Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit"

Transkript

1 Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit del av gnr. 18 bnr. 1 i Evje og Hornnes kommune PlanID

2 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 2 Tittel Forslag til reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit, del av gnr.18 bnr. 1 i Evje og Hornnes kommune Prosjekt Nr. 206 Prosjektnamn Tveit - fritidsbustad Sider 20 Prosjekttype Detaljplan fritidsbustadar med parsellhage Dato Prosjektansvarlig Gunhild Austjord Ekstrakt Kvalitetskontroll: Kathrin Hinz Kontaktperson oppdragsgivar Sven Reiersen Planen gjeld detaljregulering av 10 tomter for fritidsbustadar med høg standard. Hyttene skal byggjast ut med energi frå CraftEngine eit kraftanlegg basert på flisfyring som produserar varme + noko elektrisitet. Utbygginga skal ha ein gjennomgåande miljøprofil, der bygningar og anlegg skal ha former og utsjånad som reflekterar energieffektivisering og ein ny hytteprofil. I tilknyting til tomtene ligg det dyrkamark som er tenkt nytta til parsellhage. Området er omfatta av godkjent områdeplan vedtatt med krav til detaljregulering og gjeld byggjeområde A1 og A2.

3 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 3 Innhald 1 Bakgrunn Planstatus Varsel av planarbeidet Føresetnader for planarbeidet Kartgrunnlag Krav frå Evje og Hornnes kommune Omtale av planområdet Generelt om arealet Landskap og vegetasjon Eksisterande bygg Veg og trafikktilhøve Vatn Naturverdiar, biologisk mangfald Kulturminne Friluftsliv Skogbruksinteresser Omtale av planforslag, løysingar og vurderingar Samanstilling av registreringar/analyse Omtale av planforslag Energiløysing og standard på hyttene Arealformål Bygningar og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Landbruks-, natur- og friluftsområder Hensynssoner Vurderingar og konsekvensar av planforslaget Konsekvensutgreiing for Tveit hyttefeltet Hytteplassering og omfang Byggjeskikk Omsynet til born og unge V/A - anlegg Fareområde Risiko og sårbarheit Konsekvensar av planframlegget 17

4 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 4 1 Bakgrunn Bakgrunn for planarbeidet er utvikle eit nytt, lite hyttefelt i tilknytting til eksisterande hytteområde ved Stangeråsen på Tveit. Grunneigar av gnr. 18 og bnr. 1 er Sven Reiersen, som har vore kontaktperson for utarbeiding av detaljplanen. AT Plan AS er leigd inn for å gjere arbeidet med detaljregulering av området, for å leggje til rette for utbygging av 10 tomter for fritidsbustader. Tomtene skal planleggjast for høg sanitær standard. I feltet skal det etablerast eige, lokalt energiforsyningsanlegg CraftEngine frå DVG, basert på flisfyring. Anlegget er ei nyvinning og skal testast ut i hyttefeltet på Tveit. Vidare er dyrkamark i området regulert til dyrkingsparsellar for fritidsbusetnaden, ut frå eit kolonihage konsept. Bilete 1: Raud, avmerket arealet er området for detaljplan Tveit.

5 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 5 2 Planstatus I "Områdeplan Tveit, gnr. 18, bnr. 1, 4 og 5" er området lagt ut som byggeområde A1 og A2, med krav om detaljregulering. Overordna planar og retningsliner: Nasjonale St. meld. Nr. 26 ( ): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand St. meld. Nr. 21 ( ): Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikkjen Rettleiar T 1450: Planlegging av fritidsbebyggelse Andre aktuelle retningsliner Relevante planar Kommuneplan for Evje og Hornnes "Områdeplan Tveit, gnr. 18, bnr. 1, 4 og 5", vedtatt Bilete 2: Område O er planområde for detaljplan A1 og A2. Utsnitt frå områdeplan Tveit

6 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 6 3 Varsel av planarbeidet AT Plan har vore i dialog med Evje og Hornnes kommune i førekant av arbeidet, og fekk klarsignal om oppstart av planarbeidet. Naboar, hytteeigar, Evje og Hornnes kommune og regionale myndigheitar vart varsla , med frist for innsending av innspel 13. august Planarbeidet vart i tillegg kunngjort i avisa Fædrelandsvennen og på heimesida til Evje og Hornnes kommune. Det har kome inn fylgjande innspel til planarbeidet: Statens vegvesen gjer merksam på at krysset ved Fv 42 ikkje er opparbeida ennå. Ein ny utforming av krysset blir omtala i "Områdeplan Tveit" og endringa forankra i føresegnene. Vegvesen krev at denne føresegna (1.3) i tillegg til punkt frisiktsoner i områdeplan takast med i planen. Vegvesen minner vidare om byggjegrense frå riksvegen på 50 meter frå senterlinja ifølgje vegloven. Dei oppmodar til trafikksikre løysingar, dvs. at ein unngår kombinasjonar av element som bratt stigning, krappe kurver og lite sikt, og at siktsoner i kryss og avkøyrsel får en trafikksikker utforming. Kommentar: Føresegner om utbygging av krysset og frisiktsona er tatt med i planen. Planen følgjer vegloven om 50m byggjegrense til Fv42. Eksisterande fritidsbygg på 18/1/4 ligg 52 m frå senterlinje til fylkesvegen. Byggeområde til festetomta ligg utanfor 50m grense. Utforminga av kryss og vegar er søkt planlagt slik vegvesen tilrår. Fylkesmannen i Aust Agder viser til føresegner i områdeplanen. Dei ser det som viktig at det leggast vekt på landskapstilpassing ved utforming av planen, særlig god terrengtilpassing i samband med anlegging av veg, og at V/A anlegg og straum følgjer vegtraseen for å minimere inngrepa i området. Landbruksavdelinga synest bruk av dyrka mark til parsellhagar er ein god løsning og ber om regulering av en vegetert buffer til hyttefeltet. Fylkesmannen vidare gjer merksam på krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommentar: Det er ikkje regulert buffer mellom kolonihagane og område for fritidsbusetnad. Meininga er at tomtene nærast dyrkamarka skal ha direkte kontakt med parsell til tomta. Aust Agder fylkeskommune har ingen særlege merknader og ser positiv på energiforsyningsanlegget, miljøprofil til feltet og bruken av dyrka mark til parsellhagar. Seksjon for kulturminnevern har ingen merknader til planarbeidet. Kommentar: Til vitande.

7 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 7 Norges vassdrags- og energidirektoratet peikar på at delar av planområdet er innanfor område markert som fareområde for snøskred, jf. og at det må gjerast ei konkret vurdering av om det er reell skredfare. Vidare minner dei om at viss det planleggast tiltak som rører ved vassdrag, må konsekvensane av dette omtalast, som grunnlag for ev. vurdering etter vassressurslova.. NVE viser vidare til rettleiingsmateriell på blant anna NVEs Retningslinje nr. 2/2011 Flaum- og skred i arealplanar. Kommentar: Omsyna er søkt ivareteke i planen. Reidar Gunstensen er eiger av eigendom 18/11 (fritidsbustad) ber om å bli informert om planar og utvikling av dette prosjektet. Han har tidlegare tatt forbehold om eksisterande vatntilførsel ( brønn ) til eigedom og at denne ikkje må forringas ved planlagt utbygging. Det same gjelder også ved vegrett og tinglyst avtale om vedlikehald av denne. Kommentar: Eigedomen ligg rett på utsida av planområdet, og vil ikkje verte råka av utbygginga direkte.

8 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 8 4 Føresetnader for planarbeidet 4.1. Kartgrunnlag Kartgrunnlag som er nytta for området er økonomisk kartverk og FKB data med 1 meter ekvidistanse. Feltarbeidet er utført med GPS/CPOS for plassering av vegar og tomter. Ortofoto er nytta som grunnlag i planarbeidet, samt innsynstenestar/wms tenestar: Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), Skog og Landskap (www.skogoglandskap.no), Direktoratet for naturforvaltning (www.dirnat.no), Norges geologiske undersøkelse (www.ngu.no, Skrednett, Berggrun,..), Riksantikvaren (www.riksantikvaren.no), NVE (www.nve.no). Plankartet er utarbeidd i digital form på SOSI- format. Murtetjørn Rv42 Bilete 3: Flyfoto over området (frå

9 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Krav frå Evje og Hornnes kommune I tillegg til føresegner og retningsliner i kommuneplanen sin arealdel, har Evje og Hornnes utarbeidd eigne krav til private reguleringsframlegg. Desse er søkt ivareteke der dei er vurdert relevante for planarbeidet, samt lagt til grunn ved utforming av reguleringsføresegnene. Bilete 4: Planområdet ved Tveit sett frå vest (Virtual globe)

10 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 10 5 Omtale av planområdet 5.1. Generelt om arealet Planen avgrensast i sør av jordet og tilkomstvegen som er lagt i områdeplanen. I vest er området avgrensa av eksisterande skogsbilveg Landskap og vegetasjon Planområdet går inn under landskapsregionen Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust-Agder. Området er vestvendt og ligg mellom Murtetjørn og Stangeråsen. Terrenget stig frå om lag 370 moh i vest opp til en kolle på 405 moh. Ei mindre jordbruksareal ligg i den vestlege delen, som elles er dominert av blandingsskog på gamal beitemark. Botnvegetasjonen består av lyng, mose og gras. En liten kolle med fjell i dagen tronar området. Bilete 5: Store delar av området er tidlegare beitemark Eksisterande bygg Området inneheld ei eksisterande hytte nordvest for dykamarka. I tilgrensande hyttefelt ved Stangeråsen er om lag 70 hytter bygd ut relativt spreidd over store område.

11 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Veg og trafikktilhøve Området har i dag tilkomst frå RV 42 via privat veg til området. Vegen fram til feltet er heilårsopen og fører vidare inn til eksisterande hyttefelt på Tveit. Ei auke av trafikken er uproblematisk, grusvegen er i god stand. Avkjøring frå Rv 42 skal opparbeidast slik det er regulert Områdeplan Tveit. Avkøyringa i aust skal behaldast som skogsveg Vatn Det finns ingen vatn/bekk i planområdet Naturverdiar, biologisk mangfald Per er det ingen kjente registreringar på registreringar på Direktoratet for naturforvaltning si naturdatabase. Artsdatabanken har per ingen registreringar på artar som står på raudlista. Tema naturmiljø var tema i Konsekvensutgreiinga som låg til grunn for områdeplan Tveit Kulturminne Kulturminnevernet undersøkte området i september Det vart ikkje registrert automatisk freda kulturminne, jfr. rapport frå Aust-Agder Fylkeskommune Friluftsliv I kommuneplanens arealdel for Evje og Hornnes kommune er område markert med viktige friluftsinteresser (hensynsone friluftsliv HF). Desse tilhøva er avklart i områdeplan. Gjennom hyttefeltet på Tveit blir det køyrd opp løype og det er ynskje om å få til eit betre samanhengande løypenett mot Fjellestad området. Innanfor sjølve planområdet finns det ingen stiar eller anna tilrettelegging for friluftsliv Skogbruksinteresser I fylgje databasen til skog og landskap består skogen av middels bonitet skog og et lite areal med høg bonitet skog. Det er ingen kjente MIS registreringar i området.

12 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 12 6 Omtale av planforslag, løysingar og vurderingar 6.1. Samanstilling av registreringar/analyse I kartet under har ein kartfesta og lagt saman dei ulike registreringane. Bilete 6: Registreringskart 6.2. Omtale av planforslag Planforslaget er utarbeidd som ein detaljplan og består av følgjande dokument: Plankart i målestokk 1:1000 datert Reguleringsføresegner datert Energiløysing og standard på hyttene I gjeldande kommuneplan for Evje og Hornnes ligg det krav om at alle hyttefelt skal ha høg sanitær standard. På Tveit er det to km til næraste Trafo, og ei utbygging straum til hyttefelta på Tveit vil bli veldig kostbar. Med bakgrunn i dette har grunneigar sett i gang eit eige prosjekt med tanke på å finne ei alternativ energiløysing, som kan gjere til at området kan byggjast ut med den standard tilsvarande det kommunen krev.

13 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 13 Arbeidet med å førebu ei slik alternativ energiløysing til feltet, har gått føre seg som eit eige prosjekt, der fase 1 av prosjektet er igangsett før oppstart av detaljplan. Fase 1 har hatt som mål å finne ut: - Er det marknad for eit slikt konsept, miljøhytter med alternativ energi og kanskje alternativ byggjeskikk og avlaupsløysing? - Kva fasilitetar bør hyttene ha for å gjere dei salgbare samstundes som ein søkjer å ha eit lite energibehov? - Avklare arealbruk, energibehov, byggjeskikk, passering av tekniske anlegg m.m. i detaljplan. - Prisnivå hytter/ tomter. I feltet skal det etablerast eige, lokalt energiforsyningsanlegg CraftEngine frå DVG, basert på flisfyring. Anlegget er ei nyvinning og skal testast ut i hyttefeltet på Tveit. Avgrensing av planområdet er tilpassa det som er tenkt som testområde for utbygging av hytter basert på anlegget CraftEngine ved Tveit. Kommunen v/ Inge Eftevatn har vore dels med i møta kring prosjektet, og dels vore orientert om framdrift og resultat via e-post. Som vedlegg følgjer informasjon om CraftEngine anlegget, som for Tveit sin del er tenkt å basere seg på flis. Vedlagt følgjer momentliste samt referat frå dei to møta i fase 1 av prosjektet. Fase 2 av prosjektet vil starte opp nå i haust, der fase 1 avsluttast ved levering av detaljplan til handsaming. Fase 2 vil gå nærare inn på dei tekniske løysingane og drift av anlegget, samt økonomi/ finansiering Arealformål Område er på om lag 42 daa og er regulert til følgjande formål: Bygningar og anlegg Fritidsbusetnad 12,5 daa Parsellhage 6,0 daa Andre typar bygg og anlegg (teknisk anlegg) 1,0 daa Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 2010 Veg 6,0 daa Landbruks-, natur- og friluftsområder 5100 LNF, generalisert 16,5 daa Hensynssoner H310 - Hensyn Ras Utløpsområde 3,5 daa

14 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Bygningar og anlegg Fritidsbusetnad Planen opnar for 10 nye fritidsbusetnadar. Tomtene er delt i to felt. Tomt 1 til 3 er plassert i tilknyting til jordbruksarealet med ein kort tilkomstveg. Hyttene 7 til 10 er samla rett aust, i nedkanten av ein liten kolle. Det fins ei eksisterande festetomt med hytte nord i planområdet. Byggeområdet rundt hytta ligg utanfor 50m grense til fylkesvegen. Andre typar bygg og anlegg (teknisk anlegg) Areal skal brukast for energiforsyningsanlegget. Reinseanlegget skal også plasserast her. Plan for vatn- og avlaup, følgjer som vedlegg til planen. Parsellhagar Området med dyrka mark er i planframlegget avsett til parsellhagar for dyrking av grønnsakar og liknande. Arealet er tenkt oppdelt i inntil 21 utleieparsellar, med en størrelse mellom 250 til 400m2. Tre parsellhagar grenser til hyttetomtene 1 til 3 og inngår som ein del av desse. Resten av parsellane kan leigast av hytteigarane på Tveit ved eiga avtale med grunneigar. På parsellane kan det settes opp drivhus og eit enkelt reiskapshus. Tilkomst til parsellane skjer via ein opparbeidd, køyrbar gangsti med breidde 3,0m. Bilete 7: Gamal dyrkamark som skal nyttast som parsellhagar.

15 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Eksisterande private vegar er vist i planen, samt planlagt hovudveg lagt i områdeplan. Detaljplan regulerer inn nye internvegar Landbruks-, natur- og friluftsområder Skogområdet i planområdet er avsett til LNF Hensynssoner Faresone Ras Søraust i planområdet er det lagt inn hensynssone H310 - utløpsområde for snøskred Vurderingar og konsekvensar av planforslaget Konsekvensutgreiing for Tveit hyttefeltet Ei overordna vurdering av Tveit hyttefelt vart gjennomført i samband med reguleringsarbeidet for "Områdeplan Tveit, gnr. 18, bnr. 1, 4 og 5" i 2010/2011. Tema i konsekvensutgreiinga var Landskap, Naturmiljø, Friluftsliv, Næringsliv og sysselsetting Hytteplassering og omfang Planforslaget gjer framlegg om detaljregulering av 10 nye tomter for fritidsbustad, kvar av dei på om lag 1 daa. Tomtene er søkt plassert med omsyn til innkomne innspel, føringar i overordna kommuneplan, landskap og omgjevnader. Plassering av hyttene er markert med påle i terrenget. Med utgangspunkt i desse plasseringane har ein regulert inn med byggjegrenser i reguleringsplanen Byggjeskikk Ved plassering av busetnad i planområdet har ein søkt å ta omsyn til landskap og stadeigne tilhøve. Undervegs i fase 1 i utbyggingsprosjektet med alternativ energi, har Eikås Hytter & Hus utarbeidd ein hyttemodell som er teikna etter tanken om energieffektivisering, samstundes som dei skal ha eit moderne utrykk som syner ei anna hytteform enn dei tradisjonelle. Dette for at feltet skal få sin eigen miljøprofil som både avspeglast i byggjeskikk, storleik og energiløysingar, samt parsellhagane Omsynet til born og unge Høve til fri leik og flotte naturområde vil vere den største kvaliteten for tomtene ved Tveit. Ein ser det ikkje som naudsynt med særskild tilrettelegging i høve til born og unge ut over dei kvalitetane område gjev frå naturen si side. Tilrettelagt løyper kring Stangeråsen og mot Fjellestad, samt parsellhagekonseptet, legg til rette for miljøvenlege aktivitetar for små og store.

16 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE V/A - anlegg Hyttefeltet skal byggjast ut med 2 borebrønnar og felles reinseanlegg. Utileco lagar V/A plan for området. Denne blir ettersendt planframlegget Fareområde Nettstaden Skredatlas viser et område i søraust, som er utsatt som utløysningsområde for snøskred. Pga vegetasjon og stadeigne tilhøve, trur ein at den reelle skredfare er veldig liten. I plankartet er arealet likevel lagt inn med faresone og regulert til LNF eller vegformål. Ingen ny busetnad er planlagt her Risiko og sårbarheit Det ligg ikkje føre radonmålingar i området. Etter nye byggereglar som trådde i krav 1. juli 2010, er det krav om radonsperre. Sjekkliste - Risiko og sårbarheitsundersøking Emne Forhold eller uønska hending Vurdering Naturgitte forhold Infrastruktur Tidligare bruk Omgivelser Er det området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utgildning (geoteknisk ustabilt?) Er området utsett for springflod/ flom i sjø/vatn? Er området utsatt for flom i elv/bekk? Er det radon i grunnen? Evt. anna Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande transportårer, utgjere ein risiko for området? Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe i nærliggande verksemder, utgjøre ein risiko for området? Dersom det går høgspentlinjer ved/gjennom området: Er det spesielle fare forbundet med bruk av transportnett for gåande, syklande og kjørande innanfor området? (event. omtale) Er det mistanke om forurensning i grunnen frå tidligare virksamheter? (event. omtale) Er det regulerte vassmagasin i nærleiken, med spesiell fare for usikker is? Finns det naturlege terrengformasjonar som utgjer særleg fare (stup etc.)? Evt. anna Nei Ja og merknad Ja, eit lite område, fareområde er regulert inn i planen. Krav i ny PBL.

17 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Konsekvensar av planframlegget Planframlegget legg opp til etablering av 10 nye tomter for fritidsbusetnad i eit område som gjennom områdeplan er godkjent som byggjeområde. Området ligg godt til rette for utbygging når det gjeld landskap og naturtilhøve. Ei utbygging vil ha lite negative konsekvensar for natur og miljø. Energiprosjektet/ -anlegget CraftEngine som skal etablerast i området, kan bli eit pilotprosjekt som vil opne opp heilt nye miljøvenlege løysingar når det gjeld energi i bygg generelt, og i hyttefelt spesielt. Kanskje vil hyttefeltet på Tveit med dette vere med på og opne for nye tankar kring både energi, byggjeskikk og ein grøn profil på framtidas fritidsbustader. Fyresdal, 19. oktober 2012 For AT Plan as Gunhild Austjord Jordskiftekandidat Kathrin Hinz Sivilingeniør Vedlegg: Reguleringsføresegner, Referat og , energiprosjekt fase 1 Varslingsbrev og kart,

18 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 18 Reguleringsføresegner for A1 og A2 ved Tveit, gnr. 18 bnr. 1 i Evje og Hornnes kommune PlanID 2012 Kommunestyrets vedtak, sak / Føresegnene gjeld for område innanfor planavgrensing i plankartet og er gjevne i medhald av Plan- og bygningslova Formål 1.1. Formålet med planen er å regulere for etablering av 10 tomter for fritidsbustadar med tilhøyrande tilkomstveg og med høg sanitær standard ved Tveit i Evje og Hornnes kommune. 2 Reguleringsføremål (PBL. 25) PBL 12-5,1 PBL 12-5, 2 PBL 12-5, 5 PBL 12-5, 5 Bygningar og anlegg - Fritidsbustader - Parsellhage Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Køyreveg - Parkeringsplasser Landbruks-, natur- og friluftslivformål - LNF generelt Hensynssoner - Fareområde ras/ skred 3 Fellesføresegner 3.1. Saman med byggjesøknad skal det liggje ved situasjonskart som syner plassering av bygningar på tomta saman med tilkomst og parkeringsareal. I tillegg skal det leggjast ved snitt/ profilar som syner byggjets plassering i terrenget med alle høgder og mål (jfr. TEK kap IV) Før utbygging kan ta til, må området vere lagt til rette med straumforsyning, samt godkjent avlaupsanlegg.(trur vi må ha med noko som dette, sjekk områdeplan) Avkøyring Fv42 Før utbygging av nye hytter kan ta til må avkjørsle med frisiktsoner frå Fv.42 vere bygd ut og godkjent av Statens vegvesen.

19 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Sikringssone, frisiktsone veg I frisiktsonene skal det ikkje vere sikthindrande vegetasjon eller anna som er høgare enn 0,5 meter mot tilstøytande vegbane Renovasjonsordning skal fylgje det som til ei kvar tid er gjeldande for kommunen All graving i terrenget skal utførast skånsamt. I område som ikkje skal nyttast til kommunikasjonsareal (veg, parkering og liknande.) skal terrenget førast attende. Skjeringar og fyllingar skal dekkast med jord eller anna revegeterande masse etter avslutta anleggsarbeid Innafor planområdet er det tillete å føre fram infrastruktur til feltet; kablar og tekniske anlegg. Framføring av leidningar knytt til vatn- og avlaupsanlegg, kabelgrøfter for varme/straum, fiber, tele, osv. bør følgje trasear for køyrevegar, og anleggast parallelt, helst som anlegg i bakken Det er ikkje høve til å setje opp gjerde/ hekk eller flaggstenger innanfor området Etter at planen er godkjend er det ikkje høve til å etablere private avtaler i strid med planen Matjordressursar Det skal gjerast greie for handtering av matjordressursar i samband med søknader om rammeløyve. Matjord som evt. blir til overs etter utbygging skal sikrast forsvarleg gjenbruk i nærområdet, primært til jordbruksføremål. 4 Bygningar og anlegg 4.1. Fritidsbustader Samla bruksareal (BRA) for kvar tomt skal ikkje overstige 120 m2. Bruksarealet kan delast på to bygg, med hovudhytte på maks 100 m 2 BRA og anneks/uthus på inntil 20 m 2 BRA Bygningar på tomtene 1-10 skal harmonere med kvarandre, og ha eit moderne utrykk. Store glasflater, samt ei kompakt og energisparande bygningsform, skal leggast til grunn ved stilval Miljøvenlege bygningsmateriale skal prege busetnaden, der tre, naturstein og glasflater skal vere framtredande Tak må byggjast med fall på minimum 5 grader Alle bygg skal målast eller beisast i mørk-/ naturtilpassa farge og skal ha mørk taktekking, evt. torv Fritidsbustader med saltak skal ha ei maksimal gesimshøgde på 3,5 m og maksimal mønehøgde på 5,5 m frå gjennomsnittleg planert terreng. Fritidsbustader med einsidig fall på tak, skal ha ei maks gesimshøgd på 4,0 m Uthus/ anneks kan ha ei maksimal gesimshøgde på 3,0 m og mønehøgd på maks 3,5 m. Einsidig fall på tak skal ha ei maks gesimshøgd på 3,0 m Parsellhage Det kan byggjast køyrbar gangsti med bredde 3,0m som tilkomst til parsellane Det kan settast opp frittståande drivhus på maks 10m 2.

20 REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE På kvar utleieparsell er det tillatt å sette opp ei reidskapsbod på maksimalt BYA = 20 m 2, med maks gesimshøgd 3,2 m og maks mønehøgde på 3,5 m, målt frå gjennomsnittleg tilbakefylt terreng. Bodene skal byggas på pilarar slik at dei kan flyttast Fargebruk på bygg i parsellhagen skal vere einsarta Det kan anleggast utvendig vasspost, men vatn kan ikkje leggast inn i boda Leveggar skal ikkje være høgare enn 1,5m Inngjerding av parsellane er ikkje tillate. Hekker mellom parseller skal ikkje være høgare enn 0,6m. 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 5.1. Opparbeiding av private vegar i området er søknadspliktig Regulerte vegar kan byggjast med total bredde på 7 meter, der 3,5 meter utgjer køyrebane. 6 Landbruks-, natur- og friluftsområde 6.1. Fjerning av vegetasjon i området skal gjerast skånsamt og i samband med skjøtsel eller tilrettelegging som fremjar friluftslivet og bruken av området til rekreasjon Landbrukslovgjevinga gjeld framleis i området, av det også beiteloven. 7 Hensynssone Fareområde ras/ skredfare 7.1. Innanfor hensynssone ras/ skredfare, er det ikkje tillate med oppføring av bygningar for varig opphald.

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Reguleringsplan for Grimdalsbakkane. AT- Plan AS Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal. del av gnr.137 bnr 5 i Tokke kommune

Reguleringsplan for Grimdalsbakkane. AT- Plan AS Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal. del av gnr.137 bnr 5 i Tokke kommune Reguleringsplan for Grimdalsbakkane AT- Plan AS Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal del av gnr.137 bnr 5 i Tokke kommune Prosjekt Nr.: 110 Dato: 07.11.2007 REGULERINGSPLAN FOR GRIMDALSBAKKANE, DEL AV GNR.

Detaljer

FØRESEGNER OG RETNINGSLINER

FØRESEGNER OG RETNINGSLINER Framlegg til reguleringsplan for Gautestad Gnr. 64 bnr. 3, 4 og 310 i Evje og Hornnes kommune FØRESEGNER OG RETNINGSLINER Retta etter vedtak 26.03.2010. REGULERINGSFØREMÅL Reguleringsplanen inneheld fylgjande

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4.

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4. Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL 12-14 - FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, 12-12 og 12-4. Utviklingsavdelinga - September 2012 INNHALD: 1. Dagens situasjon

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN Midsund kommune REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR 1. REVISJON AV PLANFORSLAG : 17.11.08 DATO FOR 2. REVISJON AV PLANFORSLAG : 01.04.09 DATO KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune.

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYBU HYTTEGREND,36/1 OG 36/5 I LUREDALEN, TINN KOMMUNE Planen erstattar tidlegare godkjent disposisjonsplan og reguleringsplan med føresegner for Nybu hyttegrend og Nybusenter

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Reguleringsplan for Søndre Håkedalsvatn

Reguleringsplan for Søndre Håkedalsvatn Reguleringsplan for Søndre Håkedalsvatn del av gnr. 14 bnr. 2 i Åmli kommune PlanID: 2016001 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Prosjekt Nr.: 6282 Dato: 28.11.2016 REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE HÅKEDALSVATN,

Detaljer

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Vinje kommune DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Føresegner Revisjon B, 30. Mai 2013 Plankontoret Hallvard Homme AS DETALJREGULERING SUISTOG TROVATN FØRESEGNER I

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08 REGULERINGSFØRESEGNER 1. Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2. Reguleringsføremål Området er regulert til følgende føremål (PBL 25.1): Byggeområde:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 714-002 Reguleringsføresegner 15.01.15 Arkivsaknr.: 11/1650 Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Fagnastøl camping

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 714-002 Reguleringsføresegner 15.01.15 Arkivsaknr.: 11/1650 Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Fagnastøl camping

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Parkering, Kombinert teknisk infrastrukturtrasé, Kombinert samferdsel - sumarveg og skiløype

Parkering, Kombinert teknisk infrastrukturtrasé, Kombinert samferdsel - sumarveg og skiløype 6 REGULERINGSFØRESEGNER I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, 12-5, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Gnr/Bnr 9/6 Sinneslia vest, PlanID: 2012010, Sirdal kommune, Vest Agder. Reguleringsføresegnene

Detaljer

Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester

Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner 2013005 Reguleringsendring for Tveiti/Fenne hyttefelt Utarbeidd av: Arkitektbruket ans, 5701 Voss Framlegg datert : 28.01.2014 Revidert 27.05.2014 Kommunenstyre, 18.09.2014 sak 62/14

Detaljer

A12 - HAUGEN HYTTEGREND MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE

A12 - HAUGEN HYTTEGREND MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE A12 - HAUGEN HYTTEGREND MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE BEBYGGELSESPLAN Haugen hyttegrend 1 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn 2. Planbeskrivelse 3. Planprosess og medverknad 4. Plankart 5. Føresegner Vedlegg:

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner REGULERINGSPLAN FOR GRASDALEN L1 OG J3 PlANID: 201303 VALLE KOMMUNE Reguleringsføresegner datera 19.03.2014, revidert etter møte i Plan og Miljøutvalet 08.04.2014 1 Fellesføresegner

Detaljer

Jotunheimen caravan camp, Postfuru

Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsplan for Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsføresegner Vågå kommune Plan-id Dato 05152014004 07.05.15 1. Avgrensing av planområdet, reguleringsføremål og omsynssoner 1.1 Avgrensing

Detaljer

Reguleringsplan for Maurbu

Reguleringsplan for Maurbu Reguleringsplan for Maurbu del av gnr. 88 bnr 20 i Vinje kommune Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Prosjekt Nr.:191 Dato: 29.03.2012 REGULERINGSPLAN FOR MAUREBU, DEL AV GNR. 88 BNR. 20 I VINJE KOMMUNE

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

1 REGULERINGSFØRESEGNER

1 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR: KOMMUNE: Kviteseid REGULERINGSOMRÅDE: Furuheim Hyttegrend, del av Gnr. 14 bnr. 6 DATO KOM.STYRETS VEDTAK: 14.06.07 DATO FOR SISTE REVISJON: : 10.06.09 1.1 GENERELT

Detaljer

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER.

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER «SLETTO VEST» Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014904 REGULERINGSFØRESEGNER jan. 16. rev.2 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368 e-mail:

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN SUND KOMMUNE FØRESEGNER for DETALJREGULERING GNR 45 BNR 1,12 ADKOMSTVEG TIL HAMMERSLAND NORD - VEGTILKOMST jf. plan- og bygningslova (PBL) 12-7. Saksnr.: 16/78 Nasjonal arealplan-id: 1 245 20 160001 Vedteken:

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID.. GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON AV FØRESEGNENE:

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Sirdal Kommune. Planføresegner. Reguleringsplan for Tjødnestøl Del av Gnr 9 og Bnr 5. Plan ID 2010001

Sirdal Kommune. Planføresegner. Reguleringsplan for Tjødnestøl Del av Gnr 9 og Bnr 5. Plan ID 2010001 Sirdal Kommune Planføresegner Reguleringsplan for Tjødnestøl Del av Gnr 9 og Bnr 5 Plan ID 2010001 12.01.2012 Opphavelig utarbeid av Plankontoret Hallvard Homme as, 20.jan 2003, revidert 22,mars.2003,

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. Reguleringsføresegner. (pbl. 26) Reguleringsføremål. (pbl. 25) I planområdet er det regulert inn følgjande reguleringsføremål:

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Utarbeidd av: Arkitektbruket ans v/ Ingebrigt Nesheim Arkivsak i Voss kommune: 05/1795 Arkivkode: L12 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

Gulen kommune Detaljregulering Nappen hytter Gnr 92 Bnr 1 m.fl. Nappen

Gulen kommune Detaljregulering Nappen hytter Gnr 92 Bnr 1 m.fl. Nappen Gulen kommune Detaljregulering Nappen hytter Gnr 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Dato siste revisjon: 04.12.2014 PLANFØRESEGNER Reguleringsplanen er ei detaljering av Gnr 92, bnr 1, m.fl. merka

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Detaljregulering for Hodlekve, gnr 64 bnr 5, m.fl.

Detaljregulering for Hodlekve, gnr 64 bnr 5, m.fl. Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato L12 12/3694-19 1961/13 08.02.2013 Detaljregulering for Hodlekve, gnr 64 bnr 5, m.fl. Dato siste revisjon: 08.02.2013 PLANFØRESEGNER Reguleringsplanen er ei detaljering

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

b) Anleggsarbeid skal ikkje skje i påska (Skjærtorsdag -2.påskedag), pinse (pinseaftan 2.pinsedag), jul (julaftan -2. juledag), eller nyttårshelg.

b) Anleggsarbeid skal ikkje skje i påska (Skjærtorsdag -2.påskedag), pinse (pinseaftan 2.pinsedag), jul (julaftan -2. juledag), eller nyttårshelg. REGULERINGSFØRESEGNER I medhald av plan-og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26, er det utarbeidd reguleringsplan for Steinbakken, del av Gnr/Bnr 136/3, Vinje kommune, Telemark.

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Vår ref. Saksh.: Gunnar Elnan Arkivkode Arkivsak Dato: 15/4599 Telefon: K2-L12, GBNR-19/1 12/

Vår ref. Saksh.: Gunnar Elnan Arkivkode Arkivsak Dato: 15/4599 Telefon: K2-L12, GBNR-19/1 12/ EIDFJORD KOMMUNE Notat Til: Vår ref. Saksh.: Gunnar Elnan Arkivkode Arkivsak Dato: 15/4599 Telefon: 53 67 35 08 K2-L12, GBNR-19/1 12/675-83 25.06.2015 Føresegner vedteke i kommunestyret 23.06.15 REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.02.2013. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Kvålsneset - Dorganeset. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID 12342013002 GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Detaljregulering Terrengparken Vierli

Detaljregulering Terrengparken Vierli Detaljregulering Terrengparken Vierli 1 Føresegner I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, nr. 71, 12, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Terrengparken Vierli, PlanID 083420110002,

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Utbyggingsplan, del av Felt 2 Grånhommen sør, del av Felt 4 Rjupereirheia nord, og del av Felt 5 Lindeheia nord, Hillestadheia Hyttegrend, Tovdal, gnr. 9, bnr. 1 i Åmli kommune Føresegnene

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

Detaljregulering for Skinnarland- område II

Detaljregulering for Skinnarland- område II Detaljregulering for Skinnarland- område II del av gnr. 159 bnr. 1 i Vinje kommune PLANID:20130013 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Prosjekt Nr.: 212 Dato12.12.2013 REGULERINGSPLAN FOR SKINNARLAND OMRÅDE

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

R E G U L E R I N G SF Ø R E S E G N E R D E T A L J R E G U L E R I N G. ALMSTAD del av gbnr 33/4 og 33/8

R E G U L E R I N G SF Ø R E S E G N E R D E T A L J R E G U L E R I N G. ALMSTAD del av gbnr 33/4 og 33/8 Norddal kommune Planident: 201403 Datert: 20.05.2015 Sist revidert: 27.05.2015 Vedtatt i kommunestyret: * NORDDAL K O M M U N E R E G U L E R I N G SF Ø R E S E G N E R D E T A L J R E G U L E R I N G

Detaljer

Reguleringsplan for Fisketjønn

Reguleringsplan for Fisketjønn Reguleringsplan for Fisketjønn del av gnr. 16 bnr. 1 i Fyresdal kommune Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Prosjekt Nr.: 211 Dato: 12.11.2012 REGULERINGSPLAN FOR FISKETJØNN, DEL AV GNR. 16 BNR. 1 I FYRESDAL

Detaljer

Reguleringsplanfor SvivomI

Reguleringsplanfor SvivomI Reguleringsplanfor SvivomI del av gnr. 123bnr. 9 i Tokkekommune PlanID Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Prosjekt Nr.: 237 Dato: 08.07.2014 REGULERINGSPLAN FOR SVIVOM I, DEL AV GNR. 123 BNR. 9 I TOKKE

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 REGULERINGSFØRESEGNER april 16 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Reguleringsplan for hyttefelt Hovdeli del 3 del av gnr.153 bnr 13 i Vinje kommune

Reguleringsplan for hyttefelt Hovdeli del 3 del av gnr.153 bnr 13 i Vinje kommune Reguleringsplan for hyttefelt Hovdeli del 3 del av gnr.153 bnr 13 i Vinje kommune PlanID 20110012 Kommunestyrets vedtak 29.03.12, sak 12/42 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Prosjekt Nr.:188 Dato: 27.10.2011

Detaljer

7. Føresegner til utbyggingsplan for Haukåsen Hyttegrend, Nissedal kommune

7. Føresegner til utbyggingsplan for Haukåsen Hyttegrend, Nissedal kommune 7. Føresegner til utbyggingsplan for Haukåsen Hyttegrend, Nissedal kommune I medhold av Plan- og bygningslova (PBL) av juni 1985, nr. 77, med revisjonar, 22 28-2, er det utarbeidd utbyggingsplan for Haukåsen

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028 EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K2 - L12, GBNR - 18/108 Arkivsak ID: 15/79-18 Journalpost ID: 2016001769 Saksh.: Elnan, Gunnar Dato: 01.04.2016 SAKSGANG Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap 11.04.2016 16/033

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

Reguleringsføresegner 00009 Reguleringsplan hyttefelt/mjølfjell

Reguleringsføresegner 00009 Reguleringsplan hyttefelt/mjølfjell Reguleringsføresegner 00009 Reguleringsplan hyttefelt/mjølfjell Arkivsak: 00/00532 Arkivkode: PLAN Soneinndeling når ferdig Sakstittel: REGULERINGSPLAN - HYTTEFELT/MJØLFJELL -M5 Kunngjering av planoppstart

Detaljer

Gulen kommune Detaljregulering Fivelsdal hytter Gnr 78, bnr 3

Gulen kommune Detaljregulering Fivelsdal hytter Gnr 78, bnr 3 Gulen kommune Detaljregulering Fivelsdal hytter Gnr 78, bnr 3 Planid. 2012007 Dato siste revisjon: 18.02.2014 PLANFØRESEGNER Reguleringsplanen er ei detaljering av Gnr 78, bnr 3, merka som byggjeområde

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsføresegn Hytteområ de Skå røy Austevoll kommune

Reguleringsføresegn Hytteområ de Skå røy Austevoll kommune Reguleringsføresegn Hytteområ de Skå røy Austevoll kommune Gnr/bnr: 32/102, 32/70, 32/139, 32/140, 32/141 Datert: 25.06.2009 Sist revidert: 26.10.2017 Side 1 av 6 PRIVAT REGULERINGSPLAN SKÅRØY gnr. 32

Detaljer

FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER

FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER DVERGSDAL & SUNDE BYGG AS FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER DATO: 04.06.2013 2 FØRESEGNER FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE Føresegner datert 04.06.2013 Plankart datert

Detaljer