Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark"

Transkript

1 UNTATT OFFENTLIGHET 13 Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark 1. Innledning Direktøren er kontaktet for å se om FeFo kan bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget på Norut Alta opprettholdes etter at det er oppstått en situasjon der ansatte ved instituttet har signalisert at de ønsker å forlate instituttet på grunn av vedtak som er gjort i styret til majoritetsaksjonæren, Norut Tromsø. Konkret går dette ut på at FeFo, alene eller i samarbeid med andre, etablerer et nytt forskningsinstitutt der alle i Norut Alta får tilbud om ansettelse. Dette er langt utenfor FeFos kjernevirksomhet eller aktivitetsområder, og er av betydelig prinsipiell karakter, som gjør det nødvendig å fremme saken overfor styret. 2. Bakgrunn Norut Alta er et av 11 regionale forskningsinstitutt i Norge. Instituttet er et ideelt aksjeselskap og ble etablert i sin nåværende form i 2003 ved en sammenslåing av Norut Finnmark (tidligere Finnmarksforskning 1 ) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) avdeling Nord-Norge. Norut Tromsø eier 60 prosent av aksjene. De øvrige eierne er: Origo Nord as (12,3), Alta Kraftlag (9,4), Hammerfest Energi (8,5), Sibelco (3,6), Høgskolen i Finnmark (3,1) og NIBR (2,9). Instituttet har, pr 1. september 2013, 15 ansatte. Norut Alta er en del av den nasjonale instituttsektoren og får hvert år på selvstendig grunnlag en basisbevilgning fra Norges forskningsråd (NFR). For å kvalifisere for basisfinansiering, må et institutt kunne vise til resultater i henhold til noen faste vitenskapelige kriterier. Finansieringen består av en historisk del (90 %) og en resultatbasert del (10 %). I 2013 utgjør basisbevilgningen litt over 2 mill kroner, ca 15 % av instituttets omsetning. Den resterende delen av omsetningen tjenes inn på ulike former for forskningsoppdrag. Instituttet er det eneste i Finnmark som mottar basisfinansiering fra NFR. Basisbevilgningen kan ses på som et kvalitetsstempel fra statens side, og representerer handlefrihet til blant annet å gjøre regionrelevante strategiske prioriteringer av forskningsaktiviteten. Norut Alta har bygget kompetanse innenfor 4 særlig viktige områder for regionen: Olje og gass i nord Forskerne har drevet følgeforskning for å dokumentere samfunnsvirkningene av feltutbyggingene Snøhvit og Goliat. De har blant annet forsket på kontraktstrukturer og virkninger av disse. De har også gjennomført ringvirkningsanalyser av petroleumsaktivitet på nasjonalt nivå. Samisk politikk og samfunnsutvikling Instituttet har over lang tid forsket på samepolitikk i regional utvikling hvor de har vært opptatt av samepolitikkens formelle plass i politiske beslutnings- og utviklingsprosesser. Gjennom studier av møtet mellom Sametinget og det fylkeskommunale nivået, i reinbeitesaker, i FeFo og i ressursforvaltning, har forskerne opparbeidet seg en posisjon i dette kunnskapsfeltet. Man har videre forsket på 1 Finnmarksforskning ble stiftet i 1988 av Kommunal- og arbeidsdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Sparebanken Nord-Norge, Alta kommune, NIBR og 31 andre bedrifter og institusjoner. Side 1 av 8

