Vilkår og betingelser for Aksjespareprogrammet 2011/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår og betingelser for Aksjespareprogrammet 2011/2014"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for Aksjespareprogrammet 2011/2014

2 1. Formål med Aksjespareprogrammet 2011/2014 Formålet med Aksjespareprogrammet 2011 er å gi et insentiv til de Ansatte til å bli aksjonærer i SEB samt å legge til rette for at de Ansattes og Aksjonærenes interesser forenes; og å gjennomføre One SEB. 2. Definisjoner Følgende begreper skal forstås i samsvar med det som fremgår nedenfor: A-aksjer Aksjer av klasse A i Banken. Aksjekonto Konto hvor Spareaksjene, Insentivaksjer, og eventuelle A-aksjer som holdes, som Forvalter skal administrere. Aksjespareavtalen Den avtalen som omhandler deltagelse i aksjespareprogrammet mellom Banken eller et Datterselskap og en Ansatt. Ansatt En person som er ansatt i SEB. Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), registreringsnummer Bruttolønn Den Ansattes månedlige grunnlønn forut for eventuelle midlertidige tillegg, skattetrekk og andre kostnader og avgifter båret av den Ansatte, og eksklusive alle former for goder som for eksempel feriepenger, resultatbaserte eller variable godtgjørelser, kortsiktige insentivgodtgjørelser, provisjoner, osv. Datterselskap Et datterselskap av Banken, enten nåværende eller fremtidig, slik dette begrepet er definert i den svenske aksjeselskapslovgivningen. Fast Ansatt En person Ansatt hos SEB på en tidsubegrenset avtale (med unntak av ordinær eller avtalt pensjonsavgang) dog ikke ansatte på timesbasis, og som ikke er avsluttet. En status som Fast Ansatt avbrytes ikke ved sykepermisjon, omsorgspermisjon, militærtjeneste eller annet midlertidig fravær som forut for starten på fraværet er godkjent av SEB. Forvalter En institusjon oppnevnt av Banken til å forestå forvaltningen og den daglige ledelsen av Programmet. Innehaver Ansatt som deltar i Programmet. Insentivaksjer A-aksjer eller brøkdeler av disse, som vederlagsfritt utleveres til Innehaver dersom vedkommende har vært i besittelse av Spareaksjer gjennom en hel Kvalifikasjonsperiode. Kjøpsperiode En periode hvor det er anledning til å erverve Spareaksjer i samsvar med punkt 3 nedenfor. Komiteen Komiteen for godtgjørelse og HR i Bankens styre. Kvalifikasjonsperiode Periode på 36 måneder fra tidspunktet for erverv av en Spareaksje. Kvalifiserte Spareaksjer Spareaksjer som eies sammenhengende fra starten til slutten av Kvalifikasjonsperioden. Leveringsdato En virkedag som faller innen ti virkedager etter avslutningen av Kvalifikasjonsperioden. Dersom en slik Kvalifikasjonsperiode avsluttes senere enn 30 dager før kunngjøring av Bankens kvartalsrapport for det foregående kvartal, så skal perioden forlenges til dagen etter slik kunngjøring. Morselskap Et morselskap, enten nåværende eller fremtidig, slik dette er definert i den svenske aksjeselskapslovgivningen. Nettolønn Den Ansattes Bruttolønn fratrukket skatt, trygdeavgift mv. Opphørsdato Siste arbeidsdag for Ansatte med status som Fast Ansatt (svensk: anställningens slutdag). Programmet Aksjesparingsprogrammet for 2011 og alle endringer og tillegg i dette. Sammenliknbare verdipapirer Ordinære aksjer i et selskap som skal konsolidere hele eller tilnærmet hele virksomheten til Banken og Bankens konsernselskaper i en sammenslåing anbefalt av Bankens styre, hvor de aksjer som utstedes som vederlaget ved fusjonen eller overtakelsestilbudet omfatter mer enn 90 prosent av aksjene i Banken. SEB Banken og/eller eventuelle Datterselskaper, filialer eller andre selskaper konsolidert med Banken eller Bankens eventuelle Morselskap. Spareaksjer A-aksjer, eller brøkdeler av disse, ervervet i SEBs navn på vegne av Innehaveren i løpet av en Kjøpsperiode ved å benytte Sparebeløpet, og som gir Innehaveren rett til utlevering av Insentivaksjer. Sparebeløp Det beløpet som oppspares av en Ansatt på frivillig basis ved deltagelse i Programmet. Beløpet som hver måned i løpet av Spareperioden oppspares kan ikke overstige fem prosent av den Ansattes Bruttolønn pr. 30. juni 2011 (eller dersom Sparebeløpet endres i henhold til punkt 3: Bruttolønnen slik den lyder henholdsvis 15. januar og 15. mai 2012), og kan ikke være mindre enn NOK 100. Sparekonto Konto hos den lokale arbeidsgiveren hvor Innehaverens Sparebeløp er plassert. Beløp innestående på Sparekontoen vil ikke opparbeide renter. Spareperiode Perioden fra 1. november 2011, eller en senere dato hvor en Ansatt trer inn i Programmet, til 31. oktober Utløpsdato Dagen som faller tre (3) kalendermåneder etter siste Leveringsdato eller den påfølgende dersom denne ikke er en Virkedag. Vilkår og betingelser Disse vilkår og betingelser i henhold til Aksjespareprogrammet Virkedag Dager hvor bankene er åpne og driver generell bankvirksomhet i Sverige. 3. Sparebeløp, Kjøpsperioder og aksjer i tilknytning til Programmet Så lenge de Ansatte har status som Fast Ansatt vil Banken tilby de Ansatte muligheten til frivillig å spare opp til 5 prosent av månedlig Bruttolønn i hver måned som omfattes av Spareperioden. Dette gjennomføres ved at Banken trekker et Sparebeløp fra Nettolønnen og deretter overfører dette til Sparekontoen. Dersom Nettolønnen skulle bli lavere enn Sparebeløpet som er avtalt per måned, for eksempel som følge av sykdomspermisjon, omsorgspermisjon, utbetaling av pensjonsforsikring eller lignende, så skal enhver underdekning betales 2

3 av den Ansatte i henhold til Forvalterens instruksjoner. Gjøres ikke dette vil den Ansattes deltakelse i Programmert kunne sies opp. Ansatte vil bli tilbudt muligheten å delta i Programmet fra begynnelsen av Spareperioden. Nye Ansatte og Ansatte som ikke deltok i Programmet fra begynnelsen av Spareperioden, vil bli tilbudt muligheten til å delta fra og med 15. januar 2012 (hvoretter sparebeløpet vil bli fratrukket lønnsutbetalingene med oppstart februar 2012) og 15. mai 2012 (sparebeløpet vil da bli fratrukket lønnsutbetalingene med oppstart juni 2012). Innenfor rammene i definisjonen av Sparebeløpet er Innehaveren også berettiget til å forandre det opprinnelig avtalte beløpet ved de to nevnte anledninger. Videre er Innehaveren på et hvilket som helst tidspunkt berettiget til å stanse opparbeidelsen av Sparebeløpet i sin helhet. Ved benyttelse av denne retten vil Innehaveren miste sin rett til senere å opparbeide Sparebeløp i henhold til Programmet. Spareaksjer vil i alle tilfeller bli ervervet med det Sparebeløp som allerede er oppspart på det aktuelle tidspunkt. Det akkumulerte Sparebeløpet på Sparekontoen vil benyttes til erverv av Spareaksjer og, i enkelte tilfeller brøkdeler av aksjer, i løpet av følgende Kjøpsperioder: (i) (ii) De tre første virkedager etter at Bankens kvartalsrapport for perioden oktober - desember 2011 er kunngjort eller de ti første virkedagene etter at lønnstrekket for januar 2012 er tilgjengelig for erverv av Spareaksjer i alle land, dersom denne perioden utløper senere, dog ikke tidligere enn første virkedag etter at kvartalsrapporten er kunngjort; De tre første virkedager etter at Bankens kvartalsrapport for perioden januar - mars 2012 er kunngjort eller de ti første virkedagene etter at lønnstrekket for april 2012 er tilgjengelig for erverv av Spareaksjer i alle land, dersom denne perioden utløper senere, dog ikke tidligere enn første virkedag etter at kvartalsrapporten er kunngjort; (iii) De tre første virkedager etter at Bankens kvartalsrapport for perioden april - juni 2012 er kunngjort eller de ti første virkedagene etter at lønnstrekket for juli 2012 er tilgjengelig for erverv av Spareaksjer i alle land, dersom denne perioden utløper senere, dog ikke tidligere enn første virkedag etter at kvartalsrapporten er kunngjort; og (iv) De tre første virkedager etter at Bankens kvartalsrapport for perioden juli - september 2012 er kunngjort eller de ti første virkedagene etter at lønnstrekket for oktober 2012 er tilgjengelig for erverv av Spareaksjer i alle land, dersom denne perioden utløper senere, dog ikke tidligere enn første virkedag etter at kvartalsrapporten er kunngjort. Innehaveren vil for hver Spareaksje som er eid gjennom hele Kvalifikasjonsperioden, motta en vederlagsfri Insentivaksje. På tidspunktet for leveringen av Insentivaksjene, vil Spareaksjene som Insentivaksjene gis på basis av ikke lenger bli ansett som Spareaksjer i Programmets forstand. Innehaveren skal kunne utøve sin rett som aksjonær i Banken i samme grad som enhver annen aksjonær. Innehav av brøkdeler av aksjer vil ikke gi rett til representasjon ved Bankens generalforsamlinger. Dersom Innehaveren ønsker å delta ved Bankens generalforsamlinger skal Forvalteren besørge informasjon til Innehaveren om hvordan denne kan delta på slike. I overensstemmelse med Programmet kan cirka 2.75 millioner A-aksjer utdeles som Insentivaksjer. Dersom det ved gjennomføringen av disse Vilkår og Betingelser skulle vise seg at akkumulert Sparebeløp overstiger det tilsvarende antallet Spareaksjer som er fastsatt i foregående setning, kan antall Spareaksjer som tildeles Innehaveren tildeles proratarisk, basert på Sparebeløpet som den respektive Innehaveren eier, såfremt det fremdeles eksisterer Spareaksjer som kan tildeles. Gjenværende Sparebeløp skal tilbakebetales Innehaveren innen 30 virkedager etter utløpet av Kjøpsperioden. 4. Erverv av Spareaksjer I samsvar med det følgende skal det akkumulerte Sparebeløpet benyttes til erverv av Spareaksjer i løpet av Kjøpsperioden. Antall Spareaksjer mottatt av Innehaveren Ved utregning i samsvar med det ovennevnte, skal antall Spareaksjer rundes av til to desimaler. Antallet Insentivaksjer som mottas av Innehaveren beregnes ut fra det antall Kvalifiserte Spareaksjer denne besitter ved utløpet av en Kvalifikasjonsperiode. Utlevering av Insentivaksjer, og brøkdeler av aksjer, kan bare foretas med grunnlag i Spareaksjer som eies gjennom en hel kvalifikasjonsperiode. I tråd med disse Vilkår og Betingelser skal Innehaveren motta en vederlagsfri Insentivaksje for hver Spareaksje som eies på denne måte. Kontantutbytte på Spareaksjene, minus skatt, skal automatisk benyttes til å erverve ytterligere A-aksjer. Slike A-aksjer skal plasseres sammen med Spareaksjene på Aksjekontoen. For å unngå tvil presiseres det at slike A-aksjer ikke skal anses som Spareaksjer og derfor ikke vil gi rett til utlevering av Insentivaksjer. 5. Administrasjonen av Programmet a) Fremgangsmåte Programmet skal administreres av Komiteen dersom ikke annet bestemmes av Bankens styre. b) Komiteens Myndighet I samsvar med bestemmelsene i Programmet har Komiteen myndighet til: (i) (ii) å forvalte Sparebeløpet og til å erverve Spareaksjer på vegne av samtlige Innehavere, samt til å levere Insentivaksjer; å utnevne en Forvalter og til å avgjøre hvilken kompetanse vedkommende har; (iii) å foreta slike endringer som nevnt i punkt 9; Innehaverens akkumulerte Spare-beløp på Sparekontoen per første dag i Kjøpsperioden (hvis mulig, omregnet til SEK) = Gjennomsnittsprisen for Spareaksjene ervervet i løpet av Kjøpsperioden 3

4 (iv) å utregne antall Insentivaksjer som Innehaveren vil ha rett til i henhold til punkt 10 og som følger av vedkommendes besittelse av hver enkelt Spareaksje; (v) (vi) å tolke bestemmelsene for Programmet; å endre og oppheve bestemmelser og regler tilknyttet Programmet, samt disse Vilkår og Betingelser; og på en slik måte som Komiteen anser tilrådelig og forutsatt at Programmet, uansett endringer, består innenfor rammene fastsatt på den ordinære generalforsamling i 2011;og (vii) til å gjennomføre øvrige tiltak som kan være nødvendige eller ønskelig med hensyn til forvaltningen av Programmet. 6. Retten til å delta i Programmet, osv. a) Spareaksjer kan bare erverves av Ansatte med status som Fast Ansatt. Styremedlemmer i Banken eller Bankens Mor eller Datterselskaper har bare adgang til å delta i den grad de også er å anse som Fast Ansatte. b) Ingen bestemmelser fastsatt i Vilkår og Betingelser eller Spareaksjer mottatt i samsvar med Programmet skal anses å gi Innehaveren en rett til å fortsette ansettelsesforholdet med SEB eller på annen måte avskjære retten for den Ansatte eller SEB til å avslutte ansettelsesforholdet. Det vil heller ikke gis noen form for rett til Innehaveren til å erverve Spareaksjer i fremtiden. Deltagelse i Programmet er et forhold som må holdes atskilt fra den Ansattes arbeidskontrakt. Dette betyr at Innehaveren ved ansettelsesforholdets avslutning ikke skal ha rett til noen form for kompensasjon eller erstatning for tap av fremtidige eller bestående goder som han/hun ellers ville hatt rett til under Programmet. Dette gjelder uavhengig av bakgrunnen for det eventuelle krav. Videre skal utbetaling av feriepenger og pensjonsutbetalinger ikke beregnes ut ifra, eller på annet vis baseres på verdien av noen Insentivaksje tildelt en Innehaver i forbindelse til Programmet. c) En deltager i SEBs Share Matching Programme 2011/2014 kan ikke delta i Programmet 7. Programmets gyldighetsperiode Med mindre Programmet allerede er avsluttet i samsvar med punkt 11 nedenfor vil disse Vilkår og Betingelser tre i kraft ved godkjennelse fra Komiteen, og vil fortsette å gjelde frem til annet kunngjøres. Dersom Programmet avsluttes i medhold av punkt 11, vil disse Vilkår og Betingelser likevel fortsette for så vidt gjelder Spareaksjer tildelt før tidspunktet for avslutningen. 8. Diverse a) Aksjespareavtalen skal uttrykkelig vise hvilket beløp partene har avtalt at den enkelte Ansatte skal spare, og disse Vilkår og Betingelser skal inntas som en del av avtalen. b) I samsvar med det som er bestemt nedenfor er Innehaver ansvarlig for skatter og lignende avgifter i den grad slike er pålagt den Ansatte. Det samme gjelder enhver annen avgift som Innehaveren pådrar seg eller som er pådratt av SEB på vegne av Innehaveren, og som en følge av nasjonal lovgivning eller avgjørelse av myndighetene skal betales i forbindelse med besittelse av Spareaksjene eller de mottatte Insentivaksjene. c) Det vil ikke utdeles noen Insentivaksje med mindre Innehaveren, i henhold til instruksjoner gitt av SEB har samtykket til betingelsene fastlagt i forbindelse med Programmet samt å ha betalt eller fremskaffet betaling til SEB, eller en person utpekt av SEB, eller på annet vis har anskaffet (på tilfredsstillende måte for SEB) en sum tilsvarende inntektsskatt og/eller trygdeavgift (i den grad SEB er ansvarlig for disse) som SEB kan bli pålagt å tilbakeholde eller betale på vegne av Innehaveren, som følge av utdeling av en Insentivaksje. d) SEB kan, uten hensyn til punkt 8 (c) over, tilbakeholde slike beløp samt å foreta de forberedelser for å sikre seg mot et eventuelt ansvar, som er nødvendig for å dekke eventuelle skatter eller trygdefinansiering forbundet med utdeling av Insentivaksjer (og ellers fra fordeler utdelt i samsvar med Programmet). Disse forberedelsene kan også omfatte salg av A-aksjer på vegne av Innehaveren, såfremt ikke Innehaveren selv oppfyller forpliktelsene. 9. Salg eller overføring av aksjer, opphør av status som Fast Ansatt osv. a) Salg eller overføring av aksjer Innehaveren kan når som helst selge eller overføre A-aksjene, Spareaksjene og Insentivaksjene, enten ved å selge eller overføre dem fra Aksjekontoen. Alle utgifter tilknyttet et slikt salg eller overføring bæres av Innehaveren. Ved salg eller overføring av Spareaksjene bortfaller retten til Insentivaksjer knyttet til slike aksjer. Brøkdeler av Spareaksjer og Insentivaksjer kan ikke selges eller overføres og vil bortfalle ved tidspunktet for salg eller overføring. Alle A-aksjene, innestående på Sparekontoen på tidspunktet for Utløpsdatoen skal overføres til Innehavers verdipapir eller forvalterkonto, eller bli solgt på vegne av Innehaver. Med mindre Innehaveren har gitt instruksjoner vedrørende overføringen av A-aksjene eller instruert Banken til å selge de A-aksjene som står inne på Aksjekontoen ved Utløpsdatoen, skal Banken ha rett til å selge A-aksjene på vegne av Innehaver og overføre provenyet til Innehaveren. Slikt salg skal foretas innen tre kalendermåneder etter Utløpsdatoen, eller senere dersom det etter Bankens syn er nødvendig å utsette salget som følge av Innehavers eller Bankens innsideposisjon. b) Endringer i lokaliseringen av den Ansattes arbeidssted Dersom den Ansatte endrer plassen for sitt arbeidssted til en annen jurisdiksjon som også er inkludert i Programmet, vil deltakelsen i dette fortsette og Sparebeløp vil bli trukket i denne nye jurisdiksjonen etter forespørsel. c) Opphør av stilling som Fast Ansatt Dersom Innehavers stilling som Fast Ansatt avsluttes og Opphørsdatoen inntrer før slutten av en Kvalifikasjonsperiode, bortfaller retten til å motta Insentivaksjer basert på innestående Spareaksjer som ikke er Kvalifiserte Spareaksjer. Ytterligere sparing vil deretter være utelukket. Sparebeløp som på vegne av Innehaveren holdes på Sparekontoen på Opphørsdatoen, og som det foreløpig ikke er ervervet Spareaksjer for, jf. punkt 3 ovenfor, skal tilbakebetales innen 15 Arbeidsdager etter Opphørsdatoen. Alle aksjer holdt av Innehaveren skal etter dennes instruksjoner bli solgt eller overført fra Aksjekontoen til Innehaverens verdipapir- eller forvalterkonto. Såfremt Innehaveren ikke innen to kalendermåneder fra utløpsdatoen har gitt instruksjoner vedrørende overføring eller salg av de aksjene 4

5 som står inne på Aksjekontoen, skal Banken ha rett til å selge aksjene på vegne av Innehaveren og overføre provenyet til Innehaveren. Slikt salg skal foretas innen tre kalendermåneder etter Utløpsdatoen, eller senere, dersom det etter Bankens syn er nødvendig å utsette salget som følge av Innehavers eller Bankens innsideposisjon. d) Uførhet, overtallighet eller pensjonering Uavhengig av bestemmelsene i punkt 9 (c) ovenfor, skal følgende gjelde dersom Innehavers stilling som Fast Ansatt avsluttes før slutten av en Kvalifikasjonsperiode som følge av (i) pensjonering, (ii) overtallighet eller (iii) uførhet (dvs. manglende forutsetninger for å bedrive inntektsgivende arbeid som følge av medisinsk etablerte fysiske eller psykiske skader som kan forventes å resultere i dødsfall eller som varer eller kan forventes å vedvare i en sammenhengende periode på minst tolv (12) kalendermåneder). I slike tilfeller vil retten ikke falle bort til å motta Insentivaksjer basert på allerede ervervede Spareaksjer, aksjer som er ervervet i tråd med påfølgende setning. Det er ikke anledning til å foreta ytterligere sparing etter Utløpsdatoen, men Sparebeløp som allerede er trukket fra på vegne av Innehaveren ved tidspunkt for Utløpsdatoen, slik dette fremgår av punkt 3 ovenfor, skal benyttes til erverv av Spareaksjer i den påfølgende Kjøpsperioden. e) Innehavers dødsfall Uavhengig av bestemmelsene i punkt 9 (c) skal nedenstående gjelde dersom Innehaver dør innen utløpet av en Kvalifikasjonsperiode. Etter anmodning fra Innehavers dødsbo (slik anmodning må rettes til Forvalteren innen seks kalendermåneder etter dødsfallet) skal Banken i samsvar med følgende levere Insentivaksjer i forhold til Spareaksje som den avdøde Innehaver eide: (i) (ii) dersom dødsfall inntrer før det har gått ett år av en Kvalifikasjonsperiode, skal kun en tredjedel av Spareaksjene i tilknytning til Kvalifikasjonsperioden umiddelbart gi rett til utlevering av Insentivaksjer, mens retten til å motta Insentivaksjer for de resterende Spareaksjene i tilknytning til den aktuelle Kvalifikasjonsperioden vil bortfalle; dersom dødsfall inntrer etter at det er gått minst ett, men mindre enn to år av en Kvalifikasjonsperiode, skal kun to tredjedeler av Spareaksjene i tilknytning til Kvalifikasjonsperioden umiddelbart gi rett til utlevering av Insentivaksjer, mens retten til å motta Insentivaksjer for de resterende Spareaksjene i tilknytning til den aktuelle Kvalifikasjonsperioden vil bortfalle; og (iii) dersom dødsfall inntrer når det har gått mellom to og tre år av en Kvalifikasjonsperiode, skal alle Spareaksjene i tilknytning til den aktuelle Kvalifikasjonsperioden umiddelbart gi rett til utlevering av Insentivaksjer. f) Fusjon eller overtakelse med vederlag i aksjer Uten hensyn til hva som måtte følge av punkt 10, skal det nedenfor nevnte gjelde dersom Banken er gjenstand for et offentlig tilbud om overtakelse av samtlige aksjer i Banken, for så vidt tilbudet er uten betingelser utover 90 prosent av aksjekapitalen, eller dersom Banken er part i en fusjon, forutsatt at mer enn 90 prosent av aksjene i Banken byttes mot aksjer eller annet verdipapir i et annet selskap hvor verdipapiret anses som et Sammenliknbart verdipapir. g) Offentlig overtakelse, fusjon med kontant vederlag osv. Uten hensyn til hva som må måtte følge av punkt 10 og i den utstrekning punkt 9 (f) ikke får anvendelse, skal følgende gjelde dersom de nedenfor nevnte handlinger er gjennomført før Leveringsdatoen: a) Banken er gjenstand for et offentlig tilbud om overtakelse av alle aksjene i Banken mot kontant vederlag eller der vederlaget ikke består av Sammenlignbare verdipapirer (inkludert, men ikke begrenset til at mindre enn 90 prosent av aksjene i Banken byttes inn mot de relevante verdipapirer), og hvor tilbudet uten betingelser omfatter over 90 prosent av aksjekapitalen; b) gjennomføring av en tvungen overføring av Bankens aksjer; c) Banken deltar i en fusjon og aksjene i Banken vil bli byttet inn mot kontanter og/eller vil bli byttet inn mot verdipapir som ikke anses som et Sammenliknbart verdipapir (inkludert, men ikke begrenset til at mindre enn 90 prosent av Bankens aksjer byttes inn mot de relevante verdipapirene); d) det er besluttet at Bankens aksjer ikke lenger skal være børsnotert; eller e) Banken godkjenner en plan for avvikling eller oppløsning. Når en av de ovenfor nevnte situasjoner inntrer, skal samtlige Innehavere umiddelbart gis rett til utlevering av Insentivaksjer, basert på de Spareaksjer disse på dette tidspunkt besitter, som om hele Kvalifikasjonsperioden var utløpt. h) Avhending Dersom statusen som Fast Ansatt i SEB opphører som følge av at et SEB-selskap avhender aksjer i et Datterselskap, eller i en vesentlig forretning eller virksomhet, hvor Innehaveren er Ansatt, skal reglene i bokstav (d) over gjelde tilsvarende så langt de passer. i) Generell rett til kontantoppgjør Dersom en transaksjon som beskrevet ovenfor i bokstav (f), (g) og (h) vanskeliggjøres som følge av at Spareaksjene er utstedt, skal Banken kunne erstatte retten til å motta Insentivaksjer tilknyttet Spareaksjene med et rimelig beløp i kontanter fremfor å utdele Insentivaksjer. j) Begrensninger i forbindelse med innsideinformasjon Innehavere med status som innsider i samsvar med svensk lovgivning (SFS 2000:1087) vedrørende rapporteringsplikt for visse finansielle instrumenter, er ikke berettiget til å erverve eller selge A-aksjer innen en periode på tretti (30) dager forut for kunngjøringen (dagen for kunngjøring inkludert) av kvartalsrapportene, halvårsrapportene og årsrapportene. Innehavere som er registrert på Bankens innsideliste eller loggbok i forbindelse med et prosjekt eller transaksjon, skal ikke ha rett til å erverve Spareaksjer eller selge A-aksjer så lenge vedkommende er registrert. Innehavere som mottar informasjon som kan medføre at prisen på A-aksjene stiger vesentlig kan ikke kjøpe Spareaksjer, og Innehavere som mottar informasjon som kan medføre at prisen på A-aksjene synker vesentlig kan ikke selge A-aksjer, forut for kunngjøringen av den aktuelle informasjonen, eller dersom ingen kunngjøring finner sted, når den aktuelle informasjonen etter Bankens oppfatning ikke lenger kan anses som innsideinformasjon som kan påvirke prisene på A-aksjene til å stige eller synke. 5

6 Dersom erverv av Spareaksjer utsettes i tråd med det som fremgår ovenfor av bokstav (j), vil et akkumulert Sparebeløp gjennom en slik periode benyttes til erverv av Spareaksjer i løpet av den første Kjøpsperioden etter kunngjøringen av den relevante innsideinformasjonen, eller dersom ingen kunngjøring finner sted, når den aktuelle informasjonen etter Bankens oppfatning ikke lenger kan anses som innsideinformasjon som kan påvirke prisene på A-aksjene til å stige eller synke. Dersom forsinkelsen medfører at Spareaksjene ikke lenger kan erverves i løpet av siste Kjøpsperiode, skal Banken tilbakebetale Sparebeløpet til de aktuelle Innehaverne innen 30 Arbeidsdager etter utløpet av den siste Kjøpsperioden. 12. Lovvalg og voldgift Programmet reguleres av svensk rett. Uenighet når det gjelder fortolkningen og/eller anvendelsen av Programmet skal løses ved voldgift i samsvar med den svenske voldgiftsloven. Rettergangen skal gjennomføres i Stockholm, Sverige. Saksomkostningene dekkes av Banken uten hensyn til den endelige avgjørelsen, forutsatt at Innehavers krav ikke åpenbart var ugrunnet. Dersom Innehavers krav åpenbart var ugrunnet, skal omkostningene dekkes av Innehaver. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 10. Revisjon av vilkårene for Spareaksjer ved endringer i selskapskapitalen, fusjoner osv. Ved kapitalforhøyelse eller ved nedsettelse av aksjekapitalen, eller dersom konvertible gjeldsbrev eller gjeldsbrev med tegningsrett utstedes, eller dersom det utbetales et ekstraordinært utbytte, eller Banken oppløses eller fusjonerer med et annet selskap, og i visse andre tilfeller, skal det, med hensyn til rettighetene som tilkommer Innehaveren, foretas en revisjon for å sikre Innehavers finansielle rettigheter på bakgrunn av de rettighetene som vedkommende hadde forut for den aktuelle hendelsen. Revisjon skal i så fall foretas i samsvar med det som fremgår av vedlegg A. 11. Endringer, opphør, osv. a) Endringer, opphør Komiteen kan til enhver tid endre eller avslutte Programmet, såfremt Komiteen finner det hensiktsmessig i relasjon til slike etterfølgende revisjoner eller tilpasninger som etter omstendighetene kan kreve godkjennelse fra generalforsamlingen. b) Endringer av nasjonal lovgivning Komiteen kan vedta endringer og lokale nasjonale tilpasninger i Programmet som er nødvendige eller ønskelige for å overholde lokal nasjonal lovgivning i enhver jurisdiksjon hvor SEB driver virksomhet. Dette gjøres for å sikre at fordelene ved Insentivaksjene, slik disse er tildelt Innehaveren i de aktuelle landene, kan nyttegjøres og slik at formålet med Programmet blir opprettholdt. Komiteen kan også vedta lokale planer for formell godkjenning av SEBs aktuelle Datterselskaper. c) Programmet i relasjon til SEB som verdipapirforetak Ved eventuell motstrid vil disse Vilkår og Betingelser gå foran SEBs generelle vilkår for handel med finansielle instrumenter, SEBs generelle vilkår for forvalterkontoer og SEBs retningslinjer for gjennomføring av kundeordre. Samtlige Innehavere i Programmet vil behandles som ikke-profesjonelle kunder. Informasjon vedrørende de ulike kundekategoriene, risikoen forbundet med investering i finansielle instrumenter, samt SEB og dets investeringstjenester, vil være tilgjengelig på SEB intranett (A6616eng) og på SEBs eksterne hjemmeside. Med mindre dette er spesielt avtalt vil SEB ikke tilby investeringsrådgivning relatert til Programmet. VEDLEGG A Utregning av antallet Insentivaksjer som hver Spareaksje gir rett til Ved utstedelse av aksjer, konvertible gjeldsbrev, gjeldsbrev med tidsbestemt tegningsrett, eller ethvert annet tilsvarende instrument som Banken i fremtiden kan tenkes å utstede til sine aksjonærer og som vil gi innehaveren av et slikt instrument rettigheter knyttet til selskapets egenkapital, skal antallet Insentivaksjer som en Spareaksje gir Innehaveren rett til å erverve, utregnes i tråd med det som fremgår nedenfor. Tilsvarende utregninger skal også foretas ved aksjesplitt eller aksjespleis, ekstraordinært utbytte, nedsettelse av aksjekapitalen, og andre tilfeller av tilbud og utdelinger fra Banken som gir Bankens aksjonærer en rett til å erverve verdipapirer eller andre aktiva fra Banken. Så langt praktisk mulig skal Banken ved benyttelsen av det foregående avsnitt foreta slike omregninger og endringer som er rimelige og rettferdige, for å sette Innehaveren i tilsvarende økonomiske situasjon, hva angår besittelse av Spareaksjer, som var tilfelle umiddelbart forut for det tiltaket eller den begivenheten som forårsaket omregningen eller endringen. I den forbindelse skal Banken følge svensk praksis for omregning og endring av opsjoner som har liknende varighet og struktur og som er utstedt i Sverige, men alltid ta hensyn til at omregningen kun foretas til de Insentivaksjer som en Spareaksje berettiger Innehaveren til å motta, for å oppnå en omregning og endring som fører til et resultat som er rimelig og rettferdig både for Banken og for Innehaveren. Ved omregning i samsvar med det ovennevnte, skal antall aksjer, eller deler av aksjen, rundes av til to desimaltall. Norway

Vilkår og betingelser for aksjespareprogrammet 2009

Vilkår og betingelser for aksjespareprogrammet 2009 Vilkår og betingelser for aksjespareprogrammet 2009 1. Formål med Aksjespareprogrammet 2009 Formålet med Aksjespareprogrammet 2009 er å gi et insentiv til de Ansatte til å bli aksjonærer i SEB samt å legge

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

GLOBALE AKSJESPAREVILKÅR FOR AKSJESPAREPROGRAMMET

GLOBALE AKSJESPAREVILKÅR FOR AKSJESPAREPROGRAMMET Internal information: SEOP 2 MSA T&C-NOR 24. september 2010 GLOBALE AKSJESPAREVILKÅR FOR AKSJESPAREPROGRAMMET Følgende globale aksjesparevilkår med vedlegg utgjør en del av aksjespareavtalen som inngås

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 5. MA1 2004 - KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 I OPTICOM ASA Det innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Vedlegg sak 4 Utstedelse av frittstående tegningsretter A) Frittstående tegningsretter utstedt mot ansatte i Agroplas AS I forbindelse med videreutviklingen av Agroplas AS er det ønskelig å incentivere

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, org.nr 976 695 372 ("Selskapet") for 2017 ble avholdt den 9. mai

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Velkommen til Attendo+

Velkommen til Attendo+ plus Søk senest 31. august. Velkommen til Attendo+ Omsorg på din måde AKSJESPAREORDNINGEN ATTENDO+ 1 INNHOLD Fra administrerende direktør... 3 Formålet med Attendo+... 4 Slik fungerer det... 4 Nyttig å

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 29. april 2009 kl. 17:00 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, Oslo. Følgende

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Aksjespareprogram 2008

Aksjespareprogram 2008 Aksjespareprogram 2008 Aksjespareprogram 2008: Alle SEB-medarbeidere kan spare opptil fem prosent av brutto månedslønn og bruke dette beløpet til å kjøpe SEB-aksjer. Sparebeløpet vil bli trukket fra nettolønnen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte.

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for og konsernet, herunder utdeling av utbytte. Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009 Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 2014/EØS/56/50 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo kommune: 11. mai 2007 kl

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

PROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE PROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE OG KONGERIKET NORGE SOM ENDRER OVERENSKOMSTEN TIL UNNGÅELSE AV DOBBELTBESKATNING OG FOREBYGGELSE AV SKATTEUNNDRAGELSE MED HENSYN TIL SKATTER AV INNTEKT OG FORMUE,

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 19. mai 2011 kl 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS 1 FUSJONSPLAN Denne fusjonsplanen er inngått den 20. desember 2017 av styrene i (1) Insr Insurance Group ASA ("Insr") og (2)

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( ) Besl. O. nr. 134 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 134 Jf. Innst. O. nr. 108 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 80 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. ("Selskapet") org. nr

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. (Selskapet) org. nr AKSJONÆRAVTALE mellom aksjonærene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("Selskapet") org. nr. 992 462 841 vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet AKSJONÆRAVTALE Det er

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling. til ordinær generalforsamling i. Tomra Systems ASA

Innkalling. til ordinær generalforsamling i. Tomra Systems ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA 27. april 2017 kl. 17:00 i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Det innkalles til ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 13. mai 2011 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15, Oslo. Dagsorden Punkt Vedlegg

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer