INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN"

Transkript

1 INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN HARDANGER/VOSS KOMPETANSEREGION Revidert januar

2 Innhald BAKGRUNN Lovheimel Ansvar Eksamensnemnd Fastsetjing eksamensdatoar Rammer for lokalt gitt eksamen i Hardanger/Voss kompetanseregion Omgrepsavklaring... 4 EKSAMENSAVVIKLINGA Førebuing og oppmelding til lokalt gitt eksamen Førebuing for faglærar og sensor Gjennomføring på eksamensdagen Kvalitetssikring og etterarbeid... 9 NYTTIGE LENKJER OG SKRIV VEDLEGG Fristar for lokalt gitt eksamen Mal fagrapport

3 BAKGRUNN 1.1 Lovheimel Denne instruksen byggjer på Forskrift til opplæringslova, kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande opplæring. Heile kap. 3 vart endra ved forskrift (i kraft ). I kap. 3 finn ein romartal V: Eksamen. For denne instruksen gjeld då særleg: 3-25: Generelle føresegner, 3-29: Lokalt gitt eksamen i grunnskolen, 3-31: Hjelpemiddel til eksamen og 3-32: Særskild tilrettelegging av eksamen. 1.2 Ansvar Ansvar for gjennomføring av lokalt gitt eksamen er lagt til skuleeigar. For grunnskulen sitt vedkommande er dette kommunen, jf. Forskrift til Opplæringslova, 3-29, Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. I praksis vil dette seia at kommunen no har heile ansvaret for lokalt gitt eksamen, inkludert fastsetjing av datoar for lokalt gitt eksamen og oppnemning av sensorar.. Skuleansvarlege i Hardanger/Voss kompetanseregion vedtok i sak 32/07 å utarbeida instruks for lokalt gitt eksamen i regionen. Instruksen er utarbeidd på bakgrunn av Forskrift til opplæringslova og rundskriv Udir Eksamensnemnd Regionen har oppnemnt eksamensnemnd med 1 representant for kvar kommune. Eksamensnemnda har ansvar for revidering av lokal instruks og arrangerer sensorkurs. Eksamensnemnda kvalitetssikrar og systemet for fagrapportar og oppgåveformuleringar Regionsmøte ved skuleansvarlege stadfester og godkjenner lokal instruks kvart år. 1.4 Fastsetjing eksamensdatoar Regionen fastset datoar, så tidleg som mogleg i haustsemesteret, for lokalt gitt eksamen for medlemskommunane. Datoen skal fastsetjast på grunnlag av statlege føringar for når lokalt gitt eksamen skal gjennomførast knytt til: Brev frå Udir om tidsplan for skriftleg eksamen i grunnskulen. 3

4 Datoane må fordelast slik at det er mogeleg for lærarar å vera faglærar ved eigen skule, og ekstern sensor ved ein annan skule i regionen. 1.5 Rammer for lokalt gitt eksamen i Hardanger/Voss kompetanseregion Regionen skal nytta eksamensform med følgjande rammer: Eleven får melding om trekkfaget 48 timar før eksamen Skulen ved rektor avgjer kor lang førebuingstid eleven får på den utdelte oppgåva. Førebuingsdelen kan vera på inntil 2 dagar jf. FtO 3-29, 3.ledd. Rektor avgjer kva eksamensmodell elevane skal opp i (enkeltvis eller par). Elevane og lærarane bør vera med på å avgjera kva prøveform som skal nyttast. Elevane har rett på, men ikkje plikt til, rettleiing frå faglærar under førebuinga 1.6 Omgrepsavklaring Lokalt gitt eksamen munnleg eksamen: Omgrepet munnleg eksamen er i FtO, gjeldande frå erstatta med omgrepet lokalt gitt eksamen. I denne instruksen er difor nemninga lokalt gitt eksamen brukt. Instruksen omhandlar den eksamensforma som tidlegare vart nemnt som munnleg eksamen. Sensor faglærar: FtO seier at det ved lokalt gitt eksamen, skal vera to sensorar, der den eine kan vera faglærar til eleven, jf. 3-29, 5. ledd. Regionen føreset at den eine sensoren til vanleg er faglærar til eleven. Omgrepet ekstern sensor vert i denne instruksen nemninga på den av sensorane som ikkje er faglærar til eleven. EKSAMENSAVVIKLINGA 1.7 Førebuing og oppmelding til lokalt gitt eksamen Informasjon til elevar og lærarar Elevar og lærarar bør tidleg, og seinast ved oppstart i 10. klasse, gjerast merksame på rammer for lokalt gitt eksamen. Det er eit krav at det i løpet av 10. klasse vert arrangert minst ein prøvesituasjon for elevane som liknar ein lokalt gitt eksamen i gjennomføring. Dette inneber fylgjande: Elevane er kjende med rammer og reglar for eksamen. 4

5 Elevane har erfaring med aktuelle tema /område. Elevane har erfaring med korleis rettleiing vert gitt. Elevar som går opp i par, må ha fått trening i å fordela oppgåver og arbeida saman om å løysa dei. Elevane har fått informasjon om krav som vert stilte, og kva for kriterium dei vert vurderte etter. Det er kompetansen på eksamen som skal vurderast. Jfr. Fagrapport og lokal instruks. Elevane og dei føresette har fått informasjon om reglar for klagerett i høve lokalt gitt eksamen Klagerett Det kan berre klagast på formelle feil som kan ha innverknad på karakteren. Jfr FtO Ved klage hentar rektor inn fråsegn frå ekstern sensor og eksaminator/ faglærar. Desse fråsegnene sender rektor saman med si fråsegn til fylkesmannen. Kopi av fråsegnene skal sendast til klagaren. Om klagaren får medhald, skal karakteren annullerast, og klagaren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klagaren vel å gå opp til ny eksamen, skal prøvesvaret vurderast av ny sensor. Gjeld klagen trekkfag, skal det trekkjast fag på ny. Eleven skal få melding om faget på same måte som ved ordinær prøve. Døme på formelle feil: For sein beskjed om trekkfag At du blir prøvd i mål som ikkje er relevante for temaet du vert høyrd i Trakasserande framferd frå sensor eller eksaminator At faglærer ikkje har levert fagrapport til sensor i tide Sensor som sovnar eller openbert ikkje følgjer med Sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt) At sensor i si grunngjeving trekkjer fram ikkje relevante vurderingskriterium (som innsats, haldning etc.) Eksamensoppgåver som ikkje er innanfor måla i læreplanen (sensor må kontrollera dette) Eleven blir bedt om å leggja bort notata Mobiltelefon som ikkje er slått av. Sensor tek imot eller sender tekstmelding. Avbrot og forstyrringar under eksamen (støy utanfrå/brannbilar, lærar kjem inn og seier: Eg skal bruka dette rommet ) 5

6 1.7.3 Sensoroppnemning Lokal gitt eksamen krev ekstern vurdering, jf. FtO 3-29, 5. ledd. Kvar kommune/skule må melda inn lærarar som tek på seg sensoroppdrag til regionen ved eksamenskoordinator til fastsett dato. Kommunen må stilla til rådvelde like mange sensorar som ein sjølv treng for å få gjennomført lokalt gitt eksamen, pluss ein reserve for skular med meir enn 5 eksamensgrupper. Talet på sensorar skal reknast ut frå eit gjennomsnitt på 10 elevar pr. gruppe. (Maks 12 elevar pr. gruppe). Regionen nemner opp sensorane. Ved fordeling av sensorane må det takast omsyn til faglærar si rettleiingsrolle i høve eksamen med 48 timar førebuingstid slik at det er mogeleg for lærarane å vera faglærar ei veke og ekstern sensor ei anna veke Oppmelding av elevar og trekk av fag Skulen sender inn oppmeldingslistene med inndeling av parti på om lag 10 elevar (maks 12) til kommunen innan fastsett dato. Alle elevane i partiet skal opp til eksamen i same fag. Planlagde par vert sette opp innanfor eksamenspartia i kvart enkelt fag. Skulen sender lister til kommunen over elevar, lærarar og prøveform i dei aktuelle prøvefaga. Kommunen fordeler sensorane på parti og fag Klargjering av skulen sine eksamensrutinar Denne instruksen gjeld for gjennomføring av lokalt gitt eksamen i medlemskommunane i Hardanger/Voss kompetanseregion dersom skulen ikkje har søkt om og fått godkjent avvik. Skulen skal i tillegg presisera sine eigne rutinar for gjennomføring av lokalt gitt eksamen, og faglærar må i den samanhengen gjera desse rutinane kjende for ekstern sensor. Rektor ved den skulen der sensorane er disponerte, gjev informasjon til rektor ved den skulen sensorane kjem frå. Informasjonen skal innehalda dei opplysningane som er nødvendige for å førebu gjennomføringa av prøva (prøvefag, prøvemodell, klasse/parti/grupper, talet på elevar, tidspunkt for prøva, fagrapport, namnet på faglærar, tidspunkt for oppmøte). Den enkelte sensoren/faglæraren må gjerast merksam på at alle opplysningar som kan røpa trekkfag ved den enkelte skule, er konfidensielle fram til sperrefristen. Ved sperrefristen får sensor og faglærar vita kva for elevar som er trekte ut til prøva. Rektor må informera dei lærarane ved eigen skule som skal fungera som sensorar, og sjå til at dei får alle relevante opplysningar. Ved sjukdom hos faglærar kan rektor peika ut ein annan lærar ved skulen som kan ta ansvar for at prøva vert gjennomført. Læraren må ha undervist i faget og kjenna elevane. Før sperrefristen for elevane har gått ut, kan ein ved sjukdom hos faglæraren eller sensor eventuelt gjera endringar i trekket. Om det ikkje let seg gjera å gjennomføra prøva på forsvarleg måte, kan kommunen i samarbeid med rektor, avlysa prøva for dei elevane det gjeld. 6

7 1.8 Førebuing for faglærar og sensor Tidsrammer Faglærar og ekstern sensor får melding om trekkfag og elevgruppe 1 veke føre ksamensdagen. Dagane fram til tidspunktet elevane får melding om trekkfag og eventuelt får utlevert oppgåvene, står til rådvelde for ekstern sensor og faglærar til å gjera dei nødvendige avklaringane og førebuingane. Det er faglærar som har hovudansvaret for å etablera kontakt med ekstern sensor. Dersom faglærar ikkje tek eit slikt initiativ i løpet av den første dagen, må ekstern sensor ta kontakt med skulen Fagrapport Saman med elevane utarbeider faglærar ein fagrapport som presiserer korleis elevgruppa har arbeidt for å nå kompetansemåla i læreplanen for faget. Ein viser til mal for fagrapport bak i instruksen. Fagrapporten skal innehalda opplysningar om kompetansemål, tema, arbeidsmåtar, vurderingskriterium/læringsmål og referansar til læremiddel. Fagrapporten vert gjort kjend for sensor i samband med opplysningane om trekkfag. Kompetansemåla i fagrapporten skal gje eleven høve til å visa breiddekompetanse i faget. Rektor godkjenner fagrapporten. Rektor har eit viktig ansvar når det gjeld å kontrollera at kompetansemåla som er valde ut, gjev breidde nok, og at vurderingskriteria er ein del av fagrapporten. Fagrapporten er grunnlaget for utarbeiding av eksamensoppgåvene. Elevane må ha god kjennskap til rapporten på førehand. Når sperrefristen er ute, må rektor forsikra seg om at kvar elev har eit eksemplar av rapporten i det aktuelle prøvefaget Oppgåver Faglæraren har ansvar for å utarbeida oppgåvene til lokalt gitt eksamen. Oppgåvene må stå i forhold til den førebuingstida og dei hjelpemidla elevane har til rådvelde. Ekstern sensor ser til at oppgåvene gjev grunnlag for å vurdera viktige sider ved eleven sin kompetanse slik denne står i kompetansemåla i fagrapporten. Vi presiserer at samtaledelen (ca. 20 min) skal vera noko meir enn ein samtale om presentasjonen og dei kompetansemåla som var knytte til denne. Faglærar kan utforma oppgåvene slik at eleven saman med presentasjonstema, får oppgjeve nokre emne som kan vera aktuelle for samtaledelen. Ekstern sensor og faglærar må og drøfta hovudlinjene for dei kriteria som skal nyttast for vurdering av elevsvara Samhandling mellom faglærar og sensor Før prøva skal faglæraren og sensor ha drøfta oppgåvene og opplegget for prøva. Dette må gjerast så tidleg at rett informasjon når fram til eleven når han får utlevert oppgåva. Faglærar og sensor må på førehand bli samde om i kva grad sensor skal vera aktiv samtaledelen. Dersom det oppstår usemje mellom faglærar og sensor, bør rektor tilkallast. Det må setjast av tid etter prøva til oppsummering, drøfting av opplegget og gjennomføringa av prøva Utstyr og hjelpemiddel I førebuingstida må elevane få tilgang til dei hjelpemidla skuleeigar har tillate slik at dei får høve til å skaffa seg nødvendig informasjon. Hjelpemidla må vera formålstenlege og relevante for eksamen. Skulen må ha ein plan for tilrettelegging for elevane i førebuingstida. 7

8 1.8.6 Eleven sine moglegheiter, rettar og plikter Dersom skulen har opna for at elevane kan gå opp i par, skal eleven skal ha innverknad på korleis para vert sette saman, men det er skulen som til slutt avgjer kva elevar som utgjer eit par. Para skal etablerast i god tid før eksamensperioden, og seinast så snart som mogeleg etter at trekkfaget er kjent for elevane. Elevane har rett til å velja å gå opp til eksamen individuelt. Dersom ein elev vel å gå ut av eit oppsett par for å gå opp individuelt, må denne avgjersla takast seinast når trekkfaget vert kunngjort. Dersom ein av elevane i eit par vert sjuk, må den andre eleven vera førebudd på å gå opp individuelt. Elevane skal i heile førebuingsperioden ha tilgang på hjelpemiddel skuleeigar har bestemt kan nyttast. Skulen bør leggja til rette for at elevane får arbeida så uforstyrra av andre aktivitetar på skulen som det er praktisk mogeleg å gjennomføra. Elevar som ynskjer det, kan i førebuingsfasen arbeida andre stader enn på skulen, men skulen bør bidra til at elevane i tilstrekkeleg grad får førebu seg samla. Dersom elevar har krav på spesiell tilrettelegging av eksamen, tek rektor avgjerd i tråd med FtO, Rettleiing Elevane har krav på rettleiing i førebuingsfasen. Rektor må sjå til at faglærar i rimeleg grad er tilgjengeleg for elevane. Skulane kan setja opp ein rulleringsplan for når dei ulike elevgruppene/elevane kan få rettleiing. Rettleiinga har fleire formål: Å presisera prosedyrar for eksamensgjennomføringa Å klargjera oppgåva for elevane Å klargjera vurderingskriteria for elevane Å bidra til like mogelegheiter for alle elevane i gruppa Å bidra til godt samarbeid og gode relasjonar i elevgruppa Rettleiinga må ikkje: Gje elevane instruksjonar om ein bestemt løysingsmåte eller etablera avtalar om korleis elevane skal svara på spørsmål. 1.9 Gjennomføring på eksamensdagen Tidsramme Det vert sett av inntil 30 min. pr. elev til gjennomføring av lokalt gitt eksamen. Ved eksamen med 48 timar førebuingstid vert eksamenstida, presentasjon og utdjupingssamtale delt i høve 10 min framføring/presentasjon( 30%) og 20 min utdjupingssamtale ( 70%). Faglærar sensor må her bruka fornuft. Elevane vert gjort merksame på tida, til dømes når det står igjen 2 minutt av presentasjonstida. Slik varsling vert avtalt mellom ekstern sensor og faglærar, og elevane vert minna om det ved eksamensstart. 8

9 1.9.2 Utstyr og hjelpemiddel Det er skuleeigar som bestemmer kva hjelpemiddel som kan nyttast på eksamensdagen. Jf. FtO 3-31, 2. ledd. Skuleeigar har høve til å delegera dette til rektor. Dei tillatne hjelpemidla må ikkje svekkja grunnlaget for å vurdera kompetansen til eleven. Ved avslutning av førebuingsfasen kan elevane klargjera det utstyret dei planlegg å nytta i eksamensrommet. Faglærar kan hjelpa elevane både i førebuingsfasen og ved oppstart på eksamensdagen. Faglærar skal ikkje ha ei aktiv rolle i elevane sin presentasjon. Dersom det under presentasjonen skulle oppstå teknisk svikt ved skulen sitt utstyr eller utstyr elevane har skaffa, må elevane likevel vera budde på å kunna leggja fram arbeidet sitt Samhandling mellom faglærar og sensor Ekstern sensor har hovudansvaret for vurdering av eleven, og faglærar har plikt til å delta i vurdering som sensor. Faglærar er eksaminator ved gjennomføring. Ekstern sensor kan delta i samtalen med utdjupande spørsmål, men faglærar kan avgjera at spørsmåla skal stillast gjennom faglærar. Elevane skal få høve til å dokumentera kompetansen sin i høve til måla i fagrapporten og for faget. Dei skal òg få høve til å visa innsikt og forståing, og høve til å setja kunnskapane inn i ein heilskapleg samanheng. Både ekstern sensor og faglærar har plikt til å bidra til god kommunikasjon og til å skapa tryggleik for elevane Vurdering og karaktersetjing Elevane skal vurderast individuelt, same kva eksamensmodell som blir vald. FtO 3-3 og 3-4, gir retningslinjer for fastsetjinga av karakter. Det bør nyttast vurderingskriterium utarbeidde av skulen. Vurderingskriteria må vera forankra i læreplanen for faget. Grunnlaget for vurderinga er kompetansemåla i faget. Elevane skal vera kjende med måla for opplæringa og kva som vert vektlagt i vurderinga. Karakteren skal setjast etter kvart, individuelt/par, og skal ikkje endrast. Karakteren skal førast på skjema Utfall av sensur, og underskrivast av sensor og faglærar. Dersom det er usemje om karakteren, avgjer den eksterne sensoren, jf. FtO 3-29, 5. ledd. Det er ekstern sensor som gjer kjent og grunngjev karakteren for eleven. Grunngjevinga er tufta på kompetansemål og kriteria/ kjenneteikn for måloppnåing - jfr. fagrapporten. 1.10Kvalitetssikring og etterarbeid Dokumentasjon Ekstern sensor skal gjera notat i høve gjennomføringa og elevsvar under gjennomføringa. Notatane må oppbevarast inntil 1 år. Desse notatane kan verta etterspurde i høve klage eller som dokumentasjon i høve formelle feil som kan vera gjort Listeføring og avlønning Skulen har ansvar for å administrera listeføring og avlønning i høve lokal gitt eksamen. 9

10 Ekstern sensor skriv under karakterlistene ved avslutning av eksamensdagen. Rektor godkjenner karakterlistene. Dersom ein eller fleire partar har innvendingar mot gjennomføring av eksamen, skriv rektor protokoll over forholdet, og dei involverte skriv under protokollen. Utdanningsdirektoratet fastset retningslinjer for sensorhonorar ved sentralt gitt eksamen, jfr. brev frå Udir dagsett ref. 2011/1073. Det er ikkje sentrale retningslinjer for sensorhonorar ved lokalt gitt eksamen. Hardanger/Voss kompetanseregion nyttar Udir sin sats for nemndsarbeid ved sensur av lokalt gitt eksamen. Sensur av lokal gitt eksamen vert avlønna med 2,5 timar til førebuing, 30 min pr. elev (min avlønning 3 elevar) og 60 min til etterarbeid. Ekstern sensor oppgjev skattedata til skulen Evaluering av Instruks for lokal gitt eksamen Instruks for lokal gitt eksamen i Hardanger/Voss kompetanseregion vil verta evaluert og eventuelt justert i høve ny forskrift og elles etter innspel med tanke på forbetring. Instruks for lokal gitt eksamen i Hardanger/Voss kompetanseregion vert evaluert av eksamensnemnda, både i høve til praksis, tilbakemeldingar og evt. nye rundskriv, og endringar skal godkjennast av regionen. NYTTIGE LENKJER OG SKRIV Forskrift til opplæringslova Sensorrettleiing til munnleg eksamen Udir sine sider om eksamen i grunnskulen Udir sine satsar for nemdsarbeid (inkl sensoroppdrag) VEDLEGG 1.11Fristar for lokalt gitt eksamen HENDING: TIDSPUNKT: ANSVAR: 10

11 Frist for opplysning om prøvedato Eksamensnemda rektor Frist for innmelding av sensorar Rektor regionen Frist for oppmelding av elevgrupper, maks 12 pr. gruppe Frist for oppmelding av elevgrupper, maks 12 pr. gruppe Rektor melder til skuleeigar Rektor regionen Skuleeigar får tildelt sensorar Regionen Skuleeigar fordeler sensorane på parti og fag Rektor ved elevskulen sender konfidensiell melding til rektor ved sensorskulen om skule og fag. Rektor ved sensorskulen gjev konfidensiell melding til sensor om skule og fag Faglærar får konfidensiell melding om at han/ho får elevar opp i lokalt gitt eksamen Elevane får melding om trekkfag.faglærar får melding om kva elevar han / ho skal ha opp til eksamen. 2 veker før eksamensdagen 1 veke før eksamensdagen 1 veke før eksamensdagen 48 timar før eksamen Rektor Rektor Rektor Rektor 11

12 1.12Mal fagrapport FAGRAPPORT SKULE: KOMMUNE: FAG: KOMPETANSEMÅL FRÅ K 06: KJENNETEIKN PÅ MÅLOPPNÅING/ VURDERINGSKRITERIUM: (Legg ved evt skjema) ARBEIDSMÅTAR: KJELDER/LÆRESTOFF/LITTERATUR: STAD/ DATO STAD/ DATO UNDERSKRIFT FAGLÆRAR UNDERSKRIFT REKTOR 12

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 FJELL ASKØY SUND ØYGARDEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 YTRE MIDTHORDLAND BAKGRUNN OG RAMMER...2 FASAR I EKSAMENSAVVIKLINGA...3 1. Førebuing og oppmelding til lokal gitt eksamen...3 2. Førebuing

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2016

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2016 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2016 Aukra Eide Fræna Gjemnes Midsund Molde Retningslinjer for lokal gitt eksamen side 1 av 12 Innhold Retningslinjer for lokalt gitt eksamen. s. 1 Kommunar Eksamendatoar

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Revidert desember 2017 Bokmål Side 1 av 6 Forskrift til opplæringslova 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Kommunen har ansvaret

Detaljer

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Instruks for munnleg eksamen for lærar Frå forskrift til opplæringslova 3-18. Lokalt gitt eksamen Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar.

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 11.11.2013 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolens vedkommende

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 08.12.2016 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolen er dette kommunen,

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

[RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret]

[RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret] [RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret] 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Ansvar... 3 Rammer for muntlig eksamen i Trondheim... 3 Faser i eksamensavviklingen...

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN DALANE Bjerkreim Egersund Lund Sokndal LOKALT GITT EKSAMEN Instruks for lokal eksamen er utarbeidet i tråd med Forskrift til Opplæringslova, kapittel 3 om vurdering. Instruksen

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

Instruks for munnleg eksamen

Instruks for munnleg eksamen Instruks for munnleg eksamen Gjeldande frå og med våren 2014 Siste oppdatering 09.03.15 Side 1 av 11 1 Ansvar Ansvar for gjennomføring av munnleg eksamen er lagt på skuleeigarane i dei sju kommunane, jf.

Detaljer

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 18/16 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.11.2016 116213/2016/062 - Retningslinjer for

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring V. Eksamen 3-25.Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 18.11.2010 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolens vedkommende

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Klagebehandling etter forskrift til opplæringsloven kap 5

Klagebehandling etter forskrift til opplæringsloven kap 5 5-1. Kva det kan klagast på Standpunktkarakterar Eksamenskarakterarar Vedtak om ikkje å setja standpunktkarakter Terminkarakter brukt på vitnemålet 1 5-2.Kven som kan klage Elev over 15 år Personar med

Detaljer

INSTRUKS FOR MUNNLEG EKSAMEN I GRUNNSKULEN I VESTNES KOMMUNE

INSTRUKS FOR MUNNLEG EKSAMEN I GRUNNSKULEN I VESTNES KOMMUNE INSTRUKS FOR MUNNLEG EKSAMEN I GRUNNSKULEN I VESTNES KOMMUNE Sist endra 06.04.2014 1 1. ANSVAR Ansvar for gjennomføring av munnleg eksamen i grunnskulen er lagt til skuleeigar, Vestnes kommune, jf. Forskrift

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN OG VURDERING KURSREKKE FOR FAGLÆRERE OG SENSORER SKOLEÅRET 2016/2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30 Generelt om eksamen

Detaljer

RETNINGSLINJER. Lokalt gitt muntlig eksamen. for grunnskolene Ofoten

RETNINGSLINJER. Lokalt gitt muntlig eksamen. for grunnskolene Ofoten RETNINGSLINJER Lokalt gitt muntlig eksamen for grunnskolene Ofoten Hamarøy Evenes Ballangen Narvik Tjeldsund Tysfjord Retningslinjene gjøres gjeldende for alle grunnskolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i Stavangerskolen Versjon for eksamen 2015 justert januar/februar 2014 med endringer av 27.9.2013, presiseringer fra Utdanningsdirektoratet av 15.10.2013

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

Møte i Bergen kommune 10. mai Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage

Møte i Bergen kommune 10. mai Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage Møte i Bergen kommune 10. mai 2010 Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage 1 http://www.skolenettet.no Vurdering for læring http://skolenettet.no/moduler/vurdering/templates/pages/articlepage.aspx?id=6

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Forord: Vadsø, 12. februar 2014 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen. De videregående

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2015 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Eksamen Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014. Fagavdeling for barnehage og skole

Eksamen Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014. Fagavdeling for barnehage og skole Eksamen 2014 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2013/2014 Eksamen 2014 - kursrekke 1. samling tirsdag 22. oktober 08.30-11.30 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling onsdag 30. oktober 08.30

Detaljer

Standpunktkarakterar 2016

Standpunktkarakterar 2016 Standpunktkarakterar 2016 Rettleiing ved behandling av klage på standpunktkarakterar i vidaregåande opplæring Innhald 1. Innleiing... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen...

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2016/2017 Eksamen 2017 Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30

Detaljer

Kunnskapsnett Romsdal

Kunnskapsnett Romsdal Kunnskapsnett Romsdal 8 kommuner som samarbeider om utviklingsarbeid og ulike skolefaglige emner herunder lokalt gitt eksamen Kommunene er Aukra Fræna Midsund Samarbeider pr 2017 Eide Molde Samarbeider

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane STANDPUNKTKARAKTER 2015 Rettleiing ved handsaming av klage i grunnskulen Innhald 1 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skulen... 2 Skjema...

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema... 3 Om sluttvurderinga... 3 Ikkje grunnlag for å setje karakter Krav om varsling...

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Aust Agder STANDPUNKTKARAKTER 2015 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Endret 20. mars 2014 Vi har presisert

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2011

STANDPUNKTKARAKTER 2011 Fylkesmannen i Møre og Romsdal STANDPUNKTKARAKTER 2011 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen Innhald 1 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2016

STANDPUNKTKARAKTER 2016 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2016 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Forslag til reviderte retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Forslag til reviderte retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.10.2011 63211/2011 2011/8948 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komitè for levekår 17.11.2011 11/171 Bystyret 08.12.2011 Forslag til reviderte

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER Rettleiing ved handsaming av klage i grunnskulen

STANDPUNKTKARAKTER Rettleiing ved handsaming av klage i grunnskulen STANDPUNKTKARAKTER 2017 Rettleiing ved handsaming av klage i grunnskulen 2 Innhald 1. INNLEIING... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skulen... 3 Skjema... 4 Om sluttvurderinga fastsetjing

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema... 3 Om sluttvurderinga... 4 Ikkje grunnlag for å setje karakter Krav om varsling...

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Lovgrunnlaget Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Paragraf 3-29 første ledd pålegger

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Forord: Vadsø, 09. mai 2014 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen. De videregående

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN KRISTIANSLYST SKOLE RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 1.ANSVAR Rektor ved Kristianslyst skole har ansvar for organiseringen av Lokalt Gitt Eksamen (LGE)-tidligere muntlig eksamen. Rektor kan delegere

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER Rettleiing ved handsaming av klage i grunnskulen

STANDPUNKTKARAKTER Rettleiing ved handsaming av klage i grunnskulen STANDPUNKTKARAKTER 2018 Rettleiing ved handsaming av klage i grunnskulen Oppdatert pr. 20. januar 2018 2 Innhald 1. INNLEIING... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skulen... 3 Skjema...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

Eksamen og vurdering 2016

Eksamen og vurdering 2016 Eksamen og vurdering 2016 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2015/2016 Fagavdeling for barnehage og skole Eksamen 2016 - kursrekke 1. samling torsdag 15. oktober 08.30 11.30 Generelt om eksamen

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2018

STANDPUNKTKARAKTER 2018 Fylkesmannen i Møre og Romsdal STANDPUNKTKARAKTER 2018 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 INNHALD 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Digitalt

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2017

STANDPUNKTKARAKTER 2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal STANDPUNKTKARAKTER 2017 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 INNHALD 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Digitalt

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2017

STANDPUNKTKARAKTER 2017 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2017 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert januar 2017 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske grunnskoler i utlandet...

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland I dette dokumentet følger vår uttale om Forskrift for FiH. Vi presenterer tekst til høyring, deretter vårt forslag om ny tekst med grunngjeving. 2-2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

Forord: Vadsø, 3. november 2010

Forord: Vadsø, 3. november 2010 Praktisk eksamen Forord: Vadsø, 3. november 2010 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med praktisk, tverrfaglig eksamen på VG2 ved skolene våre. De faglige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Innleiing Skolane bruker i dag ulike namn på samtale med elevane: fagsamtale, elevsamtale, utviklingssamtale

Detaljer

VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011

VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011 VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011 Program Forskrift og instruks v/per Erik Eksamensoppgave v/tonje og Petter Grupperefleksjon Kultur for deling v/petter Forskrift til opplæringsloven 3-3. Grunnlaget for

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

Eksamen Reglement / PC / Rettar/Kontakt

Eksamen Reglement / PC / Rettar/Kontakt Eksamen Reglement / PC / Rettar/Kontakt Reglement og retningsliner ved gjennomføring av heildagsprøver og eksamenar ved Stend vidaregåande skule. Revidert april 2015 Stend vidaregåande skule INNHALD Elevane

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Lokalt gitt muntlig eksamen

Lokalt gitt muntlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen Retningslinjer NordR Utarbeidet av nettverk for skoleeiere i Nord Rogaland (NordR) nov. 2008 Sist revidert 1.06.2015 Innhold 1. Lovhjemmel... 3 2. Ansvar... 3 3. Organisering

Detaljer

Denne rettleiinga gir informasjon til elevar, lærlingar, praksiskandidatar (heretter kalla kandidatar) og sensorar.

Denne rettleiinga gir informasjon til elevar, lærlingar, praksiskandidatar (heretter kalla kandidatar) og sensorar. Yrkesfag - rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen Denne rettleiinga gir informasjon til elevar, lærlingar, praksiskandidatar (heretter kalla kandidatar) og sensorar. ARTIKKEL SIST ENDRET: 24.01.2017

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir-9-2012 Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga. Standpunktkarakterar. Statistikk og klagehandsaming 2015

Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga. Standpunktkarakterar. Statistikk og klagehandsaming 2015 Standpunktkarakterar Statistikk og klagehandsaming 2015 160 Tal på klager 140 120 122 118 132 133 125 141 140 122 100 100 94 105 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Andel

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2014 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk fellesfag Eksamensrettleiing til sentralt

Detaljer