LNF generelt Hensynssoner - Fareområde ras/ skred 3 Fellesføresegner 3.1. Saman med byggjesøknad skal det liggje ved situasjonskart som syner plassering av bygningar på tomta saman med tilkomst og parkeringsareal. I tillegg skal det leggjast ved snitt/ profilar som syner byggjets plassering i terrenget med alle høgder og mål (jfr. TEK kap IV) Før utbygging kan ta til, må området vere lagt til rette med straumforsyning, samt godkjent avlaupsanlegg.(trur vi må ha med noko som dette, sjekk områdeplan) Avkøyring Fv42 Før utbygging av nye hytter kan ta til må avkjørsle med frisiktsoner frå Fv.42 vere bygd ut og godkjent av Statens vegvesen.

19 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Sikringssone, frisiktsone veg I frisiktsonene skal det ikkje vere sikthindrande vegetasjon eller anna som er høgare enn 0,5 meter mot tilstøytande vegbane Renovasjonsordning skal fylgje det som til ei kvar tid er gjeldande for kommunen All graving i terrenget skal utførast skånsamt. I område som ikkje skal nyttast til kommunikasjonsareal (veg, parkering og liknande.) skal terrenget førast attende. Skjeringar og fyllingar skal dekkast med jord eller anna revegeterande masse etter avslutta anleggsarbeid Innafor planområdet er det tillete å føre fram infrastruktur til feltet; kablar og tekniske anlegg. Framføring av leidningar knytt til vatn- og avlaupsanlegg, kabelgrøfter for varme/straum, fiber, tele, osv. bør følgje trasear for køyrevegar, og anleggast parallelt, helst som anlegg i bakken Det er ikkje høve til å setje opp gjerde/ hekk eller flaggstenger innanfor området Etter at planen er godkjend er det ikkje høve til å etablere private avtaler i strid med planen Matjordressursar Det skal gjerast greie for handtering av matjordressursar i samband med søknader om rammeløyve. Matjord som evt. blir til overs etter utbygging skal sikrast forsvarleg gjenbruk i nærområdet, primært til jordbruksføremål. 4 Bygningar og anlegg 4.1. Fritidsbustader Samla bruksareal (BRA) for kvar tomt skal ikkje overstige 120 m2. Bruksarealet kan delast på to bygg, med hovudhytte på maks 100 m 2 BRA og anneks/uthus på inntil 20 m 2 BRA Bygningar på tomtene 1-10 skal harmonere med kvarandre, og ha eit moderne utrykk. Store glasflater, samt ei kompakt og energisparande bygningsform, skal leggast til grunn ved stilval Miljøvenlege bygningsmateriale skal prege busetnaden, der tre, naturstein og glasflater skal vere framtredande Tak må byggjast med fall på minimum 5 grader Alle bygg skal målast eller beisast i mørk-/ naturtilpassa farge og skal ha mørk taktekking, evt. torv Fritidsbustader med saltak skal ha ei maksimal gesimshøgde på 3,5 m og maksimal mønehøgde på 5,5 m frå gjennomsnittleg planert terreng. Fritidsbustader med einsidig fall på tak, skal ha ei maks gesimshøgd på 4,0 m Uthus/ anneks kan ha ei maksimal gesimshøgde på 3,0 m og mønehøgd på maks 3,5 m. Einsidig fall på tak skal ha ei maks gesimshøgd på 3,0 m Parsellhage Det kan byggjast køyrbar gangsti med bredde 3,0m som tilkomst til parsellane Det kan settast opp frittståande drivhus på maks 10m 2.

20 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE På kvar utleieparsell er det tillatt å sette opp ei reidskapsbod på maksimalt BYA = 20 m 2, med maks gesimshøgd 3,2 m og maks mønehøgde på 3,5 m, målt frå gjennomsnittleg tilbakefylt terreng. Bodene skal byggas på pilarar slik at dei kan flyttast Fargebruk på bygg i parsellhagen skal vere einsarta Det kan anleggast utvendig vasspost, men vatn kan ikkje leggast inn i boda Leveggar skal ikkje være høgare enn 1,5m Inngjerding av parsellane er ikkje tillate. Hekker mellom parseller skal ikkje være høgare enn 0,6m. 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 5.1. Opparbeiding av private vegar i området er søknadspliktig Regulerte vegar kan byggjast med total bredde på 7 meter, der 3,5 meter utgjer køyrebane. 6 Landbruks-, natur- og friluftsområde 6.1. Fjerning av vegetasjon i området skal gjerast skånsamt og i samband med skjøtsel eller tilrettelegging som fremjar friluftslivet og bruken av området til rekreasjon Landbrukslovgjevinga gjeld framleis i området, av det også beiteloven. 7 Hensynssone Fareområde ras/ skredfare 7.1. Innanfor hensynssone ras/ skredfare, er det ikkje tillate med oppføring av bygningar for varig opphald.

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert Innhald Innhald... 1 1 Bakgrunn... 3 2 Planavgrensing... 3 2.1 Varsling 1. gong... 3 2.2 Varsling 2. gong... 6 3 Føringar frå overordna planar... 7 4 Varsling og innspel til planarbeidet... 8 4.1 Offentlege

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune Voss kommune REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Områdereguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr. 177, 178, 179, 184, 202, 203 og 204. VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Bakgrunn. Oppstart av planarbeid vart varsla i Sogn Avis og med brev av 12.8.2010 til partar og høyringsinstansar, med fylgjande ordlyd:

Bakgrunn. Oppstart av planarbeid vart varsla i Sogn Avis og med brev av 12.8.2010 til partar og høyringsinstansar, med fylgjande ordlyd: Vik Kommune Detaljregulering for Hopperstad. Pbl 12-3 Planframlegg Dato: 16.9.2011 Utarbeidd av: O.Wiik Plan ID: 14172010-09 Innhald. Plandokument: - Planomtale m. vedlegg 1 og 2 - Planføresegner - Plankart

Detaljer