2 sametingsvalg som må anses som nybrottsarbeid, all den tid det har ikke vært forsket systematisk på sametingsvalget tidligere. Denne forskningen er nå internasjonalisert gjennom komparative studier av det norske og det svenske sametingsvalget i samarbeid med svenske valgforskere. Regional utvikling og innovasjon Regionale analyser av samfunns- og næringsforhold (herunder befolkningsutvikling, næringsutvikling, arbeidsmarked, boligmarked og flytting) er viktige forskningsfelt i et hvert regionalt institutt. De siste seks år har forskerne bygget innovasjonsfaglig kompetanse gjennom forskerprosjektet i VRI-Finnmark. VRI står for Virkemidler for Regional Innovasjon og er en stor ti-årig programsatsing i NFR. Gjennom VRIforskningen har forskerne utviklet et godt samarbeid med ledende innovasjonsforskere i Agder, Rogaland og Hordaland. VRI 3 starter i januar Ambisjonen er å være med i et felles innovasjonsfaglig forskningsprosjekt sammen med de tre nevnte fylkene. Helsetjenesteorganisering Dette er et forskningsfelt under oppbygging. Her har instituttet spesielt sterk fagkompetanse med to forskere med doktorgrad i helsevitenskap. Forskerne har i løpet av det siste året gjennomført flere større prosjekt knyttet til samhandlingsreformen og ny fastlegeforskrift på oppdrag fra KS. Norut Alta har over år bygget et betydelig nettverk både i Norge og internasjonalt. I desember 2012 vedtok styret i Norut Tromsø å be NFR om et felles bevilgningsbrev for basisfinansiering til Norut Alta og den samfunnsvitenskapelige delen av Norut Tromsø. Vedtaket var begrunnet i at Kunnskapsdepartementet (KD) arbeidet med nye kriterier som kunne påvirke tildelingen av basisfinansiering til de regionale forskningsinstituttene, bl.a. at det ville bli stilt krav om en minimumsstørrelse (antall ansatte) for å få tildeling. Dette vedtaket var ikke forankret i Norut Altas styre, ansatte i Norut Alta eller hos selskapets øvrige eiere. Et enstemmig fylkesting vedtok den 8. mai 2013 en politisk uttalelse hvor de ba om at Norut Alta fortsatt må få beholde sin basisfinansiering. Norut Tromsø har imidlertid opprettholdt sitt vedtak med resultat at administrerende direktør i Norut Alta har sagt opp sin stilling. De ansattes tillitsvalgte sendte brev til konsernstyret hvor de ba om en omgjøring av vedtaket og varslet at deres tilknytning til instituttet videre ikke måtte tas for gitt. Dette har resultert i at det sterke kompetansemiljøet som er bygget opp gjennom 25 år står i fare for å rakne og forsvinne. FeFo har fått henvendelse om å bidra til å sikre at det eksisterende miljøet i Alta består. Saksfremlegget er basert på opplysninger fra ansatte i Norut Alta og det som er offentlig kjent. Det har av ulike grunner ikke vært ønskelig å ta kontakt med Norut Tromsø eller de andre minoritetseierne. Saken legges fram for styret basert på den informasjonen som har vært mulig å innhente, med forbehold om at vesentlige momenter kan være utelatt. 3. Vurdering Vil miljøet kunne forsvinne Direktøren tar ikke stilling til konflikten mellom Norut Tromsø og de ansatte i Norut Alta, men forholder seg kun til det faktum at et sterkt og viktig fagmiljø i Finnmark står i fare for å forsvinne. Det vil være et stort tap for fylket og vil være nærmest umulig å bygge opp igjen dersom miljøet skulle forvitre. Direktøren har hatt møte med 8 ansatte (av 15) i selskapet og fått et klart inntrykk av at ansatte vil se seg om etter annet arbeid dersom det ikke kommer opp alternative løsninger til fortsatt tilknytning til Norut Tromsø. Det ble også gitt uttrykk for at samtlige ansatte er av samme oppfatning. Dette er i tråd med signaler som er gitt av de ansatte til Norut Tromsø i Side 2 av 8

3 brev fra de tillitsvalgte. De ansatte ga imidlertid uttrykk for å være motivert for løsninger som kan opprettholde fagmiljøets frie stilling som det har hatt hittil. Det er ikke mulig å slå fast med sikkerhet at fagmiljøet vil forsvinne dersom det ikke kommer opp et alternativ til dagens eierskap. Det vil man først kunne si når flere sentrale forskere har sagt opp og funnet annet arbeid. Da vil det imidlertid være for sent å gjøre noe. Direktørens vurdering er det overveiende sannsynlig at miljøet vil svekkes og etter hvert forsvinne. FeFos rolle Eierskap og drift av forskningsinstitusjoner er langt utenfor FeFos aktivitetsområde og kompetanseområde. Det er imidlertid i FeFos, og Finnmarkssamfunnets interesse for øvrig, at det det finnes et sterkt faglig miljø innenfor samfunnsforskning i Finnmark. Det å ha et faglig miljø som er forankret i Finnmark og som har solid kunnskap om samfunnsforhold i fylket er særdeles viktig. Norut Alta har bl.a. utført flere oppdrag for FeFo, og det er viktig at det finnes et miljø i Finnmark som FeFo kan bruke i ulike sammenhenger. Det gjør imidlertid at FeFo ikke bør stå som eier i et forskingsselskap innenfor fagområder som omfatter mulige oppdrag for FeFo. FeFo vil ikke kunne bruke et selskap der man selv står som eier, eller er med i styrende organ for selskapet. Dersom FeFo skal bidra til å sikre fagmiljøet i Alta, må man finne løsninger som ikke avskjærer muligheten for FeFo til å bruke miljøet. FeFos eventuelle engasjement i etablering av et forskningsinstitutt i Finnmark er utenfor FeFos virksomhetsområde og det vil være helt avgjørende at dette skjer i forståelse med Finnmark fylkesting og Sametinget. Ideelt sett burde det vært en offentlig debatt om hvorvidt FeFo skal bidra i etablering av instituttet eller ikke, men det er ikke ønskelig av hensyn til prosessen (se senere). Fylkestinget og Sametinget er involvert ved henholdsvis fylkesordfører Runar Sjåstad og rådsmedlem Marianne Balto. Signaler som er gitt er positive, men det er ikke gitt signaler om at fylkeskommunen eller Sametinget vil gå inn som eiere. Økonomiske forutsetninger De økonomiske forutsetningene vil være forskjellige avhengig av om man kjøper aksjeposten til Norut Tromsø ellet om det etableres et helt nytt selskap. Det er ikke tatt kontakt med Norut Tromsø om overtakelse av aksjeposten og det anses ikke som formålstjenlig at FeFo gjør en slik henvendelse på det nåværende tidspunkt. Derfor legges det til grunn i det videre at det etableres et nytt selskap, selv om det ville vært mange fordeler med å overta Norut Tromsøs aksjepost. Tabell 1. Utvikling av nøkkeltall for Norut Alta AS i perioden (1000 kr) Brutto driftsresultat Netto driftsinntekter Antall årsverk Forskerårsverk 10,8 11,2 11,6 Driftsutgifter Driftsresultat Årsresultat Egenkapital % inntekter fra Norges forskningsråd % Inntekter fra næringsliv % inntekter off. forvaltning % inntekter fra utlandet 1 4 Tabell 1 viser den økonomiske utviklingen de siste 4 årene. Selskapet er drevet med overskudd alle år bortsett fra Instituttet har en betydelig andel inntekter fra Norges Side 3 av 8

4 forskningsråd (37-41%), som betyr at instituttet konkurrerer godt på den nasjonale forskningsarenaen. Tabellen viser at instituttet har gode forutsetninger for å drive økonomisk bærekraftig. Et nytt selskap vil i utgangspunktet etableres uten noen prosjektportefølje. Dette er helt klart en utfordring for likviditeten. Det anslås at instituttet årlig vil spare om lag kr på å forlate Norut-konsernet (i form av konsernbidrag og finansiering av fellestjenester). Forutsatt at selskapet etableres med basis i Norut Altas nåværende stab, antas det at det ikke vil være negative virkninger for det framtidige inntektspotensial. Det anses som realistisk at det i 2014 vil være mulig å skape inntekter i størrelsesorden 10 mill. kroner. I dette er det forutsatt at det er mulig å «ta med» større prosjekter innenfor en samlet ramme på 5 mill. kroner som det i disse dager drives akkvisisjon på. Basert på dagens drift, anses det som realistisk å kunne hente inn ytterligere nye prosjekt basert på løpende utlysninger i løpet av 2014 i størrelsesorden minst 5 mill. kroner. Det er grovt budsjettert med driftskostnader på 11,3 mill. kroner i I tillegg budsjetteres det med investeringskostnader (til kontorinnredning, telefoner, PC er og diverse annet utstyr) på ca kroner. Det understrekes at disse anslagene er beheftet med betydelig usikkerhet, og man må ta høyde for et underskudd i Ut fra regnskapstall for de siste 4 årene bør det være realistisk å drive med et lite overskudd på sikt. Bakgrunnen for konflikten mellom Norut Tromsø og Norut Alta var vedtaket om at Norut Tromsø vil be forskningsrådet om at basisbevilgningen som Norut Alta har fått direkte fra forskningsrådet skal betales til Norut Tromsø, som så skal fordele bevilgningen internt. Basisbevilgningen fra forskningsrådet er viktig både for instituttets vitenskapelige anseelse, for god økonomisk drift og for de ansattes mulighet for faglig utvikling. Det er betydelig risiko for at et nytt institutt ikke får bevilgningen i 2014, og det er også en viss risiko for at instituttet ikke får bevilgningen i fremtiden. I forslaget til nye retningslinjer for tildeling av basisfinansiering som kom fra KD i juni 2013, står det ingenting om størrelse som kriterium for tildeling av basisbevilgning. Det er ingenting i de nye retningslinjene som tilsier at Norut Alta ikke tilfredsstiller de grunnleggende krav som stilles for tildeling av basisbevilgning. Formelt er det i dag ikke noe i veien for at et nytt institutt i Finnmark, med samme kompetanse som Norut Alta har i dag, skal kunne få basisbevilgning. Etablering og tidshorisont For etablering av et nytt institutt er det avgjørende at de aller fleste, særlig de mest sentrale forskerne, blir med over til det nye selskapet. For å sikre det på best mulig måte må det skapes trygghet for at det etableres et nytt institutt med tilstrekkelig finansiering, der samtlige ansatte får tilbud om tilsetting. Hvor stor finansieringen bør være er vanskelig å ha en sikker formening om, men ut fra et sannsynlig underskudd for 2014 på 1,2 mill. kroner bør selskapet ha aksjekapital på minimum 3 mill. kroner, og at det stilles inntil 2 mill. kroner til disposisjon til likviditetslån. Det vil være en fordel at det gjøres et vedtak i FeFo-styret nå som gir en garanti for at FeFo vil bidra til å sikre framtida for fagmiljøet. Dette for å unngå diskusjoner som skaper usikkerhet som øker sannsynligheten for at ansatte slutter. Dersom det først blir en offentlig debatt om dette vil det kunne bli vanskelig for styret å gjøre et vedtak innen rimelig tidshorisont med tanke på å beholde fagmiljøet på dagens nivå. På den annen side ville det vært en fordel med en offentlig debatt. Direktøren vurderer imidlertid hensynet til tidsperspektivet å veie tyngst i denne saken, og anbefaler at det gjøres et vedtak nå. Andre muligheter kan være å utrede saken videre og arbeide med å få inn flere på eiersiden, eventuelt å stille midler til disposisjon slik at andre (f.eks. de ansatte) kan etablere et nytt forskningsinstitutt. Dersom FeFo etablerer et selskap alene først, er det ingen garantier for at det vil komme inn andre relevante eiere, selv med vederlagsfri overføring av eierskap. Det er ikke kommet signaler om slik medvirkning fra verken Finnmark fylkeskommune eller Sametinget. Det er Side 4 av 8

5 derfor en risiko for at FeFo vil forbli som eneeier i lang tid. En slik løsning gir heller ingen garantier for at de ansatte i dagens Norut Alta går over til det nye selskapet eller forblir i selskapet. Løsningen innebærer ingen forpliktelse for de ansatte. Dersom sentrale forskere slutter vil forutsetningen for en økonomisk bærekraftig drift svekkes vesentlig, og det foreligger en risiko for at FeFo enten må dekke opp for framtidig underskudd eller i ytterste konsekvens legge ned selskapet. Derfor bør det forsøkes å finne en løsning der de ansatte blir med på eiersiden. Det er viktig at selskapet sikres langsiktighet og tilstrekkelig kompetanse i styrende organ. Samtidig må det sikres en tilstrekkelig distanse til FeFo, og andre eiere, slik at instituttet oppfattes som uavhengig av eierne. Dette kan sikres i utformingen av vedtektene for selskapet. Risiko Som nevnt i innledningen til dette saksfremlegget så legges saken frem med bakgrunn i den informasjonen som har vært mulig å innhente. Det er dermed en viss risiko for at viktige momenter ikke er problematisert i fremlegget. Det viktigste er imidlertid hvorvidt fagmiljøet i Alta står i fare for å svekkes og i verste fall forsvinne. Ut fra det direktøren kan vurdere, så er det tilfelle. Signalene fra de ansatte er tydelige på det. Det er også en risiko for at alle ansatte ikke ønsker å bli med over i et nytt selskap. Signalene fra de ansatte er at de ønsker det, men det er ikke gjort avtaler og direktøren har heller ikke møtt samtlige ansatte. Et viktig moment for å sikre at flest mulig går over til det nye selskapet er tidsaspektet. Dersom det blir en lang periode med usikkerhet vil sannsynligheten øke for at ansatte søker seg bort og Finnmark kan miste verdifull kompetanse. Det er også en risiko for at økonomien i selskapet ikke blir som forutsatt, det vil si at selskapet drives i balanse i 2015 og overskudd etter det. Det er vanskelig å treffe tiltak på forhånd som skal sikre minimum balanse og overskudd på sikt. FeFo bør ikke stille seg i en slik posisjon at man påtar seg å dekke framtidig underskudd, eller fatte vedtak om nedlegging av forskningsinstituttet. Det er ingen automatikk i at basisbevilgningen Norut Alta har fått fra forskningsrådet overføres til et nytt institutt med samme mannskap som i dag, selv om det ikke er noe i retningslinjene som er til hinder for dette. Det vil kreve at instituttet raskt leverer ihht krav til vitenskapelig produksjon og det vil sannsynligvis også måtte jobbes opp mot forskningsrådet og kunnskapsdepartementet for å sikre at instituttet får basisbevilgningen. Det er imidlertid ikke mulig i dag å si noe om sannsynligheten for at instituttet får bevilgningen i fremtiden. Prosessen hittil har vært en svært lukket prosess der ingen av dagens eiere er involvert i diskusjonen og utenom FeFo er det bare fylkeskommunen og Sametinget som er involvert. Så langt direktøren er informert er minoritetsaksjonærene blitt informert om at det arbeides med å finne alternative løsninger. De er innforstått med det, men det er gjort klart at det ikke kan forventes at de vil gå inn finansielt i et eventuelt nytt selskap. Direktøren kan imidlertid ikke gå god for disse opplysningene. Den lukkede prosessen åpner for risikoen for at det skapes en oppfatning av at FeFo kupper fagmiljøet i Alta. En god forankring i Fylkestinget og Sametinget på forhånd er derfor helt avgjørende, og et eventuelt vedtak om etablering må kommuniseres godt. Hvilken effekt et eventuelt vedtak har for FeFos omdømme er vanskelig å vurdere. Det vil helt sikkert være ulike oppfatninger i samfunnet, og det faktum at prosessen er lukket helt til avgjørelsen øker risikoen for at dette gir et negativt omdømme for FeFo. På den annen side kan FeFo kunne komme i et svært negativt lys dersom et sterkt og godt fagmiljø i Alta forsvinner, og FeFo valgte å ikke bidra til å sikre miljøet. Direktøren legger mest vekt på det siste. Side 5 av 8

6 Forholdet til Finnmarksloven Justisdepartementets lovavdeling har i brev til Sivilombudsmannen datert påpekt at Finnmarksloven ikke er til hinder for at FeFo direkte eller gjennom eierinteresser i selskaper engasjerer seg i ervervsvirksomhet. Hvorvidt en investering i et ikke-kommersielt selskap er å anse som overskuddsanvendelse som skal håndteres i hht. lovens 15, er opp til kontrollutvalget å avgjøre. Et aksjekjøp eller lån til et nytt forskningsinstitutt må derfor godkjennes av kontrollutvalget. I tillegg må det avklares at engasjementet ikke strider mot konkurranselovgivningen. Alternativer Slik direktøren ser det, foreligger det i dag følgende alternativer: 1. Kjøp av Norut Tromsøs aksjepost i Norut Alta. 2. Etablere et forskningsinstitutt alene nå og arbeide med å få inn andre eiere på sikt. 3. Utrede saken videre, bl.a. å få inn andre aktører på eiersiden før etablering av selskapet. 4. Stille midler til disposisjon for at ansatte selv skal kunne etablere et nytt selskap. 5. Ikke foreta seg noe 1. Kjøp av Norut Tromsøs aksjepost i Norut Alta. Universitetet i Tromsø er majoritetseier i Norut Tromsø. Med tanke på den nylige sammenslåingen av Høyskolen i Alta med UiT, vil det være oppsiktsvekkende om UiT gjennom sitt eierskap i Norut Tromsø bidrar til å ødelegge den eneste forskningsinstitusjonen i Alta. Det bør være mulig å ta dette opp med UiT og Norut Tromsø med sikte på å få til en løsning alle kan leve med. Dette bør forsøkes før man går til det skritt å etablere et nytt selskap. Det er imidlertid ikke naturlig at det er FeFo som står for denne kontakten 2. Etablere et forskningsinstitutt alene nå og arbeide med å få inn andre eiere på sikt. Som det er redegjort for tidligere, medfører en slik etablering en betydelig økonomisk risiko, og eierskap har dessuten en del andre implikasjoner. Ettersom forskingsinstituttet ikke er ment å gi utbytte til eierne, må en ta høyde for at man ikke får inn nye eiere og at FeFo blir sittende som eneeier i lang tid. FeFo vil da få eneansvaret for selskapet og vil måtte skyte inn nye midler dersom driften går med underskudd, eller alternativt legge ned selskapet. De ansatte vil i utgangspunktet ikke ha noe formelt ansvar for selskapet, og står fritt til å si opp når de måtte ønske uten å ta hensyn til de konsekvenser det kan få at nøkkelpersoner forlater selskapet. FeFo vil således måtte ta all risikoen med etableringen, både økonomisk, politisk og omdømmemessig. Etablering av et nytt forskningsinstitutt der samtlige av dagens ansatte i Norut Alta får tilbud om ansettelse, vil etter direktørens vurdering kreve en aksjekapital på 3 millioner kroner, og at det i tillegg stilles 2 millioner kroner til disposisjon for et likviditetslån. 3. Utrede saken videre. Det er lite ønskelig at FeFo blir eneeier av det nye forskningsinstituttet. For å unngå dette kan man forsøke å jobbe videre for å få inn flere på eiersiden. Det vil imidlertid resultere i usikkerhet over lang tid, som i seg selv vil være til hinder for å lykkes. 4. Stille midler til disposisjon for ansatte Et alternativ er at de ansatte i Norut Alta selv starter et nytt selskap, og at FeFo går inn som eier sammen med de ansatte og evt. andre «investorer», og i tillegg yter ansvarlige lån i oppstartfasen. Utgangspunktet bør da være at de ansatte har aksjemajoriteten og at FeFo har en tilbaketrukket rolle. Dette vil i større grad ansvarlig gjøre de ansatte og redusere Side 6 av 8

7 risikoen for FeFo, både økonomisk, politisk og omdømmemessig. På denne måten er det det gjort et vedtak som gir garanti for at FeFo vil bidra for å sikre fagmiljøet, og bør gi tilstrekkelig trygghet for de ansatte. I tillegg forplikter det de ansatte på en helt annen måte enn dersom FeFo etablerer selskapet som eneeier. 5. Ikke foreta seg noe. FeFo har i og for seg ikke noe selvstendig ansvar for å opprettholde forskningsinstitusjoner i Finnmark. Vi har imidlertid nytte av at institusjonen er der, og betydningen for Finnmark er utvilsom. FeFos samfunnsansvar tilsier derfor at FeFo bidrar til å opprettholde forskningsmiljøet. 4. Konklusjon - begrunnelse Dette er en vanskelig sak med mange dilemmaer, og det har ikke vært mulig å få fram informasjon fra alle interessenter, bl.a. dagens eiere. Et sterkt og godt forskningsmiljø i Finnmark innenfor relevante områder for FeFo og Finnmarkssamfunnet for øvrig, og et kompetansemiljø som oppleves som en attraktiv arbeidsplass for personer med høy formell kompetanse vurderes til å være svært viktig. Direktøren vil derfor tilrå at styret stiller seg positiv til å bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget opp gjennom mer enn 20 år ikke forsvinner. Dette begrunnes i at FeFo har et samfunnsansvar som går utover FeFos kjerneområder, og opprettholdelse av dette fagmiljøet er viktig for utviklingen av Finnmark. Ideelt burde denne saken vært utredet mer grundig og involvert flere for å sikre en bred forankring og eierskap. Dette vil nødvendigvis ta tid og skape mye usikkerhet blant dagens ansatte i Norut Alta, noe som utvilsomt vil kunne resultere i at sentrale medarbeidere forsvinner fra institusjonen, og kanskje fra Finnmark. Den offentlige debatten som vil oppstå vil også bidra til å skape usikkerhet, og det vil skapes rom for aktører som ikke ønsker en løsning på situasjonen som er oppstått og aktivt motarbeide dette. Direktøren mener den beste løsningen vil være oppkjøp av hele eller deler av Norut Tromsøs aksjeportefølje i Norut Alta. Dette bør gjøres i forståelse med minoritetseierne i Norut Alta. Både Sametingspresident og fylkesordfører kunne bidra med å legge press på UiT som majoritetseier i Norut Tromsø. Hvis man ikke lykkes med å få kjøpt Norut Tromsøs akser i Norut Finnmark, mener direktøren man bør utfordre de ansatte i Norut Alta til å etablere et nytt selskap der FeFo kan gå inn som minoritetseier, og yte ansvarlig lån. FeFos økonomiske engasjement bør begrenses til maksimum 3. mill. kr. Forholdet mellom overkurs og aksjekapital kan justeres slik at kapitalkravet fra de ansatte ikke blir høyere enn at alle kan bli med. Det bør likevel være et minimum av kapital fra de ansatte. FeFo bør ha en eierpost på maksimum 49%. Langsiktighet og tilstrekkelig kompetanse i styre bør sikres i utarbeidelsen av vedtektene. Side 7 av 8

8 Direktørens innstilling: Styret ber Sametinget og fylkestinget press på UiT for å få til en løsning som sikrer fortsatt drift av Norut Alta som selvstendig forskningsinstitutt, herunder evt. salg av Norut Troms aksjer i Norut Alta. Dersom man ikke lykkes å få til en slik løsning, vil styret oppfordre de ansatte ved Norut Alta til å etablere et nytt forskningsselskap. FeFo tilbyr seg å gå inn som minoritetseier i selskapet og yte ansvarlig lån i oppstartfasen, oppad begrenset til sammen 3 mill. kr. FeFo skal ha maksimum 49% eierandel og minimumskrav til kapital fra ansatte på kroner. Det forutsettes at selskapet er et ideelt selskap og at vedtektene sikrer langsiktighet. Side 8 av 8

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4430-2 Arkiv: 120 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: HØRING - REVISJON AV STRATEGISK PLAN FOR FEFO Planlagt behandling: Formannskapet 2015-2019 Administrasjonens

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2 STYRESAK OPSJONSAVTALE FOR PULKNESET INDUSTRIOMRÅDE, SØR-VARANGER KOMMUNE Saken ble fremmet for styret som orienteringssak i desember 2011. Saken legges fram for styret fordi avtalen på sikt kan generere

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 69/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: HANS CHRISTIAN SUNDBY SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR.: 2004/1023 US-sak 69/2013

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9527-2 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Det etableres et interimsstyre med 6 medlemmer for å styre prosessen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan Viserektor for utdanning Universitetet i Bergen 1 Det er fire kriterier som blir brukt for beregning av resultatbaserte overføringer (RBO)

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla. Saksframlegg. Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla. Saksframlegg. Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2015/9834-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

De regionale instituttene

De regionale instituttene De regionale forskningsinstituttene Hva kan evalueringen brukes til? Seminar i regi av TFoU 5.Mars 2013 Jørn Rangnes De regionale instituttene Institutt Organisasjon Lokalisering Inntekter*) (mill kr)

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 DRIFTSTILSKUDD LYSEFJORDEN

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2001 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren Overskrift Utfordringer for samarbeid - undertittel i utdannings- og forskningssektoren Forskningspolitisk seminar 5.nov 2008 Direktør Agnes Landstad Vestlandsforsking 2008 Omsetning Nkr 22 mill 88% oppdragsfinansiert,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer NIBRs STRATEGI NIBRs strategi Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. NIBR tilbyr handlingsorientert forskning og utredning for oppdragsgivere

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2002 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Sak 021/12 Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften

Sak 021/12 Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften Komite for kultur og miljø Sak 021/12 Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkesting anser

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Stjørdal Industri Asvo AS - kjøp av aksjer av private aksjonærer.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Stjørdal Industri Asvo AS - kjøp av aksjer av private aksjonærer. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2008/5320-40 Saksbehandler: Einar Østereng Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Stjørdal Industri Asvo AS - kjøp av aksjer av private

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 067-2014 OMSETNING AV EGENKAPITALBEVIS I PKH Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør innkalle til

Detaljer

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Rektor Sigmund Grønmo UHRs representantskapsmøte Harstad 28. mai 2008 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i

Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 17.03.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen

Detaljer

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.09.2011 087/11 MAL Kommunestyret 29.09.2011 103/11 MAL Formannskap 20.10.2011 091/11 MAL Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Forskningsinstituttenes fellesarenas innspill for forskningsmeldingen

Forskningsinstituttenes fellesarenas innspill for forskningsmeldingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 24. februar 2009 Forskningsinstituttenes fellesarenas innspill for forskningsmeldingen Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) er en interesseorganisasjons

Detaljer

St.prp. nr. 43 (1999-2000)

St.prp. nr. 43 (1999-2000) St.prp. nr. 43 (1999-2000) Om vederlagsfri overdragelse av det gamle Statsarkivet i Kristiansand Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 10. mars 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Investering i fremtiden. Investering i fremtiden - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, Næringsutvikling Levanger næringsselskap AS Levanger rådhus

Investering i fremtiden. Investering i fremtiden - Åpent næringslivsmøte 11.06.08, Næringsutvikling Levanger næringsselskap AS Levanger rådhus Investering i fremtiden Bakgrunn Samarbeid og samhandel mellom lokale virksomheter er til dels en uutnyttet mulighet En stor del av verdiskapingen som skjer i Levanger forsvinner i dag ut av kommunen Levangers

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten 08.04.08 ÅRSBERETNING 2007 Arbeidsforskningsinstituttet AS er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser og innkalle til generalforsamling

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk (Kursiv tekst er kommentarer til prinsippene) 1. Mål FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser.

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer