DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID Bakgrunn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn."

Transkript

1 DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. Hønefoss, Rev.: Rev.: Bakgrunn. Ringerike Eiendomsutvikling As har ervervet denne selvstendige ubebygde og skogbevokste teigen av gnr 191/1 langs Koksrudveien, og ønsker å bygge boliger her. Se avmerking på oversiktskartet: 1

2 Kommuneplanen. Gjeldende kommuneplan har planformålet «bolig» for eiendommen. Se utsnittet her: Området inngår ikke i noen reguleringsplan. Nærmeste planarbeid er en vegplan for avkjøring fra Viksveien til E16 rett nedenfor planområdet. Den berører ikke selve planområdet, men vil endre litt på eksiterende støyskjerm. Men vegvesenet har som plan å opprettholde dagens skjermingseffekt. Planen er her vist: 2

3 Tiltaket. Tomta er på ca 2230 m 2. Tiltakshaver ønsker å bygge konsentrert småhusbebyggelse i form av 4 rekkehus i en etasje. Se illustrasjonene nedenfor. 3

4 Bebyggelsen er ikke juridisk fastlagt i detaljplanen, men med følger som en illustrasjon. Som de viser åpner planen for kjedede en-etasjers eneboliger, med felles garasjer og felles parkeringsplasser. Utbygger tenker at boligene seksjoneres og slik at uteområdene ikke deles i særskilte eiendommer. Planen. Planen fremmes som en detaljplan som ett helhetlig byggeområde. Planen er her vist: Ønsket utbygging er vist som underliggende illustrasjon til planen. For uten 4m-byggegrenser til nærmeste naboer har en, som bebyggelsen for øvrig på oversiden av E16, lagt inn 40m byggegrense til denne. Det tilsvarer ca 16 m fra midten av den kommunale Viksveien. Utnyttingsgraden er satt til %BYA=45%. Byggehøyden er satt til møne-/gesimshøyde 6m. Avkjøringen er forutsatt å bli fra Koksrudveien. Denne er foreløpig formelt bare markert med atkomstpil, da eksakt beliggenhet må tilpasses organiseringen av interntrafikken og da spesielt plasseringen av garasjer og parkeringsplassene. 4

5 Konsekvenser. Trafikk og infrastruktur Trafikk. Bebyggelsen må få atkomst fra den kommunale vegen Koksrudveien, som ender ut i Viksveien. Koksrudveien er ca 5,0 m bred, dvs fullgod tofelts veg. Den har fortau, på samme side som denne planen. Viksveien har også gang-/sykkelveg/fortau. Årsdøgntrafikken her er ikke telt på en del år, men kan estimeres til ca ÅDT=1500. Skiltet hastighet 50 km/t. Dagens atkomst ligger gunstig til mht sikt og siktsoner og er allerede regulert. Denne planen gir et svært lite bidrag til trafikkmengdene på Koksrudveien, som har trafikk fra andre boliger (ca 50 stk) og Holde ungdomsskole som bidrag med bil trafikk fra lærere og som har en god del gang-/og sykkeltrafikk fra elver og ansatte. Ut fra registrerte parkeringsplasser der er det grunn til å estimere ÅDT på Koksrudveien til ca 300. De 4 boligene fra denne planen vil utgjøre ca 12 kjt/døgn, dvs en endring på ca 4%, som må karakteriseres å være en meget beskjeden økning. Mht virkingen av denne økningen skal bemerkes at beboere bruker vegen til noe forskjellige tider enn skolen. Beboerne drar i hovedsak på arbeid tidligere enn når skolen begynner, og kommer tilbake seinere enn når skolen slutter. En mener derfor at dette tiltaket ikke vil skape merkbar dårligere trafikksikkerhet for skolebarna. De barna som benytter buss har egen gang-/sykkelveg rett fra skolebyggene og ned til Viksveien. Dvs at de ikke benytter fortauet langs Koksrudveien. Kollektivt Planområdet har sikker gangvegforbindelse til busstoppene som går langs E16. Der er det meget god kollektivdekning. Atkomst. Atkomsten til Koksrudveien vil skje i et område der naturlig terreng stiger med ca 1:10. Noe terrengtilpasning på tomten vil derfor måtte vurderes mht å ikke gjøre atkomsten for bratt, men følge vanlig vegteknisk standard. Parkering Parkeringsbehov ivaretas med krav om minst to felles biloppstillingsplasser per boenhet, på felles parkeringsplasser i tillegg til en plass i garasje. Strøm, vann- og avløpsnett Området er godt forsynt med kabler og luftstrekk for høy- og lavspentnett. Det ligger felles vann- og avløpsledninger i Viksveien rett nedenfor området. 5

6 En forutsetter at ekstern infrastruktur er dekket i området og at det ikke blir behov for ytterligere forsterkning av denne. Barn- og unges interesser Området ligger inntil skolen med store idretts- og lekeområder og Viksåsen som er et skogområde med gode turmuligheter. En har avsatt område for lek innen planområdet. For øvrig er sikkerheten til ferdsel i området god da det er fortau og gang-/sykkelveger til alle relevante mål. Skolebuss til og fra Hønefoss stopper 220 m nord for området og rett utenfor. Universell utforming Bebyggelse og tilhørende utearealer skal så langt det er mulig utformes etter prinsippene om universell utforming. Grunnforhold Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet, men Norges geologiske undersøkelses kartbase viser at grunnen består av bart fjell. Dette regnes som stabile masser og det er ingen registrerte problemer i den omkringliggende bebyggelsen. Jordvern - og landbruksfaglige interesser Området ligger nære sentrum og boligområder. Som skog har det liten verdi. Jordvern- og landbruksfaglige interesser er derfor ikke utredet videre i denne planbeskrivelsen. Kulturminner Buskerud fylkeskommune ble varslet om oppstart av planarbeid. Se merknad. Men de forlanger ikke å undersøke mulighetene for kulturminner i dette planområdet. Dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete kulturminner skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune skal varsles. Miljøkonsekvenser Støy: Planområdet ligger relativt nære E16, men med den kommunale Viksveien imellom. Mellom de to sistnevnte er det støyskjermer, men slutter like ved dette planområdet. En har derfor gjort støyberegninger og beskrevet støytiltak her. 6

7 Analysene er gjort uten å binde den opp til bebyggelsen, men også vist hvordan støyutbredelsen blir med slik bebyggelse og hvilke tiltak som da kan være effektive. Det er benyttet følgende trafikktall, som er en framskriving i 10 år: Veg ÅDT % tunge Fart E km/t Viksveien km/t I hht støyretningslinjene T-1442 (2012) gjelde følgende grenseverdier. De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i db, frittfeltsverdier. Støykilde Gul sone Rød sone Veg 55 L den, 70 L 5AF 65 L den, 85 L 5AF Til grenseverdiene er det også knyttet støysoner, der gul sone er mellom grensene dba og L den, dba for L 5AF og rød sone er for områder høyere enn disse verdiene. Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av L den og L night. Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet. For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/ns8175 klasse C. (For boliger vil det si L eq =30 dba og L maks =45 dba). Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i T Enheten L den er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dba tillegg, og støy på natten (23-07) 10 dba tillegg. De beregnede støysonekartene som følger beskrivelsen her som vedlegg viser: 1. For situasjonen uten ny bebyggelse og uten støytiltak viser sonekartet at en liten del nærmest Viksveien blir liggende i rød sone, mens det meste av resten av tomta bli liggende i gul sone. 2. Ny bebyggelse vil påvirke støyutbredelsen. Sonekartet der det er lagt inn den skisserte bebyggelsen og uten støytiltak viser at ny bebyggelse skjermer for videre støyutbredelse inn på tomta. Men den nærmeste fasaden til Viksveien og det meste av uteplassene mot syd blir liggende i gul sone. 3. For å få gode uteplasser utenfor boligene har en beregnet sonekart med skjerm langs tomtegrensene i syd og øst. Uten at terrenget er bearbeidet (hvilket vil være sannsynlig når det bygges), så bør skjermen være ca 2,8m over stedlig terreng. 7

8 En har i planen vist er slik skjerm og i bestemmelsene satt krav til at en skal overholde grenseverdiene i støyretningslinjene. Skjermen som er vist er ikke satt som et pålagt anlegg men noe planen åpner for, da skjermingstiltak må tilpasses den situasjonsplanen som en faktisk vil bygge etter, der både husplasseringer og terrenghøyder kan bli endret fra den medfølgende illustrasjonen. Biologisk mangfold: Området er lite, påvirket av menneskelig aktivitet og i kommuneplanen avklart mht utbygging, så registreringer er ikke gjort her. Konklusjonen må da være at utbygging av området ikke vil føre til videre påvirkning av biologisk mangfold. Den samlede belastningen vurderes derfor som liten/ubetydelig. Tiltaket vil ikke medføre negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i området. Pålegget om å vurdere området i hht 8-12 i Naturmangfoldloven mener vi er ivaretatt. Risiko og sårbarhetsanalyse Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fylt ut, og følger som eget vedlegg. Forhold og/eller uønskede hendelser som kan forekomme er kun radon, som er behandlet nedenfor. Radon: Det er ikke usannsynlig at det kan være radon i grunnen. Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling, ved at det settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) 8-33, punkt 4: "Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader". Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og god ventilering i kjeller. 8

9 Planprosess og medvirkning. Oppstart av planarbeid ble varslet , med frist for innsending av merknader En har mottatt følgende innspill per brev og e-post: Fylkesmannen i Buskerud. Brev av Fylkesmannens standardbrev i slike saker. Påpeker forholdt til støy, som må utredes. Videre må barn- og unges rettigheter ivaretas med tilstrekkelige lekearealer, det bør legges opp til universell utforming, landskap og estetikk vektlegges, miljøvennlige energiløsninger og tilgjengeligheten til gang- og sykkelvegnettet redegjøres for. Kommentar: Alle disse innspill vil bli vurdert i planen. Støyrapport lages. Hole ungdomsskole v/rektor Eirin Mathiesen. Mail til kommunen av Fant varsel om oppstart på kommunens hjemmeside, og lurte på om kommunen ble varslet. Påpeker at dagens situasjon i Koksrudveien er preget av trafikkaos spesielt om morgenen. Skyldes etableringen av boligene i Koksrudtunet. Krysset ved skolen port er uheldig da mange krysser fra øvre Steinsåen og over grusbanen. Veksten av boliger i Viksområdet bør kommunen uttale seg om. Ber om å få uttale seg til planen. Kommentar: Innspillet ble besvart av undertegnede og påpekte at skolen fikk brev om varsel om reguleringsplanen direkte. Jfr adresselisten for varselet som følger her vedlagt. En mener at 4 boliger ikke kan endre trafikksituasjonen nevneverdig. Skolen har ikke kommet med ytterligere uttalelse etterpå. Ringeriks-Kraft. Mail av Redegjorde for sine el-anlegg i området. (Vedlegg). Viser til sine generelle betingelser som nettleverandør. Kommentar: Ringeriks-Kraft har både høyspent- og lavspentanlegg tett inntil planområdet. Ekstra forsyningsanlegg synes unødvendige pga disse få boligene. 9

10 Buskerud Fylkeskommune. Brev av Har ingen merknader. Om det finnes automatisk fredede kulturminner gjelder kulturminnelovens bestemmelser om at arbeidene skal stanses og fylkeskommunen varsles. Kommentar: Bestemmelser om sistnevnte punkt tas inn i planen. Statens vegvesen. Brev av Standard brev fra vegvesenet i slike saker. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet må avklares. Påpeker de generelle byggegrensene til E16, men at den kan fastsettes i hht støysituasjonen og annen bebyggelse på stedet. Kommentar: Støyvurdering følger planen. En har valgt å benytte 40m byggegrense til E16, slik den er praktisert for andre bygg på oversiden av denne. (60m på nedsiden). Siden Viksveien og annen bebyggelse er til hinder for utvidelse av E16 på oversiden er det kun støyhensyn som er kritisk mht nærheten av ny bebyggelse. 10

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter

Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter Tyrifjorden Panorama - 8 utsiktstomter Klokkerlia, 3531 Krokkleiva Fris fra kr 1 890 000,- til kr 2 490 000,- + omk Hønefoss Eiendom AS Nordre Torv 4 - Tlf 32 18 10 20 - Fax 32 18 10 29 www.hfseiendom.no

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer