PLANBESKRIVELSE FOR GNR.27/BNR.3 - TJYRUHJELLEN PLAN NUMMER 0605-XXXX

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE FOR GNR.27/BNR.3 - TJYRUHJELLEN PLAN NUMMER 0605-XXXX"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR.27/BNR.3 - TJYRUHJELLEN PLAN NUMMER 0605-XXXX Bakgrunn Planforslaget fremmes av COWI AS på vegne av grunneier Jan Fritjof Halvorsen. Hensikten med arbeidet er å tilrettelegge for utskilling av tre tomter, for oppføring av tre eneboliger. Oppstart av planarbeid ble varslet , med frist for innsending av merknader Planområdet Planområdet omfatter en del av gnr.27/bnr.3, og ligger ca.200 meter fra Vegård skole i Åsa. Arealet er i underkant av 6daa, og ligger i den sørlige enden av jordet til småbruket Tjuruhjellen. Tjyruhjellveien er en blindvei i et rolig, spredt bebygd område. Kart fra kommunens nettsider Side 1 av 9

2 Ortofoto fra Gule Sider Planstatus Gnr.27/bnr.3, er avsatt til fremtidig boligområde i gjeldene kommuneplan for Ringerike, vedtatt I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at boligområder i Soneplan Åsa skal bestå av åpen villabebyggelse med maksimum utnyttingsgrad på 10 % BYA. Utsnitt av kommuneplanen Side 2 av 9

3 Planforslaget Bebyggelse Det tilrettelegges for oppføring av tre eneboliger. Utbygging begrenses av byggegrenser, og maks BYA % = 15 %. En vurderer at økningen fra 10 % ikke vil medføre at bebyggelsen skiller seg ut i forhold til den omkringliggende villabebyggelsen. Maksimal mønehøyde på 9.0m over gjennomsnittlig terrengnivå. Tomtene er romslige, og ligger på et jordbruksareal som skråner slakt mot bekkedrag i nord og nordøst. Størrelse på tomter og begrensning av utnyttingsgraden sikrer at nybygg vil harmonere godt med omkringliggende bebyggelse. Det er avsatt et friluftsområde på 670m 2 mellom boligtomtene og bekkedraget i øst. Arealbruken fordeler seg slik: Formål: Areal i m 2 PBL. 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Lekeplass 4 596,0 366,7 PBL. 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg Kjøreveg - felles adkomst 188,4 PBL. 12-5, ledd 5 - Landbruks-, natur og friluftsområder Friluftsformål 669,9 Sum 5 821,0 Side 3 av 9

4 Trafikk og infrastruktur Planområdet har adkomst fra Tjyruhjellveien. Krysset mellom Tjyruhjellveien og Åsaveien (Fv 156), ligger ved Vegård skole, på en strekning hvor fartsgrensen er satt til 40 km/t. Det er også mulig å komme ut på Åsaveien ved barnehagen. Sikten i begge kryss tilfredsstiller kravene som settes til samlevei, standardklasse Sa2 (minst 6mx54m). Årsdøgnstrafikken på Åsaveien er på 825, og det er lite trafikk i Tjyruhjellveien. Oppføring av tre nye eneboligtomter vil ikke medføre særlig merkbar trafikkøkning. Vegård skole Barnehage Planområdet Kart fra NVDB I Statens vegvesens vegdatabank (NVDB) er det ikke registrert alvorlige trafikkulykker på Åsaveien. Det er registrert to uhell i retning Hønefoss, og tre uhell i retning Sundvollen. Adkomst og parkering Det reguleres felles adkomst fra Tjyruhjellveien, og frisiktsoner i henhold til krav til frisikt langs boligveier i spredt bebyggelse. Parkeringsbehov for de nye boligene innefor planområdet ivaretas med krav om minst to biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt. Kollektivtilbud Det er omtrent en halv kilometer fra planområdet til busstopp ved Vegård skole. Herfra går det åtte busser per dag, fire til Sundvollen, og fire til Hønefoss sentrum. Strøm, og vann- og avløpsnett Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Tiltakshaver har fått tillatelse til å koble seg eksisterende, privat vannforsyning fra Tjyruhjellen vannverk. Vannverket har midlertidig godkjenning, og det skal bores etter ny vannkilde i samråd med geolog. Det tas jevnlige vannprøver, og det er ikke registrert dårlig vannkvalitet siden Tiltakshaver har fått påslippstillatelse for tre husstander til Vegård renseanlegg, (tillatelse datert ). Universell utforming Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell utforming Side 4 av 9

5 Barn- og unges interesser Arealet som skal bebygges har til nå vært jordbruksareal. Det har ikke vært brukt som oppholdseller lekeareal av barn og unge i nærmiljøet. I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m 2 pr bolig til felles lekeplass. Regulert lekeplass er på 366 m 2, og skal utrustes med sandkasse og huske. Det blir kort vei fra boligene til lekeplassen. Barna i området går på Vegård barneskole og Hov ungdomskole. Gangavstand fra planområdet til barneskolen er ca. en halv kilometer, langs vei med liten trafikk. Ungdomskolebarn transporteres med buss til Hov. Det finnes arealer tilrettelagt for lek og aktiviteter ved Vegård skole, med både ballbaner og lekeapparater. Det er også kort vei til nærmeste barnehage, i det lokale grendehuset. Grunnforhold Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet, men Norges geologiske undersøkelses kartbase viser at berggrunnen består av sandstein. Løsmassene i området består av tykt dekke med hav- og fjordavsetning, samt forvitringsmateriale. Dette regnes som stabile masser og det er ingen registrerte problemer i omkringliggende bebyggelse. Kartutnittet til venstre er hentet fra Norges geologiske undersøkelser sine nettsider. Planområdet er markert med blå ring. Hav- og fjordavsetning, tykt dekke Forvitringsmateriale Kulturminner Arkeologer fra Buskerud Fylkeskommune foretok befaring 1-2 november Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner, eller indikasjoner på slike innenfor planområdet, men det ble registrert flere rydningsrøyser på den lille høyden nord for planområdet. Dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete kulturminner skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune skal varsles. Dette er sikret med krav i reguleringsbestemmelsene. Rydningsrøyser Side 5 av 9

6 Risiko og sårbarhetsanalyse Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse er utarbeidet og følger planforslaget som eget vedlegg (ROS-sjekkliste). Sjekklisten er en grovanalyse basert på blant annet systematikk som er beskrevet i veiledere utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vurderingene som er foretatt i ROS-sjekklisten er utredet i det følgende. Forhold som ikke er relevante er utelatt. Radon: Radon kan forekomme i berggrunnen, og det er tatt med bestemmelse om at det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige bygninger for varig opphold. Avbøtende tiltak: Sikring mot radon skal håndteres i forbindelse med byggesaksbehandling ved at det settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) 8-33, punkt 4: "Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader". Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og god ventilering i kjeller. Infrastruktur: Tjyruhjellveien er eneste mulige adkomstvei til området for brannbiler og andre utrykningskjøretøy. En kan som nevnt komme fra Åsaveien til Tjyruhjellveien fra krysset ved Vegård skole, og fra krysset ved grendehuset. En anser ikke at det foreligger behov for spesielle tiltak for å bedre beredskapen. Miljøkonsekvenser Støy: En anser det ikke som nødvendig å utføre støyberegninger ettersom planområdet ligger i et rolig jordbruksområde med spredt bebyggelse. Biologisk mangfold: Området er i dag jordbruksareal. Ny bebyggelse vil ikke påvirke viltkorridorer eller viktige grøntdrag. Det reguleres en buffersone på 20m mellom boligtomtene og bekkedraget i øst. Tiltaket vil ikke medføre negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i området. Side 6 av 9

7 Planprosess og medvirkning Oppstart av planarbeid ble varslet , med frist for innsending av merknader Regulant har mottatt 7 merknader per brev og e-post: Fylkesmannen i Buskerud, brev datert : - Forutsetter at det reguleres inn tilstrekkelig grøntsone langs bekkedraget i øst. (Iht rikspolitiske retningslinjer for forvaltning av vassdrag, og PBLs krav ift. 100-metersbeltet). - Viser til naturmangfoldloven, og ber om at det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking er fulgt opp, ( 8-12). - Barn- og unges interesser skal ivaretas, og vurdering av lekemuligheter i planområdet og nærmiljøet skal følge planforslaget. - Skolevei bør vurderes ut fra eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak. - Utforming av ny bebyggelse må ivareta grønnstruktur, landskapsmessige - og estetiske forhold. - Det bør legges til rette for energieffektive bygningsløsninger. (For eksempel tilrettelegge for fjernvarme, bioenergi). - Legge vekt på trafikksikker adkomst for gående og syklende. - Ber om at tilgjengelighet til kollektive transportmidler vurderes. - Støyhensyn må ivaretas i tråd med Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanleggingen, T Prinsippene om universell utforming vektlegges, og må redegjøres for i saken og følges opp med egne reguleringsbestemmelser. - Det er regulert inn buffersone på 20m mellom boligtomter og bekkedrag. - Se avsnitt om biologisk mangfold. - Se utredning om barn- og unges interesser ift lekemuligheter og skolevei. - Planområdet er på ca.6daa. Av disse er ca. 1daa regulert til "grønne formål", i form av lekeplass og friluftsområde. Krav til høyde og utnyttingsgrad sikrer at nybygg harmonerer med eksisterende bebyggelse i området. Se for øvrig avsnitt om biologisk mangfold. - Bygningsløsningene vil være i henhold til gjeldene lover og forskrifter. - Se trafikkutredning for informasjon om trafikksikkerhet og kollektivtilbud. - Tiltaket det legges til rette for i denne reguleringsplanen er oppføring av tre enebolig i et rolig jordbruksområde. Boligformål medfører så langt vi kan se ikke behov for støyutredninger så fremt området ikke ligger støyutsatt til. Det er ikke tilfelle i denne saken, og vi anser det ikke som relevant å utarbeide støyanalyse i forbindelse med dette planarbeidet. - Se egen bestemmelse mht universell utforming. Buskerud fylkeskommune v/utviklingsavdelingen, brev datert : - Det må foretas kulturminneregistrering. Utgifter til særskilt granskning må dekkes av tiltakshaver. - Kulturminneregistrering ble foretatt 1-2.november Det ble ikke funnet automatisk fredete, eller nyere tids kulturminner. Rapport er lagt ved planbeskrivelsen. Krav om stans av arbeid ved eventuelle funn under anleggsarbeid er tatt med i reguleringsbestemmelsene. Side 7 av 9

8 Statens vegvesen, brev datert : - Det er viktig at nye byggeområder er vurdert i en større sammenheng med hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent kommuneplan. - Forhold til kollektivtrafikk, og trafikksikkerhet for myke trafikanter må avklares. - Dersom planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold må dette tas med. - Tiltaket som skal reguleres er i henhold til godkjent kommuneplan - Se planbeskrivelsens utredning om trafikk med hensyn til trafikksikkerhet og behov for oppgradering vei. Mattilsynet, Distriktskontoret for Hadeland og Ringerike, brev datert : - Mattilsynet påpeker utfordringene med tilfredsstillende drikkevannsforsyning fra Tjyruhjellen Vannverk. Det er ikke riktig å tilrettelegge for boligbygging før det er godtgjort at det er sikkerhet i vannforsyningen. - Det skal bores etter ny vannkilde. Åsa Vel, brev datert : - Stiller seg positive til å tilrettelegge for tre boligtomter. Utbyggingen er med på å sikre at de får beholde viktig infrastruktur som butikk, barnehage og skole i bygda. - Følgende kriterier er viktige i planlegging av nye boligprosjekter i Åsa: Spredt bebyggelse Mulighet for utbygger til selv å bestemme boligtype Pris innenfor en ramme som gjør det mulig for de med "normal" inntekt å etablere seg - Planforslaget er i tråd med kriteriene som velforeningen skisserer. Helge Jonsrud, brev ikke datert: - Stiller spørsmål til at det tilrettelegges for bygging på dyrket mark. - Har vannverket, og avløpsnett tilstrekkelig kapasitet? - Ekstra slitasje på vei i byggeperioden må ikke belastes nåværende brukere. - Skal bygging foregå samtidig? - Eiendomsgrenser må sjekkes når tomtene skal selges. Dette må bekostes av tomtekjøper, eller selger. - Husene må ikke bli for høye, da dette vil påvirke solforhold og utsikt. - Området er avsatt til boligformål i gjeldene kommuneplan. Dette er et juridisk bindende styringsdokument som har gjennomgått planbehandlingsprosess i henhold til Norsk lov. (Plan- og bygningsloven). - Se eget avsnitt om strøm, vann- og avløpsnett. - Innspill med hensyn til vedlikehold av vei synes rimelig, men reguleringsplanen kan ikke angi bestemmelser om hvordan vedlikehold av veien skal håndteres i anleggsperioden. Dette skyldes at en reguleringsplan et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Forhold av privatrettslig karakter faller utenfor reguleringshjemmelen. Side 8 av 9

9 - Det er ikke aktuelt å sette rekkefølgekrav til utbyggingstrinn for en liten plan med tre eneboliger. - Tomtene måles inn på normalt vis, i henhold til grensene som er tegnet inn på reguleringsplanen. Kartgrunnlaget som er benyttet er levert av Ringerike kommune. - Maks mønehøyde er satt til 9m. Byggene skal ha røstet tak. Espen Hval, e-post datert : - Ser positivt på forslag til utbygging, og ser frem til flere hyggelige, nye naboer. Forslagsstillers vurdering Tiltakene det legges til rette for er i tråd med retningslinjer i kommuneplanen, og det er satt krav som sikrer at de nye eneboligene får utforming og størrelse som vil harmonere med eksisterende bebyggelse i nabolaget. En kan ikke se at utbyggingen vil medføre negative konsekvenser for infrastrukturen i området. Vedlegg 1. Reguleringsplan 2. Reguleringsbestemmelser 3. Skjema for ROS-analyse 4. Rapport fra kulturminneregistrering 5. Merknader til oppstartsvarsel Kilder - Ringerike kommunes hjemmeside: - Norges geologiske undersøkelses kartbase: - Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider (NVDB): Side 9 av 9

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 DETALJREGULERING LAPPLAND planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 1.0 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Åmot kommune ønsker at en revidert reguleringsplan skal

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune. Arkivsak 11/398. Planid 201113.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune. Arkivsak 11/398. Planid 201113. Planbeskrivelse Planens navn Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune Arkivsak 11/398 Planid 201113 Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling,

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter

Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter Klokkerlia, 3531 Krokkleiva Fris fra kr 1 890 000,- til kr 2 490 000,- + omk Hønefoss Eiendom AS Nordre Torv 4 - Tlf 32 18 10 20 - Fax 32 18 10 29 www.hfseiendom.no

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer