Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark"

Transkript

1 UNTATT OFFENTLIGHET 13 Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark 1. Innledning Direktøren er kontaktet for å se om FeFo kan bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget på Norut Alta opprettholdes etter at det er oppstått en situasjon der ansatte ved instituttet har signalisert at de ønsker å forlate instituttet på grunn av vedtak som er gjort i styret til majoritetsaksjonæren, Norut Tromsø. Konkret går dette ut på at FeFo, alene eller i samarbeid med andre, etablerer et nytt forskningsinstitutt der alle i Norut Alta får tilbud om ansettelse. Dette er langt utenfor FeFos kjernevirksomhet eller aktivitetsområder, og er av betydelig prinsipiell karakter, som gjør det nødvendig å fremme saken overfor styret. 2. Bakgrunn Norut Alta er et av 11 regionale forskningsinstitutt i Norge. Instituttet er et ideelt aksjeselskap og ble etablert i sin nåværende form i 2003 ved en sammenslåing av Norut Finnmark (tidligere Finnmarksforskning 1 ) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) avdeling Nord-Norge. Norut Tromsø eier 60 prosent av aksjene. De øvrige eierne er: Origo Nord as (12,3), Alta Kraftlag (9,4), Hammerfest Energi (8,5), Sibelco (3,6), Høgskolen i Finnmark (3,1) og NIBR (2,9). Instituttet har, pr 1. september 2013, 15 ansatte. Norut Alta er en del av den nasjonale instituttsektoren og får hvert år på selvstendig grunnlag en basisbevilgning fra Norges forskningsråd (NFR). For å kvalifisere for basisfinansiering, må et institutt kunne vise til resultater i henhold til noen faste vitenskapelige kriterier. Finansieringen består av en historisk del (90 %) og en resultatbasert del (10 %). I 2013 utgjør basisbevilgningen litt over 2 mill kroner, ca 15 % av instituttets omsetning. Den resterende delen av omsetningen tjenes inn på ulike former for forskningsoppdrag. Instituttet er det eneste i Finnmark som mottar basisfinansiering fra NFR. Basisbevilgningen kan ses på som et kvalitetsstempel fra statens side, og representerer handlefrihet til blant annet å gjøre regionrelevante strategiske prioriteringer av forskningsaktiviteten. Norut Alta har bygget kompetanse innenfor 4 særlig viktige områder for regionen: Olje og gass i nord Forskerne har drevet følgeforskning for å dokumentere samfunnsvirkningene av feltutbyggingene Snøhvit og Goliat. De har blant annet forsket på kontraktstrukturer og virkninger av disse. De har også gjennomført ringvirkningsanalyser av petroleumsaktivitet på nasjonalt nivå. Samisk politikk og samfunnsutvikling Instituttet har over lang tid forsket på samepolitikk i regional utvikling hvor de har vært opptatt av samepolitikkens formelle plass i politiske beslutnings- og utviklingsprosesser. Gjennom studier av møtet mellom Sametinget og det fylkeskommunale nivået, i reinbeitesaker, i FeFo og i ressursforvaltning, har forskerne opparbeidet seg en posisjon i dette kunnskapsfeltet. Man har videre forsket på 1 Finnmarksforskning ble stiftet i 1988 av Kommunal- og arbeidsdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Sparebanken Nord-Norge, Alta kommune, NIBR og 31 andre bedrifter og institusjoner. Side 1 av 8

2 sametingsvalg som må anses som nybrottsarbeid, all den tid det har ikke vært forsket systematisk på sametingsvalget tidligere. Denne forskningen er nå internasjonalisert gjennom komparative studier av det norske og det svenske sametingsvalget i samarbeid med svenske valgforskere. Regional utvikling og innovasjon Regionale analyser av samfunns- og næringsforhold (herunder befolkningsutvikling, næringsutvikling, arbeidsmarked, boligmarked og flytting) er viktige forskningsfelt i et hvert regionalt institutt. De siste seks år har forskerne bygget innovasjonsfaglig kompetanse gjennom forskerprosjektet i VRI-Finnmark. VRI står for Virkemidler for Regional Innovasjon og er en stor ti-årig programsatsing i NFR. Gjennom VRIforskningen har forskerne utviklet et godt samarbeid med ledende innovasjonsforskere i Agder, Rogaland og Hordaland. VRI 3 starter i januar Ambisjonen er å være med i et felles innovasjonsfaglig forskningsprosjekt sammen med de tre nevnte fylkene. Helsetjenesteorganisering Dette er et forskningsfelt under oppbygging. Her har instituttet spesielt sterk fagkompetanse med to forskere med doktorgrad i helsevitenskap. Forskerne har i løpet av det siste året gjennomført flere større prosjekt knyttet til samhandlingsreformen og ny fastlegeforskrift på oppdrag fra KS. Norut Alta har over år bygget et betydelig nettverk både i Norge og internasjonalt. I desember 2012 vedtok styret i Norut Tromsø å be NFR om et felles bevilgningsbrev for basisfinansiering til Norut Alta og den samfunnsvitenskapelige delen av Norut Tromsø. Vedtaket var begrunnet i at Kunnskapsdepartementet (KD) arbeidet med nye kriterier som kunne påvirke tildelingen av basisfinansiering til de regionale forskningsinstituttene, bl.a. at det ville bli stilt krav om en minimumsstørrelse (antall ansatte) for å få tildeling. Dette vedtaket var ikke forankret i Norut Altas styre, ansatte i Norut Alta eller hos selskapets øvrige eiere. Et enstemmig fylkesting vedtok den 8. mai 2013 en politisk uttalelse hvor de ba om at Norut Alta fortsatt må få beholde sin basisfinansiering. Norut Tromsø har imidlertid opprettholdt sitt vedtak med resultat at administrerende direktør i Norut Alta har sagt opp sin stilling. De ansattes tillitsvalgte sendte brev til konsernstyret hvor de ba om en omgjøring av vedtaket og varslet at deres tilknytning til instituttet videre ikke måtte tas for gitt. Dette har resultert i at det sterke kompetansemiljøet som er bygget opp gjennom 25 år står i fare for å rakne og forsvinne. FeFo har fått henvendelse om å bidra til å sikre at det eksisterende miljøet i Alta består. Saksfremlegget er basert på opplysninger fra ansatte i Norut Alta og det som er offentlig kjent. Det har av ulike grunner ikke vært ønskelig å ta kontakt med Norut Tromsø eller de andre minoritetseierne. Saken legges fram for styret basert på den informasjonen som har vært mulig å innhente, med forbehold om at vesentlige momenter kan være utelatt. 3. Vurdering Vil miljøet kunne forsvinne Direktøren tar ikke stilling til konflikten mellom Norut Tromsø og de ansatte i Norut Alta, men forholder seg kun til det faktum at et sterkt og viktig fagmiljø i Finnmark står i fare for å forsvinne. Det vil være et stort tap for fylket og vil være nærmest umulig å bygge opp igjen dersom miljøet skulle forvitre. Direktøren har hatt møte med 8 ansatte (av 15) i selskapet og fått et klart inntrykk av at ansatte vil se seg om etter annet arbeid dersom det ikke kommer opp alternative løsninger til fortsatt tilknytning til Norut Tromsø. Det ble også gitt uttrykk for at samtlige ansatte er av samme oppfatning. Dette er i tråd med signaler som er gitt av de ansatte til Norut Tromsø i Side 2 av 8

3 brev fra de tillitsvalgte. De ansatte ga imidlertid uttrykk for å være motivert for løsninger som kan opprettholde fagmiljøets frie stilling som det har hatt hittil. Det er ikke mulig å slå fast med sikkerhet at fagmiljøet vil forsvinne dersom det ikke kommer opp et alternativ til dagens eierskap. Det vil man først kunne si når flere sentrale forskere har sagt opp og funnet annet arbeid. Da vil det imidlertid være for sent å gjøre noe. Direktørens vurdering er det overveiende sannsynlig at miljøet vil svekkes og etter hvert forsvinne. FeFos rolle Eierskap og drift av forskningsinstitusjoner er langt utenfor FeFos aktivitetsområde og kompetanseområde. Det er imidlertid i FeFos, og Finnmarkssamfunnets interesse for øvrig, at det det finnes et sterkt faglig miljø innenfor samfunnsforskning i Finnmark. Det å ha et faglig miljø som er forankret i Finnmark og som har solid kunnskap om samfunnsforhold i fylket er særdeles viktig. Norut Alta har bl.a. utført flere oppdrag for FeFo, og det er viktig at det finnes et miljø i Finnmark som FeFo kan bruke i ulike sammenhenger. Det gjør imidlertid at FeFo ikke bør stå som eier i et forskingsselskap innenfor fagområder som omfatter mulige oppdrag for FeFo. FeFo vil ikke kunne bruke et selskap der man selv står som eier, eller er med i styrende organ for selskapet. Dersom FeFo skal bidra til å sikre fagmiljøet i Alta, må man finne løsninger som ikke avskjærer muligheten for FeFo til å bruke miljøet. FeFos eventuelle engasjement i etablering av et forskningsinstitutt i Finnmark er utenfor FeFos virksomhetsområde og det vil være helt avgjørende at dette skjer i forståelse med Finnmark fylkesting og Sametinget. Ideelt sett burde det vært en offentlig debatt om hvorvidt FeFo skal bidra i etablering av instituttet eller ikke, men det er ikke ønskelig av hensyn til prosessen (se senere). Fylkestinget og Sametinget er involvert ved henholdsvis fylkesordfører Runar Sjåstad og rådsmedlem Marianne Balto. Signaler som er gitt er positive, men det er ikke gitt signaler om at fylkeskommunen eller Sametinget vil gå inn som eiere. Økonomiske forutsetninger De økonomiske forutsetningene vil være forskjellige avhengig av om man kjøper aksjeposten til Norut Tromsø ellet om det etableres et helt nytt selskap. Det er ikke tatt kontakt med Norut Tromsø om overtakelse av aksjeposten og det anses ikke som formålstjenlig at FeFo gjør en slik henvendelse på det nåværende tidspunkt. Derfor legges det til grunn i det videre at det etableres et nytt selskap, selv om det ville vært mange fordeler med å overta Norut Tromsøs aksjepost. Tabell 1. Utvikling av nøkkeltall for Norut Alta AS i perioden (1000 kr) Brutto driftsresultat Netto driftsinntekter Antall årsverk Forskerårsverk 10,8 11,2 11,6 Driftsutgifter Driftsresultat Årsresultat Egenkapital % inntekter fra Norges forskningsråd % Inntekter fra næringsliv % inntekter off. forvaltning % inntekter fra utlandet 1 4 Tabell 1 viser den økonomiske utviklingen de siste 4 årene. Selskapet er drevet med overskudd alle år bortsett fra Instituttet har en betydelig andel inntekter fra Norges Side 3 av 8

4 forskningsråd (37-41%), som betyr at instituttet konkurrerer godt på den nasjonale forskningsarenaen. Tabellen viser at instituttet har gode forutsetninger for å drive økonomisk bærekraftig. Et nytt selskap vil i utgangspunktet etableres uten noen prosjektportefølje. Dette er helt klart en utfordring for likviditeten. Det anslås at instituttet årlig vil spare om lag kr på å forlate Norut-konsernet (i form av konsernbidrag og finansiering av fellestjenester). Forutsatt at selskapet etableres med basis i Norut Altas nåværende stab, antas det at det ikke vil være negative virkninger for det framtidige inntektspotensial. Det anses som realistisk at det i 2014 vil være mulig å skape inntekter i størrelsesorden 10 mill. kroner. I dette er det forutsatt at det er mulig å «ta med» større prosjekter innenfor en samlet ramme på 5 mill. kroner som det i disse dager drives akkvisisjon på. Basert på dagens drift, anses det som realistisk å kunne hente inn ytterligere nye prosjekt basert på løpende utlysninger i løpet av 2014 i størrelsesorden minst 5 mill. kroner. Det er grovt budsjettert med driftskostnader på 11,3 mill. kroner i I tillegg budsjetteres det med investeringskostnader (til kontorinnredning, telefoner, PC er og diverse annet utstyr) på ca kroner. Det understrekes at disse anslagene er beheftet med betydelig usikkerhet, og man må ta høyde for et underskudd i Ut fra regnskapstall for de siste 4 årene bør det være realistisk å drive med et lite overskudd på sikt. Bakgrunnen for konflikten mellom Norut Tromsø og Norut Alta var vedtaket om at Norut Tromsø vil be forskningsrådet om at basisbevilgningen som Norut Alta har fått direkte fra forskningsrådet skal betales til Norut Tromsø, som så skal fordele bevilgningen internt. Basisbevilgningen fra forskningsrådet er viktig både for instituttets vitenskapelige anseelse, for god økonomisk drift og for de ansattes mulighet for faglig utvikling. Det er betydelig risiko for at et nytt institutt ikke får bevilgningen i 2014, og det er også en viss risiko for at instituttet ikke får bevilgningen i fremtiden. I forslaget til nye retningslinjer for tildeling av basisfinansiering som kom fra KD i juni 2013, står det ingenting om størrelse som kriterium for tildeling av basisbevilgning. Det er ingenting i de nye retningslinjene som tilsier at Norut Alta ikke tilfredsstiller de grunnleggende krav som stilles for tildeling av basisbevilgning. Formelt er det i dag ikke noe i veien for at et nytt institutt i Finnmark, med samme kompetanse som Norut Alta har i dag, skal kunne få basisbevilgning. Etablering og tidshorisont For etablering av et nytt institutt er det avgjørende at de aller fleste, særlig de mest sentrale forskerne, blir med over til det nye selskapet. For å sikre det på best mulig måte må det skapes trygghet for at det etableres et nytt institutt med tilstrekkelig finansiering, der samtlige ansatte får tilbud om tilsetting. Hvor stor finansieringen bør være er vanskelig å ha en sikker formening om, men ut fra et sannsynlig underskudd for 2014 på 1,2 mill. kroner bør selskapet ha aksjekapital på minimum 3 mill. kroner, og at det stilles inntil 2 mill. kroner til disposisjon til likviditetslån. Det vil være en fordel at det gjøres et vedtak i FeFo-styret nå som gir en garanti for at FeFo vil bidra til å sikre framtida for fagmiljøet. Dette for å unngå diskusjoner som skaper usikkerhet som øker sannsynligheten for at ansatte slutter. Dersom det først blir en offentlig debatt om dette vil det kunne bli vanskelig for styret å gjøre et vedtak innen rimelig tidshorisont med tanke på å beholde fagmiljøet på dagens nivå. På den annen side ville det vært en fordel med en offentlig debatt. Direktøren vurderer imidlertid hensynet til tidsperspektivet å veie tyngst i denne saken, og anbefaler at det gjøres et vedtak nå. Andre muligheter kan være å utrede saken videre og arbeide med å få inn flere på eiersiden, eventuelt å stille midler til disposisjon slik at andre (f.eks. de ansatte) kan etablere et nytt forskningsinstitutt. Dersom FeFo etablerer et selskap alene først, er det ingen garantier for at det vil komme inn andre relevante eiere, selv med vederlagsfri overføring av eierskap. Det er ikke kommet signaler om slik medvirkning fra verken Finnmark fylkeskommune eller Sametinget. Det er Side 4 av 8

5 derfor en risiko for at FeFo vil forbli som eneeier i lang tid. En slik løsning gir heller ingen garantier for at de ansatte i dagens Norut Alta går over til det nye selskapet eller forblir i selskapet. Løsningen innebærer ingen forpliktelse for de ansatte. Dersom sentrale forskere slutter vil forutsetningen for en økonomisk bærekraftig drift svekkes vesentlig, og det foreligger en risiko for at FeFo enten må dekke opp for framtidig underskudd eller i ytterste konsekvens legge ned selskapet. Derfor bør det forsøkes å finne en løsning der de ansatte blir med på eiersiden. Det er viktig at selskapet sikres langsiktighet og tilstrekkelig kompetanse i styrende organ. Samtidig må det sikres en tilstrekkelig distanse til FeFo, og andre eiere, slik at instituttet oppfattes som uavhengig av eierne. Dette kan sikres i utformingen av vedtektene for selskapet. Risiko Som nevnt i innledningen til dette saksfremlegget så legges saken frem med bakgrunn i den informasjonen som har vært mulig å innhente. Det er dermed en viss risiko for at viktige momenter ikke er problematisert i fremlegget. Det viktigste er imidlertid hvorvidt fagmiljøet i Alta står i fare for å svekkes og i verste fall forsvinne. Ut fra det direktøren kan vurdere, så er det tilfelle. Signalene fra de ansatte er tydelige på det. Det er også en risiko for at alle ansatte ikke ønsker å bli med over i et nytt selskap. Signalene fra de ansatte er at de ønsker det, men det er ikke gjort avtaler og direktøren har heller ikke møtt samtlige ansatte. Et viktig moment for å sikre at flest mulig går over til det nye selskapet er tidsaspektet. Dersom det blir en lang periode med usikkerhet vil sannsynligheten øke for at ansatte søker seg bort og Finnmark kan miste verdifull kompetanse. Det er også en risiko for at økonomien i selskapet ikke blir som forutsatt, det vil si at selskapet drives i balanse i 2015 og overskudd etter det. Det er vanskelig å treffe tiltak på forhånd som skal sikre minimum balanse og overskudd på sikt. FeFo bør ikke stille seg i en slik posisjon at man påtar seg å dekke framtidig underskudd, eller fatte vedtak om nedlegging av forskningsinstituttet. Det er ingen automatikk i at basisbevilgningen Norut Alta har fått fra forskningsrådet overføres til et nytt institutt med samme mannskap som i dag, selv om det ikke er noe i retningslinjene som er til hinder for dette. Det vil kreve at instituttet raskt leverer ihht krav til vitenskapelig produksjon og det vil sannsynligvis også måtte jobbes opp mot forskningsrådet og kunnskapsdepartementet for å sikre at instituttet får basisbevilgningen. Det er imidlertid ikke mulig i dag å si noe om sannsynligheten for at instituttet får bevilgningen i fremtiden. Prosessen hittil har vært en svært lukket prosess der ingen av dagens eiere er involvert i diskusjonen og utenom FeFo er det bare fylkeskommunen og Sametinget som er involvert. Så langt direktøren er informert er minoritetsaksjonærene blitt informert om at det arbeides med å finne alternative løsninger. De er innforstått med det, men det er gjort klart at det ikke kan forventes at de vil gå inn finansielt i et eventuelt nytt selskap. Direktøren kan imidlertid ikke gå god for disse opplysningene. Den lukkede prosessen åpner for risikoen for at det skapes en oppfatning av at FeFo kupper fagmiljøet i Alta. En god forankring i Fylkestinget og Sametinget på forhånd er derfor helt avgjørende, og et eventuelt vedtak om etablering må kommuniseres godt. Hvilken effekt et eventuelt vedtak har for FeFos omdømme er vanskelig å vurdere. Det vil helt sikkert være ulike oppfatninger i samfunnet, og det faktum at prosessen er lukket helt til avgjørelsen øker risikoen for at dette gir et negativt omdømme for FeFo. På den annen side kan FeFo kunne komme i et svært negativt lys dersom et sterkt og godt fagmiljø i Alta forsvinner, og FeFo valgte å ikke bidra til å sikre miljøet. Direktøren legger mest vekt på det siste. Side 5 av 8

6 Forholdet til Finnmarksloven Justisdepartementets lovavdeling har i brev til Sivilombudsmannen datert påpekt at Finnmarksloven ikke er til hinder for at FeFo direkte eller gjennom eierinteresser i selskaper engasjerer seg i ervervsvirksomhet. Hvorvidt en investering i et ikke-kommersielt selskap er å anse som overskuddsanvendelse som skal håndteres i hht. lovens 15, er opp til kontrollutvalget å avgjøre. Et aksjekjøp eller lån til et nytt forskningsinstitutt må derfor godkjennes av kontrollutvalget. I tillegg må det avklares at engasjementet ikke strider mot konkurranselovgivningen. Alternativer Slik direktøren ser det, foreligger det i dag følgende alternativer: 1. Kjøp av Norut Tromsøs aksjepost i Norut Alta. 2. Etablere et forskningsinstitutt alene nå og arbeide med å få inn andre eiere på sikt. 3. Utrede saken videre, bl.a. å få inn andre aktører på eiersiden før etablering av selskapet. 4. Stille midler til disposisjon for at ansatte selv skal kunne etablere et nytt selskap. 5. Ikke foreta seg noe 1. Kjøp av Norut Tromsøs aksjepost i Norut Alta. Universitetet i Tromsø er majoritetseier i Norut Tromsø. Med tanke på den nylige sammenslåingen av Høyskolen i Alta med UiT, vil det være oppsiktsvekkende om UiT gjennom sitt eierskap i Norut Tromsø bidrar til å ødelegge den eneste forskningsinstitusjonen i Alta. Det bør være mulig å ta dette opp med UiT og Norut Tromsø med sikte på å få til en løsning alle kan leve med. Dette bør forsøkes før man går til det skritt å etablere et nytt selskap. Det er imidlertid ikke naturlig at det er FeFo som står for denne kontakten 2. Etablere et forskningsinstitutt alene nå og arbeide med å få inn andre eiere på sikt. Som det er redegjort for tidligere, medfører en slik etablering en betydelig økonomisk risiko, og eierskap har dessuten en del andre implikasjoner. Ettersom forskingsinstituttet ikke er ment å gi utbytte til eierne, må en ta høyde for at man ikke får inn nye eiere og at FeFo blir sittende som eneeier i lang tid. FeFo vil da få eneansvaret for selskapet og vil måtte skyte inn nye midler dersom driften går med underskudd, eller alternativt legge ned selskapet. De ansatte vil i utgangspunktet ikke ha noe formelt ansvar for selskapet, og står fritt til å si opp når de måtte ønske uten å ta hensyn til de konsekvenser det kan få at nøkkelpersoner forlater selskapet. FeFo vil således måtte ta all risikoen med etableringen, både økonomisk, politisk og omdømmemessig. Etablering av et nytt forskningsinstitutt der samtlige av dagens ansatte i Norut Alta får tilbud om ansettelse, vil etter direktørens vurdering kreve en aksjekapital på 3 millioner kroner, og at det i tillegg stilles 2 millioner kroner til disposisjon for et likviditetslån. 3. Utrede saken videre. Det er lite ønskelig at FeFo blir eneeier av det nye forskningsinstituttet. For å unngå dette kan man forsøke å jobbe videre for å få inn flere på eiersiden. Det vil imidlertid resultere i usikkerhet over lang tid, som i seg selv vil være til hinder for å lykkes. 4. Stille midler til disposisjon for ansatte Et alternativ er at de ansatte i Norut Alta selv starter et nytt selskap, og at FeFo går inn som eier sammen med de ansatte og evt. andre «investorer», og i tillegg yter ansvarlige lån i oppstartfasen. Utgangspunktet bør da være at de ansatte har aksjemajoriteten og at FeFo har en tilbaketrukket rolle. Dette vil i større grad ansvarlig gjøre de ansatte og redusere Side 6 av 8

7 risikoen for FeFo, både økonomisk, politisk og omdømmemessig. På denne måten er det det gjort et vedtak som gir garanti for at FeFo vil bidra for å sikre fagmiljøet, og bør gi tilstrekkelig trygghet for de ansatte. I tillegg forplikter det de ansatte på en helt annen måte enn dersom FeFo etablerer selskapet som eneeier. 5. Ikke foreta seg noe. FeFo har i og for seg ikke noe selvstendig ansvar for å opprettholde forskningsinstitusjoner i Finnmark. Vi har imidlertid nytte av at institusjonen er der, og betydningen for Finnmark er utvilsom. FeFos samfunnsansvar tilsier derfor at FeFo bidrar til å opprettholde forskningsmiljøet. 4. Konklusjon - begrunnelse Dette er en vanskelig sak med mange dilemmaer, og det har ikke vært mulig å få fram informasjon fra alle interessenter, bl.a. dagens eiere. Et sterkt og godt forskningsmiljø i Finnmark innenfor relevante områder for FeFo og Finnmarkssamfunnet for øvrig, og et kompetansemiljø som oppleves som en attraktiv arbeidsplass for personer med høy formell kompetanse vurderes til å være svært viktig. Direktøren vil derfor tilrå at styret stiller seg positiv til å bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget opp gjennom mer enn 20 år ikke forsvinner. Dette begrunnes i at FeFo har et samfunnsansvar som går utover FeFos kjerneområder, og opprettholdelse av dette fagmiljøet er viktig for utviklingen av Finnmark. Ideelt burde denne saken vært utredet mer grundig og involvert flere for å sikre en bred forankring og eierskap. Dette vil nødvendigvis ta tid og skape mye usikkerhet blant dagens ansatte i Norut Alta, noe som utvilsomt vil kunne resultere i at sentrale medarbeidere forsvinner fra institusjonen, og kanskje fra Finnmark. Den offentlige debatten som vil oppstå vil også bidra til å skape usikkerhet, og det vil skapes rom for aktører som ikke ønsker en løsning på situasjonen som er oppstått og aktivt motarbeide dette. Direktøren mener den beste løsningen vil være oppkjøp av hele eller deler av Norut Tromsøs aksjeportefølje i Norut Alta. Dette bør gjøres i forståelse med minoritetseierne i Norut Alta. Både Sametingspresident og fylkesordfører kunne bidra med å legge press på UiT som majoritetseier i Norut Tromsø. Hvis man ikke lykkes med å få kjøpt Norut Tromsøs akser i Norut Finnmark, mener direktøren man bør utfordre de ansatte i Norut Alta til å etablere et nytt selskap der FeFo kan gå inn som minoritetseier, og yte ansvarlig lån. FeFos økonomiske engasjement bør begrenses til maksimum 3. mill. kr. Forholdet mellom overkurs og aksjekapital kan justeres slik at kapitalkravet fra de ansatte ikke blir høyere enn at alle kan bli med. Det bør likevel være et minimum av kapital fra de ansatte. FeFo bør ha en eierpost på maksimum 49%. Langsiktighet og tilstrekkelig kompetanse i styre bør sikres i utarbeidelsen av vedtektene. Side 7 av 8

8 Direktørens innstilling: Styret ber Sametinget og fylkestinget press på UiT for å få til en løsning som sikrer fortsatt drift av Norut Alta som selvstendig forskningsinstitutt, herunder evt. salg av Norut Troms aksjer i Norut Alta. Dersom man ikke lykkes å få til en slik løsning, vil styret oppfordre de ansatte ved Norut Alta til å etablere et nytt forskningsselskap. FeFo tilbyr seg å gå inn som minoritetseier i selskapet og yte ansvarlig lån i oppstartfasen, oppad begrenset til sammen 3 mill. kr. FeFo skal ha maksimum 49% eierandel og minimumskrav til kapital fra ansatte på kroner. Det forutsettes at selskapet er et ideelt selskap og at vedtektene sikrer langsiktighet. Side 8 av 8

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2014-2015 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2014-2015.

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Stedsutvikling og folkehelse

Stedsutvikling og folkehelse Stedsutvikling og folkehelse Sammenhenger og grenseganger + forskningens rolle Vigdis Nygaard, seniorforsker SEMINAR STEDSUTVIKLING DET GODE SAMFUNN KIRKENES, 5. SEPTEMBER 2017 Disposisjon Norut og regional

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008. Reviderte retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013. 1 FORMÅL

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4430-2 Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO Planlagt behandling: Formannskapet 2015-2019 Administrasjonens

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Saksnr: 16/06299-2 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER

RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER iwys-r, 4.: ") 20 Cf) RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 19. desember 2008 Retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer fastsatt

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Innhold Vedlegg 1

Innhold Vedlegg 1 Innhold Utdyping av retningslinjenes grunnleggende krav til institutter for at de kan gis statlig basisfinansiering... 2 1 ) Instituttet må drive forskning og forskningsformidling på felter som er av interesse

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD

FoU-strategier Nord-Norge/Nordland Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge/Nordland 18.06.2012 Kåre Ottem Nordland fylkeskommune, RFFNORD FoU-strategier Nord-Norge perspektivet - Nord-Norge strategi Nordlandsperspektivet - Nordlandsstrategi -relevans

Detaljer

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 INFRA-dagen, 16. februar 2012 Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør Forskningsinfrastruktur Hvorfor nasjonal strategi og veikart for forskningsinfrastruktur?

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18/12/2007

Styret Helse Sør-Øst RHF 18/12/2007 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18/12/2007 SAK NR 076-2007 Fordeling av forskningsmidler for 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar til etterretning vedtak fattet

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2015 80175/2015 2015/6730 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/156 Formannskapet 25.11.2015 15/143 Bystyret 10.12.2015 Overtakelse av Tusenhjemmet

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon Forskningsrådet er omfattet av habilitetsbestemmelsene i Forvaltningslovens kapittel II Om ugildhet. Bestemmelsene gjelder også eksterne

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen Lars Krogh lkr@rcn.no Prosjekttyper etter region Antall 70 60 50 40 30 20 10 BIP Kvalif Forsk ISP 0

Detaljer

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 69/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: HANS CHRISTIAN SUNDBY SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR.: 2004/1023 US-sak 69/2013

Detaljer

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2 STYRESAK OPSJONSAVTALE FOR PULKNESET INDUSTRIOMRÅDE, SØR-VARANGER KOMMUNE Saken ble fremmet for styret som orienteringssak i desember 2011. Saken legges fram for styret fordi avtalen på sikt kan generere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

VRI forskerprosjekt. Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder. Åge Mariussen Nordlandsforskning

VRI forskerprosjekt. Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder. Åge Mariussen Nordlandsforskning VRI forskerprosjekt Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder Åge Mariussen Nordlandsforskning Presentasjonen (Hva vi trodde) Hva vi fant (første runde ble eksplorativ) Hva er et regionalt

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 40/17 Aksjonæravtale og eierforhold i det sammenslåtte forskningsinstituttet for Sør- Vestlandet (SVI) Saksnr: 16/06299-3 Saksansvarlig:

Detaljer

Samspillet med administrasjonen

Samspillet med administrasjonen Samspillet med administrasjonen DELKAPITLER Hva er rådmannens ansvar? Delegering til rådmannen Roller og rolleforståelse Tiltak for god samhandling God arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiveransvaret for rådmannen

Detaljer

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren Overskrift Utfordringer for samarbeid - undertittel i utdannings- og forskningssektoren Forskningspolitisk seminar 5.nov 2008 Direktør Agnes Landstad Vestlandsforsking 2008 Omsetning Nkr 22 mill 88% oppdragsfinansiert,

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9527-2 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

Mandat og oppgavebeskrivelse

Mandat og oppgavebeskrivelse Evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene: Mandat og oppgavebeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de samfunnsvitenskapelige instituttene. Evalueringen skal gjennomføres av

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Forskningsinstituttenes fellesarenas innspill for forskningsmeldingen

Forskningsinstituttenes fellesarenas innspill for forskningsmeldingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 24. februar 2009 Forskningsinstituttenes fellesarenas innspill for forskningsmeldingen Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) er en interesseorganisasjons

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Nye vedtekter Innovasjon Norge

Nye vedtekter Innovasjon Norge Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2340-1 Saksbehandler Wenche Fresvik Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Nye vedtekter Innovasjon Norge 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for utvalgte profesjonsutdanninger. 25. november 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp

Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for utvalgte profesjonsutdanninger. 25. november 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp Ny satsing fra 2018: Kompetanseløft for utvalgte profesjonsutdanninger 25. november 2016 Avdelingsdirektør Hege Torp Konsentrasjon for kvalitet Jeg skal si noe om: Utfordringen Forskningsrådets bidrag

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer